Nařízení Komise (ES) č. 1983/2003 ze dne 7. listopadu 2003, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnnýchText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1983/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 1983/2003
          ze dne 7. listopadu 2003,
          kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových primárních proměnných
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 11772003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) [1], a zejména na čl. 15 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 1177/2003 stanovilo společný rámec pro systematickou tvorbu statistiky Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek, zahrnující srovnatelné a včasné průřezové a panelové údaje o příjmech a o stupni a struktuře chudoby a sociálního vyloučení na úrovni členských států a na úrovni Evropské unie.
          (2) Podle čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1177/2003 jsou potřebná prováděcí opatření pro stanovení seznamu cílových primárních proměnných, které mají být zahrnuty v každé oblasti za průřezovou složku, a seznamu cílových proměnných zahrnutých v panelové složce, včetně specifikace kódů proměnných a technického formátu pro předávání údajů.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Seznam cílových primárních proměnných, kódy proměnných a technický formát předávání údajů pro hlavní zjišťování o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) jsou stanoveny v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Složka | Název proměnné | Kód | Cílová proměnná |
          Registr domácností
          Základní údaje
          ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOMÁCNOSTI, VČETNĚ STUPNĚ URBANIZACE
          X,L | DB010 | | Rok zjišťování |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          X,L | DB020 | | Země |
          Kód země | Viz příloha |
          X,L | DB030 | | ID domácnosti |
          ID číslo | Identifikační číslo domácnosti (HID) |
          X,L | DB040 | | Region |
          Kód NUTS 2 [1] | NUTS |
          DB040_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB050 | | Primární oblasti použité pro výběr [2] |
          0001 — 9999 | Primární oblasti |
          DB050_F | -2 | Nehodí se |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB060 | | JPO-1 (první stupeň) použitá pro výběr [2] |
          0001 — 9999 | JPO |
          DB060_F | -2 | Nehodí se |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB062 | | JPO-2 (druhý stupeň) použitá pro výběr [2] |
          0001 — 9999 | JPO |
          DB062_F | -2 | Nehodí se |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB070 | | Pořadí JPO použité pro výběr [2] |
          0001 — 9999 | Pořadí JPO |
          DB070_F | -2 | Nehodí se |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB075 | | Rotační skupina |
          1 — 8 | Do které patří podvýběr |
          DB075_F | -2 | Nehodí se (nepoužívá se rotační plán) |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB080 | | Výběrová váha domácnosti |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          DB080_F | -2 (L) | jenom panelová: nehodí se (domácnost není poprvé v šetření nebo nově vzniklá domácnost) |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB090 | | Váha domácnosti pro průřezovou složku |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          DB090_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB100 | | Stupeň urbanizace |
          1 | Hustě obydlená oblast |
          2 | Středně obydlená oblast |
          3 | Málo obydlená oblast |
          DB100_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          L | DB110 | | Panelový status domácnosti |
          | Domácnost z předchozí vlny |
          1 | Na stejné adrese jako při posledním rozhovoru |
          2 | Celá domácnost přešla do soukromé domácnosti v rámci země |
          | Domácnost již nesplňuje podmínky |
          3 | Celá domácnost přešla do kolektivní domácnosti nebo instituce v rámci země |
          4 | Domácnost se vystěhovala ze země |
          5 | Celá domácnost zanikla |
          6 | Domácnost neobsahuje osobu ve výběru |
          | Adresa nekontaktována |
          7 | Adresa nekontaktována (nedostupná nebo ztracená, tj. není žádný záznam o tom, co se s ní stalo) |
          | Nová domácnost pro tuto vlnu |
          8 | Nově vzniklá domácnost |
          9 | Nová adresa doplněná do výběru této vlny nebo první vlny |
          | Sloučení |
          10 | Sloučení |
          DB110_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB120 | | Záznam o kontaktu na adrese |
          11 | Adresa kontaktována |
          | Adresa nekontaktována |
          21 | Adresu není možné najít |
          22 | Na adresu se není možné dostat |
          23 | Adresa neexistuje nebo není adresou bydliště nebo není obydlena nebo nejde o hlavní bydliště |
          DB120_F | -2 (L) | Jenom panelová složka: nehodí se (DB110 ≠ 2, 8 nebo 9) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB130 | | Dotazník domácnosti - výsledek |
          11 | Dotazník domácnosti vyplněn |
          | Rozhovor nedokončen |
          21 | Odmítnutí spolupráce |
          22 | Celá domácnost dočasně nepřítomna po dobu zjišťování v terénu |
          23 | Domácnost nemůže reagovat (nemoc, postižení atd.) |
          24 | Jiné důvody |
          DB130_F | -2 | Nehodí se (DB120 ≠ 11 a DB110 ≠ 1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | DB135 | | Zařazení dotazníku domácnosti do databáze |
          1 | Dotazník převzat do databáze |
          2 | Odmítnut (neboť žádný rozhovor s osobami nebyl dokončen) |
          DB135_F | -2 | Nehodí se (DB130 ≠ 11) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Registr osob
          Základní údaje
          ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OSOBĚ
          X,L | RB010 | | Rok zjišťování |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          X,L | RB020 | | Země |
          Kód země | Viz příloha |
          X,L | RB030 | | ID osoby |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) |
          L | RB040 | | ID současné domácnosti |
          ID číslo | Identifikační číslo domácnosti (HID) |
          X | RB050 | | Váha vybraného respondenta pro průřezovou složku |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          RB050_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB060 | | Základní váha osoby |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          RB060_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB100 | | Osoba ve výběru nebo spolubydlící |
          1 | Osoba ve výběru |
          2 | Spolubydlící |
          RB100_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
          X,L | RB070 | | Měsíc narození |
          1 — 12 | Měsíc narození |
          RB070_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB080 | | Rok narození |
          1890 — rok zjišťování | Rok narození |
          RB080_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB090 | | Pohlaví |
          1 | Muž |
          2 | Žena |
          RB090_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB110 | | Panelový status členství osoby v domácnosti |
          | Za současné členy domácnosti |
          1 | Byl v této domácnosti v předchozích vlnách nebo současný člen domácnosti |
          2 | Přistěhoval se do této domácnosti z jiné domácnosti ve výběru v době od předchozí vlny |
          3 | Přistěhoval se do této domácnosti z domácnosti mimo výběr době od předchozí vlny |
          4 | Nově narozený od poslední vlny |
          | Nesoučasní členové domácnosti |
          5 | V době od předchozí vlny nebo posledního rozhovoru se odstěhoval, pokud nebyl kontaktován v předchozí vlně |
          6 | Zemřel |
          7 | Žil v domácnosti alespoň tři měsíce během období sledování příjmů, ale nebyl evidován v registru této domácnosti |
          RB110_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB120 | | Kam se osoba přestěhovala |
