Nařízení Rady (ES) č. 1905/2003 ze dne 27. října 2003 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1905/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1905/2003
          ze dne 27. října 2003
          o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu furfurylalkoholu pocházejícího z Čínské lidové republiky a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropských společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Prozatímní opatření
          (1) Komise podle nařízení (ES) č. 781/2003 [2] (dále jen "prozatímní nařízení")uložila prozatímní cla na dovozy furfurylalkoholu pocházejícícho z Čínské lidové republiky (Číny), vyjádřená jako výše zvláštního cla v rozmezí mezi 21 a 181 EUR na tunu, což odpovídá rozpětím újmy;
          2. Následný postup
          (2) po uložení prozatímních antidumpingových cel byly strany informovány o faktech a kritériích, na kterých bylo prozatímní nařízení založeno. Některé strany předložily písemné připomínky. Všem dotčeným stranám, které o to požádaly, byla dána příležitost k tomu, aby je Komise vyslyšela. Všechny strany byly informovány o základních faktech a kritériích, na jejichž základě bylo doporučeno zavedení konečných antidumpingových cel a konečné inkaso částek zajištěných prostřednictvím prozatímních cel. Byla jim rovněž poskytnuta lhůta, ve které po obdržení těchto informací mohly vznést své námitky;
          (3) ústní a písemné připomínky předložené dotčenými stranami byly posouzeny a, kde je to na místě, vzaty v úvahu v konečných zjištěních;
          (4) Komise i nadále vyhledávala všechny informace, které považovala za nezbytné pro svá konečná zjištění. Mělo by se poznamenat, že kromě ověřovacích návštěv uskutečněných v provozovnách společností uvedených v bodech odůvodnění 10 a 11 prozatímního nařízení, byla po zavedení prozatímních opatření vykonána návštěva na místě v provozovnách tohoto uživatele Společenství:
          - Bakelite AG, Iserlohn-Lethmate, Německo;
          B. DOTYČNÝ VÝROBEK A OBDOBNÝ VÝROBEK
          (5) jelikož nebyly přeloženy žádné připomínky týkající se dotyčného výrobku a obdobného výrobku, obsah a prozatímní závěry bodů odůvodnění 12 až 17 prozatímního nařízení se tímto potvrzují;
          C. DUMPING
          1. Statut společnosti fungující za podmínek tržní ekonomiky
          (6) pokud jde o rozhodnutí neudělit statut společnosti fungující za podmínek tržní ekonomiky čtyřem spolupracujícím čínským vývozcům, nebyly poskytnuty žádné další důkazy. Zjištění uvedená v bodě odůvodnění 20 prozatímního nařízení se tudíž potvrzují;
          2. Individuální zacházení
          (7) v prozatímním nařízení bylo individuální zacházení poskytnuto třem spolupracujícím producentům, přičemž jednomu bylo zamítnuto. Důvody pro poskytnutí a neposkytnutí individuálního zacházení odrážely podmínky stanovené v čl. 9 odst. 5 základního nařízení. Výrobní odvětví Společenství zpochybnilo to, zda Komise může spoléhat na tento článek, neboť vstoupil v platnost až po zahájení současného řízení;
          (8) rozhodnutí o otázce individuálního zacházení se zakládalo na kritériích platných v době, kdy bylo zahájeno současné řízení. Tato kritéria jsou shodná s kritérii uvedenými v čl. 9 odst. 5 základního nařízení a používala se po mnoho let. Prozatímní nařízení uvedené v čl. 9 odst. 5 základního nařízení je proto dokladem dlouhodobé praxe;
          (9) Komise ve svém prozatímním rozhodnutí zamítla individuální zacházení jednomu spolupracujícímu čínskému vyvážejícímu výrobci, Henan Huilong Chemical industry Co. Ltd (Huilong), který působil jako producent a jako obchodník s furfyrylalkoholem, protože nebylo možné určit míru státní intervence v obchodních činnostech prováděných společností Huilong. Bod odůvodnění 29 prozatímního nařízení nicméně stanoví, že by se tato otázka měla dále posoudit v konečné fázi;
