Nařízení Komise (ES) č. 2044/2003 ze dne 20. listopadu 2003, kterým se stanoví správní postupy pro druhou tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2044/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2044/2003
          ze dne 20. listopadu 2003,
          kterým se stanoví správní postupy pro druhou tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 520/94 ze dne 7. března 1994 o stanovení postupu Společenství při správě množstevních kvót [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 [2], a zejména na čl. 2 odst. 3 a 4, čl. 6 odst. 3 a články 13, 23 a 24 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1985/2003 [4] stanoví roční množstevní kvóty pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky, uvedené v příloze I tohoto nařízení. Na tyto kvóty se vztahují ustanovení nařízení (ES) č. 520/94.
          (2) Vzhledem k rozšíření Evropského společenství ke dni 1. května 2004 byly kvóty stanovené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 427/2003 zvýšeny nařízením Rady (ES) č. 1985/2003.
          (3) Vzhledem k tomu, že dne 1. května 2004 bude Evropské společenství rozšířeno, je vhodné přidělit kvótu pro rok 2004 ve dvou tranších, první od ledna do dubna roku 2004 pro dovozce ve stávajících členských státech a druhou od května do prosince roku 2004 pro dovozce ve všech zemích, které budou členskými státy počínaje květnem roku 2004.
          (4) Nařízení Komise (ES) č. 1351/2003 [5] stanovilo správní postupy pro první tranši množstevních kvót pro rok 2004 pro některé výrobky pocházející z Čínské lidové republiky.
          (5) Toto nařízení přiděluje kvóty týkající se množství pro období od května do prosince roku 2004.
          (6) Komise proto přijala nařízení (ES) č. 738/94 [6], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 983/96 [7], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 520/94. Tato ustanovení se používají pro správu výše uvedených kvót s výhradou ustanovení tohoto nařízení.
          (7) Některé charakteristické rysy čínského hospodářství, sezónní povaha některých výrobků a doba potřebná pro dopravu způsobují, že objednávky výrobků podléhajících kvótě se obvykle předkládají před začátkem kvótového období. Proto je důležité zajistit, aby správní omezení nenarušila uskutečnění plánovaných dovozů. Aby nebyla narušena kontinuita obchodních toků, měla by být opatření pro přidělení a správu druhé tranše kvót pro rok 2004 přijata před květnem roku 2004.
          (8) Z přezkoumání různých správních metod stanovených nařízením (ES) č. 520/94 vyplývá, že by měla být přijata metoda založená na tradičních obchodních tocích. Podle této metody se kvóty rozdělují na dvě části, z nichž jedna je vyhrazena tradičním dovozcům a druhá ostatním žadatelům.
          (9) To se ukázalo jako nejlepší způsob zajištění kontinuity obchodu pro příslušné dovozce Společenství a zamezení jakémukoli narušení obchodních toků.
          (10) Referenční období pro přidělení části kvóty, která je vyhrazena pro tradiční dovozce ve Společenství, uvedené v předchozím nařízení o správě těchto kvót, nelze aktualizovat. Roky 2000 a 2001 byly charakterizovány některými deformacemi, zejména více než dvojnásobným nárůstem počtu žádostí z jednoho členského státu, což vedlo k podstatnému snížení jednotlivých přídělů kvót pro všechny netradiční dovozce ve všech členských státech. V roce 2002 došlo k významnému nárůstu počtu žádostí britských netradičních dovozců v porovnání s jinými členskými státy, což svědčí o úsilí obejít ustanovení o osobách, které jsou ve spojení. Probíhá také prošetřování mnoha majitelů licencí pro roky 2002 a 2003, kteří mohli porušit ustanovení o osobách, které jsou ve spojení. Roky 1998 a 1999 jsou proto poslední roky reprezentující běžné vývojové tendence obchodních toků příslušných výrobků, dovezených dovozci Společenství. Tradiční dovozci Společenství proto musí prokázat, že dovezli výrobky pocházející z Čínské lidové republiky, na které se vztahují příslušné kvóty pro rok 1998 nebo 1999. Roky 2001 a 2002 jsou posledními roky, které reprezentují běžnou vývojovou tendenci obchodních toků příslušných výrobků dovezených dovozci z přistupujících států. Vzhledem k tomu, že velká většina dovozců z přistupujících států nepodléhala dovozním omezením, a proto neměla žádný právní závazek uchovávat dovozní doklady za roky 1998 a 1999, opatřování dokladů týkajících se let 1998 a 1999 by pro ně znamenalo neúměrné zatížení. Tradiční dovozci z přistupujících států proto musí prokázat, že v roce 2001 nebo 2002 dovezli výrobky pocházející z Čínské lidové republiky, na které se vztahují příslušné kvóty.
