Nařízení Komise (ES) č. 2111/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2111/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2111/2003
          ze dne 1. prosince 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2202/96 ze dne 28. října 1996, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2699/2000 [2], a zejména na čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 4 a článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě zkušeností získaných za poslední léta je nutné pozměnit nařízení Komise (ES) č. 1092/2001 ze dne 30. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2202/96, kterým se stanoví režim podpor Společenství pro producenty některých citrusových plodů [3], naposledy pozměněnému nařízením (ES) č. 350/2002 [4]. V zájmu jasnosti a účelnosti by se nařízení (ES) č. 1092/2001 mělo zrušit a nahradit novým nařízením.
          (2) Hospodářské roky a odpovídající období pro citrusové plody sklizené ve Společenství a uvedené v článku 1 nařízení č. 2202/96 by měly být vymezeny s ohledem na jednotné uplatňování režimu podpor zavedeného uvedeným nařízením.
          (3) Režim podpor pro producenty některých citrusových plodů je založen na smlouvách mezi organizacemi producentů, které byly uznány nebo předběžně uznány podle nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [5], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [6], na jedné straně a zpracovateli na straně druhé. Organizace producentů mohou za určitých okolností také vystupovat jako zpracovatelé. Pro účely uplatňování režimu podpor by měly být upřesněny typy smluv, jejich trvání a náležitosti, které mají smlouvy obsahovat.
          (4) S ohledem na různé strukturální a odrůdové aspekty produkce a podmínky na trhu s čerstvými a zpracovanými citrusovými plody zjištěnými v členských státech a za účelem zajištění pravidelných dodávek pro zpracovatelský průmysl a správného sledování režimu podpor příslušnými orgány je třeba stanovit minimální dobu trvání jiných než víceletých smluv, a to nejméně pět celých a po sobě jdoucích měsíců dotyčného hospodářského roku. Tyto krátkodobé smlouvy by se měly uzavírat v různých dnech dotyčného hospodářského roku podle délky doby, na kterou se vztahují. Pro zajištění řádného provádění režimu podpor by na sebe měly dvě různé krátkodobé smlouvy navazovat a vzájemně se nepřekrývat.
          (5) Pro každý z produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96 by se měly uzavírat smlouvy před stanoveným datem tak, aby organizace producentů mohly stanovit své plány a zaručit zpracovatelům stálé dodávky. Za účelem zajištění co největší účinnosti programu by smluvní strany měly být oprávněny sjednávat dodatky ke smlouvě, kterými by se v určitém rozsahu upravovalo původně sjednané množství.
          (6) Podle článku 2 nařízení (ES) č. 2202/96 a s cílem umožnit producentům a zpracovatelům Společenství přizpůsobit se vyvíjejícím se požadavkům trhu a rostoucí mezinárodní konkurenci, měla by se členským státům povolit určitá tolerance pro stanovení dne, před kterým musí být smlouvy uzavřeny.
          (7) Pro zlepšení fungování režimu by měly být příslušné orgány informovány o všech organizacích producentů, které uvádějí na trh produkci svých členů, o členech jiných organizací producentů a samostatných producentech, kteří chtějí využívat režimu podpor. Příslušné orgány by měly mít rovněž informace o zpracovatelích, kteří podepisují smlouvy s uvedenými organizacemi producentů a o jejich zpracovatelských kapacitách. Za tímto účelem je třeba, aby zpracovatelé citrusových plodů, kteří chtějí využívat režimu podpor, podali žádosti k příslušným orgánům do dne stanoveného těmito úřady.
          (8) Z hospodářských a společenských důvodů probíhá zpracování velkého množství citrusových plodů sklizených ve Společenství v členských státech, které mají pro dotyčný produkt stanoveny vnitrostátní prahy podle přílohy II nařízení (ES) č. 2202/96. Pro zajištění řádného provádění režimu na základě smluv uzavřených mezi organizacemi producentů a zpracovateli a pro zaručení dodávek hotových produktů spotřebiteli za přiměřené ceny a v odpovídající jakosti, by měly příslušné orgány schválit zpracovatele v těchto členských státech před uzavřením smluv.
          (9) Za účelem zlepšení řízení režimu podpor by členské státy, které nemají stanoveny vnitrostátní prahy pro dotyčný produkt podle přílohy II nařízení (ES) č. 2202/96, měly dostat možnost stanovit požadavky pro schválení zpracovatelů, jejichž zpracovatelské podniky leží na jejich území.
          (10) Existuje těsná vazba mezi surovinou dodávanou ke zpracování a získaným hotovým produktem. Je proto třeba, aby surovina vyhovovala určitým minimálním požadavkům.
          (11) Za účelem umožnění pružnějšího používání režimu by měla být oznámení požadovaná od organizací producentů pro udržení kontroly nad produkcí založena na analýze rizik stanovené dotyčnými členskými státy.
          (12) Pro zajištění a posílení kontrol příslušnými orgány by měly členské státy všude tam, kde se provádí zpracování v jiném členském státě, než ve kterém se nachází sídlo organizací producentů, které podepsaly smlouvu, stanovit nezbytná dodatečná společná ustanovení a správní postupy týkající se oznámení požadovaných od organizací producentů a potvrzení dodávek.
          (13) Žádosti o podporu pro každý produkt by měly obsahovat všechny informace, potřebné pro kontrolu jejich souladu s informacemi obsaženými ve smlouvě.
          (14) Pro zajištění provádění režimu podpor by organizace producentů a zpracovatelé měli poskytovat patřičné informace a vést aktuální dokumentaci. Zejména by měli stanovit plochy pro pěstování pomerančů, malých citrusových plodů, citronů, grapefruitů a šedoků (pomel) na základě nařízení Rady (EHS) č. 3508/92 ze dne 27. listopadu 1992 o zavedení integrovaného administrativního a kontrolního systému pro některé režimy podpor Společenství [7], naposledy pozměněného nařízením Komise (ES) č. 495/2001 [8] a nařízení Komise (ES) č. 2419/2001 ze dne 11. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro integrovaný administrativní a kontrolní systém pro některé režimy podpor Společenství zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3508/92 [9], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2550/2001 [10] pro účely všech inspekcí a kontrol považovaných za nezbytné.
          (15) Pro uplatňování režimu podpor by se měly vymezit postupy pro fyzickou kontrolu a kontrolu dokladů při dodávkách a zpracovánía stanovit, že ověření musí být provedeno u dostatečně reprezentativního počtu žádostí o podporu. Měly by se stanovit pokuty pro organizace producentů a zpracovatele, kteří poruší pravidla, zejména nepravdivými prohlášeními, nedodržováním podmínek smluv nebo nezpracováním dodaných produktů. Přesto je třeba povolit členským státům určité tolerance ohledně těch případů, kde organizace producentů nemohou splnit své smluvní závazky z důvodu chyby zpracovatele.
          (16) Při dodržování záruk a kvality prováděných kontrol by měl být počet povinných kontrol skutečného stavu zásob snížen. Přesto, jde-li o zpracovatele nebo zpracovatelské podniky, které se neúčastnily režimu podpor v předchozím hospodářském roce, měly by se provést nejméně dvě kontroly během prvního roku, v němž se účastní programu.
          (17) Za účelem umožnit Komisi provádění a sledování tohoto režimu podpor a v případě nutnosti jeho rychlého přizpůsobení měnícím se podmínkám trhu by měla Komise od členských států dostávat včas spolehlivé a aktuální informace.
          (18) Pro usnadnění přechodu z předchozích ustanovení na ustanovení, která zavádí toto nařízení, je vhodné přijmout přechodná ustanovení.
          (19) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          KAPITOLA I
          OBECNÁ USTANOVENÍ
          Článek 1
          Definice
          1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
          a) "organizacemi producentů" organizace producentů uvedené v článku 11 nařízení (ES) č. 2200/96 a seskupení producentů předběžně uznaná podle článku 14 uvedeného nařízení;
          b) "sdružením organizací producentů" sdružení uvedená v čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2200/96 založená z podnětu organizací producentů a řízená organizacemi producentů uznanými podle tohoto nařízení;
          c) "producentem" každá fyzická či právnická osoba, která je členem organizace producentů a dodává své produkty této organizaci za účelem uvedení na trh za podmínek stanovených nařízením (ES) č. 2200/96;
          d) "samostatným producentem" každá fyzická či právnická osoba uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2202/96, která nepatří k žádné organizaci producentů a pěstuje ve svém zemědělském podniku surovinu určenou ke zpracování;
          e) "zpracovatelem" každá fyzická či právnická osoba využívající k hospodářským cílům na vlastní odpovědnost jednu nebo více provozoven zařízených na zpracování jednoho nebo více produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96 a v případě potřeby je schválena podle článku 5 tohoto nařízení;
          f) "příslušnými orgány" orgán nebo orgány pověřené členským státem prováděním tohoto nařízení.