          (10) dotyčný vývozce tvrdí, že prozatímní rozhodnutí nebylo správné a že by se mu mělo poskytnout individuální zacházení. Na podporu svého argumentu tato společnost poukazuje na to, že nebyly nalezeny žádné důkazy o přímém státním vměšování do samotné společnosti a že obchodní obrat za prodej furfyrylalkoholu představoval méně než 5 % její produkce během období šetření. Kromě toho byla část tohoto obchodovaného výrobku zakoupena od jiného spolupracujícího vývozce, jemuž bylo individuální zacházení již poskytnuto;
          (11) po zavedení prozatímních opatření nebyly zjištěny žádné další informace, které by poukazovaly na státní vměšování do obchodních aktivit prováděných společností Huilong. Společnost Huilong souhlasila s tím, že ukončí svou obchodní činnost spojenou s furfyrylalkoholem, aby jí mohlo být poskytnuto individuální zacházení;
          (12) proto se nyní dochází k závěru, že míra státního vměšování do obchodních záležitostí společnosti Huilong, je-li nějaká, nemůže být velká a není v žádném případě taková, aby dovolovala obcházení daných opatření. Na tomto základě bylo rozhodnuto o přehodnocení prozatímního rozhodnutí a o poskytnutí individuálního zacházení společnosti Huilong;
          3. Podobná země
          (13) vyvážející výrobci vznesli námitky proti volbě Spojených států amerických jakožto podobné země a zopakovali své trvání na tom, že by Thajsko představovalo lepší alternativu. Toto tvrzení se zakládá na těchto argumentech: i) výrobní náklady jsou v Thajsku nižší; ii) Thajsko je hlavním zdrojem furfyrylalkoholu dováženého do EU a iii) stěžovatelé souhlasí s tím, že neexistuje žádný důkaz toho, že se dovozy z Thajska provádějí za dumpingové ceny;
          (14) jak je popsáno v bodě odůvodnění 33 prozatímního nařízení, pouze jeden výrobce, ve Spojených státech amerických, byl připraven spolupracovat při šetření. Mimoto bylo prozatímně stanoveno, že Spojené státy americké splňují nezbytná kritéria pro vhodnou podobnou zem;
          (15) neexistují žádné náznaky toho, že by Thajsko, nebo dokonce Jižní Afrika byly lepší alternativou jakožto podobná zem. Vyvážející producenti nepředložili žádné důkazy, pokud jde o výrobní náklady producentů furfyrylalkoholu v Thajsku nebo Jižní Africe, kromě provedení extrapolace z vývozních cen oznámených ve stížnosti a v údajích Eurostatu. Thajský výrobce navíc odmítl spolupracovat při řízení. Tyto země se tudíž pokládaly za země, které nelze adekvátně využít k vypracování běžné hodnoty, a to kvůli nedostatku jakýchkoli spolehlivých a ověřitelných důkazů, na nichž by se mohla zakládat jakákoli zjištění;
          (16) proto se za neexistence jakýchkoli nových důkazů, které by hovořily o opaku, potvrzuje prozatímní závěr, jehož bylo dosaženo v bodě odůvodnění 33 prozatímního nařízení;
          4. Dumping
          4.1. Běžná hodnota
          (17) vyvážející výrobci prohlašovali, že vypracovaná běžná hodnota je příliš vysoká na to, aby byla považována za přiměřenou. Aby podpořili toto tvrzení, poukazovali na nižší ceny furfyrylalkoholu v Thajsku, o kterých se neprohlašuje, že by byly dumpingové, jakož i na nižší běžná hodnotu, kterou předložili stěžovatelé před zahájením řízení;
          (18) v tomto ohledu by se mělo poznamenat, že běžná hodnota byla stanovena v souladu s čl. 2 odst. 7 písm. a) základního nařízení, zejména na základě informací získaných v podobné zemi, tj. ve Spojených státech amerických. Dále se potvrzuje, že vypracovaná běžná hodnota byla vypočítána na základě skutečných cen a nákladů řádně ověřených během šetření na místě v provozovnách spolupracujícího výrobce furfyrylalkoholu ve Spojených státech amerických;
          (19) má se tudíž za to, že za neexistence ověřených informacích týkajících se buď Jižní Afriky, nebo Thajska představují údaje, které jsou k dispozici od výrobce furfyrylalkoholu ve Spojených státech amerických, nejlepší dostupné informace pro vypracování běžné hodnoty. Zjištění v bodě odůvodnění 34 prozatímního nařízení se tudíž potvrzují;
