Nařízení Komise (ES) č. 1980/2003 ze dne 21. října 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definiceText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1980/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1980/2003
          ze dne 21. října 2003,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o definice a aktualizované definice
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. c) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1177/2003 stanovilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek, zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na úrovni členských států a na úrovni Evropské unie.
          (2) Podle čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou nezbytná prováděcí opatření pro harmonizaci definic, zejména zavedení definic příjmů, definic členů domácnosti a bývalých členů domácnosti, jakož i pro stanovení časového plánu zahrnování různých příjmových proměnných.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Definice požadované podle čl. 15 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek, zejména s ohledem na zavedení definic příjmů uvedených v čl. 2 písm. l) a m) uvedeného nařízení, jsou stanoveny v příloze I.
          Podmínky pro předávání údajů o hrubém příjmu na úrovni složky a časový plán zahrnování různých příjmových složek jsou stanoveny v příloze II.
          Článek 2
          Kromě definice bývalých členů domácnosti jsou definice uvedené v tomto nařízení a časový plán zahrnování různých příjmových složek platné pro průřezové i panelové složky statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC).
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. října 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          DEFINICE ČLENŮ DOMÁCNOSTI A BÝVALÝCH ČLENŮ DOMÁCNOSTI, DŮCHODŮ ZE SOUKROMÝCH PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ, PŘÍSPĚVKŮ DO SOUKROMÝCH PENZIJNÍCH SYSTÉMŮ, CELKOVÉHO HRUBÉHO A DISPONIBILNÍHO PŘÍJMU DOMÁCNOSTI, CELKOVÉHO DISPONIBILNÍHO PŘÍJMU DOMÁCNOSTI PŘED SOCIÁLNÍMI TRANSFERY (KROMĚ STAROBNÍCH DÁVEK A DÁVEK POZŮSTALÝM; VČETNĚ STAROBNÍCH DÁVEK A DÁVEK POZŮSTALÝM) A HRUBÝCH/ČISTÝCH SLOŽEK PŘÍJMU
          1. ČLENOVÉ DOMÁCNOSTI A BÝVALÍ ČLENOVÉ DOMÁCNOSTI
          1.1 Členství v domácnosti [1]
          Při splnění níže uvedených dalších a specifických podmínek, a pokud se společně podílejí na výdajích domácnosti, se za členy domácnosti pokládají tyto osoby:
          1. osoby obvykle bydlící v domácnosti, které jsou v příbuzenském vztahu k ostatním členům;
          2. osoby obvykle bydlící v domácnosti, které nejsou v příbuzenském vztahu k ostatním členům;
          3. strávníci, nájemníci a podnájemníci žijící v domácnosti;
          4. návštěvníci;
          5. domácí služebnictvo, pomocnice (au-pairs) žijící v domácnosti;
          6. osoby obvykle bydlící v domácnosti, ale dočasně nepřítomné (z pracovních nebo vzdělávacích důvodů, z důvodu dovolené, apod.);
          7. děti členů domácnosti vzdělávající se mimo domov;
          8. osoby nepřítomné dlouhou dobu, ale mající svazky s domácností; osoby pracující mimo domov;
          9. osoby dočasně nepřítomné, ale mající svazky s domácností: osoby v nemocnicích, domovech s pečovatelskou službou nebo v jiných institucích.
          Další podmínky pro zařazení jako člena domácnosti jsou tyto:
          a) Kategorie 3, 4 a 5:
          Tyto osoby nemají současně bydliště jinde; nebo doba jejich pobytu v domácnosti, jak skutečná nebo zamýšlená, dosáhne či překročí šest měsíců.
          b) Kategorie 6:
          Tyto osoby nemají současně bydliště jinde a jejich skutečné nebo zamýšlené trvání nepřítomnosti v domácnosti je kratší než šest měsíců.
          c) Kategorie 7 a 8:
          Bez ohledu na skutečné nebo zamýšlené trvání nepřítomnosti v domácnosti nemají tyto osoby jinde žádnou soukromou adresu, jsou partnerem nebo dítětem člena domácnosti, nadále si uchovávají úzké svazky s domácností a považují danou adresu za své hlavní bydliště.
          d) Kategorie 9:
          Tato osoba má zjevné finanční svazky s domácností a je nebo se chystá být v domácnosti nepřítomna po dobu kratší než šest měsíců.
          Podíly na výdajích domácností
          Podíly na výdajích domácnosti zahrnují čerpání výdajů (např. děti nebo osoby, které nemají žádný příjem) a přispívání na výdaje. Pokud se osoba nepodílí na výdajích, tvoří samostatnou domácnost na stejné adrese.
          "Obvykle bydlící"
          Osoba je považována za obvykle bydlícího člena domácnosti, pokud během posledních šesti měsíců strávila většinu svého denního odpočinku v domácnosti. Osoby vytvářející nové domácnosti nebo vstupující do stávajících domácností se normálně pokládají za členy na nových adresách; obdobně se osoby, které odcházejí z domácnosti žít jinam, za členy původní domácnosti již nepovažují. Výše uvedené kritérium "posledních šesti měsíců" se v novém místě bydliště nahrazuje úmyslem pobýt šest měsíců nebo déle.
          "Úmysl pobýt šest měsíců nebo déle"
          Je přitom třeba objasnit, co lze považovat za "trvalé" nastěhování se do domácnosti nebo vystěhování se z domácnosti. Osoba, která se nastěhovala do domácnosti na neurčitou dobu nebo s úmyslem pobýt šest měsíců nebo déle, se považuje za člena domácnosti, i když ještě v domácnosti šest měsíců nebydlí a vlastně strávila většinu času v jiném místě bydliště. Podobně, osoba, která se vystěhovala z domácnosti do jiného místa bydliště s úmyslem pobýt tam šest měsíců nebo déle, se za člena původní domácnosti nepokládá.
          "Dočasně nepřítomná osoba v soukromém ubytování"
          Pokud se osoba dočasně nepřítomná v domácnosti nachází na jiné adrese v soukromém ubytování, závisí její členství v té či oné domácnosti na délce nepřítomnosti. Výjimečně je možné považovat za členy domácnosti určité kategorie osob s velmi úzkými svazky s domácností bez ohledu na délku nepřítomnosti, pokud nejsou považovány za členy jiné soukromé domácnosti.
          Účelem používání těchto kritérií je minimalizovat nebezpečí dvojího započítání osob se dvěma soukromými adresami, na kterých by mohly být sečteny, do rámce výběru. Podobně je účelem také minimalizovat nebezpečí, že některé osoby nebudou mezi členy domácnosti zahrnuty, i když ve skutečnosti patří do sektoru soukromých domácností.
          1.2 Bývalý člen domácnosti
          Termínem "bývalý člen domácnosti" se rozumí osoba, která není současným členem domácnosti a nebyla registrována jako člen této domácnosti v předchozí vlně, ale žila v ní alespoň tři měsíce během období sledování příjmů.
          Bývalí členové domácnosti se zahrnují jenom do panelové složky EU-SILC.
          2. SLOŽKY HRUBÉHO PŘÍJMU
          2.1 Příjem ze zaměstnání
          Příjem ze zaměstnání je definován jako celková peněžní nebo naturální odměna placená zaměstnavatelem zaměstnanci za práci, kterou zaměstnanec vykonal během období sledování příjmů.
          Příjem ze zaměstnání se dělí na:
          1. Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání (PY010G)
          2. Hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání (PY020G);
          3. Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G).
