Nařízení Komise (ES) č. 2118/2003 ze dne 2. prosince 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Tanzanie a do Srbska a Černé HoryText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2118/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2118/2003
          ze dne 2. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999, pokud jde o přepravu některých druhů odpadů do Tanzanie a do Srbska a Černé Hory
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 259/93 ze dne 1. února 1993 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 [2], a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1420/1999 ze dne 29. dubna 1999, kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD [3], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2243/2001 [4], a zejména na čl. 3 odst. 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dne 21. října 2002 zaslala Komise verbální nótu orgánům Svazové republiky Jugoslávie s dotazem, zda by tato země přijala vývoz odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné ze Společenství za účelem využití, a pokud ano, jaký případný kontrolní postup by bylo nutné použít.
          (2) Ve své odpovědi ze dne 30. ledna 2003 Srbsko a Černá Hora informovalo Komisi, že dovoz všech odpadů uvedených v příloze II nařízení (EHS) č. 259/93 ze Společenství bude přijat a že žádný kontrolní postup nebude nutný. Vzhledem k tomu, že bývalá Svazová republika Jugoslávie nedávno změnila ústavu a přejmenovala se na "Srbsko a Černá Hora", měla by žádost (zahrnout všechny odpady do přílohy D nařízení Komise (ES) č. 1547/1999 [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2243/2001 [6] mít za následek vložení nové položky s novým názvem země.
          (3) Dne 27. února 2003 byla Komise oficiálně informována Tanzanií o změně postupu pro dovoz odpadů ze Společenství za účelem jeho využití. Dovoz odpadů druhu GE 010 ex700100 se již nezakazuje a bude podléhat pouze postupům používaným pro běžné obchodní transakce.
          (4) V souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení (EHS) č. 259/93 byl výbor zřízený článkem 18 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [7], naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 96/350/ES [8], uvědomen o oficiální žádosti Tanzanie a oficiální žádosti Srbska a Černé Hory dne 30. dubna 2003.
          (5) Pro zohlednění nové situace těchto zemí je nutné současně změnit nařízení (ES) č. 1420/1999 a nařízení (ES) č. 1547/1999.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 18 směrnice 75/442/EHS,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Příloha A nařízení (ES) č. 1420/1999 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. prosince 2003.
          Za Komisi
          Pascal Lamy
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s.1.
          [2] Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 303, 20.11.2001, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 303, 20.11.2001, s. 11.
          [7] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.
          [8] Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Příloha D nařízení (ES) č. 1547/1999 se mění takto:
          1. V příloze D se mezi položku týkající se Svatého Tomáše a Princova ostrova (São Tomé e Príncipe) a položku týkající se Sierry Leone vkládá tato položka:
          "SRBSKO A ČERNÁ HORA
          Všechny druhy".
          2. Položka týkající se Tanzanie se nahrazuje tímto:
          "TANZANIE
          1. V oddíle GE (Odpadní sklo v nedispergovatelné
          [1]
          formě):
          GE 010 ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla |
          2. V oddíle GJ (Textilní odpad)
          GJ 120 – 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky" |
          [1] "Nedispergovatelná" forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          V příloze A nařízení (ES) č. 1420/1999 se položka týkající se Tanzanie nahrazuje tímto:
          "Všechny druhy s výjimkou:
          1. V oddíle GE (Odpadní sklo v nedispergovatelné
          [1]
          formě):
          GE 010 ex700100 | Skleněné střepy a jiný skleněný odpad a úlomky, kromě skla z katodových trubic a jiného aktivovaného skla |
          2. V oddíle GJ (Textilní odpad)
          GJ 120 – 630900 | Obnošené oděvy a použité textilní výrobky" |
          [1] "Nedispergovatelná" forma nezahrnuje žádný odpad ve formě prášku, kalu, prachu nebo pevných částic obsahujících nebezpečný tekutý odpad.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.