          4.2. Vývozní cena
          (20) vývozní ceny byly mírně upraveny po obdržení řádně doložených připomínek k použitým poplatkům za přepravu;
          (21) vyvážející výrobci rovněž vznesli námitky proti metodice použité k výpočtu vývozní ceny pro nespolupracující společnosti, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 36 prozatímního nařízení;
          (22) v tomto ohledu by se mělo připomenout, že úroveň spolupráce byla v tomto případě nízká a že vývozní ceny se tudíž musely zakládat na faktech, které byly k dispozici v souladu s čl. 18 odst. 1 základního nařízení. U prozatímního nařízení byly použity ceny a objemy spolupracujícího výrobce, jemuž nebylo poskytnuto individuální zacházení, tj. společnosti Huilong;
          (23) tomuto výrobci nebylo poskytnuto individuální zacházení a on sám si nechal vypočítat své vlastní dumpingové rozpětí na základě vlastních prodejů do EU během období šetření. S ohledem na výše uvedené se hodnota vývozů nespolupracujících společností musela znovu vypočítat. Tento nový výpočet se zakládá na reprezentativním objemu odbytu v EU čtyř spolupracujících vývozců. Aby se použité transakce mohly považovat za spolehlivé, použil se vzorek odpovídající 25 % z celkového objemu. Tento vzorek zahrnoval faktury čtyř spolupracujících výrobců s nejnižšími průměrnými cenami transakcí. Mělo se za to, že je vhodné použít nejnižší ceny transakcí, neboť nebyl důvod věřit, že se odbyt nespolupracujících společností bude uskutečňovat v cenách vyšších než ceny spolupracujících výrobců. Takto vypočítaná průměrná cena se poté použila k určení zbytkových dumpingových rozpětí a rozpětí újmy;
          4.3. Porovnání
          (24) jelikož nebyly předloženy žádné připomínky, bod odůvodnění 37 prozatímního nařízení se potvrzuje;
          4.4. Dumpingové rozpětí
          (25) dumpingová rozpětí, která byla přezkoumána s ohledem na otázky popsané výše, jsou v současné době tato (vyjádřená jako procento z dovozní ceny CIF na hranici Společenství):
          Společnost | Rozpětí |
          Gaoping | 93 % |
          Huilong | 90 % |
          Linzi | 78 % |
          Zhucheng | 80 % |
          Všechny ostatní | 112 % |
          D. VÝROBNÍ ODVĚTVÍ SPOLEČENSTVÍ
          (26) čtyři spolupracující vývozci prohlašovali, že Transfurans Chemicals BVBA (TFC), Belgie a International Furan Chemicals BV, Nizozemsko (IFC) nejsou "výrobním odvětvím Společenství" ve smyslu čl. 5 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 základního nařízení, protože tyto společnosti jsou velmi malé s ohledem na počet zaměstnanců a jsou vlastněny soukromou společností v Dominikánské republice, Central Romana Corporation (CRC);
          (27) tyto argumenty nemohly být akceptovány. Zaprvé, malé a střední podniky jsou jednoznačně oprávněny k podání stížnosti a mohou být výrobním odvětvím Společenství ve smyslu čl. 5 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 základního nařízení;
          (28) za druhé, šetření ukázalo, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 43 prozatímního nařízení, že furfyrylalkohol vyrobený společností TFC pochází ze Společenství a že se výrobní operace, technologické a kapitálové investice pro výrobní operace a prodejní operace uskutečňují ve Společenství. Kromě toho skutečnost, že TFC, IFC a CRC jsou spojeny společným vlastnictvím, jak je stanoveno v bodě odůvodnění 42 prozatímního nařízení, nevylučuje použití čl. 5 odst. 4 a čl. 4 odst. 1 základního nařízení;
          (29) argumenty, které vznesly čínští vyvážející výrobci, byly tudíž zamítnuty a zjištění uvedená v bodě odůvodnění 44 prozatímního nařízení se potvrzují;
          E. ÚJMA
          1. Spotřeba furfyrylalkoholu ve Společenství
          (30) jelikož nebyly předloženy žádné nové informace o spotřebě, prozatímní zjištění popsaná v bodech odůvodnění 46 až 48 prozatímního nařízení se potvrzují;