          1 | Do soukromé domácnosti v rámci země |
          2 | Do kolektivní domácnosti nebo instituce v rámci země |
          3 | Do zahraničí |
          4 | Není známo |
          RB120_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 5) |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB140 | | Měsíc, v němž se osoba odstěhovala nebo zemřela |
          1 — 12 | Měsíc |
          RB140_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 5 nebo 6) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB150 | | Rok, v němž se osoba odstěhovala nebo zemřela |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          RB150_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 5 nebo 6) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB160 | | Počet měsíců v domácnosti během období sledování příjmů |
          0 — 12 | Počet měsíců |
          RB160_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 5 nebo 6 nebo 7) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB170 | | Hlavní ekonomické postavení během období sledování příjmů |
          1 | Zaměstnán |
          2 | Nezaměstnán |
          3 | V důchodu (vč. předčasného) |
          4 | Jiná ekonomicky neaktivní osoba |
          RB170_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 5 nebo 6 nebo 7) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB180 | | Měsíc, v němž se osoba nastěhovala |
          1 — 12 | Měsíc |
          RB180_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 3) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | RB190 | | Rok, v němž se osoba nastěhovala |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          RB190_F | -2 | Nehodí se (RB110 ≠ 3) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB200 | | Situace týkající se pobytu |
          1 | V současnosti žijící v domácnosti |
          2 | Dočasně nepřítomný |
          RB200_F | -2 (L) | Jenom panelová složka: nehodí se (RB110 ≠ 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB210 | | Základní ekonomické postavení |
          1 | Pracující |
          2 | Nezaměstnaný |
          3 | V důchodu (vč. předčasného) |
          4 | Jiná ekonomicky neaktivní osoba |
          RB210_F | -2 (L) | Jenom panelová složka: nehodí se (RB110 ≠ 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB220 | | ID otce |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) otce |
          RB220_F | -2 | Nehodí se (otec není členem domácnosti) nebo jenom panelová složka: (RB110 ≠ 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB230 | | ID matky |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) matky |
          RB230_F | -2 | Nehodí se (matka není členem domácnosti) nebo jenom panelová složka: (RB110 ≠ 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB240 | | ID manžela/ manželky nebo partnera/ partnerky |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) manžela/ manželky nebo partnera/ partnerky |
          RB240_F | -2 | Nehodí se (osoba nemá manžela/manželku nebo partnera/partnerku nebo manžel/manželka nebo partner/partnerka není členem domácnosti) nebo jenom panelová složka: (RB110 ≠ 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OSOBĚ
          X,L | RB245 | | Status respondenta |
          | Všichni členové domácnosti ve věku 16 let a starší jsou dotazováni |
          1 | Současní členové domácnosti ve věku 16 let a starší |
          | Jenom vybraný člen domácnosti ve věku 16 let nebo starší |
          2 | Vybraný respondent |
          3 | Nevybraný respondent |
          | Členové domácnosti mladší než 16 let ke konci období sledování příjmů |
          4 | Žádná způsobilá osoba |
          RB245_F | -2 (L) | Jenom panelová složka: nehodí se (RB110 ≠ 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4) |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB250 | | Stav údajů |
          | Informace nebo rozhovor ukončen |
          11 | Informace získána jenom z rozhovoru |
          12 | Informace získána jenom z registrů |
          13 | Informace získána z rozhovoru i registrů |
          | Rozhovor nedokončen, i když byl navázán kontakt |
          21 | Osoba není schopná reagovat (nemoc, postižení atd.) a zprostředkovaná informace není možná |
          22 | Dotazník vyplněný samostatně osobou nebyl vrácen |
          23 | Odmítnutí spolupráce |
          | Osoba nekontaktována |
          31 | Dočasně nepřítomna a zprostředkovaná informace není možná |
          32 | Žádný kontakt z jiných důvodů |
          | Informace není vyplněna |
          33 | Informace není vyplněna, důvod není znám |
          RB250_F | -2 | Nehodí se (RB245 ≠ 1 nebo 2 nebo 3) |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB260 | | Druh dotazování |
          1 | Dotazník vyplněn (osobní rozhovor-PAPI) |
          2 | Dotazník vyplněn (osobní rozhovor -CAPI) |
          3 | Dotazník vyplněn (CATI) |
          4 | Dotazník samostatně vyplněn respondentem |
          5 | Rozhovor přes prostředníka |
          RB260_F | -2 | Nehodí se (RB250 ≠ 11 nebo 13) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | RB270 | | ID osoby, která vyplnila dotazník pro jednotlivce |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) osoby, která vyplnila dotazník pro jednotlivce |
          RB270_F | -2 | Nehodí se (RB260 ≠ 5) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Registr osob
          Informace o práci
          PÉČE O DÍTĚ
          X | RL010 | | Předškolní vzdělávání |
          0 — 99 [3] | Počet hodin během obvyklého týdne |
          RL010_F | -2 | Nehodí se (osoba není účastníkem předškolního vzdělávání pro svůj věk, je účastníkem povinného vzdělávání nebo je starší než 12 let nebo je bývalým členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | RL020 | | Povinné vzdělávání |
          0 — 99 [3] | Počet hodin během obvyklého týdne |
          RL020_F | -2 | Nehodí se (osoba není účastníkem povinného vzdělávání pro svůj věk nebo je starší než 12 let nebo je bývalým členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | RL030 | | Péče o dítě ve vzdělávacích zařízeních mimo dobu vyučování (před/po) |
          0 — 99 | Počet hodin během obvyklého týdne |
          RL030_F | -2 | Nehodí se (osoba není účastníkem ani předškolního ani školního vzdělávání nebo je starší než 12 let nebo je bývalým členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | RL040 | | Péče o dítě v denních stacionářích |
          0 — 99 | Počet hodin během obvyklého týdne |
          RL040_F | -2 | Nehodí se (osoba je starší než 12 let nebo je bývalým členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | RL050 | | O dítě pečuje kvalifikovaná síla v dětském domově nebo v domácnosti |
          0 — 99 | Počet hodin během obvyklého týdne |
          RL050_F | -2 | Nehodí se (osoba je starší než 12 let nebo je bývalým členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | RL060 | | O dítě pečují prarodiče, členové domácnosti jiní než rodiče, jiní příbuzní, přátelé nebo sousedé |
          0 — 99 | Počet hodin během obvyklého týdne |
          RL060_F | -2 | Nehodí se (osoba je starší než 12 let nebo je bývalým členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o domácnosti
          Základní údaje
          ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOMÁCNOSTI
          X,L | HB010 | | Rok zjišťování |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          X,L | HB020 | | Země |
          Kód země | Viz příloha |
          X,L | HB030 | | ID domácnosti |
          ID číslo | Identifikační číslo domácnosti (HID) |
          X,L | HB040 | | Den rozhovoru s domácností |
          01 — 31 | Den |
          HB040_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HB050 | | Měsíc rozhovoru s domácností |
          1 — 12 | Měsíc |