          2. Organizace producentů, které mají sídlo v členském státě, se mohou účastnit režimu podpor Společenství zavedeného v článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96 za předpokladu, že dotyčný členský stát má pro dotyčný produkt stanoveny vnitrostátní prahy.
          3. Pro účely tohoto nařízení se každým odkazem na organizaci producentů rozumí odkaz na sdružení organizací producentů.
          Článek 2
          Hospodářské roky a období dodávek
          1. Hospodářské roky ve smyslu článku 6 nařízení (ES) č. 2202/96 (dále jen "hospodářské roky") začínají dnem 1. října a končí dnem 30. září pro:
          a) sladké pomeranče;
          b) mandarinky, klementinky a satsumy;
          c) grapefruity a šedoky (pomela);
          d) citrony.
          2. Podpora organizacím producentů, které dodávají mandarinky a klementinky, se poskytne pouze na produkty dodané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. října do 30. června.
          3. Podpora organizacím producentů, které dodávají satsumy, se poskytne pouze na produkty dodané zpracovatelskému průmyslu v období od 1. října do 31. března.
          4. Pro daný hospodářský rok "rovnocenné období" ve smyslu čl. 5 odst. 2 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 2202/96 trvá od 1. dubna předchozího hospodářského roku do 31. března běžného roku.
          Článek 3
          Identifikace pozemků
          Pro účely tohoto nařízení se použije systém identifikace pozemků, který se používá pro integrovaný systém uvedený v článku 4 nařízení (EHS) č. 3508/92. Plochy je nutno uvádět v hektarech na dvě desetinná místa. Pro účely určení plochy pozemků při kontrolách stanovených v článku 27 tohoto nařízení se použije článek 22 nařízení (ES) č. 2419/2001.
          KAPITOLA II
          SMLOUVY
          Článek 4
          Forma smluv
          1. Smlouvy uvedené v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 2202/96 (dále jen "smlouvy") jsou uzavírány v písemné formě. Uzavírají se samostatně pro jednotlivé základní produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení a musí mít identifikační číslo.
          2. Smlouvy mohou mít jednu z těchto forem:
          a) smlouva mezi organizací producentů a zpracovatelem;
          b) závazek k dodávce, pokud je organizace producentů také zpracovatelem.
          V kteroukoli dobu a pro každý ze základních produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96 může být v platnosti jen jedna krátkodobá smlouva a/nebo jen jedna víceletá smlouva podle čl. 6 odst. 1, která je uzavřena mezi organizací producentů a zpracovatelem.
          Článek 5
          Žádosti o účast v režimu podpor a schvalování zpracovatelů
          1. Zpracovatelé sladkých pomerančů, mandarinek, klementinek, satsum, citronů, grapefruitů a šedoků (pomel), kteří se chtějí účastnit režimu podpor poprvé, předloží žádost příslušným orgánům členského státu, ve kterém se nacházejí jejich zpracovatelské podniky do data stanoveného uvedenými úřady. Tato žádost má obsahovat zejména údaje o hodinovém výkonu zpracovatele a v případě potřeby o hodinovém extrakčním, pasterizačním a koncetračním výkonu každého zpracovatelského podniku, které zpracovatel provozuje.
          2. Členské státy, které mají vnitrostátní prahy pro dotyčný produkt, jak uvádí příloha II nařízení (ES) č. 2202/96, stanoví požadavky pro schválení zpracovatelů, jejichž zpracovatelské podniky leží na jejich území, a oznámí je Komisi. Tyto požadavky musí zajistit, že zpracovatelé mají potřebný výkon pro provádění nezbytných operací.
          Při přezkoumávání žádostí předkládaných zpracovateli, jejichž zpracovatelské podniky leží na jejich území, zveřejňují příslušné orgány členských států, které mají vnitrostátní prahy pro dotyčný produkt, seznam schválených zpracovatelů a jejich zpracovatelských podniků nejpozději jeden měsíc před začátkem hospodářského roku.
          3. Členské státy, které nemají stanoveny vnitrostátní prahy pro dotyčný produkt, jak uvádí příloha II nařízení (ES) č. 2202/96, mohou také rozhodnout, že provedou ustanovení uvedená v odstavci 2.
          4. Zpracovatelé, jejichž zpracovatelské podniky se nacházejí v členském státě, který má stanoveny vnitrostátní prahy pro dotyčný produkt, jak uvádí příloha II nařízení (ES) č. 2202/96, musí být schváleni příslušnými orgány před uzavřením smluv.
          Článek 6
          Smluvní období a množství
          1. Krátkodobé smlouvy se uzavírají nejméně na pět celých a po sobě jdoucích měsíců dotyčného hospodářského roku.
          Víceleté smlouvy ve smyslu čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 2202/96 se uzavírají nejméně na tři po sobě jdoucí hospodářské roky.
          V případě klementinek se uzavírají samostatné smlouvy pro každé z jejich dvou možných použití: na šťávu nebo díly.
          2. Období pokrytá dvěma krátkodobými smlouvami uzavřenými mezi týmiž stranami ve stejném hospodářském roce na sebe musí navazovat a nesmějí se překrývat.
          3. Víceleté smlouvy se mohou vztahovat jak na produkci členů organizací producentů, které smlouvy podepisují, tak na produkci členů jiných organizací producentů, pro které se použije druhá a třetí odrážka čl. 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 nařízení (ES) č. 2200/96.
          4. Aby byla způsobilá pro podporu stanovenou v tabulce 2 přílohy I nařízení (ES) č. 2202/96, musí množství dodaná v rámci víceletých smluv činit nejméně 1000 tun na smlouvu, produkt a hospodářský rok.
          Článek 7
          Obsah smluv
          1. Smlouvy obsahují zejména:
          - jméno a adresu organizace producentů uzavírající smlouvu;
          - jméno a adresu zpracovatele;
          - množství surovin, které mají být dodány ke zpracování, v případě víceletých smluv rozepsaná podle hospodářských roků;
          - období smlouvy a prozatímní harmonogram dodávek zpracovatelům;
          - závazek zpracovatelů zpracovat množství dodaná podle dotyčné smlouvy;
          - cena, kterou má zaplatit organizace producentů za suroviny, které se mohou lišit podle odrůdy a/nebo jakosti a/nebo období dodávek, se platí pouze bankovním nebo poštovním převodem;
          - náhrada, splatná v případě, že kterákoli z obou stran nesplní své smluvní závazky, zejména ohledně zaplacení plné ceny stanovené ve smlouvě, dodržení lhůt splatnosti a závazků dodat a odebrat smluvní množství.
          Smlouva také uvede stadium dovozu, na které se vztahuje cena uvedená v písmenu f), a platební podmínky. Žádná lhůta splatnosti nesmí být delší než dva měsíce od konce měsíce dodání každé zásilky.
          2. V případě krátkodobých smluv může být cena uvedená v odst. 1 písm. f) upravena se souhlasem obou stran písemnými dodatky uvedenými v čl. 11 odst. 1, a to pouze pro dodatečná množství stanovená v těchto dodatcích.
          V případě víceletých smluv se cena podle odst. 1 písm. f) pro každý hospodářský rok stanoví při podpisu příslušné smlouvy. Avšak cena platná pro daný hospodářský rok se může se souhlasem obou smluvních stran upravit prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě do 1. listopadu dotyčného hospodářského roku.
          Článek 8
          Dodatečná ustanovení jednotlivých států
          1. Členské státy mohou přijmout doplňující ustanovení ke smlouvě, zejména pokud jde o odškodné placené zpracovatelem nebo organizací producentů v případě neplnění smluvních závazků.
