Nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2151/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2151/2003
          ze dne 16. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV)
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) [1], a zejména na článek 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 2195/2002 stanovilo jednotný klasifikační systém pro veřejné zakázky za účelem sjednocení údajů užívaných zadavateli k popisu předmětu smluv.
          (2) S ohledem na vývoj na trzích a požadavky uživatelů mohou struktura a kódy CPV vyžadovat úpravy nebo změny.
          (3) S ohledem na konkrétní potřeby členských států a uživatelů CPV a aby byly opraveny věcné chyby zjištěné v různých jazykových verzích, je třeba strukturu a kódy CPV aktualizovat.
          (4) Do příloh uvedeného nařízení je třeba promítnout technické úpravy a vylepšení, k nimž došlo v rámci legislativního procesu vedoucího k přijetí nařízení (ES) č. 2195/2002, avšak které v něm nemohly být zohledněny.
          (5) Ve svém stanovisku [2] k návrhu nařízení o CPV Výbor regionů upozornil na potřebu vylepšení klasifikace léků a doporučil, aby byla pro doplnění struktury a kódů CPV pro léčivé přípravky použita anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikace (ATC) vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací.
          (6) Zúčastněné strany a uživatelé CPV předložili konkrétní návrhy na vylepšení CPV.
          (7) Aktualizace struktury a kódů CPV by se měla zohlednit v informativních srovnávacích tabulkách mezi CPV a pro zatímní ústřední klasifikací produkce (CPC Prov.) Spojených národů, klasifikací ekonomických činností v Evropských společenstvích (NACE rev.1) a kombinovanou nomenklaturou (KN).
          (8) V zájmu jasnosti by měly být CPV a srovnávací tabulka mezi CPV a CPC Prov. zcela nahrazeny. Všechny změny kódů CPV a jejich popisu by měly být uvedeny v samostatné nové příloze nařízení (ES) č. 2195/2002.
          (9) Vstupem v platnost nařízení Komise (ES) č. 204/2002 ze dne 19. prosince 2001 [3], kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 ze dne 29. října 1993 o statistické klasifikaci produkce podle činností (CPA) v Evropském hospodářském společenství, zastaraly údaje uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2195/2002, která obsahuje srovnání mezi CPV a CPA 96.
          (10) Ve společném postoji (ES) č. 33/2003 ze dne 20. března 2003 přijatém Radou s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby [4] a ve společném postoji (ES) č. 34/2003 ze dne 20. března 2003 přijatém Radou s ohledem na přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb [5] nejsou oblasti produktů stanoveny odkazem na statistickou klasifikaci produkce podle činností (CPA).
          (11) Z uvedených důvodů není vhodné aktualizovat srovnávací tabulku mezi CPV a CPA 96 stanovenou v příloze II nařízení (ES) č. 2195/2002. Přílohu je tudíž třeba zrušit.
          (12) Nařízení (ES) č. 2195/2002 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.
          (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Poradního výboru pro zadávání veřejných zakázek,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2195/2002 se mění takto:
          příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
          příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení;
          příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení;
          příloha IV se mění v souladu s přílohou IV tohoto nařízení;
          příloha V se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 340, 16.12.2002, s. 1.
          [2] Úř. věst. C 192, 12.8.2002, s. 50.
          [3] Úř. věst. L 36, 6.2.2002, s. 1.
          [4] Úř. věst. C 147 E, 24.6.2003, s. 1.
          [5] Úř. věst. C 147 E, 24.6.2003, s. 137.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          SPOLEČNÝ SLOVNÍK PRO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (CPV)
          Struktura klasifikačního systému
          1. CPV se skládá z hlavního slovníku a doplňkového slovníku.
          2. Hlavní slovník je založen na stromové struktuře sestávající nejvýše z devítimístných kódů se slovním popisem produktu, činnosti nebo služby, které jsou předmětem smlouvy.
          Číselný kód je osmimístný a dále se dělí na:
          - oddíly, určené prvními dvěma číslicemi (XX000000-Y),
          - skupiny, určené prvními třemi číslicemi (XXX00000-Y),
          - třídy, určené prvními čtyřmi číslicemi (XXXX0000-Y),
          - kategorie, určené prvními pěti číslicemi (XXXXX000-Y).
          Každá z posledních tří číslic kódu odpovídá dalšímu upřesnění v rámci jednotlivých kategorií.
          Devátá číslice slouží k ověření předešlých čísel.
          3. K rozšíření popisu předmětu smlouvy může být použit doplňkový slovník. Položky doplňkového slovníku jsou označeny alfanumerickým kódem, kterému odpovídá slovní popis umožňující další upřesnění charakteristik nebo účelu zboží, které je předmětem nákupu.
          Alfanumerický kód obsahuje:
          - první úroveň určenou písmenem odpovídajícím sekci,
          - druhou úroveň určenou čtyřmi číslicemi, z nichž první tři označují pododdíl a na posledním místě je kontrolní číslice.
          HLAVNÍ SLOVNÍK
          Kód CPV | Popis |
          01000000-7 | Produkty zemědělství, myslivosti a související služby |
          01100000-8 | Produkty rostlinné výroby vč. zelinářství a zahradnictví |
          01110000-1 | Obiloviny a jiné kulturní plodiny |
          01111000-8 | Obiloviny |
          01111100-9 | Pšenice |
          01111110-2 | Pšenice tvrdá |
          01111120-5 | Pšenice obecná |
          01111200-0 | Kukuřice |
          01111300-1 | Rýže |
          01111400-2 | Ječmen |
          01111500-3 | Žito |
          01111600-4 | Oves |
          01111700-5 | Slad |
          01111900-7 | Produkty z obilovin |
          01112000-5 | Brambory a sušená zelenina |
          01112100-6 | Brambory |
          01112200-7 | Sušené vyluštěné luštěniny a luštěninová zelenina |
          01112210-0 | Sušené vyluštěné luštěniny |
          01112211-7 | Čočka |
          01112212-4 | Cizrna (Garbanzos) |
          01112213-1 | Sušený hrách |
          01112220-3 | Luštěninová zelenina |
          01113000-2 | Olejnatá semena a olejnaté plody |
          01113100-3 | Sójové boby |
          01113200-4 | Podzemnice olejná |
          01113300-5 | Slunečnicová semena |
          01113400-6 | Bavlníková semena |
          01113500-7 | Sezamová semena |
          01113600-8 | Hořčičná semena |
          01114000-9 | Nezpracovaný tabák |
          01115000-6 | Rostliny využívané pro výrobu cukru |
          01115100-7 | Cukrovka |
          01115200-8 | Cukrová třtina |
          01116000-3 | Sláma a pícniny |
          01116100-4 | Sláma |
          01116200-5 | Pícniny |
          01117000-0 | Rostlinné suroviny |
          01117100-1 | Rostlinné suroviny používané při výrobě textilu |
          01117110-4 | Bavlna |
          01117120-7 | Juta |
          01117130-0 | Len |
          01118000-7 | Přírodní kaučuk a latex a příbuzné produkty |
          01118100-8 | Přírodní kaučuk |
          01118200-9 | Přírodní latex |
          01118210-2 | Latexové produkty |
          01119000-4 | Rostliny pro speciální použití |
          01119100-5 | Rostliny používané v parfumerii, lékařství nebo jako insekticidy, nebo k podobným účelům |
          01119110-8 | Rostliny používané v parfumerii |
          01119120-1 | Rostliny používané v lékařství |
          01119130-4 | Rostliny používané jako insekticidy |
          01119140-7 | Rostliny používané jako fungicidy nebo k podobným účelům |
          01119200-6 | Semena rostlin pro speciální použití |
          01120000-4 | Zelenina, zahradnické speciality a školkařské výpěstky |
          01121000-1 | Zelenina |
          01121100-2 | Kořenová a cibulová zelenina |
          01121110-5 | Kořenová zelenina |
          01121111-2 | Řepa |
          01121112-9 | Mrkev |
          01121113-6 | Cibule |
          01121114-3 | Vodnice |
          01121120-8 | Cibulová zelenina |
          01121200-3 | Plodová zelenina |
          01121210-6 | Fazole |
          01121211-3 | Bob polní |
          01121212-0 | Fazol obecný |
          01121213-7 | Fazol šarlatový |
          01121220-9 | Hrách |
          01121221-6 | Hrách zahradní |
          01121222-3 | Hrách cukrový |
          01121230-2 | Papriky |
          01121240-5 | Rajčata |
          01121250-8 | Cukety |
          01121260-1 | Houby |
          01121270-4 | Okurky |
          01121300-4 | Listová zelenina |
          01121310-7 | Hlávkový salát |
          01121320-0 | Salátové listy |
          01121330-3 | Artyčoky |
          01121340-6 | Špenát |
          01121400-5 | Zelí |
          01121410-8 | Zelí bílé |
          01121420-1 | Květák |
          01121430-4 | Brokolice |
          01121440-7 | Růžičková kapusta |
          01121500-6 | Semena zeleniny |
          01122000-8 | Zahradnické speciality |
          01122100-9 | Živé rostliny, cibule, kořeny, řízky a odnože |
          01122200-0 | Řezané květiny |
          01122210-3 | Květinové dekorace |
          01122300-1 | Semena květin |
          01130000-7 | Ovoce, ořechy a rostliny pěstované pro výrobu nápojů a koření |
          01131000-4 | Ovoce a ořechy |
          01131100-5 | Tropické ovoce a ořechy |
          01131110-8 | Tropické ovoce |
          01131111-5 | Banány |
          01131112-2 | Ananasy |
          01131113-9 | Mango |
          01131114-6 | Datle |
          01131115-3 | Hrozinky |
          01131116-0 | Fíky |
          01131117-7 | Avokádo |
          01131118-4 | Kiwi |
          01131120-1 | Kokosové ořechy |
          01131200-6 | Citrusové ovoce |
          01131210-9 | Citróny |
          01131220-2 | Pomeranče |
          01131230-5 | Grapefruity |
          01131240-8 | Mandarinky |
          01131250-1 | Kyselé lajmy |
          01131300-7 | Jiné než tropické ovoce |
          01131310-0 | Bobulové ovoce |
          01131311-7 | Rybíz |
          01131312-4 | Angrešt |
          01131313-1 | Jahody |
          01131314-8 | Maliny |
          01131315-5 | Brusinky |
          01131320-3 | Jablka, hrušky a kdoule |
          01131321-0 | Jablka |
          01131322-7 | Hrušky |
          01131323-4 | Kdoule |
          01131330-6 | Peckové ovoce |
          01131331-3 | Meruňky |
          01131332-0 | Broskve |
          01131333-7 | Třešně |
          01131334-4 | Švestky |
          01131340-9 | Hrozny |
          01131341-6 | Stolní hrozny |
          01131342-3 | Vinné hrozny |
          01131400-8 | Olivy |
          01131500-9 | Semena ovoce |
          01132000-1 | Rostliny pěstované pro výrobu nápojů |
          01132100-2 | Káva |
          01132200-3 | Čajovníky |
          01132300-4 | Maté |
          01132400-5 | Kakaové boby |
          01133000-8 | Nezpracované koření |
          01200000-9 | Živá zvířata a produkty z jejich chovu |
          01210000-2 | Skot živý a produkty z jeho chovu |
          01211000-9 | Skot |
          01211100-0 | Živý skot |
          01211200-1 | Telata |
          01212000-6 | Čerstvé kravské mléko |
          01213000-3 | Býčí sperma |
          01220000-5 | Hospodářská užitková zvířata a produkty jejich chovu |
          01221000-2 | Hospodářská zvířata |
          01221100-3 | Ovce |
          01221200-4 | Kozy |
          01221300-5 | Koně |
          01222000-9 | Čerstvé ovčí a kozí mléko |
          01222100-0 | Ovčí mléko |
          01222200-1 | Kozí mléko |
          01223000-6 | Vlna a zvířecí chlupy |
          01223100-7 | Střižní vlna |
          01223200-8 | Zvířecí chlupy |
          01230000-8 | Prasata |
          01240000-1 | Drůbež živá a vejce |
          01241000-8 | Drůbež živá |
          01242000-5 | Vejce |
          01250000-4 | Drobná živá zvířata a produkty jejich chovu |
          01251000-1 | Králíci a zajíci |
          01251100-2 | Králíci |
          01251200-3 | Zajíci |
          01252000-8 | Produkty živočišné výroby |
          01252100-9 | Přírodní med |
          01252200-0 | Plži |
          01252300-1 | Jedlé produkty živočišného původu |
          01252400-2 | Vosky |
          01300000-0 | Produkty smíšeného hospodářství |
          01900000-6 | Zemědělský pomocný materiál |
          02000000-4 | Produkty lesnictví a těžby dřeva |
          02100000-5 | Dřevo |
          02110000-8 | Jehličnaté dřevo |
          02120000-1 | Tropické dřevo |
          02130000-4 | Palivové dřevo |
          02140000-7 | Surové dřevo |
          02150000-0 | Měkké dřevo |
          02160000-3 | Dřevěný odpad |
          02170000-6 | Dřevěné zbytky |
          02180000-9 | Klády |
          02181000-6 | Dřevěné sloupy |
          02182000-3 | Kůly |
          02190000-2 | Užitkové dřevo |
          02191000-9 | Produkty z užitkového dřeva |
          02200000-6 | Gumy |
          02210000-9 | Balzámy |
          02220000-2 | Šelak |
          02300000-7 | Korek |
          02400000-8 | Ostatní produkty lesnictví |
          02410000-1 | Okrasné rostliny, trávy, mechy a lišejníky |
          02500000-9 | Produkty lesních školek |
          02510000-2 | Rostliny |
          02511000-9 | Sazenice rostlin |
          02512000-6 | Cibule květin |
          02513000-3 | Keře |
          02520000-5 | Stromy |
          05000000-5 | Ryby a ostatní produkty akvakultury, související služby |
          05100000-6 | Ryby |
          05110000-9 | Ryby živé |
          05120000-2 | Ryby, čerstvé nebo chlazené |
          05121000-9 | Platýsovité ryby, čerstvé nebo chlazené |
          05121100-0 | Jazyk mořský, čerstvý nebo chlazený |
          05121200-1 | Platýs velký, čerstvý nebo chlazený |
          05122000-6 | Ryby čeledi treskovitých, čerstvé nebo chlazené |
          05122100-7 | Tresky, čerstvé nebo chlazené |
          05122200-8 | Treska pollak, čerstvá nebo chlazená |
          05122300-9 | Štikozubci, čerství nebo chlazení |
          05122400-0 | Treska jednoskvrnná, čerstvá nebo chlazená |
          05123000-3 | Sleď, čerstvý nebo chlazený |
          05124000-0 | Tuňák, čerstvý nebo chlazený |
          05125000-7 | Treska bezvousá, čerstvá nebo chlazená |
          05126000-4 | Šprot obecný, čerstvý nebo chlazený |
          05127000-1 | Losos, čerstvý nebo chlazený |
          05130000-5 | Rybí maso |
          05200000-7 | Korýši |
          05210000-0 | Čerství korýši |
          05220000-3 | Ústřice |
          05230000-6 | Měkkýši |
          05240000-9 | Vodní bezobratlí |
          05300000-8 | Produkty akvakultury |
          05310000-1 | Korály a podobné produkty |
          05320000-4 | Přírodní houba živočišného původu |
          05330000-7 | Řasy |
          05331000-4 | Chaluhy |
          05400000-9 | Vedlejší produkty rybolovu |
          05410000-2 | Rybí moučka |
          10000000-3 | Černé uhlí, hnědé uhlí, lignit a rašelina a ostatní produkty odvozené z uhlí |
          10100000-4 | Uhlí a paliva vyrobená z uhlí |
          10110000-7 | Uhlí |
          10120000-0 | Tuhá paliva vyrobená z uhlí |
          10121000-7 | Černé uhlí a černouhelné brikety |
          10122000-4 | Brikety |
          10123000-1 | Tuhá paliva |
          10124000-8 | Fosilní paliva |
          10125000-5 | Paliva na bázi dřeva |
          10200000-5 | Lignit a rašelina |
          10210000-8 | Hnědé uhlí a lignit, hnědouhelné brikety |
          10220000-1 | Rašelina |
          10300000-6 | Produkty odvozené z uhlí |
          10310000-9 | Petrolej |
          10320000-2 | Koksárenské produkty |
          10321000-9 | Koks |
          11000000-0 | Ropa, zemní plyn, nafta a přidružené produkty |
          11100000-1 | Ropa (surová) |
          11200000-2 | Zemní plyn |
          11300000-3 | Nafta a přidružené produkty |
          11310000-6 | Živičná nebo ropná břidlice |
          12000000-7 | Uranové a thoriové rudy |
          12100000-8 | Uranové rudy |
          12200000-9 | Thoriové rudy |
          13000000-4 | Rudy kovů |
          13100000-5 | Železné rudy |
          13200000-6 | Neželezné rudy |
          13210000-9 | Měděné rudy |
          13220000-2 | Niklové rudy |
          13230000-5 | Hliníkové rudy |
          13240000-8 | Rudy drahých kovů |
          13250000-1 | Olovnaté rudy |
          13260000-4 | Zinkové rudy |
          13270000-7 | Cínové rudy |
          13300000-7 | Různé druhy rud |
          14000000-1 | Produkty těžebního průmyslu a další doprovodné produkty |
          14100000-2 | Stavební materiály z kamene |
          14110000-5 | Kámen pro stavební účely |
          14111000-2 | Mramor a vápenatý kámen pro stavební účely |
          14111100-3 | Mramor |
          14111200-4 | Travertin |
          14112000-9 | Různé kameny pro stavební účely |
          14112100-0 | Žula |
          14112200-1 | Pískovec |
          14112300-2 | Čedič |
          14112400-3 | Obrubníky |
          14120000-8 | Vápenec, sádrovec a křída |
          14121000-5 | Vápenec a sádrovec |
          14121100-6 | Sádrovec |
          14121200-7 | Vápno |
          14121210-0 | Práškové vápno |
          14121300-8 | Vápenec |
          14122000-2 | Křída a dolomit |
          14122100-3 | Křída |
          14122200-4 | Dolomit |
          14130000-1 | Břidlice |
          14200000-3 | Písky a jíly |
          14210000-6 | Kamenivo, písky a štěrkopísky, drcené kamenivo a jiná plniva do betonu |
          14211000-3 | Písky |
          14211100-4 | Přírodní písek |
          14212000-0 | Zrna, drť, prach z kamenů, říční štěrk, těžené nebo drcené kamenivo, kamenné směsi, štěrkopískové směsi a jiná plniva do betonu |
          14212100-1 | Říční štěrk a kamenivo |
          14212110-4 | Říční štěrk |
          14212120-7 | Kamenivo |
          14212200-2 | Plniva do betonu |
          14212210-5 | Štěrkopísky |
          14212300-3 | Těžené a drcené kamenivo |
          14212310-6 | Štěrkopísek |
          14212320-9 | Drcená žula |
          14212330-2 | Drcený čedič |
          14212400-4 | Zemina |
          14212410-7 | Ornice |
          14212420-0 | Podzákladí |
          14212430-3 | Drť z kamenů |
          14213000-7 | Makadamový štěrk, dehtový makadamový štěrk a dehtové písky |
          14213100-8 | Makadamový štěrk |
          14213200-9 | Dehtový makadamový štěrk |
          14213300-0 | Živičné písky |
          14220000-9 | Jíly a kaolin |
          14221000-6 | Jíly |
          14222000-3 | Kaolin |
          14300000-4 | Suroviny pro chemický průmysl a výrobu hnojiv |
          14310000-7 | Suroviny pro výrobu hnojiv |
          14311000-4 | Přírodní vápník, fosfát hlinitovápenatý a surové přírodní draselné soli |
          14311100-5 | Přírodní vápník |
          14311200-6 | Fosfáty hlinitovápenaté |
          14311300-7 | Surové přírodní draselné soli |
          14312000-1 | Pyrity |
          14312100-2 | Nepražené pyrity |
          14320000-0 | Suroviny pro chemický průmysl |
          14400000-5 | Sůl a čistý chlorid sodný |
          14410000-8 | Sůl kamenná |
          14420000-1 | Mořská sůl |
          14430000-4 | Odpařená sůl a čistý chlorid sodný |
          14440000-7 | Posypová sůl |
          14450000-0 | Solný roztok |
          14500000-6 | Produkty těžby ostatních nerostných surovin j.n. |
          14510000-9 | Přírodní asfalt a přírodní asfaltové směsi |
          14511000-6 | Přírodní asfalt |
          14512000-3 | Přírodní asfaltové směsi |
          14520000-2 | Drahokamy a polodrahokamy, pemza, smirek, přírodní brusiva, ostatní nerostné suroviny a drahé kovy |
          14521000-9 | Drahokamy a polodrahokamy |
          14521100-0 | Drahokamy |
          14521110-3 | Diamanty |
          14521120-6 | Rubíny |
          14521130-9 | Smaragdy |
          14521140-2 | Drť nebo prach z drahých kamenů |
          14521200-1 | Polodrahokamy |
          14521210-4 | Drť nebo prach z polodrahokamů |
          14522000-6 | Průmyslové diamanty, pemza, smirek a jiná přírodní brusiva |
          14522100-7 | Pemza |
          14522200-8 | Průmyslové diamanty |
          14522300-9 | Smirek |
          14522400-0 | Přírodní brusiva |
          14523000-3 | Příbuzné nerosty, drahé kovy a přidružené produkty |
          14523100-4 | Nerosty |
          14523200-5 | Zlato |
          14523300-6 | Stříbro |
          14523400-7 | Platina |
          15000000-8 | Potravinářské výrobky a nápoje |
          15100000-9 | Živočišné produkty, maso a masné výrobky |
          15110000-2 | Maso |
          15111000-9 | Maso skotu |
          15111100-0 | Hovězí maso |
          15111110-3 | Konzervované hovězí maso |
          15111140-2 | Jatečně upravená těla skotu |
          15111190-7 | Hovězí části |
          15111191-4 | Bifteky |
          15111200-1 | Telecí maso |
          15111210-4 | Telecí části |
          15112000-6 | Drůbež |
          15112100-7 | Čerstvá drůbež, celá zvířata |
          15112110-0 | Husy |
          15112120-3 | Krůty |
          15112130-6 | Kuřata |
          15112140-9 | Kachny |
          15112200-8 | Části drůbeže |
          15112210-1 | Části kuřat |
          15112220-4 | Části krůt |
          15112230-7 | Části kachen, hus a perliček |
          15112300-9 | Drůbeží játra |
          15112310-2 | Foie gras |
          15113000-3 | Vepřové maso |
          15113100-4 | Vepřové kotlety |
          15113300-6 | Jatečně upravená těla prasat |
          15114000-0 | Droby |
          15115000-7 | Jehněčí a skopové maso |
          15115100-8 | Jehněčí maso |
          15115200-9 | Skopové maso |
          15117000-1 | Kozí maso |
          15118000-8 | Koňské a oslí maso, maso mul a mezků |
          15118100-9 | Koňské maso |
          15118900-7 | Maso oslů, mul a mezků |
          15119000-5 | Různá masa |
          15119100-6 | Králičí maso |
          15119200-7 | Zaječí maso |
          15119300-8 | Zvěřina |
          15119400-9 | Žabí stehýnka |
          15119500-0 | Holubi |
          15120000-5 | Živočišná vlna, kůže a kožky |
          15121000-2 | Vlna |
          15122000-9 | Zvířecí kůže |
          15123000-6 | Zvířecí kožky |
          15124000-3 | Kůže ptáků a peří |
          15130000-8 | Masné produkty |
          15131000-5 | Masné konzervy a přípravky |
          15131100-6 | Výrobky z prejtu |
          15131110-9 | Prejt |
          15131120-2 | Uzeniny |
          15131130-5 | Uzenky |
          15131131-2 | Játrové uzenky |
          15131132-9 | Hovězí uzenky |
          15131133-6 | Vepřové uzenky |
          15131134-3 | Jelita a tlačenky |
          15131135-0 | Drůbeží uzenky |
          15131200-7 | Sušené, solené, uzené nebo kořeněné maso |
          15131210-0 | Uzená šunka |
          15131220-3 | Slanina |
          15131230-6 | Salám |
          15131300-8 | Přípravky z jater |
          15131310-1 | Paštika |
          15131320-4 | Přípravky z husích nebo kachních jater |
          15131400-9 | Výrobky z vepřového masa |
          15131410-2 | Šunka |
          15131420-5 | Masové kuličky |
          15131490-6 | Připravená jídla z vepřového masa |
          15131500-0 | Výrobky z drůbežího masa |
          15131600-1 | Výrobky z hovězího a telecího masa |
          15131610-4 | Kuličky z hovězího masa |
          15131620-7 | Mleté hovězí maso |
          15131640-3 | Hovězí burgery |
          15131700-2 | Přípravky z masa |
          15200000-0 | Přípravky a konzervy z ryb |
          15210000-3 | Rybí filé, játra a jikry |
          15211000-0 | Rybí filé |
          15211100-1 | Rybí filé, čerstvé |
          15212000-7 | Jikry |
          15213000-4 | Rybí játra |
          15220000-6 | Ryby, rybí filé nebo jiné rybí maso, zmrazené |
          15221000-3 | Ryby, zmrazené |
          15222000-0 | Rybí filé, zmrazené |
          15223000-7 | Části ryb, zmrazené |
          15229000-9 | Zmrazené výrobky z ryb |
          15230000-9 | Sušené nebo solené ryby; ryby ve slaném nálevu; uzené ryby |
          15231000-6 | Sušené ryby |
          15232000-3 | Solené ryby |
          15233000-0 | Ryby ve slaném nálevu |
          15234000-7 | Uzené ryby |
          15234100-8 | Uzený losos |
          15234200-9 | Uzený sleď |
          15234300-0 | Uzený pstruh |
          15235000-4 | Rybí konzervy |
          15240000-2 | Ryby v konzervách nebo jiných obalech a jiné přípravky a konzervy z ryb |
          15241000-9 | Ryby obalené, v konzervách nebo jiných obalech |
          15241100-0 | Losos v konzervě |
          15241200-1 | Přípravky a konzervy ze sleďů |
          15241300-2 | Sardinky |
          15241400-3 | Tuňák v konzervě |
          15241500-4 | Makrely |
          15241600-5 | Sardele |
          15241700-6 | Rybí prsty |
          15241800-7 | Přípravky z ryb, obalené |
          15242000-6 | Připravená rybí jídla |
          15243000-3 | Přípravky z ryb |
          15244000-0 | Kaviár a kaviárové náhražky |
          15244100-1 | Kaviár |
          15244200-2 | Kaviárové náhražky |
          15250000-5 | Plody moře |
          15251000-2 | Korýši, zmrazení |
          15252000-9 | Přípravky a konzervy z korýšů |
          15253000-6 | Výrobky z měkkýšů |
          15300000-1 | Ovoce, zelenina a podobné produkty |
          15310000-4 | Brambory a výrobky z brambor |
          15311000-1 | Brambory zmrazené |
          15311100-2 | Hranolky |
          15311200-3 | Brambory nakrájené na kostičky, na plátky a ostatní zmrazené brambory |
          15312000-8 | Výrobky z brambor |
          15312100-9 | Instantní bramborové kaše |
          15312200-0 | Předsmažené hranolky |
          15312300-1 | Bramborové lupínky |
          15312310-4 | Ochucené bramborové lupínky |
          15312400-2 | Slané pečivo z brambor |
          15312500-3 | Bramborové krokety |
          15313000-5 | Upravené brambory |
          15320000-7 | Ovocné a zeleninové šťávy |
          15321000-4 | Ovocné šťávy |
          15321100-5 | Pomerančová šťáva |
          15321110-8 | Zahuštěná pomerančová šťáva |
          15321200-6 | Grapefruitová šťáva |
          15321300-7 | Citrónová šťáva |
          15321400-8 | Ananasová šťáva |
          15321500-9 | Hroznová šťáva |
          15321600-0 | Jablečná šťáva |
          15321700-1 | Směsi nezahuštěných šťáv |
          15321800-2 | Zahuštěné šťávy |
          15322000-1 | Zeleninové šťávy |
          15322100-2 | Rajčatová šťáva |
          15330000-0 | Ovoce a zelenina |
          15331000-7 | Upravená zelenina |
          15331100-8 | Zelenina, čerstvá nebo zmrazená |
          15331110-1 | Upravená kořenová zelenina |
          15331120-4 | Upravená cibulová zelenina |
          15331130-7 | Fazole, hrách, papriky, rajčata a ostatní zelenina |
          15331131-4 | Upravené fazole |
          15331132-1 | Upravený hrách |
          15331133-8 | Půlený hrách |
          15331134-5 | Upravená rajčata |
          15331135-2 | Upravené houby |
          15331136-9 | Upravené papriky |
          15331137-6 | Sójové klíčky |
          15331138-3 | Lanýže |
          15331140-0 | Listová zelenina a zelí |
          15331142-4 | Upravené zelí |
          15331150-3 | Upravené luštěniny |
          15331170-9 | Zmrazená zelenina |
          15331400-1 | Konzervovaná zelenina a/nebo zeleninové konzervy |
          15331410-4 | Fazole v rajčatové omáčce |
          15331411-1 | Pečené fazole v rajčatové omáčce |
          15331420-7 | Konzervovaná rajčata |
          15331423-8 | Rajčata v konzervě |
          15331425-2 | Rajčatový protlak |
          15331427-6 | Rajčatový koncentrát |
          15331428-3 | Rajčatová omáčka |
          15331430-0 | Houby v konzervě |
          15331450-6 | Upravené olivy |
          15331460-9 | Zelenina v konzervě |
          15331461-6 | Kyselé zelí v konzervě |
          15331462-3 | Hrách v konzervě |
          15331463-0 | Vyloupané fazole v konzervě |
          15331464-7 | Fazolové lusky v konzervě |
          15331465-4 | Chřest v konzervě |
          15331466-1 | Olivy v konzervě |
          15331470-2 | Kukuřice cukrová |
          15331480-5 | Zelenina zpracovaná jako polotovar |
          15331500-2 | Zelenina naložená v octě |
          15332000-4 | Upravené ovoce a ořechy |
          15332100-5 | Upravené ovoce |
          15332140-7 | Upravená jablka |
          15332150-0 | Upravené hrušky |
          15332160-3 | Upravené banány |
          15332170-6 | Rebarbora |
          15332180-9 | Melouny |
          15332200-6 | Džemy a marmelády; ovocná želé; ovocné a ořechové protlaky a pasty |
          15332230-5 | Marmelády |
          15332231-2 | Pomerančová marmeláda |
          15332232-9 | Citrónová marmeláda |
          15332240-8 | Ovocná želé |
          15332250-1 | Ovocné pasty |
          15332260-4 | Ořechové pasty |
          15332261-1 | Arašídové máslo |
          15332270-7 | Ovocné protlaky |
          15332290-3 | Džemy |
          15332291-0 | Meruňkový džem |
          15332292-7 | Ostružinový džem |
          15332293-4 | Džem z černého rybízu |
          15332294-1 | Třešňový džem |
          15332295-8 | Malinový džem |
          15332296-5 | Jahodový džem |
          15332300-7 | Upravené ořechy |
          15332310-0 | Pražené nebo solené ořechy |
          15332400-8 | Konzervované ovoce |
          15332410-1 | Sušené ovoce |
          15332411-8 | Upravené korintky |
          15332412-5 | Upravené hrozinky |
          15332419-4 | Sultánky |
          15333000-1 | Vedlejší produkty rostlinné výroby |
          15400000-2 | Oleje a tuky živočišné a rostlinné |
          15410000-5 | Oleje a tuky živočišné a rostlinné surové |
          15411000-2 | Oleje živočišné a rostlinné |
          15411100-3 | Rostlinné oleje |
          15411110-6 | Olivový olej |
          15411120-9 | Sezamový olej |
          15411130-2 | Podzemnicový olej |
          15411140-5 | Kokosový olej |
          15411200-4 | Olej na vaření |
          15411210-7 | Olej na smažení |
          15412000-9 | Tuky |
          15412100-0 | Živočišné tuky |
          15412200-1 | Rostlinné tuky |
          15413000-6 | Pevné zbytky rostlinných tuků nebo olejů |
          15413100-7 | Olejné pokrutiny |
          15420000-8 | Rafinované oleje a tuky |
          15421000-5 | Rafinované oleje |
          15422000-2 | Rafinované tuky |
          15423000-9 | Hydrogenované nebo esterifikované oleje a tuky |
          15424000-6 | Rostlinné vosky |
          15430000-1 | Jedlé tuky |
          15431000-8 | Margarín a podobné přípravky |
          15431100-9 | Margarín |
          15431110-2 | Tekutý margarín |
          15431200-0 | Pomazánky se sníženým nebo s nízkým obsahem tuku |
          15500000-3 | Mléčné výrobky |
          15510000-6 | Mléko a smetana |
          15511000-3 | Mléko |
          15511100-4 | Pasterované mléko |
          15511200-5 | Sterilované mléko |
          15511210-8 | UHT mléko |
          15511300-6 | Odstředěné mléko |
          15511400-7 | Polotučné mléko |
          15511500-8 | Plnotučné mléko |
          15511600-9 | Zahuštěné mléko |
          15511700-0 | Sušené mléko |
          15512000-0 | Smethana |
          15512100-1 | Tekutá smetana do kávy |
          15512200-2 | Sladká hustá smetana |
          15512300-3 | Zahuštěná smetana |
          15512900-9 | Smetana ke šlehání |
          15530000-2 | Máslo |
          15540000-5 | Sýry |
          15541000-2 | Stolní sýry |
          15542000-9 | Čerstvé sýry |
          15542100-0 | Tvaroh |
          15542200-1 | Měkké sýry |
          15542300-2 | Feta sýr |
          15543000-6 | Strouhaný sýr, sýr v prášku, sýr s modrou plísní a ostatní sýry |
          15543100-7 | Sýr s modrou plísní |
          15543200-8 | Sýr čedar |
          15543300-9 | Strouhaný sýr |
          15543400-0 | Parmazán |
          15544000-3 | Tvrdý sýr |
          15545000-0 | Roztíratelné sýry |
          15550000-8 | Různé mléčné výrobky |
          15551000-5 | Jogurty a ostatní fermentované mléčné výrobky |
          15551300-8 | Jogurt |
          15551310-1 | Neochucený jogurt |
          15551320-4 | Ochucený jogurt |
          15551500-0 | Podmáslí |
          15552000-2 | Kasein |
          15553000-9 | Laktóza nebo laktózový sirup |
          15554000-6 | Syrovátka |
          15555000-3 | Zmrzlina a podobné výrobky |
          15555100-4 | Zmrzlina |
          15555200-5 | Sorbet |
          15600000-4 | Mlýnské a škrobárenské výrobky |
          15610000-7 | Mlýnské výrobky |
          15611000-4 | Loupaná rýže |
          15612000-1 | Obilná nebo rostlinná mouka a příbuzné produkty |
          15612100-2 | Pšeničná mouka |
          15612110-5 | Celozrnná mouka |
          15612120-8 | Mouka na pečení chleba |
          15612130-1 | Mouka bez kvasnic |
          15612150-7 | Mouka na jemné pečivo |
          15612190-9 | Mouka s přísadou kypřícího prášku |
          15612200-3 | Obilná mouka |
          15612210-6 | Kukuřičná mouka |
          15612220-9 | Rýžová mouka |
          15612300-4 | Zeleninová mouka a krupice |
          15612400-5 | Směsi pro přípravu pekárenských výrobků |
          15612410-8 | Směsi pro přípravu sladkého pečiva |
          15612420-1 | Směsi pro pečení |
          15612500-6 | Pekárenské výrobky |
          15613000-8 | Výrobky z obilných zrn |
          15613100-9 | Obilný šrot |
          15613300-1 | Výrobky z obilovin |
          15613310-4 | Připravené cereální snídaně |
          15613311-1 | Kukuřičné vločky |
          15613312-8 | Ovesné směsi |
          15613313-5 | Müsli |
          15613319-7 | Pšeničné burizony |
          15613380-5 | Ovesné vločky |
          15614000-5 | Upravená rýže |
          15614100-6 | Rýže dlouhozrnná |
          15614200-7 | Omletá rýže |
          15614300-8 | Zlomková rýže |
          15615000-2 | Otruby |
          15620000-0 | Škrobárenské výrobky |
          15621000-7 | Kukuřičný olej |
          15622000-4 | Glukóza a výrobky z glukózy; fruktóza a výrobky z fruktózy |
          15622100-5 | Glukóza a výrobky z glukózy |
          15622110-8 | Glukóza |
          15622120-1 | Glukózový sirup |
          15622300-7 | Fruktóza a výrobky z fruktózy |
          15622310-0 | Fruktóza |
          15622320-3 | Přípravky z fruktózy |
          15622321-0 | Fruktózový roztok |
          15622322-7 | Fruktózový sirup |
          15623000-1 | Škroby |
          15624000-8 | Tapioka |
          15625000-5 | Mouka semolina z tvrdé pšenice |
          15626000-2 | Pudinkový prášek |
          15700000-5 | Krmiva |
          15710000-8 | Průmyslová krmiva pro hospodářská a jiná zvířata |
          15711000-5 | Krmiva pro ryby |
          15712000-2 | Suché pícniny |
          15713000-9 | Krmiva pro zvířata v zájmovém chovu |
          15800000-6 | Různé potravinářské výrobky |
          15810000-9 | Výrobky pekárenské a cukrářské kromě trvanlivého pečiva |
          15811000-6 | Pekárenské výrobky |
          15811100-7 | Chléb |
          15811200-8 | Rohlíky |
          15811300-9 | Croissanty |
          15811400-0 | Lívance |
          15811500-1 | Připravené pekárenské výrobky |
          15811510-4 | Sendviče |
          15811511-1 | Připravené sendviče |
          15812000-3 | Pečivo a cukroví |
          15812100-4 | Pečivo |
          15812120-0 | Koláče |
          15812121-7 | Zeleninové koláče |
          15812122-4 | Ovocné koláče |
          15812200-5 | Cukroví |
          15813000-0 | Snídaňové pečivo |
          15820000-2 | Výrobky pekárenské trvanlivé |
          15821000-9 | Opékané pekárenské výrobky a pečivo |
          15821100-0 | Opékané pekárenské výrobky |
          15821110-3 | Opékaný chléb |
          15821130-9 | Křupavý chléb zvaný knäckebrot |
          15821150-5 | Suchary |
          15821200-1 | Sladké sušenky |
          15830000-5 | Cukr a příbuzné výrobky |
          15831000-2 | Cukr |
          15831200-4 | Bílý cukr |
          15831300-5 | Javorový cukr a javorový sirup |
          15831400-6 | Melasy |
          15831500-7 | Cukrové sirupy |
          15831600-8 | Med |
          15832000-9 | Odpady z výroby cukru |
          15833000-6 | Produkty z cukru |
          15833100-7 | Moučníky |
          15833110-0 | Dortové korpusy |
          15840000-8 | Kakao, čokoláda a cukrovinky |
          15841000-5 | Kakao |
          15841100-6 | Kakaová hmota |
          15841200-7 | Kakaové máslo, tuk nebo olej |
          15841300-8 | Kakaový prášek neobsahující přidaný cukr |
          15841400-9 | Kakaový prášek obsahující přidaný cukr |
          15842000-2 | Čokoláda a cukrovinky |
          15842100-3 | Čokoláda |
          15842200-4 | Výrobky z čokolády |
          15842210-7 | Čokoládové nápoje |
          15842220-0 | Čokoládové tyčinky |
          15842300-5 | Cukrovinky |
          15842310-8 | Bonbóny |
          15842320-1 | Nugát |
          15842400-6 | Ovoce, ořechy nebo ovocné kůry a slupky konzervované cukrem |
          15850000-1 | Těstoviny |
          15851000-8 | Moučné výrobky |
          15851100-9 | Nevařené těstoviny |
          15851110-2 | Makaróny |
          15851120-5 | Nudle |
          15851190-6 | Špagety |
          15851200-0 | Připravené těstoviny a kuskus |
          15851210-3 | Připravené těstoviny |
          15851220-6 | Plněné těstoviny |
          15851230-9 | Lasagne |