          2.1.1 Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání (PY010G)
          Hrubým peněžním nebo kvazi-peněžním příjmem ze zaměstnání se rozumí peněžní složka náhrad zaměstnancům placená v hotovosti zaměstnavatelem zaměstnanci. Zahrnuje hodnotu všech sociálních příspěvků a daní z příjmu placených zaměstnancem nebo zaměstnavatelem za zaměstnance do programů sociálního pojištění nebo finančním úřadům.
          Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání obsahuje tyto složky:
          - mzdy a platy vyplácené v hotovosti za odpracované hodiny nebo vykonanou práci v hlavním a jakémkoli vedlejším nebo příležitostném zaměstnání,
          - náhradu za neodpracovanou dobu (např. za dovolenou),
          - příplatky za přesčasovou práci,
          - odměny vyplácené ředitelům subjektů zapsaných v obchodním rejstříku,
          - odměny za úkolovou práci,
          - odměna pěstouna,
          - provize, spropitné a zvláštní odměny,
          - doplňkové platby (např. 13. plat),
          - podíly na zisku a prémie vyplácené v hotovosti,
          - osobní hodnocení a jiné odměny související s pracovním výkonem,
          - příplatky za práci ve vzdálených lokalitách (odpovídající sjednaným podmínkám práce),
          - příplatky na dopravu do práce a zpět,
          - další platby zaměstnavatelů současným nebo bývalým zaměstnancům a jiným oprávněným osobám doplňující nemocenské, invalidní důchody, peněžitou pomoc v mateřství a dávky pozůstalým vyplácené ze sociálního pojištění, pokud takové platby nelze samostatně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky,
          - platby zaměstnavatelů zaměstnancům namísto mezd a platů prováděné prostřednictvím sociálního pojištění, jestliže tito zaměstnanci nemohou pracovat z důvodu nemoci, invalidity nebo pobytu na mateřské dovolené, pokud takové platby nelze samostatně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky.
          Nezahrnuje:
          - náhradu výdajů přímo souvisejících s prací (např. služební cesty) vyplácenou zaměstnavatelem,
          - odstupné a odchodné vyplácené jako náhrady zaměstnancům za práci než dosáhnou důchodového věku a platby související s propuštěním ze zaměstnání pro nadbytečnost (ty jsou zahrnuty ve složce "Podpora v nezaměstnanosti" (PY090G)),
          - příspěvky na výdaje výhradně spojené s prací, jako například cestovné a stravné nebo ochranné oděvy,
          - jednorázové platby při odchodu do důchodu (zahrnuty v položce "Starobní dávky" (PY100G)),
          - finanční podporu odborů při stávkách.
          2.1.2 Hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání (PY020G)
          Hrubým nepeněžním příjmem se rozumí složky nepeněžního příjmu, které mohou být poskytovány zaměstnanci zaměstnavatelem zdarma nebo za sníženou cenu jako část celkové mzdy nebo platu [2].
          Hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání zahrnuje:
          - služební automobil a související náklady (např. pohonné hmoty zdarma, pojištění automobilu, daně a poplatky), pro soukromé nebo pro soukromé i pracovní účely,
          - stravování zdarma nebo za sníženou cenu; poukázky na obědy,
          - náhrada nebo platby nákladů na bydlení (např. účty za plyn, elektřinu, vodu, telefon nebo mobilní telefon),
          - jiné zboží a služby poskytované zaměstnavatelem zdarma nebo za sníženou cenu zaměstnancům, pokud tvoří významnou složku příjmu na úrovni členských států nebo významnou složku příjmů konkrétní skupiny domácností.
          Hodnota zboží a služeb poskytovaných zdarma se započítá v tržních cenách. Hodnota zboží a služeb poskytovaných za snížené ceny se započítá cenou, která je rozdílem tržní ceny a ceny skutečně zaplacené zaměstnancem.
          Nezahrnuje:
          - náklady zaměstnavatele na zajištění takového zboží nebo služeb, pokud jsou tyto služby či zboží vyžadovány jen pro výkon práce zaměstnancem,
          - ubytovací služby v místě pracoviště, které nemohou být využity domácnostmi, ke kterým zaměstnanci patří,
          - ubytování poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům zdarma nebo za sníženou cenu jako hlavní bydliště domácnosti (imputovaná hodnota ubytování poskytnutého zdarma nebo za snížené nájemné je zahrnuta do položky "Imputované nájemné" (HY030G)),
          - ubytování poskytované zaměstnanci zdarma nebo za sníženou cenu jako druhotné bydliště domácnosti,
          - příplatky zaměstnancům na nákup nástrojů, zařízení, oděvů, atd. potřebných hlavně pro výkon práce,
          - zvláštní jídla nebo nápoje vynucené výjimečnými pracovními podmínkami,
          - zboží nebo služby poskytované zaměstnancům na pracovišti nebo vyžadované charakterem práce (např. lékařská vyšetření potřebná pro práci).
          2.1.3 Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G)
          Příspěvky zaměstnavatelů jsou definovány jako platby zaměstnavatelů provedené během období sledování příjmů ve prospěch jejich zaměstnanců pojišťovatelům (do fondů sociálního zabezpečení a soukromých fondů), které zahrnují zákonné, tarifní nebo smluvní příspěvky na pojištění proti sociálnímu ohrožení.
          Zahrnují:
          - příspěvky zaměstnavatelů do soukromých penzijních systémů,
          - příspěvky zaměstnavatelů na soukromé zdravotní pojištění,
          - příspěvky zaměstnavatelů na životní pojištění,
          - příspěvky zaměstnavatelů do zaměstnaneckých pojišťovacích systémů (např. invalidita),
          - příspěvky zaměstnavatelů do státních systémů pojištění (sociálního zabezpečení) (včetně daní z mezd vybíraných pro účely sociálního pojištění).
          2.2 Příjem ze samostatné výdělečné činnosti
          Příjmem ze samostatné výdělečné činnosti se rozumí příjem, který dostávají jednotlivci během období sledování příjmů pro sebe nebo pro členy své rodiny jako výsledek svého současného nebo minulého zapojení do samostatné výdělečné činnosti. Samostatnou výdělečnou činností se rozumí zaměstnání, v němž je odměna přímo závislá na zisku (nebo potenciálním zisku) ze zboží nebo služeb (přičemž vlastní spotřeba se považuje za část zisku). Osoba samostatně výdělečně činná přijímá pracovní rozhodnutí, která ovlivňují podnik, nebo taková rozhodnutí deleguje, přičemž si ponechává odpovědnost za prosperitu podniku. (V tomto kontextu zahrnuje "podnik" pracovní činnosti jedné osoby.) Pěstování zálib a koníčků se považuje za samostatnou výdělečnou činnost, jestliže je finančně odměňováno.
          Pokud se příjem vztahuje k období před sledovaným obdobím, je potřebné údaje aktualizovat do sledovaného období.
          Příjem ze samostatné výdělečné činnosti se člení na:
          1. Hrubý peněžní zisk nebo ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) (PY050G);
          2. Hodnotu zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu (PY070G).
          2.2.1 Hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) (PY050G)
          Zahrnuje:
          - čistý provozní zisk nebo ztrátu vznikající pracujícím vlastníkům nebo spoluvlastníkům subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku, minus úrok z podnikatelských úvěrů,
          - autorské odměny a licenční poplatky z písemností, vynálezů atd. nezahrnuté do zisku/ztráty subjektů nezapsaných v obchodním rejstříku,
          - nájemné z provozních budov, vozidel, zařízení atd. nezahrnuté do zisku/ztráty subjektů nezapsaných v obchodním rejstříku, po odečtení souvisejících nákladů jako jsou související půjčky, náklady na opravy a údržbu a pojistné.
