Nařízení Komise (ES) č. 1943/2003 ze dne 3. listopadu 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1943/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1943/2003
          ze dne 3. listopadu 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na článek 48 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Vzhledem ke zkušenostem získaným v posledních letech je nutné změnit nařízení Komise (ES) č. 20/98 ze dne 7. ledna 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o podporu předběžně uznaným seskupením producentů [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 983/2000 [4]. V zájmu přehlednosti a racionality musí být toto nařízení nahrazeno novým nařízením.
          (2) Nařízení (ES) č. 20/98 by mělo být tudíž zrušeno.
          (3) Článek 14 nařízení (ES) č. 2200/96 stanoví, že novým seskupením producentů může být povoleno přechodné období nejvýše pěti let ke splnění podmínek pro uznání stanovených v článku 11 uvedeného nařízení. Nařízení Komise (ES) č. 1432/2003 [5] stanoví podmínky pro udělení předběžného uznání seskupením producentů.
          (4) Aby se podpořilo vytváření seskupení producentů, článek 14 nařízení (ES) č. 2200/96 též stanoví, že členské státy mohou předběžně uznaným seskupením producentů v pěti letech po tomto předběžném uznání poskytnout dva druhy podpory, jednu podporu na pokrytí nákladů na vytvoření organizací a na administrativní činnost a druhou na pokrytí části investic nezbytných pro dosažení uznání, které jsou stanoveny v jejich plánech uznání.
          (5) K usnadnění řádného provádění režimu podpor na pokrytí nákladů na vytvoření organizací a na administrativní činnost musí být tato podpora poskytována paušálně. Pro tuto paušální podporu se musí stanovit strop, aby byla dodržena rozpočtová omezení. Kromě toho, aby se přihlédlo k odlišným finančním potřebám různě velkých seskupení producentů, musí být tato podpora přizpůsobena produkci organizací producentů uváděné na trh.
          (6) Aby byl zajištěn stejný postup u organizací producentů uvedených v článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96 a u seskupení producentů uvedených v článku 14 téhož nařízení, musí být podpora uvedená v článku 2 nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny [6], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [7], a v článku 1 nařízení Rady (ES) 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [8], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2699/2000 [9], přidána k přiměřené hodnotě produkce uváděné na trh, jak stanoví článek 3 nařízení Komise (ES) č. 1433/2003 ze dne 11. srpna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2200/96, pokud jde o provozní fondy, operační programy a finanční pomoc [10].
          (7) Přírodní pohromy mohou působit prudký pokles produkce uváděné na trh v daném roce. V takových případech, aby se zabránilo tak drastickému snižování podpor poskytovaných Společenstvím předběžně uznaným seskupením producentů, že by to mohlo ohrozit jejich provozuschopnost, musí se pro výpočet podpory brát v úvahu mezní snížení produkce uváděné na trh. Tato mez musí být určena ve vztahu k výnosům a průměrným cenám docíleným předběžně uznanými seskupeními producentů nebo jejich členy v období tří roků předcházejících roku, kdy došlo k pohromě, a při stanovení její výše se musí vzít v úvahu normální výkyvy produkce v důsledku povětrnostních podmínek.
          (8) Aby se zajistilo, že podpora stanovená v tomto nařízení bude použita řádně, musí dotyčný členský stát kontrolovat, aby poskytnutí podpory bylo náležitě odůvodněné, přičemž je třeba vzít v úvahu všechny podpory, které byly předtím poskytnuty na rozběhnutí provozu seskupení producentů a všechny pohyby producentů mezi seskupeními a/nebo organizacemi producentů. Členské státy též musí zajistit, aby opatřením, která jsou podle tohoto nařízení způsobilá k financování ze strany Společenství, nebylo poskytováno dvojí financování za strany Společenství a na národní úrovni.
          (9) V případě fúzí musí být umožněno poskytnutí podpory seskupením producentů vzniklých fúzí, aby byly vzaty v úvahu finanční potřeby nových seskupení producentů a zajistilo se řádné používání režimu podpor.
          (10) Poskytování podpor stanovených v tomto nařízení se zastaví, jakmile je seskupení producentů uznáno členským státem. Aby se však vzalo v úvahu mnohaleté financování investic, mohou být ta seskupení producentů, která mají nárok na podporu na investice podle tohoto nařízení, zařazena do operačních programů uvedených v článku 15 nařízení (ES) č. 2200/96.
          (11) Ustanovení čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) 2200/96 stanoví zvláštní režim pro Portugalsko. Musí se přijmout ustanovení k zajištění dodržování tohoto zvláštního režimu. Ustanovení, která určují hodnotu produkce uváděné na trh v případě přírodních pohrom, musí platit i pro Portugalsko.
          (12) Vzhledem k vysokému stupni odpovědnosti a iniciativy svěřených seskupením producentů se pro případ protiprávního jednání musí stanovit přísné postupy zároveň se sankcemi. V zájmu zjednodušení a racionality musí být tyto sankce používány podle ustanovení nařízení (ES) č. 1433/2003.
