Nařízení Rady (ES) č. 2052/2003 ze dne 17. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (EHS) 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2052/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2052/2003
          ze dne 17. listopadu 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Právní předpisy Společenství stanoví od 1. ledna 2004 pouze dvě kategorie vajec. Nebude již tedy nadále možné prodávat vejce třídy B jako konzumní vejce. To vyvolává určité obavy, zejména v některých členských státech, kde se vejce běžně myjí a kde spotřebitelé přednostně nakupují mytá vejce. Komise proto byla požádána o povolení, aby praxe mytí vajec byla i nadále zachována.
          (2) Dokud nebude předložena vyčerpávající vědecká zpráva, kterou má vypracovat Evropský úřad pro bezpečnost potravin za účelem zjištění potenciálních zdravotních rizik spojených s mytím vajec, je třeba stanovit odchylku, která umožní dobrovolné mytí konzumních vajec. V takovém případě musí mytá vejce splňovat kritéria stanovená pro vejce třídy A, na obalu však musí být uvedeno "mytá vejce". Tato odchylka musí být podmíněna tím, že příslušný orgán přijme přísné normy a zavede přísné kontroly.
          (3) Vzhledem k možným zdravotním rizikům je rovněž třeba tuto odchylku omezit časově a stanovit, že mytá vejce mohou být uváděna na trh pouze v těch částech území Společenství, kde příslušné orgány odpovědné za vydávání povolení provádějí kontroly.
          (4) Ustanovení nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 [2] se dosud nepoužívala pro vejce prodávaná producenty na místních trzích, s výjimkou trhů dražebních. Ukázalo se, že je obtížné tuto odchylku kontrolovat, zejména vzhledem k jejímu omezení na vlastní produkci zemědělců. Má-li být provádění kontrol usnadněno, musí být producenti povinni vyznačovat na konzumních vejcích určených k prodeji na místních trzích své rozlišovací znaky.
          (5) Po sloučení tříd B a C od 1. ledna 2004 mohou být vejce třídy B prodávána pouze k průmyslovému zpracování. Je nutné pozměnit některá ustanovení o označování těchto vajec a jejich obalů.
          (6) Uchování vajec určených pro maloobchodní prodej ve francouzských zámořských departmentech vyžaduje, aby s ohledem na dobu přepravy a klimatické podmínky byly splněny zvláštní podmínky zásobování; proto je třeba povolit, aby vejce určená pro tuto část území Společenství byla expedována jako chlazená.
          (7) Nařízení (EHS) č. 1907/90 je proto třeba pozměnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1907/90 se mění takto:
          1. v čl. 2 odst. 3 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Vejce, která producent prodává na místním veřejném trhu, však musí být označena znakem uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. a).";
          2. v článku 6 se vkládají nové odstavce, které znějí:
          "4. Třídírnám, které ke dni 1. června 2003 měly povolení mýt vejce určená konečnému spotřebiteli, lze na přechodnou dobu do 31. prosince 2006 povolit, aby tato vejce dále myly za přísného dohledu příslušného orgánu dotyčného členského státu. Tato vejce mohou být uváděna na trh ve všech částech území Společenství, v nichž vykonávají své pravomoci orgány členského státu, které vydaly povolení.
          Mytá vejce musí splňovat kritéria stanovená pro vejce třídy A, ale jsou zařazena jako "mytá vejce";.
          Členské státy sdělí Komisi a ostatním členským státům jména a adresy schválených třídíren, jakož i opatření používaná pro zajištění dohledu.
          5. Vejce určená pro maloobchodní prodej ve francouzských zámořských departementech mohou být do těchto částí území Společenství odesílána chlazená. S ohledem na dobu potřebnou pro přepravu se v takovém případě stanoví maximální lhůta pro dodání spotřebiteli uvedená v čl. 3 odst. 1 rozhodnutí Rady 94/371/ES postupem podle článku 17 nařízení (EHS) č. 2771/75.";
          3. v čl. 7 písm. a) se bod 1 nahrazuje tímto:
          "a) vejce třídy A a mytá vejce musí být opatřena znakem, který představuje rozlišovací číslo producenta a umožňuje identifikovat způsob chovu.";
          4. v článku 8 se odstavce 2 a 3 nahrazují tímto:
          "2. Vejce třídy A a mytá vejce, která již neodpovídají požadavkům stanoveným pro tyto třídy, se přeřadí do nižší třídy B. Dodávají se přímo podnikům potravinářského průmyslu schváleným na základě směrnice 89/437/EHS nebo podnikům jiného než potravinářského průmyslu, a jejich určení musí být vždy jasně uvedeno na obalu.";
          5. v čl. 10 odst. 1 se písmena e), f) a g) nahrazují tímto:
          "e) datum minimální trvanlivosti, za kterým následuje doporučení ohledně vhodného skladování vajec třídy A a mytých vajec;
          f) datum balení u vajec třídy B;
          g) způsob chovu u vajec třídy A a mytých vajec. Tyto údaje se použijí podle pravidel, která se stanoví postupem podle článku 20;
          h) nekódované označení týkající se chlazení v případě vajec prodávaných ve francouzských zámořských departementech;
          i) údaj "mytá vejce"; u vajec, jejichž mytí bylo povoleno v souladu s čl. 6 odst. 4.";
          6. článek 13 se nahrazuje tímto:
          "Článek 13
          1. Vejce musí být vystavená za účelem prodeje nebo nabízená k prodeji v maloobchodní síti odděleně podle třídy jakosti a hmotnostní skupiny a podle způsobu chovu. Jednotlivé třídy jakosti a hmotnostní skupiny, jakož i způsob chov jsou uvedeny na prodejních regálech s vejci zřetelně a viditelně tak, aby spotřebitel nemohl být uveden v omyl.
          2. V případě prodeje vajec bez obalu se uvádějí tyto dodatečné údaje:
          a) identifikační číslo třídírny, která vejce třídila, nebo v případě dovážených vajec třetí země původu;
          b) datum minimální trvanlivosti, za kterým následuje doporučení ohledně vhodného skladování;
          c) nekódované označení týkající se chlazení v případě vajec prodávaných ve francouzských zámořských departementech.
          3. Vejce třídy A, s výjimkou vajec třídy A označených "extra"; podle článku 12, mohou být prodávána v malých baleních, která mohou obsahovat různé hmotnostní skupiny. V takovém případě musí být na balení vyznačena také celková čistá hmotnost a slova "vejce různých velikostí"; nebo uvedeny jejich příslušné hmotnostní skupiny.";
          7. bod ee) čl. 15 odst. b) se nahrazuje tímto:
          "ee) u vajec třídy A datum balení a datum minimální trvanlivosti, po kterých následuje doporučení ohledně vhodného skladování, a u vajec třídy B datum balení.".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004, s výjimkou čl. 1 odst. 1, který se použije ode dne 1. července 2005.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. listopadu 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Alemanno
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 5. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 5/2001 (Úř. věst. L 2, 5.1.2001, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.