          Článek 9
          Uzavírání smluv v případě závazků k dodávce
          V případě závazku k dodávce ve smyslu čl. 4 odst. 2 písm. b) se smlouvy, které se vztahují na produkci členů dotyčné organizace producentů, považují za uzavřené po oznámení následujících údajů příslušným orgánům:
          a) jméno a adresa každého producenta, referenční údaje a plochy pozemků, na kterých každý producent pěstuje surovinu;
          b) odhad celkové sklizně;
          c) množství určené ke zpracování, rozepsané podle typu smlouvy;
          d) doba trvání smlouvy a prozatímní rozvrh dodávek podle čl. 7 odst. 1 písm. d);
          e) závazek organizace producentů zpracovat množství dodaná v rámci příslušné smlouvy.
          Jméno a adresa každého producenta podle písmene a) mohou být nahrazeny jakoukoli jinou informací požadovanou vnitrostátními právními předpisy, která umožňuje jednoznačné určení producenta ke spokojenosti příslušných orgánů.
          Toto oznámení je příslušným orgánům zasláno ve lhůtě stanovené v čl. 12 odst. 2.
          Článek 10
          Data uzavření smluv
          1. Členské státy rozhodnou o datu/datech, k němuž/nimž mají uzavřít krátkodobé smlouvy organizace producentů, které mají sídlo na území těchto členských států. Krátkodobé smlouvy mají být uzavřeny v každém případě:
          a) nejpozději dne 1. listopadu dotyčného hospodářského roku v případě krátkodobých smluv, které se uzavírají na dobu nejméně osmi po sobě jdoucích měsíců nebo
          b) nejpozději dne 28. února dotyčného hospodářského roku v případě krátkodobých smluv, které se uzavírají na dobu nejméně pěti, ale méně než osmi po sobě jdoucích měsíců.
          2. Víceleté smlouvy se uzavírají nejpozději 1. listopadu dotyčného hospodářského roku.
          Článek 11
          Dodatky ke smlouvám
          1. V případě krátkodobých smluv se množství stanovené původně ve zpracovatelské smlouvě podle čl. 7 odst. 1 písm. c) může měnit:
          a) se souhlasem obou stran jedním nebo dvěma písemnými dodatky v případě krátkodobých smluv uzavřených nejméně na dobu osmi po sobě jdoucích měsíců nebo
          b) se souhlasem obou stran jedním písemným dodatkem v případě krátkodobých smluv uzavřených na dobu nejméně pěti, ale méně než osmi po sobě jdoucích měsíců.
          Celkové množství stanovené v dodatku(cích) podle písmene a) nesmí překročit 40 % množství původně stanoveného ve smlouvě. Jestliže existují dva dodatky, žádný z nich se nesmí týkat více než 20 % množství původně uvedeného ve smlouvě.
          Celkové množství stanovené v dodatku podle písmene b) nesmí překročit 20 % množství původně stanoveného ve smlouvě.
          Tyto dodatky obsahují identifikační číslo smlouvy, k níž se vztahují.
          V dodatcích se uvedou množství dodaná novými členy nebo samostatnými producenty uvedenými v čl. 15 odst. 5.
          2. V případě víceletých smluv se množství stanovené původně pro každý rok podle čl. 7 odst. 1 písm. c) může měnit pro každý hospodářský rok se souhlasem obou stran prostřednictvím písemného dodatku.
          Tento dodatek obsahuje identifikační číslo smlouvy, ke které se vztahuje. Dodatky se uzavírají před 28. únorem daného hospodářského roku.
          Množství, které se má každý rok podle dodatku dodat, nesmí překročit:
          a) 40 % množství stanoveného pro dotyčný rok původně ve smlouvě, byl-li dodatek uzavřen před 1. listopadem daného hospodářského roku nebo
          b) 30 % množství stanoveného pro dotyčný rok původně ve smlouvě, byl-li dodatek uzavřen po 1. listopadu, ale před 28. únorem daného hospodářského roku.
          Článek 12
          Sdělení příslušným orgánům
          1. Organizace producentů, které podepisují smlouvy, zašlou jedno vyhotovení každé smlouvy a případných dodatků příslušným orgánům členského státu, v nichž mají své sídlo, a v případě potřeby příslušným orgánům členského státu, ve kterém se uskuteční zpracování.
          Celkové množství uvedené ve všech smlouvách podepsaných příslušnou organizací producentů nesmí v počtu produktů překročit množství určené ke zpracování, oznámené organizací producentů podle čl. 9 odst. 1 písm. c) a čl. 15 odst. 1 písm. c).
          2. Kopie uvedené v odst. 1 prvním pododstavci obdrží příslušné orgány do deseti dnů po uzavření smlouvy nebo dodatku k ní, ne však později, než pět pracovních dnů před zahájením dodávek.
          Ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech mohou členské státy přijmout smlouvy a dodatky, které jejich orgány obdrží po uplynutí lhůt stanovených v prvním pododstavci, pokud pozdní doručení není překážkou pro provedení kontroly režimu podpor produkce.
          3. V žádném případě se podpora Společenství nevyplácí na množství surovin dodaná organizacemi producentů zpracovatelům předtím, než příslušné orgány obdrží kopie uvedené odst. 1 prvním pododstavci.
          KAPITOLA III
          INFORMACE POSKYTOVANÉ ČLENSKÝM STÁTŮM
          Článek 13
          Informace o účasti v režimu podpor
          Organizace producentů a zpracovatelé, kteří si přejí účastnit se režimu podpor stanoveného v článku 3 nařízení (ES) č. 2202/96, informují v tomto smyslu příslušné orgány členského státu, v němž mají své sídlo, nejpozději 20 dnů před začátkem hospodářského roku. Současně sdělí informace, které dotyčný členský stát potřebuje pro řízení a kontrolu režimu podpor. Členské státy mohou rozhodnout, že se tyto informace:
          a) oznamují pouze novými organizacemi producentů nebo novými zpracovateli, jsou-li nezbytné informace o ostatních subjektech již k dispozici;
          b) vztahují na jediný hospodářský rok, více hospodářských roků nebo na neomezenou dobu.
          Článek 14
          Informace o zahájení dodávek nebo zpracování
          1. Pro každý hospodářský rok organizace producentů a zpracovatelé sdělí, nejméně pět pracovních dnů před zahájením dodávek nebo zpracování, příslušným orgánům týden, ve kterém mají být dodávky a zpracování zahájeny. Tato povinnost organizací producentů a zpracovatelů se považuje za splněnou, jestliže organizace producentů a zpracovatelé prokáží, že tyto informace zaslali nejpozději osm pracovních dnů před uvedeným datem.
          2. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech mohou členské státy přijmout sdělení od organizací producentů a zpracovatelů po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 1. V takových případech však nebude poskytnuta organizacím producentů a zpracovatelům žádná podpora na množství již dodaná nebo na množství, jejichž dodávky právě probíhají, pokud nebude možné provést kontroly potřebné pro stanovení způsobilosti těchto dodávek pro podporu ke spokojenosti příslušných orgánů.
          Článek 15
          Informace o smlouvách
          1. Organizace producentů, která podepisuje smlouvy, zašle pro jednotlivé produkty příslušným orgánům členského státu, ve kterém má své sídlo, následující informace:
          a) jméno a adresu každého producenta, na kterého se smlouvy vztahují, referenční údaje a plochy pozemků, na kterých každý producent pěstuje suroviny;
          b) odhad celkové sklizně;
          c) množství určené ke zpracování;
          d) průměrné hektarové výnosy organizace producentů a průměrný podíl v procentech, který byl z tohoto množství odeslán ke zpracování během předchozích dvou hospodářských roků.
          Jméno a adresa každého producenta podle odstavce 1 mohou být nahrazeny jakoukoli jinou informací požadovanou vnitrostátními právními předpisy, která umožňuje jednoznačné určení producenta ke spokojenosti příslušných orgánů.
          2. Organizace producentů nebo samostatní producenti poskytnou informace uvedené v odstavci 1 organizaci producentů podepisující smlouvu, která je předá subjektu stanovenému členským státem, jestliže organizace producentů podepisující smlouvu:
          a) uvádí na trh produkci členů jiných organizací producentů určenou ke zpracování podle druhé a třetí odrážky čl. 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 nařízení (ES) č. 2200/96 a/nebo
          b) přenechá prospěch z režimu podpor samostatným producentům podle čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 2202/96.