          (11) V minulosti bylo zjištěno, že metoda stanovená v článku 12 nařízení (ES) č. 520/94, která je založena na pořadí, v jakém jsou žádosti obdrženy, nemusí být vhodným způsobem přidělování části kvóty vyhrazené pro netradiční dovozce. V důsledku toho je, v souladu s čl. 2 odst. 2 písm. c) nařízení (ES) č. 520/94, vhodné stanovit přidělování přímo úměrné požadovaným množstvím, na základě současného přezkoumání skutečně podaných žádostí o dovozní licence v souladu s článkem 13 nařízení (ES) č. 520/94.
          (12) Komise považuje za nezbytné, aby hospodářské subjekty, které žádají jako netradiční dovozci a na které se vztahuje definice osoby ve spojení ve smyslu článku 143 nařízení Komise EHS č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [8], kterým se vydává celní kodex Společenství, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 881/2003 [9], mohly podat jen jednu žádost o licenci pro každou položku kvóty vyhrazenou pro netradiční dovozce. Pro vyloučení spekulativních žádostí by se mělo předem vymezit množství, o které může každý netradiční dovozce žádat.
          (13) Je vhodné stanovit podíl kvóty vyhrazené tradičním dovozcům na 75 % a podíl pro netradiční dovozce na 25 %.
          (14) Je také vhodné převést množství nevyužitá netradičními dovozci na tradiční dovozce, aby se zajistilo, že tato množství mohou být přidělena ještě v tom roce, ve kterém byla přiznána.
          (15) Pro účely přidělení kvóty musí být stanovena lhůta pro podání žádostí o licence tradičními a netradičními dovozci.
          (16) Členské státy a přistupující státy informují Komisi o žádostech o dovozní licence, které obdržely v souladu s postupem stanoveným v článku 8 nařízení (ES) č. 520/94. Informace o předchozích dovozech tradičních dovozců musí být vyjádřeny ve stejných jednotkách jako příslušná kvóta.
          (17) Aby bylo tradičním dovozcům Společenství umožněno pokračovat v jejich obchodních praktikách dovozu celkového množství zaručeného na začátku kvótového roku a za účelem zajištění konkurenceschopnosti s dovozci v přistupujících státech, kteří nepodléhají požadavkům týkajícím se licencí přede dnem 1. května 2004, vydají se licence vydávané příslušnými vnitrostátními orgány v členských státech co nejdříve po té, co Komise přijme množstevní kritéria. Tyto licence jsou platné ode dne vydání do 31. prosince 2004.
          (18) Tato opatření jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro správu kvót zřízeného v souladu s článkem 22 nařízení (ES) č. 520/94,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Toto nařízení stanoví zvláštní ustanovení pro správu množstevních kvót uvedených v příloze I nařízení (ES) č. 1985/2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 427/2003, pokud jde o kvóty týkající se množství pro období od května do prosince 2004.
          Nařízení (ES) č. 738/94, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 520/94, se použije s výhradou zvláštních ustanovení tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Množstevní kvóty uvedené v článku 1 se přidělují pomocí metody založené na tradičních obchodních tocích, uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 520/94.
