Nařízení Komise (ES) č. 1915/2003 ze dne 30. října 2003, kterým se mění přílohy VII, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a jejich dovoz a opatření po potvrzení přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, ovcí a kozText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1915/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1915/2003
          ze dne 30. října 2003,
          kterým se mění přílohy VII, VIII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o obchod s ovcemi a kozami a jejich dovoz a opatření po potvrzení přenosných spongiformních encefalopatií u skotu, ovcí a koz
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1234/2003 [2], a zejména na článek 23 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií (TSE) u skotu, ovcí a koz. Ustanovení čl. 13 odst. 1 a příloha VII uvedeného nařízení stanoví použití některých opatření v co nejkratší době v případě potvrzeného případu TSE. Vychází se z toho, že provádění některých aspektů těchto opatření v praxi způsobí potíže.
          (2) U ovcí a koz by se pravidla pro dohledávání potomstva po potvrzení případu TSE měla omezit na potvrzené případy u samic, vzhledem k praktickým těžkostem a nejistým výhodám souvisejícím s dohledáním potomstva samců infikovaných TSE.
          (3) U skotu se podle nařízení (ES) č. 999/2001 uvádí, že v případě potvrzení případu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) musí být kohorty, k nimž náleží zasažená zvířata, utraceny a úplně zlikvidovány.
          (4) Na valné hromadě v květnu 2003 Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat (OIE) rozhodl, že kohorty, k nimž náleží skot infikovaný BSE, mohou zůstat naživu až do konce produktivního života, za podmínky, že po smrti budou úplně zlikvidovány.
          (5) Podle zákoníku zdraví zvířat OIE není nutné omezovat užití spermatu skotu z důvodu BSE. Vědecký řídící výbor (SSC) ve stanovisku ze dnů 18. a 19. března 1999 o možném vertikálním přenosu BSE, aktualizovaném dne 16. května 2002, došel k závěru, že je nepravděpodobné, aby sperma skotu představovalo rizikový faktor pro přenos BSE.
          (6) Býci v inseminačních stanicích jsou nadto úředně kontrolováni, což umožňuje zajistit po jejich smrti úplnou likvidaci.
          (7) Podmínky pro ukončení omezení uložených hospodářstvím s ovcemi infikovaným TSE by se měly rozšířit, pokud je jejich uplatňování kombinováno s intenzivním monitorováním TSE. Následně by se měla změnit pravidla pro repopulaci stád pomocí koz pocházejících ze smíšených hospodářství.
          (8) Pohyb poloodolných bahnic mezi hospodářstvími, na která se vztahují omezení, by se měl povolit, aby se zmírnily některé oblastní problémy při hledání odpovídajících náhradních zvířat za infikovaná stáda.
          (9) Aby se usnadnil přechod na nová pravidla, měla by se doba, během které by se udělila výjimka týkající se likvidace některých zvířat, prodloužit u plemen nebo hospodářství ovcí s nízkou úrovní alel ARR, ze dvou na tři roky chovu.
          (10) Přílohy VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví podmínky pro obchod s ovcemi a kozami a pro jejich dovoz za účelem rozmnožování a chovu. Tyto podmínky by měly být objasněny.
          (11) Nařízení (ES) č. 999/2001 je tedy třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (12) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy VII, VIII a IX nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. října 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 173, 11.7.2003, s. 6.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Přílohy VII, VIII a IX se nahrazují tímto:
          1. Příloha VII se nahrazuje tímto:
          PŘÍLOHA VII
          ERADIKACE PŘENOSNÉ SPONGIFORMNÍ ENCEFALOPATIE
          1. Šetření podle čl. 13 odst. 1 písm. b) musí identifikovat:
          a) v případě skotu:
          - všechny ostatní přežvýkavce v hospodářství, kde je chováno zvíře s potvrzenou chorobou,
          - všechny potomky samice s potvrzenou chorobou, narozené po klinickém vzplanutí choroby u matky nebo během dvou let před vzplanutím choroby,
          - všechna zvířata z kohorty, k níž patří zvíře, u něhož byla choroba potvrzena,
          - možný původ choroby,
          - ostatní zvířata v hospodářství, k němuž patří zvíře s potvrzenou chorobou, nebo v jakémkoliv jiném hospodářství, která by mohla být infikována původcem TSE nebo přijít do styku se stejným zdrojem krmiva nebo kontaminace,
          - pohyb potenciálně kontaminovaného krmiva, jiných látek nebo prostředků přenosu, které mohly přenést původce TSE do dotyčného hospodářství nebo z něj;
          b) v případě ovcí a koz:
          - všechny přežvýkavce kromě ovcí a koz v hospodářství, kde je chováno zvíře s potvrzenou chorobou,
          - pokud možno rodiče a u samic všechna embrya a vajíčka a poslední potomky samice s potvrzenou chorobou,
          - všechny ostatní kozy a ovce v hospodářství, kde je chováno zvíře s potvrzenou chorobou, kromě těch, které se uvádějí ve druhé odrážce,
          - možný původ choroby a ostatní hospodářství se zvířaty, embryi nebo vajíčky, která mohla být infikována původcem TSE nebo přijít do styku se stejným zdrojem krmiva nebo kontaminace,
          - pohyb potenciálně kontaminovaného krmiva, jiných látek nebo prostředků přenosu, které mohly přenést původce TSE do dotyčného hospodářství nebo z něj.