          3. Aby mohli podporu využívat, podepíší organizace producentů a samostatní producenti uvedení v odstavci 2 dohody s organizací producentů, která podepsala smlouvu.
          Tyto dohody se musí vztahovat celou produkci citrusových plodů dodanou ke zpracování uvedenými organizacemi producentů a samostatnými producenty a musí stanovit alespoň následující skutečnosti:
          a) počet hospodářských roků, na které se dohoda vztahuje;
          b) množství, která mají být dodána ke zpracování, rozdělená podle producentů a produktů a založená na harmonogramu dodávek uvedeném v čl. 7 odst. 1 písm. d);
          c) důsledky neplnění dohody.
          Členské státy mohou přijmout další ustanovení vztahující se na dohody podle prvního pododstavce, zejména ohledně náhrady, kterou zaplatí organizace producentů nebo samostatní producenti, kteří nesplní své smluvní závazky a ohledně nepravdivých prohlášení dotyčných organizací producentů nebo samostatných producentů vůči organizaci producentů, která podepisuje smlouvy.
          4. Členské státy stanoví lhůtu, do které musí být informace uvedené v odstavcích 1 a 2 společně s dohodami uvedenými v odstavci 3 zaslány příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 s cílem zajistit provedení nezbytných kontrol.
          5. Jestliže se producent stane členem organizace producentů nebo podepisuje-li samostatný producent dohodu s organizací producentů po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 4, zašlou se informace uvedené v odstavcích 1 a 2 společně s dohodami uvedenými v odstavci 3 příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 do 30 dnů poté, kdy uvedené členství nebo dohoda nabývají účinku.
          KAPITOLA IV
          SUROVINY
          Článek 16
          Minimální požadavky na jakost
          Produkty dodané organizacemi producentů zpracovatelům na základě smlouvy musí splňovat minimální požadavky na jakost stanovené v příloze I.
          Článek 17
          Oznamování dodávek a potvrzení o dodávce
          1. Organizace producentů oznámí každou dodávku nejpozději do 18.00 hodin pracovního dne předcházejícího dni dodávky příslušným orgánům členského státu, ve kterém má organizace své sídlo, a v případě nutnosti také příslušným orgánům členského státu, v němž se provádí zpracování.
          V tomto oznámení je uvedeno množství, které má být dodáno, určení použitého dopravního prostředku a identifikační číslo smlouvy, která se na dotyčnou dodávku vztahuje. Oznámení se zasílá elektronicky a úřady, jimž je adresováno, uchovávají jeho záznam nejméně tři roky.
          Příslušné orgány dotyčného členského státu mohou požádat o jakékoli další informace, které považují za nezbytné pro fyzickou kontrolu dodávek.
          Dojde-li ke změně údajů podle druhého pododstavce poté, co byly oznámeny, musí být pozměněné údaje oznámeny stejným způsobem jako v původním oznámení před zahájením dodávky. Původní oznámení může být pozměněno pouze jednou.
          Na základě analýzy rizik provedené dotyčným členským státem mohou příslušné orgány členského státu zprostit organizaci producentů povinnosti oznamovat každou dodávku nebo mohou požadovat méně podrobnější informace za předpokladu, že to nebude mít nepříznivý vliv na kontroly režimu podpor produkce.
          2. Pro každou šarži produktu dodanou podle smlouvy a přijatou ve zpracovatelském podniku ke zpracování se vystaví osvědčení o dodání, které obsahuje:
          a) datum a čas vykládky;
          b) určení použitého dopravního prostředku;
          c) identifikační číslo smlouvy, která se na zásilku vztahuje;
          d) hrubou a čistou hmotnost;
          e) případně výši srážky vypočtenou na základě minimálních požadavků na jakost stanovených v příloze I.
          Osvědčení o dodání se vystaví ve čtyřech vyhotoveních. Podepíše je zpracovatel nebo jeho zástupce a organizace producentů nebo její zástupce. Každé osvědčení má identifikační číslo.
          3. Zpracovatel a organizace producentů si ponechají po jednom vyhotovení osvědčení o dodání.
          Organizace producentů zašle jedno vyhotovení nebo písemné telekomunikační sdělení nebo elektronickou poštovní zásilku obsahující informace uvedené v odstavci 2, nejpozději pátý pracovní den následující po týdnu dodávky, příslušným orgánům členského státu, v němž má své sídlo, a případně také příslušným orgánům členského státu, v němž se provádí zpracování.
          4. Nejpozději jeden měsíc před začátkem hospodářského roku musí členské státy, které mají vnitrostátní prahy pro dotyčný produkt stanovené v příloze II nařízení (ES) č. 2202/96, určit a zveřejnit způsob, kterým budou určeny dopravní prostředky uvedené v odst. 1 druhém pododstavci a v odst. 2 prvním pododstavci písm. b), aby to umožnilo jejich příslušným orgánům provádět patřičné fyzické kontroly.
          5. Tam, kde se zpracování provádí v jiném členském státě a pro zajištění a posílení patřičných fyzických kontrol prováděných příslušnými orgány, členský stát, v němž se provádí zpracování, a členský stát, v němž má sídlo organizace producentů, která podepisuje smlouvu, zavedou nezbytná další společná ustanovení a správní postupy ohledně oznamování a potvrzení o dodávce, uvedených v odstavcích 1 a 2.
          Členské státy zejména společně určí použitý dopravní prostředek, který je uveden v požadovaných oznámeních od dotyčných organizací producentů a rovněž v potvrzení o dodávce. Určení dopravního prostředku dotyčné členské státy zveřejní v souladu s odstavcem 4.
          6. V případě, že celá šarže nebo její část náleží producentům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) nebo b), zašle organizace producentů, která uzavírá smlouvu, kopii potvrzení o dodávce, uvedeného v odstavci 2 každé organizaci producentů a každému dotyčnému samostatnému producentovi.
          7. Za každé čtvrtletí od zahájení hospodářského roku nejpozději do desátého dne následujícího měsíce oznámí organizace producentů příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 dodaná množství rozdělená podle šarží a produktů. Množství dodaná v rámci smlouvy musí být rozdělena podle smlouvy a podle odpovídající výše podpory.
          8. Pro účely tohoto článku se mohou použít dokumenty požadované na základě vnitrostátních předpisů, pokud obsahují všechny informace uvedené v odstavci 2.
          Článek 18
          Oznámení zpracovatelů příslušným orgánům
          1. Zpracovatelé, kteří podepsali smlouvu s organizací, zašlou za každé šestiměsíční období od začátku hospodářského roku nejpozději desátý den následujícího měsíce příslušným orgánům členského státu, v němž má organizace producentů sídlo, a v případě potřeby příslušným orgánům členského státu, v němž provádějí zpracování, následující informace rozdělené podle produktů:
          a) množství produktu přijaté za každou šarži a za každou smlouvu a množství produktu přijaté mimo smlouvy;
          b) množství získané šťávy rozdělené podle koncentrace ve stupních Brixe, s uvedením množství získaných ze šarží dodaných podle smlouvy;
          c) průměrná hmotnost šťávy získané ze surovin a koncentrace této šťávy ve stupních Brixe;
          d) množství získaných segmentů s uvedením množství získaných ze šarží dodaných podle smlouvy.
          Množství se vyjadřují v čisté hmotnosti.
          Oznámení podepisuje zpracovatel, který tím potvrzuje jejich správnost.
          2. Do 45 dnů po ukončení zpracování za hospodářský rok oznámí zpracovatelé příslušným orgánům uvedeným v odstavci 1 pro každý produkt následující informace:
          a) přijatá množství rozdělená podle výsledných hotových produktů;
          b) množství přijatá na základě smlouvy, rozdělená podle období dodávky a typu smlouvy (krátkodobé nebo víceleté);
          c) množství přijaté na základě smlouvy rozdělená podle výsledných hotových produktů;
          d) množství hotových produktů získaných z každého množství uvedeného v písmenu a);
          e) množství hotových produktů získaných z každého množství uvedeného v písmenu c);
          f) množství každého hotového produktu na skladě po ukončení zpracování pro daný hospodářský rok.
          Množství se vyjadřují v čisté hmotnosti.
          Pokud jde o šťávu, rozdělí se množství uvedená v písmenech d) a e) podle jejich koncentrace ve stupních Brixe.
