Nařízení Komise (ES) č. 2034/2003 ze dne 19. listopadu 2003 o zahájení přezkumu pro nového vývozce nařízení (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2034/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2034/2003
          ze dne 19. listopadu 2003
          o zahájení přezkumu pro "nového vývozce" nařízení (ES) č. 2605/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých elektronických vah pocházejících z Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Tchaj-wanu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení") a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,
          po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŽÁDOST O PŘEZKUM
          (1) Komise obdržela žádost o přezkum pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení. Žádost podala společnost Charder Electronic Co., Ltd. (dále jen "žadatel"), vyvážející výrobce z Tchaj-wanu (dále jen "dotyčná země").
          B. VÝROBEK
          (2) Výrobkem, jehož se přezkum týká, jsou elektronické váhy s maximálním zatížením nejvýše do 30 kg, pro použití v maloobchodě, s digitálním ukazatelem hmotnosti, jednotkové ceny a ceny, která má být zaplacena (bez ohledu na to, zda má nebo nemá zařízení k vytištění těchto údajů) pocházející z Tchaj-wanu (dále jen "dotyčný výrobek"), v souačasnosti kódu KN ex84238150 (kód TARIC 8423815010). Tento kód KN je uveden pouze pro informaci.
          C. STÁVAJÍCÍ OPATŘENÍ
          (3) Současnými platnými opatřeními jsou antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 2605/2000 [2], podle něhož dovozy do Společenství dotyčného výrobku pocházejícího z Tchaj-wanu podléhají konečným antidumpingovým clům ve výši 13,4 % s výjimkou některých výslovně uvedených společností, pro které platí individuální celní sazby.
          D. DŮVODY PŘEZKUMU
          (4) Žadatel tvrdí, že dotyčný výrobek do Společenství v době šetření, na němž se antidumpingová opatření zakládají, tj. v období od 1. září 1998 do 31. srpna 1999 (dále jen "původní období šetření"), nevyvážel a že není ve spojení se žádným z vyvážejících výrobců, kterých se výše uvedená antidumpingová opatření týkají.
          (5) Žadatel dále tvrdí, že zahájil vývoz dotyčného výrobku do Společenství až po ukončení původního období šetření.
          E. ŘÍZENÍ
          (6) Známí výrobci ve Společenství, kterých se to týká, byli o výše uvedené žádosti informováni a dostali příležitost k podání připomínek. Žádné připomínky však nedošly.
          (7) Po přezkoumání podkladů jež měla k dispozici, došla Komise k závěru, že existuje dostatečný důvod k zahájení přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení za účelem určení individuálního dumpingového rozpětí žadatele, a v případě zjištění dumpingu, výše cla, které by mělo být na dovozy dotyčného výrobku uvaleno.
          a) Dotazníky
          (8) Pro získání informací nezbytných pro šetření zašle Komise žadateli dotazník.
          b) Sběr informací a vyslechnutí stran
          (9) Všechny dotčené strany se vyzývají k písemnému oznámení svých názorů a poskytnutí podpůrných dokladů.
          (10) Kromě toho může Komise vyslechnout dotčené strany za předpokladu, že o to písemně požádají a prokáží, že existují závažné důvody pro vyslechnutí.
          F. ZRUŠENÍ PLATNÉHO CLA A EVIDENCE DOVOZŮ
          (11) Podle čl. 11 odst. 4 základního nařízení by měla být platná antidumpingová cla na dovozy dotyčného výrobku vyráběného žadatelem, zrušena. Současně by však měly dovozy podléhat v souladu s čl. 14 odst. 5 základního nařízení evidenci, aby bylo zajištěno, že bude-li výsledkem přezkumu zjištěn v případě žadatele dumping, mohou být uložena antidumpingová cla se zpětnou platností ode dne zahájení tohoto přezkumu. Výši možného budoucího celního dluhu žadatele nelze v tomto stadiu šetření odhadnout.
          G. LHŮTY
          (12) V zájmu řádné správy by měly být stanoveny lhůty během nichž:
          - se dotčené strany mohou přihlásit Komisi, předložit písemně své názory a odpovědět na otázky v dotazníku podle bodu 8 odůvodnění tohoto nařízení, nebo poskytnout jakékoliv jiné informace, které by se měly vzít při šetření v úvahu,
          - mohou dotčené strany písemně požádat Komisi o vyslechnutí.