          HB050_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HB060 | | Rok rozhovoru s domácností |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          HB060_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HB070 | | ID osoby odpovídající na dotazník pro domácnost |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) osoby odpovídající na dotazník pro domácnost |
          HB070_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HB080 | | ID osoby 1 odpovědné za ubytování |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) osoby 1 odpovědné za ubytování |
          HB080_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HB090 | | ID osoby 2 odpovědné za ubytování |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) osoby 2 odpovědné za ubytování |
          HB090_F | -2 | Nehodí se (žádná druhá odpovědná osoba) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HB100 | | Počet minut potřebných pro vyplnění dotazníku pro domácnost |
          1 — 90 | Počet minut potřebných pro vyplnění dotazníku pro domácnost |
          HB100_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o domácnosti
          Příjmy
          PŘÍJMY DOMÁCNOSTI CELKEM [4]
          X,L | HY010 | | Hrubý příjem domácnosti celkem(bez faktoru inflace) |
          -999999.99 — 999999.99 | Celková částka |
          HY010_F | -5 [5] | Nevyplněno: neprovádí se žádný přepočet na hrubou částku |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmů [7] [8] | |
          První číslice | Čistý/hrubý (při sběru dat) |
          0 | Žádný příjem (žádné druhé číslice) |
          1 | Čistý |
          2 | Hrubý |
          3 | Čistý a hrubý (část složek sbíraných v čistém vyjádření, část v hrubém vyjádření) |
          4 | Není známý |
          Následující číslice [9] | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota /zapsaná hodnota |
          X,L | HY020 | | Disponibilní příjem domácnosti celkem (bez faktoru inflace) |
          -999999.99 — 999999.99 | Celková částka |
          HY020_F | -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY010_F |
          X,L | HY022 | | Celkový disponibilní příjem domácnosti, před sociálními transfery jinými než starobními dávkami a dávkami pozůstalým (bez faktoru inflace) |
          -999999.99 — 999999.99 | Celková částka |
          HY022_F | -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY010_F |
          X,L | HY023 | | Celkový disponibilní příjem domácnosti, před sociálními transfery včetně starobních dávek a dávek pozůstalým (bez faktoru inflace) |
          -999999.99 — 999999.99 | Celková částka |
          HY023_F | -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY010_F |
          X,L | HY025 | | Faktor inflace na neodpověď v domácnosti [10] |
          1.00000 — 5.00000 | Faktor |
          HY025_F | -1 | Chybí |
          1 | Hodnota je vyplněna |
          ČISTÁ ŘADA SLOŽEK PŘÍJMU NA ÚROVNI DOMÁCNOSTI [4]
          X,L | HY030N | | Imputované nájemné [11] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY030N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          0 | Žádný příjem |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          X,L | HY040N | | Čistý příjem z pronájmu majetku nebo pozemků |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY040N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu [12] | |
          První číslice | Čistý/hrubý (při sběru dat) |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Bez daně z příjmu u zdroje a příspěvků na sociální pojištění |
          2 | Bez daně z příjmu u zdroje |
          3 | Bez příspěvků na sociální pojištění |
          4 | Hrubý [13] |
          5 | Neznámý |
          Druhá číslice | Čistý (zapsaný) |
          1 | Bez daně z příjmu u zdroje a příspěvků na sociální pojištění |
          2 | Bez daně z příjmu u zdroje |
          3 | Bez příspěvků na sociální pojištění |
          5 | Neznámý (možné jen s první číslicí = 5) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY050N | | Dávky pro rodinu/dítě |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY050N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY060N | | Dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY060N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY070N | | Příspěvky na bydlení |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY070N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY080N | | Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY080N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY090N | | Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku, čisté |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY090N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY100N | | Úrok placený z hypoték [11] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY100N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY110N | | Čistý příjem přijatý osobami mladšími než 16 let |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY110N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY120N | | Pravidelné daně z majetku |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY120N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY130N | | Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY130N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040N_F |
          X,L | HY140N | | Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění |
          -999999.99 —999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY140N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY145N | | Doplatky/přeplatky pro úpravu daně z příjmu |
          -999999.99 — -1 | Přeplatky |
          1 — 999999.99 | Doplatky |
          0 | Žádný příjem |
          HY145N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          HRUBÁ ŘADA SLOŽEK PŘÍJMU NA ÚROVNI DOMÁCNOSTI [4] [14] [15]
          X,L | HY030G | | Imputované nájemné [11] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY030G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          0 | Žádný příjem |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          X,L | HY040G | | Hrubý příjem z pronájmu majetku nebo pozemků |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY040G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu [12] | |
          První číslice | Čistý/hrubý (při sběru dat) |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Bez daně z příjmu u zdroje a příspěvků na sociální pojištění |
          2 | Bez daně z příjmu u zdroje |
          3 | Bez příspěvků na sociální pojištění |
          4 | Hrubý [3] |
          5 | Neznámý |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 — 100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY050G | | Dávky pro rodinu/dítě |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY050G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY060G | | Dávky z důvodu sociálního vyloučení jinde neklasifikované |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY060G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY070G | | Příspěvky na bydlení |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY070G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY080G | | Pravidelně přijímané peněžní transfery mezi domácnostmi |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY080G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY090G | | Úroky, dividendy, zisk z kapitálových investic do subjektu nezapsaného v obchodním rejstříku, hrubé |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY090G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY100G | | Úrok placený z hypoték [11] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY100G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY110G | | Hrubý příjem přijatý osobami mladšími než 16 let |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY110G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY120G | | Pravidelné daně z majetku |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY120G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X,L | HY130G | | Pravidelně poskytované peněžní transfery mezi domácnostmi |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY130G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz HY040G_F |