          Nezahrnuje:
          - odměny ředitelů vydělané vlastníky subjektů zapsaných v obchodním rejstříku (které jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)),
          - dividendy vyplácené subjekty zapsanými v obchodním rejstříku (které jsou zahrnuty ve složce "Úroky, dividendy, zisky z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku" (HY090G)),
          - zisky z kapitálu investovaného do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku, v němž osoba nepracuje ("tichý společník") (tyto zisky se zahrnují do položky "Úroky, dividendy, zisky z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku" (HY090G)),
          - nájemné z pozemků a příjmy od osob podílejících se na nákladech domácnosti (strávníků) nebo podnájemníků (které jsou zahrnuty ve složce "Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků" (HY040G)),
          - nájemné z bytových jednotek nezahrnuté do zisku/ztráty subjektů nezapsaných v obchodním rejstříku (které jsou zahrnuty ve složce "Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků" (HY040G)),
          Příjem ze samostatné výdělečné činnosti se počítá jako:
          - tržní produkce (hrubý příjem z obratu, včetně hodnoty zboží vyrobeného podnikem, ale spotřebovaného osobou samostatně výdělečně činnou nebo její domácností),
          - plus tržní hodnota zboží a služeb nakoupených pro subjekt nezapsaný v obchodním rejstříku, ale spotřebovaných podnikatelem a členy jeho domácnosti,
          - plus příjem z vlastnictví získaný v souvislosti s finančními a jinými aktivy ve vlastnictví podniku,
          - minus mezispotřeba (náklady na suroviny, prodej, distribuci a údržbu, správní výdaje atd.),
          - minus náhrady zaměstnancům (mzdy, platy a příspěvky na sociální zabezpečení pro zaměstnance),
          - minus daně z produkce a dovozu,
          - minus úroky z podnikatelských úvěrů,
          - minus nájemné z pozemků a nájemné z jiných nevyrobených hmotných aktiv, které si podnik pronajal,
          - minus spotřeba fixního kapitálu,
          - plus dotace.
          Jestliže samostatně výdělečná osoba nebo podnik vede roční účty pro daňové účely, pak se v praxi hrubý provozní zisk/ztráta počítá jako čistý provozní zisk/ztráta uvedená na daňovém účtu za období posledních 12 měsíců před odečtením daně z příjmu a povinných příspěvků na sociální pojištění.
          Pokud se roční účty pro daňové nebo bilanční účely nevedou, je alternativní metodou zjištění příjmu ze samostatné výdělečné činnosti získaní údajů o množství peněz (a zboží) čerpaných z podniku pro osobní použití (ke spotřebě nebo spoření, včetně tržní hodnoty zboží vyrobeného nebo nakoupeného podnikem, ale použitého k soukromým účelům).
          2.2.2 Hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu (PY070G)
          Hodnotou zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu se rozumí hodnota potravin a nápojů vyrobených a také spotřebovaných v téže domácnosti.
          Hodnota zboží pro vlastní spotřebu se počítá jako tržní hodnota vyrobeného zboží minus náklady vzniklé při jeho výrobě.
          Hodnota potravin a nápojů se zahrnuje, pokud na úrovni členských států představuje významnou složkou příjmu nebo je významnou složkou příjmu určité skupiny domácností.
          Tato hodnota nezahrnuje:
          - hodnotu služeb domácnosti,
          - produkci na prodej a odběr z podniku samostatně výdělečnou osobou (tyto hodnoty jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků)" (PY050G).
          2.3 Imputované nájemné
          2.3.1 Imputované nájemné (HY030G)
          Imputovaným nájemným se rozumí hodnota imputovaná za všechny domácnosti, které nevykazují platby plného nájemného buď proto, že jsou bydlícími vlastníky, nebo že nájemné, které platí, je nižší než tržní nájemné nebo že je jim ubytování poskytováno zdarma.
          Imputované nájemné se odhaduje jenom za bytové jednotky (a související objekty jako garáže) sloužící domácnostem jako hlavní bydliště.
          Imputovaná hodnota je ekvivalentním tržním nájemným, které by se platilo za bytovou jednotku podobnou bytové jednotce obývané, minus skutečně placené nájemné (pokud je ubytování poskytováno za nižší než tržní cenu), minus dotace přijaté od veřejných nebo neziskových institucí (pokud je bytová jednotka obývána vlastníkem nebo pokud se nájemné poskytuje za nižší než tržní cenu), minus menší výdaje na opravy nebo renovace vynakládané domácnostmi bydlících vlastníků, které by normálně prováděl pronajímatel.
          Tržním nájemným se rozumí nájemné placené za právo používat nezařízenou bytovou jednotku v soukromém tržním sektoru s neregulovaným nájemným, bez poplatků za topení, vodu, elektřinu atd.
          2.4 Důchod z vlastnictví
          Důchod z vlastnictví je definován jako čistý výnos (tj. po odečtení nákladů) za sledované období, který vlastník finančního aktiva nebo hmotného nevyrobeného aktiva (pozemků) obdrží od jiné institucionální jednotky, jíž toto aktivum poskytl k užívání.
          Důchod z vlastnictví se člení na:
          1. Úroky, dividendy, zisky z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku (HY090G);
          2. Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků (HY040G).
          2.4.1 Úroky, dividendy, zisky z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku (HY090G)
          Úroky (nezahrnovanými do zisku/ztráty subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku), dividendami a zisky z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku se rozumí objem úroků z aktiv, jako jsou bankovní účty, vkladové listy, obligace atd., dividendy a zisky z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku, v němž osoba nepracuje, obdržené v období sledování příjmů, bez vyvolaných nákladů.
          2.4.2 Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků (HY040G)
          Příjmem z pronájmu majetku nebo pozemků se rozumí příjem obdržený během období sledování příjmů z pronájmu majetku (například z pronájmu bytové jednotky nezahrnutého do zisku/ztráty subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku, příjem od osob podílejících se na nákladech domácnosti (strávníků) nebo podnájemníků nebo nájemné z pozemků) po odečtení nákladů, jako jsou splátky hypotéčních úroků, náklady na drobné opravy, údržbu a pojištění a jiné poplatky.
          2.5 Přijaté běžné transfery
          2.5.1 Sociální dávky
          Sociální dávky [3] jsou definovány jako běžné transfery přijaté domácnostmi během období sledování příjmů [4], jejichž účelem je zmírnit finanční zatížení vyplývající z řady rizik nebo potřeb, poskytované přes kolektivně organizované programy nebo mimo tyto programy státními orgány a neziskovými organizacemi, které slouží domácnostem.
          Zahrnují hodnotu všech sociálních příspěvků a daně z příjmu z dávek placené jejich příjemcem do programů sociálního pojištění nebo finančním úřadům.
          Aby bylo možné sociální dávku zahrnout, musí být splněna dvě kritéria transferu:
          - pojištění je povinné pro dotčenou skupinu (podle zákona nebo smlouvy),
          - transfer je založen na zásadě sociální solidarity (tj. když jde o důchod na základě pojištění, nejsou pojistné a nároky úměrné individuálnímu riziku chráněných osob).
          Sociální dávky se člení na:
          1. Dávky pro rodinu/dítě (HY050G);
          2. Příspěvky na bydlení (HY070G);
          3. Dávky v nezaměstnanosti (PY090G);
          4. Starobní dávky (PY100G);
          5. Dávky pozůstalým (PY110G);
          6. Dávky v nemoci (PY120G);
          7. Invalidní dávky (PY130G);
          8. Příspěvky na vzdělávání (PY140G);
          9. Jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060G).
          Sociální dávky nezahrnují:
          - dávky vyplácené z programů, do kterých příjemce přispíval jenom dobrovolně, nezávisle na zaměstnavateli nebo státu (ty jsou zahrnuty do položky "Důchody ze soukromých penzijních systémů (jiné než důchody zahrnuté v ESSPROS)" (PY080G)).
