Nařízení Rady (ES) č. 1985/2003 ze dne 10. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 427/2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 1985/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 1985/2003
          ze dne 10. listopadu 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 427/2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 427/2003 [1] stanoví množstevní kvóty pro určité produkty pocházející z Čínské lidové republiky.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 1351/2003 [2] stanoví správní postup pro první tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro určité produkty pocházející z Čínské lidové republiky.
          (3) Vzhledem k rozšíření Evropského společenství ke dni 1. května 2004 je vhodné zvýšit kvóty v souladu s článkem XXVIII GATT 1994 a s ujednáním o výkladu tohoto článku.
          (4) Je proto vhodné změnit přílohu I nařízení (ES) č. 427/2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 427/2003 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. listopadu 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Marzano
          [1] Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 8.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA I
          Harmonogram postupného rušení kvót pro dovoz průmyslových (netextilních) produktů pocházejících z Číny
          Popis produktu | Kód HS/KN | Leden až prosinec 2003 | Leden až duben 2004 | Květen až prosinec 2004 | 2005 |
          Obuv | ex640299 | 47480959 | 18201035 | 58538970 | odstranění |
          640351640359 | 3712459 | 1423109 | 3183457 | odstranění |
          ex640391ex640399 | 14698530 | 5634436 | 13992904 | odstranění |
          ex640411 | 22106953 | 8474332 | 18901998 | odstranění |
          64041910 | 38683955 | 14828849 | 33502413 | odstranění |
          Stolní a kuchyňské nádobí z porcelánu | 691110 | 73139 | 28036 | 67905 | odstranění |
          Stolní a kuchyňské nádobí, z jiných keramických materiálů než z porcelánu | 691200 | 55334 | 21212 | 58124 | odstranění |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.