          2. Opatření podle čl. 13 odst. 1 písm. c) zahrnují minimálně:
          a) v případě potvrzení BSE u skotu, utracení a úplnou likvidaci skotu a likvidaci embryí a vajíček identifikovaných při šetření podle bodu 1 písm. a) první, druhé a třetí odrážky. Členský stát však může rozhodnout:
          - že se neutratí a nezlikviduje všechen skot v hospodářství, kde je chováno zvíře s potvrzenou chorobou podle bodu 1 písm. a) první odrážky, podle epizootologické situace a dohledatelnosti zvířat chovaných v tomto hospodářství,
          - že odloží utracení a likvidaci zvířat z kohort uvedených v bodě 1 písm. a) třetí odrážce až do konce jejich produktivního života, za podmínky, že jde o býky trvale chované v inseminačních stanicích a že bude možné ujistit se o jejich úplné likvidaci po smrti;
          b) v případě potvrzení TSE u ovcí nebo koz ode dne 1. října 2003, podle rozhodnutí příslušného orgánu:
          i) utracení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček identifikovaných při vyšetřování podle bodu 1 písm. b) druhé a třetí odrážky;
          ii) utracení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček identifikovaných při vyšetřování podle bodu 1 písm. b) druhé a třetí odrážky, s výjimkou:
          - plemenných beranů genotypu ARR/ARR,
          - plemenných bahnic s minimálně jednou alelou ARR a žádnou alelou VRQ a
          - ovcí s minimálně jednou alelou ARR, které jsou určeny pouze na porážku;
          iii) pokud infikované zvíře pochází z jiného hospodářství, může členský stát rozhodnout na základě anamnézy dotyčného případu, že použije eradikační opatření v původním hospodářství kromě nebo místo v hospodářství, kde byla infekce potvrzena. V případě půdy využívané ke společné pastvě několika stád mohou členské státy rozhodnout, že tato opatření použijí pouze na jedno stádo, na základě rozumného zdůvodnění všech epizootologických faktorů;
          c) v případě potvrzení BSE u ovcí nebo koz, utracení a úplnou likvidaci všech zvířat, embryí a vajíček identifikovaných při šetření podle bodu 1 písm. b) druhé až páté odrážky.
          3.1. Pouze níže uvedená zvířata mohou být dovezena do hospodářství, kde proběhla likvidace podle bodu 2 písm. b) podbodu i) nebo ii):
          a) berani genotypu ARR/ARR;
          b) bahnice s minimálně jednou alelou ARR a žádnou alelou VRQ;
          c) kozy, pokud:
          - v hospodářství není žádná plemenná ovce kromě ovcí uvedených v bodě a) a b),
          - po likvidaci zvířat byla provedena očista a úplná dezinfekce všech stájí v hospodářství,
          - v hospodářství se provádí intenzívní sledování TSE, včetně testování všech poražených a v hospodářství uhynulých koz starších 18 měsíců.
          3.2. Pouze níže uvedené zárodečné produkty mohou být použity v hospodářství(ch), kde proběhla likvidace podle bodu 2 písm. b) podbodu i) nebo ii):
          a) sperma beranů genotypu ARR/ARR;
          b) embrya s minimálně jednou alelou ARR a žádnou alelou VRQ.
          4. Během přechodného období nejpozději do dne 1. ledna 2006 a odchylně od omezení stanoveného v bodě 3.1 písm. b), pokud je těžké získat náhradní ovce známého genotypu, mohou členské státy rozhodnout, že povolí do hospodářství uvedených v bodu 2 písm. b) podbodu i) a ii) vstup nezabřezlých jehniček neznámého genotypu.
