Nařízení Komise (ES) č. 2084/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2084/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2084/2003
          ze dne 27. listopadu 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1081/2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1081/2000 ze dne 22. května 2000, kterým se zakazuje prodej, dodávky a vývoz výzbroje do Barmy/Myanmaru, která by mohla být použita k vnitřní represi nebo terorismu, a kterým se zmrazují prostředky určitých osob, které jsou spojeny s významnými vládními funkcemi v této zemi [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1211/2003 [2], a zejména na článek 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V příloze III nařízení (ES) č. 1081/2000 je uveden seznam příslušných orgánů, kterým jsou svěřeny zvláštní funkce při provádění uvedeného nařízení.
          (2) Irsko požádalo, aby byl do seznamu zařazen další orgán,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha III nařízení (ES) č. 1081/2000 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. listopadu 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 24.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha III nařízení (ES) č. 1081/2000 se mění takto:
          Údaje adresy v oddílu
          "Irsko"
          se nahrazují tímto:
          "a) Pro žádosti podle článku 4 týkající se článku 1 a přílohy I:
          Licensing Unit (Mr Michael Greene)Department of Enterprise, Trade and Employment
          Kildare Street
          Dublin 2
          tel.: (353-1) 631 24 46
          fax: (353-1) 676 61 54
          e-mail: greenem@entemp.irlgov.ic
          b) Pro žádosti podle článku 4 týkající se článku 2 a přílohy II:
          Department of Foreign Affairs
          Bilateral Economic Relations Section
          76-78 Harcourt Street
          Dublin 2
          tel.: (353-1) 408 24 92
          Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
          Financial Markets Department
          PO Box 559
          Dame Street
          Dublin 2
          tel.: (353-1) 434 40 00
          fax: (353-1) 671 65 61"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.