          2. Dovozy furfyrylalkoholu do Společenství
          (31) jelikož nejsou k dispozici žádné nové informace o dovozech furfyrylalkoholu do Společenství, prozatímní zjištění popsaná v bodě odůvodnění 49 až 63 prozatímního nařízení se potvrzují;
          3. Ekonomická situace výrobního odvětví Společenství
          (32) čtyři čínští vyvážející výrobci prohlásili, že výrobní odvětví Společenství neutrpělo újmu, neboť většinu ukazatelů újmy (zejména objem odbytu, prodejní ceny, zásoby, ziskovost, peněžní tok a investice), které stanovila Komise, nelze srovnat se zveřejněnou ověřenou roční účetní uzávěrkou IFC a/nebo TFC. Argumentovali tím, že některé ukazatele jako ziskovost, zásoby a peněžní toky, obsažené v ověřené roční účetní uzávěrce IFC a/nebo TFC, vykazovaly buď vzestupnou, nebo stabilní tendenci;
          (33) mělo by se poznamenat, že zveřejněná ověřená roční účetní uzávěrka IFC a TFC rovněž zahrnuje jiné činnosti než výrobu dotyčného výrobku. Zveřejněná ověřená roční účetní uzávěrka IFC a TFC navíc zahrnuje období od října 2001 do září 2002, zatímco doba šetření uvedená v bodě odůvodnění 4 prozatímního nařízení zahrnovala období od 1. července 2001 do 30. června 2002. Kromě toho bylo zjištěno, jak je uvedeno v bodech odůvodnění 41 a 44 prozatímního nařízení, že TFC je součástí jedné jediné ekonomické entity sestávající z TFC, IFC a CRC. Za účelem provedení smysluplného zhodnocení některých ukazatelů újmy bylo proto nezbytné, aby se vzala v úvahu také některá data od CRC. Kromě toho se připomíná, že vlastní obchodní činnost IFC ve Společnosti zmíněná v bodech odůvodnění 105 a 106 prozatímního nařízení spadá mimo rámec šetření, ale tvoří součást ověřené účetní uzávěrky IFC. Vývozní odbyt IFC zmíněný v bodech odůvodnění 101 až 104 prozatímního nařízení je mimoto zahrnut do ověřené roční účetní uzávěrky, zatímco se šetření týkalo výhradně ekonomické situace výrobního odvětví Společenství, pokud jde o trh Společenství;
          (34) tyto skutečnosti brání citování ukazatelů újmy ze zveřejněné účetní uzávěrky IFC a TFC, jak navrhovali čtyři čínští vyvážející výrobci. Dále se připomíná, že zjištění Komise jsou v souladu s informacemi obsaženými ve spisech předložených dotčeným stranám k nahlédnutí;
          (35) argumenty, které vznesli čínští vyvážející výrobci, byly tudíž zamítnuty a zjištění a závěr uvedené v bodech odůvodnění 86 až 91 prozatímního nařízení se potvrzují;
          F. PŘÍČINA
          (36) čtyři čínští vyvážející výrobci namítali, že kvůli neexistenci jakékoli újmy neexistuje žádná příčina. Došlo-li k újmě, nejsou to čínské dovozy, ale dovozy z Thajska, které přispěly k ekonomické situaci výrobního odvětví Společenství;
          (37) čínští vyvážející výrobci neposkytli žádné důkazy pro toto tvrzení. Připomíná se, že v bodech odůvodnění 107 až 111 prozatímního nařízení a v souladu s čl. 3 odst. 7 základního nařízení Komise analyzovala celkové dovozy furfyrylalkoholu ze třetích zemí do Společenství, a to v rámci zkoumání jiných známých faktorů kromě dumpingových dovozů. Tato analýza se rovněž týkala dovozů z Thajska, pokud jde o objemy a ceny;
          (38) thajské dovozy představovaly asi 96 % dovozů furfyrylalkoholu ze třetích zemí. Objemy dovozu furfyrylakoholu do Společenství z Thajska se zvýšily ve shodě s vývojem popsaným v bodě odůvodnění 109 prozatímního nařízení. Kromě toho bylo zjištěno, že dovozní ceny z Thajska jsou vysoko nad úrovní dovozů čínských vyvážejících výrobců (více než 24 % během období šetření) a dokonce i nad úrovněmi dovozů výrobního odvětví Společenství (více než 6 % během období šetření);
          (39) argumenty, které vznesli čínští vyvážející výrobci, byly tudíž zamítnuty a zjištění a závěry uvedené v bodech odůvodnění 92 až 113 prozatímního nařízení se potvrzují;
          G. ZÁJEM SPOLEČENSTVÍ