          X,L | HY140G | | Daň z příjmu a příspěvky na sociální pojištění |
          - 999999.99 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          HY140G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          Údaje o domácnosti
          Sociální vyloučení
          OPOŽDĚNÉ PLATBY SOUVISEJÍCÍ S BYDLENÍM A JINÉ OPOŽDĚNÉ PLATBY
          X,L | HS010 | | Byla domácnost v prodlení s placením hypotéky nebo nájemného v posledních 12 měsících? |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS010_F | -2 | Nehodí se (jde o vlastníka nebo bydlení zadarmo v posledních 12 měsících) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS020 | | Byla domácnost v prodlení s placením účtů za elektřinu, vodu, plyn v posledních 12 měsících? |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS020_F | -2 | Nehodí se (účty elektřiny, plynu, vody nejsou) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS030 | | Byla domácnost v prodlení se splácením splátek za nákup zboží na splátky nebo jiných půjček (dluhů netýkajících se bydlení) v posledních 12 měsících? |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS030_F | -2 | Nehodí se (žádný nákup na splátky nebo žádné splátky jiných půjček) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          NEPENĚŽNÍ UKAZATELE STRÁDÁNÍ DOMÁCNOSTI, VČETNĚ PROBLÉMŮ VYSTAČIT S PŘÍJMEM, VÝŠE DLUHŮ A VYNUCENÝ NEDOSTATEK ZÁKLADNÍCH POTŘEB
          X,L | HS040 | | Finanční možnost dovolující zaplatit si každý rok týdenní dovolenou mimo domov |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS040_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS050 | | Finanční možnost dovolující dopřát si každý druhý den jídlo s masem, kuřetem, rybou (nebo vegetariánský ekvivalent) |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS050_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS060 | | Finanční možnost dovolující čelit neočekávaným finančním výdajům |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS060_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS070 | | Máte telefon (včetně mobilního telefonu)? |
          1 | Ano |
          2 | Ne — nemohu si dovolit |
          3 | Ne — jiný důvod |
          HS070_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS080 | | Máte barevný televizor? |
          1 | Ano |
          2 | Ne — nemohu si dovolit |
          3 | Ne — jiný důvod |
          HS080_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS090 | | Máte počítač? |
          1 | Ano |
          2 | Ne — nemohu si dovolit |
          3 | Ne — jiný důvod |
          HS090_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS100 | | Máte pračku? |
          1 | Ano |
          2 | Ne — nemohu si dovolit |
          3 | Ne — jiný důvod |
          HS100_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS110 | | Máte automobil? |
          1 | Ano |
          2 | Ne — nemohu si dovolit |
          3 | Ne — jiný důvod |
          HS110_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS120 | | Schopnost vystačit s příjmem |
          1 | Velmi obtížně |
          2 | Obtížně |
          3 | S jistými potížemi |
          4 | Docela snadno |
          5 | Snadno |
          6 | Velmi snadno |
          HS120_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS130 | | Nejnižší měsíční příjem, s nímž lze vystačit [16] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          HS130_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS140 | | Celkové náklady na bydlení jsou finanční zátěží domácnosti |
          1 | Představují velkou zátěž |
          2 | Představují jistou zátěž |
          3 | Nejsou zátěží |
          HS140_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HS150 | | Splácení dluhů z nákupů na splátky nebo půjček jiných než hypotéčních nebo půjček souvisejících s domem je finanční břemeno domácnosti |
          1 | Splácení představuje velkou zátěž |
          2 | Splácení představuje jistou zátěž |
          3 | Splácení není zátěží vůbec |
          HS150_F | -2 | Nehodí se (žádné splácení dluhů) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          FYZICKÉ A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ
          X | HS160 | | Problémy s bytem: příliš tmavý, málo světla |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS160_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | HS170 | | Hluk od sousedů nebo z ulice (dopravní ruch, obchody, továrny atd.) |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS170_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | HS180 | | Znečištění, špína nebo jiné problémy týkající se životního prostředí v oblasti, způsobené dopravou nebo průmyslem |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS180_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | HS190 | | Kriminalita, násilí nebo vandalismus v oblasti |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HS190_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o domácnosti
          Bydlení
          TYP BYTOVÉ JEDNOTKY, MAJETKOVÉ VZTAHY A PODMÍNKY BYDLENÍ
          X,L | HH010 | | Typ bytové jednotky |
          1 | Samostatný domek |
          2 | Dvojdomek nebo terasový dům |
          3 | Bytová jednotka v budově s méně než 10 bytovými jednotkami |
          4 | Bytová jednotka v budově s 10 nebo více bytovými jednotkami |
          5 | Jiný druh ubytování |
          HH010_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HH020 | | Majetkový vztah |
          1 | Vlastník |
          2 | Nájemník nebo podnájemník platící tržní nebo převládající sazbu nájemného |
          3 | Ubytování je poskytnuto za snížené nájemné (nižší než tržní nájemné) |
          4 | Ubytování je poskytnuto zdarma |
          HH020_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HH030 | | Počet místností, které má domácnost k dispozici |
          1 — 9 | Počet místností |
          10 | 10 nebo více místností |
          HH030_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HH031 [17] | | Rok uzavření smlouvy nebo koupě nebo nastěhování |
          Rok (4 číslice) | Rok uzavření smlouvy nebo koupě nebo nastěhování |
          HH031_F | -1 | Chybí |
          -2 | Nehodí se (členský stát používající objektivní vlastní metodu výpočtu imputovaného nájemného) |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HH040 | | Prosakující střecha, vlhké stěny/podlaha/základy nebo hniloba v okenních rámech nebo podlaze |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HH040_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HH050 | | Schopnost udržet doma přiměřené teplo |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HH050_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          NÁKLADY NA BYDLENÍ [4]
          X,L | HH060 | | Současné nájemné za obydlený byt, pokud se platí |
          1 — 999999.99 | Částka |
          HH060_F | -2 | Nehodí se (HH020 ≠ 2 nebo 3) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L | HH061 [18] | | Subjektivní odhad tržního nájemného (pokud by nájemné platila jiná osoba než nájemce na základě tržní ceny) |
          1 — 999999.99 | Částka |
          HH061_F | -2 | Nehodí se (HH020 ≠ 1 nebo 3 nebo 4) nebo členský stát nepoužívá subjektivní metodu pro výpočet imputovaného nájemného |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | HH070 | | Celkové náklady na bydlení (včetně elektřiny, vody, plynu a topení) |
          0 — 999999.99 | Částka |
          HH070_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          VYBAVENÍ BYTOVÉ JEDNOTKY
          X,L [17] | HH080 | | Vana nebo sprcha v bytě |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HH080_F | -2 (L) | Nehodí se (členský stát používá objektivní vlastní metodu pro výpočet imputovaného nájemného) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X,L [17] | HH090 | | Splachovací záchod uvnitř pro výhradní použití domácností |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          HH090_F | -2 (L) | Nehodí se (členský stát používá objektivní vlastní metodu pro výpočet imputovaného nájemného) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o osobě