          KAPITOLA V
          ŽÁDOSTI O PODPORU A VÝPLATA PODPORY
          Článek 19
          Žádosti o podporu
          1. Organizace producentů předkládají své žádosti o podporu pro jednotlivé produkty a hospodářské roky příslušným orgánům členského státu, ve kterém mají sídlo.
          Tyto žádosti o podporu se předkládají:
          a) nejpozději 30. dubna pro množství sladkých pomerančů, mandarinek, klementinek, satsum, citronů, grapefruitů a šedoků (pomel) přijatá ke zpracování během první poloviny hospodářského roku;
          b) nejpozději 31. října pro množství sladkých pomerančů, satsum, citronů, grapefruitů a šedoků (pomel) přijatá ke zpracování během druhé poloviny hospodářského roku;
          c) nejpozději 31. července pro množství mandarinek a klementinek přijatá ke zpracování během třetího čtvrtletí hospodářského roku.
          2. Jestliže jsou žádosti o podporu předloženy po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1, sníží se podpora o 1 % za každý den prodlení, a je-li žádost podána s prodlením přesahujícím 15 dnů, podpora se neposkytne.
          3. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech členské státy mohou přijmout žádosti o podporu po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 za předpokladu, že to není překážkou provádění účinných kontrol režimu podpor produkce. V takovém případě se odstavec 2 nepoužije.
          4. V případě klementinek se předkládají samostatné žádosti o podporu pro obě možná použití, a to na šťávu a na segmenty.
          Článek 20
          Obsah žádostí o podporu
          Každá žádost o podporu obsahuje tyto informace:
          a) jméno a adresu organizace producentů;
          b) množství, na které se vztahuje žádost o podporu, rozdělené podle smluv a na základě odpovídající částky podpory, nepřesahující množství přijaté ke zpracování, po odečtení všech uplatněných srážek;
          c) průměrnou prodejní cenu množství dodaného podle smlouvy;
          d) množství dodané během stejného období jinak než podle smlouvy a jeho průměrnou prodejní cenu.
          Článek 21
          Výplata podpory
          Podporu vyplatí příslušné orgány členského státu, v němž má své sídlo organizace producentů, která podepsala smlouvu, jakmile tyto orgány provedly kontroly stanovené v čl. 27 odst. 1 písm. a) a zkontrolovaly, že se žádost o podporu pro dotyčný produkt shoduje s osvědčeními o dodání podle čl. 17 odst. 2.
          Proběhne-li zpracování v jiném členském státě, uvedený členský stát poskytne členskému státu, v němž má své sídlo organizace producentů, která podepsala smlouvu, doklad o tom, že produkt byl skutečně dodán a přijat ke zpracování.
          Podpora se neposkytne, jestliže není poskytnut doklad uváděný v odstavci 2 a neposkytne se ani na množství, u kterých nebyly provedeny kontroly uváděné v odstavci 1.
          Článek 22
          Datum výplaty podpory
          Podpora organizacím producentů se vyplácí:
          a) nejpozději dne 30. června na množství sladkých pomerančů, mandarinek, klementinek, satsum, citronů, grapefruitů a šedoků (pomel) přijatá ke zpracování během první poloviny hospodářského roku;
          b) nejpozději dne 31. prosince následujícího hospodářského roku na množství sladkých pomerančů, satsum, citronů, grapefruitů a šedoků (pomel) přijatá ke zpracování během druhé poloviny hospodářského roku;
          c) nejpozději dne 30. září na množství mandarinek a klementinek přijatá ke zpracování během třetího čtvrtletí hospodářského roku.
          Článek 23
          Výplata podpory členům organizací producentů
          Do 15 pracovních dnů po přijetí podpory vyplatí organizace producentů bankovním nebo poštovním převodem v plné výši přijaté částky svým členům a případně producentům uvedeným v čl. 15 odst. 2 písm. a) a b). V případech, na které se vztahuje čl. 4 odst. 2 písm. b), lze platbu provést otevřením úvěru.
          V případě, že je organizace producentů tvořena zcela nebo částečně členy, kteří jsou sami organizacemi s právní subjektivitou složenými z producentů, platby stanovené v odstavci 1 musí být těmito členskými organizacemi vyplaceny producentům do 15 pracovních dnů.
          KAPITOLA VI
          KONTROLY A SANKCE
          ODDÍL 1
          Kontroly
          Článek 24
          Vnitrostátní opatření
          1. Aniž jsou dotčena ustanovení hlavy VI nařízení (ES) č. 2200/96, přijmou členské státy opatření nezbytná k:
          a) zajištění dodržování tohoto nařízení;
          b) předcházení a stíhání nesrovnalostí a ukládání sankcí stanovených tímto nařízením;
          c) vrácení částek ztracených následkem nesrovnalostí nebo nedbalosti;
          d) ověření záznamů uvedených v článcích 25 a 26 a jejich shody s účetnictvím podléhajícím vnitrostátním právním předpisům u organizací producentů a zpracovatelů;
          e) neohlášené uskutečnění kontrol uvedených v článku 27 v příslušných obdobích.
          2. Členské státy musí své ověřovací kontroly plánovat na základě analýzy rizik, která bere v úvahu, mimo jiné
          a) zjištění učiněná při kontrolách provedených v předcházejících letech;
          b) vývoj od minulého roku;
          c) výnos suroviny podle jednotné produkční oblasti;
          d) poměr dodaného množství k odhadované celkové sklizni;
          e) výtěžnost suroviny ve vztahu k hotovému produktu.
          Kritéria analýzy rizik se pravidelně aktualizují.
          3. Členské státy zvýší četnost a procento kontrol uvedených v článku 27 v případě, že zjistí nesrovnalosti nebo neobvyklosti, úměrně k závažnosti zjištění.
          Článek 25
          Záznamy organizací producentů
          1. Organizace producentů, které dodávají produkty ke zpracování, vedou záznam o každém dodaném produktu. Tyto záznamy obsahují následující informace:
          a) v případě množství dodaných podle víceletých smluv:
          i) šarže dodané každý den a identifikační číslo smlouvy, která se na ně vztahuje;
          ii) čistou hmotnost každé šarže dodané a přijaté ke zpracování, sníženou o všechny srážky a identifikační číslo příslušného potvrzení o dodávce;
          b) v případě množství dodaných podle krátkodobých smluv:
          i) šarže dodané každý den a identifikační číslo smlouvy, která se na ně vztahuje;
          ii) čistou hmotnost každé šarže dodané a přijaté ke zpracování, sníženou o všechny srážky, a identifikační číslo příslušného potvrzení o dodávce;
          iii) celkové množství dodané každý den rozepsané na základě použitelné podpory;
          c) v případě množství dodaných jinak než podle smlouvy:
          i) dodané šarže za každý den dodání a jméno a adresu zpracovatele;
          ii) čistou hmotnost každé šarže dodané a přijaté ke zpracování.
          2. Organizace producentů a samostatní producenti uvedení v čl. 154 odst. 2 podléhají všem inspekcím a kontrolám, které příslušné orgány považují za nezbytné, a uchovají všechny dodatečné záznamy a informace požadované těmito úřady pro kontrolu souladu s tímto nařízením.
          Pro každý základní produkt musí tyto dodatečné záznamy a informace umožnit u každého producenta stanovení toho, zda se plochy, celková sklizeň, celková množství dodaná organizaci producentů a množství dodaná ke zpracování shodují s výplatami podpory a platbami obdrženými od zpracovatele. Za tím účelem musí takovéto dodatečné záznamy a informace zachycovat rovněž množství prodaná na trh s čerstvými produkty, množství stažená z trhu a množství zbývající.
          3. Členské státy mohou určit jakou formu mají mít záznamy stanovené v odstavcích 1 a 2.
          4. Záznamy nebo účetní doklady požadované podle vnitrostátních právních předpisů mohou být pro účely tohoto článku použity za předpokladu, že obsahují všechny informace uvedené v odstavci 1.
          Členské státy mohou rozhodnout, že záznamy, stanovené v odstavcích 1 a 2 mají být potvrzeny stejně jako záznamy nebo účetní doklady požadované podle vnitrostátních právních předpisů za předpokladu, že to nemá nepříznivý vliv na kontroly režimu podpor produkce.
