Nařízení Komise (ES) č. 2112/2003 ze dne 1. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1334/2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvkůText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2112/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2112/2003
          ze dne 1. prosince 2003,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 1334/2003, kterým se mění podmínky pro povolení některých doplňkových látek v krmivech, které patří do skupiny stopových prvků
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením Rady (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na články 3, 9d a 9e této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha nařízení Komise (ES) č. 1334/2003 [3] obsahuje tiskovou chybu, kterou je třeba opravit.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1334/2003 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 1. prosince 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 11.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Seznam doplňkových látek v polo ce E1 elezo–Fe se nahrazuje tímto:
          "Číslo ES | Prvek | Doplňková látka | Chemický vzorec a popis | Maximální obsah prvku v mg/kg kompletního krmiva nebo v mg/den | Jiná ustanovení | Doba povolení |
          Stopové prvky
          E 1 | Železo-Fe | Uhličitan železnatý | FeCO3 | Ovce: 500 (celkem) mg/kg kompletního krmiva Domácí zvířata: 1 250 (celkem) mg/kg kompletního krmiva Selata: do jednoho týdne před odstavením: 250 mg/denostatní selata: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmivaOstatní druhy zvířat: 750 (celkem) mg/kg kompletního krmiva | | Bez časového omezení |
          Chlorid železnatý tetrahydrát | FeCl2.4H2O | |
          Chlorid železitý hexahydrát | FeCl3.6H2O | |
          Citronan železnatý hexahydrát | Fe3(C6H5O7)2.6H2O | |
          Fumaran železnatý | FeC4H2O4 | |
          Mléčnan železnatý trihydrát | Fe(C3H5O3)2.3H2O | |
          Oxid železitý | Fe2O3 | |
          Síran železnatý monohydrát | FeSO4H2O | |
          Síran železnatý heptahydrát | FeSO4.7H2O | |
          Chelát železa a aminokyselin hydrát | Fe(x)1-3.nH2O (x = anion aminokyselin z hydrolyzovaných bílkovin soji) Molekulová hmotnost nejvýše 1500" | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.