          15851250-5 | Kuskus |
          15851290-7 | Těstoviny v konzervě |
          15860000-4 | Káva, čaj a příbuzné produkty |
          15861000-1 | Káva |
          15861100-2 | Pražená káva |
          15861200-3 | Káva bez kofeinu |
          15861300-4 | Káva s kofeinem |
          15862000-8 | Kávové náhražky |
          15863000-5 | Čaj |
          15863100-6 | Zelený čaj |
          15863200-7 | Černý čaj |
          15864000-2 | Přípravky z čaje nebo maté |
          15864100-3 | Porcovaný čaj |
          15865000-9 | Bylinkové čaje |
          15870000-7 | Koření a aromatické výtažky |
          15871000-4 | Ocet; omáčky; kořenící směsi; hořčičná moučka a prášek; připravená hořčice |
          15871100-5 | Ocet a náhražky octa |
          15871110-8 | Ocet |
          15871120-1 | Náhražky octa |
          15871200-6 | Omáčky, kořenící směsi a směsi přísad pro ochucení |
          15871210-9 | Sójová omáčka |
          15871230-5 | Rajčatový kečup |
          15871250-1 | Hořčice |
          15871260-4 | Omáčky |
          15871270-7 | Kořenící směsi |
          15871273-8 | Majonéza |
          15871274-5 | Pomazánky |
          15871279-0 | Chutney |
          15872000-1 | Byliny a koření |
          15872100-2 | Pepř |
          15872200-3 | Koření |
          15872300-4 | Byliny |
          15872400-5 | Sůl |
          15872500-6 | Zázvor |
          15880000-0 | Výrobky zvláštní výživy |
          15881000-7 | Homogenizované potravinové přípravky |
          15882000-4 | Dietní přípravky |
          15884000-8 | Dětská výživa |
          15890000-3 | Různé potravinářské výrobky j. n.a sušené zboží |
          15891000-0 | Polévky a bujóny |
          15891100-1 | Masové polévky |
          15891200-2 | Rybí polévky |
          15891300-3 | Míchané polévky |
          15891400-4 | Polévky |
          15891410-7 | Instantní polévky |
          15891500-5 | Bujóny |
          15891600-6 | Bujóny jako základy polévek |
          15891610-9 | Instantní bujóny |
          15891900-9 | Zeleninové polévky |
          15892000-7 | Zeleninové šťávy, výtažky, peptické látky a zahušťovadla |
          15892100-8 | Zeleninové šťávy |
          15892200-9 | Zeleninové výtažky |
          15892400-1 | Zahušťovadla |
          15893000-4 | Sušené zboží |
          15893100-5 | Instantní potraviny |
          15893200-6 | Instantní moučníky |
          15893300-7 | Instantní šťávy |
          15894000-1 | Upravené potravinářské výrobky |
          15894100-2 | Vegetariánská jídla |
          15894200-3 | Připravená jídla |
          15894210-6 | Jídla pro školy |
          15894220-9 | Jídla pro nemocnice |
          15894300-4 | Připravené pokrmy |
          15894400-5 | Svačiny |
          15894500-6 | Potraviny do prodejních automatů |
          15894600-7 | Náplně sendvičů |
          15894700-8 | Lahůdky |
          15895000-8 | Potraviny pro rychlé občerstvení |
          15895100-9 | Hamburgery |
          15896000-5 | Hluboce zmrazené výrobky |
          15897000-2 | Potraviny v konzervách |
          15897100-3 | Polní dávky potravin |
          15898000-9 | Kvasnice |
          15899000-6 | Prášek do pečiva |
          15900000-7 | Nápoje |
          15910000-0 | Destilované alkoholické nápoje |
          15911000-7 | Alkoholické nápoje |
          15911100-8 | Lihoviny |
          15911200-9 | Likéry |
          15930000-6 | Vína |
          15931000-3 | Nearomatizovaná vína |
          15931100-4 | Šumivé víno |
          15931200-5 | Stolní víno |
          15931300-6 | Portské víno |
          15931400-7 | Madeira |
          15931500-8 | Hroznový mošt |
          15931600-9 | Sherry |
          15932000-0 | Vinný kal |
          15940000-9 | Mošty a ostatní kvašené nápoje |
          15941000-6 | Mošty |
          15942000-3 | Ovocné kvašené nápoje |
          15950000-2 | Nedestilované kvašené nápoje |
          15951000-9 | Vermut |
          15960000-5 | Pivo ze sladu |
          15961000-2 | Pivo |
          15961100-3 | Ležák |
          15962000-9 | Pivovarský nebo lihovarský odpad |
          15980000-1 | Nealkoholické nápoje |
          15981000-8 | Minerální voda |
          15981100-9 | Neperlivá minerální voda |
          15981200-0 | Perlivá minerální voda |
          15981300-1 | Voda v pevném skupenství |
          15981310-4 | Led |
          15981320-7 | Sníh |
          15981400-2 | Ochucené minerální vody |
          15982000-5 | Nealkoholické nápoje |
          15982100-6 | Zahuštěné ovocné šťávy |
          15982200-7 | Čokoládové mléko |
          16000000-5 | Tabák, tabákové výrobky a tabáčnické potřeby |
          16100000-6 | Tabákové výrobky |
          16110000-9 | Doutníky |
          16120000-2 | Doutníčky |
          16130000-5 | Cigarety |
          16200000-7 | Tabák |
          16210000-0 | Zpracovanný tabák |
          16300000-8 | Tabáčnické potřeby |
          17000000-2 | Textilie a textilní výrobky |
          17100000-3 | Textilie a příbuzné zboží |
          17110000-6 | Tkaniny |
          17111000-3 | Syntetické tkaniny |
          17111100-4 | Smíšené tkaniny |
          17112000-0 | Bavlněné tkaniny |
          17112100-1 | Potahové tkaniny |
          17112200-2 | Denim |
          17112300-3 | Plátno |
          17112310-6 | Zboží z plátna |
          17112400-4 | Popelín |
          17112500-5 | Tkanina na popruhy |
          17112510-8 | Popruhy |
          17120000-9 | Vlněné tkaniny |
          17130000-2 | Lněné tkaniny |
          17131000-9 | Ložní prádlo |
          17140000-5 | Speciální tkaniny |
          17141000-2 | Samet |
          17142000-9 | Froté |
          17143000-6 | Čalounické tkaniny |
          17144000-3 | Záclonoviny |
          17145000-0 | Tkaniny na povlečení |
          17150000-8 | Pletené nebo háčkované textilie |
          17151000-5 | Textilie pletené |
          17151100-6 | Textilie vlasové |
          17152000-2 | Textilie háčkované |
          17160000-1 | Knihařské plátno |
          17170000-4 | Netkané tkaniny |
          17200000-4 | Textilní výrobky |
          17210000-7 | Textilní výrobky pro domácnost |
          17211000-4 | Deky a cestovní přikrývky |
          17211100-5 | Deky |
          17211200-6 | Cestovní přikrývky |
          17212000-1 | Lůžkoviny |
          17212100-2 | Prostěradla |
          17212200-3 | Povlaky na peřiny |
          17212300-4 | Potahy na matrace |
          17212400-5 | Peřiny |
          17212500-6 | Polštáře |
          17212600-7 | Povlaky na podhlavníky |
          17213000-8 | Stolní prádlo |
          17213100-9 | Ubrusy |
          17213200-0 | Plátěné ubrousky |
          17214000-5 | Toaletní a kuchyňské prádlo |
          17214100-6 | Ručníky |
          17214200-7 | Utěrky |
          17214300-8 | Nekonečné ručníky (navíjecí) |
          17214500-0 | Žínky na obličej |
          17215000-2 | Záclony, závěsy, drapérie a textilní žaluzie |
          17215100-3 | Záclony |
          17215110-6 | Závěsy proti kouři |
          17215200-4 | Závěsy |
          17215300-5 | Drapérie |
          17215400-6 | Žaluzie |
          17215410-9 | Vnitřní žaluzie |
          17215420-2 | Textilní žaluzie |
          17215430-5 | Vodorovné okenní žaluzie |
          17215440-8 | Svislé žaluzie |
          17216000-9 | Zařízení interiérů |
          17216100-0 | Textilní interiérové vybavení |
          17216110-3 | Polštářky |
          17216120-6 | Polštáře |
          17218000-3 | Nemocniční prádlo |
          17218100-4 | Závěsy na operačním sále |
          17218200-5 | Prostěradla na operační sál |
          17220000-0 | Zhotovené textilní výrobky |
          17221000-7 | Pytlíky a tašky |
          17221100-8 | Cestovní tašky |
          17221110-1 | Batohy |
          17221200-9 | Sportovní tašky |
          17221300-0 | Vaky na poštu nebo balíky |
          17221310-3 | Poštovní pytle |
          17221400-1 | Cestovní pytle |
          17221500-2 | Pytle na prádlo |
          17221600-3 | Textilní tašky |
          17221700-4 | Pytle na balení zboží |
          17221710-7 | Sáčky na balení zboží |
          17222000-4 | Nepromokavé plachty, lodní plachty pro čluny, pro prkna k plachtění na vodě nebo na souši, ochranné a stínící plachty, stany a kempingové výrobky |
          17222100-5 | Nepromokavé plachty, ochranné a stínící plachty |
          17222110-8 | Nepromokavé plachty |
          17222120-1 | Ochranné plachty |
          17222130-4 | Stínící plachty |
          17222200-6 | Maskovací plachty |
          17222400-8 | Lodní plachty |
          17222500-9 | Textilní kempingové výrobky |
          17222510-2 | Nafukovací matrace |
          17222520-5 | Kempingová lehátka |
          17222530-8 | Stany |
          17222540-1 | Spací pytle |
          17222541-8 | Spací pytle plněné peřím nebo prachovým peřím |
          17223000-1 | Padáky |
          17223100-2 | Ovladatelné padáky |
          17223200-3 | Rotační padáky |
          17225000-5 | Různé textilní konfekční zboží |
          17225100-6 | Prachovky |
          17225200-7 | Látkové filtrační prvky |
          17225300-8 | Záchranné vesty |
          17225400-9 | Požární plachty |
          17225500-0 | Moskytiéry |
          17225600-1 | Hadry na nádobí |
          17225700-2 | Záchranné pásy |
          17225800-3 | Úklidové hadry |
          17225810-6 | Lešticí hadry |
          17230000-3 | Koberce, rohože a běhouny |
          17231000-0 | Koberce |
          17231100-1 | Uzlíkové koberce |
          17231200-2 | Tkané koberce |
          17231300-3 | Všívané koberce |
          17231310-6 | Kobercové dlaždice |
          17231400-4 | Textilní podlahové krytiny |
          17232000-7 | Rohože |
          17233000-4 | Běhouny |
          17234000-1 | Průmyslově vyráběné textilní podlahové krytiny |
          17240000-6 | Různé šňůry, lana, provazy a síťované výrobky |
          17241000-3 | Šňůry, lana, provazy a síťované výrobky |
          17241100-4 | Provazy, šňůry a lana |
          17241110-7 | Lana |
          17241120-0 | Šňůry |
          17241130-3 | Šňůrky |
          17241140-6 | Provazy |
          17241200-5 | Textilní sítě |
          17241210-8 | Uzlové sítě |
          17241220-1 | Smyčky |
          17242000-0 | Hadry |
          17250000-9 | Netkané výrobky |
          17260000-2 | Různé textilní výrobky |
          17261000-9 | Tyl, krajka, stuhy, lemovky a výšivky |
          17261100-0 | Stuhy, lemovky |
          17261110-3 | Stuhy |
          17261120-6 | Textilní pásky |
          17261130-9 | Textilní štítky a odznaky |
          17261131-6 | Textilní štítky |
          17261132-3 | Textilní odznaky |
          17261133-0 | Označení |
          17261140-2 | Prýmkařské ornamentální lemování |
          17261141-9 | Prýmky |
          17261142-6 | Epolety |
          17261200-1 | Síťoviny |
          17262000-6 | Plsť |
          17263000-3 | Textilní vata, příze, tkaniny a zboží pro technické účely |
          17263100-4 | Textilní vata |
          17263200-5 | Metalizovaná příze |
          17263300-6 | Tkaniny z kovových nití |
          17263400-7 | Impregnované, povrstvené nebo potažené textilie |
          17263500-8 | Textilní zboží pro technické účely |
          17263510-1 | Textilní výplet hadic |
          17263520-4 | Textilní dopravníkové pásy |
          17263530-7 | Ventilační vedení |
          17263600-9 | Prošívané textilní výrobky |
          17280000-8 | Pletené, punčochové a podobné výrobky |
          17281000-5 | Punčochové zboží |
          17281100-6 | Punčochy, podkolenky a ponožky |
          17281110-9 | Podkolenky |
          17281120-2 | Punčochy |
          17281130-5 | Ponožky |
          17282000-2 | Pulovry, zapínací vesty a podobné výrobky |
          17282100-3 | Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky |
          17282110-6 | Pulovry |
          17282120-9 | Zapínací vesty |
          17282130-2 | Trička s dlouhým rukávem (sweatshirts) |
          17282140-5 | Vesty |
          17300000-5 | Textilní příze a nitě |
          17310000-8 | Přírodní textilní vlákna |
          17320000-1 | Umělá textilní vlákna |
          17330000-4 | Textilní příze a nitě z přírodních vláken |
          17331000-1 | Hedvábná příze |
          17332000-8 | Vlněná příze |
          17333000-5 | Bavlněná příze |
          17334000-2 | Lněná příze |
          17335000-9 | Šicí nitě a příze z přírodních vláken |
          17335100-0 | Šicí nitě |
          17335200-1 | Pletací příze |
          17336000-6 | Příze z rostlinných textilních vláken |
          17340000-7 | Syntetická příze nebo nitě |
          17341000-4 | Syntetická příze |
          17342000-1 | Syntetické nitě |
          17342100-2 | Syntetické šicí nitě |
          17342200-3 | Syntetická pletací příze |
          17400000-6 | Textilní odpad |
          18000000-9 | Oděvy a oděvní doplňky |
          18100000-0 | Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky |
          18110000-3 | Zaměstnanecké oděvy |
          18111000-0 | Zdravotní oblečení |
          18112000-7 | Vojenské oděvy |
          18113000-4 | Průmyslové oděvy |
          18114000-1 | Kombinézy |
          18115000-8 | Uniformy |
          18115100-9 | Požárnické uniformy |
          18115200-0 | Policejní uniformy |
          18115300-1 | Vojenské uniformy |
          18130000-9 | Speciální pracovní oděvy |
          18131000-6 | Ochranné a bezpečnostní oděvy |
          18131100-7 | Neprůstřelné vesty |
          18131200-8 | Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům |
          18131300-9 | Ochranné protiradiační oděvy |
          18131400-0 | Ochranné antibalistické oděvy |
          18131500-1 | Bezpečnostní vesty |
          18131600-2 | Reflexivní vesty |
          18132000-3 | Letecké oděvy |
          18132100-4 | Letecké bundy |
          18132200-5 | Letecké kombinézy |
          18133000-0 | Zvláštní oděvy a vybavení |
          18133100-1 | Maskovací bundy |
          18133200-2 | Bojové kombinézy |
          18133300-3 | Bojové vybavení |
          18133400-4 | Bojové uniformy |
          18133500-5 | Vojenské přílby |
          18133600-6 | Potahy na přílby |
          18133700-7 | Lyžařské oblečení |
          18133800-8 | Termální oděvy a vybavení |
          18133900-9 | Potápěčské obleky |
          18134000-7 | Neoprénové oblečení |
          18134100-8 | Oblečení do extrémních podmínek |
          18140000-2 | Doplňky k pracovním oděvům |
          18141000-9 | Pracovní rukavice |
          18142000-6 | Ochranné obličejové masky |
          18143000-3 | Ochranné vybavení |
          18200000-1 | Svrchní oděvy |
          18210000-4 | Kabáty |
          18211000-1 | Pláště |
          18212000-8 | Pláštěnky |
          18213000-5 | Větrovky |
          18220000-7 | Oděvy odolné vůči počasí |
          18221000-4 | Nepromokavé oděvy |
          18221100-5 | Nepromokavé pláštěnky |
          18221200-6 | Větrovky s kapucí |
          18221300-7 | Pláště do deště |
          18222000-1 | Firemní oblečení |
          18222100-2 | Obleky |
          18222200-3 | Komplety |
          18223000-8 | Saka a blejzry |
          18223100-9 | Blejzry |
          18223200-0 | Saka |
          18224000-5 | Oděvy vyrobené z potahované nebo impregnované textilní látky |
          18230000-0 | Různé svrchní oděvy |
          18231000-7 | Šaty |
          18232000-4 | Sukně |
          18233000-1 | Šortky |
          18234000-8 | Kalhoty |
          18300000-2 | Obleky |
          18310000-5 | Spodní prádlo |
          18311000-2 | Slipy |
          18312000-9 | Spodní kalhotky |
          18313000-6 | Dámské spodní prádlo |
          18314000-3 | Koupací pláště |
          18320000-8 | Košile a noční oděvy |
          18321000-5 | Košile |
          18322000-2 | Noční oblečení |
          18322100-3 | Noční košile |
          18322200-4 | Župany |
          18322300-5 | Pyžama |
          18322400-6 | Nátělníky |
          18322500-7 | Noční oděvy |
          18323000-9 | Podprsenky, korzety, podvazky a podobné výrobky |
          18323100-0 | Podprsenky |
          18323200-1 | Korzety |
          18323300-2 | Podvazky |
          18330000-1 | Trička s krátkým rukávem (T-shirts) |
          18400000-3 | Zvláštní oděvy a oděvní doplňky |
          18410000-6 | Zvláštní oděvy |
          18411000-3 | Dětské oblečení |
          18412000-0 | Sportovní oděvy |
          18412100-1 | Teplákové soupravy |
          18412200-2 | Sportovní košile |
          18412300-3 | Lyžařské kombinézy |
          18412800-8 | Plavky |
          18420000-9 | Oděvní doplňky |
          18421000-6 | Kapesníky |
          18422000-3 | Šátky |
          18423000-0 | Vázanky |
          18424000-7 | Rukavice |
          18425000-4 | Nekožené pásky |
          18440000-5 | Klobouky a pokrývky hlavy |
          18441000-2 | Klobouky |
          18443000-6 | Pokrývky hlavy a jejich doplňky |
          18443100-7 | Pásky pro vnitřní vybavení kloboučnických výrobků |
          18443200-8 | Pokrývky hlavy z kovu |
          18443300-9 | Textilní pokrývky hlavy |
          18443310-2 | Barety |
          18443320-5 | Polní čepice |
          18443330-8 | Kukly |
          18443340-1 | Čepice |
          18443400-0 | Podbradní pásky pro kloboučnické zboží |
          18443500-1 | Kšilty |
          18444000-3 | Ochranné pokrývky hlavy |
          18444100-4 | Bezpečnostní pokrývky hlavy |
          18444110-7 | Helmy |
          18444200-5 | Ochranné helmy |
          18450000-8 | Závěry |
          18451000-5 | Knoflíky |
          18451100-6 | Části knoflíků |
          18452000-2 | Zavírací špendlíky |
          18453000-9 | Zdrhovadla |
          18500000-4 | Oděvy z usně |
          18510000-7 | Oděvní doplňky z usně |
          18511000-4 | Rukavice prstové nebo palcové z usně |
          18511100-5 | Rukavice s manžetou |
          18512000-1 | Pásy, opasky a závěsné řemeny z usně |
          18512100-2 | Pásy, opasky |
          18512200-3 | Závěsné řemeny |
          18600000-5 | Kožešiny a kožešinové výrobky |
          18610000-8 | Kožešinové výrobky |
          18611000-5 | Kožky |
          18612000-2 | Oděvy z kožešin |
          18613000-9 | Výrobky z umělých kožešin |
          18620000-1 | Kožešiny |
          18700000-6 | Použité oděvy |
          19000000-6 | Usně, výrobky z usně a obuv |
          19100000-7 | Usně |
          19110000-0 | Zámišové usně |
          19120000-3 | Vyčiněné kůže (usně) skotu, koní a jiných lichokopytníků |
          19130000-6 | Vyčiněné kůže (usně) ovčí, kozí nebo vepřové |
          19131000-3 | Vyčiněné kůže (usně) ovčí nebo jehněčí |
          19132000-0 | Vyčiněné kůže (usně) kozí nebo kozlečí |
          19133000-7 | Vyčiněné kůže (usně) vepřové |
          19140000-9 | Vyčiněné kůže (usně) ostatních zvířat, kompozitní a ostatní usně |
          19141000-6 | Vyčiněné kůže (usně) ostatních zvířat |
          19142000-3 | Kompozitní usně |
          19143000-0 | Imitace kůže |
          19144000-7 | Lakové usně |
          19150000-2 | Odpady kůží (usní) |
          19200000-8 | Výrobky z usně, brašnářské a sedlářské výrobky |
          19210000-1 | Sedlářské výrobky |
          19211000-8 | Sedla |
          19212000-5 | Jezdecké bičíky |
          19213000-2 | Biče |
          19220000-4 | Zavazadla |
          19221000-1 | Kufry |
          19222000-8 | Kabelky |
          19223000-5 | Peněženky a náprsní tašky |
          19223100-6 | Peněženky |
          19223200-7 | Náprsní tašky |
          19224000-2 | Velké cestovní kufry |
          19225000-9 | Držáky a pouzdra na lahve s vodou |
          19225100-0 | Držáky na lahve s vodou |
          19225200-1 | Pouzdra na lahve s vodou |
          19229000-7 | Neceséry |
          19230000-7 | Hodinkové řemínky |
          19240000-0 | Výrobky z usně používané u strojů, zařízení nebo pro jiné technické účely |
          19300000-9 | Obuv |
          19310000-2 | Obuv jiná než sportovní a ochranná |
          19311000-9 | Nepromokavá obuv |
          19312000-6 | Obuv s částmi z pryže nebo z plastů |
          19312100-7 | Sandály se svrškem z pryže nebo z plastů |
          19312200-8 | Pryžová obuv |
          19312300-9 | Vycházková obuv se svrškem z pryže nebo z plastů |
          19312400-0 | Vietnamky |
          19313000-3 | Obuv se svrškem z usně |
          19313100-4 | Sandály |
          19313200-5 | Trepky |
          19313300-6 | Vycházková obuv |
          19314000-0 | Obuv se svrškem z textilií |
          19315000-7 | Vysoké boty |
          19315100-8 | Kotníčkové body |
          19315200-9 | Kozačky |
          19315300-0 | Vysoké boty |
          19315400-1 | Vysoké rybářské boty |
          19316000-4 | Galoše |
          19320000-5 | Sportovní obuv |
          19321000-2 | Lyžařská obuv |
          19321100-3 | Lyžařská běžecká obuv |
          19322000-9 | Obuv pro cvičení |
          19323000-6 | Horolezecké boty |
          19324000-3 | Kopačky |
          19330000-8 | Ochranná obuv |
          19331000-5 | Obuv s kovovou ochrannou špičkou |
          19332000-2 | Obuv pro speciální účely |
          19332100-3 | Letecká obuv |
          19340000-1 | Části obuvi |
          19341000-8 | Obuvnické svršky |
          19342000-5 | Podrážky |
          19343000-2 | Podpatky |
          20000000-6 | Dřevo upravené; dřevěné, korkové, košíkářské a proutěné výrobky |
          20100000-7 | Řezivo |
          20110000-0 | Železniční pražce |
          20111000-7 | Dřevěné pražce |
          20112000-4 | Součásti pražců |
          20120000-3 | Důlní dřevo |
          20130000-6 | Zpracované jehličnaté dřevo |
          20131000-3 | Části oplocení |
          20140000-9 | Listnaté dřevo |
          20150000-2 | Parkety |
          20160000-5 | Opracované nebo impregnované dřevěné výrobky |
          20161000-2 | Impregnované dřevo |
          20161100-3 | Impregnované dřevěné kůly |
          20170000-8 | Dřevěné piliny |
          20200000-8 | Dřevěné dýhy a překližované desky |
          20210000-1 | Dřevěné desky a panely |
          20211000-8 | Překližované desky |
          20212000-5 | Laminované dřevo |
          20213000-2 | Dřevotřískové desky |
          20214000-9 | Dřevovláknité desky |
          20215000-6 | Dřevěné desky |
          20216000-3 | Dýhové listy |
          20220000-4 | Zhutněné dřevo |
          20300000-9 | Výrobky stavebního truhlářství a tesařství ze dřeva |
          20310000-2 | Výrobky stavebního truhlářství ze dřeva |
          20311000-9 | Dřevěná okna |
          20311100-0 | Balkónové dveře |
          20312000-6 | Dřevěné dveře |
          20313000-3 | Dřebvěné parketové desky |
          20320000-5 | Výrobky stavebního tesařství ze dřeva |
          20321000-2 | Hotové panely pro oplocení |
          20322000-9 | Dřevěné střešní nosníky |
          20323000-6 | Schodiště |
          20330000-8 | Montované stavby ze dřeva |
          20400000-0 | Dřevěné obaly, palety, bedničky a podobné obaly |
          20410000-3 | Dřevěné obaly |
          20411000-0 | Dřevěné sudy |
          20411100-1 | Dřevěná bedny |
          20411200-2 | Kabelové bubny |
          20412000-7 | Dřevěné přepravky |
          20412100-8 | Kádě |
          20412200-9 | Dřevěné škopky |
          20413000-4 | Dřevěné bedničky |
          20420000-6 | Dřevěné palety |
          20421000-3 | Skříňové palety |
          20500000-1 | Výrobky ze dřeva a korku |
          20510000-4 | Výrobky ze dřeva a příbuzné výrobky |
          20511000-1 | Dřevěné rukojeti k nástrojům |
          20512000-8 | Dřevěné držáky nástrojů |
          20513000-5 | Součásti nástrojů ze dřeva |
          20514000-2 | Dřevěné rámy |
          20515000-9 | Rakve |
          20520000-7 | Výrobky z korku, košíkářské a proutěné výrobky |
          20521000-4 | Košíkářské výrobky |
          20521100-5 | Proutěné výrobky |
          20522000-1 | Přírodní korek |
          20522100-2 | Korková dlažba |
          21000000-3 | Různé druhy buničiny, papír a výrobky z papíru |
          21100000-4 | Buničina, papír a lepenka |
          21110000-7 | Buničina |
          21111000-4 | Buničina ze dřeva |
          21111100-5 | Viskózová buničina |
          21120000-0 | Papír a lepenka |
          21121000-7 | Novinový papír, ruční papír a ostatní nenatíraný papír nebo lepenka pro grafické účely |
          21121100-8 | Novinový papír |
          21121200-9 | Ruční papír nebo lepenka |
          21121300-0 | Světlocitlivý, teplocitlivý nebo termografický papír a lepenka |
          21121310-3 | Světlocitlivý papír nebo lepenka |
          21121320-6 | Teplocitlivý papír nebo lepenka |
          21121330-9 | Termografický papír nebo lepenka |
          21122000-4 | Toaletní papír, kraftliner a ostatní papír a lepenka |
          21122100-5 | Několikavrstvý papír a lepenka |
          21122200-6 | Kraftliner |
          21124000-8 | Nepromastitelný papír a další výrobky z papíru |
          21124100-9 | Nepromastitelný papír |
          21124200-0 | Pauzovací papír |
          21124300-1 | Pergamin |
          21124400-2 | Průhledný nebo průsvitný papír |
          21124500-3 | Papír pro umělce |
          21124600-4 | Kreslicí papír |
          21124700-5 | Kartografický papír |
          21125000-5 | Zpracovaný papír a lepenka |
          21125100-6 | Vrstvený papír a lepenka |
          21125300-8 | Papír určený k psaní |
          21125400-9 | Papír určený k tisku |
          21125600-1 | Přímopropisovací nebo jiný kopírovací papír |
          21125610-4 | Termografický papír |
          21125690-8 | Fotokopírovací a xerografický papír |
          21125691-5 | Fotokopírovací papír |
          21125692-2 | Xerografický papír |
          21126000-2 | Sběrový papír nebo lepenka (odpad a výmět) |
          21200000-5 | Výrobky z papíru nebo lepenky |
          21210000-8 | Vlnitý papír nebo lepenka |
          21211000-5 | Obaly z papíru a lepenky |
          21211100-6 | Kartony, krabice nebo bedny |
          21211110-9 | Krabice z papíru nebo lepenky |
          21211120-2 | Pořadače, přihrádky na dopisy a dokumenty a podobné výrobky |
          21211200-7 | Papírové pytle a sáčky |
          21211210-0 | Papírové pytle |
          21211220-3 | Papírové sáčky |
          21211230-6 | Papírové pytlíky do letadel pro případ nevolnosti |
          21220000-1 | Papírové výrobky pro domácnost a nemocnice |
          21221000-8 | Toaletní papír, kapesníky, ruční utěrky a ubrousky |
          21221100-9 | Toaletní papír |
          21221200-0 | Papírové kapesníky |
          21221300-1 | Papírové ruční utěrky |
          21221400-2 | Papírové ubrousky |
          21222000-5 | Papírové hygienické nebo nemocniční výrobky |
          21222100-6 | Hygienické papírové výrobky |
          21222110-9 | Hygienické vložky nebo tampóny |
          21222120-2 | Dětské pleny na jedno použití |
          21222121-9 | Papírové dětské pleny |
          21222200-7 | Nemocniční papírové výrobky |
          21222210-0 | Papírové obvazy |
          21222220-3 | Papírové sterilizační váčky nebo zábaly |
          21222300-8 | Papírové výrobky na jedno použití |
          21230000-4 | Kancelářské potřeby z papíru a ostatní zboží |
          21231000-1 | Uhlový papír, přímopropisovací papír, papírové rozmnožovací blány a samopropisovací papír |
          21231100-2 | Uhlový papír |
          21231200-3 | Přímopropisovací papír |
          21231300-4 | Samopropisovací papír |
          21231400-5 | Papírové rozmnožovací blány |
          21232000-8 | Obálky, dopisnice a korespondenční lístky |
          21232100-9 | Dopisnice |
          21232200-0 | Korespondenční lístky |
          21232300-1 | Obálky |
          21233000-5 | Ražený nebo perforovaný papír |
          21233100-6 | Ražený nebo perforovaný papír určený k tisku |
          21233200-7 | Ražený nebo perforovaný papír určený k psaní |
          21233600-1 | Papír pro počítačové tiskárny v kontinuální formě |
          21233610-4 | Papír v kontinuální formě |
          21234000-2 | Gumovaný nebo lepicí papír |
          21234100-3 | Samolepicí papír |
          21240000-7 | Tapetový papír a ostatní krycí materiály |
          21241000-4 | Krycí materiál na stěny z papíru nebo lepenky |
          21241100-5 | Tapetový papír |
          21242000-1 | Textilní tapety |
          21243000-8 | Podlahové krytiny z papíru nebo lepenky |
          21250000-0 | Cigaretový papír a filtrační papír |
          21251000-7 | Cigaretový papír |
          21252000-4 | Filtrační papír |
          22000000-0 | Různé druhy tiskařských výrobků a tiskovin |
          22100000-1 | Tištěné knihy, brožury a letáky |
          22110000-4 | Tištěné knihy |
          22111000-1 | Školní knihy |
          22112000-8 | Učebnice |
          22113000-5 | Knihy pro knihovny |
          22114000-2 | Slovníky, mapy, hudebniny a ostatní knihy |
          22114100-3 | Slovníky |
          22114200-4 | Atlasy |
          22114300-5 | Mapy |
          22114310-8 | Katastrální mapy |
          22114311-5 | Plány |
          22114400-6 | Hudebniny |
          22114500-7 | Encyklopedie |
          22120000-7 | Publikace |
          22121000-4 | Technické publikace |
          22130000-0 | Seznamy |
          22140000-3 | Letáky |
          22150000-6 | Brožury |
          22160000-9 | Brožurky |
          22200000-2 | Noviny, odborné časopisy, periodika a magazíny |
          22210000-5 | Noviny |
          22211000-2 | Odborné časopisy |
          22212000-9 | Periodika |
          22212100-0 | Seriály |
          22213000-6 | Magazíny |
          22300000-3 | Pohlednice, blahopřání a ostatní tiskoviny |
          22310000-6 | Pohlednice |
          22312000-0 | Obrázky |
          22313000-7 | Obtisky |
          22314000-4 | Rytiny |
          22315000-1 | Fotografie |
          22320000-9 | Blahopřání |
          22321000-6 | Vánoční blahopřání |
          22400000-4 | Poštovní známky, šekové tiskopisy, bankovky, akciové certifikáty, obchodní reklamní materiály, katalogy a příručky |
          22410000-7 | Poštovní známky |
          22411000-4 | Vánoční známky |
          22412000-1 | Nové známky |
          22413000-8 | Spořitelní známky |
          22420000-0 | Papír s natištěnými známkami |
          22430000-3 | Bankovky |
          22440000-6 | Šekové tiskopisy |
          22450000-9 | Ceniny |
          22451000-6 | Cestovní pasy |
          22452000-3 | Poštovní poukázky |
          22460000-2 | Reklamní materiály, obchodní katalogy a příručky |
          22461000-9 | Katalogy |
          22462000-6 | Reklamní materiály |
          22470000-5 | Příručky |
          22471000-2 | Počítačové manuály |
          22472000-9 | Návody k použití |
          22473000-6 | Technické příručky |
          22500000-5 | Tiskařské desky nebo válce nebo jiné pomůcky pro grafické účely |
          22510000-8 | Ofsetové matrice |
          22520000-1 | Zařízení pro suché leptání |
          22521000-8 | Zařízení pro vytlačování |
          22800000-8 | Rejstříky, účetní knihy, rychlovazače, formuláře a ostatní tištěné papírnické výrobky z papíru nebo lepenky |
          22810000-1 | Rejstříky z papíru nebo lepenky |
          22813000-2 | Účetní knihy |
          22814000-9 | Bloky stvrzenek |
          22815000-6 | Poznámkové bloky |
          22816000-3 | Psací podložky |
          22817000-0 | Diáře nebo osobní kalendáře |
          22819000-4 | Adresáře |
          22820000-4 | Tiskopisy |
          22821000-1 | Volební tiskopisy |
          22822000-8 | Obchodní tiskopisy |
          22822100-9 | Obchodní tiskopisy v kontinuální formě |
          22822200-0 | Obchodní tiskopisy v jiné než kontinuální formě |
          22830000-7 | Sešity |
          22832000-1 | Školní papír |
          22840000-0 | Alba na vzorky |
          22841000-7 | Alba na sbírky |
          22841100-8 | Alba na známky |
          22841200-9 | Filatelistické rychlovazače |
          22850000-3 | Rychlovazače a jejich příslušenství |
          22851000-0 | Rychlovazače |
          22852000-7 | Složky |
          22852100-8 | Obaly na složky |
          22860000-6 | Tištěné papírnické výrobky jiné než tiskopisy |
          22861000-3 | Tištěné obálky |
          22861100-4 | Tištěné obálky s oknem |
          22861200-5 | Tištěné obálky bez okna |
          22861300-6 | Tištěné rentgenové obálky |
          22862000-0 | Poznámkový papír |
          22863000-7 | Navštívenky |
          22864000-4 | Děkovné karty |
          22865000-1 | Kupóny |
          22866000-8 | Štítky |
          22866100-9 | Štítky s čárovým kódem |
          22866200-0 | Visačky na zavazadla |
          22867000-5 | Stravenky |
          22868000-2 | Psací podložky |
          22869000-9 | Rozvrhy |
          22869100-0 | Nástěnné plánovače |
          22869200-1 | Kalendáře |
          22900000-9 | Různé tištěné výrobky |
          22910000-2 | Nálepky silniční daně |
          22920000-5 | Řidičské průkazy |
          22930000-8 | Osobní průkazy |
          22940000-1 | Průkazy |
          22950000-4 | Vstupní karty |
          22960000-7 | Zakázkové tištěné výrobky |
          22980000-3 | Vstupenky |
          22981000-0 | Jízdenky |
          23000000-7 | Ropné produkty a paliva |
          23100000-8 | Produkty rafinérského zpracování ropy |
          23110000-1 | Lehké a střední ropné frakce a produkty z nich |
          23111000-8 | Automobilový benzín a letecký benzín |
          23111100-9 | Letecký petrolej |
          23111110-2 | Paliva petrolejového typu pro proudové motory |
          23111200-0 | Bezolovnatý automobilový benzín |
          23111300-1 | Olovnatý automobilový benzín |
          23112000-5 | Technické benzíny |
          23112100-6 | Lakový benzín |
          23120000-4 | Těžké ropné frakce a produkty z nich |
          23121000-1 | Plynové oleje |
          23121100-2 | Naftový olej |
          23121200-3 | Nafta |
          23122000-8 | Palivové oleje |
          23122100-9 | Topné oleje |
          23123000-5 | Mazací oleje a maziva |
          23123100-6 | Motorové oleje |
          23123200-7 | Kompresorové oleje |
          23123300-8 | Turbinové oleje |
          23123400-9 | Převodové oleje |
          23123500-0 | Převodové oleje (pro reduktory) |
          23123600-1 | Oleje pro použití v hydraulických systémech a pro jiné účely |
          23123610-4 | Hydraulické kapaliny |
          23123620-7 | Oleje používané uvolňování odlitků z forem |
          23123630-0 | Antikorozní oleje |
          23123640-3 | Elektroizolační oleje |
          23123650-6 | Brzdové kapaliny |
          23123700-8 | Bílé oleje a medicinální oleje |
          23123710-1 | Bílé oleje |
          23123720-4 | Medicinální oleje |
          23130000-7 | Ropné frakce a přípravky |
          23132000-1 | Lehké frakce |
          23133000-8 | Ropné frakce |
          23200000-9 | Ropné plyny a jiné plynné uhlovodíky, kromě zemního plynu |
          23210000-2 | Propan a butan |
          23211000-9 | Propan |
          23211100-0 | Zkapalněný propan |
          23212000-6 | Butan |
          23212100-7 | Zkapalněný butan |
          23300000-0 | Různé ropné produkty |
          23310000-3 | Ropná vazelína a vosky |
          23311000-0 | Ropná vazelína |
          23312000-7 | Parafíny |
          23313000-4 | Ropné vosky |
          23320000-6 | Ropné zbytky |
          24000000-4 | Chemické látky, chemické výrobky a umělá vlákna |
          24100000-5 | Chemické látky |
          24110000-8 | Plyny |
          24111000-5 | Průmyslové plyny |
          24111100-6 | Vodík, argon, vzácné plyny, dusík a kyslík |
          24111120-2 | Argon |
          24111130-5 | Vzácné plyny |
          24111131-2 | Helium |
          24111139-8 | Neon |
          24111140-8 | Lékařské plyny |
          24111150-1 | Vodík |
          24111160-4 | Dusík |
          24111161-1 | Tekutý dusík |
          24111170-7 | Kyslík |
          24111200-7 | Anorganické kyslíkaté sloučeniny |
          24111210-0 | Oxid uhličitý |
          24111220-3 | Oxidy dusíku |
          24111230-6 | Plynné anorganické kyslíkaté sloučeniny |
          24111300-8 | Kapalný a stlačený vzduch |
          24111310-1 | Kapalný vzduch |
          24111320-4 | Stlačený vzduch |
          24120000-1 | Barviva a pigmenty |
          24121000-8 | Oxidy, peroxidy a hydroxidy |
          24121100-9 | Oxid zinečnatý a peroxid zinku, oxid titanu, barviva a pigmenty |
          24121110-2 | Oxid zinečnatý |
          24121120-5 | Peroxid zinku |
          24121130-8 | Oxid titanu |
          24121200-0 | Oxidy a hydroxidy chromu, manganu, horčíku, olova a mědi |
          24121210-3 | Oxidy chromu |
          24121220-6 | Oxidy manganu |
          24121230-9 | Oxidy olova |
          24121240-2 | Oxidy mědi |
          24121250-5 | Oxid hořečnatý |
          24121260-8 | Hydroxidy pro barviva a pigmenty |
          24121261-5 | Hydroxidy chromu |
          24121262-2 | Hydroxidy manganu |
          24121263-9 | Hydroxidy olova |
          24121264-6 | Hydroxidy mědi |
          24121265-3 | Hydroxidy hořčíku |
          24121300-1 | Hašené vápno |
          24122000-5 | Tříselné výtažky, barvířské výtažky, taniny a barviva |
          24122100-6 | Barvířské výtažky |