          2.5.1.1 Dávky pro rodinu/dítě (HY050G)
          Typ rodina/dítě se týká dávek, které:
          - poskytují finanční podporu domácnostem na výchovu dětí,
          - poskytují finanční výpomoc osobám, které podporují příbuzné jiné než děti.
          Zahrnují:
          - dávky pro udržení příjmu v případě narození dítěte: paušální dávky nebo dávky závisející na výši příjmu, jejichž účelem je kompenzovat rodiče za ztrátu výdělku z důvodu nepřítomnosti v zaměstnání v souvislosti s narozením dítěte po dobu před porodem a/nebo po něm a v souvislosti s adopcí,
          - podporu při narození dítěte: dávky obvykle vyplácené při narození dítěte nebo při adopci buď jednorázově nebo ve splátkách,
          - rodičovské příspěvky (dávky v rodičovské dovolené): dávky vyplácené matce nebo otci při přerušení zaměstnání nebo zkrácení pracovní doby za účelem výchovy malého dítěte,
          - rodinné příspěvky nebo přídavky na děti: periodické platby členu domácnosti s nezaopatřenými dětmi na krytí nákladů na výchovu dětí,
          - ostatní peněžní dávky: dávky vyplácené nezávisle na rodinných dávkách, určené pro podporu domácností a krytí specifických nákladů, jako jsou náklady vznikající ze specifických potřeb neúplných rodin nebo rodin se zdravotně postiženými dětmi. Tyto dávky je možné vyplácet periodicky nebo jako jednorázovou úhrnnou částku.
          Nezahrnují:
          - platby zaměstnavatelů zaměstnancům namísto mezd a platů přes systém sociálního pojištění v případě mateřské dovolené, pokud není možné takové platby odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)),
          - doplňkové platby zaměstnavatelů zaměstnancům, které doplňují dávky v mateřství nárokované a vyplácené ze systému sociálního pojištění, pokud není možné takové platby odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)).
          2.5.1.2 Příspěvky na bydlení (HY070G)
          Pod "bydlení" spadají opatření veřejných orgánů pomáhající domácnostem krýt náklady na bydlení. Základním kritériem pro vymezení velikosti příspěvku na bydlení je test výše příjmu, který (dis)kvalifikuje domácnosti jako příjemce příspěvku.
          Zahrnují:
          - příspěvek na nájemné: běžný transfer dočasně nebo dlouhodobě přiznaný veřejným orgánem nájemníkům, pomáhající krýt náklady na nájemné,
          - příspěvek bydlícím vlastníkům: transfer z rozpočtu veřejného orgánu určený bydlícím vlastníkům, jehož účelem je zmírnit běžné náklady na bydlení, v praxi často pomáhá splácet hypotéku a/nebo úroky.
          Nezahrnují:
          - sociální politiku v oblasti bydlení organizovanou přes finanční systém (např. daňové zvýhodnění),
          - všechny kapitálové transfery (zejména investiční dotace).
          2.5.1.3 Dávky v nezaměstnanosti (PY090G)
          Dávky v nezaměstnanosti jsou dávky, které zcela nebo částečně nahrazují příjem, o který přišel pracovník ztrátou výdělečného zaměstnání, zajišťují životní minimum (nebo lépe) příjem osobám, které vstoupily nebo opětně vstoupily na trh práce, nahrazují ztrátu výdělku z důvodu částečné nezaměstnanosti, nahrazují zcela nebo částečně příjem, o který přichází starší pracovník předčasným odchodem z výdělečného zaměstnání do důchodu (tj. před dosažením důchodového věku) z důvodu snižování počtu pracovních míst z ekonomických důvodů, přispívají k nákladům na odborné vzdělávání nebo rekvalifikaci osob hledajících zaměstnání nebo pomáhají nezaměstnaným osobám krýt cestovní náklady či náklady na stěhování vynaložené k získání zaměstnání.
          Zahrnují:
          - plnou podporu v nezaměstnanosti: dávky nahrazující ztrátu výdělku osob, které mohou a jsou připravené pracovat, ale nedokážou najít vhodné zaměstnání, včetně osob, které ještě nikdy nebyly zaměstnány,
          - částečnou podporu v nezaměstnanosti: dávky nahrazující ztrátu mezd nebo platů v důsledku formálního krátkodobého pracovního uspořádání a/nebo přerušovaných pracovních programů, bez ohledu na příčinu (krize nebo zpomalení podnikání, porucha zařízení, klimatické podmínky, úrazy atd.), přičemž vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem stále trvá,
          - předčasný odchod do důchodu vnucený trhem práce: pravidelné platby starším pracovníkům, kteří odcházejí do důchodu před dosažením standardního důchodového věku z důvodu nezaměstnanosti nebo snížení počtu pracovních míst vyvolanými hospodářskými opatřeními, jako jsou restrukturalizace průmyslového sektoru nebo podniků. Podpora se normálně přestává poskytovat se vznikem nároku příjemce na starobní důchod,
          - příspěvek na odborné vzdělávání: dávky poskytované z fondů sociálního zabezpečení nebo veřejnými institucemi cílovým skupinám ekonomicky aktivních osob, které se účastní programů odborného vzdělávání, jejichž cílem je zvýšit svůj potenciál získat zaměstnání,
          - pohyb pracovních sil: platby poskytované z fondů sociálního zabezpečení nebo veřejnými orgány nezaměstnaným osobám s cílem podpořit jejich přestěhování do jiné lokality nebo změnit jejich povolání, aby si našly nebo získaly práci,
          - odchodné (dávky vyplácené zaměstnancům při odchodu do důchodu před dosažením normálního důchodového věku pro daný druh práce),
          - náhrady při propuštění: paušální částky vyplácené zaměstnancům, kteří byli propuštěni ne z vlastní viny podnikem, který zaniká nebo omezuje svou činnost,
          - ostatní peněžní dávky: jiná finanční výpomoc, zejména dávky dlouhodobě nezaměstnaným.
          Nezahrnují:
          - rodinné příspěvky pro nezaopatřené děti (ty jsou zahrnuty ve složce "Dávky pro rodinu/dítě" (HY050G)).
          2.5.1.4 Starobní dávky (PY100G)
          Funkcí starobních dávek je zajišťování sociální ochrany proti rizikům, které souvisejí se stářím, ztrátou příjmu nebo nepostačujícím příjmem, nedostatkem nezávislosti při vykonávání každodenních úkolů, nižší účastí ve společenském životě atd.
          Starobní dávky zahrnují dávky nahrazující příjem při odchodu starých osob z trhu práce, nebo zaručují určitý příjem po dosažení určité věkové hranice.