          H. ODMÍTNUTÍ SPOLUPRÁCE
          (13) V případech, kdy kterákoliv ze dotčených stran odmítne přístup k nezbytným informacím nebo je jiným způsobem odmítne poskytnout ve stanovených lhůtách nebo jiným závažným způsobem brání setření, mohou být použita zjištění, ať kladná či negativní, získaná na základě dostupných skutečností.
          (14) Zjistí-li se, že kterákoliv ze dotčených stran poskytla mylné nebo zavádějící informace, nebude k takovým informacím přihlíženo a použijí se dostupné skutečnosti. Jestliže některá dotčená strana nespolupracuje nebo spolupracuje pouze částečně, může pro ni být výsledek méně výhodný, než kdyby spolupracovala,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Zahajuje se přezkum nařízení Rady (ES) č. 2605/2000 podle čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 384/96 s cílem zjistit, zda a v jakém rozsahu by antidumpingovým clům, uloženým nařízením Rady (ES) č. 2605/2000, měly podléhat dovozy elektronických vah s maximálním zatížením nejvýše do 30 kg, pro použití v maloobchodě, s digitálním ukazatelem hmotnosti, jednotkové ceny a ceny, která má být zaplacena (bez ohledu na to, zda má nebo nemá zařízení k vytištění těchto údajů) kódu KN ex84238150 (kód TARIC 8423815010), pocházejících z Tchaj-wanu a vyráběných společností Charder Electronic Co., Ltd.
          Článek 2
          Antidumpingová cla uložená nařízením Rady (ES) č. 2605/2000 se pro dovozy uvedené v článku 1 tohoto nařízení (dodatkový kód TARIC A499) zrušují.
          Článek 3
          Celním orgánům se ukládá, aby podle čl. 14 odst. 5 nařízení (ES) č. 384/96 podnikly patřičné kroky k evidenci dovozů uvedených v článku 1 tohoto nařízení. Evidence pozbývá platnosti devět měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 4
          1. Mají-li být informace dotčených stran vzaty při šetření v úvahu, musejí se strany přihlásit Komisi, předložit písemně své názory a odpovědět na otázky v dotazníku podle bodu 8 odůvodnění tohoto nařízení, nebo poskytnout jakékoliv jiné informace, není-li stanoveno jinak, do 40 dnů po vstupu tohoto nařízení v platnost. Je třeba upozornit na to, že výkon většiny procedurálních práv uvedených v nařízení Rady (ES) č. 384/96 je podmíněn přihlášením ve výše uvedené lhůtě.
          V téže lhůtě 40 dnů mohou dotčené strany písemně požádat Komisi o vyslechnutí.
          2. Všechny návrhy a požadavky dotčených stran musejí být podány písemně (nikoliv v elektronické formě, není.li stanoveno jinak) a musejí obsahovat jméno, adresu, adresu elektronické pošty, telefon a fax, případně číslo telexu dotčené strany. Všechny písemné návrhy, včetně informací požadovaných v této vyhlášce, vyplněné dotazníky a korespondence podávané dotčenými stranami, musejí být na základě jejich důvěrnosti označeny slovy "Jen k vnitřnímu použití" [3] a, musejí být v souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 384/96 provázeny nedůvěrnou verzí označenou slovy "K NAHLÉDNUTÍ DOTČENÝM STRANÁM".
          Všechny informace týkající se této věci a všechny žádosti o vyslechnutí by měly být zasílány na tuto adresu:
          Evropská Komise
          Generální ředitelství pro obchod
          Ředitelství B
          J-79 5/16
          B-1049 Brusel
          Fax (32-2) 295 65 05
          Telex COMEU B 21877
          .
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 301, 30.11.2000, s. 42.
          [3] To znamená, že doklad je určen pouze k vnitřnímu použití. Je chráněn podle odstavce 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43). Je to důvěrný doklad ve smyslu článku 19 nařízení Rady (ES) č. 384/96 (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1.) a článku 6 Dohody WTO o provádění článku VI GATT 1944 (Dohoda o antidumpingu).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.