          24122200-7 | Tříselné výtažky |
          24122300-8 | Taniny |
          24122400-9 | Barviva |
          24122500-0 | Tříslící přípravky |
          24130000-4 | Základní anorganické chemické látky |
          24131000-1 | Chemické prvky, anorganické kyseliny a sloučeniny |
          24131100-2 | Nekovy |
          24131110-5 | Fosfidy |
          24131120-8 | Karbidy |
          24131130-1 | Hydridy |
          24131140-4 | Nitridy |
          24131150-7 | Azidy |
          24131160-0 | Silicidy |
          24131170-3 | Boridy |
          24131180-6 | Rafinovaná síra |
          24131200-3 | Halogenidy |
          24131300-4 | Alkalické kovy |
          24131310-7 | Rtuť |
          24131400-5 | Chlorovodík , anorganické kyseliny, oxid křemičitý a oxid siřičitý |
          24131410-8 | Anorganické kyseliny |
          24131411-5 | Kyselina sírová |
          24131420-1 | Kyselina fosforečná |
          24131430-4 | Kyseliny polyfosforečné |
          24131440-7 | Kyselina hexafluorokřemičitá |
          24131450-0 | Oxid siřičitý |
          24131460-3 | Oxid křemičitý |
          24131470-6 | Chlorovodík |
          24131500-6 | Hydroxidy jako základní anorganické chemické látky |
          24131510-9 | Oxidy kovů |
          24131511-6 | Pyrity železa a oxidy železa |
          24131520-2 | Hydroxid sodný |
          24131521-9 | Louh sodný |
          24131522-6 | Hydroxid sodný ve vodném roztoku |
          24131600-7 | Sloučeniny síry |
          24131700-8 | Síra |
          24131800-9 | Uhlík |
          24131900-0 | Chlor |
          24132000-8 | Halogenidy kovů; chlornany, chlorečnany a chloristany |
          24132100-9 | Halogenidy kovů |
          24132110-2 | Hexafluorokřemičitan sodný |
          24132120-5 | Chloridy |
          24132121-2 | Chlorid hlinitý |
          24132122-9 | Chlorid železitý |
          24132123-6 | Chlorid polyhlinitý |
          24132130-8 | Chlorid-hydroxid hliníku |
          24132200-0 | Chlornany a chlorečnany |
          24132210-3 | Chloritan sodný |
          24132220-6 | Chlornan sodný |
          24133000-5 | Sulfidy, sírany; dusičnany, fosforečnany a uhličitany |
          24133100-6 | Sulfidy, siřičitany a sírany |
          24133110-9 | Různé sulfidy |
          24133111-6 | Sirovodík |
          24133112-3 | Polysulfidy |
          24133120-2 | Sírany |
          24133121-9 | Thiosíran sodný |
          24133122-6 | Síran železitý |
          24133123-3 | Síran hlinitý |
          24133124-0 | Síran sodný |
          24133125-7 | Síran železnatý |
          24133126-4 | Síran měďnatý |
          24133200-7 | Fosfornany, fosforitany, fosforečnany a polyfosforečnany |
          24133210-0 | Hexametafosforečnan sodný |
          24133220-3 | Fosforečnany |
          24133300-8 | Uhličitany |
          24133310-1 | Uhličitan sodný |
          24133320-4 | Bikarbonát sodný |
          24133400-9 | Dusičnany |
          24134000-2 | Různé soli kyselin kovů |
          24134100-3 | Manganistan draselný |
          24134200-4 | Soli oxokovových kyselin |
          24135000-9 | Různé anorganické chemické látky |
          24135100-0 | Těžká voda, další isotopy a jejich sloučeniny |
          24135200-1 | Kyanid, kyanidoxid, fulmináty, kyanatany, křemičitany, boritany, perboritany, soli anorganických kyselin |
          24135210-4 | Kyanidy |
          24135220-7 | Kyanidoxid |
          24135230-0 | Fulmináty |
          24135240-3 | Kyanatany |
          24135300-2 | Peroxid vodíku |
          24135400-3 | Piezoelektrický křemen |
          24135500-4 | Sloučeniny kovů vzácných zemin |
          24135600-5 | Křemičitany |
          24135610-8 | Křemičitan sodný |
          24135700-6 | Boritany a perboritany |
          24136000-6 | Destilovaná voda |
          24137000-3 | Syntetické kameny |
          24137100-4 | Syntetické drahokamy |
          24137200-5 | Syntetické polodrahokamy |
          24140000-7 | Základní organické chemické látky |
          24141000-4 | Uhlovodíky |
          24141100-5 | Nasycené uhlovodíky |
          24141110-8 | Nasycené acyklické uhlovodíky |
          24141111-5 | Methan |
          24141112-2 | Ethylen |
          24141113-9 | Propen (propylen) |
          24141114-6 | Buten |
          24141115-3 | Acetylen |
          24141120-1 | Nasycené cyklické uhlovodíky |
          24141200-6 | Nenasycené uhlovodíky |
          24141210-9 | Nenasycené acyklické uhlovodíky |
          24141220-2 | Nenasycené cyklické uhlovodíky |
          24141221-9 | Benzen |
          24141222-6 | Toluen |
          24141223-3 | O-xyleny |
          24141224-0 | M-xyleny |
          24141225-7 | Styren |
          24141226-4 | Ethylbenzen |
          24141300-7 | Další halogenderiváty uhlovodíků |
          24141310-0 | Tetrachlorethylen |
          24141320-3 | Tetrachlormethan (Chlorid uhličitý) |
          24142000-1 | Alkoholy, fenoly, fenolalkoholy a jejich halogen–, sulfo–, nitro– nebo nitrosoderiváty; technické mastné alkoholy |
          24142100-2 | Technické mastné alkoholy |
          24142200-3 | Jednosytné alkoholy |
          24142210-6 | Methanol |
          24142220-9 | Ethanol |
          24142300-4 | Dioly, vícesytné alkoholy a deriváty |
          24142310-7 | Ethylenglykol |
          24142320-0 | Alkoholové deriváty |
          24142400-5 | Fenoly a deriváty |
          24142500-6 | Alkohol |
          24142510-9 | Ethylalkohol |
          24143000-8 | Technické monokarboxylové mastné kyseliny |
          24143100-9 | Kyselé oleje z rafinace |
          24143200-0 | Karboxylové kyseliny |
          24143210-3 | Kyselina octová |
          24143220-6 | Kyselina peroctová |
          24143300-1 | Nenasycené monokarboxylové kyseliny a sloučeniny |
          24143310-4 | Estery kyseliny methakrylové |
          24143320-7 | Estery kyseliny akrylové |
          24143400-2 | Aromatické polykarboxylové a karboxylové kyseliny |
          24144000-5 | Organické sloučeniny s dusíkatou funkcí |
          24144100-6 | Sloučeniny s aminovou funkcí |
          24144200-7 | Aminosloučeniny s kyslíkatou funkcí |
          24144300-8 | Ureidy |
          24144400-9 | Sloučeniny s dusíkatou funkcí |
          24145000-2 | Organické sloučeniny síry |
          24146000-9 | Aldehydy, ketony, organické peroxidy a ethery |
          24146100-0 | Sloučeniny s aldehydickou funkcí |
          24146200-1 | Sloučeniny s ketonovou funkcí a sloučeniny s chinonovou funkcí |
          24146300-2 | Organické peroxidy |
          24146310-5 | Ethylenoxid |
          24146320-8 | Ethery |
          24147000-6 | Různé organické chemické látky |
          24147100-7 | Rostlinné deriváty určené k barvení |
          24147200-8 | Dřevěné uhlí |
          24147300-9 | Oleje a produkty destilace vysokoteplotního uhelného dehtu, smola a smolný dehet |
          24147310-2 | Uhelný dehet |
          24147311-9 | Kreozot |
          24147320-5 | Smola |
          24147330-8 | Smolný dehet |
          24147400-0 | Výrobky z pryskyřice |
          24147500-1 | Odpadní výluhy z výroby buničiny ze dřeva |
          24150000-0 | Hnojiva a dusíkaté sloučeniny |
          24151000-7 | Dusíkatá hnojiva |
          24151100-8 | Kyselina dusičná a soli |
          24151110-1 | Dusičnan sodný |
          24151200-9 | Směs kyseliny sírové a dusičné |
          24151300-0 | Amoniak |
          24151310-3 | Kapalný amoniak |
          24151320-6 | Chlorid amonný |
          24151330-9 | Síran amonný |
          24152000-4 | Fosforečná hnojiva |
          24152100-5 | Minerální fosforečná hnojiva |
          24152200-6 | Chemická fosforečná hnojiva |
          24154000-8 | Živočišná nebo rostlinná hnojiva |
          24158000-6 | Ostatní hnojiva |
          24160000-3 | Plasty v primárních formách |
          24161000-0 | Polymery ethylenu v primárních formách |
          24162000-7 | Polymery propylenu v primárních formách |
          24163000-4 | Polymery styrenu v primárních formách |
          24164000-1 | Polymery vinylu v primárních formách |
          24164100-2 | Polymery vinylacetátu v primárních formách |
          24164200-3 | Akrylové polymery v primárních formách |
          24165000-8 | Polyestery v primárních formách |
          24166000-5 | Polyamidy v primárních formách |
          24167000-2 | Močovinové pryskyřice v primárních formách |
          24168000-9 | Aminové pryskyřice v primárních formách |
          24169000-6 | Silikony v primárních formách |
          24170000-6 | Syntetický kaučuk |
          24180000-9 | Enzymy |
          24200000-6 | Agrochemické výrobky |
          24210000-9 | Pesticidy |
          24220000-2 | Insekticidy |
          24230000-5 | Herbicidy |
          24240000-8 | Regulátory růstu rostlin |
          24250000-1 | Desinfekční prostředky |
          24260000-4 | Rodenticidy |
          24270000-7 | Fungicidy |
          24300000-7 | Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty, tiskařské barvy a tmely |
          24310000-0 | Barvy |
          24311000-7 | Silniční barvy |
          24312000-4 | Barvy pro uměleckou malbu |
          24312100-5 | Emaily a glazury |
          24312200-6 | Olejové a vodové barvy |
          24312210-9 | Olejové barvy |
          24312220-2 | Vodové barvy |
          24312300-7 | Školní barvy |
          24312310-0 | Barvy v soupravách |
          24312320-3 | Písmomalířské barvy |
          24312400-8 | Dekorační materiály |
          24320000-3 | Laky |
          24330000-6 | Inkoust |
          24331000-3 | Tiskařské barvy |
          24331100-4 | Hlubotisková barva |
          24331200-5 | Čínská tuš |
          24340000-9 | Mastixy, plniva, tmely |
          24341000-6 | Mastixy |
          24342000-3 | Plniva |
          24343000-0 | Tmely |
          24344000-7 | Injektážní malta |
          24350000-2 | Rozpouštědla |
          24351000-9 | Odstraňovač nátěrů |
          24352000-6 | Ředidla |
          24400000-8 | Léčivé přípravky |
          24410000-1 | Léčivé přípravky pro zažívací trakt a metabolismus |
          24411000-8 | Antacida |
          24412000-5 | Léčivé přípravky pro funkční poruchy zažívacího traktu |
          24413000-2 | Laxancia |
          24414000-9 | Antidiarrhoika, intestinální antiinfektiva |
          24415000-6 | Antidiabetika |
          24415100-7 | Insulin |
          24416000-3 | Vitaminy |
          24416100-4 | Provitaminy |
          24417000-0 | Náhrady minerálních prvků |
          24420000-4 | Léčivé přípravky pro krev, krvetvorné orgány a kardiovaskulární systém |
          24421000-1 | Léčivé přípravky pro krev a krvetvorné orgány |
          24421100-2 | Antitrombotika |
          24421200-3 | Antihemorrhagika |
          24421300-4 | Antianemika |
          24421400-5 | Náhrady plazmy a perfúzní roztoky |
          24422000-8 | Léčivé přípravky pro kardiovaskulární systém |
          24422100-9 | Kardiaka |
          24422200-0 | Antihypertenziva |
          24422300-1 | Diuretika |
          24422400-2 | Vasoprotektiva |
          24422500-3 | Antihemoroidika pro vnější použití |
          24422600-4 | Beta blokátory |
          24422700-5 | Blokátory kalciového kanálu |
          24422800-6 | Látky ovlivňující renin-angiotensinový systém |
          24430000-7 | Dermatologika a léčivé přípravky pro muskuloskeletální systém |
          24431000-4 | Dermatologika |
          24431100-5 | Antimykotika k užití v dermatologii |
          24431110-8 | Kyseliny salicylové |
          24431200-6 | Emoliencia a protektiva |
          24431300-7 | Antipsoriatika |
          24431400-8 | Antibiotika a chemoterapeutika k užití v dermatologii |
          24431500-9 | Kortikosteroidy k užití v dermatologii, dermatologika |
          24431600-0 | Antiseptika, dezinficiencia |
          24431700-1 | Přípravky k léčbě akné |
          24432000-1 | Léčivé přípravky pro muskuloskeletální systém |
          24432100-2 | Antirevmatika a protizánětlivé léky |
          24432200-3 | Myorelaxancia |
          24432300-4 | Antiuratika |
          24440000-0 | Léčivé přípravky pro urogenitální systém a hormony |
          24441000-7 | Léčivé přípravky pro urogenitální systém a pohlavní hormony |
          24441100-8 | Gynekologika, antiinfektiva a antiseptika |
          24441200-9 | Jiná gynekologika |
          24441300-0 | Pohlavní hormony a léky ovlivňující genitální systém |
          24441400-1 | Antikoncepční prostředky |
          24441410-4 | Perorální antikoncepce |
          24441420-7 | Chemická antikoncepce |
          24442000-4 | Systémové hormonální přípravky kromě pohlavních hormonů |
          24442100-5 | Hormony hypofýzy a hypotalamu a jejich analogy |
          24442200-6 | Kortikosteroidy pro systémové použití |
          24442300-7 | Léčivé přípravky pro štítnou žlázu |
          24450000-3 | Antiinfektiva pro systémové užití, očkovací látky, antineoplastika a imunomodulátory |
          24451000-0 | Antiinfektiva pro systémové užití a očkovací látky |
          24451100-1 | Antibakteriální látky pro systémové použití |
          24451200-2 | Antimykotika pro systémové použití |
          24451300-3 | Tuberkulostatika |
          24451400-4 | Antivirotika pro systémové použití |
          24451500-5 | Imunitní séra a imunoglobuliny |
          24451510-8 | Antiséra |
          24451520-1 | Imunoglobuliny |
          24451600-6 | Očkovací látky |
          24451610-9 | Očkovací látka proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli |
          24451620-2 | Očkovací látka proti záškrtu a tetanu |
          24451630-5 | Očkovací látka proti tuberkulóze (BCG, sušená) |
          24451640-8 | Očkovací látka proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám |
          24451650-1 | Očkovací látka proti tyfu |
          24451660-4 | Očkovací látka proti chřipce |
          24451670-7 | Očkovací látka proti dětské obrně |
          24451680-0 | Očkovací látka proti žloutence typu B |
          24451690-3 | Očkovací látky pro veterinární lékařství |
          24452000-7 | Antineoplastika a imunomodulátory |
          24452100-8 | Antineoplastika |
          24452200-9 | Endokrinní terapie |
          24452300-0 | Imunosupresiva |
          24460000-6 | Léčivé přípravky pro centrální nervový systém a smyslové orgány |
          24461000-3 | Léčivé přípravky pro centrální nervový systém |
          24461100-4 | Anestetika |
          24461200-5 | Analgetika |
          24461300-6 | Antiepileptika |
          24461400-7 | Antiparkinsonika |
          24461500-8 | Psycholeptika |
          24461600-9 | Psychoanaleptika |
          24461700-0 | Jiné léčivé přípravky pro centrální nervový systém |
          24462000-0 | Léčivé přípravky pro smyslové orgány |
          24462100-1 | Oftalmologika |
          24470000-9 | Léčivé přípravky pro respirační systém |
          24473000-6 | Léčivé přípravky pro onemocnění spojená s obstrukcí dýchacích cest |
          24474000-3 | Léky při kašli a nachlazení |
          24475000-0 | Antihistaminika pro systémové užití |
          24490000-5 | Různé léčivé přípravky |
          24491000-2 | Antiparasitika, insekticidy a repelenty |
          24491100-3 | Antiprotozoika |
          24491200-4 | Antihelmintika |
          24491300-5 | Léky proti ektoparazitům včetně skabicidních, insekticidy a repelenty |
          24492000-9 | Léčivé roztoky |
          24492100-0 | Infúzní roztoky |
          24492200-1 | Prenatální výživové výrobky |
          24492210-4 | Prenatální výživné roztoky |
          24492300-2 | Střevní výživa |
          24492400-3 | Perfusní roztoky |
          24492500-4 | Injekční roztoky |
          24492510-7 | Nitrožilní roztoky |
          24492600-5 | Galenické roztoky |
          24492700-6 | Roztoky s glukosou |
          24492800-7 | Dialyzační roztoky |
          24493000-6 | Jiné terapeutické přípravky |
          24493100-7 | Toxiny |
          24493200-8 | Náhražky nikotinu |
          24494000-3 | Diagnostika |
          24495000-0 | Všechny jiné neléčebné přípravky |
          24496000-7 | Činidla a kontrastní látky |
          24496100-8 | Činidla k určování krevních skupin |
          24496200-9 | Činidla pro krevní testy |
          24496300-0 | Chemická činidla |
          24496400-1 | Isotopická činidla |
          24496500-2 | Laboratorní činidla |
          24496600-3 | Činidla pro elektroforézu |
          24496700-4 | Urologická činidla |
          24496800-5 | Kontrastní látky pro rentgenová vyšetření |
          24497000-4 | Léčivé přípravky kromě dentálních spotřebních materiálů |
          24497100-5 | Přípravky pro klystýr |
          24497110-8 | Cementy pro rekonstrukci kostí |
          24498000-1 | Klinické výrobky |
          24498100-2 | Mikrobiologické kultury |
          24498200-3 | Žlázy a výtažky ze žláz |
          24498300-4 | Peptické látky |
          24500000-9 | Mýdlo a detergenty, prací, čisticí, lešticí, voňavkářské, kosmetické a toaletní přípravky |
          24510000-2 | Glycerol |
          24511000-9 | Vonné přípravky a vosky |
          24511100-0 | Přípravky pro parfemování nebo deodoraci místností |
          24511300-2 | Leštidla a krémy |
          24511310-5 | Leštidla na podlahu |
          24511320-8 | Krémy na obuv |
          24511330-1 | Leštící vosky |
          24511340-4 | Prostředky na zametání |
          24511350-7 | Těsnící materiály |
          24511400-3 | Čisticí pasty a prášky |
          24512000-6 | Organické povrchově aktivní prostředky |
          24513000-3 | Čistící prostředky |
          24513100-4 | Mýdlo |
          24513200-5 | Prací prostředky |
          24513210-8 | Olejové dispergovadlo |
          24513290-2 | Detergenty |
          24513291-9 | Detergenty do myček na nádobí |
          24513292-6 | Odmašťovací činidla |
          24513293-3 | Pohlcovače tuku |
          24513294-0 | Čisticí směsi |
          24513295-7 | Máchací roztoky |
          24520000-5 | Parfémy a toaletní potřeby |
          24521000-2 | Toaletní potřeby |
          24521100-3 | Toaletní vody |
          24521110-6 | Deodoranty |
          24521120-9 | Antiperspiranty |
          24521200-4 | Líčidla |
          24521300-5 | Přípravky pro manikúru nebo pedikúru |
          24521400-6 | Kosmetické přípravky |
          24521500-7 | Přípravky pro péči o pokožku |
          24521600-8 | Šampóny |
          24521700-9 | Přípravky na vlasy |
          24521800-0 | Přípravky pro ústní a zubní hygienu |
          24521900-1 | Holící přípravky |
          24600000-0 | Výbušniny a malotonážní chemické výrobky |
          24610000-3 | Připravené výbušniny |
          24611000-0 | Střelný prach |
          24611100-1 | Propergolová paliva |
          24612000-7 | Různé výbušniny |
          24612100-8 | Dynamit |
          24612200-9 | TNT |
          24612300-0 | Nitroglycerin |
          24613000-4 | Signalizační světlice, dešťové rakety, mlhové signály a ostatní pyrotechnické výrobky |
          24613100-5 | Patrony na plašení ptáků |
          24613200-6 | Ohňostroje |
          24615000-8 | Zápalnice, roznětky, rozbušky, bleskovice; elektrické detonátory |
          24620000-6 | Klihy |
          24621000-3 | Želatiny |
          24621200-5 | Lepidla |
          24630000-9 | Vonné silice |
          24640000-2 | Chemické přípravky pro fotografické účely |
          24641000-9 | Fotografické desky a filmy |
          24641200-1 | Emulze k fotografickým účelům |
          24641210-4 | Vývojky |
          24641220-7 | Ustalovače |
          24641230-0 | Vývojky pro rentgen |
          24641240-3 | Ustalovače pro rentgen |
          24641250-6 | Živná půda |
          24641260-9 | Zesilovače obrazu |
          24650000-5 | Nenahraná média |
          24660000-8 | Specializované chemické výrobky |
          24661000-5 | Mazací tuky a maziva |
          24661100-6 | Maziva |
          24661110-9 | Přírodní výplach z vrtů |
          24661120-2 | Křemíková kolomaz |
          24661130-5 | Vrtné výplachy |
          24661200-7 | Přísady do olejů |
          24661210-0 | Prášek do hasících přístrojů |
          24661220-3 | Činidla do hasících přístrojů |
          24661230-6 | Náplně do hasících přístrojů |
          24661300-8 | Hydraulické kapaliny |
          24661310-1 | Prostředky k odmrazování |
          24661311-8 | Přípravky proti zamrzání |
          24661400-9 | Chemicky upravené tuky a oleje |
          24662000-2 | Modelovací pasty |
          24662100-3 | Dentální vosk |
          24663000-9 | Přípravky k úpravě povrchu, k apretování |
          24664000-6 | Aktivní uhlí |
          24664100-7 | Nové aktivní uhlí |
          24664200-8 | Regenerované aktivní uhlí |
          24665000-3 | Chemické WC |
          24666000-0 | Peptony a proteinové látky |
          24667000-7 | Chemické přísady |
          24667100-8 | Připravená pojiva pro licí formy nebo jádra |
          24667200-9 | Přísady do cementů, malt nebo betonů |
          24668000-4 | Chemické výrobky pro ropný a plynárenský průmysl |
          24668100-5 | Chemické látky uvnitř vrtu |
          24668200-6 | Flokulační činidla |
          24668300-7 | Výplachové chemické látky |
          24668400-8 | Gelové ampule pro ucpávání výbušnin |
          24669000-1 | Aerosoly a chemické látky ve tvaru disků |
          24669100-2 | Aerosoly |
          24669200-3 | Chemické prvky ve tvaru disku |
          24700000-1 | Chemická vlákna |
          24710000-4 | Syntetická vlákna |
          24711000-1 | Kabel ze syntetického hedvábí |
          24712000-8 | Vysokopevnostní příze |
          24713000-5 | Jednoduchá tvarovaná příze |
          24714000-2 | Syntetický monofilament |
          24720000-7 | Umělá vlákna |
          24721000-4 | Umělá střižová vlákna |
          24722000-1 | Polypropylen |
          24723000-8 | Umělá tvarovaná příze |
          24800000-2 | Různé chemické výrobky |
          24810000-5 | Kapaliny do chladičů |
          24820000-8 | Chemické látky na úpravu vody |
          24830000-1 | Antikorozní prostředky |
          25000000-1 | Vyrobky z kaučuku a z plastů |
          25100000-2 | Výrobky z kaučuku |
          25110000-5 | Pneumatiky a příbuzný materiál |
          25111000-2 | Pneumatiky |
          25111100-3 | Pneumatiky pro automobily |
          25111200-4 | Pneumatiky pro motocykly |
          25111300-5 | Terénní pneumatiky |
          25111310-8 | Pneumatiky pro nákladní automobily |
          25111320-1 | Pneumatiky pro autobusy |
          25111330-4 | Pneumatiky pro letadla |
          25111400-6 | Zemědělské pneumatiky |
          25111500-7 | Duše, běhouny pláště pneumatiky a ochranné vložky do ráfku z pryže |
          25111510-0 | Ochranné vložky do ráfku pneumatiky |
          25111520-3 | Duše |
          25111530-6 | Běhouny pláště pneumatiky |
          25111600-8 | Pneumatiky pro vozíky pro invalidy |
          25111700-9 | Použité pneumatiky |
          25111710-2 | Nárazníky |
          25111800-0 | Protektorované pneumatiky |
          25111900-1 | Pneumatiky pro jízdní kola |
          25120000-8 | Předměty z vulkanizovaného a nevulkanizovaného kaučuku |
          25121000-5 | Předměty z nevulkanizovaného kaučuku |
          25122000-2 | Předměty z vulkanizovaného kaučuku |
          25122100-3 | Trouby a trubky, potrubí a hadice z vulkanizovaného kaučuku |
          25122110-6 | Vrtné hadice |
          25122120-9 | Ohebné stoupací potrubí |
          25122130-2 | Trouby a trubky z kaučuku |
          25122200-4 | Dopravníkové nebo hnací pásy a řemeny z vulkanizovaného kaučuku |
          25122210-7 | Klínové řemeny z kaučuku |
          25122220-0 | Těsnění |
          25122230-3 | Dopravníkové pásy z kaučuku |
          25122240-6 | Hnací pásy z kaučuku |
          25122300-5 | Hygienické nebo farmaceutické výrobky z vulkanizovaného kaučuku |
          25122310-8 | Hygienické výrobky |
          25122320-1 | Farmaceutické výrobky |
          25122340-7 | Dudlíky na kojenecké láhve, odsávače mateřského mléka a podobné výrobky pro kojence |
          25122400-6 | Podlahové krytiny a předložky z vulkanizovaného kaučuku |
          25122410-9 | Podlahové krytiny z vulkanizovaného kaučuku |
          25122420-2 | Předložky z vulkanizovaného kaučuku |
          25122421-9 | Tělocvičné matrace |
          25122500-7 | Různé výrobky z vulkanizovaného kaučuku |
          25122510-0 | Gumičky |
          25122520-3 | Těsnění z kaučuku |
          25122530-6 | Pásky z kaučuku |
          25122540-9 | Razítka z kaučuku |
          25122550-2 | Pěchovač injektážní malty |
          25130000-1 | Pogumované textilní tkaniny |
          25131000-8 | Pneumatikové kordové textilie |
          25132000-5 | Lepící páska z pogumované textilie |
          25140000-4 | Regenerovaný kaučuk |
          25150000-7 | Výrobky z kaučukového odpadu |
          25160000-0 | Zdravotnické výrobky z kaučuku |
          25161000-7 | Oděvní doplňky z kaučuku |
          25161100-8 | Rukavice z kaučuku |
          25161200-9 | Rukavice na jedno použití |
          25162000-4 | Oděvní výrobky z kaučuku |
          25170000-3 | Výrobky z tvrdé pryže |
          25171000-0 | Hygienické nebo farmaceutické výrobky |
          25172000-7 | Dlaždice z kaučuku |
          25174000-1 | Výplňový materiál z kaučuku |
          25200000-3 | Výrobky z plastů |
          25210000-6 | Desky, listy, hadice, trubky a profily z plastů |
          25211000-3 | Monofily z plastů |
          25211100-4 | Elektrické vedení z plastů |
          25211200-5 | Tyče z plastů |
          25211300-6 | Latě z plastů |
          25212000-0 | Trouby a trubky, potrubí a hadice |
          25212100-1 | Trouby a trubky z plastů |
          25212110-4 | Ohebné trubky z plastů |
          25212120-7 | Ohebné trubky z polymerů vinylchloridu |
          25212200-2 | Potrubí z plastů |
          25212210-5 | Ohebné potrubí z plastů |
          25212220-8 | Ohebné potrubí z polymerů vinylchloridu |
          25212300-3 | Hadice z plastů |
          25212310-6 | Ohebné hadice z plastů |
          25212320-9 | Ohebné hadice z polymerů vinylchloridu |
          25212400-4 | Rukávce z plastů |
          25212500-5 | Tvarovky pro trubky, potrubí a hadice z plastů nebo z polymerů vinylchloridu |
          25212510-8 | Tvarovky pro trubky z plastů |
          25212520-1 | Tvarovky pro trubky z polymerů vinylchloridu |
          25212530-4 | Tvarovky pro potrubí z plastů |
          25212540-7 | Tvarovky pro potrubí z polymerů vinylchloridu |
          25212550-0 | Tvarovky pro hadice z plastů |
          25212560-3 | Tvarovky pro hadice z polymerů vinylchloridu |
          25212600-6 | Neopracované komponenty z polymerů vinylchloridu |
          25212610-9 | Neopracované rámy z polymerů vinylchloridu |
          25212620-2 | Neopracované trubky z polymerů vinylchloridu |
          25212630-5 | Neopracované potrubí z polymerů vinylchloridu |
          25212700-7 | Pěna z polymerů vinylchloridu |
          25213000-7 | Desky, listy, filmy, fólie a pásy z plastů |
          25213100-8 | Film z plastů |
          25213200-9 | Fólie z plastů |
          25213300-0 | Přilnavé filmy |
          25213400-1 | Pásy z plastů |
          25213500-2 | Listy z plastů |
          25213600-3 | Desky z plastů |
          25220000-9 | Obaly z plastů |
          25221000-6 | Pytle a sáčky z polymerů ethylenu |
          25221100-7 | Odpadní pytle a sáčky z polymerů ethylenu |
          25221200-8 | Zdravotnické pytle z polymerů ethylenu |
          25221210-1 | Sáčky na krev |
          25221220-4 | Sáčky na plazmu |
          25221230-7 | Sáčky na moč |
          25221300-9 | Skladovací pytle z polymerů ethylenu |
          25221310-2 | Vypolštářované obálky |
          25222000-3 | Pytle a sáčky z plastů |
          25222100-4 | Odpadní pytle z plastů |
          25222200-5 | Zdravotnické sáčky z plastů |
          25223000-0 | Nádoby z pevných plastů |
          25223100-1 | Bedny z plastů |
          25223110-4 | Přepravky na láhve z plastů |
          25223200-2 | Přepravky z plastů |
          25223300-3 | Odpadní nádoby z plastů |
          25223310-6 | Sudy z plastů |
          25224000-7 | Demižony, lahve a flakony z plastů |
          25225000-4 | Cívky nebo navíjecí bubny z plastů |
          25226000-1 | Zátky, víčka a uzávěry z plastů |
          25226100-2 | Zátky z plastů |
          25226200-3 | Víčka z plastů |
          25226300-4 | Uzávěry lahví z plastů |
          25227000-8 | Výrobky z polymerů styrenu |
          25227100-9 | Obklady z polymerů styrenu |
          25227200-0 | Desky z polymerů styrenu |
          25230000-2 | Výrobky z plastů pro stavebnictví |
          25231000-9 | Podlahové krytiny, obklady stěn nebo stropů z plastů |
          25232000-6 | Výrobky pro sanitární účely z plastů |
          25232100-7 | Koupací vany, sprchy nebo umývadla z plastů |
          25232110-0 | Koupací vany z plastů |
          25232120-3 | Sprchy z plastů |
          25232130-6 | Umyvadla z plastů |
          25232200-8 | Záchodová sedátka a kryty z plastů |
          25232300-9 | Záchodové mísy z plastů |
          25232400-0 | Bidety z plastů |
          25233000-3 | Nádrže, zásobníky a kádě z plastů |
          25233100-4 | Nádrže z plastů |
          25233200-5 | Zásobníky z plastů |
          25233300-6 | Kádě z plastů |
          25234000-0 | Dveře, okna, rámy, zárubně a prahy, okenice a rolety |
          25234100-1 | Okna z plastů |
          25234110-4 | Okenní rámy z plastů |
          25234200-2 | Dveře z plastů |
          25234210-5 | Dveřní rámy z plastů |
          25234300-3 | Zárubně a prahy z plastů |
          25234400-4 | Okenice a rolety z plastů |
          25234410-7 | Okenice z plastů |
          25234420-0 | Rolety z plastů |
          25235000-7 | Montované stavby z plastů |
          25236000-4 | Šachetní nebo přístupové poklopy z plastů |
          25237000-1 | Kryty z plastů |
          25237100-2 | Kryty na měřící přístroje z plastů |
          25237200-3 | Obložení z plastů |
          25240000-5 | Různé výrobky z plastů |
          25241000-2 | Samolepící páska, pruhy a tvary z plastů |
          25241100-3 | Samolepící páska z plastů |
          25241110-6 | Lepící páska |
          25241120-9 | Reflexní páska |
          25241200-4 | Samolepící pruhy z plastů |
          25241300-5 | Samolepící tvary z plastů |
          25241310-8 | Lepící štítky |
          25242000-9 | Samolepící desky, listy, filmy a fólie z plastů |
          25242100-0 | Samolepící desky z plastů |
          25242200-1 | Samolepící listy z plastů |
          25242300-2 | Samolepící film z plastů |
          25242400-3 | Samolepící fólie z plastů |
          25243000-6 | Stolní a kuchyňské nádobí, předměty pro domácnost, toaletní potřeby z plastů |
          25243100-7 | Stolní a kuchyňské nádobí z plastů |
          25243110-0 | Příbory z plastů |
          25243120-3 | Nádoby na potraviny pro domácnost |
          25243130-6 | Mísy |
          25243140-9 | Stojany na sušení z plastů |
          25243200-8 | Houby |
          25243300-9 | Předměty pro domácnost nebo toaletní potřeby z plastů |
          25243310-2 | Vědra z plastů |
          25243320-5 | Nádoby na odpadky z plastů |
          25243330-8 | Lopatky na smetí z plastů |
          25244000-3 | Díly svítidel a ukazatelů z plastů |
          25244100-4 | Ukazatele a znaky z plastů |
          25244110-7 | Ukazatele z plastů |
          25244120-0 | Znaky z plastů |
          25244121-7 | Policejní značky |
          25244200-5 | Pouliční vybavení z plastů |
          25244210-8 | Díly pouličního vybavení z plastů |
          25244220-1 | Reflexní knoflíky |
          25244230-4 | Reflexivní obruby |
          25244300-6 | Svítidla z plastů |
          25244310-9 | Části svítidel z plastů |
          25245000-0 | Ochranné pokrývky hlavy; klobouky a jiné pokrývky hlavy z pryže nebo plastů |
          25245100-1 | Ochranné helmy |
          25245200-2 | Pokrývky hlavy z pryže nebo plastů |
          25246000-7 | Elektrické izolační součásti z plastů |
          25247000-4 | Kancelářské nebo školní potřeby z plastů |
          25247100-5 | Kancelářské potřeby z plastů |
          25247110-8 | Kroužkové vazače |
          25247120-1 | Sponky na papír |
          25247200-6 | Školní potřeby z plastů |
          25247210-9 | Kreslicí náčiní z plastů |
          25247220-2 | Psací náčiní z plastů |
          25247230-5 | Pravítka |
          25248000-1 | Ozdoby a jiné vybavení k nábytku z plastů |
          25248100-2 | Filtrační prvky z plastů |
          25248200-3 | Díly z plastů |
          25248210-6 | Díly oplocení z plastů |
          25248220-9 | Silniční kužely z plastů |
          25248230-2 | Díly zábran z plastů |
          25248240-5 | Popisovače z plastů |
          25249000-8 | Oděvní výrobky z plastů |
          25249100-9 | Rukavice z plastů |
          25250000-8 | Karty se zabudovaným magnetickým proužkem |
          25251000-5 | Kreditní karty |
          25252000-2 | Karty smart |
          25253000-9 | Úvěrové karty |
          25253100-0 | Karty pro odběr pohonných hmot |
          25260000-1 | Zvukové nahrávky |
          25261000-8 | Desky |
          25262000-5 | Hudební kazety |
          25263000-2 | Kompaktní disky |
          25270000-4 | Pryskyřice |
          25271000-1 | Epoxidové pryskyřice |
          25271100-2 | Potrubí z epoxidové pryskyřice |
          25300000-4 | Filmové výrobky |
          25310000-7 | Fotografický film pro radiologii |
          25311000-4 | Fotografický film pro rentgen |
          25312000-1 | Film Blue diazo |
          25320000-0 | Kinematografický film |
          25321000-7 | Film pro fotografii |
          25321100-8 | Film pro okamžitou fotografii |
          25330000-3 | Video filmy |
          25331000-0 | Video kazety |
          25332000-7 | Video pásky |
          26000000-8 | Nekovové výrobky z minerálů |
          26100000-9 | Sklo a výrobky ze skla |
          26110000-2 | Sklo |
          26111000-9 | Tabulové sklo |
          26111100-0 | Neopracované sklo |
          26111200-1 | Plavené sklo |
          26111300-2 | Záclonové glazování |
          26120000-5 | Ploché sklo |
          26121000-2 | Tvarované ploché sklo |
          26121200-4 | Bezpečnostní sklo |
          26121300-5 | Skleněná zrcadla |
          26121400-6 | Izolační sklo |
          26130000-8 | Duté skleněné výrobky |
          26131000-5 | Skleněné lahve, kelímky, lahvičky na tablety a obaly |
          26131100-6 | Skleněné lahve |
          26131200-7 | Skleněné kelímky |
          26131300-8 | Skleněné lahvičky na tablety |
          26131400-9 | Skleněné obaly |
          26132000-2 | Nápojové sklo |
          26133000-9 | Stolní a domácenské sklo |
          26133100-0 | Skleněné stolní nádobí |
          26133110-3 | Karafy |
          26133200-1 | Stolní a kuchyňské sklokeramické výrobky |
          26133300-2 | Nádobí z tvrzeného skla |
          26133400-3 | Keramické skleněné výrobky |
          26134000-6 | Skleněné vložky do tepelně izolačních nádob |
          26134100-7 | Skleněné vložky vakuových lahví |
          26140000-1 | Skleněná vlákna |
          26141000-8 | Výrobky ze skleněných vláken |
          26141100-9 | Rohože ze skleněných vláken |
          26141200-0 | Tkaniny ze skleněných vláken |
          26141300-1 | Plátno ze skleněných vláken |
          26150000-4 | Skleněné výrobky z opracovaného skla |
          26151000-1 | Skleněné polotovary |
          26151100-2 | Skleněné kuličky, tyče nebo trubky |
          26151110-5 | Skleněné kuličky |
          26151120-8 | Skleněné tyče |
          26151130-1 | Skleněné trubice |
          26151140-4 | Koule |
          26151200-3 | Tvárnice, cihly nebo dlaždice z tvarovaného skla |
          26152000-8 | Technické sklo |
          26152100-9 | Skleněné baňky a trubice pro obrazovky |
          26152110-2 | Skleněné baňky |
          26152120-5 | Trubice pro obrazovky |
          26152200-0 | Hodinová sklíčka a skla do hodin nebo brýlová skla |
          26152210-3 | Hodinová sklíčka |
          26152220-6 | Skla do hodin |
          26152230-9 | Brýlová skla |
          26152300-1 | Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely |
          26152320-7 | Sklo pro zdravotnické účely |
          26152330-0 | Laboratorní sklo |
          26152331-7 | Petriho misky |
          26152339-3 | Zkumavky |
          26152340-3 | Sklo pro farmaceutické účely |
          26152350-6 | Skleněné ampule |
          26152400-2 | Díly svítidel, znaků a ukazatelů ze skla |
          26152410-5 | Skleněné výrobky používané k signalizaci |
          26152411-2 | Ukazatele ze skla |
          26152412-9 | Znaky ze skla |
          26152420-8 | Části pouličního osvětlení ze skla |
          26152430-1 | Části svítidel ze skla |
          26152490-9 | Pouliční vybavení ze skla |
          26152500-3 | Skleněné elektrické izolátory |
          26152600-4 | Optické prvky ze skla |
          26152700-5 | Skleněné perly |
          26200000-0 | Nežáruvzdorné a žáruvzdorné keramické výrobky |
          26210000-3 | Keramika pro domácnost |
          26211000-0 | Kuchyňské a stolní nádobí, předměty pro domácnost a toaletní předměty z porcelánu |
          26211100-1 | Nádobí z porcelánu |