          Zahrnují:
          - starobní důchody: pravidelné platby vyplácené s cílem zachovat příjem jejich příjemců po odchodu do důchodu z výdělečného zaměstnání ve standardním důchodovém věku nebo podporovat příjem starých osob,
          - předčasné starobní důchody: pravidelné platby vyplácené za účelem udržet příjem jejich příjemců, kteří odešli do důchodu před dosažením standardního důchodového věku, který je stanoven v příslušném nebo referenčním systému. Může jít o normální důchody plné nebo krácené,
          - částečné starobní důchody: pravidelné platby části plného starobního důchodu starším pracovníkům, kteří pokračují v zaměstnání, ale na zkrácený pracovní úvazek, nebo jejichž příjem z profesionální činnosti leží pod definovanou hranicí,
          - příplatky na péči: dávka vyplácená starým osobám, které potřebují častou nebo neustálou pomoc, za kterou platí. Příspěvek se vyplácí, jestliže tyto náklady (na zvláštní, nikoliv zdravotní péči) nejsou vypláceny přímo, tj. jako náhrada prokázaných výdajů,
          - dávky pozůstalým vyplácené po dosažení standardního důchodového věku,
          - peněžní invalidní důchody vyplácené po dosažení standardního důchodového věku,
          - úhrnné jednorázové platby vyplácené k datu normálního odchodu do důchodu,
          - ostatní peněžité dávky: ostatní dávky vyplácené jednorázově nebo pravidelně po odchodu do důchodu nebo z důvodu stáří, jako jsou paušální částky vyplácené lidem, kteří nesplňují požadavky na pravidelné vyplácení starobních důchodů nebo kteří byli účastníky systému, ze kterého se vyplácí částka jednorázově při odchodu do důchodu.
          Nezahrnují:
          - rodinné příspěvky pro nezaopatřené děti (ty jsou zahrnuty ve složce "Dávky pro rodinu/dítě" (HY050G)),
          - dávky vyplácené při předčasném odchodu do důchodu z důvodu situace na trhu práce nebo změněné pracovní schopnosti (jsou zahrnuty ve složce "Dávky v nezaměstnanosti" (PY090G) nebo "Invalidní dávky" (PY130G)),
          - dávky vyplácené starým lidem, kteří potřebují častou nebo stálou výpomoc pomáhající jim krýt zvýšené náklady na opatrovnickou péči, pokud se vyplácejí proti prokázaným výdajům.
          2.5.1.5 Dávky pozůstalým (PY110G)
          Dávky pozůstalým jsou dávky, které zajišťují dočasný nebo trvalý příjem lidem pod hranicí důchodového věku po smrti manžela, manželky, partnera nebo nejbližšího příbuzného, obvykle když tento manžel, manželka, partner nebo nejbližší příbuzný byl živitelem příjemce těchto dávek.
          Pozůstalými osobami, které mají nárok na tuto dávku, mohou být manžel nebo manželka nebo bývalý manžel nebo bývalá manželka zesnulého, jeho děti, vnoučata, rodiče nebo jiní příbuzní. V některých případech je možné dávku vyplácet osobě mimo rodinu.
          Dávky pozůstalým se normálně poskytují na základě odvozeného práva, tj. práva původně příslušejícího jiné osobě, jejíž úmrtí je podmínkou pro poskytování této dávky.
          Zahrnují:
          - důchod pozůstalým: pravidelné platby lidem, jejichž nárok se odvozuje z jejich vztahu se zesnulou osobou chráněnou nějakým systémem (vdovy, vdovci, sirotci apod.),
          - dávku vyplácenou při úmrtí (úmrtné): jednorázová platba osobě, jejíž nárok se odvozuje z jejího vztahu se zesnulou osobou (vdovy, vdovci, sirotci apod.),
          - ostatní peněžní dávky: ostatní pravidelné nebo úhrnné jednorázové platby prováděné na základě odvozeného práva pozůstalého.
          Nezahrnují:
          - rodinné přídavky pro nezaopatřené děti (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Dávky pro rodinu/dítě" (HY050G)),
          - výdaje na pohřeb (pohřebné),
          - doplňkové platby zaměstnavatelů jiným oprávněným osobám, které doplňují dávky pozůstalým nárokované a vyplácené ze sociálního pojištění, pokud takové platby není možné odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)),
          - dávky pozůstalým vyplácené po dosažení standardního důchodového věku (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Starobní dávky" (PY100G)).
          2.5.1.6 Dávky v nemoci (PY120G)
          Dávky v nemoci jsou peněžní dávky, které nahrazují zcela nebo částečně ztrátu výdělku během dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz.
          Dávky v nemoci zahrnují:
          - placenou zdravotní dovolenou: jde o paušální nebo na příjmu závislé platby nahrazující chráněné osobě úplnou nebo částečnou ztrátu výdělku způsobenou dočasnou neschopností pracovat pro nemoc nebo úraz. Tyto dávky mohou vyplácet autonomní systémy sociální ochrany, může je však také poskytovat zaměstnavatel ve formě pokračujícího vyplácení mezd a platů během období nemoci,
          - placené volno v případě nemoci nebo úrazu nezaopatřeného dítěte,
          - ostatní peněžní dávky: různé platby prováděné za účelem ochrany osob v souvislosti s nemocí nebo úrazem.
          Nezahrnují:
          - peněžní dávky, které nahrazují ztrátu výdělku během dočasné pracovní neschopnosti v důsledku těhotenství (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Dávky pro rodinu/dítě" (HY050G)),
          - peněžní dávky, které nahrazují ztrátu výdělku během dočasné pracovní neschopnosti v důsledku invalidity (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Invalidní dávky" (PY130G)),
          - platby zaměstnavatele zaměstnanci místo mezd a platů prostřednictvím systému sociálního pojištění v případě neschopnosti zaměstnance pracovat pro nemoc, pokud takovou platbu není možné odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávku (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)),
          - doplňkové platby zaměstnavatelů zaměstnancům, které doplňují dávky v nemoci nárokované a vyplácené ze systému sociálního pojištění, pokud takové platby nelze odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)).
          2.5.1.7 Invalidní dávky (PY130G)
          Invalidní dávky jsou dávky zajišťující příjem osobám, které ještě nedosáhly standardního důchodového věku, jejichž schopnost pracovat a být výdělečně činnými je zhoršena tělesným nebo duševním postižením pod minimální hranici stanovenou zákonem.
          Invaliditou se rozumí úplná nebo částečná neschopnost být zapojen do hospodářské činnosti nebo vést normální život pro tělesné nebo duševní postižení, u kterého je pravděpodobné, že je buď trvalé nebo delší než minimální předepsaná doba.
          Zahrnují:
          - invalidní důchod: pravidelné platby zajišťující příjem osoby, která ještě nedosáhla standardního důchodového věku a jejíž zdravotní postižení překračující hranici stanovenou zákonem zhoršuje její schopnost pracovat nebo být výdělečně činnou,
          - předčasný odchod do důchodu v případě změněné pracovní schopnosti: periodické platby starším pracovníkům, kteří odejdou do důchodu v předdůchodovém věku následkem změněné pracovní schopnosti. Tyto dávky jsou obvykle poté, co pracovník dosáhne důchodového věku, nahrazeny starobním důchodem,
          - příspěvek na péči: dávka vyplácená zdravotně postiženým lidem pod hranící standardního důchodového věku s potřebou časté či neustálé pomoci k tomu, aby jim pomohla pokrýt náklady na zvláštní péči (nikoliv zdravotní péči). Příspěvek nesmí být vyplácen jako náhrada prokázaných výdajů.
          - ekonomické zapojení zdravotně postižených: příplatky vyplácené invalidům, kteří nastupují do zaměstnání přizpůsobeného jejich stavu, obvykle v chráněné dílně, nebo se odborně vzdělávají,
          - invalidní dávky placené přímo zdravotně postiženým dětem, zaopatřeným i nezaopatřeným,
          - ostatní peněžní dávky: pravidelné nebo jednorázové platby nezahrnuté do výše uvedených položek, jako je příležitostná podpora příjmu atd.
