Nařízení Komise (ES) č. 2000/2003 ze dne 13. listopadu 2003, kterým se stanoví procentní sazby snížení pro rok 2004 pro žádosti netradičních hospodářských subjektů o přidělení množství v rámci celních kvót pro dovoz banánů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2000/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2000/2003
          ze dne 13. listopadu 2003,
          kterým se stanoví procentní sazby snížení pro rok 2004 pro žádosti netradičních hospodářských subjektů o přidělení množství v rámci celních kvót pro dovoz banánů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 404/93, pokud jde o dovoz banánů do Společenství [2], a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Z oznámení členských států podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 896/2001 vyplývá, že přidělená požadovaná množství činí 4961407,00 tun pro všechny netradiční hospodářské subjekty A/B a 399750,00 tun pro všechny netradiční hospodářské subjekty C.
          (2) Je tedy třeba stanovit procentní sazby pro výpočet přidělených množství pro netradiční hospodářské subjekty v rámci celních kvót A/B a C pro rok 2004.
          (3) Je třeba zdůraznit, že ustanovení tohoto nařízení se přijímají, aniž jsou dotčena opatření, která mohou být přijata později v souvislosti s rozšířením Unie.
          (4) Toto nařízení musí vstoupit v platnost neprodleně, aby měly hospodářské subjekty dostatek času pro podání žádostí o licence pro první čtvrtletí roku 2004,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V rámci celních kvót A/B a C podle článku 18 nařízení (EHS) č. 404/93 odpovídá množství přidělené každému netradičnímu hospodářskému subjektu pro rok 2004 podle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 896/2001 této procentní sazbě požadovaného množství:
          a) pro všechny netradiční hospodářské subjekty A/B: 9,09036 %,
          b) pro všechny netradiční hospodářské subjekty C: 20,63789 %.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 14. listopadu 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. listopadu 2003.
          Za Komisi
          J. M. Silva Rodríguez
          generální ředitel pro zemědělství
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2587/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 13).
          [2] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1439/2003 (Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 30).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.