          (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Oblast působnosti
          Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování podpor podle čl. 14 odst. 2 nařízení (ES) č. 2200/96 předběžně uznaným seskupením producentů.
          Článek 2
          Definice
          1. Pro účely tohoto nařízení se "produkcí uváděnou na trh" rozumí produkce členů seskupení producentů v kategorii, jíž bylo uděleno předběžné uznání:
          i) dodanou seskupení producentů a skutečně prostřednictvím seskupení prodávanou v čerstvém stavu nebo zpracovanou;
          ii) se souhlasem seskupení prodávanou podle podmínek druhé a třetí odrážky čl. 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96.
          Produkce zahrnuje částku podpory stanovené v článku 2 nařízení 2201/96 a článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96 přijatou seskupeními producentů pro totéž roční nebo půlroční období uvedené v článku 3.
          Produkce uváděná na trh nezahrnuje produkci členů jiných organizací nebo seskupení producentů uváděnou na trh dotyčným seskupením podle druhé a třetí odrážky čl. 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Pro účely tohoto nařízení se "hodnotou produkce uváděné na trh" rozumí hodnota produkce uváděné na trh ve stadiu "přímo od seskupení producentů", nebo případně jako "balený nebo upravený nezpracovaný produkt".
          3. V případě přírodní pohromy uznané příslušnými vnitrostátními orgány se produkce uváděná na trh považuje za nejméně 70 % průměrné teoretické hodnoty odpovídající oblasti patřící předem uznanému seskupení producentů a oseté dotyčným produktem během roku přírodní pohromy, násobené průměrným výnosem a průměrnou cenou docílenou
          - seskupením producentů nebo jeho členy u dotyčného produktu během tří let předcházejících přírodní pohromě, nebo
          - pokud členský stát tak rozhodne, v téže produkční oblasti během tří let předcházejících přírodní pohromě.
          Článek 3
          Financování plánů uznání
          1. Podpora stanovená v čl. 14 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2200/96 se poskytuje na náklady na zřízení a provoz seskupení producentů ve formě paušální podpory.
          2. Podpora uvedená v odstavci 1 se určí každému seskupení producentů na základě hodnoty produkce, kterou uvádí na trh a:
          a) rovná se v prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém roce 5 %, 5 %, 4 %, 3 % a 2 %, v uvedeném pořadí, hodnoty produkce uváděné na trh, až do nejvýše 1000000 eur;
          b) rovná se v prvním, druhém, třetím, čtvrtém a pátém roce 2,5 %, 2,5 % 2,0 %, 1,5 % a 1,5 %, v uvedeném pořadí, hodnoty produkce uváděné na trh převyšující 1000000 eur;
          c) nesmí u jednotlivého seskupení producentů překročit strop ve výši
          - 100000 eur v prvním roce,
          - 100000 eur v druhém roce,
          - 80000 eur ve třetím roce,
          - 60000 eur ve čtvrtém roce
          - 50000 eur v pátém roce;
          d) je vyplácena
          - v ročních nebo půlročních splátkách koncem každého ročního nebo půlročního období provádění plánu uznání, nebo
          - ve splátkách pokrývajících část ročního období, jestliže podle článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96 dojde k uznání před koncem ročního období.
          Pokud to vyžadují kontroly, mohou členské státy k výpočtu splátek uvedených v písm. d) první odrážce použít jako základ produkci uváděnou na trh odpovídající jinému období nežli období, za něž je splátka vyplácena. Doba, o kterou období nesouhlasí s dotyčným skutečným obdobím, musí být kratší než je délka skutečného období.
          Článek 4
          Zvláštní půjčky
          1. Podpora stanovená v čl. 14 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 2200/96 se poskytuje přímo nebo prostřednictvím úvěrových institucí formou zvláštních půjček k pokrytí části investičních nákladů spojených s prováděním opatření plánů uznání, jak je popsáno v článku 16 nařízení (ES) č. 1432/2003.
          Vyloučeny jsou investice, které mohou narušit hospodářskou soutěž v jiných hospodářských činnostech organizace.
          2. Investice, které jsou přímo nebo nepřímo k užitku takovým činnostem, se financují poměrným dílem odpovídajícím jejich použití předběžně uznanými sektory nebo produkty.
          Článek 5
          Žádost o podporu
          1. Jak je uvedeno v čl. 3 odst. 2 písm. d) podává každé seskupení producentů během tří měsíců koncem každého ročního období jednu žádost o podporu uvedenou v článcích 3 a 4.
          2. Všechny žádosti o podporu musí být provázeny písemným prohlášením seskupení producentů, že seskupení producentů
          a) dodržuje a bude dodržovat nařízení (ES) č. 2200/96 a (ES) č. 1432/2003, jakož i toto nařízení;
          b) přímo ani nepřímo nepobíralo, nepobírá a nebude využívat dvojího financování ze strany Společenství a na národní úrovni pro opatření a/nebo akce, na které se podle tohoto nařízení poskytuje financování ze zdrojů Společenství.