          Nezahrnují:
          - dávky poskytované jako úplná nebo částečná náhrada výdělku během dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc nebo úraz (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Dávky v nemoci" (PY120G)),
          - rodinné dávky vyplácené příjemcům invalidních dávek (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Dávky pro rodinu/dítě" (HY050G)),
          - dávky vyplácené pozůstalým rodinným příslušníkům invalidů, jako jsou penze (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Dávky pozůstalým" (PY110G)),
          - dávky, které jsou náhradou prokázaných výdajů,
          - invalidní peněžní dávky vyplácené po dosažení standardního důchodového věku (tyto dávky jsou zahrnuty ve složce "Starobní dávky" (PY100G)),
          - platby zaměstnavatelů zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům místo mzdy nebo platu prostřednictvím systému sociálního pojištění, kteří nemohou pracovat z důvodu invalidity, pokud takové platby není možné odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání" (PY010G)),
          - doplňkové platby zaměstnavatelů zaměstnancům nebo bývalým zaměstnancům, které doplňují dávky nárokované a vyplácené ze sociálního pojištění, pokud tyto platby není možné odděleně a jednoznačně identifikovat jako sociální dávky (tyto platby jsou zahrnuty ve složce "Hrubé peněžní a kvazi-peněžní příjmy ze zaměstnání" (PY010G)).
          2.5.1.8 Příspěvky na vzdělávání (PY140G)
          Příspěvky na vzdělávání zahrnují granty, stipendia a jinou pomoc poskytovanou studentům na vzdělávání.
          2.5.1.9 Jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060G)
          Sociální dávky ve funkci "jiných sociálních dávek" se vztahují k "sociálně vyloučeným osobám" nebo "osobám ohroženým sociálním vyloučením". Navzdory tomuto obecnému popisu je možné cílové skupiny identifikovat mimo jiné jako osoby v nouzi, migranty, uprchlíky, narkomany, alkoholiky nebo oběti násilných trestných činů.
          Zahrnují:
          - sociální pomoc: pravidelné platby lidem s nedostatečnými finančními zdroji. Podmínky pro vznik nároku se mohou týkat nejen osobních finanční zdrojů, ale také státní příslušnosti, bydliště, věku, připravenosti nastoupit do práce a rodinného stavu. Dávky mohou mít omezené nebo neomezené trvání, mohou být vypláceny jednotlivci nebo rodině a mohou je poskytovat ústřední i místní státní orgány,
          - ostatní peněžní dávky: podpora lidem v nouzi nebo zranitelným lidem poskytovaná s cílem zmírnit chudobu nebo pomáhat v obtížných situacích. Tyto dávky mohou vyplácet soukromé neziskové organizace.
          2.5.2 Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi (HY080G)
          Pravidelně přijímanými peněžními transfery mezi domácnostmi se rozumí peněžní částky pravidelně přijímané od jiných domácností nebo osob v období sledování příjmů.
          Zahrnují:
          - povinné výživné a podporu na děti,
          - pravidelně přijímané dobrovolné výživné a podporu na děti,
          - pravidelnou peněžitou podporu od jiných osob než členů domácnosti,
          - pravidelnou peněžitou podporu od domácností v jiných zemích.
          Nezahrnují:
          - bydlení zdarma nebo dotované, které poskytuje jiná domácnost (je zahrnuté ve složce "Imputované nájemné" (HY030G)).
          2.6 Ostatní příjmy
          2.6.1 Příjem přijatý osobami mladšími než 16 let (HY110G)
          Příjem přijatý osobami mladšími než 16 let je vymezen jako hrubý příjem obdržený během období sledování příjmů všemi členy domácnosti mladšími než 16 let.
          Nezahrnuje:
          - transfery mezi členy domácnosti,
          - příjem vykazovaný na úrovni domácnosti (tj. proměnné HY040G, HY050G, HY060G, HY070G, HY080G A HY090G).
          2.7 Platby úroků
          2.7.1 Úrok placený z hypoték (HY100G)
          Úrokem placeným z hypoték se rozumí celková hrubá částka hypotéčního úroku z hlavního sídla domácnosti zaplacená v období sledování příjmů, před odečtením daňového dobropisu nebo daňové úlevy.
          Nezahrnuje:
          - jakékoliv jiné úrokové nebo kapitálové hypotéční platby uskutečněné současně, jako pojištění samotné hypotéky nebo pojištění domu a jeho zařízení,
          - platby související se zatížením nemovitosti novou hypotékou za účelem získání prostředků pro účely bydlení (např. opravy, renovace, údržba atd.) nebo pro účely jiné,
          - umořování celkové částky úvěru.
          2.8 Placené běžné transfery
          Placené běžné transfery se člení na:
          1. Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění (HY140G);
          2. Pravidelné daně z majetku (HY120G);
          3. Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G)
          4. Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi (HY130G).
          2.8.1 Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění (HX140G)
          Daní z příjmu se rozumí daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů. Tyto daně se vyměřují ze skutečného nebo předpokládaného příjmu osob, domácností nebo daňových subjektů. Zahrnují vyměřené daně z majetku nebo z vlastnictví pozemků nebo nemovitostí, když se odpovídající majetkové hodnoty používají pro odhad příjmu jejich vlastníků.
          Daně z příjmu zahrnují:
          - daně z příjmu osob, domácností nebo daňových subjektů (příjem ze zaměstnání, majetku, podnikání, důchodů atd.), včetně daní strhávaných zaměstnavatelem (daní ve formě srážky ze mzdy), jiné daně placené u zdroje a daně z příjmů vlastníků subjektů nezapsaných v obchodním rejstříku placené během období sledování příjmů,
          - odchylně od uvedeného mohou členské státy používající údaje z registrů a jiné členské státy, pro které je toto nejvhodnější metodou, vykazovat daně z "přijatého příjmu" v roce sledování příjmů, pokud je vliv na srovnatelnost jenom okrajový,
          - přeplatky zálohy na daně přijaté během období sledování příjmů týkající se daně placené z příjmu obdrženého během období sledování příjmů nebo předchozích roků. Tato hodnota by se měla zohledňovat jako snížení placených daní,
          - úroky ze splatných nedoplatků daní a pokuty uložené finančními úřady.
          Daně z příjmu nezahrnují:
          - poplatky za lovecký a rybářský lístek a za zbrojní pas.
          Příspěvky na sociální pojištění zahrnují příspěvky zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných, nezaměstnaných, důchodců a případně jiných osob placené během období sledování příjmu do systému státního povinného sociálního pojištění nebo zaměstnaneckého systému pojištění (penzijní nebo zdravotní pojištění atd.).
          2.8.2 Pravidelné daně z majetku (HY120G)
          Pravidelné daně z majetku zahrnují periodicky splatné daně z majetku nebo používání pozemků nebo budov vlastníky a běžné daně z čistého majetku nebo jiných aktiv (klenoty, jiné luxusní předměty). Vykazované pravidelné daně z majetku jsou daně placené během období sledování příjmů.
          Zahrnují úroky ze splatných nedoplatků daní a pokuty uložené finančními úřady placené během období sledování příjmů a daně z majetku placené nájemci přímo finančnímu úřadu během období sledování příjmů.
          Nezahrnují:
          - jednorázové daně, jako je daň dědická a darovací,
          - daně vyměřené z majetku, vlastnictví pozemků nebo nemovitostí, jestliže se odpovídající majetková hodnota používá pro odhad příjmů jejich vlastníků (tyto daně jsou zahrnuty ve složce "Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění" (HY140G)),
          - daně z pozemků, budov nebo jiných aktiv ve vlastnictví nebo v pronájmu podniků a používané podniky pro výrobu (tyto daně se pokládají za daně z výroby a odečítají se z tržní produkce příjmů ze samostatné výdělečné činnosti; jsou zahrnuty ve složce "Hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků)" (PY050G)).
