Nařízení Komise (ES) č. 1966/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 834/95 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1966/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1966/2003
          ze dne 7. listopadu 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 834/95 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1789/2003 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 834/95 ze dne 12. dubna 1995 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury [3] stanoví podmínky pro zařazení zhotoveného pleteného výrobku (nákolenice) do kombinované nomenklatury.
          (2) Soudní dvůr Evropských společenství ve svém rozsudku ve spojených věcech C-260/00 až C-263/00 [4] týkajícím se zařazení nákolenic a jiných bandáží stanovil kritéria pro odlišení běžných druhů bandáží, které slouží pro všeobecné účely a druhů, které jsou určeny k tomu, aby plnily konkrétní léčebnou funkci a které je v důsledku toho třeba zařazovat do čísla 9021 kombinované nomenklatury.
          (3) K zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu nařízení (EHS) č. 2658/87 je třeba odůvodnit zařazení zboží uvedeného v příloze nařízení (ES) č. 834/95 tak, aby upřesňovalo, proč je zařazovaný výrobek běžným druhem kolenní bandáže.
          (4) Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Ve sloupci 3 (odůvodnění) přílohy nařízení (ES) č. 834/95 se vkládá nový odstavec, který zní:
          "Zařazení výrobku do čísla 9021 jako ortopedické prostředky je vyloučeno, protože klouby nákolenic nelze přizpůsobit konkrétní vadě pacienta. Výrobek navíc nejeví vysokou míru přesnosti.
          Výrobek je proto běžným podpůrným prostředkem pro všeobecné použití a neslouží pro konkrétní léčebný účel.
          Připevnění výrobku kolem nohy pomocí dvou suchých zipů nemá žádný zvláštní léčebný účel, suché zipy pouze drží nákolenici na svém místě."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 281, 30.10.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 84, 14.4.1995, s. 1.
          [4] Rozsudek Soudního dvora ze dne 7. listopadu 2002 ve spojených věcech C-260/00 až C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG a Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG vs. Oberfinanzdirektion Koblenz (dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.