          3. Členské státy vyplácejí podporu do šesti měsíců od přijetí úplné žádosti.
          Článek 6
          Způsobilost
          Členské státy vyhodnocují způsobilost seskupení producentů pro podporu podle tohoto nařízení, aby zjistily, zda je poskytnutí podpory náležitě odůvodněné s přihlédnutím k podmínkám a datu všech dřívějších podpor z veřejných prostředků poskytnutých organizacím nebo seskupením producentů, z nichž členové dotyčného seskupení producentů pocházejí, jakož i ke všem pohybům členů mezi organizacemi a seskupeními producentů.
          Článek 7
          Podpora poskytovaná Společenstvím
          Náklady členských států na podpory podle článků 3 a 4 jsou způsobilé pro poskytnutí podpory ze záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF).
          Článek 8
          Účast Společenství
          1. Účast Společenství na financování podpory podle článku 3 činí:
          - 75 % způsobilých veřejných výdajů v oblastech spadajících pod cíl 1 a 2 podle článku 1 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 [11],
          - 50 % způsobilých veřejných výdajů v ostatních oblastech.
          2. Účast Společenství na financování podpory podle článku 4 vyjádřená jako ekvivalent kapitálového příspěvku činí nejvýše procentní sazbu způsobilých nákladů investic uvedených v článku 4:
          - 50 % v oblastech spadajících pod cíl 1 a 2 podle článku 1 nařízení (ES) č. 1260/1999,
          - 30 % v ostatních oblastech.
          Dotyčné členské státy se musí zavázat, že se budou podílet nejméně pěti procenty na způsobilých investičních nákladech uvedených v článku 4.
          Finanční účast příjemců podpory na způsobilých investičních nákladech uvedených v článku 4 musí činit alespoň
          - 25 % v oblastech spadajících pod cíl 1 a 2 podle článku 1 nařízení (ES) č. 1260/1999,
          - 45 % v ostatních oblastech.
          Článek 9
          Fúze
          1. Podpora stanovená v článcích 3 a 4 tohoto nařízení může být dána nebo nadále dávána seskupením producentů, kterým bylo uděleno předběžné uznání podle nařízení (ES) č. 1432/2003 a která vznikla fúzí seskupení producentů, kterému bylo uděleno předběžné uznání podle uvedeného nařízení, s:
          a) jedním nebo více seskupeními producentů předběžně uznanými podle nařízení (ES) č. 1432/2003;
          b) jednou nebo více organizacemi producentů uznanými podle nařízení (ES) č. 2200/96.
          2. Pro výpočet výše podpory splatné podle odstavce 1 nahrazuje seskupení producentů vzniklé fúzí seskupení a organizace, které fúzi provedly.
          Článek 10
          Důsledky uznání
          1. Poskytování podpory stanovené v článcích 3 a 4 je ukončeno, jakmile je uděleno uznání.
          2. Při předkládání operačního programu podle nařízení (ES) č. 1433/2003 zajistí členský stát vyloučení dvojího financování opatření financovaných podle plánu uznání.
          3. Investice, na které je poskytována podpora na náklady uvedené v článku 4, mohou být přeneseny do operačních programů, pokud jsou v souladu s nařízením (ES) č. 1433/2003.
          Článek 11
          Zvláštní ustanovení pro Portugalsko
          Pokud portugalské orgány prokáží, že je v daném roce podpora, která má být vyplacena seskupení producentů v Portugalsku podle tohoto nařízení, nižší než podpora stanovená v čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 2200/96, podpora stanovená v čl. 3 odst. 2 se zvýší tak, aby odpovídala ustanovením výše uvedeného článku 14.
          V případě přírodní pohromy uznané portugalskými orgány se použije čl. 2 odst. 3 tohoto nařízení k výpočtu hodnoty produkce uváděné na trh pro účely čl.14 odst. 7 nařízení (ES) č. 2200/96.
          Článek 12
          Kontroly
          Aniž jsou dotčeny kontroly prováděné podle hlavy VI nařízení (ES) č. 2200/96, kontrolují členské státy seskupení producentů, aby ověřily dodržování podmínek pro poskytnutí podpory podle článků 3 a 4.
          Článek 13
          Zpětné vymáhání podpory a sankce
          Zpětné vymáhání podpory a sankce stanovené v článku 24 nařízení (ES) č. 1433/2003 se použijí, pokud kontrola provedená podle článku 12 tohoto nařízení ukáže, že:
          a) hodnota produkce uváděné na trh je menší než částka použitá k výpočtu podle článku 3;
          b) podpora poskytnutá podle tohoto nařízení není používána podle použitelných nařízení nebo schváleného plánu uznání.
          Článek 14
          Zrušení
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 20/98.
          Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.
          Článek 15
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 4, 8.1.1998, s. 40.
          [4] Úř. věst. L 113, 12.5.2000, s. 36.
          [5] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 18.
          [6] Úř. věst. L 297, 21. 11. 1996, p. 29.
          [7] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [8] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49.
          [9] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 9.
          [10] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 25.
          [11] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.