          Základní údaje
          ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OSOBĚ (16 +)
          X,L | PB010 | | Rok zjišťování |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          X,L | PB020 | | Země |
          Kód země | Viz příloha |
          X,L | PB030 | | ID osoby |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) |
          L | PB080 | | Základní váha vybraného respondenta |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          PB080_F | -3 | Nevybraný respondent |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | PB050 | | Základní váha osoby (všichni členové domácnosti ve věku 16 let a starší) |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          PB050_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB070 | | Výběrová váha vybraného respondenta |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          PB070_F | -3 | Nevybraný respondent |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PB040 | | Váha osoby pro průřezovou složku (všichni členové domácnosti ve věku 16 let a starší) |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          PB040_F | 1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PB060 | | Váha vybraného respondenta pro průřezovou složku |
          0+(formát 2.5) | Váha |
          PB060_F | -3 | Nevybraný respondent |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB090 | | Den osobního rozhovoru |
          1 — 31 | Den |
          PB090_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB100 | | Měsíc osobního rozhovoru |
          1 — 12 | Měsíc |
          PB100_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB110 | | Rok osobního rozhovoru |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          PB110_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB120 | | Počet minut potřebných pro vyplnění dotazníku pro jednotlivce |
          1 — 90 | Minuty |
          PB120_F | -2 | Nehodí se (informace pouze z registru) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE (16+)
          X, L | PB130 | 1 — 12 | Měsíc narození |
          PB130_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB140 | | Rok narození |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          PB140_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB150 | | Pohlaví |
          1 | Muž |
          2 | Žena |
          PB150_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB160 | | ID otce |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) otce |
          PB160_F | -2 | Nehodí se (otec není členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB170 | | ID matky |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) matky |
          PB170_F | -2 | Nehodí se (matka není členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB180 | | ID manžela/manželky nebo partnera/partnerky |
          ID číslo | Osobní identifikační číslo (PID) manžela/manželky nebo partnera/partnerky |
          PB180_F | -2 | Nehodí se (osoba nemá manžela/manželku či partnera/partnerku nebo manžel/manželka nebo partner/partnerka není členem domácnosti) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB190 | | Rodinný stav |
          1 | Nikdy ženatý/vdaná |
          2 | Ženatý/vdaná |
          3 | Žijící odděleně |
          4 | Vdovec/vdova |
          5 | Rozvedený/rozvedená |
          PB190_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PB200 | | Nesezdané soužití |
          1 | Ano, na právním základě |
          2 | Ano, bez právního základu |
          3 | Ne |
          PB200_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PB210 | | Země narození |
          Kód země | Viz příloha |
          PB210_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PB220A | | Státní příslušnost 1 |
          Kód země | Viz příloha |
          PB220A_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PB220B | | Státní příslušnost 2 |
          Kód země | Viz příloha |
          PB220B_F | -2 | Nehodí se (žádné druhé občanství) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o osobě
          Vzdělání
          VZDĚLÁNÍ, VČETNĚ NEJVYŠŠÍ ÚROVNĚ DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE ISCED
          X | PE010 | | Současná vzdělávací činnost |
          1 | Vzdělává se |
          2 | Nevzdělává se |
          PE010_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PE020 | | Úroveň ISCED současného vzdělání |
          Kód ISCED [19] | ISCED |
          PE020_F | -2 | Nehodí se (PE010 ≠ 1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PE030 | | Rok dosažení nejvyššího vzdělání |
          Rok | Čtyři číslice roku |
          PE030_F | -2 | Nehodí se (osoba se nikdy nevzdělávala) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PE040 | | Nejvyšší dosažená úroveň podle ISCED |
          Kód ISCED [19] | ISCED |
          PE040_F | -2 | Nehodí se (osoba se nikdy nevzdělávala) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o osobě
          Informace o práci
          ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOUČASNÉM EKONOMICKÉM POSTAVENÍ A SOUČASNÉM HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ, VČETNĚ INFORMACÍ O POSLEDNÍM HLAVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ V PŘÍPADĚ NEZAMĚSTNANÉ OSOBY
          X, L | PL030 | | Současné ekonomické postavení podle dotazované osoby |
          1 | Zaměstnaný na plný pracovní úvazek |
          2 | Zaměstnaný na částečný pracovní úvazek |
          3 | Nezaměstnaný |
          4 | Žák, student, účastník dalšího odborného vzdělávání, praktikant |
          5 | V normálním nebo předčasném důchodu nebo ukončil výdělečnou činnost |
          6 | Trvale invalidní a/nebo práce neschopný |
          7 | V základní vojenské nebo náhradní civilní službě |
          8 | V domácnosti nebo pečující o nezaopatřenou nebo nemocnou osobu |
          9 | Jiná ekonomicky neaktivní osoba |
          PL030_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL035 [20] | | Odpracoval alespoň jednu hodinu během minulého týdne |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PL035_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (osoba není zaměstnancem nebo členský stát má jiný zdroj pro výpočet rozdílu v odměňování podle pohlaví) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL015 | | Byl jste někdy zaměstnán? |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PL015_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL030 = 1 nebo 2) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PL020 | | Aktivně hledal práci v minulých čtyřech týdnech |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PL020_F | -2 | Nehodí se (PL030 = 1 nebo 2) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PL025 | | Připraven nastoupit do práce v příštích dvou týdnech |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PL025_F | -2 | Nehodí se (PL020 = 2) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PL040 | | Postavení v zaměstnání |
          1 | Osoba samostatně výdělečně činná se zaměstnanci |
          2 | Osoba samostatně výdělečně činná bez zaměstnanců |
          3 | Zaměstnanec |
          4 | Pomáhající rodinný příslušník |
          PL040_F | -2 | Nehodí se (PL030 ≠ 1 a ≠2 a PL015 a PL035 ≠1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PL050 | | Zaměstnání (ISCO-88 (COM) (dvě číslice)) |
          Kód ISCO [21] | ISCO |
          PL050_F | -2 | Nehodí se (PL030 ≠1 a ≠2 a PL035 ≠1 a PL015 ≠1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PL060 | | Počet hodin obvykle odpracovaných za týden v hlavním zaměstnání |
          1 — 99 | Počet hodin |
          PL060_F | -6 | Kolísající počet hodin (není možné uvést ani průměr za čtyři týdny) |
          -2 | Nehodí se (PL030 ≠1 a ≠2 a PL035 ≠1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          ZÁKLADNÍ INFORMACE O EKONOMICKÉM POSTAVENÍ BĚHEM OBDOBÍ SLEDOVÁNÍ PŘÍJMŮ