          Článek 26
          Záznamy zpracovatelů
          1. Zpracovatelé vedou záznam o každém zakoupeném produktu. Tyto záznamy obsahují následující informace:
          a) v případě množství zakoupených od organizace producentů podle smlouvy:
          i) šarže přijaté každý den a identifikační číslo smlouvy, která se na ně vztahuje;
          ii) čistou hmotnost každé šarže dodané a přijaté ke zpracování, identifikační číslo příslušného potvrzení o dodávce a přesné určení použitého dopravního prostředku;
          b) v případě jiných zakoupených množství:
          i) šarže přijaté každý den a jméno a adresu prodávajícího;
          ii) čistou hmotnost každé přijaté šarže;
          c) množství šťávy získané každý den rozdělené podle koncentrací ve stupních Brixe, s uvedením množství získaných ze šarží dodaných podle smlouvy;
          d) množství segmentů získané každý den, s uvedením množství získaných ze šarží dodaných podle smlouvy;
          e) množství a ceny hotových produktů zakoupených zpracovatelem každý den, s vyznačením názvu a adresy prodávajícího;
          f) množství a ceny každého hotového produktu opouštějícího objekty zpracovatele každý den s uvedením názvu a adresy příjemce zásilky; tuto informaci lze zaznamenat odkazem na doklady uchovávané jinde za předpokladu, že požadovanou informaci obsahují;
          g) množství každého hotového produktu na skladě na konci hospodářského roku.
          Množství se vyjadřují v čisté hmotnosti.
          Pokud jde o šťávu, rozdělí se množství uvedená v písmenech e), f) a g) podle koncentrace ve stupních Brixe.
          Zpracovatelé aktualizují denně pro každý závod své záznamy o šťávě a/nebo segmentech.
          2. Zpracovatelé uchovají platební doklad pro všechny suroviny zakoupené podle smlouvy nebo písemného dodatku smlouvy pět let od konce roku, ve kterém byl dotyčný produkt zpracován. Zpracovatelé uchovají doklad o všech nákupech a prodejích zpracované šťávy také pět let.
          3. Zpracovatelé se podrobí všem inspekcím a kontrolám, které příslušné orgány považují za nezbytné, a uchovají všechny dodatečné záznamy požadované těmito úřady pro účely kontrol považovaných za nezbytné.
          4. Členské státy mohou rozhodnout, jako formu mají mít záznamy stanovené v odstavcích 1 a 3.
          5. Záznamy nebo účetní doklady požadované podle vnitrostátních právních předpisů mohou být pro účely tohoto článku použity za předpokladu, že obsahují všechny informace uvedené v odstavci 1.
          Členské státy mohou rozhodnout, že záznamy stanovené v odstavcích 1 a 3 musí být potvrzeny stejně jako záznamy nebo účetní doklady požadované podle vnitrostátních právních předpisů za předpokladu, že to nemá nepříznivý vliv na kontroly režimu podpor produkce.
          Článek 27
          Kontroly
          1. U každé organizace producentů, která dodává sladké pomeranče, mandarinky, klementinky, satsumy, citrony, grapefruity a šedoky (pomela) ke zpracování, se pro každý produkt a hospodářský rok provádějí tyto kontroly:
          a) fyzické kontroly alespoň:
          i) 5 % ploch uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a) a čl. 15 odst. 1 písm. a);
          ii) 20 % množství dodaných ke zpracování, aby se zkontrolovalo, že souhlasí s osvědčeními o dodání uvedenými v čl. 17 odst. 2 a vyhovují minimálním požadavkům na jakost stanoveným v příloze I;
          b) správní a účetní kontroly alespoň:
          i) 5 % producentů, na které se vztahuje smlouva, zejména za účelem kontroly, že u každého producenta plochy se celková sklizeň, množství dodané organizaci producentů a množství dodané ke zpracování shodují s platbami podpory uvedenými v článku 23 a s platbami, které obdržel;
          ii) 10 % dohod uvedených v čl. 15 odst. 3;
          c) správní a účetní kontroly pro ověření, že se celkové množství produktů, dodaných organizaci producentů producenty uvedenými v čl. 15 odst. 1 a 2, množství dodaná ke zpracování, osvědčení o dodání podle čl. 17 odst. 2 a množství uvedená v žádostech o podporu shodují s podporou vyplacenou podle článku 23 a s platbami přijatými od zpracovatele;
          d) kontroly u všech žádostí o podporu a podkladů a přezkoumání na všech uvedených pozemcích.
          2. U zpracovatelů sladkých pomerančů, mandarinek, klementinek, satsum, citronů, grapefruitů a pomel musí být prováděny pro každý podnik, produkt a hospodářský rok tyto kontroly:
          a) správní a účetní kontroly alespoň:
          i) 5 % šarží přijatých v rámci každého typu smlouvy (krátkodobé a víceleté) pro ověření, že dotyčná množství jsou kryta smlouvou a potvrzeními o dodávce podle čl. 17 odst. 2, přesného určení použitých dopravních prostředků a souladu s minimálními požadavky stanovenými v příloze I;
          ii) 10 % převodů cen, uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. f);
          b) fyzické a účetní kontroly nejméně na 10 % získaných hotových produktů pro ověření výtěžnosti zpracovaných surovin, vyjádřené pomocí hotového produktu získaného podle smlouvy a jinak než podle smlouvy;
          c) správní a účetní kontroly pro ověření, na základě vystavených faktur a podle účetních údajů, že se množství hotových produktů získané z přijatých surovin a množství zakoupených hotových produktů shodují s prodanými množstvími hotových produktů.
          d) fyzické a účetní kontroly celkového objemu zásob hotových produktů, nejméně jedenkrát ročně, za účelem ověřit jejich soulad se vyrobenými hotovými produkty, zakoupenými hotovými produkty a prodanými hotovými produkty.
          Pokud se zpracovatelé nebo zpracovatelské závody nezúčastnili režimu podpor v předchozím hospodářském roce, provádějí se kontroly uvedené v písmenu d) nejméně dvakrát v prvním roce, v němž se programu účastní.
          ODDÍL 2
          Sankce
          Článek 28
          Snížení podpory v případě neshody mezi podporou, o kterou bylo požádáno, a náležitou částkou
          1. Pokud se zjistí, že podpora požadovaná pro daný produkt a hospodářský rok přesahuje příslušnou částku, tato částka se sníží, pokud tento rozdíl není zřetelně způsoben chybou. Toto snížení se rovná zjištěnému rozdílu. Pokud podpora již byla vyplacena, příjemce podpory vrátí dvojnásobek rozdílu, zvýšený o úrok vypočítaný podle čl. 36 odst. 2.
          2. Pokud rozdíl uvedený v odstavci 1 překročí 20 %, příjemce ztratí nárok na podporu, a pokud podpora již byla vyplacena, musí vrátit celou částku zvýšenou o úrok vypočítaný podle čl. 36 odst. 2.
          Pokud tento rozdíl překročí 30 %, jsou organizace producentů kromě toho vyloučeny z režimu podpor u daného produktu na tři hospodářské roky.
          Článek 29
          Snížení podpory v případě neshody mezi dodaným množstvím a minimálním množstvím podle víceletých smluv
          Zjistí-li se, že množství produktu dodané podle víceleté smlouvy je v hospodářském roce nižší než minimální množství stanovené v čl. 6 odst. 4, sníží se odpovídající podpora s výjimkou případů vyšší moci pro dotyčný hospodářský rok o 50 %. Jestliže podpora byla již vyplacena, vrátí příjemce podpory rozdíl mezi skutečně vyplacenou podporou a náležitou podporou, navýšený o úrok vypočítaný podle čl. 36 odst. 2.
          Kromě toho, jestliže minimální množství za hospodářský rok není dodáno podle tří a více víceletých smluv současně, zakáže se dotyčné organizaci producentů podepsat další víceleté smlouvy na dotyčný produkt. Trvání zákazu určí členské státy s ohledem na vážnost pochybení.