          26211110-4 | Talíře z porcelánu |
          26211120-7 | Misky z porcelánu |
          26211130-0 | Šálky a podšálky z porcelánu |
          26211200-2 | Kuchyňské nádobí z porcelánu |
          26211300-3 | Vázy z porcelánu |
          26211400-4 | Toaletní výrobky z porcelánu |
          26211500-5 | Výrobky pro domácnost z porcelánu |
          26212000-7 | Kuchyňské a stolní nádobí, předměty pro domácnost a toaletní předměty z jiných materiálů než z porcelánu |
          26212100-8 | Keramické stolní nádobí |
          26212110-1 | Talíře |
          26212120-4 | Mísy |
          26212130-7 | Keramické šálky a podšálky |
          26212200-9 | Keramické kuchyňské nádobí |
          26212300-0 | Vázy |
          26213000-4 | Ozdobné předměty z keramiky |
          26214000-1 | Keramické sanitární výrobky pro domácnost |
          26214100-2 | Dřezy a umyvadla |
          26214110-5 | Dřezy |
          26214120-8 | Umyvadla |
          26214200-3 | Koupací vany |
          26214300-4 | Záchodové mísy a nádrže |
          26214310-7 | Záchodové mísy |
          26214320-0 | Splachovací nádrže |
          26214400-5 | Bidety |
          26214500-6 | Pisoárové mísy |
          26230000-9 | Keramické elektrické izolátory a izolační součásti |
          26231000-6 | Keramické izolátory |
          26232000-3 | Keramické izolační součásti |
          26240000-2 | Technické keramické výrobky |
          26241000-9 | Keramické zboží pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely z porcelánu |
          26241100-0 | Keramické zboží pro laboratorní účely z porcelánu |
          26241200-1 | Keramické zboží pro technické účely z porcelánu |
          26241300-2 | Keramické zboží pro chemické účely z porcelánu |
          26250000-5 | Různé keramické zboží |
          26251000-2 | Keramické výrobky pro zemědělské účely, zahradnictví a pro přepravu nebo balení výrobků |
          26251100-3 | Keramické výrobky pro zemědělské účely |
          26251200-4 | Keramické výrobky pro použití v zahradnictví |
          26251300-5 | Keramické výrobky pro přepravu nebo balení |
          26252000-9 | Ostatní keramické výrobky |
          26260000-8 | Žáruvzdorné keramické výrobky |
          26261000-5 | Keramické dlaždice |
          26262000-2 | Keramické tvárnice |
          26263000-9 | Ohnivzdorný cement, malta a beton |
          26263100-0 | Ohnivzdorný cement |
          26263200-1 | Ohnivzdorná malta |
          26263300-2 | Ohnivzdorný beton |
          26264000-6 | Keramická dlažba |
          26900000-7 | Různé nekovové minerální výrobky |
          26910000-0 | Brusné materiály |
          26911000-7 | Mlýnské kameny, brusné kameny a brusné kotouče |
          26911100-8 | Mlýnské kameny |
          26911200-9 | Brusné kameny |
          26911300-0 | Brusné kotouče |
          26912000-4 | Brusiva ve formě prášku nebo zrn |
          26913000-1 | Umělý korund |
          26914000-8 | Umělý grafit |
          27000000-5 | Kovové suroviny a příbuzné výrobky |
          27100000-6 | Obecné kovy |
          27110000-9 | Surové železo a ocel |
          27111000-6 | Surové železo |
          27112000-3 | Feromanganové výrobky |
          27113000-0 | Výrobky ze železa |
          27114000-7 | Železo |
          27114100-8 | Železné ingoty |
          27115000-4 | Ocel |
          27120000-2 | Ingoty z legované oceli |
          27130000-5 | Výrobky z uhlíkové oceli |
          27131000-2 | Potrubí z uhlíkové oceli |
          27132000-9 | Trouby a trubky z uhlíkové oceli |
          27133000-6 | Uhlíkové kartáčky |
          27140000-8 | Tyčová ocel |
          27141000-5 | Válcované dráty |
          27150000-1 | Konstrukční materiály železničních tratí |
          27151000-8 | Konstrukční materiály železničních tratí ze železa nebo z oceli |
          27151100-9 | Konstrukční materiály železničních tratí ze železa |
          27151200-0 | Konstrukční materiály železničních tratí z oceli |
          27152000-5 | Kolejnice ze železa nebo z oceli |
          27152100-6 | Kolejnice ze železa |
          27152200-7 | Kolejnice z oceli |
          27152300-8 | Válcované materiály železničních tratí |
          27152310-1 | Válcované kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček a podkladové desky |
          27152320-4 | Válcované přídržné kolejnice |
          27152330-7 | Válcované příčné pražce |
          27190000-3 | Struska, zpěněná struska, odpad ze železa nebo oceli |
          27191000-0 | Přetavený odpad v ingotech |
          27200000-7 | Trouby a trubky |
          27210000-0 | Železné tvarovky |
          27211000-7 | Trubky a duté profily |
          27211100-8 | Trubky ze železa |
          27212000-4 | Různé potrubní tvarovky |
          27212100-5 | Spojky |
          27212110-8 | Přírubové adaptéry |
          27212200-6 | Svorky a límce na opravy |
          27212300-7 | Ohyby, kolena a tvarovky |
          27220000-3 | Ocelové trouby, trubky a potrubní tvarovky |
          27221000-0 | Duté profily |
          27222000-7 | Potrubní tvarovky |
          27222100-8 | Příruby |
          27222200-9 | Potrubní tvarovky se závitem |
          27222300-0 | Nelitinové potrubní tvarovky |
          27222400-1 | Svařované kolena a ohyby |
          27222500-2 | Svařované tvarovky |
          27300000-8 | Železné a ocelové výrobky |
          27310000-1 | Výrobky tažené za studena |
          27311000-8 | Legovaná tyčová ocel |
          27312000-5 | Profily z legované oceli |
          27313000-2 | Výrobky z korozivzdorné oceli |
          27320000-4 | Výrobky válcované za studena |
          27321000-1 | Ploché válcované výrobky |
          27321100-2 | Ploché válcované výrobky ze železa |
          27321200-3 | Ploché válcované výrobky z oceli |
          27330000-7 | Ohýbané výrobky |
          27331000-4 | Ohýbané výrobky z oceli |
          27331100-5 | Profily |
          27331110-8 | Netrubkové elektrické vedení |
          27332000-1 | Ohýbané výrobky ze železa |
          27340000-0 | Dráty a různé drátěné výrobky |
          27341000-7 | Dráty |
          27341100-8 | Dráty ze železa |
          27341200-9 | Dráty z legované oceli |
          27350000-3 | Feroslitiny |
          27351000-0 | Feroslitiny nespadající do působnosti ESUO |
          27351100-1 | Feromangan |
          27351200-2 | Ferochrom |
          27351300-3 | Feronikl |
          27353000-4 | Granule a prášky ze železa nebo oceli |
          27354000-1 | Předvýrobky |
          27354100-2 | Předvýrobky ze železa |
          27354200-3 | Předvýrobky z oceli |
          27354210-6 | Předvýrobky z korozivzdorné oceli |
          27355000-8 | Kované výrobky ze železa |
          27356000-5 | Dodávky pro stavbu železničních tratí |
          27356100-6 | Svařované profily pro železniční tratě ze železa nebo oceli |
          27356200-7 | Konstrukční materiály železničních tratí, ze železa a oceli |
          27356210-0 | Napájecí koleje |
          27356220-3 | Hrotovnice, srdcovky, výhybky a ostatní přejezdový materiál pro výměny a křížení |
          27356230-6 | Kolejnicové spojky, stoličky a klíny kolejnicových stoliček a podkladové desky |
          27356240-9 | Přídržky, podpěrné desky a kleštiny |
          27356250-2 | Stoličky a klíny kolejnicových stoliček |
          27400000-9 | Drahé kovy a kovy plátované drahými kovy |
          27410000-2 | Drahé kovy |
          27411000-9 | Produkty z drahých kovů v surové formě |
          27411100-0 | Stříbro, surové nebo ve formě prachu |
          27411110-3 | Stříbro ve formě prachu |
          27411120-6 | Surové stříbro |
          27411200-1 | Stříbro ve formě polotovarů |
          27412000-6 | Zlato, surové nebo ve formě prachu |
          27413000-3 | Platina, surová nebo ve formě prachu |
          27414000-0 | Odpad a úlomky drahých kovů |
          27420000-5 | Kovy plátované drahými kovy |
          27421000-2 | Obecné kovy plátované zlatem nebo stříbrem |
          27422000-9 | Obecné kovy plátované platinou |
          27500000-0 | Hliník a výrobky z hliníku |
          27510000-3 | Netvářený hliník |
          27511000-0 | Oxid hlinitý |
          27520000-6 | Hliníkové výrobky |
          27521000-3 | Polotovary z hliníku |
          27521100-4 | Prášek a vločky z hliníku |
          27521200-5 | Tyče a profily z hliníku |
          27521300-6 | Dráty z hliníku |
          27521400-7 | Plechy z hliníku |
          27521500-8 | Fólie z hliníku |
          27521600-9 | Trubky a potrubní tvarovky z hliníku |
          27521610-2 | Potrubní tvarovky z hliníku |
          27530000-9 | Odpad a šrot z hliníku |
          27531000-6 | Popílky a zbytky obsahující hliník |
          27600000-1 | Olověné, zinkové a cínové výrobky |
          27610000-4 | Olovo, zinek a cín |
          27611000-1 | Olovo |
          27612000-8 | Zinek |
          27613000-5 | Cín |
          27620000-7 | Polotovary z olova, zinku nebo cínu |
          27621000-4 | Polotovary z olova |
          27621100-5 | Tyče, profily a dráty z olova |
          27621200-6 | Desky, plechy, pásy a fólie z olova |
          27621300-7 | Trubky a potrubní tvarovky z olova |
          27621400-8 | Prášek a vločky z olova |
          27622000-1 | Polotovary ze zinku |
          27622100-2 | Tyče, profily a dráty ze zinku |
          27622200-3 | Desky, plechy, pásy a fólie ze zinku |
          27622300-4 | Trubky a potrubní tvarovky ze zinku |
          27622400-5 | Prach, prášek a vložky ze zinku |
          27623000-8 | Polotovary z cínu |
          27623100-9 | Tyče, profily a dráty z cínu |
          27623200-0 | Desky, plechy, pásy a fólie z cínu |
          27623300-1 | Trubky a potrubní tvarovky z cínu |
          27623400-2 | Prášek a vločky z cínu |
          27630000-0 | Odpad a šrot z olova, zinku a cínu |
          27631000-7 | Popílky a zbytky obsahující zinek nebo olovo |
          27700000-2 | Měděné výrobky |
          27710000-5 | Netvářená měď |
          27712000-9 | Nerafinovaná měď |
          27713000-6 | Netvářená rafinovaná měď |
          27720000-8 | Měděné polotovary |
          27721000-5 | Prášek a vločky z mědi |
          27722000-2 | Tyče a profily z mědi |
          27723000-9 | Dráty z mědi |
          27724000-6 | Desky, plechy a pásy z mědi |
          27725000-3 | Fólie z mědi |
          27726000-0 | Trouby a trubky z mědi a trubky nebo potrubní tvarovky |
          27726100-1 | Trouby a trubky z mědi |
          27726110-4 | Trouby a trubky z mosazi |
          27726200-2 | Trouby a trubky nebo potrubní tvarovky z mědi |
          27726210-5 | Potrubní tvarovky z děloviny |
          27726220-8 | Trouby a trubky nebo potrubní tvarovky z mosazi |
          27730000-1 | Odpad a šrot z mědi |
          27731000-8 | Popílky a zbytky obsahující měď |
          27800000-3 | Výrobky z neželezných kovů |
          27810000-6 | Netvářený nikl |
          27820000-9 | Výrobky z niklu |
          27821000-6 | Polotovary z niklu |
          27821100-7 | Tyče, profily a dráty z niklu |
          27821200-8 | Desky, plechy, pásy a fólie z niklu |
          27821210-1 | Plechy z niklu |
          27821300-9 | Trouby, trubky a potrubní tvarovky z niklu |
          27821400-0 | Prášek a vločky z niklu |
          27830000-2 | Odpad a šrot z niklu |
          27831000-9 | Popílky a zbytky obsahující kovy |
          28000000-2 | Zpracované výrobky a materiály |
          28100000-3 | Kovové konstrukce |
          28110000-6 | Kovové konstrukce a jejich díly |
          28111000-3 | Montované stavby |
          28111100-4 | Stavebnicové a mobilní buňky |
          28111110-7 | Kabiny |
          28111200-5 | Kóje |
          28111300-6 | Polní nemocnice |
          28111400-7 | Polní kuchyně |
          28111500-8 | Skleníky |
          28112000-0 | Kovové konstrukce a části konstrukcí kromě montovaných staveb |
          28112100-1 | Mosty ze železa nebo z oceli |
          28112110-4 | Části mostů ze železa nebo z oceli |
          28112111-1 | Části mostů ze železa |
          28112112-8 | Části mostů z oceli |
          28112120-7 | Konstrukce mostů z oceli |
          28112130-0 | Konstrukce mostů ze železa |
          28112200-2 | Věže, příhradové stožáry, otočné sloupové jeřáby, pilíře |
          28112210-5 | Otočné sloupové jeřáby |
          28112211-2 | Vrtací otočné sloupové jeřáby |
          28112212-9 | Statické vrtací jeřáby |
          28112220-8 | Pilíře a sloupy |
          28112221-5 | Pilíře |
          28112222-2 | Pilíře elektrického vedení |
          28112223-9 | Výztuže pilířů |
          28112224-6 | Stožáry podpírající nadzemní vedení |
          28112225-3 | Sloupy elektrického vedení |
          28112230-1 | Věže |
          28112231-8 | Věže ze železa |
          28112232-5 | Věže z oceli |
          28112233-2 | Vodní věže |
          28112240-4 | Nosníky |
          28112250-7 | Stožáry |
          28112260-0 | Rozhlasové a televizní stožáry |
          28112261-7 | Rozhlasové stožáry |
          28112262-4 | Televizní stožáry |
          28112263-1 | Příhradové stožáry |
          28112300-3 | Konstrukce nebo části konstrukcí ze železa, oceli nebo hliníku |
          28112310-6 | Lešení |
          28112311-3 | Obloukové výztuže |
          28112312-0 | Obloukové vzpěry |
          28112313-7 | Vzpěry |
          28112314-4 | Závěsy potrubí |
          28112315-1 | Zařízení pro lešení |
          28112316-8 | Obloukové svorky |
          28112317-5 | Konstrukce lešení |
          28112318-2 | Opěry pro potrubní vedení |
          28112320-9 | Kovové konstrukce |
          28112321-6 | Přístřešky pro autobusové zastávky |
          28112322-3 | Telefonní budky |
          28112329-2 | Bezpečnostní zástěny |
          28112330-2 | Hliníkové konstrukce |
          28112380-7 | Části kovových konstrukcí |
          28112381-4 | Plátování |
          28112382-1 | Stavidla |
          28112383-8 | Vrata plavebních komor a propustí |
          28112390-0 | Zdymadla |
          28112391-7 | Vrata zdymadel |
          28112400-4 | Štětovnice |
          28112410-7 | Štětovnice |
          28120000-9 | Truhlářské výrobky z kovu |
          28121000-6 | Okna a související položky |
          28121100-7 | Okna a související položky ze železa nebo z oceli |
          28121110-0 | Prahy ze železa nebo z oceli |
          28121120-3 | Okenice ze železa nebo z oceli |
          28121130-6 | Okna ze železa nebo z oceli |
          28121131-3 | Okenní rámy ze železa nebo z oceli |
          28121200-8 | Okna z hliníku a související položky |
          28121210-1 | Okenice z hliníku |
          28121220-4 | Okna z hliníku |
          28121221-1 | Okenní rámy z hliníku |
          28122000-3 | Okna, dveře a související položky |
          28122100-4 | Okna |
          28122110-7 | Okenní rámy |
          28122111-4 | Jednotky se zdvojeným zasklením |
          28122200-5 | Dveře |
          28122210-8 | Dveřní křídla |
          28122211-5 | Dveřní rámy |
          28122212-2 | Dveřní výplně |
          28122213-9 | Dveřní prahy |
          28122214-6 | Dveře ze železa nebo z oceli |
          28122220-1 | Požární dveře |
          28122230-4 | Posuvné dveře |
          28122240-7 | Garážová vrata |
          28122300-6 | Brány |
          28122310-9 | Přístupové brány |
          28200000-4 | Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby; radiátory a kotle pro ústřední topení |
          28210000-7 | Kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby a kovové tlakové nádoby |
          28211000-4 | Kovové zásobníky |
          28211100-5 | Vzduchové válce |
          28211110-8 | Válce na stlačený vzduch |
          28211200-6 | Dýchací přístroje |
          28211210-9 | Dýchací přístroje pro požárníky |
          28211220-2 | Dýchací přístroje pro potápěče |
          28211300-7 | Zásobníky ze železa nebo z oceli |
          28211400-8 | Skladovací zásobníky |
          28211410-1 | Zásobníky na skladování ropy |
          28211420-4 | Kalové nádrže |
          28211500-9 | Zásobníky na vodu |
          28211600-0 | Nádrže |
          28212000-1 | Nádoby na zkapalněný plyn |
          28212100-2 | Plynové válce |
          28212200-3 | Plynové zásobníky |
          28213000-8 | Velké nádoby |
          28213100-9 | Nádoby ze železa nebo z oceli |
          28213110-2 | Sila |
          28213200-0 | Chlazené nádoby |
          28213210-3 | Vodní komory |
          28213300-1 | Standardní přepravní nádoby |
          28213400-2 | Skladovací nádoby |
          28213500-3 | Nádoby na vodu |
          28213600-4 | Kontejnery na kolech |
          28213700-5 | Nádoby na odpad |
          28213800-6 | Kontejnery na odpadový materiál |
          28214000-5 | Sudy |
          28214100-6 | Skladovací bedny |
          28214200-7 | Sudy ze železa nebo z oceli |
          28214300-8 | Systém kontejnerového skladování |
          28214310-1 | Stohovací stroje |
          28214400-9 | Sudy z hliníku |
          28215000-2 | Tlakové nádoby |
          28215100-3 | Tlakové nádoby z oceli |
          28216000-9 | Barely |
          28216100-0 | Barely ze železa nebo z oceli |
          28216200-1 | Barely na odpad |
          28216300-2 | Barely z hliníku |
          28217000-6 | Krabice |
          28217100-7 | Krabice ze železa nebo oceli |
          28217200-8 | Pláštění měřicích přístrojů |
          28217300-9 | Prefabrikované krabice |
          28217400-0 | Krabice z hliníku |
          28218000-3 | Drobné kovové nádoby, uzávěry, vršky nádob a poklice |
          28218100-4 | Drobné kovové nádoby |
          28218300-6 | Zátky, uzávěry, vršky nádob a poklice vyrobené z kovu |
          28218310-9 | Uzávěry |
          28218320-2 | Zátky |
          28218330-5 | Vršky nádob |
          28218340-8 | Poklice |
          28218400-7 | Plechovky |
          28218410-0 | Plechovky ze železa nebo z oceli |
          28218420-3 | Potravinové plechovky |
          28218430-6 | Plechovky z hliníku |
          28219000-0 | Kádě |
          28220000-0 | Radiátory a kotle k ústřednímu vytápění a jejich díly |
          28221000-7 | Radiátory a kotle |
          28221100-8 | Radiátory |
          28221110-1 | Radiátory ústředního topení |
          28221111-8 | Radiátory ústředního topení nevytápěné elektricky |
          28221112-5 | Díly radiátorů ústředního topení |
          28221200-9 | Kotle |
          28221210-2 | Kotle na ohřívání vody |
          28221220-5 | Kotle k ústřednímu vytápění |
          28221221-2 | Díly kotlů k ústřednímu vytápění |
          28222000-4 | Systémy pro využití odpadního tepla |
          28222100-5 | Zařízení pro využití odpadního tepla |
          28300000-5 | Jaderné reaktory a jejich díly |
          28310000-8 | Jaderné reaktory |
          28320000-1 | Díly jaderných reaktorů |
          28321000-8 | Systémy pro chlazení reaktorů |
          28322000-5 | Díly nádrží jaderných reaktorů |
          28400000-6 | Kabely, dráty a příbuzné výrobky |
          28410000-9 | Drátěné výrobky |
          28411000-6 | Splétaná lanka |
          28411100-7 | Splétaná lanka ze železa nebo oceli |
          28412000-3 | Plotový drát |
          28412300-6 | Ostnatý drát |
          28413000-0 | Kovová pletiva |
          28413100-1 | Drátěné pletivo |
          28413200-2 | Drátěné tkaniny |
          28414000-7 | Sponky, hřebíky, cvočky, napínáčky |
          28414100-8 | Sponky |
          28414200-9 | Hřebíky |
          28414300-0 | Cvočky |
          28414400-1 | Napínáčky |
          28415000-4 | Dráty |
          28415100-5 | Příslušenství ke sváření |
          28415200-6 | Svářecí materiály |
          28415300-7 | Materiály pro pájení a pájení na tvrdo |
          28415310-0 | Materiály pro pájení |
          28415320-3 | Materiály pro pájení na tvrdo |
          28416000-1 | Šicí jehly nebo pletací jehlice |
          28416100-2 | Šicí jehly |
          28416200-3 | Pletací jehlice |
          28417000-8 | Železářské zboží |
          28417100-9 | Kovadliny |
          28417200-0 | Přenosné výhně |
          28417300-1 | Rošty |
          28417400-2 | Železářské výrobky |
          28417500-3 | Kovářské výrobky |
          28417510-6 | Kovářské výrobky |
          28418000-5 | Smyčky ze železa nebo oceli |
          28419000-2 | Vodiče |
          28419100-3 | Ocelové nebo hliníkové vodiče |
          28419200-4 | Měděné a bronzové vodiče |
          28420000-2 | Kabely a související výrobky |
          28421000-9 | Kabely |
          28421100-0 | Elektrické kabely |
          28421120-6 | Kabely nízkého a střední napětí |
          28421130-9 | Kabely nízkého napětí |
          28421140-2 | Kabely středního napětí |
          28421150-5 | Kabely vysokého napětí |
          28421200-1 | Podvodní kabely |
          28421210-4 | Podmořské kabely |
          28421400-3 | Stíněné kabely |
          28421500-4 | Signalizační kabely |
          28421600-5 | Kabely ze železa nebo oceli |
          28421610-8 | Kabely ze železa |
          28422000-6 | Kabelové příslušenství |
          28422100-7 | Kabelové vodiče |
          28422200-8 | Kabelové spojky |
          28422300-9 | Kabelovody |
          28422400-0 | Kabelové úchyty |
          28500000-7 | Různé hotové kovové výrobky a příbuzné prvky |
          28510000-0 | Kovové výrobky pro koupelny a kuchyně |
          28511000-7 | Kovové sanitární výrobky |
          28511100-8 | Vodovodní kohoutky |
          28512000-4 | Kovové stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost |
          28512100-5 | Kovové stolní nádobí |
          28512110-8 | Odpadkové koše |
          28512200-6 | Kovové kuchyňské nádobí |
          28512210-9 | Kuchyňské potřeby |
          28512220-2 | Držák na talíře |
          28512900-3 | Kovové výrobky pro domácnost |
          28512910-6 | Kovové odpadkové koše |
          28512920-9 | Poštovní schránky |
          28512930-2 | Kovové koše na odpadky |
          28512950-8 | Kovové nádoby |
          28520000-3 | Kovové výrobky |
          28521000-0 | Pancéřové nebo zpevněné trezory, bezpečnostní skříňky a dveře |
          28521300-3 | Trezory |
          28521500-5 | Pancéřové nebo vyztužené dveře |
          28521600-6 | Bezpečnostní skříňky |
          28521700-7 | Kovové krabice a skříňky |
          28521710-0 | Schránky pro úschovu zavazadel |
          28521720-3 | Uzamykatelné skříňky |
          28521721-0 | Bezpečnostní schránky |
          28521722-7 | Bezpečnostní kufry |
          28521780-1 | Skříňky na listiny |
          28521790-4 | Schránky na hotovost |
          28522000-7 | Schránky na ukládání papírů, drobné vybavení kanceláří nebo pracovních stolů |
          28522100-8 | Schránky na ukládání papírů |
          28522200-9 | Drobné kancelářské vybavení |
          28522300-0 | Vybavení pracovních stolů |
          28522400-1 | Součásti rychlovazačů nebo pořadačů |
          28524000-1 | Sošky, ornamenty; rámy na fotografie nebo obrazy a zrcadla |
          28524300-4 | Rámy na fotografie |
          28524400-5 | Obrazové rámy |
          28525000-8 | Háčky a očka |
          28526000-5 | Lodní šrouby |
          28527000-2 | Různé kovové výrobky |
          28527100-3 | Zvonky |
          28527200-4 | Žebříky |
          28527210-7 | Žebříky pro hasičské vozy |
          28527220-0 | Skládací schůdky |
          28527230-3 | Stolicové schody |
          28527300-5 | Zařízení pro manipulaci se zbožím |
          28527330-4 | Rampy pro manipulaci se zbožím |
          28527340-7 | Lanové příslušenství pro manipulaci se zbožím |
          28527400-6 | Značky a výrobky s nimi spojené |
          28527410-9 | Kovové značky |
          28527420-2 | Dopravní značky |
          28527430-5 | Ukazatele směru |
          28527440-8 | Vývěsní štíty |
          28527450-1 | Štítky se jmény |
          28527460-4 | Štítky s adresami |
          28527700-9 | Prvky vstupních šachet |
          28527710-2 | Kryty s poklopem |
          28527720-5 | Vymezovací boxy |
          28527730-8 | Rámy vstupních šachet |
          28527740-1 | Poklopy vstupních šachet |
          28527750-4 | Kanálové poklopy |
          28527760-7 | Kryt vstupu |
          28527790-6 | Kovové schůdky vstupních šachet |
          28527800-0 | Kotvy |
          28527900-1 | Galvanizační anody |
          28527910-4 | Zinkové galvanizační anody |
          28527920-7 | Hořčíkové galvanizační anody |
          28528000-9 | Meče |
          28528100-0 | Šavle |
          28528200-1 | Bajonety |
          28528300-2 | Kopí, oštěpy |
          28528900-8 | Kovové příslušenství |
          28528910-1 | Kovové destičky |
          28528920-4 | Kovové pruty |
          28528930-7 | Kovové tvarovky |
          28528940-0 | Kovové plechy |
          28528950-3 | Kovové police |
          28528960-6 | Kovová razidla |
          28530000-6 | Pancéřování |
          28531000-3 | Krycí desky |
          28540000-9 | Ložiska |
          28541000-6 | Mikrokuličky |
          28542000-3 | Kuličková ložiska |
          28550000-2 | Měkká ocel |
          28551000-9 | Neražené mince |
          28552000-6 | Krabice na mince |
          28553000-3 | Pouta |
          28560000-5 | Důlní vzpěry a výztuhy |
          28561000-2 | Podpěry |
          28561100-3 | Těžební podpěry |
          28562000-9 | Těžební sloupy |
          28564000-3 | Článkové řetězy |
          28570000-8 | Výrobky z litiny |
          28580000-1 | Různé zařízení pro požární ochranu |
          28581000-8 | Rampové žebříky |
          28581100-9 | Požární žebříky |
          28582000-5 | Zařízení požární ochrany |
          28582100-6 | Požární hadice |
          28582200-7 | Požární hydranty |
          28600000-8 | Nožířské zboží, nástroje, zámky, klíče a závěsy |
          28610000-1 | Nožířské zboží |
          28611000-8 | Nože a nůžky |
          28611100-9 | Nože |
          28611110-2 | Jídelní nože pro stolování |
          28611120-5 | Kuchyňské nože |
          28611200-0 | Nůžky |
          28612000-5 | Břitvy |
          28612100-6 | Holicí čepelky |
          28613000-2 | Soupravy na manikúru a pedikúru |
          28614000-9 | Lžíce a vidličky |
          28614100-0 | Lžíce |
          28614200-1 | Vidličky |
          28620000-4 | Nástroje a nářadí |
          28621000-1 | Ruční nástroje |
          28621100-2 | Rýče a lopaty |
          28621110-5 | Rýče |
          28621120-8 | Lopaty |
          28621200-3 | Vidle |
          28621300-4 | Krumpáče, škrabky, motyky, hrábě a hrábě na písek |
          28621310-7 | Krumpáče |
          28621320-0 | Škrabky |
          28621330-3 | Motyky |
          28621340-6 | Hrábě |
          28621341-3 | Hrábě na písek |
          28621400-5 | Sekery |
          28621500-6 | Ruční pily |
          28621510-9 | Listy pro ruční pily |
          28622000-8 | Různé ruční nástroje |
          28622100-9 | Dláta |
          28622200-0 | Kleště |
          28622210-3 | Lemovací kleště |
          28622300-1 | Kladiva |
          28622400-2 | Upínadla |
          28622500-3 | Klíče |
          28622600-4 | Nástroje pro silniční práce |
          28622610-7 | Bodce pro prorážení silničních povrchů |
          28622700-5 | Pilníky nebo rašple |
          28622800-6 | Šroubováky |
          28622900-7 | Vrtáky, nástavce šroubováků a příslušenství |
          28622910-0 | Vrtáky |
          28622920-3 | Nástavce šroubováků |
          28622930-6 | Nosiče nářadí |
          28622940-9 | Sady nářadí |
          28623000-5 | Nástroje na šlapací pohon |
          28630000-7 | Zámky, klíče a panty |
          28631000-4 | Různé visací zámky a zámky |
          28631100-5 | Zámky |
          28631110-8 | Zámky do domovních dveří |
          28631120-1 | Zámky pro jízdní kola |
          28631130-4 | Zámky do motorových vozidel |
          28631140-7 | Zámky pro nábytek |
          28631200-6 | Visací zámky a řetězy |
          28631210-9 | Visací zámky |
          28632000-1 | Západky, části zámků a klíče |
          28632100-2 | Západky |
          28632200-3 | Klíče |
          28632300-4 | Části visacích zámků |
          28632400-5 | Části zámků |
          28633000-8 | Panty, kování a příslušenství |
          28633100-9 | Panty |
          28633200-0 | Kování |
          28633300-1 | Příslušenství |
          28700000-9 | Spojovací materiály, řetězy a pružiny |
          28710000-2 | Spoje |
          28711000-9 | Spoje se závitem |
          28711100-0 | Šrouby do dřeva |
          28711200-1 | Háky se závitem a šrouby s okem |
          28711300-2 | Závitořezné šrouby |
          28711400-3 | Vruty |
          28711500-4 | Sady na spoje přírub |
          28711510-7 | Vruty a šrouby |
          28711520-0 | Vratové šrouby a vruty |
          28711600-5 | Matice |
          28711700-6 | Výrobky se závitem, ze železa nebo oceli |
          28712000-6 | Spoje bez závitu, ze železa nebo oceli |
          28712100-7 | Nýty |
          28712200-8 | Podložky |
          28712300-9 | Závlačky |
          28712400-0 | Kolejnicové spojky, z oceli |
          28713000-3 | Měděné spoje |
          28720000-5 | Řetězy |
          28721000-2 | Článkové řetězy |
          28722000-9 | Články řetězu |
          28730000-8 | Pružiny |
          28800000-0 | Stavební materiály a příbuzné prvky |
          28810000-3 | Stavební materiály |
          28811000-0 | Stavební materiál |
          28811100-1 | Cihly |
          28811200-2 | Cement |
          28811210-5 | Vrtné cementy |
          28811300-3 | Keramika |
          28811400-4 | Nátěry a krycí materiály na stěny |
          28811500-5 | Tepelně izolační materiál |
          28812000-7 | Různé stavební struktury |
          28812100-8 | Kryty |
          28812110-1 | Části krytů |
          28812120-4 | Profily |
          28812200-9 | Podlahové krytiny |
          28812210-2 | Dřevěné podlahové krytiny |
          28812220-5 | Ohebné podlahové krytiny |
          28812230-8 | Pevné podlahy |
          28812240-1 | Falešné podlahy |
          28812250-4 | Linoleum |
          28812300-0 | Příčky |
          28812310-3 | Příčkové stěny |
          28812400-1 | Střechy |
          28812410-4 | Střešní rámy |
          28812420-7 | Střešní podpěry |
          28812430-0 | Střešní nosníky |
          28812500-2 | Střešní materiály |
          28812510-5 | Šindele |
          28812600-3 | Zvuková izolace |
          28812700-4 | Nosníky |
          28813000-4 | Silniční stavebnictví materiály |
          28813100-5 | Dlažební materiály |
          28813120-1 | Dlažební desky |
          28813130-4 | Dlažební kámen |
          28813140-7 | Silniční kámen |
          28813200-6 | Dlažební kameny |
          28813300-7 | Materiály s povrchovou ochrannou vrstvou |
          28813310-0 | Silniční materiály s povrchovou ochrannou vrstvou |
          28813320-3 | Silniční kámen s povrchovou ochrannou vrstvou |
          28813330-6 | Nátěrové materiály |
          28813400-8 | Dálniční materiály |
          28813500-9 | Dopravní značky |
          28813510-2 | Skleněné perly pro silniční značení |
          28813700-1 | Materiály pro opravy silnic |
          28813800-2 | Materiály pro povrchovou úpravu silnic |
          28813810-5 | Povrchové úpravy |
          28813900-3 | Materiály pro údržbu silnic |
          28813910-6 | Materiály pro zimní údržbu silnic |
          28814000-1 | Beton |
          28814100-2 | Beton připravený pro lití |
          28814200-3 | Betonové výrobky |
          28814210-6 | Betonové traverzy |
          28814220-9 | Betonové sloupy |
          28814230-2 | Betonové kůly |
          28814240-5 | Betonové trubky a příslušenství |
          28814250-8 | Betonové kůly |
          28814260-1 | Betonové sloupky |
          28814270-4 | Betonové desky |
          28814280-7 | Betonové pražce |
          28815000-8 | Stavební zařízení |
          28815100-9 | Žlaby |
          28815200-0 | Instalatérské a topenářské materiály |
          28815210-3 | Instalatérské materiály |
          28815220-6 | Topenářské materiály |
          28815300-1 | Žaluzie |
          28815310-4 | Rolovací žaluzie |
          28815400-2 | Světlíky |
          28815500-3 | Sprchovací zařízení |
          28815600-4 | Schodové výtahy |
          28815700-5 | Venkovní rolety |
          28815710-8 | Skládací střechy |
          28815800-6 | Vnitřní vybavení budov |
          28815810-9 | Záclonové kolejnice a závěsy |
          28815811-6 | Záclonové kolejnice |
          28815820-2 | Zářivková osvětlení |
          28815821-9 | Zářivkové trubice |
          28815822-6 | Žárovky a zářivky |
          28820000-6 | Silniční vybavení |
          28821000-3 | Nárazové bariery |
          28821100-4 | Silniční svodidla |
          28822000-0 | Ploty |
          28822100-1 | Dřevěné sloupy |
          28823000-7 | Bezpečnostní bariery |
          28823100-8 | Bezpečnostní ohrazení |
          28823200-9 | Ochranná zábradlí |
          28824000-4 | Pouliční vybavení |
          28824100-5 | Patníky |
          28824200-6 | Silniční výstražná světla |
          28824300-7 | Majáky |
          28824400-8 | Sloupy autobusových zastávek |
          28824500-9 | Dopravní majáčky |
          28824600-0 | Silniční kužely |
          28824700-1 | Značení |
          28824710-4 | Materiály používané ke značení |
          28824720-7 | Ukazatele |
          28825000-1 | Zařízení pouličního osvětlení |
          28825100-2 | Sloupy pouličního osvětlení |
          28825200-3 | Sloupy pouličních lamp |
          28825300-4 | Pouliční lampy |
          28830000-9 | Kanalizace |
          28831000-6 | Odpadní komory |
          28832000-3 | Stokové komponenty |
          28833000-0 | Litinové uzávěry |
          28834000-7 | Ohyby |
          28840000-2 | Ocelové výrobky příbuzné stavebním materiálům |
          28841000-9 | Ocelové vodiče |
          28842000-6 | Rámy z oceli |
          28843000-3 | Palety z oceli |
          28844000-0 | Trouby a trubky z oceli |
          28845000-7 | Sloupy z oceli |
          28846000-4 | Nosníky z oceli |
          28847000-1 | Ocelové materiály |
          28847100-2 | Desky z oceli |
          28847200-3 | Pruhy z oceli |
          28847300-4 | Plechy z oceli |
          28850000-5 | Trubkové příslušenství pro těžbu ropy |
          28860000-8 | Potrubí, trubky, pažnice, trubkoví a příbuzné položky |
          28861000-5 | Potrubí |
          28861100-6 | Plynové potrubí |
          28861110-9 | Plynové rozvodné sítě |
          28861200-7 | Vodovody |
          28861400-9 | Podvodní potrubí |
          28861410-2 | Podmořská potrubí |
          28861500-0 | Vysokotlaké potrubí |
          28861600-1 | Nízkotlaké potrubí |
          28861700-2 | Ježky na čištění potrubí |
          28861710-5 | Vrhač na ježky |
          28861720-8 | Přijímače ježků na čištění potrubí |
          28861730-1 | Záchytná zařízení na ježky |
          28862000-2 | Potrubí |
          28862100-3 | Potrubní materiál |
          28862200-4 | Rozvodné potrubí |
          28862300-5 | Výtokové potrubí |
          28862400-6 | Potrubí a příbuzné výrobky z glazované kameniny |
          28862410-9 | Glazované kameninové trubky |
          28862420-2 | Glazované kameninové příslušenství |
          28862430-5 | Glazované kameninové poklopy |
          28862440-8 | Glazované kameninové potrubní spojky a adaptéry |
          28862500-7 | Potrubí na pitnou vodu |
          28863000-9 | Trouby, trubky a potrubní tvarovky |
          28863100-0 | Potrubí |
          28863110-3 | Drenážní potrubí |
          28863111-0 | Odvodňovací potrubí |
          28863112-7 | Drenážní systém |
          28863120-6 | Potrubí na dálkové vytápění |
          28863121-3 | Topné potrubí |
          28863130-9 | Kanalizační potrubí |
          28863140-2 | Parní a vodovodní potrubí |
          28863150-5 | Nízkotlaké potrubí |
          28863160-8 | Rozvodné potrubí a příslušenství |
          28863170-1 | Trouby, trubky a potrubí, jiné než ze železa nebo oceli |
          28863171-8 | Trouby a trubky z polymerů ethylenu |
          28863172-5 | Potrubí z polymerů ethylenu |
          28863200-1 | Potrubní příslušenství |
          28863210-4 | Potrubní svorky |
          28863230-0 | Potrubní spojky |
          28863240-3 | Potrubní spoje |
          28863241-0 | Potrubní spoje z polymerů ethylenu |
          28863242-7 | Izolované spoje |
          28864000-6 | Opláštění a ochranné trubky |
          28864100-7 | Pažnice |
          28864200-8 | Potrubí |
          28864210-1 | Měděné potrubí |
          28864300-9 | Potrubní příslušenství |
          28864310-2 | Potrubí a příslušenství |
          29000000-9 | Strojní zařízení, spotřebiče, přístroje a příbuzné výrobky |
          29100000-0 | Strojní zařízení pro výrobu a použití mechanické síly |
          29110000-3 | Turbíny a motory |
          29111000-0 | Motory |
          29111100-1 | Pomocné motory pro lodní pohon |
          29112000-7 | Turbínová zařízení |
          29112100-8 | Parní turbíny |
          29112200-9 | Hydraulické turbíny |
          29112210-2 | Vodní turbíny |
          29112300-0 | Plynové turbíny |
          29112400-1 | Zařízení pro turbíny |
          29112410-4 | Turbínové nástroje |
          29113000-4 | Části turbín |
