Nařízení Komise (ES) č. 2131/2003 ze dne 4. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2131/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2131/2003
          ze dne 4. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 214/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu se sušeným odstředěným mlékem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 21 nařízení Komise (ES) č. 214/2001 [2] mohou intervenční agentury členských států prodat odstředěné sušené mléko v množství, které bylo uskladněno před 1. květnem 2002.
          (2) Vzhledem k současné situaci na trhu, pro kterou je charakteristická nízká sezónní produkce, je třeba, aby se z veřejných skladů dostalo na trh více sušeného odstředěného mléka.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 21 nařízení (ES) č. 214/2001 se datum "1. květnem 2002" nahrazuje datem "1. červnem 2002".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 4. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 37, 7.2.2001, s. 100. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.