          Článek 30
          Snížení podpory v případě neshody mezi množstvím přijatým ke zpracování a smluvně zajištěným množstvím
          1. Zjistí-li se, že množství přijatá ke zpracování během hospodářského roku podle každé smlouvy uvedené v čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) jsou nižší než množství smluvně zajištěná pro tento hospodářský rok, včetně všech dodatků k nim, odpovídající podpora se s výjimkou případů vyšší moci sníží o:
          a) 25 %, činí-li rozdíl mezi množstvím přijatým ke zpracování a smluveným množstvím 25 % a více, ale méně než 40 % smluveného množství;
          b) 40 %, činí-li rozdíl mezi množstvím přijatým ke zpracování a smluveným množstvím 40 % a více, ale méně než 50 % smluveného množství.
          Žádná podpora se neposkytne, je-li rozdíl mezi množstvím přijatým ke zpracování a smluvním množstvím roven či vyšší než 50 % smluvně zajištěných množství.
          Jestliže podpora již byla vyplacena, organizace producentů vrátí rozdíl mezi skutečně vyplacenou a náležitou podporou, navýšený o úrok vypočítaný podle čl. 36 odst. 2.
          2. V případě víceletých smluv, je-li možné použít současně článek 29 a odstavec 1 tohoto článku, je uložena vyšší sankce.
          Článek 31
          Snížení podpory v případě zrušení smlouvy
          Jestliže se zjistí, že zpracovatelská smlouva byla úplně nebo částečně zrušena společnou dohodou obou stran před uplynutím celého období platnosti, organizace producentů, která smlouvu podepsala, uhradí 40 % podpory, kterou obdržela podle téže smlouvy, zvýšených o úrok vypočtený podle čl. 36 odst. 2.
          Kromě toho, jestliže se v případě víceletých smluv zjistí, že organizace producentů zrušila úplně nebo zčásti dvě nebo více smluv ve stejném hospodářském roce, organizace producentů nesmí uzavřít žádnou další víceletou smlouvu podle nařízení (ES) č. 2202/96 po tři hospodářské roky ode dne, kdy se příslušný orgán v dotyčném členské státě dozví o zrušení. Nedodání produktu za jeden hospodářský rok podle víceleté smlouvy se považuje za zrušení dotyčné smlouvy, s výjimkou případu úpadku zpracovatele.
          Článek 32
          Zrušení smlouvy pro pochybení zpracovatele
          V případě, že organizace producentů není schopna splnit své smluvní závazky pro pochybení zpracovatele, příslušné orgány dotyčného členského státu mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy povolit organizaci producentů, která podepsala krátkodobé a/nebo víceleté smlouvy s tímto zpracovatelem, aby takovéto smlouvy zrušila anebo je beze změny přenesla na jiného zpracovatele. Organizace producentů, které příslušné vnitrostátní orgány udělily oprávnění zrušit nebo přenést své smlouvy, není postižena sankcemi nebo sníženími stanovenými v článku 31.
          Článek 33
          Snížení podpory v důsledku kontrol ploch
          1. Pokud je během kontrol ploch uvedených v čl. 27 odst. 1 písm. a) a d) zjištěno, že je uvedená plocha větší než plocha skutečně zjištěná v rámci celkové kontrolované plochy, podpora splatná organizaci producentů se sníží, pokud není rozdíl zřetelně způsoben chybou:
          a) o procentní podíl zjištěného rozdílu, je-li větší než 5 %, ale nepřesahuje 20 % zjištěné plochy;
          b) o 30 %, jestliže je rozdíl větší než 20 % zjištěné plochy.
          Je-li uvedená plocha menší než plocha skutečně zjištěná a rozdíl je větší než 10 % zjištěné plochy, podpora splatná organizaci producentů se sníží o polovinu procentního podílu zjištěného rozdílu.
          2. Snížení podpory stanovené v odstavci 1 se nepoužije, jestliže organizace producentů předložila na faktech založené správné informace nebo může jinak prokázat, že nepochybila.
          Snížení stanovená v odstavci 1 se nepoužijí, jestliže organizace producentů nebo její členové informují příslušné orgány písemně, že údaje jsou nesprávné nebo se staly nesprávnými po odeslání informací uvedených v čl. 15 odst. 1, za předpokladu, že organizace producentů nebo její členové nebyli informováni o záměru příslušných orgánů provést kontrolu na místě nebo že je příslušné orgány o žádném zjištěné nesrovnalosti neinformovaly.
          Článek 34
          Vnitrostátní sankce
          Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily dodržování ustanovení o výplatách podpory v souladu s článkem 23. Stanoví zejména sankce proti odpovědným představitelům organizací producentů v závislosti na závažnosti porušení předpisů.
          V případě, že organizace producentů opakovaně poruší předpisy, členský stát přistoupí k odebrání uznání organizace producentů nebo předběžného uznání v případě předběžně uznaného seskupení producentů.
          Článek 35
          Sankce zpracovatelům
          1. Zjistí-li se, že celé množství produktu přijatého ke zpracování podle smlouvy nebylo zpracováno na jeden z produktů uvedených v článku 1 nařízení (ES) č. 2202/96, zpracovatel s výjimkou případů vyšší moci zaplatí příslušným orgánům částku, která se rovná dvojnásobku jednotkové sazby podpory vynásobenému množstvím dotyčné suroviny, která nebyla zpracována, zvýšenou o úrok vypočítaný podle čl. 36 odst. 2.
          S výjimkou případů řádně odůvodněných ke spokojenosti členského státu se navíc pozastaví schválení zpracovatele podle ustanovení článku 5 tohoto nařízení:
          a) na hospodářský rok následující po zjištění, že zjištěný rozdíl mezi množstvím přijatým ke zpracování a skutečně zpracovaným množstvím je roven nebo větší než 10 %, ale je menší než 20 % množství přijatého ke zpracování;
          b) na dva hospodářské roky následující po zjištění, že tento rozdíl činí 20 % nebo je větší.
          2. Členské státy vyloučí zpracovatele z režimu podpor stanoveného v nařízení (ES) č. 2202/96:
          a) uvede-li organizace producentů nepravdivé údaje za spoluúčasti zpracovatele;
          b) nezaplatí-li zpracovatel opakovaně cenu uvedenou v čl. 7 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení;
          c) nedodrží-li zpracovatel opakovaně lhůtu splatnosti uvedenou v čl. 7 odst. 1 posledním pododstavci tohoto nařízení;
          d) nezaplatí-li zpracovatel pokuty stanovené v odstavci 1 tohoto článku;
          e) neplní-li zpracovatel závazky uvedené v čl. 26 odst. 1, 2 nebo 3 tohoto nařízení;
          f) v případě opakovaného použití článku 31 tohoto nařízení.
          Délka vyloučení zpracovatele z režimu podpor nesmí být kratší než jeden hospodářský rok a členský stát ji stanoví s ohledem na vážnost pochybení.
          Článek 36
          Platba navrácených částek
          1. Navrácené částky a dlužný úrok podle ustanovení tohoto oddílu se platí příslušné platební agentuře a odečítají se od výdajů financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem.
          2. Použitelná úroková sazba se vypočítá podle ustanovení vnitrostátních právních předpisů, ale nesmí být nižší než úroková sazba použitelná pro vymáhání částek podle vnitrostátních předpisů.
          Článek 37
          Soulad se zpracovatelskými prahy
          Soulad s vnitrostátními prahy a prahy Společenství se zjišťuje na základě množství zpracovaných s podporou podle nařízení (ES) č. 2202/96 v každém z dotyčných členských států.
          Článek 38
          Správní spolupráce mezi členskými státy
          Členské státy přijmou nezbytná opatření potřebná k zajištění vzájemné správní spolupráce s cílem zajistit správné provádění tohoto nařízení.
          KAPITOLA VII
          OZNÁMENÍ KOMISI
          Článek 39
          Oznámení
          1. Každý členský stát oznámí Komisi:
          a) před začátkem každého hospodářského roku případné použití čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 2202/96 a množství každé z podprahových hodnot, o které se jedná;
          b) množství každého produktu, na něž jsou uzavřeny smlouvy v probíhajícím hospodářském roce, rozdělená podle typu smlouvy, nejpozději do 31. března;
          c) množství každého produktu dodané ke zpracování podle nařízení (ES) č. 2202/96 v obdobích uvedených v čl. 2 odst. 4 tohoto nařízení, nejpozději do 1. srpna běžného hospodářského roku.
          V případě klementinek se množství uvedené v písmenu c) rozdělí na produkty dodané ke zpracování na segmenty na jedné straně a na šťávu na straně druhé.