          29113100-5 | Části parních turbín |
          29113110-8 | Základové desky |
          29113120-1 | Opláštění |
          29113130-4 | Kondenzátorové systémy pro chlazení vzduchu |
          29113150-0 | Olejové mazací systémy |
          29113160-3 | Odlučovače vlhkosti |
          29113161-0 | Vysoušeče |
          29113170-6 | Zařízení pro rotační vrtání |
          29113171-3 | Rotory |
          29113172-0 | Břity |
          29113190-2 | Navíjecí zařízení |
          29113200-6 | Části hydraulických turbín |
          29113300-7 | Části plynových turbín |
          29113310-0 | Systémy pro sání vzduchu |
          29113390-4 | Systémy pro plynové turbíny |
          29113400-8 | Části vodních turbín |
          29120000-6 | Čerpadla a kompresory |
          29121000-3 | Hydraulické nebo pneumatické motory a servomotory |
          29121100-4 | Hydraulické nebo pneumatické válce |
          29121200-5 | Hydraulické motory |
          29121300-6 | Pneumatické motory |
          29121400-7 | Hydraulické servomotory |
          29121500-8 | Pneumatické servomotory |
          29122000-0 | Čerpadla |
          29122100-1 | Čerpadla na kapaliny |
          29122110-4 | Požární čerpadla |
          29122120-7 | Systémy výměny paliva pro helikoptéry |
          29122130-0 | Vodní čerpadla |
          29122160-9 | Chladící čerpadla |
          29122161-6 | Chladící vodní čerpadla |
          29122170-2 | Mazací čerpadla |
          29122180-5 | Čerpadla na paliva |
          29122190-8 | Čerpadla na beton |
          29122200-2 | Pístová vytěsňovací čerpadla pro kapaliny |
          29122210-5 | Hydraulický kapalinový pohon |
          29122220-8 | Čerpadla na odpadní vody |
          29122230-1 | Dávkovací čerpadla |
          29122300-3 | Násobiče tlaku pro kapaliny |
          29122400-4 | Odstředivá čerpadla a zdviže na kapaliny |
          29122410-7 | Čerpadla pro použití ve zdravotnictví |
          29122411-4 | Výživové pumpy |
          29122419-0 | Perfúzní pumpy |
          29122420-0 | Zdviže na kapaliny |
          29122430-3 | Odstředivá čerpadla |
          29122440-6 | Rotační čerpadla |
          29122450-9 | Vakuová čerpadla |
          29122460-2 | Vzduchová čerpadla |
          29122480-8 | Oběžná čerpadla |
          29123000-7 | Kompresory |
          29123100-8 | Plynové kompresory |
          29123200-9 | Rotační kompresory |
          29123300-0 | Kompresory pro chladící techniku |
          29123400-1 | Vzduchové kompresory |
          29123410-4 | Upevněné vzduchové kompresory |
          29123500-2 | Turbokompresory |
          29123600-3 | Pístové objemové kompresory |
          29123610-6 | Agregát na stlačený vzduch |
          29123700-4 | Odstředivé kompresory |
          29123800-5 | Kompresory pro použití v civilních letadlech |
          29124000-4 | Části čerpadel, kompresorů, motorů nebo servomotorů |
          29124100-5 | Části motorů nebo servomotorů |
          29124130-4 | Části pneumatických motorů |
          29124150-0 | Části hydraulických motorů nebo servomotorů |
          29124170-6 | Části reakčních motorů |
          29124200-6 | Části čerpadel nebo proudových čerpadel |
          29124210-9 | Části palivových a ručních čerpadel a čerpadel na beton |
          29124211-6 | Části palivových čerpadel |
          29124212-3 | Části ručních čerpadel |
          29124213-0 | Části čerpadel na beton |
          29124220-2 | Části pístových vytěsňovacích čerpadel |
          29124221-9 | Části hydraulických pohonných zdrojů |
          29124222-6 | Části dávkovacích čerpadel |
          29124230-5 | Části rotačních vytěsňovacích čerpadel |
          29124290-3 | Části odstředivých čerpadel |
          29124300-7 | Části vzduchových nebo vakuových čerpadel a vzduchových nebo plynových kompresorů |
          29124310-0 | Části vzduchových čerpadel |
          29124320-3 | Části vakuových čerpadel |
          29124330-6 | Části vzduchových kompresorů |
          29124340-9 | Části plynových kompresorů |
          29130000-9 | Kohouty, kohoutky, ventily a podobná zařízení |
          29131000-6 | Kohouty, kohoutky a ventily |
          29131100-7 | Ventily definované podle jejich funkce |
          29131110-0 | Ventily radiátorů ústředního topení |
          29131120-3 | Uzavírací šoupátka |
          29131130-6 | Regulátory teploty |
          29131140-9 | Redukční, regulační, zpětné nebo bezpečnostní ventily |
          29131141-6 | Redukční ventily |
          29131142-3 | Regulační ventily |
          29131143-0 | Kryté regulační ventily |
          29131144-7 | Ventily pro regulaci procesu |
          29131145-4 | Zpětné ventily |
          29131146-1 | Jednosměrné ventily |
          29131147-8 | Bezpečnostní ventily |
          29131148-5 | Uzavírací ventily |
          29131150-2 | Ventily k hydrantům |
          29131160-5 | Hydranty |
          29131170-8 | Vypouštěcí ventily pro plynové lahve |
          29131200-8 | Ventily definované podle jejich konstrukce |
          29131210-1 | Nožové ventily |
          29131220-4 | Tlakové ventily |
          29131230-7 | Stavidlové uzávěry |
          29131240-0 | Kulovité ventily |
          29131250-3 | Jehlové ventily |
          29131260-6 | Kuličkové ventily |
          29131270-9 | Kuželové ventily |
          29131280-2 | Klapkové ventily |
          29131290-5 | Membránové ventily |
          29131291-2 | Šoupátka |
          29131292-9 | Zpětné klapky |
          29131300-9 | Produkční kříže a další sestavy ventilů |
          29131310-2 | Produkční kříže pro ropné vrty |
          29131320-5 | Tryskové rozvaděče |
          29131390-6 | Sestavy ventilů |
          29131400-0 | Sanitární kohouty a ventily |
          29132000-3 | Části kohoutů a ventilů |
          29132100-4 | Ovladače ventilů |
          29132110-7 | Elektrické ovladače ventilů |
          29132120-0 | Hydraulické ovladače ventilů |
          29132130-3 | Pneumatické ovladače ventilů |
          29132200-5 | Části kohoutů |
          29132300-6 | Části ventilů |
          29140000-2 | Ozubená kola, převody a hnací prvky |
          29141000-9 | Kola, převody a hnací prvky |
          29141100-0 | Převodové, vačkové a klikové hřídele |
          29141110-3 | Převodové hřídele |
          29141120-6 | Vačkové hřídele |
          29141130-9 | Klikové hřídele |
          29141200-1 | Ložisková pouzdra |
          29141300-2 | Ozubená soukolí a ozubené a převody |
          29141400-3 | Setrvačníky a řemenice |
          29141410-6 | Navijáky |
          29141500-4 | Spojky |
          29141600-5 | Kladkostroje |
          29141700-6 | Hřídelové spojky |
          29141800-7 | Univerzální klouby |
          29142000-6 | Součásti převodových a hnacích prvků |
          29142100-7 | Součásti převodových prvků |
          29142200-8 | Části poháněcích zařízení |
          29200000-1 | Víceúčelové strojní zařízení |
          29210000-4 | Průmyslové a laboratorní pece, spalovny a zapékací pece |
          29211000-1 | Pecní hořáky |
          29212000-8 | Spalovny odpadů |
          29213000-5 | Tavící pece |
          29214000-2 | Trouby |
          29214100-3 | Trouby pro komerční užití |
          29215000-9 | Kremační zařízení |
          29219000-7 | Části pecních hořáků, pecí nebo trub |
          29220000-7 | Zdvihací a manipulační zařízení a jejich díly |
          29221000-4 | Zdvihací a manipulační zařízení |
          29221100-5 | Navijáky a zvedáky |
          29221200-6 | Navijáky pro přemisťování dopravních košů v důlních šachtách a navijáky speciálně upravené pro práci v podzemí a vrátky |
          29221210-9 | Navijáky pro přemisťování dopravních košů v důlních šachtách a navijáky speciálně upravené pro práci v podzemí |
          29221211-6 | Navijáky pro přemisťování dopravních košů v důlních šachtách |
          29221212-3 | Navijáky speciálně upravené pro práci v podzemí |
          29221220-2 | Vrátky |
          29221300-7 | Zdviháky a zdvihací zařízení na vozidla |
          29221310-0 | Fixní zdvihací zařízení |
          29221320-3 | Hydraulické zdviháky |
          29221330-6 | Pneumatické zdviháky |
          29221340-9 | Mechanické zdviháky |
          29221350-2 | Zdviháky na vozidla |
          29221400-8 | Jeřáby, mobilní zdvihací rámy a pracovní vozidla vybavená jeřábem |
          29221410-1 | Jeřáby |
          29221411-8 | Přístavní jeřáby |
          29221412-5 | Přístavní jeřáby |
          29221413-2 | Stohovací jeřáby |
          29221414-9 | Jeřáby pro manipulaci kontejnerů |
          29221415-6 | Věžové jeřáby |
          29221420-4 | Jeřáby s horním pojezdem |
          29221421-1 | Pojízdné jeřáby |
          29221422-8 | Pojízdný most |
          29221430-7 | Portálové otočné jeřáby |
          29221431-4 | Mobilní zdvihací rámy |
          29221432-1 | Otočné sloupové jeřáby |
          29221440-0 | Jeřáby k připevňování na silniční vozidla |
          29221441-7 | Jeřáby pro nákladní automobily |
          29221450-3 | Mostové jeřáby |
          29221500-9 | Vysokozdvižné vozíky, pracovní nákladní vozidla, vozíky pro použití na nástupištích železničních stanic |
          29221510-2 | Zdvihací vozíky |
          29221511-9 | Vysokozdvižné vozíky |
          29221520-5 | Pracovní nákladní vozidla |
          29221521-2 | Pracovní nákladní vozidla se zařízením pro manipulaci |
          29221530-8 | Vozíky pro přepravu na nástupištích železničních stanic |
          29221531-5 | Volně řízená vozidla (FSVS) |
          29221532-2 | Zařízení pro pohotovostní vozidla |
          29221600-0 | Výtahy, skipové výtahy zdviháky eskalátory a pohyblivé chodníky |
          29221610-3 | Výtahy |
          29221611-0 | Koupelnové výtahy |
          29221612-7 | Nákladní výtahy |
          29221613-4 | Mechanické výtahy |
          29221620-6 | Skipové výtahy |
          29221621-3 | Výtahy na odpadky |
          29221630-9 | Zdviháky |
          29221640-2 | Eskalátory |
          29221650-5 | Pohyblivé chodníky |
          29221700-1 | Výtahy a dopravníky |
          29221710-4 | Pneumatické výtahy a dopravníky |
          29221720-7 | Dopravníky |
          29221721-4 | Korečkové výtahy nebo dopravníky s nepřetržitým provozem |
          29221722-1 | Pásové výtahy nebo dopravníky s nepřetržitým provozem |
          29221723-8 | Pancéřové dopravníky (AFCS) pro hornictví |
          29221730-0 | Zařízení pro dopravníky |
          29221731-7 | Pásy pro dopravníky |
          29221800-2 | Stroje pro zdvihání, manipulaci, nakládání nebo vykládání |
          29221810-5 | Důlní posunovací vozíky a lokomotivní nebo vagónové dopravníky |
          29221820-8 | Zařízení pro jednokolejné dráhy nebo lyžařské vleky |
          29221821-5 | Zařízení pro visuté jednokolejné dráhy |
          29221822-2 | Sedačkové lanovky |
          29221829-1 | Zařízení pro lyžařské vleky |
          29221830-1 | Zařízení pro odstraňování odpadků |
          29221840-4 | Karuselové skladovací a vyhledávací stroje |
          29221850-7 | Mechanická zařízení pro manipulaci |
          29221890-9 | Stroje pro nakládání nebo manipulaci |
          29221891-6 | Zařízení pro nakládání |
          29221892-3 | Zařízení pro vykládání |
          29221893-0 | Boční nakladače |
          29221894-7 | Zařízení pro manipulaci s kontejnery |
          29221900-3 | Části zdvihacího a manipulačního zařízení |
          29221910-6 | Části jeřábů |
          29221920-9 | Části pracovních nákladních vozidel |
          29221950-8 | Části výtahů, skipových výtahů nebo eskalátorů |
          29221951-5 | Části výtahů |
          29221952-2 | Části skipových výtahů |
          29221953-9 | Části eskalátorů |
          29221954-6 | Části pohyblivých chodníků |
          29221980-7 | Části dopravníků |
          29221981-4 | Části pásových dopravníků |
          29221989-0 | Části korečkových dopravníků |
          29221990-0 | Části navijáků nebo jiných zdvihacích nebo manipulačních zařízení |
          29222000-1 | Korečky, lopaty, drapáky a upínadla pro jeřáby nebo rypadla |
          29230000-0 | Chlazení a ventilace |
          29231000-7 | Výměníky tepla, klimatizační nebo chladící zařízení a filtrační stroje |
          29231100-8 | Výměníky tepla a zařízení pro zkapalňování vzduchu nebo ostatních plynů |
          29231110-1 | Výměníky tepla |
          29231111-8 | Tepelná čerpadla |
          29231120-4 | Zařízení pro zkapalňování vzduchu nebo ostatních plynů |
          29231200-9 | Klimatizační zařízení |
          29231210-2 | Klimatizační zařízení okenního typu |
          29231220-5 | Klimatizační zařízení nástěnného typu |
          29231230-8 | Zařízení pro topení, větrání a klimatizaci |
          29231240-1 | Klimatizační zařízení pro motorová vozidla |
          29231250-4 | Části klimatizačních zařízení |
          29231251-1 | Zvlhčovače |
          29231252-8 | Žaluzie |
          29231300-0 | Chladící a mrazící zařízení |
          29231310-3 | Mrazící zařízení |
          29231320-6 | Chladící zařízení |
          29231321-3 | Chladící vitríny |
          29231322-0 | Chladící pulty |
          29231329-9 | Komerční chladící zařízení |
          29231400-1 | Strojek filtrování nebo čištění plynů |
          29231420-7 | Elektrostatické čističe vzduchu a plynů |
          29231430-0 | Filtrační zařízení |
          29231431-7 | Vzduchové filtry |
          29231432-4 | Plynové filtry |
          29232000-4 | Ventilační zařízení |
          29232100-5 | Zařízení pro odsávání kouře |
          29232200-6 | Větráky |
          29232210-9 | Části větráků |
          29233000-1 | Části chladících a mrazících zařízení a tepelných čerpadel |
          29233100-2 | Části chladících zařízení |
          29233200-3 | Části mrazících zařízení |
          29233300-4 | Části tepelných čerpadel |
          29240000-3 | Ostatní stroje pro všeobecné účely |
          29241000-0 | Destilační, filtrační nebo rektifikační zařízení |
          29241200-2 | Stroje k filtrování nebo čištění kapalin |
          29241210-5 | Stroje k filtrování kapalin |
          29241211-2 | Vrtací zařízení s filtrací kalu |
          29241212-9 | Hydrocyklónové stroje |
          29241213-6 | Přístroje k filtrování a čištění nápojů |
          29241230-1 | Stroje k filtrování a čištění vody |
          29241231-8 | Přístroje k filtrování vody |
          29241232-5 | Odvzdušňovací zařízení |
          29241233-2 | Přístroje k čištění vody |
          29241234-9 | Destilační zařízení |
          29241235-6 | Filtrační provozní zařízení |
          29241300-3 | Olejové, benzínové nebo vzduchové sací filtry |
          29241330-2 | Olejové filtry |
          29241340-5 | Benzínové filtry |
          29241350-8 | Vzduchové sací filtry |
          29241400-4 | Zařízení pro recyklaci |
          29242000-7 | Přístroje k čištění lahví, balení a vážení a postřikovací přístroje |
          29242100-8 | Přístroje k čištění, plnění, rovnání nebo balení lahví a jiných nádob |
          29242110-1 | Přístroje k čištění a sušení lahví nebo jiných nádob |
          29242120-4 | Zařízení pro plnění a uzavírání lahví, konzerv a ostatních nádob |
          29242130-7 | Balící stroje nebo baličky |
          29242131-4 | Páskovací stroje |
          29242132-1 | Balící stroje |
          29242133-8 | Baličky |
          29242300-0 | Přístroje a zařízení k určování hmotnosti |
          29242310-3 | Přístroje k vážení |
          29242311-0 | Přístroje k vážení |
          29242320-6 | Váhy |
          29242321-3 | Váhy používané v prodejnách |
          29242322-0 | Váhy pro nepřetržité vážení zboží |
          29242323-7 | Převažovače |
          29242400-1 | Hasící přístroje, stříkací pistole, dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry |
          29242410-4 | Hasící přístroje |
          29242411-1 | Pěnové přístroje |
          29242412-8 | Přenosné hasící přístroje |
          29242420-7 | Dmychadla na vrhání písku nebo vhánění páry |
          29242430-0 | Postřikovací zařízení |
          29242431-7 | Stříkací pistole |
          29242470-2 | Mechanická zařízení pro rozmetávání, rozprašování nebo rozstřikování |
          29242471-9 | Zařízení pro rozptylování plynu |
          29242472-6 | Zařízení pro dekontaminaci |
          29242473-3 | Mycí vodní zařízení |
          29242474-0 | Vysokotlaká mycí zařízení |
          29242479-5 | Zařízení pro odstraňování zápachu |
          29243000-4 | Odstředivky, kalandry nebo prodejní automaty |
          29243100-5 | Odstředivky |
          29243200-6 | Kalandry |
          29243210-9 | Válcovací stroje |
          29243300-7 | Prodejní automaty |
          29243310-0 | Prodejní automaty s hygienickým zbožím |
          29243320-3 | Prodejní automaty na známky |
          29243330-6 | Prodejní automaty na různé zboží |
          29244000-1 | Zařízení pro tepelnou úpravu materiálů |
          29244100-2 | Zařízení pro tepelnou úpravu plynů |
          29245000-8 | Části univerzálních strojů |
          29245200-0 | Části odstředivek |
          29245300-1 | Části kalandrů |
          29245400-2 | Části válcovacích strojů |
          29245500-3 | Části filtračních zařízení |
          29245600-4 | Části mycích zařízení |
          29245700-5 | Části postřikovacích strojů |
          29245800-6 | Závaží pro zařízení ke zjišťování hmotnosti |
          29246000-5 | Myčky nádobí jiné než pro domácnost |
          29247000-2 | Části myček nádobí a strojů k čištění, plnění, balení nebo rovnání |
          29247100-3 | Části myček na nádobí |
          29247200-4 | Části čistících strojů |
          29247300-5 | Části plnících strojů |
          29247400-6 | Části balících strojů |
          29247500-7 | Části baliček |
          29248000-9 | Plynové generátory |
          29248100-0 | Ozonátory |
          29300000-2 | Stroje pro zemědělství nebo lesnictví |
          29310000-5 | Zemědělské a lesnické stroje na přípravu nebo obdělávání půdy |
          29311000-2 | Pluhy a talířové brány |
          29312000-9 | Brány, rozrývače, kultivátory, plečky a rádla |
          29313000-6 | Secí a sázecí nebo jednotící stroje |
          29314000-3 | Rozmetadla mrvy |
          29314100-4 | Rozmetadla hnojiv |
          29315000-0 | Válce na trávníky a sportovní ploch |
          29330000-1 | Žací stroje |
          29331000-8 | Sekačky |
          29331100-9 | Sekačky na trávu |
          29331110-2 | Sekačky na trávníky, sportovní plochy nebo parky |
          29332000-5 | Stroje pro sečení a sušení sena |
          29333000-2 | Lisy na seno a krmiva |
          29333100-3 | Sběrací lisy |
          29334000-9 | Žací a mlátící stroje |
          29340000-4 | Rozstřikovací stroje pro zemědělství a zahradnictví |
          29350000-7 | Samonakládací nebo samovýklopné přívěsy nebo návěsy pro zemědělské účely |
          29351000-4 | Samonakládací přívěsy pro zemědělské účely |
          29352000-1 | Samovýklopné přívěsy pro zemědělské účely |
          29353000-8 | Samonakládací návěsy pro zemědělské účely |
          29354000-5 | Samovýklopné návěsy pro zemědělské účely |
          29360000-0 | Speciální stroje pro zahradnictví a lesnictví |
          29361000-7 | Stroje na čištění, třídění nebo klasifikaci vajec, ovoce nebo jiných produktů |
          29361100-8 | Stroje pro čištění produktů |
          29361110-1 | Stroje pro čištění vajec |
          29361120-4 | Stroje pro čištění ovoce |
          29361200-9 | Stroje pro třídění nebo klasifikaci produktů |
          29361210-2 | Stroje pro třídění nebo klasifikaci vajec |
          29361220-5 | Stroje pro třídění nebo klasifikaci ovoce |
          29361300-0 | Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené zeleniny |
          29362000-4 | Dojící stroje |
          29363000-1 | Stroje pro přípravu krmiva pro zvířata |
          29364000-8 | Stroje pro včelařství |
          29365000-5 | Stroje pro drůbežnictví |
          29365100-6 | Umělé kvočny a líhně |
          29370000-3 | Traktory |
          29371000-0 | Jednonápravové malotraktory |
          29372000-7 | Použité traktory |
          29373000-4 | Trakční motory |
          29380000-6 | Části zemědělských a lesnických strojů |
          29381000-3 | Části zemědělských strojů |
          29382000-0 | Části lesnických strojů |
          29400000-3 | Strojní nářadí |
          29410000-6 | Obráběcí a tvářecí stroje s laserem a obráběcí centra |
          29411000-3 | Speciální obráběcí a tvářecí stroje |
          29412000-0 | Obráběcí centra |
          29412100-1 | Obráběcí centra horizontální |
          29412200-2 | Obráběcí centra vertikální |
          29420000-9 | Soustruhy a obráběcí a tvářecí stroje pro vrtání a frézování |
          29421000-6 | Soustruhy |
          29421100-7 | CNC soustruhy |
          29422000-3 | Stroje pro řezání vnitřních závitů |
          29423000-0 | Frézy |
          29430000-2 | Kovoobráběcí a tvářecí stroje |
          29431000-9 | Obráběcí a tvářecí stroje pro konečnou úpravu kovů |
          29432000-6 | Číslicově řízené stroje pro tváření kovů |
          29433000-3 | Stroje pro ohýbání, překládání rovnání nebo lisování |
          29434000-0 | Stroje ke kování |
          29435000-7 | Stroje na lisování v zápustce |
          29436000-4 | Lisy |
          29436100-5 | Hydraulické lisy |
          29437000-1 | Obráběcí a tvářecí stroje pro vrtání, vyvrtání a frézování kovů |
          29437100-2 | Obráběcí a tvářecí stroje pro vrtání kovů |
          29437200-3 | Obráběcí a tvářecí stroje pro vyvrtávání kovů |
          29437300-4 | Obráběcí a tvářecí stroje pro frézování kovů |
          29438000-8 | Obráběcí centra pro obrábění kovů |
          29440000-5 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění tvrdých materiálů s výjimkou kovů |
          29441000-2 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění kamene, keramických hmot, betonu nebo skla |
          29441100-3 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění kamene |
          29441200-4 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění keramických hmot |
          29441300-5 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění betonu |
          29441400-6 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění skla |
          29442000-9 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění dřeva, kostí, korku, tvrdého kaučuku nebo tvrdých plastů |
          29442100-0 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění dřeva |
          29442200-1 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění kostí |
          29442300-2 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění korku |
          29442400-3 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění tvrdého kaučuku |
          29442500-4 | Obráběcí a tvářecí stroje pro obrábění tvrdých plastů |
          29450000-8 | Ruční nářadí pneumatické nebo s vlastním motorem |
          29451000-5 | Ruční nářadí pneumatické |
          29452000-2 | Ruční elektromechanické nástroje |
          29460000-1 | Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení |
          29461000-8 | Zařízení pro pájení a letování |
          29461100-9 | Zařízení pro pájení |
          29461200-0 | Zařízení pro letování |
          29462000-5 | Zařízení pro sváření |
          29462100-6 | Elektrická svářecí zařízení |
          29462200-7 | Neelektrická zařízení pro sváření |
          29463000-2 | Stroje pro povrchové kalení |
          29464000-9 | Zařízení pro tavení |
          29464100-0 | Zařízení pro tavení plastů |
          29465000-6 | Pokovovací stroje |
          29470000-4 | Díly obráběcích a tvářecích strojů |
          29471000-1 | Nástrojové držáky |
          29472000-8 | Nástrojové držáky pro soustruhy |
          29473000-5 | Speciální dělící hlavy pro obráběcí a tvářecí stroje |
          29474000-2 | Díly obráběcích a tvářecích strojů pro zpracovávání kovů |
          29475000-9 | Díly obráběcích a tvářecích strojů pro zpracovávání tvrdých materiálů |
          29475100-0 | Části řetězových pil |
          29476000-6 | Části ručních nástrojů |
          29477000-3 | Části pneumatických nástrojů |
          29500000-4 | Speciální strojní zařízení a součásti |
          29510000-7 | Stroje pro hutnictví a příbuzné obory |
          29511000-4 | Stroje pro válcování kovů |
          29511100-5 | Části strojů pro válcování kovů |
          29512000-1 | Odlévací stroje |
          29512100-2 | Části odlévacích strojů |
          29520000-0 | Stroje pro hlubinné a povrchové dobývání a stavební stroje |
          29521000-7 | Důlní stroje |
          29521200-9 | Brázdící a zásekové stroje a razící a hloubící stroje |
          29521210-2 | Stroje pro vrtání sond |
          29521211-9 | Nástroje pro použití v ústí vrtu |
          29521212-6 | Zařízení pro spojování vertikálních trub |
          29521213-3 | Zařízení pro vystrojení vrtu |
          29521214-0 | Zařízení pro zásah do vrtu |
          29521215-7 | Zařízení pro testovací sondy |
          29521216-4 | Zařízení pro prevenci exploze (BOP) |
          29521220-5 | Zásekové stroje |
          29521230-8 | Tunelovací stroje |
          29521240-1 | Vrtací stroje |
          29521241-8 | Razící štíty |
          29521249-4 | Zařízení pro vrtání skal |
          29521250-4 | Hloubící stroje |
          29521300-0 | Vrtací zařízení |
          29521310-3 | Plošiny pro těžbu na moři |
          29521311-0 | Zařízení pro práci na moři |
          29521312-7 | Jednotky pro vrtání v moři |
          29521320-6 | Zařízení pro vrtání ropy |
          29521321-3 | Vrtací zařízení |
          29521322-0 | Vrtné soupravy |
          29521323-7 | Vrtáky |
          29521324-4 | Linková zařízení |
          29521325-1 | Závěsy lineru |
          29521330-9 | Zařízení ropných plošin |
          29521331-6 | Lyžinové jednotky |
          29521332-3 | Moduly montované na lyžinách |
          29521340-2 | Zařízení ropných polí |
          29521341-9 | Ponorná čerpadla |
          29521350-5 | Podmořská zařízení |
          29521351-2 | Podmořské řídící systémy |
          29521360-8 | Podzemní zařízení |
          29521400-1 | Mobilní hydraulicky poháněné podpěry důlních stropů |
          29522000-4 | Stroje pro přesun zeminy a výkopy a s nimi spojené části |
          29522100-5 | Stroje pro přesun zeminy |
          29522110-8 | Buldozery |
          29522120-1 | Angldozery |
          29522200-6 | Stroje na vyrovnávání a srovnávání terénu |
          29522210-9 | Silniční válce |
          29522300-7 | Skrejpry |
          29522400-8 | Dusadla |
          29522500-9 | Čelní lopatové nakladače |
          29522510-2 | Čelní lopatové nakladače se zadní lopatou |
          29522520-5 | Čelní lopatové nakladače bez zadní lopaty |
          29522600-0 | Mechanické lopaty, rypadla a lopatové nakladače |
          29522610-3 | Mechanické lopaty |
          29522611-0 | Mechanické lopatové nakladače |
          29522620-6 | Rypadla |
          29522621-3 | Mechanická rypadla |
          29523000-1 | Stavební stroje |
          29523100-2 | Stroje používané ve stavebnictví |
          29523110-5 | Beranidla |
          29523120-8 | Stroje pro úpravu silničního povrchu |
          29523121-5 | Hoblovací stroje |
          29523122-2 | Dláta |
          29523123-9 | Dláždicí stroje |
          29523124-6 | Silniční válce |
          29523125-3 | Mechanické válce |
          29523130-1 | Sněhové pluhy a frézy |
          29523131-8 | Sněhové pluhy |
          29523132-5 | Sněhové frézy |
          29523140-4 | Vytahovače sloupů |
          29523150-7 | Pěchovací stroje |
          29523160-0 | Stroje pro pokládání kabelů |
          29524000-8 | Stroje pro zpracovávání nerostů a výrobu licích forem |
          29524100-9 | Stroje pro zpracovávání nerostů |
          29524110-2 | Stroje pro třídění a prosévání |
          29524120-5 | Míchačky živičných nerostných hmot |
          29524130-8 | Míchačky betonu nebo malty |
          29524131-5 | Míchačky cementu |
          29524140-1 | Stroje na drcení |
          29524141-8 | Stroje na jemné mletí uhlí |
          29524150-4 | Licí formy |
          29524200-0 | Stroje pro přípravu licích forem |
          29525000-5 | Vozidla pro kladení kolejí |
          29526000-2 | Části strojů pro doly, lomy a stavebnictví |
          29526100-3 | Části hloubících strojů |
          29526110-6 | Části vrtacích strojů |
          29526111-3 | Mechanické můstky |
          29526112-0 | Průmyslové vrtáky |
          29526113-7 | Vrtné nůžky |
          29526114-4 | Automaty na šroubování vrtných trubek |
          29526115-1 | Rotační stoly |
          29526116-8 | Zařízení k zavěšení výplachového potrubí |
          29526117-5 | Připevňovací zařízení |
          29526120-9 | Části strojů pro vyjmutí sondy |
          29526121-6 | Závěsy pro opláštění |
          29526122-3 | Zařízení pro závěs lineru |
          29526123-0 | Upínky pro vertikální roury |
          29526124-7 | Výtahové šachty |
          29526125-4 | Připevňovací zařízení pro vertikální roury |
          29526126-1 | Řídící systémy pro výtahové šachty |
          29526127-8 | Zařízení pro výtahové šachty |
          29526128-5 | Zdvihací systémy pro vrtné soustavy |
          29526130-2 | Části zásekových strojů pro uhlí a kámen |
          29526131-9 | Části zásekových strojů pro uhlí |
          29526132-6 | Části zásekových strojů pro kámen |
          29526140-5 | Části tunelovacích strojů |
          29526200-4 | Části strojů k zpracování nerostů |
          29526300-5 | Části hloubících strojů |
          29526400-6 | Části rypadel |
          29530000-3 | Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku a jejich díly |
          29531000-0 | Stroje na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku |
          29531100-1 | Mlékárenské stroje |
          29531110-4 | Odstředivky pro oddělování smetany |
          29531200-2 | Stroje pro zpracovávání obilovin a sušené zeleniny |
          29531300-3 | Stroje používané při výrobě alkoholických nebo ovocných nápojů |
          29531400-4 | Pece, sušičky na zemědělské produkty a zařízení pro vaření a topení |
          29531410-7 | Pece |
          29531411-4 | Grily |
          29531420-0 | Sušičky na zemědělské produkty |
          29531500-5 | Stroje pro průmyslovou přípravu nebo výrobu potravin a nápojů |
          29531510-8 | Stroje na řezání potravin |
          29531511-5 | Stroje na plátkování chleba |
          29531512-2 | Stroje na plátkování slaniny |
          29531520-1 | Stroje pro zpracovávání potravin |
          29531530-4 | Stroje pro výrobu těstovin |
          29531600-6 | Stroje pro zpracování tabáku |
          29532000-7 | Části strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku |
          29532100-8 | Části strojů na výrobu potravin |
          29532110-1 | Části mlékárenských strojů |
          29532111-8 | Části dojících strojů |
          29532200-9 | Části strojů na výrobu nápojů |
          29532300-0 | Části strojů pro zpracování tabáku |
          29540000-6 | Stroje na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní |
          29541000-3 | Stroje na výrobu textilu a textilních výrobků |
          29541100-4 | Stroje na zpracování chemických textilií |
          29541200-5 | Textilní spřádací a dopřádací stavy |
          29541300-6 | Tkalcovské stavy |
          29541400-7 | Pletací stroje |
          29541500-8 | Šicí stroje |
          29541600-9 | Stroje pro praní, čištění a sušení prádla |
          29541610-2 | Pracího zařízení |
          29541611-9 | Zařízení pro praní prádla |
          29541612-6 | Pračky |
          29541613-3 | Stroje pro čištění prádla |
          29541620-5 | Sušičky |
          29541700-0 | Stroje pro žehlení a skládání ložního prádla |
          29541710-3 | Stroje pro skládání ložního prádla |
          29541800-1 | Stroje pro konečnou úpravu textilu |
          29541810-4 | Žehlící stroje |
          29541820-7 | Mandlovací stroje |
          29542000-0 | Části strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků |
          29550000-9 | Stroje na výrobu papíru a lepenky |
          29551000-6 | Části strojů na výrobu papíru a lepenky |
          29560000-2 | Ostatní účelové stroje |
          29561000-9 | Stroje pro tisk, brožování a vazbu knih |
          29561100-0 | Stroje pro vazbu knih |
          29561110-3 | Stroje pro vazbu knih |
          29561200-1 | Tiskařské stroje |
          29561210-4 | Ofsetové tiskařské stroje |
          29561220-7 | Typografické tiskařské stroje |
          29561230-0 | Tiskárny pro tisk vstupenek a jízdenek |
          29561300-2 | Fotosázecí stroje |
          29561400-3 | Sušičky na dřevo, buničinu, papír nebo lepenky |
          29561500-4 | Části strojů pro tisk a vazbu knih |
          29562000-6 | Elektrické výrobky pro zvláštní účely |
          29562100-7 | Faradayova klec |
          29562200-8 | Bezdozvuková komora |
          29562300-9 | Elektromagnetický absorpční materiál |
          29563000-3 | Stroje užívané v chemickém průmyslu |
          29563100-4 | Chlorátory |
          29563200-5 | Dávkovací zařízení |
          29564000-0 | Stroje pro obrábění kaučuku a plastů |
          29564100-1 | Stroje pro výrobu oken a rámů z plastů |
          29565000-7 | Stroje na mytí tunelů |
          29566000-4 | Stroje pro zpracovávání odpadních vod |
          29566100-5 | Rozmělňovače |
          29566110-8 | Macerátory pro zpracovávání odpadních vod |
          29566200-6 | Lisy na odpadní vody |
          29566300-7 | Škrabáky |
          29566400-8 | Míchací jednotky |
          29566500-9 | Mřížky pro výpusti odpadních vod |
          29566600-0 | Okysličovací zařízení |
          29566700-1 | Odlučovače |
          29566800-2 | Sedimentační nádrže |
          29566900-3 | Zařízení pro zpracovávání kalu |
          29567000-1 | Potrubní stroje |
          29567100-2 | Stroje pro kontrolu vnitřních povrchů potrubí |
          29567200-3 | Stroje pro čištění vnitřních povrchů potrubí |
          29567300-4 | Průmyslové roboty |
          29568000-8 | Systémy pro zvedání palet |
          29568100-9 | Systémy pro vyhledávání palet |
          29569000-5 | Vysavače a leštiče na podlahy pro použití jiné než v domácnosti |
          29569100-6 | Vysavače pro použití jiné než v domácnosti |
          29569200-7 | Leštiče na podlahy pro použití jiné než v domácnosti |
          29569300-8 | Části vysavačů pro použití jiné než v domácnosti |
          29569400-9 | Části leštičů na podlahy pro použití jiné než v domácnosti |
          29600000-5 | Zbraně, munice a příbuzné součásti |
          29610000-8 | Motorové tanky a obrněná bojová vozidla |
          29611000-5 | Motorové tanky |
          29611100-6 | Části motorových tanků |
          29612000-2 | Obrněná bojová vozidla |
          29612100-3 | Části obrněných bojových vozidel |
          29620000-1 | Vojenské zbraně |
          29621000-8 | Zbraně založené na směrování energie |
          29622000-5 | Systémy pro odpalování raket |
          29623000-2 | Plamenomety |
          29624000-9 | Vodní děla |
          29630000-4 | Střelné zbraně |
          29631000-1 | Lehké střelné zbraně |
          29631100-2 | Pistole |
          29631110-5 | Revolvery |
          29631200-3 | Lehké střelné zbraně kalibru do 7 mm |
          29631300-4 | Lehké střelné zbraně kalibru 7 mm a více |
          29632000-8 | Pušky |
          29633000-5 | Minomety |
          29634000-2 | Těžké střelné zbraně |
          29635000-9 | Bojový plyn |
          29640000-7 | Munice |
          29641000-4 | Náboje do pistolí |
          29642000-1 | Munice pro lehké střelné zbraně |
          29642100-2 | Munice pro lehké střelné zbraně kalibru do 7 mm |
          29642200-3 | Munice pro lehké střelné zbraně kalibru 7 mm a více |
          29643000-8 | Nábojnice |
          29644000-5 | Bomby, granáty, torpéda, miny a střely |
          29644100-6 | Bomby |
          29644200-7 | Granáty |
          29644300-8 | Torpéda |
          29644400-9 | Miny |
          29644500-0 | Střely |
          29650000-0 | Součásti vojenských zbraní |
          29651000-7 | Součásti lehkých zbraní |
          29651100-8 | Součásti lehkých zbraní kalibru do 7 mm |
          29651200-9 | Součásti lehkých zbraní kalibru 7 mm a více |
          29652000-4 | Součásti zařízení na odpalování raket |
          29653000-1 | Součásti minometů |
          29660000-3 | Obušky |
          29700000-6 | Domácí spotřebiče |
          29710000-9 | Elektrické přístroje pro domácnost |
          29711000-6 | Elektrická zařízení domácnosti pro použití v kontaktu s potravinami |
          29711100-7 | Chladničky a mrazničky |
          29711110-0 | Kombinovaná chladící a mrazící zařízení |
          29711120-3 | Mrazničky |
          29711121-0 | Pultové mrazničky |
          29711122-7 | Mrazničky pro domácnosti |
          29711123-4 | Mrazničky skříňového typu |
          29711124-1 | Průmyslové mrazničky |
          29711130-6 | Chladničky |
          29711200-8 | Kuchyňské roboty |
          29711210-1 | Mixéry |
          29711211-8 | Kuchyňské mixéry |
          29711300-9 | Elektrotepelné přístroje |