          2.8.3 Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G)
          Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění jsou definovány v příjmu ze zaměstnání.
          2.8.4 Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi (HY130G)
          Pravidelně poskytované transfery mezi domácnostmi jsou peněžní částky pravidelně poskytované jiným domácnostem v období sledování příjmů.
          Pravidelně poskytované transfery mezi domácnostmi zahrnují:
          - právními předpisy stanovené výživné a podporu na děti,
          - dobrovolné pravidelně poskytované výživné a podporu na děti,
          - pravidelnou peněžitou podporu osobám jiným než členům domácnosti,
          - pravidelnou peněžitou podporu domácnostem v jiných zemích.
          3. SLOŽKY ČISTÉHO PŘÍJMU
          Složky čistého příjmu jsou odvozeny od příslušných složek hrubého příjmu, po odečtení daně z příjmu sražené u zdroje a příspěvků na sociální pojištění.
          Složky čistého příjmu je možné poskytovat:
          1. Bez daně z příjmu sražené u zdroje a bez sociálních příspěvků;
          2. Bez daně z příjmu sražené u zdroje;
          3. Bez příspěvků na sociální pojištění.
          4. CELKOVÝ HRUBÝ A DISPONIBILNÍ PŘÍJEM DOMÁCNOSTI
          4.1 Celkový hrubý příjem domácností (HY010G) se vypočítá jako:
          Součet složek hrubého osobního příjmu za všechny členy domácnosti (hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání (PY010G); hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání (PY020G); příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G); hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) (PY050G); hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu (PY070G); dávky v nezaměstnanosti (PY090G); starobní dávky (PY100G); dávky pozůstalým (PY110G); dávky v nemoci (PY120G); invalidní dávky (PY130G) a příspěvky na vzdělávání (PY140G)) plus složky hrubého příjmu na úrovni domácnosti (imputované nájemné (HY030G); příjem z pronájmu majetku nebo pozemků (HY040G); dávky pro rodinu/dítě (HY050G); jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060G); příspěvky na bydlení (HY070G); pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi (HY080G); úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku (HY090G); příjem přijatý osobami mladšími než 16 let (HY110G)) minus úrok placený z hypoték (HY100G).
          4.2 Celkový disponibilní příjem domácností (HY020G) se vypočítá jako:
          Součet složek hrubého osobního příjmu za všechny členy domácnosti (hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání (PY010G); hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání (PY020G); příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G); hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) (PY050G); hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu (PY070G); dávky v nezaměstnanosti (PY090G); starobní dávky (PY100G); dávky pozůstalým (PY110G); dávky v nemoci (PY120G); invalidní dávky (PY130G) a příspěvky na vzdělávání (PY140G)) plus složky hrubého příjmu na úrovni domácnosti (imputované nájemné (HY030G); příjem z pronájmu majetku nebo pozemků (HY040G); dávky pro rodinu/dítě (HY050G); jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060G); příspěvky na bydlení (HY070G); pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi (HY080G); úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku (HY090G); příjem přijatý osobami mladšími než 16 let (HY110G)) minus příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění (PY030G); úrok placený z hypoték (HY100G); pravidelné daně z majetku (HY120G); pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi (HY130G); daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění (HY140G)).
          Proměnná HY140G případně zahrnuje daňové úpravy – nedoplatky/přeplatky daně z příjmu, daň z příjmu sraženou u zdroje a příspěvky sociálního pojištění.
          Nebo jako:
          Součet složek osobního čistého příjmu (tj. bez daně z příjmu sražené u zdroje a bez příspěvků na sociální pojištění) za všechny členy domácnosti (peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání (PY010N); nepeněžní příjem ze zaměstnání (PY020N); peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) (PY050N); hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu (PY070N); dávky v nezaměstnanosti (PY090N); starobní dávky (PY100N); dávky pozůstalým (PY110N); dávky v nemoci (PY120N); invalidní dávky (PY130N) a příspěvky na vzdělávání (PY140N)) plus složky osobního čistého příjmu (tj. bez daně z příjmu sražené u zdroje a bez příspěvků na sociální pojištění) na úrovni domácnosti (imputované nájemné (HY030G); příjem z pronájmu majetku nebo pozemků (HY040N); dávky pro rodinu/dítě (HY050N); jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060N); příspěvky na bydlení (HY070G); pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi (HY080N); úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku (HY090N); příjem přijatý osobami mladšími než 16 let (HY110N)) minus úrok placený z hypoték (HY100N); pravidelné daně z majetku (HY120G); pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi (HY130N); doplatky/přeplatky pro úpravu daně z příjmu (HY145N)).
          Nebo jako:
          Součet složek osobního příjmu všech členů domácnosti plus příjmové složky na úrovní domácnosti, z nichž některé jsou v čistém vyjádření (bez daně z příjmu, bez sociálních příspěvků nebo bez obou) a jiné v hrubém vyjádření, nebo všechny jsou v čistém vyjádření, ale některé bez daně sražené u zdroje, jiné bez sociálních příspěvků nebo bez obou, když jsou odečteny daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění (HY140N), pravidelné daně z majetku, pravidelně poskytované peněžité transfery mezi domácnostmi a příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění.
          V tomto případě by HY140N mohla u některých příjmových složek zahrnovat nedoplatky/přeplatky pro daňové úpravy, daň z příjmu sraženou u zdroje a příspěvky na sociální pojištění.
          4.3 Celkový disponibilní příjem domácnosti, před sociálními transfery jinými než starobními dávkami a dávkami pozůstalým (HY022), je definován jako:
          Celkový disponibilní příjem (HY020) minus celkové čisté transfery plus starobní dávky (PY100N) a dávky pozůstalým (PY110N) (tj. celkový disponibilní příjem (HY020) minus dávky v nezaměstnanosti (PY090N); dávky v nemoci (PY120N); invalidní dávky (PY130N); příspěvky na vzdělávání (PY140N); dávky pro rodinu/dítě (HY050N); jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060N) a příspěvky na bydlení (HY070N)).
          4.4 Celkový disponibilní příjem domácnosti, před sociálními transfery včetně starobních dávek a dávek pozůstalým (HY022), je definován jako:
          Celkový disponibilní příjem (HY020) minus celkové čisté transfery (dávky v nezaměstnanosti (PY090N); starobní dávky (PY100N); dávky pozůstalým (PY120N); dávky v nemoci (PY120N); invalidní dávky (PY130N); příspěvky na vzdělávání (PY140N); dávky pro rodinu/dítě (HY050N); jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované (HY060N) a příspěvky na bydlení (HY070N)).
          5. OSTATNÍ POLOŽKY NEPOVAŽOVANÉ ZA SOUČÁST PŘÍJMU
          5.1 Příspěvky do soukromých penzijních systémů
          Příspěvky do soukromých penzijních systémů vybrané v období sledování příjmů se týkají důchodového pojištění odčerpaného jednotlivými domácnostmi z fondu z jejich vlastní iniciativy a v jejich vlastní prospěch, nezávisle na zaměstnavateli nebo státu a mimo jakýkoliv systém sociálního pojištění.
          Tyto příspěvky jsou protikladem důchodů ze soukromých penzijních systémů (jiných než důchodů zahrnutých v ESSPROS) (PY080G).
          Zahrnují: příspěvky do soukromých penzijních systémů, poskytujících starobní důchody, dávky pozůstalým, dávky v nemoci, invalidní důchody a podpory v nezaměstnanosti.