          5. V důsledku použití opatření uvedených bodě 2 písm. b) podbodu i) a ii) na hospodářství:
          a) se na pohyb ovcí ARR/ARR z hospodářství nevztahuje žádné omezení;
          b) ovce s jednou alelou ARR mohou opustit hospodářství pouze tehdy, pokud jdou přímo na jatka a jsou určeny k lidské spotřebě nebo k likvidaci. Bahnice s minimálně jednou alelou ARR a s žádnou alelou VRQ mohou být převezeny do jiných hospodářství podléhajících omezení v důsledku použití opatření uvedených v bodě 2 písm. b) podbodu ii);
          c) ovce jiných genotypů mohou opustit hospodářství pouze za účelem likvidace.
          6. Omezení uvedená v bodech 3.1, 3.2 a 5 se i nadále použijí na hospodářství po dobu tří let od:
          a) data, k němuž všechny ovce v hospodářství dosáhly statusu ARR/ARR, nebo
          b) posledního data, k němuž byly ovce nebo kozy ve stájích chovány, nebo
          c) v případě bodu 3.1 písm. c), data, kdy začal zintenzivněný dohled nad TSE, nebo
          d) data, od něhož jsou všichni plemenní berani v hospodářství genotypu ARR/ARR a všechny plemenné bahnice jsou s minimálně jednou alelou ARR a s žádnou alelou VRQ, za podmínky, že testování přítomnosti TSE u všech poražených a v hospodářství uhynulých zvířat starších 18 měsíců proběhlo během tohoto období a výsledky testů byly negativní.
          7. Pokud je četnost alely ARR nízká u daného plemene nebo v hospodářství nebo pokud se považuje za nezbytné pro vyloučení příbuznosti, může členský stát rozhodnout, že:
          a) odloží likvidaci zvířat uvedených v bodě 2 písm. b) podbodech i) a ii) po dobu maximálně tří let chovu;
          b) povolí, aby ovce jiné než uvedené v bodě 3 byly dopraveny do hospodářství uvedených v bodě 2 písm. b) podbodech i) a ii), za podmínky, že nemají alelu VRQ.
          8. Členské státy, které použijí výjimky uvedené v bodech 4 a 7, oznámí Komisi podmínky a kritéria pro jejich udělení.
          2. Písmeno a) části I kapitoly A přílohy VIII se nahrazuje tímto:
          "a) Plemenné a chovné ovce a kozy:
          i) byly od narození nebo po dobu tří posledních let nepřetržitě v hospodářstvích, která splňují po dobu tří roků minimálně tyto požadavky:
          - podléhají pravidelných úředním veterinárním kontrolám,
          - zvířata jsou označena,
          - nebyl potvrzen žádný případ klusavky,
          - na starých samicích určených na porážku se provádějí kontroly odběrem vzorků,
          - samice se do těchto hospodářství převádějí pouze tehdy, pokud pocházejí z hospodářství, které splňuje stejné požadavky, nebo
          ii) ode dne 1. října 2003 jde o ovce genotypu protein prionu ARR/ARR, jak je definováno v příloze I rozhodnutí Komise 2002/1003/ES [1].
          Pokud jsou určeny pro členský stát, který pro celé své území nebo jeho část využívá ustanovení písmen b) nebo c), musí zvířata splňovat doplňkové záruky, obecné nebo specifické, definované postupem podle čl. 24 odst. 2."
          3. Kapitola E přílohy IX se nahrazuje tímto:
          "KAPITOLA E Dovoz ovcí a koz
          Při dovozu ovcí a koz do Společenství po dni 1. října 2003 je nutné předkládat veterinární osvědčení potvrzující, že:
          a) buďto se narodily a byly nepřerušovaně drženy v hospodářstvích, v nichž nebyl nikdy zjištěn žádný případ klusavky, a v případě, že jde o plemenné ovce a kozy, tato zvířata odpovídají požadavkům přílohy VIII části I kapitoly A písm. a) pododstavce i);
          b) nebo jde o ovce genotypu protein prionu ARR/ARR podle přílohy I rozhodnutí Komise 2002/1003/ES, pocházející z hospodářství, v němž nebyl hlášen během posledních šesti měsíců žádný případ klusavky.
          Pokud jsou určeny pro členský stát, který pro celé své území nebo jeho část využívá ustanovení přílohy VIII části I kapitoly A písm. b) nebo c), musí splňovat obecné nebo specifické doplňkové záruky, definované postupem podle čl. 24 odst. 2."
          [1] Úř. věst. L 349, 24.12.2002, s. 105.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.