          29711310-2 | Elektrické přístroje na přípravu kávy |
          29711320-5 | Elektrické přístroje na přípravu čaje |
          29711330-8 | Elektrické opékače topinek |
          29711340-1 | Ohřívače talířů |
          29711350-4 | Waflovače |
          29711360-7 | Elektrické trouby |
          29711361-4 | Mikrovlnné trouby |
          29711400-0 | Opékače, ohřívací tělíska, varné desky a varná tělíska |
          29711410-3 | Opékače |
          29711420-6 | Ohřívací tělíska |
          29711430-9 | Varné desky |
          29711440-2 | Varná tělíska |
          29711500-1 | Otvíráky na konzervy |
          29712000-3 | Elektrická zařízení domácnosti pro užití v kontaktu s lidským tělem |
          29712100-4 | Holící strojky a střihačky na vlasy |
          29712110-7 | Holící strojky |
          29712120-0 | Střihačky na vlasy |
          29712200-5 | Kadeřnické náčiní |
          29712210-8 | Vysoušeče vlasů |
          29712300-6 | Vysoušeče rukou |
          29713000-0 | Elektrická zařízení domácností pro čištění a žehlení |
          29713100-1 | Myčky na nádobí |
          29713200-2 | Pračky a sušičky na prádlo |
          29713210-5 | Pračky spojené se sušičkou |
          29713211-2 | Sušící a žehlící jednotky |
          29713300-3 | Drtiče odpadků |
          29713400-4 | Stroje pro údržbu podlah |
          29713410-7 | Stroje na čištění podlah |
          29713420-0 | Leštiče podlah |
          29713430-3 | Vysavače |
          29713431-0 | Příslušenství k vysavačům |
          29713500-5 | Elektrické žehličky |
          29713510-8 | Napařovací žehličky |
          29714000-7 | Ventilační nebo recyklační kryty |
          29714100-8 | Ventilátory |
          29714110-1 | Odsávací ventilátory |
          29715000-4 | Ohřívače vody a vytápění budov, instalatérská zařízení |
          29715100-5 | Elektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody a ponorné ohřívače |
          29715200-6 | Topenářské zařízení |
          29715210-9 | Zařízení pro ústřední vytápění |
          29715220-2 | Elektrické topné odpory |
          29715230-5 | Elektrické přístroje pro vytápění půdy |
          29715240-8 | Elektrické přístroje pro vytápění prostoru |
          29715300-7 | Instalatérská zařízení |
          29716000-1 | Součásti elektrických zařízení domácností |
          29720000-2 | Neelektrické stroje pro domácnost |
          29721000-9 | Zařízení domácnosti pro vaření nebo topení |
          29721100-0 | Přístroje na vaření používané v domácnostech |
          29721200-1 | Plynové ledničky |
          29721300-2 | Neelektrické ohřívače vzduchu a výměníky |
          29721310-5 | Ohřívače vzduchu |
          29721320-8 | Vzduchové vysoušeče |
          29721321-5 | Kompresorové vysoušeče |
          29721400-3 | Neelektrické průtokové nebo zásobníkové ohřívače vody |
          29721410-6 | Plynová zařízení |
          29721411-3 | Plynové ohřívače |
          29722000-6 | Části sporáků, vařičů, ohřívačů talířů a domácího příslušenství |
          29722100-7 | Části sporáků |
          29722200-8 | Části vařičů |
          29722300-9 | Části ohřívačů talířů |
          29800000-7 | Různé zařízení |
          29810000-0 | Dopravní zařízení |
          29811000-7 | Silniční zařízení |
          29811100-8 | Zařízení pro silniční údržbu |
          29811110-1 | Silniční zametače |
          29811120-4 | Zametače pro přistávací dráhy |
          29811200-9 | Zařízení pro silniční značení |
          29811300-0 | Zařízení pro řízení provozu |
          29811400-1 | Návěstní panely s proměnlivými zprávami |
          29811600-3 | Zařízení pro řízení parkovišť |
          29811700-4 | Zařízení pro vybírání poplatků |
          29812000-4 | Námořní zařízení |
          29812100-5 | Vybavení přístavů |
          29812110-8 | Zařízení doků |
          29812200-6 | Radarová zařízení |
          29812300-7 | Navigační zařízení |
          29812400-8 | Lopatky vrtulí |
          29813000-1 | Železniční zařízení |
          29813100-2 | Kolejnice a příslušenství |
          29813110-5 | Pruty |
          29813120-8 | Železniční kolejnice |
          29813130-1 | Tramvajové kolejnice |
          29813140-4 | Pražce |
          29813150-7 | Hrotovnice |
          29813160-0 | Srdcovky |
          29813170-3 | Železniční výhybky |
          29813180-6 | Železniční body |
          29813200-3 | Signalizační zařízení |
          29813210-6 | Návěstní stožáry |
          29813220-9 | Signalizační skříně |
          29813300-4 | Systém pro řízení vlaků |
          29813400-5 | Systém pro ohřívání výhybek |
          29813500-6 | Stroje pro vyrovnávání kolejnic |
          29814000-8 | Nosná zařízení |
          29814100-9 | Přístupové plošiny |
          29814110-2 | Plošiny na zpracování zboží |
          29814120-5 | Zařízení na zpracování kalů |
          29814130-8 | Odkalovací zařízení |
          29814200-0 | Hydraulické zdvihací plošiny |
          29814300-1 | Přístupové rampy |
          29814310-4 | Lodní můstky |
          29814330-0 | Manipulační lávka |
          29814340-3 | Pojízdné schody |
          29814400-2 | Portálové jeřáby |
          29814500-3 | Plovoucí doky |
          29814510-6 | Plovoucí skladovací jednotka |
          29815000-5 | Letištní zařízení |
          29815100-6 | Systémy pro manipulaci se zavazadly |
          29815110-9 | Zařízení pro manipulaci se zavazadly |
          29815200-7 | Zařízení pro řízení letového provozu |
          29815210-0 | Zařízení řídící věže |
          29816000-2 | Zařízení pro řízení provozu |
          29816100-3 | Zařízení pro rychlostní kamery |
          29816200-4 | Systém pro měření intenzity dopravy |
          29820000-3 | Zařízení výrobních závodů |
          29821000-0 | Zařízení na obrábění dřeva |
          29821100-1 | Brusky |
          29821200-2 | Pily |
          29822000-7 | Zařízení pro výrobu obuvi |
          29823000-4 | Nářadí s vlastním pohonem |
          29824000-1 | Kovářská zařízení |
          29830000-6 | Stavební zařízení |
          29831000-3 | Zařízení k zavěšení mostů |
          29832000-0 | Demontážní zařízení |
          29833000-7 | Závlahové zařízení |
          29834000-4 | Drenážní zařízení |
          29834100-5 | Zařízení pro bazény |
          29835000-1 | Zařízení parků a hřišť |
          29835100-2 | Zařízení pro údržbu areálů |
          29836000-8 | Průmyslová zařízení |
          29836100-9 | Kompresní zařízení |
          29836200-0 | Chladící zařízení |
          29836300-1 | Multifunkční zařízení |
          29836400-2 | Průmyslové stroje |
          29836410-5 | Plynové motory |
          29836420-8 | Modul pro vstřikování paliva |
          29836430-1 | Kotle |
          29836431-8 | Ohřívače vody |
          29836432-5 | Parní kotle |
          29836433-2 | Parní generátory |
          29836434-9 | Přídavná zařízení pro užití společně s ohřívači |
          29836435-6 | Kondenzátory páry |
          29837000-5 | Konstrukce |
          29838000-2 | Hydraulické instalace |
          29838100-3 | Hydraulická zařízení |
          29839000-9 | Strojní sady |
          29840000-9 | Zařízení pro pohostinství |
          29841000-6 | Lehké zařízení pro pohostinství |
          29842000-3 | Zařízení pro přípravu potravin |
          29842100-4 | Zařízení na plátkování masa |
          29842200-5 | Zařízení jídelen |
          29843000-0 | Hotelové zařízení |
          29844000-7 | Průmyslové kuchyňské zařízení |
          29845000-4 | Restaurační zařízení |
          29850000-2 | Nouzové a bezpečnostní zařízení |
          29851000-9 | Hasičské a záchranářské vybavení |
          29851100-0 | Hasičské vybavení |
          29851120-6 | Hasičské materiály |
          29851200-1 | Záchranářské vybavení |
          29851300-2 | Bezpečnostní vybavení |
          29851310-5 | Bezpečnostní zařízení pro staveniště |
          29851320-8 | Jaderné bezpečnostní zařízení |
          29851330-1 | Bezpečnostní zařízení |
          29852000-6 | Zabezpečovací systémy |
          29852100-7 | Zabezpečovací zařízení |
          29852200-8 | Ochranná zařízení |
          29852210-1 | Ochranná zařízení pro jaderné reaktory |
          29852220-4 | Ochranná zařízení proti radiačnímu záření |
          29852300-9 | Identifikační zařízení pro pracoviště |
          29852310-2 | Systém magnetických karet |
          29852320-5 | Systém pro pohyblivou pracovní dobu |
          29852330-8 | Systém pro sledování času |
          29852340-1 | Hodiny |
          29852400-0 | Kovové detektory |
          29852500-1 | Dohlížecí systém |
          29852510-4 | Senzory |
          29852600-2 | Skenovací zařízení na čárkový kód |
          29860000-5 | Technické zařízení |
          29861000-2 | Řídící systémy |
          29861200-4 | Velící a řídící systémy |
          29861300-5 | Přístupové řídící systémy |
          29861400-6 | Scada (Supervisory Control And Data Acquisition) nebo podobné systémy |
          29861500-7 | Systémy na zjištění polohy vozidel |
          29861600-8 | Dispečingové systémy |
          29862000-9 | Tiskařské a grafické zařízení |
          29862100-0 | Systém pro filmtisk |
          29862200-1 | Tiskařský lis |
          29862300-2 | Grafické pracovní stanice |
          29862400-3 | Hektografy |
          29862500-4 | Rycí přístroje |
          29863000-6 | Lis na mince |
          29864000-3 | Kancelářské automatizační zařízení |
          29865000-0 | Zařízení na zpracování dat |
          29865100-1 | Systém pro řízení vodního hospodářství |
          29865110-4 | Skladové systémy |
          29867000-4 | Řídící jednotky |
          29867100-5 | Digitální dálkové řídící jednotky |
          29868000-1 | Prodejní automaty |
          29868100-2 | Prodejní automaty na nápoje |
          29868200-3 | Dávkovače na hygienické potřeby |
          29868300-4 | Dávkovače na toaletní papír |
          29870000-8 | Různé zařízení j.n. |
          29871000-5 | Desinfekční zařízení |
          29872000-2 | Zařízení pro plynové sítě |
          29872100-3 | Zařízení pro tlakové plynové sítě |
          29873000-9 | Kanalizační zařízení |
          29874000-6 | Těsnící zařízení |
          29875000-3 | Vodní instalace |
          30000000-9 | Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby |
          30100000-0 | Kancelářské strojní zařízení a potřeby mimo počítače |
          30110000-3 | Stroje na zpracování textu |
          30111000-0 | Textové procesory |
          30120000-6 | Zařízení pro fotokopírování a tisk |
          30121000-3 | Zařízení fotokopírování a termokopírování |
          30121100-4 | Zařízení pro fotokopírování |
          30121110-7 | Barevné fotokopírovací stroje |
          30121120-0 | Kopírovací zařízení |
          30121200-5 | Zařízení pro termokopírování |
          30121300-6 | Rozmnožovací zařízení |
          30121400-7 | Rozmnožovací stroje |
          30122000-0 | Kancelářské ofsetové tiskařské stroje |
          30123000-7 | Kancelářské stroje |
          30123100-8 | Stroje pro označování jízdenek |
          30123200-9 | Bankomaty |
          30123300-0 | Rozmnožovací stroje na blány |
          30123400-1 | Skládací stroje |
          30123500-2 | Děrovací stroje |
          30123600-3 | Stroje pro manipulaci s mincemi |
          30123610-6 | Stroje pro třídění mincí |
          30123620-9 | Stroje pro počítání mincí |
          30123630-2 | Stroje pro balení mincí |
          30124000-4 | Části a příslušenství kancelářských strojů |
          30125000-1 | Části a příslušenství fotokopírovacích strojů |
          30125100-2 | Zásobníky tonerů |
          30130000-9 | Zařízení pro pošty |
          30131000-6 | Zařízení pro podatelny |
          30131100-7 | Stroje na skládání papíru nebo obálek |
          30131200-8 | Stroje pro vkládání do obálek |
          30131300-9 | Adresovací stroje |
          30131400-0 | Poštovní stroje |
          30132000-3 | Třídící zařízení |
          30132100-4 | Zařízení na třídění zásilek |
          30133000-0 | Poštovní zařízení |
          30133100-1 | Zařízení k posílání hromadných zásilek |
          30140000-2 | Počítací a účtovací stroje |
          30141000-9 | Počítací stroje |
          30141100-0 | Kapesní elektronické kalkulačky |
          30142000-6 | Účtovací stroje |
          30143000-3 | Pokladny |
          30144000-0 | Počítací stroje |
          30144100-1 | Frankovací stroje |
          30144200-2 | Stroje na vydávání jízdenek nebo vstupenek |
          30144300-3 | Stroje k počítání vozidel |
          30144400-4 | Automatický výběr poplatků |
          30150000-5 | Psací stroje |
          30151000-2 | Elektrické psací stroje |
          30160000-8 | Součásti a příslušenství psacích strojů a kalkulátorů |
          30161000-5 | Součásti a příslušenství psacích strojů |
          30162000-2 | Součásti a příslušenství kalkulátorů |
          30190000-7 | Různé kancelářské zařízení a potřeby |
          30191000-4 | Kancelářské zařízení |
          30191100-5 | Zařízení pro archivaci dokumentů |
          30191110-8 | Karuselový systém na vizitky |
          30191200-6 | Zpětné projektory |
          30191300-7 | Faxová zařízení |
          30191400-8 | Skartovačky |
          30192000-1 | Kancelářské potřeby |
          30192100-2 | Mazací pryž |
          30192110-5 | Inkoustové výrobky |
          30192111-2 | Razítkové polštářky |
          30192112-9 | Barvící pásky |
          30192113-6 | Inkoustové náplně |
          30192120-8 | Pera |
          30192121-5 | Kuličková pera |
          30192122-2 | Plnící pera |
          30192123-9 | Pera s plstěným hrotem |
          30192124-6 | Fixy |
          30192125-3 | Značkovače |
          30192130-1 | Tužky |
          30192131-8 | Tužky s tuhou v pevné pochvě |
          30192140-4 | Bílé tabule |
          30192150-7 | Datovací razítka, číslovačky nebo jiná razítka |
          30192200-3 | Měřící pásma |
          30192300-4 | Inkoustové pásky |
          30192310-7 | Pásky do psacích strojů |
          30192400-5 | Reprografické doplňky |
          30192500-6 | Závěsné transparenty |
          30192600-7 | Tabule |
          30192700-8 | Papírnické zboží |
          30192710-1 | Výplatní obálky |
          30192720-4 | Výplatní rozesílací obálky |
          30192800-9 | Samolepící štítky |
          30200000-1 | Počítače |
          30210000-4 | Stroje na zpracovávání dat |
          30211000-1 | Hlavní počítače |
          30211100-2 | Superpočítače |
          30211200-3 | Technické vybavení pro hlavní počítače |
          30211300-4 | Počítačové platformy |
          30211400-5 | Počítačové konfigurace |
          30211500-6 | Centrální řídící jednotka |
          30211600-7 | Procesory |
          30212000-8 | Technické a programové vybavení pro minipočítače |
          30212100-9 | Technické vybavení pro minipočítače |
          30212110-2 | Centrální řídící jednotky pro minipočítače |
          30212200-0 | Programové vybavení pro minipočítače |
          30213000-5 | Osobní počítače |
          30213100-6 | Notebooky |
          30213200-7 | Laptopy |
          30213300-8 | Přenosné počítače |
          30213400-9 | Centrální řídící jednotky pro osobní počítače |
          30214000-2 | Pracovní stanice |
          30215000-9 | Technické a programové vybavení pro mikropočítače |
          30215100-0 | Mikropočítačové technické vybavení |
          30215110-3 | Centrální řídící jednotky pro mikropočítače |
          30215200-1 | Programové vybavení pro mikropočítače |
          30216000-6 | Magnetická nebo optická čtecí zařízení |
          30216100-7 | Optická čtecí zařízení |
          30216110-0 | Skenery pro počítačové využití |
          30216120-3 | Optická zařízení pro rozeznávání znaků |
          30216130-6 | Čtecí zařízení pro čárové kódy |
          30216200-8 | Čtecí zařízení pro magnetické karty |
          30216300-9 | Snímače děrných štítků |
          30217000-3 | Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače |
          30217100-4 | Součásti počítačů |
          30217110-7 | Síťová rozhraní |
          30217120-0 | Vstupní kanály počítače |
          30217130-3 | Počítačové karty |
          30217131-0 | Elektronické karty |
          30217200-5 | Počítačová příslušenství |
          30217210-8 | Ochrana proti vyzařování monitorů |
          30217220-1 | Podložky pod myš |
          30217230-4 | Vyrovnávací paměti |
          30217300-6 | Doplňky k počítačům |
          30217310-9 | Zásobníky pro tiskárny |
          30217320-2 | Diskety |
          30217330-5 | Magnetické pásky |
          30217340-8 | CD-ROM |
          30220000-7 | Digitální kartografická zařízení |
          30221000-4 | Digitální katastrální mapy |
          30230000-0 | Technické vybavení počítačů |
          30231000-7 | Počítače a tiskárny |
          30231100-8 | Počítače |
          30231110-1 | Databáze |
          30231200-9 | Počítačová příslušenství |
          30231210-2 | Ústřední řídící jednotky |
          30231220-5 | Počítačová příslušenství |
          30231230-8 | Počítačové terminály |
          30231240-1 | Konzoly |
          30231250-4 | Zobrazovací jednotky |
          30231300-0 | Stolní počítače |
          30231310-3 | Zařízení pro stolní publikování (DTP) |
          30231400-1 | Systémy pro optické disky |
          30231600-3 | Počítačové vybavení pro zdravotnictví |
          30232000-4 | Různé počítačové vybavení |
          30232100-5 | Zálohovací vybavení |
          30232120-1 | Počítačové myši |
          30232130-4 | Pákové ovladače |
          30232140-7 | Světelná pera |
          30232150-0 | Kulové ovládače |
          30232160-3 | Grafické tablety |
          30232200-6 | Karuselové jednotky |
          30232300-7 | Zařízení pro manipulaci s kazetami |
          30232400-8 | Rozšíření paměti |
          30232500-9 | Zařízení pro zpracovávání dat |
          30232510-2 | Zařízení pro záznam dat |
          30232520-5 | Zařízení pro vkládání dat |
          30232530-8 | Zařízení pro ověřování platnosti dat |
          30232600-0 | Kódovací zařízení |
          30233000-1 | Paměťové, vstupní a výstupní jednotky |
          30233100-2 | Počítačové paměťové jednotky |
          30233110-5 | Magnetické kartové paměťové jednotky |
          30233120-8 | Magnetické páskové paměťové jednotky |
          30233130-1 | Magnetické diskové paměťové jednotky |
          30233131-8 | Disketové jednotky |
          30233132-5 | Diskové jednotky |
          30233140-4 | Ukládací zařízení s přímým přístupem (DASD) |
          30233141-1 | Diskový paměťový systém |
          30233150-7 | Optické diskové jednotky |
          30233160-0 | Páskové jednotky |
          30233170-3 | Média pro ukládání dat |
          30233171-0 | Disky |
          30233172-7 | Optické disky |
          30233200-3 | Vstupní a výstupní jednotky |
          30233210-6 | Vstupní jednotky |
          30233211-3 | Počítačové klávesnice |
          30233212-0 | Zařízení pro slepecké písmo |
          30233220-9 | Výstupní jednotky |
          30233230-2 | Tiskárny a kresliče |
          30233231-9 | Laserové tiskárny |
          30233232-6 | Jehličkové tiskárny |
          30233234-0 | Barevné grafické tiskárny |
          30233235-7 | Kresliče |
          30234000-8 | Zařízení pro automatizaci knihoven |
          30235000-5 | Řídící jednotka diskové paměti |
          30236000-2 | IT zařízení |
          30240000-3 | Programové vybavení |
          30241000-0 | Počítačové programové vybavení |
          30241100-1 | Databázové programové vybavení |
          30241200-2 | Aplikační programové vybavení |
          30241210-5 | Programové vybavení pro management projektů |
          30241300-3 | Hlavní programové vybavení |
          30241310-6 | Počítačové programy |
          30241320-9 | Upgrade počítače |
          30241330-2 | Mikrokanálová architektura |
          30241400-4 | Operační systémy |
          30241410-7 | Kompilátory programovacího jazyka |
          30241500-5 | Systémové programové vybavení |
          30241600-6 | Programové vybavení pro obslužné programy |
          30241700-7 | Multimediální programové vybavení |
          30242000-7 | Zabezpečovací programové vybavení |
          30242100-8 | Antivirové programové vybavení |
          30242200-9 | Programové vybavení pro odstraňování chyb |
          30243000-4 | Zdravotnické programové vybavení |
          30244000-1 | Programové vybavení pro management |
          30244100-2 | Programové vybavení pro správu knihoven |
          30244200-3 | Programové vybavení pro správu paměti |
          30245000-8 | Balíky programů |
          30245100-9 | Programové vybavení pro tabulkové procesory |
          30245200-0 | Programové vybavení pro provádění transakcí |
          30245300-1 | Statistické programové vybavení |
          30246000-5 | Komunikační programové vybavení |
          30246100-6 | IT programové vybavení |
          30246200-7 | Emulační programové vybavení |
          30247000-2 | Stolní typografické programové vybavení |
          30247100-3 | Kreslící a obrazové programové vybavení |
          30247200-4 | Programové vybavení pro zpracovávání obrazu |
          30248000-9 | Programové vybavení |
          30248100-0 | Aplikace programového vybavení |
          30248200-1 | Licence programového vybavení |
          30248300-2 | Aktualizace programového vybavení |
          30249000-6 | Různé programové vybavení |
          30249100-7 | Programové vybavení pro počítačovou projekci |
          30249200-8 | Programové vybavení pro digitální mapování |
          30249300-9 | Vzdělávací programové vybavení |
          30249400-0 | Programové vybavení pro finanční systémy |
          30249410-3 | Programové vybavení pro účetnictví |
          30249420-6 | Systém pro vydávání eurošeků |
          30249500-1 | Kancelářský automatizační programové vybavení |
          30249600-2 | Programové vybavení pro zpracovávání textů |
          30249700-3 | Programové vybavení pro optické rozeznávání znaků |
          30249800-4 | Programové vybavení pro souběžný tisk |
          30250000-6 | Počítačové systémy |
          30251000-3 | Počítačové řídící systémy |
          30252000-0 | Systémy pro správu databází |
          30253000-7 | Účetní systémy |
          30253100-8 | Fakturační systémy |
          30254000-4 | Informační systémy |
          30254100-5 | Systémy pro elektronickou poštu |
          30254200-6 | Finanční informační systémy |
          30254300-7 | Informační systémy pro cestující |
          30254310-0 | Elektronické vývěsky |
          30254320-3 | Systémy s aktuálními informacemi pro cestující |
          30255000-1 | Zdravotnické informační systémy |
          30255100-2 | Informační systémy pro zdravotní sestry |
          30255200-3 | Systémy pro administrativu týkající se pacientů |
          30255300-4 | Systémy pro správu divadel |
          30255400-5 | Klinické informační systémy |
          30255500-6 | Systémy casemix pro zdravotnictví |
          30256000-8 | Systémy pro správu knihoven |
          30257000-5 | Zobrazovací a archivační systémy |
          30258000-2 | Elektronická správa dat (EDM) |
          30259000-9 | Různé počítačové systémy |
          30259100-0 | Automatické systémy |
          30259200-1 | Systémy pro lokalizaci plavidel |
          30259300-2 | CAD systémy |
          30259400-3 | Systémy k pořizování dat |
          30259500-4 | Digitální mapovací systémy |
          30259600-5 | Optické čtecí systémy |
          30259700-6 | Systémy pro správu dokumentů |
          30259800-7 | Systémy pro veřejný rozhlas |
          30260000-9 | Servery |
          30261000-6 | Síťové servery |
          30262000-3 | Počítačové servery |
          30263000-0 | Souborové servery |
          30264000-7 | UNIX nebo podobné servery |
          30265000-4 | Obsluhy tisku |
          31000000-6 | Elektrické strojní zařízení, přístroj, zařízení a spotřební materiál |
          31100000-7 | Elektromotory, generátory a transformátory |
          31110000-0 | Elektromotory |
          31111000-7 | Adaptéry |
          31120000-3 | Generátory |
          31121000-0 | Generátorová soustrojí |
          31121100-1 | Generátorová soustrojí se vznětovými motory |
          31121110-4 | Převodníky energie |
          31121111-1 | Elektrické rotační měniče |
          31121200-2 | Generátorová soustrojí se zážehovými motory |
          31121300-3 | Generátory poháněné energií větru |
          31121310-6 | Větrné mlýny |
          31121320-9 | Větrné turbíny |
          31121330-2 | Generátory využívající větrné turbíny |
          31121331-9 | Turbínové rotory |
          31121340-5 | Větrné farmy |
          31122000-7 | Generátorové jednotky |
          31122100-8 | Palivové články |
          31124000-1 | Generátory využívající parní turbíny a přístroje s nimi spojené |
          31124100-2 | Sady turbínových generátorů |
          31124200-3 | Řídící zařízení pro turbogenerátory |
          31126000-5 | Dynama |
          31127000-2 | Pohotovostní generátory |
          31128000-9 | Turbogenerátor |
          31129000-6 | Soustrojí naftových generátorů |
          31130000-6 | Alternátory |
          31131000-3 | Jednofázové motory |
          31131100-4 | Ovladače |
          31131200-5 | Anody |
          31132000-0 | Vícefázové motory |
          31140000-9 | Chladící věže |
          31141000-6 | Vodní chladiče |
          31150000-2 | Předřadníky pro výbojky nebo výbojkové trubice |
          31151000-9 | Statické měniče |
          31152000-6 | Kondenzátory |
          31153000-3 | Usměrňovače |
          31154000-0 | Nepřerušitelné zdroje energie |
          31155000-7 | Měniče |
          31156000-4 | Přerušitelné zdroje energie |
          31157000-1 | Induktory |
          31158000-8 | Nabíječky |
          31158100-9 | Nabíječky baterií |
          31160000-5 | Části střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů |
          31161000-2 | Části střídavých a stejnosměrných motorů a generátorů |
          31161100-3 | Budící systémy |
          31161200-4 | Plynové chladící systémy |
          31161300-5 | Generátorové rotory |
          31161400-6 | Primární vodní systémy |
          31161500-7 | Mořské ropné systémy |
          31161600-8 | Vodní systémy pro chlazení statorů |
          31161700-9 | Části parních generátorů |
          31161800-0 | Části plynových generátorů |
          31161900-1 | Systémy pro řízení napětí |
          31162000-9 | Části transformátorů, indukčních cívek nebo statických měničů |
          31162100-0 | Části kondenzátorů |
          31170000-8 | Transformátory |
          31171000-5 | Kapalné dielektrické transformátory |
          31172000-2 | Transformátory napětí |
          31173000-9 | Přístrojové transformátory |
          31200000-8 | Elektrické rozvodné a řídící zařízení |
          31210000-1 | Elektrická zařízení k spínání, vypínání nebo k ochraně elektrických obvodů |
          31211000-8 | Desky a pojistkové skříně |
          31211100-9 | Desky pro elektrické přístroje |
          31211110-2 | Řídící panely |
          31211200-0 | Pojistkové skříně |
          31211300-1 | Pojistky |
          31211310-4 | Jističe |
          31212000-5 | Vypínače elektrických obvodů |
          31212100-6 | Přídavné vypínače elektrických obvodů |
          31212200-7 | Zkoušečky obvodů |
          31213000-2 | Distribuční zařízení |
          31213100-3 | Distribuční skříně |
          31213200-4 | Distribuční transformátory |
          31213300-5 | Kabelová rozvodná skříň |
          31213400-6 | Distribuční systém |
          31214000-9 | Spínací zařízení |
          31214100-0 | Vypínače |
          31214110-3 | Izolační vypínače |
          31214120-6 | Zemnící spínač |
          31214200-1 | Odpojovací spínač |
          31214300-2 | Venkovní spínací zařízení |
          31214400-3 | Odpojovací pojistný spínač |
          31214500-4 | Elektrické rozvaděče |
          31214510-7 | Rozvodná deska |
          31214520-0 | Rozvaděče středního napětí |
          31215000-6 | Omezovače napětí |
          31216000-3 | Bleskojistky |
          31216100-4 | Zařízení pro ochranu proti bleskům |
          31216200-5 | Hromosvody |
          31217000-0 | Ochrany proti přepětí |
          31218000-7 | Přípojnice |
          31219000-4 | Ochranné skříně |
          31220000-4 | Části elektrických obvodů |
          31221000-1 | Elektrické relé |
          31223000-5 | Objímky |
          31224000-2 | Spojovací a kontaktní články |
          31224100-3 | Zásuvky a zástrčky |
          31224200-4 | Koaxiální konektory |
          31224300-5 | Přípojkové skříně |
          31224400-6 | Spojovací kabely |
          31224500-7 | Terminály |
          31224600-8 | Stmívací spínače |
          31224700-9 | Dělící skříně |
          31224800-0 | Soupravy pro spojování kabelů |
          31230000-7 | Díly elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení |
          31300000-9 | Izolované kabely a vodiče |
          31310000-2 | Hlavní rozvodné sítě |
          31311000-9 | Připojení na sítě |
          31320000-5 | Kabely pro distribuci elektrické energie |
          31321000-2 | Elektrická vedení |
          31321100-3 | Nadzemní elektrická vedení |
          31330000-8 | Koaxiální kabely |
          31340000-1 | Příslušenství pro izolované kabely |
          31341000-8 | Bubny na izolované kabely |
          31342000-5 | Rozvody izolovaných kabelů |
          31343000-2 | Spoje izolovaných kabelů |
          31344000-9 | Izolovaná kabelová hrdla |
          31350000-4 | Elektrické vodiče pro datové a řídící účely |
          31351000-1 | Elektrické vodiče pro systémy řízení přístupu |
          31352000-8 | Optické kabely |
          31352100-9 | Optické kabely pro přenos informací |
          31352200-0 | Optické telekomunikační kabely |
          31352300-1 | Optické kabely pro přenos dat |
          31400000-0 | Akumulátory, galvanické články a baterie |
          31410000-3 | Galvanické články |
          31420000-6 | Galvanické baterie |
          31421000-3 | Olověné baterie |
          31422000-0 | Jednotky bateriových zdrojů |
          31430000-9 | Elektrické akumulátory |
          31431000-6 | Olověné akumulátory |
          31432000-3 | Nikl-kadmiové akumulátory |
          31500000-1 | Elektrické zdroje světla a svítidla |
          31510000-4 | Elektrické žárovky |
          31511000-1 | Uzavřené světlomety |
          31512000-8 | Halogenové žárovky s wolframovým vláknem |
          31513000-5 | Žárovky |
          31514000-2 | Výbojky |
          31515000-9 | Ultrafialové lampy |
          31516000-6 | Infračervené lampy |
          31517000-3 | Obloukové lampy |
          31518000-0 | Signální světla |
          31518100-1 | Světlomety |
          31518110-4 | Venkovní světla |
          31518200-2 | Pohotovostní osvětlovací zařízení |
          31518300-3 | Střešní osvětlení |
          31518400-4 | Světla pro přistávací dráhy |
          31518500-5 | Rtuťové výbojky |
          31518600-6 | Světlomety |
          31520000-7 | Lampy a svítidla |
          31521000-4 | Lampy |
          31521100-5 | Stolní lampy |
          31521200-6 | Stojací lampy |
          31521300-7 | Přenosná elektrická svítidla |
          31521310-0 | Varovná světla |
          31521320-3 | Elektrické svítilny |
          31522000-1 | Svítidla pro vánoční stromky |
          31523000-8 | Světelné znaky a vývěsní štíty |
          31523100-9 | Světelné znaky |
          31523110-2 | Světelné dopravní značky |
          31523200-0 | Trvalé informační tabule |
          31523300-1 | Světelné vývěsní štíty |
          31524000-5 | Stropní a nástěnná svítidla |
          31524100-6 | Stropní svítidla |
          31524110-9 | Lampy pro operační sály |
          31524120-2 | Stropní světla |
          31524200-7 | Příslušenství k nástěnným světlům |
          31524210-0 | Nástěnná světla |
          31527000-6 | Světlomety |
          31527100-7 | Silniční svítidla |
          31527200-8 | Venkovní svítidla |
          31527210-1 | Lucerny |
          31527220-4 | Osvětlení tunelů |
          31527230-7 | Světla pro navádění a osvětlení lodí |
          31527240-0 | Světla pro říční navádění a osvětlení |
          31527250-3 | Světla pro navádění a osvětlení letadel |
          31527260-6 | Osvětlovací systémy |
          31527270-9 | Osvětlení nástupišť |
          31527300-9 | Domácí osvětlení |
          31530000-0 | Části lamp a osvětlovacího zařízení |
          31531000-7 | Žárovky |
          31531100-8 | Elektrické trubice |
          31532000-4 | Části lamp a svítidel |
          31600000-2 | Elektrické zařízení a přístroje |
          31610000-5 | Elektrické zařízení pro motory a vozidla |
          31611000-2 | Soupravy zapalovacích kabelů |
          31612000-9 | Elektrické zapojení motorů |
          31612200-1 | Spouštěče |
          31612300-2 | Elektrická signalizační zařízení pro motory |
          31612310-5 | Směrová světla |
          31620000-8 | Zvukové a vizuální signalizační přístroje |
          31621000-5 | Řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení pro železnice |
          31621100-6 | Řídící zařízení |
          31621200-7 | Elektrická signalizační zařízení pro železnice |
          31621300-8 | Elektroinstalace pro železnice |
          31622000-2 | Sirény |
          31623000-9 | Silniční řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení |
          31623100-0 | Semafory |
          31623200-1 | Řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení pro vnitrozemskou vodní dopravu |
          31623300-2 | Řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení pro parkoviště |
          31623400-3 | Řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení pro přístavy |
          31623500-4 | Řídící, bezpečnostní nebo signalizační zařízení pro letiště |
          31623510-7 | Letové zapisovače |
          31623520-0 | Letištní osvětlení |
          31623600-5 | Měřící vysílače |
          31623700-6 | Anténové děliče signálů |
          31623800-7 | Stroje pro galvanické pokovování |
          31623900-8 | Zařízení pro řízení a signalizaci na přejezdech |
          31624000-6 | Informační panely |
          31624100-7 | Informační panely s možností výměny zpráv |
          31625000-3 | Poplachová zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru |
          31625100-4 | Systémy pro detekci požáru |
          31625200-5 | Systémy pro požární poplach |
          31625300-6 | Systémy pro ochranu proti krádeži |
          31630000-1 | Magnety |
          31640000-4 | Stroje, které mají individuální funkce |
          31641000-1 | Simulátory |
          31641100-2 | Simulátory řízení |
          31641200-3 | Simulátory boje |
          31641300-4 | Výcvikové simulátory |
          31642000-8 | Elektronická detekční zařízení |
          31642100-9 | Detekční zařízení pro kovová potrubí |
          31642200-0 | Detekční zařízení pro miny |
          31642300-1 | Detekční zařízení pro plasty |
          31642400-2 | Detekční zařízení pro nekovové předměty |
          31642500-3 | Detekční zařízení pro dřevo |
          31643000-5 | Urychlovače částic |
          31643100-6 | Lineární urychlovače |
          31644000-2 | Různé přístroje pro nahrávání dat |
          31645000-9 | Hrací stroje |
          31650000-7 | Izolační součásti |
          31660000-0 | Uhlíkové elektrody |
          31670000-3 | Elektrické součásti strojů nebo přístrojů |
          31680000-6 | Elektrické součásti a příslušenství |
          31681000-3 | Elektrická příslušenství |
          31681100-4 | Elektrické kontakty |
          31681200-5 | Elektrická čerpadla |
          31681300-6 | Elektrické obvody |
          31681400-7 | Elektrické součástky |
          31681410-0 | Elektrické materiály |
          31681500-8 | Nabíječky |
          31682000-0 | Elektrická zařízení |
          31682100-1 | Elektrické skříně |
          31682200-2 | Přístrojové desky |
          31682210-5 | Přístrojové a řídící zařízení |
          31682220-8 | Mixážní pulty |
          31682230-1 | Grafické zobrazovací panely |
          31682300-3 | Zařízení středního napětí |
          31682310-6 | Panely středního napětí |
          31682400-4 | Nadzemní elektrická zařízení |
          31682410-7 | Nadzemní nosiče kabelů |
          31682500-5 | Pohotovostní elektrická zařízení |
          31682510-8 | Pohotovostní energetické systémy |
          31682520-1 | Pohotovostní vypínací systémy |
          31682530-4 | Pohotovostní zdroje energie |
          31682540-7 | Zařízení vedlejších stanic |
          31700000-3 | Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení |
          31710000-6 | Elektronická zařízení |
          31711000-3 | Elektronické doplňky |
          31711100-4 | Elektronické součásti |
          31711110-7 | Kombinované vysílače a přijímače |
          31711120-0 | Transduktory |
          31711130-3 | Rezistory |
          31711140-6 | Elektrody |
          31711200-5 | Elektronické výsledkové tabule |
          31711300-6 | Elektronické systémy pro měření času |
          31711310-9 | Systém pro zaznamenávání docházky |