          X | PL070 | | Počet měsíců strávených v zaměstnání na plný pracovní úvazek v období sledování příjmů |
          1 — 12 | Měsíce |
          PL070_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL072 | | Počet měsíců strávených v zaměstnání na částečný pracovní úvazek v období sledování příjmů |
          1 — 12 | Měsíce |
          PL072_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL080 | | Počet měsíců strávených v nezaměstnanosti v období sledování příjmů |
          1 — 12 | Měsíce |
          PL080_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL085 | | Počet měsíců strávených v důchodu v období sledování příjmů |
          1 — 12 | Měsíce |
          PL085_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL087 | | Počet měsíců strávených studiem v období sledování příjmů |
          1 — 12 | Měsíce |
          PL087_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL090 | | Počet měsíců strávených v ekonomické nečinnosti v období sledování příjmů |
          1 — 12 | Měsíce |
          PL090_F | -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          CELKOVÝ POČET HODIN ODPRACOVANÝCH V SOUČASNÉM DRUHÉM, TŘETÍM A DALŠÍM ZAMĚSTNÁNÍ
          X | PL100 | | Celkový počet hodin obvykle odpracovaných v druhém, třetím a dalším zaměstnání |
          1 — 99 | Počet hodin |
          PL100_F | -2 | Nehodí se (osoba nemá druhé zaměstnání nebo PL030 ≠ 1 nebo 2) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PODROBNÉ INFORMACE O PRÁCI
          X | PL110 | | NACE (2 číslice) |
          Kód NACE [22] | NACE |
          PL110_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL030 ≠ 1 a ≠ 2 a PL035 ≠ 1 ) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL120 | | Důvod, proč odpracoval méně než 30 hodin (v hlavním a dalším zaměstnání) |
          1 | Účastník vzdělávání nebo odborného výcviku |
          2 | Nemoc nebo invalidita |
          3 | Chce odpracovat více hodin, ale nemůže najít zaměstnání nebo práci na více hodin |
          4 | Nechce odpracovat více hodin |
          5 | Počet hodin odpracovaný ve všech zaměstnáních se považuje za práci na plný pracovní úvazek |
          6 | Práce v domácnosti, péče o děti nebo jiné osoby |
          7 | Jiné důvody |
          PL120_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL030 ≠ 1 a ≠ 2 nebo PL060+PL100 není < 30) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL130 [23] | | Počet osob pracujících v místní jednotce |
          1 — 10 | Přesný počet osob, je-li mezi 1 a 10 |
          11 | je-li mezi 11 až 19 osobami |
          12 | je-li mezi 20 až 49 osobami |
          13 | je-li 50 osob nebo více |
          14 | nevím, ale méně než 11 osob |
          15 | nevím, ale více než 10 osob |
          PL130_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL030 ≠ 1 a ≠ 2 a PL035 ≠ 1 ) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PL140 | | Druh smlouvy nebo dohody |
          1 | Pracovní smlouva nebo dohoda na dobu neurčitou |
          2 | Pracovní smlouva nebo dohoda na dobu určitou |
          PL140_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL040 ≠ 3 ) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PL150 | | Řídící funkce |
          1 | Dozorující |
          2 | Nedozorující |
          PL150_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL040 ≠ 3) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | PL160 | | Změna zaměstnání od minulého roku |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PL160_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL030 ≠ 1 nebo ≠ 2) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | PL170 | | Důvod změny |
          1 | Nástup do lepšího zaměstnání nebo hledání lepšího zaměstnání |
          2 | Uplynutí doby sjednané ve smlouvě nebo dohodě na dobu určitou |
          3 | Na straně zaměstnavatele (uzavření podniku, nadbytečnost, předčasný odchod do důchodu, propuštění atd.) |
          4 | Prodej nebo zavření vlastního/rodinného podniku |
          5 | Péče o dítě a péče o jinou nezaopatřenou osobu |
          6 | Sňatek nebo zaměstnání partnera si vyžádalo přestěhování do jiné oblasti |
          7 | Jiné důvody |
          PL170_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PL160 ≠ 1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | PL180 | | Poslední změna ekonomického postavení osoby |
          1 | Zaměstnaný - nezaměstnaný |
          2 | Zaměstnaný – důchod |
          3 | Zaměstnaný – jiná ekonomická neaktivita |
          4 | Nezaměstnaný - zaměstnaný |
          5 | Nezaměstnaný – důchod |
          6 | Nezaměstnaný – jiná ekonomická neaktivita |
          7 | Důchod - zaměstnaný |
          8 | Důchod - nezaměstnaný |
          9 | Důchod – jiná ekonomická neaktivita |
          10 | Jiná ekonomická neaktivita - zaměstnaný |
          11 | Jiná ekonomická neaktivita - nezaměstnaný |
          12 | Jiná ekonomická neaktivita – důchod |
          PL180_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (žádná změna od minulého roku) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          MINULÁ ČINNOST
          L | PL190 | | Kdy začalo první pravidelné zaměstnání |
          8 — 65 | Věk |
          PL190_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (osoba nikdy nepracovala) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | PL200 | | Počet let strávených v placeném zaměstnání (jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná) |
          0 — 65 | Roky |
          PL200_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (osoba nikdy nepracovala) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PRACOVNÍ KALENDÁŘ
          L | PL210A | | Hlavní ekonomické postavení v lednu |
          1 | Zaměstnanec (na plný úvazek) |
          2 | Zaměstnanec (na částečný úvazek) |
          3 | Osoba samostatně výdělečně činná (plný úvazek) |
          4 | Osoba samostatně výdělečně činná (částečný úvazek) |
          5 | Nezaměstnaný |
          6 | V důchodu |
          7 | Student |
          8 | Jinak ekonomicky neaktivní |
          9 | Základní vojenská sužba |
          PL210A_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          L | PL210B | | Hlavní ekonomické postavení v únoru |
          | Viz PL210A |
          PL210B_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210C | | Hlavní ekonomické postavení v březnu |
          | Viz PL210A |
          PL210C_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210D | | Hlavní ekonomické postavení v dubnu |
          | Viz PL210A |
          PL210D_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210E | | Hlavní ekonomické postavení v květnu |
          | Viz PL210A |
          PL210E_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210F | | Hlavní ekonomické postavení v červnu |
          | Viz PL210A |
          PL210F_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210G | | Hlavní ekonomické postavení v červenci |
          | Viz PL210A |
          PL210G_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210H | | Hlavní ekonomické postavení v srpnu |
          | Viz PL210A |
          PL210H_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210I | | Hlavní ekonomické postavení v září |
          | Viz PL210A |
          PL210I_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210J | | Hlavní ekonomické postavení v říjnu |
          | Viz PL210A |
          PL210J_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210K | | Hlavní ekonomické postavení v listopadu |
          | Viz PL210A |
          PL210K_F | | Viz PL210A_F |
          L | PL210L | | Hlavní ekonomické postavení v prosinci |
          | Viz PL210A |
          PL210L_F | | Viz PL210A_F |
          Údaje o osobě
          Zdraví
          ZDRAVÍ, VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO STAVU A CHRONICKÉ NEMOCI NEBO CHRONICKÉHO STAVU
          X, L | PH010 | | Zdraví obecně |