          2. Nejpozději do 1. března následujícího hospodářského roku každý dotyčný členský stát Komisi oznámí:
          a) množství každého produktu obdržená schválenými zpracovateli, kteří pracují na jeho státním území, rozdělená podle získaných hotových produktů a případně množství každého produktu získaného pro zpracování z jiného členského státu;
          b) množství každého produktu obdržená zpracovateli podle smlouvy rozdělená podle typu smlouvy (krátkodobá či víceletá);
          c) množství každého produktu obdržená zpracovateli podle smlouvy rozdělená podle výsledných hotových produktů;
          d) množství hotových produktů získané z každého množství uvedeného v písmenu a);
          e) množství hotových produktů získaná z každého množství uvedeného v písmenu c);
          f) množství každého hotového produktu ve skladu na konci zpracovatelských operací pro daný hospodářský rok;
          g) množství každého produktu zajištěného smlouvou a dodaného podle typu smlouvy (krátkodobé či víceleté);
          h) množství každého dodaného produktu rozdělená na základě odpovídající částky podpory;
          i) výdaje vyjádřené v národní měně na podporu vyplácenou organizacím producentů za každý produkt.
          Množství se vyjadřují v čisté hmotnosti.
          Pokud jde o šťávu, rozdělují se množství uvedená v písmenech d) a e) na základě jejich koncentrace ve stupních Brixe.
          3. Nejpozději do 1. března následujícího roku každý dotyčný členský stát vypracuje a podá zprávu o provedených kontrolách za každý hospodářský rok, přičemž uvede počet kontrol a jejich výsledky rozdělené podle druhu zjištění. Tyto výsledky musí být oznámeny Komisi nejpozději do 15. března následujícího roku.
          4. Členské státy přijmou nezbytné předpisy, aby zajistily, že veškeré údaje, obsažené v oznámeních a zprávách pro Komisi, uvedených v odstavcích 1, 2 a 3, jsou správné, úplné a konečné a byly řádně ověřeny příslušnými orgány předtím, než byly sděleny Komisi.
          KAPITOLA VIII
          PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 40
          Uzavírání smluv pro hospodářský rok 2003/2004
          Odchylně od článku 10 se na hospodářský rok 2003/2004 smlouvy uzavírají nejpozději 1. listopadu 2003.
          Článek 41
          Zrušení
          Nařízení (ES) č. 1092/2001 se zrušuje s účinkem ode dne použití tohoto nařízení pro každý z dotyčných produktů.
          Články 3, 4 a 5 nařízení (ES) č. 1092/2001 však zůstávají použitelné pro smlouvy, které byly uzavřeny před vstupem tohoto nařízení v platnost.
          Odkazy na zrušené nařízení je se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou v příloze II.
          Článek 42
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Použije se pro každý dotyčný produkt počínaje hospodářským rokem 2003/2004.
          Článek 5 a čl. 17 odst. 4 a 5 se však použijí od 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 49.
          [2] Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 150, 6.6.2001, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 20.
          [5] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [7] Úř. věst. L 355, 5.12.1992, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 72, 14.3.2001, s. 6.
          [9] Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 11.
          [10] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 105.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA JAKOST UVEDENÉ V ČLÁNKU 16
          Produkty dodané ke zpracování musí:
          1. být celé, zdravé, řádné a uspokojivé obchodní jakosti a vhodné ke zpracování. Produkty napadené hnilobou se vyřadí;
          2. vyhovovat následujícím minimálním hodnotám:
          a) produkty určené ke zpracování na šťávu
          | Výtěžek šťávy | Stupně Brixe |
          Pomeranče | 30 % | 10° |
          Mandarinky | 23 % | 9° |
          Klementinky | 25 % | 10° |
          Grapefruity a šedoky (pomela) | 22 % | 8° |
          Citrony | 20 % | 7° |
          b) produkty určené ke zpracování na segmenty
          | Výtěžek šťávy | Stupně Brixe |
          Klementinky | 33 % | 10° |
          Satsumy | 33 % | 10° |
          Pro zpracování na segmenty musí klementinky a satsumy dosáhnout velikosti nejméně 45 mm.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          SROVNÁVACÍ TABULKA
          Nařízení (ES) č. 1092/2001 | Toto nařízení |
          Článek 1 | Čl. 1 odst. 1 |
          Čl. 2 odst. 1 | Čl. 2 odst. 1 |
          Čl. 2 odst. 2 | Čl. 2 odst. 2 a 3 |
          Čl. 2 odst. 3 | Čl. 2 odst. 4 |
          Čl. 3 odst. 1 | Článek 4 |
          Čl. 3 odst. 2 | Čl. 6 odst. 1 |
          Čl. 3 odst. 3 | Čl. 7 odst. 1 |
          Čl. 3 odst. 4 | Čl. 7 odst. 2 první pododstavec |
          Čl. 3 odst. 5 | Čl. 6 odst. 3 |
          Čl. 3 odst. 6 | Čl. 6 odst. 4 |
          Čl. 3 odst. 7 | Čl. 7 odst. 2 druhý pododstavec |
          Čl. 3 odst. 8 | Článek 8 |
          Článek 4 | Článek 9 |
          Čl. 5 odst. 1 | Článek 10 |
          Čl. 5 odst. 2 | Čl. 11 odst. 1 |
          Čl. 5 odst. 3 | Čl. 11 odst. 2 |
          Čl. 6 odst. 1 | Čl. 12 odst. 1 a odst. 2 první pododstavec |
          Čl. 6 odst. 2 | Čl. 12 odst. 2 druhý pododstavec |
          Čl. 7 odst. 1 | Článek 13 |
          Čl. 7 odst. 2 | Čl. 14 odst. 1 |
          Čl. 7 odst. 3 | Čl. 14 odst. 2 |
          Čl. 8 odst. 1 až 5 | Čl. 15 odst. 1 až 5 |
          Čl. 8 odst. 6 první pododstavec | Článek 3 |
          Čl. 8 odst. 6 druhý pododstavec | Čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec |
          Článek 9 | Článek 16 |
          Čl. 10 odst. 1 | Čl. 17 odst. 1 |
          Čl. 10 odst. 2 | Čl. 17 odst. 2 a čl. 17 odst. 3 |
          Čl. 10 odst. 3 | Čl. 17 odst. 6 |
          Čl. 10 odst. 4 | Čl. 17 odst. 7 |
          Čl. 10 odst. 5 | Čl. 17 odst. 8 |
          Článek 11 | Článek 18 |
          Čl. 12 odst. 1 | Čl. 19 odst. 1 |
          Čl. 12 odst. 2 | Čl. 19 odst. 3 |
          Čl. 12 odst. 3 | Čl. 19 odst. 2 |
          Čl. 12 odst. 4 | Čl. 19 odst. 4 |
          Čl. 13 odst. 1 | Článek 20 |
          Čl. 13 odst. 2 | Článek 21 |
          Článek 14 | Článek 22 |
          Článek 15 | Článek 23 |
          Článek 16 | Článek 24 |
          Článek 17 | Článek 25 |
          Článek 18 | Článek 26 |
          Článek 19 | Článek 27 |
          Čl. 20 odst. 1 první pododstavec | Čl. 28 odst. 1 |
          Čl. 20 odst. 1 druhý pododstavec | Čl. 36 odst. 2 |
          Čl. 20 odst. 2 | Čl. 28 odst. 2 |
          Čl. 20 odst. 3 | Čl. 36 odst. 1 |
          Čl. 20 odst. 4 | Čl. 34 první pododstavec |
          Čl. 20 odst. 5 | Článek 29 |
          Čl. 20 odst. 6 | Článek 30 |
          Čl. 20 odst. 7 | Článek 31 |
          Čl. 20 odst. 8 | Článek 33 |
          Čl. 20 odst. 9 | Čl. 34 druhý pododstavec |
          Čl. 21 odst. 1 | Čl. 35 odst. 1 |
          Čl. 21 odst. 2 | Čl. 35 odst. 2 |
          Čl. 21 odst. 3 | Čl. 36 odst. 1 |
          Čl. 22 odst. 1 | Článek 37 |
          Čl. 22 odst. 2 | Článek 38 |
          Článek 23 | Článek 39 |
          Článek 25 | Článek 41 |
          Článek 26 | Článek 42 |
          Příloha | Příloha I |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.