          31712000-0 | Mikroelektronické stroje a mikrosoustavy |
          31712100-1 | Mikroelektronické stroje |
          31712200-2 | Mikrosoustavy |
          31720000-9 | Elektromechanická zařízení |
          31730000-2 | Elektrotechnická zařízení |
          31731000-9 | Elektrotechnické doplňky |
          32000000-3 | Rozhlasové, televizní, komunikační, telekomunikační a příbuzné zařízení a přístroje |
          32100000-4 | Elektronky a jiné elektronické součástky |
          32110000-7 | Elektrické kondenzátory |
          32111000-4 | Pevní kondenzátory |
          32112000-1 | Otočné nebo dolaďovací kondenzátory |
          32120000-0 | Elektrické rezistory |
          32130000-3 | Plošné spoje |
          32131000-0 | Osazené desky s plošnými spoji |
          32132000-7 | Neosazené desky s plošnými spoji |
          32140000-6 | Elektronky |
          32141000-3 | Katodové trubice pro obrazovky |
          32141100-4 | Elektronky do televizních kamer |
          32142000-0 | Mikrovlnné elektronky |
          32142100-1 | Magnetrony |
          32142200-2 | Mikrovlnná zařízení |
          32142210-5 | Mikrovlnná rozhlasová zařízení |
          32142300-3 | Klystrony |
          32143000-7 | Elektronky |
          32144000-4 | Přijímací nebo zesilovací elektronky |
          32150000-9 | Polovodiče |
          32151000-6 | Diody |
          32152000-3 | Světelné diody |
          32153000-0 | Tranzistory |
          32154000-7 | Zamontované piezoelektrické krystaly |
          32160000-2 | Elektronické integrované obvody a mikrosestavy |
          32161000-9 | Telefonní karty |
          32161100-0 | SIM karty |
          32162000-6 | Karty se zabudovanými elektronickými integrovanými obvody |
          32163000-3 | Integrované elektronické obvody |
          32164000-0 | Mikrosestavy |
          32165000-7 | Mikroprocesory |
          32170000-5 | Části elektronických sestav |
          32171000-2 | Části elektrických kondenzátorů |
          32172000-9 | Části elektrických rezistorů, reostatů a potenciometrů |
          32173000-6 | Části elektronek |
          32180000-8 | Moduly |
          32200000-5 | Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání |
          32210000-8 | Zařízení pro vysílání |
          32211000-5 | Zařízení pro produkci vysílání |
          32220000-1 | Televizní vysílací přístroje bez přijímacího zařízení |
          32221000-8 | Radiomajáky |
          32222000-5 | Stroje pro kódování obrazového signálu |
          32223000-2 | Přístroje pro přenos obrazu |
          32224000-9 | Přístroje pro televizní přenos |
          32230000-4 | Přístroje pro radiotelefonní vysílání s přijímacím zařízením |
          32231000-1 | Televizní přístroje pro uzavřené okruhy |
          32232000-8 | Zařízení pro videokonference |
          32233000-5 | Stanice pro zesilování rozhlasových kmitočtů |
          32234000-2 | Televizní kamery pro uzavřené okruhy |
          32235000-9 | Sledovací systémy pro uzavřené okruhy |
          32236000-6 | Radiotelefonní přístroje |
          32237000-3 | Přenosné vysílačky |
          32240000-7 | Televizní kamery |
          32250000-0 | Mobilní telefony |
          32251000-7 | Telefony do automobilů |
          32252000-4 | GSM telefony |
          32260000-3 | Zařízení pro přenos dat |
          32270000-6 | Přístroje pro digitální přenos |
          32300000-6 | Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje |
          32310000-9 | Rozhlasové přijímače |
          32320000-2 | Televizní a audiovizuální přístroje |
          32321000-9 | Videoprojektory |
          32321100-0 | Filmové přístroje |
          32321200-1 | Audiovizuální přístroje |
          32321300-2 | Audiovizuální materiály |
          32322000-6 | Multimediální přístroje |
          32323000-3 | Video monitory |
          32323100-4 | Barevné video monitory |
          32323200-5 | Černobílé video monitory |
          32323300-6 | Videopřístroje |
          32323400-7 | Přehrávací videopřístroje |
          32323500-8 | Kontrolní videosystémy |
          32324000-0 | Televize |
          32324100-1 | Barevné televize |
          32324200-2 | Černobílé televize |
          32324300-3 | Televizní přístroje |
          32324400-4 | Televizní antény |
          32324500-5 | Voliče kanálů |
          32330000-5 | Přístroje pro nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu |
          32331000-2 | Točny |
          32331100-3 | Gramofony |
          32331200-4 | Přehrávače kazet |
          32331300-5 | Zvukové reprodukční přístroje |
          32331400-6 | CD přehrávače |
          32332000-9 | Magnetofony |
          32332100-0 | Diktafony |
          32332200-1 | Telefonní záznamníky |
          32332300-2 | Přístroje pro záznam zvuku |
          32333000-6 | Přístroje pro nahrávání a reprodukci obrazu |
          32333100-7 | Videorekordéry |
          32333200-8 | Videokamery |
          32333300-9 | Přístroje pro reprodukci obrazu |
          32333400-0 | Videopřehrávače |
          32340000-8 | Mikrofony a reproduktory |
          32341000-5 | Mikrofony |
          32342000-2 | Reproduktory |
          32342100-3 | Hlavová sluchátka |
          32342200-4 | Sluchátka |
          32342300-5 | Sady mikrofonů a reproduktorů |
          32342400-6 | Akustické přístroje |
          32342410-9 | Zvukařské vybavení |
          32342420-2 | Studiové míchací pulty |
          32342430-5 | Systémy pro zhuštění řeči |
          32342440-8 | Systémy pro telefonní záznamníky |
          32342450-1 | Přístroje pro záznam zvuku |
          32343000-9 | Zesilovače |
          32343100-0 | Nízkofrekvenční zesilovače |
          32343200-1 | Megafony |
          32344000-6 | Přijímací přístroje pro radiotelefonii a radiotelegrafii |
          32344100-7 | Přenosné přijímače pro vyvolávání |
          32344110-0 | Systém pro hlasový záznam |
          32344200-8 | Radiopřijímače |
          32344210-1 | Rozhlasové vybavení |
          32344220-4 | Rozhlasové volací stanice |
          32344230-7 | Radiostanice |
          32344240-0 | Rozhlasové věže |
          32344250-3 | Rozhlasové instalace |
          32344260-6 | Rozhlasová a multiplexní zařízení |
          32344270-9 | Radiové a telefonní řídící systémy |
          32344280-2 | Přenosná rádia |
          32350000-1 | Části zvukového a video zařízení |
          32351000-8 | Příslušenství pro zvuková a video zařízení |
          32351100-9 | Zařízení pro úpravu videozáznamů |
          32351200-0 | Obrazovky |
          32352000-5 | Antény a reflektory |
          32352100-6 | Části rozhlasových a radiolokačních zařízení |
          32352200-7 | Náhradní díly a příslušenství radiolokátorů |
          32360000-4 | Interkomunikační zařízení |
          32400000-7 | Sítě |
          32410000-0 | Místní sítě |
          32411000-7 | Token-ring sítě |
          32412000-4 | Komunikační sítě |
          32412100-5 | Telekomunikační sítě |
          32412110-8 | Internetové sítě |
          32412120-1 | Intranetové sítě |
          32413000-1 | Integrované sítě |
          32413100-2 | Síťové routery |
          32415000-5 | Ethernetové sítě |
          32416000-2 | ISDN sítě |
          32416100-3 | ISDX sítě |
          32417000-9 | Multimediální sítě |
          32418000-6 | Rozhlasové sítě |
          32420000-3 | Síťová zařízení |
          32421000-0 | Síťová kabeláž |
          32422000-7 | Síťové komponenty |
          32423000-4 | Síťové rozbočovače |
          32424000-1 | Síťová infrastruktura |
          32425000-8 | Síťové operační systémy |
          32426000-5 | Síťové publikační systémy |
          32427000-2 | Síťové systém |
          32428000-9 | Síťové upgrade |
          32429000-6 | Zařízení pro telefonní sítě |
          32430000-6 | Dálkové sítě |
          32440000-9 | Telemetrické a terminálové zařízení |
          32441000-6 | Telemetrické zařízení |
          32441100-7 | Telemetrické dohlížecí systémy |
          32441200-8 | Telemetrické a řídící zařízení |
          32441300-9 | Telematické systémy |
          32442000-3 | Terminálové zařízení |
          32442100-4 | Terminálové desky |
          32442200-5 | Terminálové krabice |
          32442300-6 | Terminálové emulátory |
          32442400-7 | Terminační bloky |
          32500000-8 | Telekomunikační přístroje na přenos dat |
          32510000-1 | Bezdrátové telekomunikační systémy |
          32520000-4 | Telekomunikační kabely a zařízení |
          32521000-1 | Telekomunikační kabely |
          32522000-8 | Telekomunikační zařízení |
          32523000-5 | Telekomunikační prostory |
          32524000-2 | Telekomunikační systém |
          32530000-7 | Satelitní a příbuzné komunikační zařízení |
          32531000-4 | Satelitní komunikační zařízení |
          32532000-1 | Satelitní paraboly |
          32533000-8 | Satelitní zemní stanice |
          32534000-5 | Satelitní plošiny |
          32540000-0 | Rozvaděče |
          32541000-7 | Zařízení pro rozvaděče |
          32542000-4 | Spínací panely |
          32543000-1 | Telefonní rozvaděče |
          32544000-8 | PABX zařízení |
          32545000-5 | PABX systémy |
          32546000-2 | Digitální spínací zařízení |
          32546100-3 | Digitální rozvaděče |
          32547000-9 | Vakuové rozvaděče |
          32550000-3 | Telefonní zařízení |
          32551000-0 | Telefonní kabely a příbuzné zařízení |
          32551100-1 | Telefonní spojky |
          32551200-2 | Telefonní ústředny |
          32551300-3 | Telefonní sluchátkové sady |
          32551400-4 | Telefonní sítě |
          32551500-5 | Telefonní kabely |
          32552000-7 | Elektrické přístroje pro telefony nebo telegrafické |
          32552100-8 | Telefonní sady |
          32552110-1 | Bezdrátové telefony |
          32552120-4 | Nouzové telefony |
          32552130-7 | Veřejné telefony |
          32552140-0 | Telefony na mince |
          32552200-9 | Teletiskárny |
          32552300-0 | Telefonické nebo telegrafické spínací přístroje |
          32552310-3 | Digitální telefonní ústředny |
          32552320-6 | Multiplexery |
          32552330-9 | Telefonní spínací přístroje |
          32552400-1 | Audio-kmitočtové přístroje na přeměnu signálu |
          32552410-4 | Modemy |
          32552420-7 | Kmitočtové konvertory |
          32552430-0 | Kódovací zařízení |
          32552500-2 | Teletextové přístroje |
          32552510-5 | Videotextové terminály |
          32552520-8 | Telexové zařízení |
          32552600-3 | Vstupní telefony |
          32553000-4 | Součásti elektrických telefonických nebo telegrafických přístroj |
          32560000-6 | Skleněné vlákna |
          32561000-3 | Spojovací materiály pro optické vlákna |
          32570000-9 | Komunikační zařízení |
          32571000-6 | Komunikační infrastruktura |
          32572000-3 | Komunikační kabely |
          32572100-4 | Komunikační kabely s několikanásobným elektrickým vodičem |
          32572200-5 | Komunikační kabely s koaxiálním vodičem |
          32572300-6 | Komunikační kabely pro speciální aplikace |
          32573000-0 | Komunikační řídící systém |
          32580000-2 | Datová zařízení |
          32581000-9 | Zařízení pro přenos dat |
          32581100-0 | Pro přenos dat kabelové |
          32581110-3 | Zařízení pro přenos dat s několikanásobným elektrickým vodičem |
          32581120-6 | Zařízení pro přenos dat kabelové s koaxiálním vodičem |
          32581130-9 | Zařízení pro přenos dat pro speciální aplikace |
          32582000-6 | Datová média |
          32583000-3 | Zvuková a datová media |
          32584000-0 | Media na přenos dat |
          33000000-0 | Zdravotnické a laboratorní zařízení, optické a přesné zařízení, hodinky a hodiny, farmaceutický a příbuzný zdravotnický spotřební materiál |
          33100000-1 | Zdravotnická zařízení |
          33110000-4 | Zobrazovací přístroje pro lékařské, stomatologické nebo veterinární účely |
          33111000-1 | Rentgenové přístroje |
          33111100-2 | Rentgenový stůl |
          33111200-3 | Rentgenové pracovní stanice |
          33111300-4 | Rentgenová vyvolávací zařízení |
          33111400-5 | Rentgenové skiaskopické přístroje |
          33111500-6 | Zubolékařský rentgen |
          33111600-7 | Radiografické přístroje |
          33111610-0 | Jednotka magnetické resonance |
          33111620-3 | Gama kamery |
          33111640-9 | Termografy |
          33111650-2 | Mamografické přístroje |
          33111700-8 | Angiografické místnosti |
          33111710-1 | Angiografické doplňky |
          33111720-4 | Angiografické přístroje |
          33111721-1 | Digitální angiografické přístroje |
          33111730-7 | Angioplastické doplňky |
          33111740-0 | Angioplastické přístroje |
          33111800-9 | Diagnostický rentgenový systém |
          33112000-8 | Echografické, ultrazvukové a Dopplerovy zobrazovací přístroje |
          33112100-9 | Ultrazvukový snímač srdce |
          33112200-0 | Ultrazvukové jednotky |
          33112300-1 | Ultrazvukové skenery |
          33112310-4 | Dopplerův ultrazvuk |
          33112320-7 | Dopplerovo zařízení |
          33112330-0 | Echoencefalograf |
          33112340-3 | Echokardiograf |
          33113000-5 | Zobrazovací zařízení magnetické resonance |
          33113100-6 | Skenery pracující na základě magnetické resonance |
          33113110-9 | Skener pracující na základě nukleární magnetické resonance |
          33114000-2 | Spektroskopické přístroje |
          33115000-9 | Tomografické přístroje |
          33115100-0 | CT skener |
          33115200-1 | CAT skener |
          33120000-7 | Funkční vyšetření |
          33121000-4 | Ambulanční systém pro dlouhodobý záznam |
          33121100-5 | Elektroencefalografy |
          33121200-6 | Scintigrafické přístroje |
          33121300-7 | Elektromyografy |
          33121400-8 | Audiometry |
          33121500-9 | Elektrokardiogram |
          33122000-1 | Oftalmologie |
          33123000-8 | Kardiovaskulární přístroje |
          33123100-9 | Tensometr |
          33123200-0 | Elektrokardiografické přístroje |
          33123210-3 | Přístroje pro sledování kardiaků |
          33123220-6 | Kardio-angiografické přístroje |
          33123230-9 | Kardiografy |
          33124000-5 | Diagnostické a radiodiagnostické přístroje a doplňky |
          33124100-6 | Diagnostické přístroje |
          33124110-9 | Diagnostické systémy |
          33124120-2 | Diagnostické ultrazvukové přístroje |
          33124130-5 | Diagnostické doplňky |
          33124131-2 | Reagenční papírky |
          33124200-7 | Radiodiagnostické přístroje |
          33124210-0 | Radiodiagnostické doplňky |
          33125000-2 | Urologické vyšetřovací přístroje |
          33126000-9 | Zubolékařské přístroje |
          33127000-6 | Imunoanalytické přístroje |
          33130000-0 | Zubolékařství |
          33131000-7 | Zubolékařské ruční nástroje |
          33131100-8 | Zubolékařské chirurgické nástroje |
          33131200-9 | Zubolékařská šicí jehla |
          33131300-0 | Zubolékařské nástroje na jedno použití |
          33131400-1 | Zubolékařská sonda |
          33131500-2 | Zubolékařský extrakční nástroj |
          33131510-5 | Zubolékařské vrtačky |
          33131600-3 | Nástroje pro zubní výplně |
          33132000-4 | Zubní implantáty |
          33133000-1 | Zubolékařské otiskovací pomůcky |
          33134000-8 | Endodontické doplňky |
          33135000-5 | Ortodontické přístroje |
          33136000-2 | Rotační a brusné nástroje |
          33137000-9 | Zubolékařské profylaktické doplňky |
          33138000-6 | Pomůcky a přístroje pro zubní náhrady |
          33138100-7 | Umělé zuby |
          33140000-3 | Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály |
          33141000-0 | Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické spotřební materiály na jedno použití |
          33141100-1 | Obvazy; svorky, šicí materiál, podvazovací materiál |
          33141110-4 | Obvazy |
          33141111-1 | Adhesivní obvazy |
          33141112-8 | Náplasti |
          33141113-5 | Obvazy, obinadla |
          33141114-2 | Zdravotnická gáza |
          33141115-9 | Zdravotnický savý materiál |
          33141116-6 | Obvazové svitky |
          33141117-3 | Vata |
          33141118-0 | Tampóny |
          33141119-7 | Tlakové obvazy |
          33141120-7 | Svorky, šicí materiál, podvazovací materiál |
          33141121-4 | Chirurgické nitě |
          33141122-1 | Chirurgické svorky |
          33141123-8 | Kontejnery na šicí jehly a ostré nástroje |
          33141124-5 | Autosutury |
          33141125-2 | Šicí materiál |
          33141126-9 | Podvazovací materiál |
          33141127-6 | Absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení |
          33141128-3 | Šicí jehly |
          33141200-2 | Katétry |
          33141210-5 | Balónkové katétry |
          33141220-8 | Kanyly |
          33141230-1 | Dilátory |
          33141230-4 | Doplňky ke katétrům |
          33141300-3 | Venepunkční přístroje k odběrům krve |
          33141310-6 | Injekční stříkačky |
          33141320-9 | Zdravotnické jehly |
          33141400-4 | Chirurgické kleště a chirurgický nůž; chirurgické rukavice |
          33141410-7 | Chirurgické kleště a chirurgický nůž |
          33141411-4 | Skalpely a nože |
          33141420-0 | Chirurgické rukavice |
          33141500-5 | Hematologický spotřební materiál |
          33141510-8 | Krevní výrobky |
          33141520-1 | Výtažky z plazmy |
          33141530-4 | Krevní srážedla |
          33141540-7 | Albumin |
          33141550-0 | Heparin |
          33141560-3 | Lidské orgány |
          33141570-6 | Lidská krev |
          33141580-9 | Zvířecí krev |
          33141600-6 | Sběrné vaky, drenáže a soupravy |
          33141610-9 | Sběrný vak |
          33141611-6 | Sběrný vak na moč |
          33141612-3 | Sběrný vak na krev |
          33141620-2 | Zdravotnické sady |
          33141621-9 | Sady pro inkontinenci |
          33141622-6 | Soupravy pro prevenci AIDS |
          33141623-3 | Brašny a krabice s první pomocí |
          33141624-0 | Sady k podávání léčiv |
          33141625-7 | Diagnostické sady |
          33141626-4 | Dávkovací sady |
          33141630-5 | Filtry na krevní plasmu |
          33141640-8 | Drenáže |
          33141641-5 | Sondy |
          33141642-2 | Drenážní doplňky |
          33141700-7 | Ortopedické doplňky |
          33141710-0 | Berle |
          33141720-3 | Pomůcky k chození |
          33141730-6 | Chirurgické límce |
          33141740-9 | Ortopedická obuv |
          33141750-2 | Kloubní protézy |
          33141760-5 | Dlahy |
          33141770-8 | Přístroje k léčbě zlomenin, šrouby a desky |
          33141800-8 | Zubolékařský spotřební materiál |
          33141810-1 | Zubolékařský výplňový materiál |
          33141820-4 | Zuby |
          33141821-1 | Porcelánové zuby |
          33141822-8 | Akrylové zuby |
          33141830-7 | Cementový základ |
          33141840-0 | Zubolékařské hemostatikum |
          33141850-3 | Výrobky pro ústní hygienu |
          33142000-7 | Opakovaně použitelné zboží |
          33150000-6 | Terapie |
          33151000-3 | Přístroje a doplňky pro radioterapii |
          33151100-4 | Přístroje pro gama terapii |
          33151200-5 | Přístroje pro rentgenovou terapii |
          33151300-6 | Spektrografy |
          33151400-7 | Doplňky pro radioterapii |
          33152000-0 | Inkubátory |
          33153000-7 | Ultrazvukové přístroje pro litotrypsii |
          33154000-4 | Přístroje pro mechanoterapii |
          33155000-1 | Přístroje pro fyzioterapii |
          33156000-8 | Přístroje pro psychologické testy |
          33157000-5 | Přístroje pro plynovou a respirační terapii |
          33157100-6 | Zdravotnické plynové masky |
          33157110-9 | Kyslíkové masky |
          33157200-7 | Kyslíkové sady |
          33157300-8 | Kyslíkové stany |
          33157400-9 | Zdravotnické dýchací přístroje |
          33157500-0 | Hyperbarické komory |
          33157700-2 | Dýchací láhev |
          33157800-3 | Jednotka k podávání kyslíku |
          33157810-6 | Jednotka pro kyslíkovou terapii |
          33158000-2 | Elektrická, elektromagnetická a mechanická léčba |
          33158100-3 | Elektromagnetická jednotka |
          33158200-4 | Přístroje pro elektroterapii |
          33158210-7 | Stimulátor |
          33158300-5 | Ultrafialové zdravotnické přístroje |
          33158400-6 | Jednotka pro mechanickou terapii |
          33158500-7 | Infračervené zdravotnické přístroje |
          33159000-9 | Klinický chemický systém |
          33160000-9 | Operační technika |
          33161000-6 | Elektrochirurgická jednotka |
          33162000-3 | Přístroje a nástroje pro operační sály |
          33162100-4 | Přístroje pro operační sály |
          33162200-5 | Nástroje pro operační sály |
          33163000-0 | Stan pro užití ve zdravotnictví |
          33164000-7 | Helioskopické přístroje |
          33164100-8 | Kolposkop |
          33165000-4 | Kryochirurgické a kryoterapeutické přístroje |
          33166000-1 | Dermatologické přístroje |
          33167000-8 | Chirurgická světla |
          33168000-5 | Endoskopie, endochirurgické přístroje |
          33168100-6 | Endoskopy |
          33169000-2 | Chirurgické nástroje |
          33169100-3 | Chirurgický laser |
          33170000-2 | Anestézie a resuscitace |
          33171000-9 | Nástroje pro anestézii a resuscitaci |
          33171100-0 | Nástroje pro anestézii |
          33171110-3 | Anestetická maska |
          33171200-1 | Nástroje pro resuscitaci |
          33171210-4 | Resuscitační maska |
          33172000-6 | Anesteziologické a resuscitační přístroje |
          33172100-7 | Anesteziologické přístroje |
          33172200-8 | Resuscitační přístroje |
          33180000-5 | Podpora funkcí |
          33181000-2 | Přístroje pro podporu funkce ledvin |
          33181100-3 | Přístroje pro hemodialýzu |
          33181200-4 | Filtry pro dialýzu |
          33181300-5 | Individuální monitory pro hemodialýzu |
          33181400-6 | Vícepokojová hemodialýza |
          33181500-7 | Renální spotřební zboží |
          33181510-0 | Renální kapalina |
          33181520-3 | Spotřební zboží pro renální dialýzu |
          33182000-9 | Přístroje pro podporu srdeční funkce |
          33182100-0 | Defibrilátor |
          33182200-1 | Přístroje pro stimulaci srdeční funkce |
          33182210-4 | Kardiostimulátor |
          33182220-7 | Srdeční chlopeň |
          33182230-0 | Komora |
          33182240-3 | Součásti a příslušenství kardiostimulátorů |
          33182241-0 | Baterie pro kardiostimulátory |
          33182300-2 | Přístroje pro srdeční chirurgii |
          33182400-3 | Kardiologický rentgenový systém |
          33183000-6 | Přístroje pro ortopedickou podporu |
          33183100-7 | Ortopedické implantáty |
          33183200-8 | Ortopedické protézy |
          33183300-9 | Osteosyntetické přístroje |
          33184000-3 | Umělé části těla |
          33184100-4 | Chirurgické implantáty |
          33184200-5 | Vaskulární protézy |
          33184300-6 | Umělé části srdce |
          33184400-7 | Prsní protézy |
          33184500-8 | Koronární endoprotézy |
          33184600-9 | Oční protézy |
          33185000-0 | Naslouchadla |
          33185100-1 | Součásti a příslušenství naslouchadel |
          33185200-2 | Kochleární implantát |
          33185300-3 | Otolaryngologický implantát |
          33185400-4 | Umělý hrtan |
          33186000-7 | Jednotka pro mimotělní oběh |
          33186100-8 | Kyslíkový generátor |
          33190000-8 | Různé zdravotnické přístroje |
          33191000-5 | Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje |
          33191100-6 | Sterilizátor |
          33191110-9 | Autoklávy |
          33192000-2 | Lékařský nábytek |
          33192100-3 | Lůžka pro použití ve zdravotnictví |
          33192110-6 | Ortopedická lůžka |
          33192120-9 | Nemocniční lůžka |
          33192130-2 | Lůžka s motorovým pohonem |
          33192140-5 | Psychiatrické pohovky |
          33192150-8 | Terapeutická lůžka |
          33192160-1 | Lehátka |
          33192200-4 | Lékařské stoly |
          33192210-7 | Vyšetřovací stoly |
          33192220-0 | Pitevní stoly |
          33192230-3 | Operační stoly |
          33192300-5 | Lékařský nábytek s výjimkou lůžek a stolů |
          33192310-8 | Pohonná nebo závěsná zařízení pro lékařská lůžka |
          33192320-1 | Držáky pro lahve na moč |
          33192330-4 | Transfúzní váčky |
          33192340-7 | Nábytek do operačních sálů s výjimkou stolů |
          33192400-6 | Zubolékařské pracovní stanice |
          33192410-9 | Zubolékařská křesla |
          33193000-9 | Vozíky pro invalidy, pojízdná křesla a zařízení s nimi spojená |
          33193100-0 | Vozíky pro invalidy a pojízdná křesla |
          33193110-3 | Vozíky pro invalidy |
          33193120-6 | Pojízdná křesla |
          33193121-3 | Vozíky pro invalidy s motorem |
          33193200-1 | Části a příslušenství vozíků pro invalidy a pojízdných křesel |
          33193210-4 | Části a příslušenství vozíků pro invalidy |
          33193211-1 | Motory pro vozíky pro invalidy |
          33193212-8 | Řídící zařízení pro vozíky pro invalidy |
          33193213-5 | Ovládací zařízení pro vozíky pro invalidy |
          33193214-2 | Podvozky pro vozíky pro invalidy |
          33193220-7 | Části a příslušenství pojízdných křesel |
          33193221-4 | Polštáře pro pojízdná křesla |
          33193222-1 | Rámy pojízdných křesel |
          33193223-8 | Sedadla pojízdných křesel |
          33193224-5 | Kolečka vozíků pro invalidy |
          33194000-6 | Přístroje a nástroje pro transfúzi a infúzi |
          33194100-7 | Přístroje a nástroje pro infúzi |
          33194110-0 | Infúzní čerpadla |
          33194120-3 | Výrobky pro infúzi |
          33194200-8 | Přístroje a nástroje pro transfúzi |
          33194210-1 | Přístroje pro transfúzi krve |
          33194220-4 | Doplňky pro transfúzi krve |
          33195000-3 | Systémy pro kontrolu pacientů |
          33195100-4 | Monitory |
          33195110-7 | Respirační monitory |
          33195200-5 | Ústřední kontrolní stanice |
          33196000-0 | Zdravotnické pomůcky |
          33196100-1 | Pomůcky pro staré lidi |
          33196200-2 | Pomůcky pro invalidy |
          33200000-2 | Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje a zařízení |
          33210000-5 | Navigační, meteorologické, geologické a geofyzikální přístroje |
          33211000-2 | Navigační přístroje |
          33211100-3 | Zařízení pro vyhledávání směru |
          33211110-6 | Kompasy |
          33211200-4 | Sextanty |
          33211210-7 | Globální polohovací systém |
          33211300-5 | Sonary |
          33211400-6 | Zvukové hloubkoměry |
          33211500-7 | Radiolokační přístroje |
          33211510-0 | Přístroje radiolokační kontroly |
          33212000-9 | Výzkumné, hydrografické, oceánografické, hydrologické a meteorologické nástroje |
          33212100-0 | Telemetrické přístroje |
          33212200-1 | Zeměměřičské nástroje |
          33212210-4 | Hydrografické nástroje |
          33212220-7 | Meteorologické nástroje |
          33212230-0 | Geologická zařízení |
          33212240-3 | Seismická zařízení |
          33212250-6 | Topografická zařízení |
          33212300-2 | Teodolity |
          33220000-8 | Zařízení pro dálkové řízení |
          33221000-5 | Rozhlasové přístroje pro dálkové řízení |
          33222000-2 | Sirény na dálkové ovládání |
          33230000-1 | Přesné nástroje, nástroje pro kreslení, kalkulaci a měření délky |
          33231000-8 | Přesné váhy |
          33232000-5 | Rýsovací stoly |
          33232100-6 | Kreslící stroje |
          33232200-7 | Pantografy |
          33232300-8 | Logaritmická pravítka |
          33233000-2 | Ruční nástroje pro měření délky |
          33240000-4 | Nástroje pro měření množství |
          33241000-1 | Přístroje pro měření radiace |
          33241100-2 | Záznamníky s elektronovým paprskem |
          33241200-3 | Radiační dozimetry |
          33241300-4 | Nástroje pro měření elektrických veličin |
          33241310-7 | Ampérmetry |
          33241320-0 | Voltmetry |
          33241400-5 | Geigerův počítač |
          33241500-6 | Přístroje pro kontrolu kontaminace |
          33241600-7 | Monitory radiace |
          33242000-8 | Osciloskopy |
          33242100-9 | Oscilografy |
          33243000-5 | Zařízení pro kontrolu chyb |
          33244000-2 | Přístroje pro kontrolu znečištění |
          33250000-7 | Nástroje pro kontrolu fyzických vlastností |
          33251000-4 | Měřící nástroje |
          33251100-5 | Hygrometry |
          33251200-6 | Teploměry |
          33251300-7 | Pyrometry |
          33251400-8 | Barometry |
          33251500-9 | Hygrometry |
          33251600-0 | Psychrometry |
          33252000-1 | Nástroje pro měření průtoku, hladiny a tlaku kapalin a plynů |
          33252100-2 | Zařízení pro měření průtoku |
          33252110-5 | Vodoměry |
          33252200-3 | Zařízení pro měření hladiny |
          33252300-4 | Zařízení pro měření tlaku |
          33252310-7 | Tlakoměry |
          33252400-5 | Měřící a řídící zařízení |
          33253000-8 | Snímací a analytické aparáty |
          33253100-9 | Snímací přístroje |
          33253110-2 | Přístroje pro detekci plynu |
          33253120-5 | Přístroje pro detekci kouře |
          33253130-8 | Přístroje pro detekci závad |
          33253200-0 | Analytické přístroje |
          33253210-3 | Přístroje pro analýzu plynů |
          33253220-6 | Chromatografy |
          33253221-3 | Plynové chromatografy |
          33253230-9 | Přístroje pro analýzu kouře |
          33253300-1 | Spektrometry |
          33253310-4 | Hmotnostní spektrometry |
          33253320-7 | Zařízení pro měření emisí |
          33253321-4 | Emisní spektrometr |
          33253330-0 | Analyzátor spektra |
          33253400-2 | Analyzátory |
          33253410-5 | Expanzometry |
          33253420-8 | Zařízení pro měření zvuku |
          33253430-1 | Zařízení pro měření hluku |
          33253440-4 | Analyzátory vibrací |
          33253450-7 | Biochemické analyzátory |
          33253451-4 | Citometry |
          33253452-1 | Analyzátory krve |
          33253453-8 | Analyzátory mléka |
          33253454-5 | Biomedikální zařízení |
          33253455-2 | Zařízení k počítání krvinek |
          33253456-9 | Chemický analyzátor |
          33253457-6 | Hematologické analyzátory |
          33253458-3 | Radioimunoanalytické přístroje |
          33253500-3 | Přístroje pro detekci kapalin |
          33260000-0 | Kontrolní a zkušební přístroje |
          33261000-7 | Mikroskopy |
          33261100-8 | Elektronové mikroskopy |
          33261110-1 | Snímací elektronové mikroskopy |
          33261120-4 | Transmisní elektronový mikroskop |
          33261200-9 | Skenery |
          33261300-0 | Difraktograf |
          33262000-4 | Zkušební a měřící stroje |
          33262100-5 | Zkoušečky pájivosti |
          33262200-6 | Servo-hydraulické testovací přístroje |
          33262300-7 | Zařízení pro detekci plynů |
          33262400-8 | Přístroj pro detekci drog |
          33262500-9 | Sady pro testování plynů |
          33262600-0 | Systémy pro detekci výbušnin |
          33262610-3 | Zařízení pro detekci bomb |
          33262700-1 | Dozimetrické systémy |
          33262800-2 | Nástroje pro vozidla |
          33263000-1 | Měřiče |
          33263100-2 | Elektroměry |
          33263200-3 | Elektronické měřiče |
          33263300-4 | Magnetické měřiče |
          33263400-5 | Elektroměry |
          33264000-8 | Zařízení pro měření výkonu |
          33264100-9 | Otáčkoměry |
          33264110-2 | Rychloměry pro vozidla |
          33264111-9 | Tachometry |
          33264112-6 | Taxametry |
          33264200-0 | Stroboskopy |
          33270000-3 | Regulační a kontrolní přístroje a nástroje |
          33271000-0 | Omezovače rychlosti |
          33280000-6 | Zařízení založená na užití radiace, pro jiné než lékařské účely |
          33281000-3 | Zařízení pro prosvěcování zavazadel |
          33282000-0 | Rentgenové kontrolní zařízení |
          33300000-3 | Zařízení pro řízení průmyslových procesů |
          33400000-4 | Optické přístroje |
          33410000-7 | Brýle a čočky |
          33411000-4 | Brýle |
          33411100-5 | Sluneční brýle |
          33411200-6 | Obruby a obroučky na brýle |
          33412000-1 | Zvláštní brýle |
          33412100-2 | Ochranné brýle |
          33412200-3 | Obruby a obroučky pro obroučky pro ochranné brýle |
          33413000-8 | Čočky |
          33413100-9 | Čočky ke korekci zraku |
          33413110-2 | Kontaktní čočky |
          33413111-9 | Nitrooční čočky |
          33413112-6 | Brýlové čočky |
          33420000-0 | Polarizační materiál |
          33421000-7 | Přístroje z optických vláken |
          33422000-4 | Zrcadla |
          33423000-1 | Optické filtry |
          33424000-8 | Optické pomůcky |
          33430000-3 | Astronomické a optické nástroje |
          33431000-0 | Dalekohledy |
          33432000-7 | Brýle na noční vidění |
          33433000-4 | Teleskopické zaměřovače |
          33434000-1 | Optické mikroskopy |
          33435000-8 | Teleskopy |
          33436000-5 | Speciální optické nástroje |
          33436100-6 | Lasery |
          33436110-9 | Průmyslové lasery |
          33440000-6 | Zařízení s kapalnými krystaly |
          33441000-3 | Periskopy |
          33450000-9 | Fotografické vybavení |
          33451000-6 | Fotografické přístroje |
          33451100-7 | Objektivy |
          33451200-8 | Těla fotografických přístrojů |
          33451300-9 | Fotografické přístroje k přípravě tiskařských desek nebo válců |
          33451400-0 | Fotografické přístroje pro okamžité vyvolání |
          33451500-1 | Kinematografické kamery |
          33452000-3 | Kinematografické promítací přístroje |
          33452100-4 | Promítací přístroje |
          33452110-7 | Promítací přístroje pro diapozitivy |
          33452200-5 | Fotografické přístroje zvětšovací |
          33452300-6 | Fotografické přístroje zmenšovací |
          33453000-0 | Zařízení pro fotografické laboratoře |
          33453100-1 | Blesky |
          33453110-3 | Fotografické bleskové žárovky |
          33453111-0 | Fotografické bleskové kostky |
          33453200-2 | Fotografické přístroje zvětšovací |
          33453300-3 | Přístroje a zařízení pro vyvolávání filmu |
          33453400-4 | Projekční plátna |
          33454000-7 | Mikrofilmová a mikrofišová zařízení |
          33454100-8 | Mikrofilmová zařízení |
          33454110-1 | Čtecí přístroje pro mikrofilmy |
          33454200-9 | Mikrofišová zařízení |
          33454210-2 | Čtecí přístroje pro mikrofiše |
          33454300-0 | Zařízení pro mikroformáty |
          33454310-3 | Čtecí přístroje pro mikroformáty |
          33500000-5 | Horologické nástroje |
          33510000-8 | Časoměrné přístroje |
          33511000-5 | Hodinky |
          33511100-6 | Náramkové hodinky |
          33511200-7 | Stopky |
          33512000-2 | Hodiny |
          33512100-3 | Budíky |
          33512200-4 | Nástěnné hodiny |
          33512300-5 | Hodiny pro vozidla |
          33513000-9 | Časové kontrolní přístroje a podobné předměty; parkovací hodiny |
          33513100-0 | Časové kontrolní přístroje |
          33513200-1 | Časová počitadla |
          33513300-2 | Parkovací hodiny |
          33513310-5 | Hodiny pro měření poplatků |
          33513400-3 | Procesní časovače |
          33513500-4 | Časové vypínače |
          34000000-7 | Motorová vozidla, přívěsy a návěsy |
          34100000-8 | Motorová vozidla |
          34110000-1 | Osobní vozidla |
          34111000-8 | Kombi |
          34112000-5 | Limuzíny |
          34113000-2 | Vozidla s pohonem čtyř kol |
          34113100-3 | Džípy |
          34113200-4 | Vozidla pro všechny druhy terénů |
          34113300-5 | Terénní vozidla |
          34114000-9 | Specializovaná vozidla |
          34114100-0 | Pohotovostní vozidla |
          34114110-3 | Záchranářská vozidla |
          34114120-6 | Zdravotnická vozidla |
          34114121-3 | Ambulance |
          34114122-0 | Vozidla pro přepravu pacientů |
          34114200-1 | Policejní automobily |
          34114210-4 | Vozidla pro přepravu vězňů |
          34114300-2 | Vozidla sociální péče |
          34114400-3 | Minibusy |
          34115000-6 | Vozidla na naftový pohon |
          34116000-3 | Motorová vozidla pro přepravu méně než 10 lidí |
          34117000-0 | Použitá přepravní vozidla |
          34120000-4 | Motorová vozidla pro přepravu více než 10 lidí |
          34121000-1 | Autobusy |
          34121100-2 | Autobusy veřejné dopravy |
          34121200-3 | Kloubové autobusy |
          34121300-4 | Dvoupodlažní autobusy |
          34121400-5 | Nízkopodlažní autobusy |