          (40) čínští vyvážející výrobci a jedna asociace tvrdili, že prozatímní opatření mají větší dopad na uživatele a slévárenský průmysl, než naznačovala zjištění Komise. Namítali zejména to, že zájem uživatelů by měl převažovat s ohledem na nízkou zaměstnanost ve výrobním odvětví Společenství v porovnání s vysokou zaměstnaností ve slévárenském průmyslu;
          (41) pokud jde o požadavek předložený čínskými vyvážejícími výrobci, mělo by se poznamenat, že tito výrobci neposkytli žádné nové důkazy, které by mohly mít význam pro přezkum zájmu Společenství. Čínští vyvážející výrobci v každém případě nesmí být kvalifikováni jako dotčená strana za účelem vymezení zájmu Společenství;
          (42) pokud jde o požadavek asociace, mělo by se poznamenat, že byl přezkoumán, třebaže asociace nespolupracovala během šetření a neposkytla nové důkazy pro své argumenty. Komise za tímto účelem uskutečnila dodatečnou ověřovací návštěvu na místě v provozovnách německého uživatele. Toto důkladnější šetření potvrdilo výsledek analýzy učiněné v prozatímní fázi, jak je uveden v bodě odůvodnění 126 prozatímního nařízení, jakož i to, že celkový dopad navrhovaných konečných opatření bude zanedbatelný;
          (43) argumenty, které vznesli čínští vyvážející výrobci a asociace, byly tudíž zamítnuty a zjištění a závěry uvedené v bodech odůvodnění 114 až 133 prozatímního nařízení se potvrzují;
          H. KONEČNÁ OPATŘENÍ
          (44) s ohledem na závěry dosažené ohledně dumpingu, újmy, příčiny a zájmu Společenství se má za to, že konečná antidumpingová opatření by se měla zavést, aby se zabránilo způsobení další újmy výrobnímu odvětví Společenství dumpingovými dovozy z Číny;
          1. Míra odstranění újmy
          (45) připomíná se, že bylo předběžně zjištěno, že zisková rozpětí v hodnotě 10 % na celkový obrat furfyrylalkoholu by se mohla považovat za příslušné minimum, jehož dosažení by výrobní odvětví Společenství mohlo odůvodněně očekávat, pokud by nedocházelo k poškozujícímu dumpingu. Toto ziskové rozpětí by rovněž umožnilo výrobnímu odvětví Společenství, aby uskutečnilo nezbytné dlouhodobé investice;
          (46) výrobní odvětví Společenství tvrdilo, že ziskové rozpětí v hodnotě 10 %, jak je stanoveno v bodě odůvodnění 136 prozatímního nařízení, neodráží obrat, jehož dosažení by bylo možno odůvodněně očekávat za neexistence poškozujícího dumpingu, a požádalo o ziskové rozpětí alespoň 23,15 % z obratu, a to na základě svého výkonu v předchozích letech;
          (47) za účelem přezkumu tohoto požadavku byla provedena další hloubková analýza všech dostupných informací o ziskovém rozpětí, které by mohlo být považováno za přiměřené minimum, jehož dosažení by výrobní odvětví Společenství mohlo odůvodněně očekávat za neexistence poškozujícího dumpingu. Znovu se analyzovaly zisky realizované v letech, která předcházela období šetření. Bylo zjištěno, že v předchozích letech byly míry zisku ve skutečnosti mnohem vyšší než 10 %. Došlo se tudíž k závěru, že by bylo možné očekávat ziskové rozpětí v hodnotě 15,17 % založené na průměrném skutečném zisku, kterého bylo dosaženo ve třech letech předcházejících období šetření, a to s ohledem na vývoj ziskovosti výrobního odvětví Společenství a přítomnosti dumpingových dovozů na trhu Společenství. Tento přístup je v plné shodě s existující právní vědou, zejména s rozhodnutím v případu EFMA vs. Rada [3];
          (48) následkem toho byl nárok výrobního odvětví Společenství na ziskové rozpětí v hodnotě 23,15 % zamítnut. S ohledem na výše uvedené byly výpočty Komise přezkoumány na základě revidovaného ziskového rozpětí;
          (49) kromě této změny v ziskovém rozpětí byla míra odstranění újmy vypočítána pomocí téže metodiky, která je uvedena v bodě odůvodnění 137 prozatímního nařízení. Na tomto základě byla určena nepoškozující úroveň cen, která se bude týkat výrobních nákladů výrobního odvětví Společenství a umožní dosažení přiměřeného zisku za neexistence dumpingových dovozů z dotyčné země. Následkem upravených výpočtů byla zjištěna rozpětí újmy 8,9 % až 32,1 %;
