Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2148/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se od 1. července 2002 opravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2148/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2148/2003
          ze dne 5. prosince 2003,
          kterým se od 1. července 2002 opravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství
          RADA EVROPSKÉ UNIE
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovené nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1], naposledy pozměněným nařízením (ES, Euratom) č. 2265/2002 [2], a zejména na články 63, 64, 65, 65a a 82 a přílohu XI služebního řádu a na čl. 20 první pododstavec a článek 64 pracovního řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES, Euratom) č. 2265/2002 nemohlo správně přihlédnout k vývoji čistých odměn francouzských úředníků.
          (2) Čísla vykazující tento vývoj jsou nyní k dispozici a ukazují, že je třeba provést dodatečnou úpravu.
          (3) Je proto třeba upravit částky uvedené ve zmíněném nařízení.
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. července 2002
          a) se tabulka základních měsíčních platů v článku 66 služebního řádu nahrazuje tímto:
          "Platové třídy | Stupně |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
          A 1 | 12298,93 | 12952,26 | 13605,59 | 14258,92 | 14912,25 | 15565,58 | | |
          A 2 | 10914,29 | 11537,72 | 12161,15 | 12784,58 | 13408,01 | 14031,44 | | |
          A 3/LA 3 | 9039,01 | 9584,33 | 10129,65 | 10674,97 | 11220,29 | 11765,61 | 12310,93 | 12856,25 |
          A 4/LA 4 | 7593,73 | 8019,37 | 8445,01 | 8870,65 | 9296,29 | 9721,93 | 10147,57 | 10573,21 |
          A 5/LA 5 | 6260,65 | 6631,55 | 7002,45 | 7373,35 | 7744,25 | 8115,15 | 8486,05 | 8856,95 |
          A 6/LA 6 | 5410,37 | 5705,57 | 6000,77 | 6295,97 | 6591,17 | 6886,37 | 7181,57 | 7476,77 |
          A 7/LA 7 | 4657,24 | 4888,98 | 5120,72 | 5352,46 | 5584,20 | 5815,94 | | |
          A 8/LA 8 | 4118,91 | 4285,02 | | | | | | |
          B 1 | 5410,37 | 5705,57 | 6000,77 | 6295,97 | 6591,17 | 6886,37 | 7181,57 | 7476,77 |
          B 2 | 4687,67 | 4907,44 | 5127,21 | 5346,98 | 5566,75 | 5786,52 | 6006,29 | 6226,06 |
          B 3 | 3931,98 | 4114,72 | 4297,46 | 4480,20 | 4662,94 | 4845,68 | 5028,42 | 5211,16 |
          B 4 | 3400,81 | 3559,29 | 3717,77 | 3876,25 | 4034,73 | 4193,21 | 4351,69 | 4510,17 |
          B 5 | 3039,88 | 3168,13 | 3296,38 | 3424,63 | | | | |
          C 1 | 3468,69 | 3608,56 | 3748,43 | 3888,30 | 4028,17 | 4168,04 | 4307,91 | 4447,78 |
          C 2 | 3017,03 | 3145,21 | 3273,39 | 3401,57 | 3529,75 | 3657,93 | 3786,11 | 3914,29 |
          C 3 | 2814,32 | 2924,14 | 3033,96 | 3143,78 | 3253,60 | 3363,42 | 3473,24 | 3583,06 |
          C 4 | 2542,96 | 2645,97 | 2748,98 | 2851,99 | 2955,00 | 3058,01 | 3161,02 | 3264,03 |
          C 5 | 2344,76 | 2440,84 | 2536,92 | 2633,00 | | | | |
          D 1 | 2649,93 | 2765,79 | 2881,65 | 2997,51 | 3113,37 | 3229,23 | 3345,09 | 3460,95 |
          D 2 | 2416,23 | 2519,14 | 2622,05 | 2724,96 | 2827,87 | 2930,78 | 3033,69 | 3136,60 |
          D 3 | 2248,87 | 2345,12 | 2441,37 | 2537,62 | 2633,87 | 2730,12 | 2826,37 | 2922,62 |
          D 4 | 2120,38 | 2207,33 | 2294,28 | 2381,23" | | | | |
          b) - v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu se částka 184,33 eur nahrazuje částkou 186,14 eur,
          - v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu se částka 237,38 eur nahrazuje částkou 239,71 eur,
          - v čl. 69 druhé větě i v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu se částka 424,07 eur nahrazuje částkou 428,22 eur,
          - v čl. 3 prvním pododstavci přílohy VII služebního řádu se částka 212,14 eur nahrazuje částkou 214,22 eur.
          Článek 2
          Od 1. července 2002 se tabulka základních měsíčních platů v článku 63 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
          "Kategorie | Skupina | Stupeň |
          1 | 2 | 3 | 4 |
          A | I | 5774,37 | 6489,63 | 7204,89 | 7920,15 |
          II | 4190,95 | 4599,33 | 5007,71 | 5416,09 |
          III | 3521,83 | 3678,71 | 3835,59 | 3992,47 |
          B | IV | 3383,18 | 3714,38 | 4045,58 | 4376,78 |
          V | 2657,44 | 2832,61 | 3007,78 | 3182,95 |
          C | VI | 2527,41 | 2676,20 | 2824,99 | 2973,78 |
          VII | 2262,12 | 2339,09 | 2416,06 | 2493,03 |
          D | VIII | 2044,60 | 2165,02 | 2285,44 | 2405,86 |
          IX | 1969,03 | 1996,46 | 2023,89 | 2051,32" |
          Článek 3
          Od 1. července 2002 činí paušální příspěvek uvedený v článku 4a přílohy VII služebního řádu:
          - 111,71 eur měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,
          - 171,28 eur měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.
          Článek 4
          Důchody, na které vznikl nárok do 1. července 2002, se od uvedeného dne vyměřují podle tabulky základních měsíčních platů stanovených v článku 66 služebního řádu, ve znění čl. 1 písm. a) tohoto nařízení.
          Článek 5
          Od 1. července 2002 se tabulka v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu nahrazuje tímto:
          | "Při nároku na příspěvek na domácnost | od 16. dne |
          Bez nároku na příspěvek na domácnost | 1. až 15. den | 1. až 15. den | od 16. dne |
          | | | Eur za kalendářní den |
          A 1 až A 3 a LA 3 | 72,62 | 34,22 | 49,85 | 28,64 |
          A 4 až A 8 a LA 4 až LA 8 a kategorie B | 70,46 | 31,91 | 47,82 | 24,96 |
          Ostatní třídy | 63,93 | 29,77 | 41,15 | 20,58" |
          Článek 6
          Od 1. července 2002 činí příspěvky za práci na směny stanovené v článku 1 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 [3] 323,81 eur, 488,74 eur, 534,38 eur a 728,54 eur.
          Článek 7
          Od 1. července 2002 se na částky uvedené v článku 4 nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [4] použije koeficient 4,674337.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. listopadu 2003.
          Za Radu
          předseda
          P. Lunardi
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          [2] Nařízení Rady (ES. Euratom) č. 2265/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se s účinností od 1. července 2002 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a opravné koeficienty používané na tyto odměny a důchody (Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 1).
          [3] Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2461/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 5).
          [4] Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.