          2. Části každé množstevní kvóty vyhrazené pro tradiční a netradiční dovozce v rámci druhé tranše kvót pro rok 2004 jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.
          3. a) Část vyhrazená pro netradiční dovozce se rozdělí pomocí metody založené na přidělování v poměru k požadovaným množstvím. Objem požadovaný jednotlivými žadateli nesmí přesáhnout objem uvedený v příloze II.
          b) Hospodářské subjekty, jež jsou považovány za osoby ve spojení ve smyslu článku 143 nařízení (EHS) č. 2454/93, mohou podat jen jednu žádost o licenci pro část kvóty vyhrazenou pro netradiční dovozce, pokud jde o zboží popsané v žádosti. Kromě prohlášení požadovaného čl. 3 odst. 2 písm. g) nařízení (ES) č. 738/94, ve znění článku 1 nařízení (ES) č. 983/96, žádosti o licence týkající se netradiční kvóty uvádějí, že žadatel není ve spojení s žádným jiným hospodářským subjektem, který žádá o příslušnou položku netradiční kvóty.
          c) Části množství, které jsou vyhrazeny pro netradiční dovozce a které nejsou přiděleny, se přičtou k množstvím vyhrazeným pro tradiční dovozce.
          Článek 3
          Žádosti o dovozní licence se podávají u příslušných orgánů uvedených v příloze III tohoto nařízení ode dne následujícího po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie do 15:00 hodin (bruselského času) dne 31. prosince 2003.
          Článek 4
          1. Pro účely přidělení části každé kvóty vyhrazené pro tradiční dovozce se termínem "tradiční" dovozci rozumí:
          - hospodářské subjekty usazené ve Společenství před dnem 1. května 2004, které mohou prokázat, že v kalendářním roce 1998 nebo 1999 dovezly zboží do Společenství,
          - hospodářské subjekty usazené v jednom z přistupujících států přede dnem 1. května 2004, které mohou prokázat, že v kalendářním roce 2001 nebo 2002 dovezly zboží do přistupujících států.
          2. Doklady uvedené v článku 7 nařízení (ES) č. 520/94 se týkají propuštění do volného oběhu během roku 1998 nebo 1999 v případě tradičních dovozců usazených ve Společenství a během roku 2001 nebo 2002 v případě tradičních dovozců usazených v přistupujících státech, podle údajů dovozce, pokud jde o výrobky pocházející z Čínské lidové republiky, které jsou zahrnuty v kvótě, jíž se žádost týká.
          3. Namísto dokladů uvedených v první odrážce článku 7 nařízení (ES) č. 520/94 mohou žadatelé přiložit ke svým žádostem o licence doklady vystavené a potvrzené příslušnými vnitrostátními orgány na základě dostupných celních údajů jako důkazy o dovozech příslušných výrobků buď v kalendářním roce 1998 nebo 1999 (členské státy Společenství), nebo v kalendářním roce 2001 či 2002 (přistupující státy), uskutečněných buď jimi samými, nebo případně hospodářským subjektem, jehož činnosti převzali.
          Článek 5
          Členské státy a přistupující státy informují Komisi nejpozději do 10.00 hodin (bruselského času) dne 23. ledna 2004 o počtu a celkovém množství žádostí o dovozní licence a v případě žádostí tradičních dovozců o objemu předchozích dovozů uskutečněných tradičními dovozci během referenčního období uvedeného v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.
          Článek 6
          Komise přijme množstevní kritéria, podle kterých příslušné vnitrostátní orgány vyhoví žádostem dovozců nejpozději do 10. února 2004.
          Článek 7
          Dovozní licence vydané příslušnými vnitrostátními orgány v přistupujících státech jsou platné ode dne 1. května 2004 do 31. prosince 2004. Dovozní licence vydané příslušnými vnitrostátními orgány v členských státech se vydají co nejdříve po té, co Komise přijme množstevní kritéria. Jsou platné ode dne vydání do 31. prosince 2004.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 65, 8.3.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 295, 13.11.2003, s. 43.