          5.2 Důchody ze soukromých penzijních systémů (jiné než důchody zahrnuté v ESSPROS) (PY080G)
          Pravidelnými důchody ze soukromých systémů (jinými než důchody zahrnutými v ESSPROS) se rozumí důchody a renty přijaté během období sledování příjmů ve formě úroku nebo dividendy ze soukromých pojistných systémů, tj. plně organizovaných systémů, u kterých příspěvky nejsou určeny zaměstnavatelem nebo státem, ale jsou dobrovolně voleny pojištěncem.
          Zahrnují:
          - starobní důchody, dávky pozůstalým, dávky v nemoci, invalidní důchody, podpory v nezaměstnanosti obdržené ve formě úroku nebo dividendy ze soukromých pojistných systémů.
          Nezahrnují:
          - důchody z povinného systému státního sociálního zabezpečení,
          - důchody z povinných zaměstnaneckých penzijních systémů.
          TABULKA 1
          Cílové proměnné hrubého příjmu na úrovni složek
          Složky příjmu | Název proměnné | Cílová proměnná |
          2.1Hrubý příjem ze zaměstnání | PY010G | Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání |
          PY020G | Hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání |
          PY030G | Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění |
          2.2Příjem ze samostatné výdělečné činnosti | PY050G | Hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) |
          PY070G | Hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu |
          2.3Imputované nájemné | HY030G | Imputované nájemné |
          2.4Důchod z vlastnictví | HY090G | Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku |
          HY040G | Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků |
          2.5Přijaté běžné transfery | | |
          Sociální dávky
          | HY050G | Dávky pro rodinu/dítě |
          | HY060G | Jiné dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované |
          | HY070G | Příspěvky na bydlení |
          | PY090G | Dávky v nezaměstnanosti |
          | PY100G | Starobní dávky |
          | PY110G | Dávky pozůstalým |
          | PY120G | Dávky v nemoci |
          | PY130G | Invalidní dávky |
          | PY140G | Příspěvky na vzdělávání |
          Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi
          | HY080G | Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi |
          2.6Ostatní přijaté příjmy | HY110G | Příjem přijatý osobami mladšími než 16 let |
          2.7Platby úroků | HY100G | Úrok placený z hypoték |
          2.8Placené běžné transfery | HY140G | Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění |
          HY120G | Pravidelné daně z majetku |
          PY030G | Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění |
          HY130G | Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi |
          Složky příjmu | Název proměnné | Cílová proměnná |
          2.1Čistý příjem ze zaměstnání | PY010N | Čistý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání |
          PY020N | Čistý nepeněžní příjem ze zaměstnání |
          2.2Příjem ze samostatné výdělečné činnosti | PY050N | Čistý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) |
          PY070N = PY070G | Hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu |
          2.3Imputované nájemné | HY030N = HY030G | Imputované nájemné |
          2.4Důchod z vlastnictví | HY090N | Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku |
          HY040N | Příjem z pronájmu majetku nebo pozemků |
          2.5Přijaté běžné transfery | | |
          Sociální dávky
          | HY050N | Dávky pro rodinu/dítě |
          | HY060N | Jiné dávky z důvodu Ssociálního vyloučení jinde neklasifikované |
          | HY070N | Příspěvky na bydlení |
          | PY090N | Dávky v nezaměstnanosti |
          | PY100N | Starobní dávky |
          | PY110N | Dávky pozůstalým |
          | PY120N | Dávky v nemoci |
          | PY130N | Invalidní dávky |
          | PY140N | Příspěvky na vzdělávání |
          Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi
          | HY080N | Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi |
          2.6Ostatní přijaté příjmy | HY110N | Příjem přijatý osobami mladšími než 16 let |
          2.7Platby úroků | HY100N | Úrok placený z hypoték |
          2.8Placené běžné transfery | HY140N | Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění |
          HY145N | Doplatky/přeplatky pro úpravu daně z příjmu |
          HY120N = HY120G | Pravidelné daně z majetku |
          HY130N | Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi |
          Ostatní položky nepovažované za součást příjmu | Název proměnné | Cílová proměnná |
          Příspěvky do soukromých penzijních systémů a důchody z nich
          Příspěvky do soukromých penzijních systémů | PY035G = PY035N | Příspěvky do soukromých penzijních systémů |
          Důchody ze soukromých penzijních systémů | PY080G | Důchody ze soukromých penzijních systémů (hrubé) |
          Důchody ze soukromých penzijních systémů | PY080N | Důchody ze soukromých penzijních systémů (čisté) |
          [1] Členské státy, které v EU-SILC používají společnou definici domácnosti stanovenou ve svém národním statistickém systému, mohou určit "členství v domácnosti" podle této definice.
          [2] Pokud se poskytuje zboží nebo služby pro soukromé i pracovní použití, musí se podíl soukromého použití odhadnout a odečíst od celkové hodnoty.
          [3] Sociální dávky jsou v EU-SILC omezeny na peněžní dávky s výjimkou příspěvků na bydlení.
          [4] Aby se získala bližší míra prosperity domácnosti, zachází se s paušálními dávkami přijatými během období sledování příjmů podle technických doporučení Eurostatu. Stejným způsobem by bylo možné podle doporučení Eurostatu zacházet a imputovat paušální dávky přijaté před obdobím sledování příjmů.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ O PŘÍJMECH
          1. Hlavním cílem EU-SILC je poskytnout solidní a srovnatelné údaje o celkových disponibilních příjmech domácností, celkových disponibilních příjmech domácností před transfery (kromě starobních dávek a dávek pozůstalým; včetně starobních dávek a dávek pozůstalým), celkových hrubých příjmech a hrubých příjmech na úrovni složky.
          2. Tohoto cíle se má dosáhnout ve dvou krocích, tj. členským státům bude dovoleno posunout předávání některých výše uvedených údajů na období po prvním roce šetření. Jediné údaje, jejichž předání nebude povinné od prvního roku šetření jsou tyto:
          - nepeněžní složky příjmů zaměstnanců (kromě služebních automobilů, které se mají zahrnovat od prvního roku šetření) a příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, imputované nájemné a platby úroků. Tyto budou dobrovolné od prvního roku šetření a povinné od roku 2007,
          - hrubé příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění budou zahrnovány od roku 2007, pokud výsledky studií proveditelnosti budou pozitivní.
          3. Odchylně od odstavce 2 nemusí Řecko, Španělsko, Itálie a Portugalsko předávat údaje o hrubých příjmech od prvního roku šetření. Tyto země však budou usilovat o předání těchto údajů co nejdříve a v žádném případě ne později než v roce 2007.
          Mezitím Komise vypracuje ve spolupráci se zeměmi podrobné studie proveditelnosti předávání hrubých údajů a poskytne počáteční technickou pomoc, aby země mohly požadavek na hrubé údaje splnit.
          Členské státy budou každoročně uvádět ve svých zprávách o kvalitě pokrok, kterého dosáhly, v přepočtech čisté údaje/hrubé údaje.
          4. Pokud Řecko, Španělsko, Itálie nebo Portugalsko nebudou schopny poskytnout složku o hrubých příjmech od prvního roku šetření, bude se od nich vyžadovat odpovídající složka čistých příjmů.
          Tímto způsobem se zajistí, že příjmová složka bude vždy zaznamenána ve stejné formě (v hrubém vyjádření, bez daní z příjmu sražených u zdroje a sociálních příspěvků, bez daní z příjmu sražených u zdroje, bez sociálních příspěvků) podle obvyklé specifikace pro tuto příjmovou složku v dané zemi.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.