Nařízení Komise (ES) č. 1914/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1914/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1914/2003
          ze dne 30. října 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1488/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 11 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 3448/93 stanoví, že hospodářské podmínky uvedené v čl. 117 písm. c) nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [3], naposledy pozměněného nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 [4], se považují za splněné při přijímání určitých množství některých základních produktů do režimu aktivního zušlechťovacího styku pro využití při výrobě zboží. Podle článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93 je nutné přijmout prováděcí pravidla k uvedenému ustanovení, která umožní určit, které základní zemědělské produkty budou přijaty do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a kontrolovat a plánovat jejich množství.
          (2) Je potřebné pozměnit nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 [5], aby bylo jasné, že se při určování základních zemědělských produktů, které budou přijaty do režimu aktivního zušlechťovacího styku, a při kontrole a plánování jejich množství použijí postupy stanovené v článku 16 nařízení (ES) č. 3448/93.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1488/2001 se mění takto:
          1. V článku 2 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "2. Pokud odhadovaná částka potřebná pro náhrady překročí dostupné finanční prostředky, určí se množství různých produktů, označených osmimístným kódem kombinované nomenklatury, pomocí bilance podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 3448/93."
          2. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
          "Pokud se odhaduje, že výše potřebných náhrad je vyšší než finanční možnosti, určí Komise na základě množství již schválených ve formě vydaných osvědčení a nevyužitých množství, o nichž byla Komise informována podle článku 25 tohoto nařízení, dostupné zbývající množství pro každý základní produkt podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 3448/93. Toto množství se podruhé zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie nejpozději do 31. ledna každého roku a potřetí se zveřejní nejpozději do 31. května každého roku."
          3. Článek 24 se nahrazuje tímto:
          "Článek 24
          Mimořádné vydání osvědčení AZS
          Během rozpočtového roku a s ohledem na množství již poskytnutá na osvědčeních a na nevyužitá množství, o nichž byla informována podle článku 25 tohoto nařízení, může Komise v naléhavých případech mimořádně určit pro každý základní produkt, označený osmimístným kódem kombinované nomenklatury, dostupný zůstatek podle čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 3448/93. Toto množství se zveřejní v Úředním věstníku Evropských Evropské unie. Použijí se ustanovení čl. 23 odst. 2 až 5 tohoto nařízení."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. října 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5.
          [3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17.
          [5] Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.