          [5] Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 8.
          [6] Úř. věst. L 87, 31.3.1994, s. 47.
          [7] Úř. věst. L 131, 1.6.1996, s. 47.
          [8] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [9] Úř. věst. L 134, 29.5.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Přidělení kvót pro rok 2004 – druhá tranše
          Popis zboží | Kód HS/KN | Část vyhrazená pro tradiční dovozce (75 %) | Část vyhrazená pro netradiční dovozce (25 %) |
          Obuv kódů HS/KN | ex640299 | 43904228 párů | 14634742 párů |
          640351640359 | 2387593 párů | 795864 párů |
          ex640391ex640399 | 10494678 párů | 3498226 párů |
          ex640411 | 14176498 párů | 4725500 párů |
          64041910 | 25126810 párů | 8375603 párů |
          Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu kódů HS/KN | 691110 | 50929 tun | 16976 tun |
          Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných materiálů než z porcelánu kódů HS/KN | 691200 | 43593 tun | 14531 tun |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Maximální množství, které může požadovat každý netradiční dovozce
          Popis zboží | Kód HS/KN | Předem stanovené maximální množství |
          Obuv kódů HS/KN | ex640299 | 5000 párů |
          640351640359 | 5000 párů |
          ex640391ex640399 | 5000 párů |
          ex640411 | 5000 párů |
          64041910 | 5000 párů |
          Kuchyňské a stolní nádobí z porcelánu kódů HS/KN | 691110 | 5 tun |
          Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných materiálů než z porcelánu kódů HS/KN | 691200 | 5 tun |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Seznam příslušných vnitrostátních orgánů členských zemí
          1. BELGIE
          Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes &Energie
          Administration du Potentiel économique
          Politiques d'accès aux marchés, Service Licences
          Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand &Energie
          Bestuur Economisch Potentieel
          Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
          Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
          B-1040 Brussel/Bruxelles
          Tel.: (32-2) 206 58 16
          Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84
          2. DÁNSKO
          Erhvervs -og Boligstyrelsen
          Vejlsøvej 29
          DK-8600 Silkeborg
          Tel.: (45) 35 46 60 30
          Fax: (45) 35 46 64 01
          3. NĚMECKO
          Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
          Frankfurter Strasse 29–35
          D-65760 Eschborn
          Tel.: (49) 619 69 08-0
          Fax: (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800
          4. ŘECKO
          Ministry of Economy & Finance
          General Directorate of Policy Planning & Implementation
          Directorate of International Economic Issues
          1, Kornarou Street
          G-Athens
          105-63
          Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32
          Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59
          5. ŠPANĚLSKO
          Ministerio de Economía y Hacienda
          Dirección General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046 Madrid
          Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
          Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40
          6. FRANCIE
          Service des titres du commerce extérieur
          8, rue de la Tour-des-Dames
          F-75436 Paris
          Cedex 09
          Tel.: (33-1) 55 07 46 69/95
          Fax: (33-1) 55 07 48 32/34/35
          7. IRSKO
          Department of Enterprise, Trade and Employment
          Licencing Unit, Block C
          Earlsfort Centre
          Hatch Street
          Dublin
          2
          Ireland
          Tel.: (353-1) 631 25 41
          Fax: (353-1) 631 25 62
          8. ITÁLIE
          Ministero Attività Produttive
          Direzione Generale Politica Commerciale
          Div. VII
          Viale Boston 25
          I-00144 Roma
          Tel.: 39 06 59 93 24 89
          Fax: 39 065 92 55 56