          1 | Velmi dobré |
          2 | Dobré |
          3 | Docela dobré |
          4 | Špatné |
          5 | Velice špatné |
          PH010_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PH020 | | Trpí nějakou chronickou (dlouhodobou) nemocí nebo chronickým stavem |
          1 | Ano |
          2 | Ne |
          PH020_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X, L | PH030 | | Omezení obvykle vykovávané činnosti z důvodu zdravotního stavu po dobu nejméně šesti posledních měsíců |
          1 | Ano, velmi omezena |
          2 | Ano, omezena |
          3 | Ne, neomezena |
          PH030_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          PŘÍSTUP KE ZDRAVOTNÍ PÉČI
          X | PH040 | | Během posledních 12 měsíců nebyla provedena potřebná lékařská prohlídka nebo nebylo provedeno potřebné lékařské ošetření |
          1 | Ano, nastala alespoň jedna situace, kdy osoba opravdu potřebovala lékařskou prohlídku, ale nebyla prohlédnuta/ošetřena |
          2 | Ne, nenastala situace, kdy osoba opravdu potřebovala lékařskou prohlídku nebo ošetření |
          PH040_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PH050 | | Hlavní důvod, proč nebyla provedena potřebná lékařská prohlídka nebo nebylo provedeno potřebné lékařské ošetření |
          1 | Nebylo možné si je dovolit (příliš drahé) |
          2 | Čekací listina |
          3 | Nebylo možné z časových důvodů kvůli práci, péči o děti nebo o jiné osoby |
          4 | Nutno cestovat příliš daleko/žádný dopravní prostředek |
          5 | Strach z lékaře/nemocnice/vyšetření/ošetření |
          6 | Čekal na to, zda se problém sám o sobě nezlepší |
          7 | Nevěděl o žádném dobrém lékaři nebo specialistovi |
          8 | Jiné důvody |
          PH050_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PH040 ≠ 1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PH060 | | Během posledních 12 měsíců nebyla provedena potřebná zubní prohlídka nebo nebylo provedeno potřebné zubní ošetření |
          1 | Ano, nastala alespoň jedna situace, kdy osoba potřebovala zubní prohlídku nebo ošetření, ale nebyla prohlédnuta/ošetřena |
          2 | Ne, nenastala situace, kdy osoba potřebovala zubní prohlídku nebo ošetření |
          PH060_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          X | PH070 | | Důvod, proč nebyla provedena potřebná zubní prohlídka nebo nebylo provedeno potřebné zubní ošetření |
          1 | Nebylo možné si jej dovolit (příliš drahé) |
          2 | Čekací listina |
          3 | Nebylo možné z časových důvodů kvůli práci, péči o děti nebo o jiné osoby |
          4 | Nutno cestovat příliš daleko/žádný dopravní prostředek |
          5 | Strach z lékaře/nemocnice/vyšetření/ošetření |
          6 | Čekal na to, zda se problém sám o sobě nezlepší |
          7 | Nevěděl o žádném dobrém lékaři nebo specialistovi |
          8 | Jiné důvody |
          PH070_F | -3 | Nevybraný respondent |
          -2 | Nehodí se (PH060 ≠ 1) |
          -1 | Chybí |
          1 | Proměnná je vyplněna |
          Údaje o osobě
          Příjmy
          ŘADA ČISTÝCH OSOBNÍCH PŘÍJMŮ NA ÚROVNI SLOŽKY [4]
          X, L | PY010N | | Čistý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY010N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu [12] | |
          První číslice | Čistý/hrubý (při sběru dat) |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Bez daně z příjmu u zdroje a příspěvků na sociální pojištění |
          2 | Bez daně z příjmu u zdroje |
          3 | Bez příspěvků na sociální pojištění |
          4 | Hrubý [13] |
          5 | Neznámý |
          Druhá číslice | Čistý (zapsaný) |
          1 | Bez daně z příjmu u zdroje a příspěvků na sociální pojištění |
          2 | Bez daně z příjmu u zdroje |
          3 | Bez příspěvků na sociální pojištění |
          5 | Neznámý (možné jen s první číslicí = 5) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X, L | PY020N | | Čistý nepeněžní příjem ze zaměstnání [24] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY020N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY035N [25] | | Příspěvky do soukromých penzijních systémů |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY035N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (Proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 —100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X, L | PY050N | | Čistý peněžní zisk nebo ztráta se samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) |
          1 — 999999.99 | Zisk |
          -999999.99 — -1 | Ztráta |
          0 | Žádný příjem |
          PY050N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY070N | | Hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu [11] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY070N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY080N [26] | | Čistý důchod ze soukromých penzijních systémů (jiný než důchod zahrnutý v ESSPROS) |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY080N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY090N | | Čisté dávky v nezaměstnanosti |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY090N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY100N | | Čisté starobní dávky |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY100N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY110N | | Čisté dávky pozůstalým |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY110N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY120N | | Čisté dávky v nemoci |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY120N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY130N | | Čisté invalidní dávky |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY130N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY140N | | Příspěvky na vzdělávání |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY140N_F | -5 | Nevyplněno: proměnná hrubé řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          ŘADA HRUBÝCH OSOBNÍCH PŘÍJMŮ NA ÚROVNI SLOŽKY [4] [14] [15]
          X, L | PY010G | | Hrubý peněžní nebo kvazi-peněžní příjem ze zaměstnání |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY010G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu [12] | |
          První číslice | Čistý/hrubý (při sběru dat) |
          0 | Žádný příjem |
          1 | Bez daně z příjmu u zdroje a příspěvků na sociální pojištění |
          2 | Bez daně z příjmu u zdroje |
          3 | Bez příspěvků na sociální pojištění |
          4 | Hrubý [13] |
          5 | Neznámý |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000 — 100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X, L | PY020G | | Hrubý nepeněžní příjem ze zaměstnání [24] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY020G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY030G | | Příspěvky zaměstnavatelů na sociální pojištění [27] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY030G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          0 | Žádný příjem |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          X, L | PY035G [28] | | Příspěvky do soukromých penzijních systémů |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY035G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Příznaky příjmu | |
          První číslice | |
          0 | Žádný příjem (žádné následující číslice) |
          1 | Příjem (proměnná je vyplněna) |
          Následující číslice | Faktor imputace |
          000.00000— 100.00000 | Zjištěná hodnota/zapsaná hodnota |
          X, L | PY050G | | Hrubý peněžní zisk nebo ztráta ze samostatné výdělečné činnosti (včetně autorských odměn a licenčních poplatků) |
          1 — 999999.99 | Zisk |
          -999999.99 — -1 | Ztráta |
          0 | Žádný příjem |
          PY050G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_G |
