Nařízení Rady (ES) č. 2098/2003 ze dne 27. listopadu 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2000 o podpoře prozatímní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) a úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2098/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2098/2003
          ze dne 27. listopadu 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2000 o podpoře prozatímní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK) a úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR)
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 181a odst. 2 první větu této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Pakt o stabilitě pro jihovýchodní Evropu je regionálním politickým rámcem, který byl vytvořen mezinárodním společenstvím v Kolíně nad Rýnem dne 10. června 1999 pro podporu zemí této oblasti v jejich úsilí o mír, demokracii, respektování lidských práv a hospodářskou prosperitu a pro dosažení stability v celé oblasti.
          (2) Odstavec 13 paktu o stabilitě stanoví, že pakt o stabilitě bude mít zvláštního koordinátora jmenovaného Evropskou unií po poradě s úřadujícím předsedou Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a ostatními účastníky a potvrzeného úřadujícím předsedou OBSE. Je tedy třeba stanovit postup jmenování zvláštního koordinátora paktu o stabilitě (dále jen "zvláštní koordinátor").
          (3) Zvláštní koordinátor předsedá regionálnímu stolu jihovýchodní Evropy, který zajišťuje koordinaci činností tří pracovních skupin. Zvláštní koordinátor podporuje dosažení cílů paktu o stabilitě tam, kde pakt o stabilitě prokazatelně přináší přidanou hodnotu, s ohledem na podporu regionální spolupráce, posilování vlastní odpovědnosti oblasti a zajištění toho, aby se činnost paktu o stabilitě a proces stabilizace a přidružení Unie vzájemně doplňovaly.
          (4) Finanční podpora řádného provádění paktu o stabilitě je důležitým faktorem dosažení cílů Evropského společenství v oblasti, zejména podpory regionální spolupráce a optimalizace účinnosti pomoci Společenství.
          (5) Nařízení (ES) č. 1080/2000 [2] vytvořilo právní rámec, který se rovněž může vztahovat na finanční podporu Společenství paktu o stabilitě.
          (6) Nařízení (ES) č. 1080/2000 by proto mělo být změněno, aby byla oblast jeho působnosti rozšířena na pakt o stabilitě,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1080/2000 se mění takto:
          1. Název se nahrazuje tímto:
          "Nařízení Rady (ES) č. 1080/2000 ze dne 22. května 2000 o podpoře prozatímní mise Organizace spojených národů v Kosovu (UNMIK), úřadu vysokého zástupce v Bosně a Hercegovině (OHR) a Paktu o stabilitě pro jihovýchodní Evropu"
          .
          2. Článek 1 se nahrazuje tímto:
          "Článek 1
          1. Společenství v rámci své politiky rekonstrukce, podpory návratu uprchlíků a vysídlených osob a hospodářské a regionální spolupráce v Kosovem a v Bosně a Hercegovině, jakož i své politiky vůči oblasti jako celku finančně přispívá na zřízení a činnost UNMIK (čtvrtý pilíř), OHR a zvláštního koordinátora paktu o stabilitě.
          2. Financování se uskutečňuje v podobě dotace rozpočtů UNMIK, OHR a zvláštního koordinátora."
          3. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 1a
          Zvláštního koordinátora jmenuje každoročně Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise."
          4. V čl. 2 odst. 2 druhém pododstavci se doplňuje nová věta, která zní:
          "Spolufinancování v naturáliích je možné."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. listopadu 2003.
          Za Radu
          předseda
          R. Castelli
          [1] Stanovisko ze dne 20. listopadu 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Úř. věst. L 122, 24.5.2000, s. 27.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.