          2. Forma a úroveň konečného cla
          (50) v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení a vzhledem k tomu, že rozpětí újmy byla nižší než dumpingová rozpětí zjištěná u všech dotyčných vyvážejících výrobců, by se konečné clo mělo stanovit na úrovni rozpětí újmy;
          (51) výrobní odvětví Společenství požadovalo, aby konečná opatření měla podobu kombinovaného použití zvláštního cla (pevná částka EUR/tuna) a variabilního cla (rovnajícího se rozdílu mezi dovozní cenou a předem stanovenou minimální cenou) nebo variabilního cla ve formě minimální dovozní ceny. Výrobní odvětví Společenství dále namítalo, že rozdíl mezi výšemi cla uvaleného na vývozce je tak vysoký, že mohou existovat dodatečná rizika obcházení, například vyrovnávací opatření nebo absorpce;
          (52) za účelem přezkumu tohoto požadavku byly hloubkově analyzovány různé možné formy opatření. S ohledem na potřebu zajištění účinnosti opatření se mělo za to, že ani kombinované použití zvláštního cla (pevná částka EUR/tuna) s variabilním clem, ani samotné variabilní clo nebudou dostačovat k odstranění újmy způsobené dumpingem. První jmenovaná možnost se používá pouze výjimečně v případě, že tak žádají zvláštní okolnosti případu, např. jasné známky manipulace cen, zatímco druhá možnost vede k základním problémům s uplatňováním. Jak je stanoveno v prozatímním nařízení, clo, které má být zavedeno, by mělo být ve formě zvláštní částky v EUR/tunu, aby se zajistila účinnost opatření a minimalizovalo existující riziko nahrazení dotyčného výrobku výrobky v téže obecné kategorii výrobků (např. furfural), zvláště, když došlo k zaznamenání cenové manipulace v některých předchozích řízeních, která se týkala furfuralu [4];
          (53) aby se však dále minimalizovala rizika obcházení kvůli značné míře nespolupráce (40 %) a vysokému rozdílu ve výších cla, má se za to, že je v tomto případě zapotřebí zvláštních ustanovení, aby se zajistilo řádné uplatňování antidumpingových cel. Tato zvláštní ustanovení zahrnují předložení platné obchodní faktury celním orgánům členského státu, která má vyhovovat požadavkům stanoveným v příloze. Pouze dovozy, které doprovází tato faktura, mohou být procleny podle platných doplňkových kódů TARIC dotyčného výrobce. Dovozy, které nedoprovází tato faktura, podléhají zbytkovému antidumpingovému clu, které platí pro všechny ostatní vývozce. Dotyčné společnosti byly rovněž vyzvány k předložení pravidelných zpráv Komisi, aby se zajistilo řádné navázání na jejich prodej furfyrylalkoholu do Společenství. V případech, kdy zprávy nejsou předloženy nebo pokud zprávy vyjeví skutečnost, že opatření nepostačují k odstranění účinků škodlivého dumpingu, může být nezbytné zahájit prozatímní přezkum v souladu s čl. 11 odst. 3 základního nařízení;
          (54) z výpočtu prahové hodnoty újmy, která se vztahuje k dovozní ceně CIF, plynou cla v rozmezí mezi 84 a 250 EUR na tunu;
          (55) oprava učiněná u dumpingového rozpětí a rozpětí újmy neměla žádný vliv na použití pravidla o menším clu. Metodika použitá ke stanovení sazeb antidumpingového cla, jak je popsána v bodě odůvodnění 138 prozatímního opatření, se tudíž tímto potvrzuje. Konečná cla proto budou:
          Společnost | Valorické | Zvláštní clo |
          Gaoping | 18,3 % | 160 EUR/tuna |
          Huilong | 17,9 % | 156 EUR/tuna |
          Linzi | 8,9 % | 84 EUR/tuna |
          Zhucheng | 10,3 % | 97 EUR/tuna |
          Všechny ostatní | 32,1 % | 250 EUR/tuna |
          I. KONEČNÝ VÝBĚR PROZATÍMNÍHO CLA
          (56) s ohledem na význam zjištěných dumpingových rozpětí pro vyvážející výrobce v Číně a s ohledem na míru újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství se považuje za nezbytné, aby se částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla zavedeného prozatímním nařízením vybraly s konečnou platností ve výši konečné celní sazby. Vzhledem k tomu, že jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, měly by se s konečnou platností vybrat pouze částky zajištěné na úrovni prozatímních cel;