          X, L | PY070G | | Hodnota zboží vyrobeného pro vlastní spotřebu [11] |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY070G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY080G [28] | | Hrubý důchod ze soukromých penzijních systémů (jiný než důchod zahrnutý v ESSPROS) |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY080G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY090G | | Hrubé dávky v nezaměstnanosti |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY090G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY100G | | Hrubé starobní dávky |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY100G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY110G | | Hrubé dávky pozůstalým |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY110G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY120G | | Hrubé dávky v nemoci |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY120G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnuta v jiné složce příjmu |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010N_F |
          X, L | PY130G | | Hrubé invalidní dávky |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY130G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -4 | Částka zahrnutá v jiné příjmové složce |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          X, L | PY140G | | Příspěvky na vzdělávání |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          PY140G_F | -5 | Nevyplněno: proměnná čisté řady je vyplněna |
          -1 [6] | Chybí |
          Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          HRUBÉ MĚSÍČNÍ VÝDĚLKY ZAMĚSTNANCŮ [4] [20]
          X | PY200G | | Hrubé měsíční výdělky zaměstnanců |
          1 — 999999.99 | Částka |
          0 | Žádný příjem |
          | PY200G_F | -2 | Nehodí se (PL035 ≠ 1) |
          | -1 [6] | Chybí |
          | Používají se příznaky | Viz PY010G_F |
          KLASIFIKACE ZEMÍ
          BE  Belgie
          DK  Dánsko
          DE  Německo
          GR  Řecko
          ES  Španělsko
          FR  Francie
          IE  Irsko
          IT  Itálie
          LU  Lucembursko
          NL  Nizozemsko
          AT  Rakousko
          PT  Portugalsko
          FI  Finsko
          SE  Švédsko
          UK  Spojené království
          BG  Bulharsko
          CY  Kypr
          CZ  Česká republika
          EE  Estonsko
          HU  Maďarsko
          LV  Lotyšsko
          LT  Litva
          MT  Malta
          PL  Polsko
          RO  Rumunsko
          SK  Slovenská republika
          SI  Slovinsko
          TR  Turecko
          IS  Island
          NO  Norsko
          CH  Švýcarsko
          OEU  Ostatní evropské státy
          NAF  
          Severní Afrika
          (Alžírsko, Egypt, Libyjská arabská džamáhírije, Maroko, Súdán, Tunisko, Západní Sahara)
          WAF  
          Západní Afrika
          (Benin, Burkina Faso, Kapverdy, Pobřeží slonoviny, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Svatá Helena, Senegal, Sierra Leone, Togo)
          OAF  Ostatní Afrika
          USA  Spojené státy americké
          CAN  Kanada
          CSA  Střední a Jižní Amerika
          NME  
          Blízký a Střední Východ
          (Arménie, Ázerbajdžán, Bahrajn, Gruzie, Irák, Izrael, Jordán, Kuvajt, Libanon, Okupované palestinské území, Omán, Katar, Saudská Arábie, Syrská arabská republika, Spojené arabské emiráty, Jemen)
          OAS  Ostatní Asie
          OCE  Austrálie a Oceánie
          OTH  Ostatní
          SOUBORY PŘEDÁVANÉ EUROSTATU
          Cílové proměnné budou předávány Eurostatu ve čtyřech souborech:
          1. registr domácností (D)
          2. registr osob (R)
          3. údaje o domácnosti (H)
          4. údaje o osobě (P).
          Soubor registru domácností (D) musí obsahovat každou domácnost (vybranou + nahrazenou + nově vzniklou odtržením (jenom panelová složka)), jakož i domácnosti, které nebylo možné na adrese kontaktovat nebo s kterými nebylo možné vést rozhovor.
          Ostatní soubory budou obsahovat záznamy, jenom když domácnost byla kontaktována (DB 120 = 11 (pro DB110 = 1)) a má v souboru údajů o domácnosti (H) ukončený rozhovor (DB130 = 11) a alespoň jeden člen domácnosti má v souboru údajů o osobě (P) úplné údaje (RB250 = 11, 12 nebo 13 => DB135 = 1). Když se používá tento způsob výběru, musí být tento člen vybraným respondentem (RB245 = 2).
          Soubor registru osob (R) musí obsahovat záznam o každé osobě v současnosti žijící v domácnosti nebo dočasně nepřítomné. V panelové složce musí tento soubor také obsahovat záznam o každé osobě, která se odstěhovala nebo zemřela v době od předchozí vlny, a o každé osobě, která žila v domácnosti alespoň tři měsíce v období sledování příjmů a nebyla jinak evidována v registru této domácnosti.
          Soubor údajů o osobách (P) musí obsahovat záznam o každé dotazované osobě (RB245 = 1, 2 nebo 3), za kterou je možné vyplnit informace z rozhovoru a/nebo registrů (RB250 = 11, 12 nebo 13).
          Technický formát těchto souborů předávaných Eurostatu bude formát, v němž jsou hodnoty odděleny čárkou (CSV). V řádce záhlaví (první záznam) musí být uvedeny názvy proměnných.
          [1] NUTS 1999: Klasifikace územních statistických jednotek.
          [2] Vyplňuje se pouze při prvním zápisu domácnosti (pokud to přichází v úvahu).
          [3] Počet hodin > 0 péče o dítě v předškolním zařízení a v povinném školním zařízení není slučitelný.
          [4] Částky jsou v národní měně. Všechny částky musí mít stejnou jednotku.
          [5] Přípustné, jenom když složky hrubého příjmu nejsou povinné.
          [6] Jelikož se chybějící hodnoty imputují, lze tento kód akceptovat, pokud imputace není možná.
          [7] faktoru imputace = zjištěná (naměřená) hodnota dělená zapsanou hodnotou
          [8] Pro určení hodnoty příznaku je nezbytné vzít v úvahu všechny proměnné, které tvoří cílovou proměnnou.
          [9] Následující číslice budou spojeny s první číslicí bez oddělovače, takže výsledek je desetinné číslo.
          [10] Faktor, kterým je nezbytné násobit celkový hrubý příjem, celkový disponibilní příjem nebo celkový disponibilní příjem před sociálními transfery, aby se kompenzovaly jednotlivé chybějící dotazníky.
          [11] Povinné jenom od roku 2007 dále.
          [12] Pro určení hodnoty příznaku je nezbytné vzít v úvahu všechny proměnné, které tvoří cílovou proměnnou.
          [13] Hrubou hodnotou se rozumí, že u zdroje nebyly odečteny ani daně ani příspěvky na sociální pojištění.
          [14] Pokud je hrubá hodnota přepočtem z čisté hodnoty, měla by se rovněž vyplnit odpovídající čistá hodnota. Pokud se zjišťují (sbírají) obě hodnoty, čistá i hrubá, měly by se zapsat obě.
          [15] Kód "-5" v příznakové proměnné je dovolenpouze pokud jsou složky hrubého příjmu povinné.
          [16] V národní měně.
          [17] Povinné jenom pro členské státy, které používají pro odhad imputovaného nájemného regresní metodu Eurostatu nebo subjektivní metodu.
          [18] Zjištěné pouze, pokud se pro výpočet imputovaného nájemného na úrovni členského státu používá subjektivní metoda.
          [19] ISCED 1997: Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání 1997.
          [20] Povinné pouze pro členské státy, které pro výpočet rozdílu v odměňování podle pohlaví nemají žádný jiný zdroj než EU-SILC.
          [21] ISCO–88 (COM): Mezinárodní standardní klasifikace zaměstnání (pro evropské účely), verze 1988.
          [22] NACE rev. 1.1: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, rev. 1.1.
          [23] Samotná osoba by se měla zahrnout do počtu, jako zaměstnavatel.
          [24] S výjimkou služebního automobilu bude tato proměnná zjišťována až od roku 2007 dále.
          [25] PY035N patří do "ostatních položek nepovažovaných za součást příjmu".
          [26] PY080N patří do "ostatních položek nepovažovaných za součást příjmu".
          [27] Bude zapsáno, jen když studie proveditelnosti ukážou, že je to možné.
          [28] PY035G a PY080G patří do "ostatních položek nepovažovaných za součást příjmu".
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.