          9. LUCEMBURSKO
          Ministère des affaires étrangères
          Office des licences
          Boîte postale 113
          L-2011 Luxembourg
          Tel.: (352) 22 61 62
          Fax: (352) 46 61 38
          10. NIZOZEMSKO
          Belastingdienst/Douane
          Engelse Kamp 2
          Postbus 30003
          NL
          9700 R Groningen,Tel.: (31-50) 523 91 11
          Fax: (31-50) 523 22 10
          11. RAKOUSKO
          Bundesministerium für Wirtschaftliche und Arbeit
          Aussenwirtschaftsadministration
          Abteilung C2/2
          Stubenring 1
          A-1011 Wien
          Tel.: (43) 17 11 00 0
          Fax: (43) 17 11 00 83 86
          12. PORTUGALSKO
          Ministério das Finanças
          Direcçăo-Geral das Alfândegas e dos Impostos
          Especiais sobre o Consumo,
          Edificio da Alfândega de Lisboa
          Largo do Terreiro do Trigo
          P-1100 Lisboa
          Tel.: (351-21) 881 4263
          Fax: (351-21) 881 4261
          13. FINSKO
          Tullihallitus/Tullstyrelsen
          Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
          FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
          Tel.: (358-9) 6141
          Fax: (358-9) 614 28 52
          14. ŠVÉDSKO
          Kommerskollegium
          Box 6803
          S-113 86 Stockholm
          Tel.: (46-8) 690 48 00
          Fax: (46-8) 30 67 59
          15. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
          Department of Trade and Industry
          Import Licensing Branch
          Queensway House
          West Precinct
          Billingham
          TS23 2NF
          United Kingdom
          Tel.: (44-1642) 36 43 33/36 43 34
          Fax: (44-1642) 53 35 57
          Seznam příslušných vnitrostátních orgánů přistupujících zemí
          1. KYPR
          Ministry of Commerce, Industry and Tourism
          Trade Department
          6 Andrea Araouzou S.
          1421 Nicosia
          Tel.: ++357 2 867100
          Fax: ++357 2 375120
          2. ČESKÁ REPUBLIKA
          Ministerstvo průmyslu a obchodu
          Licenční správa
          Na Františku 32
          110 15 Praha 1
          Tel.: (420) 224 06 22 06
          Fax: (420) 224 21 21 33
          3. ESTONSKO
          Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
          Harju 11
          15072 Tallinn
          Estonia
          Tel.: (372) 6256 400
          Fax: (372) 6313 660
          4. MAĎARSKO
          Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
          Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala
          1024 Budapest Margit krt. 85. Postafiók: 1537
          Budapest
          Pf. 345.
          Tel.: 0036(1) 336 7300
          Fax: 0036(1)336 7302
          5. LOTYŠSKO
          Ekonomikas Ministrija
          Brivibas iela 55
          LV-1519 Riga
          Tel.: 00 37 17 01 30 06
          Fax: 00 37 17 28 08 82
          6. LITVA
          Lietuvos Respublikos űkio Ministerija
          Gedimino Ave 38/2
          LT-2600 Vilnius
          Tel.: 003 70 52 62 50 30/00 370 52 62 87 50
          Fax: 003 70 52 62 39 74
          7. MALTA
          Ministry for Economic Services
          Commerce Division
          Lascaris
          Valletta
          CMR02
          Tel.: 003 56 21 24 32 86
          Fax: 003 56 21 23 19 19
          8. POLSKO
          Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki spolecznej
          Pl.Trzech Krzyzy 3/5
          00-950 Warszawa
          Tel.: 00 48/22/693 55 53
          Fax: 00 48/22/693 40 21
          9. SLOVENSKO
          Ministerstvo hospodárstva SR
          Odbor výkonu obchodno-politických opatrení
          Mierová 19
          827 15 Bratislava
          Tel.: 00 42 12 43 42 39 13/00 42 12 48 54 21 60
          Fax: 00 42 12 43 42 39 19
          10. SLOVINSKO
          Ministrstvo za gospodarstvo
          Področje ekonomskih odnosov s tujino
          Kotnikova 5
          1000 Ljubljana
          Tel.: +386(0)1/478 3600
          Fax: +386(0)1/478 3611
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.