          (57) každá žádost o uplatňování těchto individuálních antidumpingových sazeb společnosti (např. po změně jména právního subjektu nebo po zřízení nových výrobních nebo prodejních subjektů) by se měla zaslat Komisi neprodleně se všemi příslušnými informacemi, zejména každá změna činností společnosti týkající se výroby, tuzemského nebo vývozního prodeje, spojená např. s uvedenou změnou jména nebo s uvedenou změnou týkající se výrobních a prodejních subjektů. Je-li to na místě, nařízení bude podle toho změněno prostřednictvím aktualizace seznamu společností, které mají prospěch z individuálních cel,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu furfyrylalkoholu, v současnosti kódu KN ex29321300 (kód TARIC 2932130090), pocházejícího z Čínské lidové republiky.
          2. Sazba konečného antidumpingového cla, která se vztahuje k výrobku pocházejícímu z Čínské lidové republiky, je tato:
          Společnosti | Sazba antidumpingového cla (EUR/tuna) | Doplňkový kód TARIC |
          Gaoping Chemical Industry Co. Ltd | 160 | A442 |
          Linzi Organic Chemical Inc. | 84 | A440 |
          Zhucheng Huaxiang Chemical Co Ltd | 97 | A441 |
          Henan Huilong Chemical Industry Co. Ltd | 156 | A484 |
          Všechny ostatní společnosti | 250 | A999 |
          3. Používání individuálních celních sazeb určených pro čtyři společnosti v odstavci 2 je podmíněno předložením platné obchodní faktury celním orgánům členského státu, která vyhovuje požadavkům stanoveným v příloze. Není-li tato faktura předložena, použije se celní sazba platná pro všechny ostatní společnosti.
          4. V případech, kdy bylo zboží poškozeno před vstupem do volného oběhu a kdy je proto skutečně zaplacená nebo splatná cena rozdělena za účelem stanovení celní hodnoty podle článku 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se stanoví ustanovení pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], se výše antidumpingového cla, vypočítaná na základě odstavce 2 výše, snižuje o procento, které odpovídá rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné.
          5. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Částky zajištěné pomocí prozatímních antidumpingových cel podle prozatímního nařízení o dovozech furfyrylalkoholu, v současnosti kódu KN ex29321300 (kód TARIC 2932130090), pocházejícího z Čínské lidové republiky, se s konečnou platností vyberou následovně.
          Zajištěné částky, které převyšují konečné sazby antidumpingových cel, se uvolňují. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, s konečnou platností se vybírahí pouze částky zajištěné na úrovni prozatímních cel.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Lucemburku dne 27. října 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s.16.
          [3] Rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 28. října 1999 v případu T-120/95.
          [4] Úř. věst. L 328, 22.12.1999, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1335/2003 (Úř. věst. 187, 26.7.2003, s. 16)
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Platná obchodní faktura uvedená v čl. 1 odst. 3 tohoto nařízení musí zahrnovat prohlášení podepsané úředníkem společnosti v tomto formátu:
          1. Jméno a funkce pracovníka společnosti, který vystavil obchodní fakturu.
          2. Toto prohlášení:
          "Já, níže podepsaný, potvrzuji, že (objem) furfyrylakoholu, který je v současnosti klasifikovatelný kódem KN ex29321300 (kód TARIC 2932130090) a je prodán k vývozu do Evropského společenství a zahrnut do této faktury, vyrobila (název společnosti a adresa) v Čínské lidové republice. Prohlašuji, že údaje uvedené na této faktuře jsou úplné a správné."
          3. Datum a podpis.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.