          34122000-8 | Autobusy pro dálkovou přepravu |
          34130000-7 | Motorová vozidla pro přepravu zboží |
          34131000-4 | Vozidla pro přepravu zboží s naftovým pohonem |
          34132000-1 | Vozidla pro přepravu zboží s bateriovým pohonem |
          34133000-8 | Článková nákladní vozidla |
          34133100-9 | Cisternová vozidla |
          34133110-2 | Cisternová vozidla na benzín |
          34134000-5 | Plošinové nákladní vozy |
          34135000-2 | Sklápěcí nákladní automobily |
          34136000-9 | Dodávky |
          34136100-0 | Lehké dodávky |
          34136200-1 | Dodávky pro přepravu desek |
          34137000-6 | Použitá vozidla pro přepravu zboží |
          34138000-3 | Silniční tažná vozidla |
          34139000-0 | Podvozky |
          34139100-1 | Podvozky s kabinou pro řidiče |
          34139200-2 | Podvozky s výměnnými nástavbami |
          34139300-3 | Kompletní podvozky |
          34140000-0 | Motorová vozidla pro velké zatížení |
          34141000-7 | Sklápěcí nákladní auta |
          34142000-4 | Jeřábové automobily |
          34142100-5 | Automobily se zdvižnou plošinou |
          34142200-6 | Pojízdné násypky |
          34143000-1 | Vozidla pro zimní údržbu |
          34144000-8 | Motorová vozidla pro zvláštní účely |
          34144100-9 | Mobilní vrtné věže |
          34144200-0 | Vozidla pro pohotovostní služby |
          34144210-3 | Hasičská vozidla |
          34144211-0 | Vozidla s otočným žebříkem |
          34144212-7 | Cisternové automobilové stříkačky |
          34144213-4 | Hasičská vozidla |
          34144220-6 | Odtahová vozidla |
          34144300-1 | Mobilní mosty |
          34144400-2 | Vozidla silniční údržby |
          34144410-5 | Fekální vozidla |
          34144420-8 | Sypače soli |
          34144430-1 | Zametací vozy |
          34144431-8 | Zametací vozy s vysavačem |
          34144440-4 | Posypová vozidla |
          34144450-7 | Kropící vozy |
          34144500-3 | Vozidla pro svoz odpadků a odpadních vod |
          34144510-6 | Vozidla na odpadky |
          34144511-3 | Vozidla pro sběr odpadků |
          34144512-0 | Vozidla pro lisování odpadků |
          34144520-9 | Cisternová vozidla na fekálie |
          34144600-4 | Vojenská vozidla |
          34144610-7 | Útočná vozidla |
          34144700-5 | Užitková vozidla |
          34144710-8 | Kolové nakladače |
          34144730-4 | Vozidla pro doplňování paliv do letadel |
          34144740-7 | Odtahová vozidla pro letadla |
          34144750-0 | Nákladní transportéry |
          34144751-7 | Transportéry s lešením |
          34144760-3 | Vozidla pojízdných knihoven |
          34144800-6 | Pojízdná obydlí |
          34144900-7 | Elektrická vozidla |
          34144910-0 | Elektrické autobusy |
          34200000-9 | Karoserie motorových vozidel, přívěsy a návěsy |
          34210000-2 | Karoserie motorových vozidel |
          34211000-9 | Karoserie autobusů |
          34212000-6 | Karoserie ambulancí |
          34213000-3 | Karoserie vozidel pro přepravu zboží |
          34220000-5 | Přívěsy, návěsy a mobilní kontejnery |
          34221000-2 | Mobilní kontejnery pro zvláštní účely |
          34221100-3 | Mobilní nehodové jednotky |
          34221200-4 | Mobilní pohotovostní jednotky |
          34221300-5 | Chemické nehodové jednotky |
          34223000-6 | Přívěsy a návěsy |
          34223100-7 | Návěsy |
          34223200-8 | Tankovací čluny |
          34223300-9 | Přívěsy |
          34223310-2 | Přívěsy pro obecné účely |
          34223320-5 | Přívěsy pro přepravu koní |
          34223330-8 | Mobilní jednotky na přívěsech |
          34223340-1 | Přívěsy pro cisternová vozidla |
          34223350-4 | Přívěsy s otočnými žebříky |
          34223360-7 | Přívěsy k doplňování paliva |
          34223370-0 | Vyklápěcí přívěsy |
          34223400-0 | Přívěsy a návěsy karavanního typu |
          34224000-3 | Části přívěsů, návěsů a ostatních vozidel |
          34300000-0 | Díly a příslušenství k motorovým vozidlům a motorům |
          34310000-3 | Motory a části motorů |
          34311000-0 | Motory |
          34311100-1 | Motory s vnitřním spalováním pro motorová vozidla a motocykly |
          34311110-4 | Zážehové motory |
          34311120-7 | Vznětové motory |
          34312000-7 | Části motorů |
          34312100-8 | Řemeny větráků |
          34312200-9 | Zapalovací svíčky |
          34312300-0 | Chladiče |
          34312400-1 | Písty |
          34320000-6 | Mechanické náhradní díly s výjimkou motorů a částí motorů |
          34321000-3 | Nápravy |
          34322000-0 | Brzdy a jejich díly |
          34322100-1 | Brzdové zařízení |
          34322200-2 | Diskové brzdy |
          34322300-3 | Brzdová obložení |
          34322400-4 | Brzdové destičky |
          34322500-5 | Brzdové čelisti |
          34323000-7 | Rychlostní skříně |
          34324000-4 | Kola, jejich díly a příslušenství |
          34324100-5 | Zařízení k vyvažování kol |
          34325000-1 | Tlumiče a výfuky |
          34326000-8 | Spojky a jejich díly |
          34327000-5 | Volanty, sloupky a skříně řízení |
          34328000-2 | Zvedáky na vozidla |
          34330000-9 | Zkušební zařízení |
          34340000-2 | Výbavy k úpravě vozidel |
          34350000-5 | Bezpečnostní pásy |
          34360000-8 | Náhradní díly pro vozidla pro přepravu zboží |
          34370000-1 | Náhradní díly pro dodávky |
          34380000-4 | Náhradní díly pro automobily |
          34390000-7 | Příslušenství pro traktory |
          34400000-1 | Motocykly, jízdní kola a postranní vozíky |
          34410000-4 | Motocykly |
          34411000-1 | Součásti a příslušenství motocyklů |
          34411100-2 | Postranní vozíky pro motocykly |
          34411110-5 | Součásti a příslušenství pro postranní vozíky |
          34420000-7 | Skútry |
          34430000-0 | Jízdní kola s přídavnými motory |
          34440000-3 | Jízdní kola |
          34441000-0 | Jízdní kola bez motoru |
          34442000-7 | Součásti a příslušenství jízdních kol |
          35000000-4 | Přepravní zařízení |
          35100000-5 | Lodě a čluny |
          35110000-8 | Lodě |
          35111000-5 | Válečné lodě |
          35111100-6 | Námořní hlídková plavidla |
          35111200-7 | Letadlové lodě |
          35111300-8 | Ponorky |
          35112000-2 | Lodě a podobná plavidla pro přepravu zboží nebo osob |
          35112100-3 | Turistické lodě, trajekty a podobná plavidla pro přepravu osob |
          35112110-6 | Trajekty |
          35112120-9 | Turistické lodě |
          35112200-4 | Plavidla pro přepravu zboží |
          35112210-7 | Lodě na přepravu hromadného nákladu |
          35112220-0 | Nákladní lodě |
          35112230-3 | Lodě na přepravu zboží |
          35112240-6 | Lodě na přepravu kontejnerů |
          35112250-9 | Čluny ro-ro |
          35112260-2 | Tankery |
          35112270-5 | Lodě na přepravu automobilů |
          35112280-8 | Chladírenské lodě |
          35113000-9 | Rybářské a jiné speciální lodě |
          35113100-0 | Rybářské a zpracovatelské lodě |
          35113110-3 | Rybářské lodě |
          35113120-6 | Zpracovatelské lodě |
          35113200-1 | Tažné čluny |
          35113300-2 | Různá plavidla |
          35113310-5 | Lodní rypadla |
          35113320-8 | Námořní plovoucí doky |
          35113330-1 | Potápěčské čluny |
          35113331-8 | Plovoucí jeřáby |
          35113340-4 | Výrobní lodě |
          35113341-1 | Plavidla pro měření seismické aktivity |
          35113342-8 | Měřící lodě |
          35113343-5 | Lodě pro kontrolu znečištění |
          35113400-3 | Pohotovostní lodě |
          35113410-6 | Hasičská plavidla |
          35113420-9 | Záchranářská plavidla |
          35113430-2 | Lehká plavidla |
          35114000-6 | Plovoucí nebo ponorné vrtné nebo výrobní plošiny |
          35114100-7 | Vrtné lodě |
          35114200-8 | Zdvihací soupravy |
          35114300-9 | Plošinové vrtné soupravy |
          35114400-0 | Plovoucí vrtné plošiny |
          35114500-1 | Plovoucí výrobní zařízení |
          35114600-2 | Částečně ponorné soupravy |
          35114700-3 | Výrobní plošiny |
          35114710-6 | Mobilní plošiny |
          35114720-9 | Námořní plovoucí plošiny |
          35114730-2 | Vrtné plošiny |
          35115000-3 | Plovoucí struktury |
          35115100-4 | Bóje |
          35115200-5 | Prámy |
          35115210-8 | Nafukovací prámy |
          35120000-1 | Čluny |
          35121000-8 | Specializované čluny |
          35121100-9 | Motorové čluny |
          35121110-2 | Měřící čluny |
          35121120-5 | Celní hlídkové čluny |
          35121130-8 | Policejní hlídkové čluny |
          35121140-1 | Záchranné čluny |
          35122000-5 | Rekreační a sportovní čluny |
          35122100-6 | Plachetnice |
          35122110-9 | Katamarany |
          35122120-2 | Záchranné čluny |
          35122130-5 | Záchranné plachetnice |
          35122140-8 | Malá plavidla |
          35122150-1 | Sklolaminátové záchranné čluny |
          35122160-4 | Částečně pevné záchranné čluny |
          35122200-7 | Nafukovací plavidla |
          35122210-0 | Gumové záchranné čluny |
          35122220-3 | Kánoe |
          35122300-8 | Veslařské čluny |
          35200000-6 | Železniční a tramvajové lokomotivy a kolejová vozidla a jejich díly |
          35210000-9 | Železniční lokomotivy a zásobníky (tendry) |
          35211000-6 | Železniční lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu |
          35212000-3 | Dieselelektrické lokomotivy |
          35213000-0 | Dieselové lokomotivy |
          35214000-7 | Zásobníky |
          35215000-4 | Vozy lanové dráhy |
          35220000-2 | Kolejová vozidla |
          35221000-9 | Vozidla pro údržbu železničních tratí |
          35222000-6 | Železniční osobní vozy, tramvaje a trolejbusy |
          35222100-7 | Tramvaje |
          35222200-8 | Železniční osobní vozy |
          35222300-9 | Trolejbusy |
          35222310-2 | Železniční vozy |
          35222400-0 | Zavazadlové vozy a jiné speciální vozy |
          35223000-3 | Železniční nákladní vozy |
          35230000-5 | Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel; mechanická zařízení pro řízení dopravy |
          35231000-2 | Části lokomotiv nebo kolejových vozidel |
          35231100-3 | Kola odlitá v jednom bloku |
          35231200-4 | Nárazníkové a spřáhlové systémy |
          35231300-5 | Sedadla kolejových vozidel |
          35231400-6 | Osy, kola a další části lokomotiv a vagónů |
          35232000-9 | Mechanická zařízení pro řízení a signalizaci |
          35300000-7 | Letadla a kosmické lodě |
          35310000-0 | Vrtulníky a letouny |
          35311000-7 | Letouny s pevnými křídly |
          35311100-8 | Letouny |
          35311200-9 | Nepilotovaná letadla |
          35311300-0 | Pilotovaná letadla |
          35311400-1 | Letadla pro zvláštní účely |
          35312000-4 | Vrtulníky |
          35320000-3 | Kosmické lodě, družice a nosné rakety |
          35321000-0 | Kosmické lodě |
          35322000-7 | Družice |
          35323000-4 | Nosné rakety pro kosmické lodě |
          35330000-6 | Horkovzdušné balóny, řiditelné balóny a vzducholodě a ostatní bezmotorové prostředky pro létání |
          35331000-3 | Kluzáky |
          35331100-4 | Závěsné větroně |
          35332000-0 | Balóny |
          35333000-7 | Řiditelné balóny a vzducholodě |
          35340000-9 | Součásti letadel a kosmických lodí |
          35341000-6 | Součásti letadel |
          35341100-7 | Letecké motory |
          35341110-0 | Proudové motory a turbovrtulové proudové motory |
          35341111-7 | Proudové motory |
          35341112-4 | Turbovrtulové proudové motory |
          35341120-3 | Tryskové motory |
          35341130-6 | Součásti leteckých motorů |
          35341131-3 | Součásti proudových motorů nebo turbovrtulových proudových motorů |
          35342000-3 | Součásti vrtulníků |
          35350000-2 | Vybavení pro letadla nebo kosmické lodě, pozemní přístroje pro letecký výcvik a jejich díly |
          35351000-9 | Vybavení pro letadla |
          35351100-0 | Startovací zařízení pro letadla |
          35351110-3 | Letecké katapulty |
          35351200-1 | Zařízení pro přistání na letadlových lodích |
          35351300-2 | Letové simulátory |
          35351310-5 | Pozemní letecké trenažéry |
          35400000-8 | Různé druhy dopravního zařízení |
          35410000-1 | Vozíky tažené koňmi nebo ručně a další nemechanicky poháněná vozidla |
          35411000-8 | Vozíky |
          35420000-4 | Vozíky na zavazadla |
          35421000-1 | Křesla na kolečkách |
          36000000-1 | Zpracované výrobky, nábytek, umělecká řemesla, výrobky pro zvláštní účely a související spotřební zboží |
          36100000-2 | Nábytek |
          36110000-5 | Sedadla, židle a jejich díly |
          36111000-2 | Sedadla s kovovými rámy |
          36111100-3 | Sedadla používaná v letadlech |
          36111200-4 | Sedadla používaná v motorových vozidlech |
          36111300-5 | Otáčivá sedadla |
          36111400-6 | Sedadla pro kanceláře, třídy a podobně |
          36111410-9 | Školní židle |
          36111420-2 | Kancelářské židle |
          36111430-5 | Divadelní sedadla |
          36111490-3 | Vymršťovaní sedadla |
          36112000-9 | Sedadla s dřevěným rámem |
          36112100-0 | Židle k jídelním stolům |
          36112200-1 | Křesla |
          36112300-2 | Pohovky |
          36112400-3 | Lavice |
          36112500-4 | Plážová křesla |
          36112600-5 | Stoličky |
          36113000-6 | Sedadla z plastů |
          36114000-3 | Části sedadel |
          36114100-4 | Čalounění |
          36115000-0 | Křesla |
          36120000-8 | Nábytek jiný než pro domácnost |
          36121000-5 | Kancelářský nábytek |
          36121100-6 | Kancelářský kovový nábytek |
          36121110-9 | Kovové stoly |
          36121120-2 | Kovové skříně |
          36121130-5 | Kovové psací stoly |
          36121140-8 | Kovové kancelářské police |
          36121150-1 | Kovové knihovny |
          36121160-4 | Kovové archivační systémy |
          36121161-1 | Kovové registratury |
          36121162-8 | Kovové kartoteční skříně |
          36121163-5 | Karuselové systémy |
          36121164-2 | Kancelářské vozíky |
          36121170-7 | Kovové skříňky |
          36121200-7 | Dřevěný kancelářský nábytek |
          36121210-0 | Dřevěné stoly |
          36121220-3 | Dřevěné skříně |
          36121230-6 | Dřevěné psací stoly |
          36121240-9 | Dřevěné kancelářské police |
          36121241-6 | Dřevěné registratury |
          36121250-2 | Archivační systémy |
          36121251-9 | Registratury |
          36121252-6 | Kartoteční skříně |
          36121253-3 | Závěsné kartotéky |
          36121254-0 | Dřevěné vozíky |
          36121300-8 | Výstavní skříně |
          36121400-9 | Počítačový nábytek |
          36121410-2 | Počítačové stoly |
          36121500-0 | Třídící stoly |
          36121510-3 | Třídící rámy |
          36122000-2 | Nábytek používaný v obchodech |
          36122100-3 | Výkladní skříně |
          36122200-4 | Pulty |
          36122210-7 | Jídelní pulty |
          36122300-5 | Skladovací jednotky |
          36123000-9 | Laboratorní nábytek |
          36123100-0 | Laboratorní stoly |
          36130000-1 | Domácí nábytek |
          36131000-8 | Kuchyňský nábytek a zařízení |
          36131100-9 | Skříně |
          36131200-0 | Police |
          36131300-1 | Pracovní plochy |
          36131400-2 | Kuchyňské skříňky |
          36131500-3 | Kuchyňské linky |
          36131600-4 | Digestoře |
          36132000-5 | Zahradní nábytek |
          36133000-2 | Nábytek pro ložnice, jídelny a obývací pokoje |
          36133100-3 | Nábytek pro ložnice |
          36133110-6 | Postele, ložní prádlo a speciální čalounění |
          36133111-3 | Rošty |
          36133112-0 | Matrace |
          36133113-7 | Speciální čalounění |
          36133114-4 | Elektrické přikrývky |
          36133115-1 | Gumová prostěradla |
          36133116-8 | Dětské postýlky |
          36133120-9 | Nábytek pro ložnice, s výjimkou postelí a ložního prádla |
          36133121-6 | Šatní skříně |
          36133122-3 | Prádelníky |
          36133123-0 | Ložní stolky |
          36133200-4 | Nábytek pro jídelny |
          36133210-7 | Jídelní stoly |
          36133300-5 | Nábytek pro obývací pokoje |
          36133310-8 | Psací stoly a stoly |
          36133311-5 | Psací stoly |
          36133312-2 | Stoly |
          36133313-9 | Konferenční stolky |
          36133320-1 | Knihovny |
          36134000-9 | Nábytek pro koupelny |
          36140000-4 | Různý nábytek a vybavení |
          36141000-1 | Kovový nábytek |
          36141100-2 | Regály |
          36141200-3 | Pracovní stoly |
          36141400-5 | Kovové stoličky |
          36141500-6 | Modulový nábytek |
          36142000-8 | Mobilní knihovny |
          36143000-5 | Nábytek do konferenčních místností |
          36144000-2 | Výstavní zařízení |
          36144100-3 | Výstavní stánky |
          36145000-9 | Nábytek pro knihovny |
          36145100-0 | Zařízení pro knihovny |
          36146000-6 | Nábytek pro haly a recepce |
          36147000-3 | Nábytek z plastů a z jiných materiálů |
          36147100-4 | Nábytek z plastů |
          36147110-7 | Židle z platů |
          36147200-5 | Bambusový nábytek |
          36148000-0 | Části nábytku |
          36150000-7 | Školní nábytek |
          36151000-4 | Školní stoly a židle |
          36151100-5 | Školní stoly |
          36151200-6 | Lavice |
          36152000-1 | Nábytek pro mateřské školy |
          36153000-8 | Vzdělávací vybavení |
          36153100-9 | Vybavení pro výuku |
          36153110-2 | Doplňky pro výuku |
          36153200-0 | Školící pomůcky a zařízení |
          36200000-3 | Zlatnické a šperkařské výrobky |
          36210000-6 | Mince a medaile |
          36211000-3 | Mince |
          36212000-0 | Medaile |
          36220000-9 | Šperkařské výrobky |
          36221000-6 | Perly |
          36222000-3 | Zlatnické výrobky |
          36223000-0 | Výrobky z drahých kovů |
          36224000-7 | Výrobky z drahokamů nebo polodrahokamů |
          36225000-4 | Stříbrnické výrobky |
          36226000-1 | Dárky k odchodu do důchodu |
          36300000-4 | Hudební nástroje a jejich části |
          36310000-7 | Hudební nástroje |
          36311000-4 | Klavíry a pianina |
          36312000-1 | Varhany |
          36313000-8 | Strunné hudební nástroje |
          36314000-5 | Dechové hudební nástroje |
          36315000-2 | Elektricky zesilované hudební nástroje |
          36315100-3 | Syntetizátory |
          36316000-9 | Bicí hudební nástroje |
          36320000-0 | Díly a příslušenství hudebních nástrojů |
          36400000-5 | Sportovní zboží a potřeby |
          36410000-8 | Potřeby pro venkovní sporty |
          36411000-5 | Lyžařské potřeby |
          36411100-6 | Lyže |
          36412000-2 | Potřeby pro vodní sporty |
          36412100-3 | Vodní lyže |
          36413000-9 | Potřeby pro lov a rybaření |
          36414000-6 | Potřeby pro stanování |
          36415000-3 | Potřeby pro atletiku |
          36416000-0 | Potřeby pro volný čas |
          36420000-1 | Zařízení tělocvičen |
          36500000-6 | Hry a hračky; pouťové atrakce |
          36510000-9 | Panenky |
          36520000-2 | Hračky |
          36521000-9 | Hudební nástroje (hračky) |
          36522000-6 | Dětská vozidla a vozítka |
          36523000-3 | Skládanky |
          36524000-0 | Hry |
          36530000-5 | Potřeby pro lunaparkové a společenské hry |
          36531000-2 | Hrací karty |
          36532000-9 | Videohry |
          36533000-6 | Kulečníky |
          36534000-3 | Hry fungující po vhození mince nebo hrací známky |
          36535000-0 | Kolotoče, houpačky, střelnice a ostatní pouťové atrakce |
          36535100-1 | Houpačky |
          36535200-2 | Vybavení hřišť |
          36600000-7 | Různé výrobky a další zboží |
          36610000-0 | Školní břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení |
          36620000-3 | Černé tabule |
          36621000-0 | Břidlicové tabulky k psaní |
          36622000-7 | Umělé výrobky |
          36630000-6 | Umělé ovoce |
          36631000-3 | Umělé květiny |
          36632000-0 | Umělá tráva |
          36633000-7 | Umělý trávník |
          36634000-4 | Školní břidlicové tabulky a tabule k psaní nebo kreslení |
          36635000-1 | Bižuterie |
          36640000-9 | Přístroje a zařízení určené k demonstračním účelům |
          36641000-6 | Informační a propagační výrobky |
          36650000-2 | Deštníky a slunečníky; vycházkové hole a sedací hole |
          36651000-9 | Slunečníky |
          36652000-6 | Deštníky |
          36653000-3 | Sedací hole |
          36654000-0 | Vycházkové hole |
          36655000-7 | Díly, ozdoby a příslušenství deštníků, slunečníků, vycházkových holí a podobných výrobků |
          36660000-5 | Smuteční předměty |
          36670000-8 | Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství |
          36671000-5 | Kuchyňské zařízení |
          36671100-6 | Kuchyňské nádobí |
          36671110-9 | Nádobí |
          36671120-2 | Šálky a sklenice |
          36671121-9 | Šálky |
          36671122-6 | Hrnečky |
          36671130-5 | Nádoby na potraviny |
          36671140-8 | Nádoby na vodu |
          36671150-1 | Izolační lahve |
          36671160-4 | Podnosy |
          36671200-7 | Stolní a kuchyňské nádobí |
          36671210-0 | Stolní nádobí |
          36671300-8 | Porcelán a kuchyňské nádobí |
          36672000-2 | Zařízení pro pohostinství |
          36672100-3 | Zařízení pro pohostinství na jedno použití |
          36672110-6 | Příbory a talíře na jedno použití |
          36672120-9 | Pohárky na jedno použití |
          36672200-4 | Jídelní podnosy |
          36673000-9 | Kartáčnické výrobky různých typů |
          36673100-0 | Košťata |
          36673200-1 | Kartáče |
          36673210-4 | Malířské štětce |
          36673220-7 | Štětce k nanášení kosmetických přípravků |
          36673230-0 | Kartáčky na zuby |
          36673300-2 | Kartáčnické výrobky pro úklid domácností |
          36673310-5 | Štětky na čištění záchodu |
          36674000-6 | Zapalovače, zboží z hořlavých materiálů, pyrotechnika, zápalky a kapalná nebo zkapalněná plynová paliva |
          36674100-7 | Cigaretové zapalovače |
          36674200-8 | Samovzněcující slože |
          36674300-9 | Zápalky |
          36674400-0 | Plynová paliva pro zapalovače |
          36674500-1 | Pyrotechnické výrobky |
          36674600-2 | Svíčky |
          36675000-3 | Výrobky pro vlasy |
          36675100-4 | Hřebeny |
          36675200-5 | Paruky |
          36680000-1 | Provozní materiál pro kasárny |
          36700000-8 | Různé a spotřební zboží |
          36710000-1 | Spotřební zboží |
          36711000-8 | Testovací soupravy |
          36712000-5 | Filtry |
          36712100-6 | Filtrační vložky |
          36712200-7 | Součásti podléhající rychlému opotřebení |
          36713000-2 | Hygienické potřeby |
          36720000-4 | Zboží osvobozené od daní |
          36730000-7 | Zboží na jedno použití |
          36731000-4 | Předměty na jedno použití |
          36731100-5 | Kondomy |
          36731200-6 | Předměty osobní potřeby |
          36800000-9 | Potřeby pro řemeslné a umělecké práce |
          36810000-2 | Potřeby pro řemeslné práce |
          36820000-5 | Potřeby pro umělecké práce |
          36821000-2 | Štětce a kartáče pro umělce |
          36822000-9 | Kreslící pera |
          36822100-0 | Barevné tužky |
          36822200-1 | Kreslicí uhel |
          36822300-2 | Křídy |
          36822400-3 | Pastelky |
          36900000-0 | Výrobky pro zvláštní účely |
          36910000-3 | Policejní vybavení |
          36911000-0 | Terče pro střelecký výcvik |
          36912000-7 | Vybavení pro zásahy proti výtržnostem |
          36920000-6 | Recyklovaný materiál |
          36930000-9 | Bezpečnostní zařízení |
          36931000-6 | Bezpečnostní výstroj |
          36932000-3 | Bezpečnostní pytle |
          36933000-0 | Pečeti |
          36934000-7 | Štítky |
          36940000-2 | Ušní značky pro zvířata |
          36941000-9 | Ušní značky pro skot |
          36950000-5 | Kompostovače |
          36960000-8 | Žetony |
          36970000-1 | Stříkací (natěračské) kabiny |
          36980000-4 | Sněhové tyče |
          37000000-8 | Recyklované druhotné suroviny |
          37100000-9 | Recyklované kovové druhotné suroviny |
          37200000-0 | Recyklované nekovové druhotné suroviny |
          40000000-2 | Elektrická energie, plyn, jaderná energie a paliva, pára, horká voda a ostatní zdroje energie |
          40100000-3 | Elektrická energie |
          40200000-4 | Vyrobená plynná paliva |
          40210000-7 | Svítiplyn nebo podobné plyny |
          40220000-0 | Plyn pro rozvodnou síť |
          40300000-5 | Tepelná energie vč. rozvodu, dodávky chladu |
          40310000-8 | Horká voda |
          40320000-1 | Pára |
          40330000-4 | Místní vytápění |
          40340000-7 | Dálkové vytápění |
          40400000-6 | Solární energie |
          40410000-9 | Solární panely |
          40411000-6 | Solární kolektory pro výrobu tepla |
          40412000-3 | Solární fotovoltaické moduly |
          40420000-2 | Instalace a montáž solárních zařízení |
          40500000-7 | Jaderná paliva |
          40510000-0 | Uran |
          40520000-3 | Plutonium |
          40530000-6 | Radioaktivní materiály |
          40540000-9 | Radioaktivní isotopy |
          41000000-9 | Shromážděná a upravená voda |
          41100000-0 | Přírodní voda |
          41110000-3 | Pitná voda |
          41120000-6 | Užitková voda |
          45000000-7 | Stavební práce |
          45100000-8 | Práce spojené s přípravou staveniště |
          45110000-1 | Demolice a zemní práce |
          45111000-8 | Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce |
          45111100-9 | Demoliční práce |
          45111200-0 | Příprava staveniště a odklizovací práce |
          45111210-3 | Odstřel a s ním související odklízení hornin |
          45111211-0 | Trhací práce |
          45111212-7 | Práce na odklízení hornin |
          45111213-4 | Práce na vyklízení staveniště |
          45111214-1 | Čištění po demolici |
          45111220-6 | Odklízení sutě |
          45111230-9 | Zpevňování povrchu |
          45111240-2 | Odvodňování povrchu |
          45111250-5 | Geologický průzkum staveniště |
          45111260-8 | Příprava staveniště pro důlní činnost |
          45111290-7 | Základní práce pro technická zařízení |
          45111291-4 | Technická příprava staveb |
          45112000-5 | Výkopové a zemní práce |
          45112100-6 | Hloubení příkopů |
          45112200-7 | Skrývka půdy |
          45112210-0 | Skrývka ornice |
          45112300-8 | Navážka a rekultivace půdy |
          45112310-1 | Navážka půdy |
          45112320-4 | Rekultivace půdy |
          45112330-7 | Rekultivace staveniště |
          45112340-0 | Dekontaminace půdy |
          45112350-3 | Rekultivace pustin |
          45112400-9 | Výkopové práce |
          45112410-2 | Hrobnické práce |
          45112420-5 | Výkopy podzemních podlaží |
          45112440-1 | Terasování úbočí kopců |
          45112441-8 | Terasovací práce |
          45112450-4 | Výkopové práce na archeologických nalezištích |
          45112500-0 | Přemisťování zeminy |
          45112600-1 | Stavby zčásti v zářezu a zčásti na násypu |
          45112700-2 | Krajinné úpravy |
          45112710-5 | Krajinné úpravy zelených ploch |
          45112711-2 | Krajinné úpravy parků |
          45112712-9 | Krajinné úpravy zahrad |
          45112713-6 | Krajinné úpravy střešních zahrad |
          45112714-3 | Krajinné úpravy na hřbitovech |
          45112720-8 | Krajinné úpravy sportovních hřišť a rekreačních oblastí |
          45112721-5 | Krajinné úpravy golfových hřišť |
          45112722-2 | Krajinné úpravy jezdeckých ploch |
          45112723-9 | Krajinné úpravy dětských hřišť |
          45112730-1 | Krajinné úpravy na silnicích a dálnicích |
          45112740-4 | Krajinné úpravy na letištích |
          45113000-2 | Provoz staveniště |
          45120000-4 | Průzkumné vrtné práce |
          45121000-1 | Průzkum pomocí vrtů |
          45122000-8 | Průzkum pomocí sond |
          45200000-9 | Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství |
          45210000-2 | Bytová výstavba |
          45211000-9 | Stavební úpravy bytových domů a rodinných domů |
          45211100-0 | Stavební úpravy domů |
          45211200-1 | Chráněné byty |
          45211300-2 | Rodinné domy |
          45211310-5 | Koupelny |
          45211320-8 | Vchody |
          45211340-4 | Bytové domy |
          45211341-1 | Byty |
          45211350-7 | Víceúčelové budovy |
          45211360-0 | Městská výstavba |
          45212000-6 | Stavební úpravy budov sloužících pro volný čas, sporty, kulturu, ubytování a restaurace |
          45212100-7 | Stavební úpravy rekreačních zařízení |
          45212110-0 | Střediska pro volný čas |
          45212120-3 | Tematické parky |
          45212130-6 | Zábavní parky |
          45212140-9 | Rekreační zařízení |
          45212150-2 | Kina |
          45212160-5 | Kasina |
          45212170-8 | Zábavní budovy |
          45212171-5 | Zábavní střediska |
          45212172-2 | Rekreační centra |
          45212180-1 | Pokladny |
          45212190-4 | Protisluneční zařízení |
          45212200-8 | Stavební úpravy sportovních zařízení |
          45212210-1 | Jednoúčelová sportovní zařízení |
          45212211-8 | Kluziště |
          45212212-5 | Stavební úpravy plováren |
          45212220-4 | Víceúčelová sportovní zařízení |
          45212221-1 | Stavební úpravy v souvislosti s objekty pro sportovní hřiště |
          45212222-8 | Tělocvičny |
          45212223-5 | Zařízení pro zimní sporty |
          45212224-2 | Stadióny |
          45212225-9 | Sportovní haly |
          45212290-5 | Opravy a údržba sportovních zařízení |
          45212300-9 | Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov |
          45212310-2 | Stavební úpravy budov sloužících k pořádání výstav |
          45212311-9 | Umělecké galerie |
          45212312-6 | Výstavní centra |
          45212313-3 | Muzea |
          45212320-5 | Stavební úpravy budov sloužících k pořádání uměleckých představení |
          45212321-2 | Auditoria |
          45212322-9 | Divadla |
          45212330-8 | Knihovny |
          45212331-5 | Multimediální knihovny |
          45212340-1 | Přednáškové sály |
          45212350-4 | Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy |
          45212351-1 | Prehistorické památky |
          45212352-8 | Průmyslové památky |
          45212353-5 | Paláce |
          45212354-2 | Hrady |
          45212360-7 | Církevní budovy |
          45212361-4 | Kostely |
          45212400-0 | Ubytovací a restaurační budovy |
          45212410-3 | Stavební úpravy budov sloužících k ubytování |
          45212411-0 | Hotely |
          45212412-7 | Noclehárny |
          45212413-4 | Krátkodobé ubytování |
          45212420-6 | Stavební úpravy restaurací a podobných zařízení |
          45212421-3 | Restaurace |
          45212422-0 | Závodní jídelny |
          45212423-7 | Kavárny |
          45213000-3 | Stavební úpravy komerčních budov, skladů a průmyslových budov, stavby sloužící k dopravě |
          45213100-4 | Stavební úpravy komerčních budov |
          45213110-7 | Nákupní objekty |
          45213111-4 | Nákupní centra |
          45213112-1 | Obchodní jednotky |
          45213120-0 | Pošty |
          45213130-3 | Banky |
          45213140-6 | Tržiště |
          45213141-3 | Krytá tržiště |
          45213142-0 | Nezastřešená tržiště |
          45213150-9 | Administrativní budovy |
          45213200-5 | Stavební úpravy skladů a průmyslových budov |
          45213210-8 | Chladírenská zařízení |
          45213220-1 | Stavební úpravy skladů |
          45213221-8 | Velkoobchodní sklady |
          45213230-4 | Jatky |
          45213240-7 | Zemědělské objekty |
          45213241-4 | Stáje |
          45213242-1 | Kravíny |
          45213250-0 | Stavební práce na průmyslových budovách |
          45213251-7 | Průmyslové jednotky |
          45213252-4 | Dílny |
          45213300-6 | Stavby sloužící dopravě |
          45213310-9 | Stavební úpravy objektů sloužících silniční dopravě |
          45213311-6 | Autobusová nádraží |
          45213312-3 | Parkoviště |
          45213313-0 | Vybavená odpočívadla |
          45213314-7 | Autobusové garáže |
          45213320-2 | Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravě |
          45213321-9 | Železniční nádraží |
          45213322-6 | Výstavba železničních terminálů |
          45213330-5 | Stavební úpravy objektů sloužících letecké dopravě |
          45213331-2 | Letištní budovy |
          45213332-9 | Kontrolní věže letišť |
          45213340-8 | Stavební úpravy objektů sloužících vodní dopravě |
          45213341-5 | Budovy terminálů trajektů |
          45213342-2 | Ro-Ro terminály |
          45213350-1 | Stavební úpravy objektů sloužících různým druhům dopravy |
          45213351-8 | Hangáry pro technickou údržbu |
          45213352-5 | Obslužná depa |
          45214000-0 | Stavební úpravy budov sloužících vzdělání a výzkumu |
          45214100-1 | Stavební úpravy budov mateřských škol |
          45214200-2 | Stavební úpravy školních budov |
          45214210-5 | Základní školy |
          45214220-8 | Střední školy |
          45214230-1 | Zvláštní školy |
          45214300-3 | Stavební úpravy budov vysokých škol |
          45214310-6 | Odborné školy |
          45214320-9 | Technické školy |
          45214400-4 | Stavební úpravy univerzitních objektů |
          45214410-7 | Polytechniky |
          45214420-0 | Přednáškové síně |
          45214430-3 | Jazykové laboratoře |
          45214500-5 | Stavební úpravy objektů sloužících dalšímu vzdělávání |
          45214600-6 | Stavební úpravy budov sloužících výzkumu |
          45214610-9 | Laboratoře |
          45214620-2 | Výzkumná a testovací zařízení |
          45214630-5 | Vědecká zařízení |
          45214640-8 | Meteorologické stanice |
          45214700-7 | Stavební úpravy studentských kolejí |
          45214800-8 | Výstavba vzdělávacích zařízení |
          45215000-7 | Stavební úpravy budov sloužících pro zdravotní a sociální péči, krematorií a veřejných záchodků |
          45215100-8 | Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči |
          45215110-1 | Lázně |
          45215120-4 | Speciální zdravotnické budovy |
          45215130-7 | Kliniky |
          45215140-0 | Nemocniční zařízení |
          45215141-7 | Operační sály |
          45215142-4 | Jednotky intenzivní péče |
          45215143-1 | Místnosti pro diagnostické prohlídky |
          45215144-8 | Vyšetřovací místnosti |
          45215145-5 | Rentgenové laboratoře |
          45215146-2 | Patologické laboratoře |
          45215147-9 | Soudní laboratoře |
          45215148-6 | Katetrizační laboratoře |
          45215200-9 | Stavební úpravy zařízení sociální péče |
          45215210-2 | Stavební úpravy subvencovaných obytných domů |
          45215212-6 | Domovy důchodců |
          45215213-3 | Domy s pečovatelskou službou |
          45215214-0 | Obytné domy |
          45215215-7 | Dětské domovy |
          45215220-5 | Stavební úpravy zařízení sociální péče kromě subvencovaných obytných domů |
          45215221-2 | Střediska pečovatelské služby |
          45215222-9 | Společenská, správní a kulturní centra |
          45215300-0 | Stavební práce na výstavbě krematorií |
          45215400-1 | Výstavba hřbitovů |
          45215500-2 | Veřejné záchodky |
          45215510-5 | Opravy a údržba veřejných záchodků |
          45216000-4 | Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami a vojenských budov |
          45216100-5 | Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými nebo pohotovostními službami |
          45216110-8 | Stavební úpravy objektů používaných pořádkovými službami |
          45216111-5 | Policejní stanice |
          45216112-2 | Soudní budovy |
          45216113-9 | Vězení |
          45216114-6 | Budovy parlamentu a národního shromáždění |
          45216120-1 | Stavební úpravy objektů používaných pohotovostními službami |
          45216121-8 | Požární stanice |
          45216122-5 | Ošetřovny |
          45216123-2 | Objekty horské služby |
          45216124-9 | Stanoviště záchranných člunů |
          45216125-6 | Objekty pohotovostních služeb |
          45216126-3 | Objekty pobřežní hlídky |
          45216127-0 | Stanice záchranné služby |
          45216128-7 | Majáky |
          45216200-6 | Stavební úpravy vojenských objektů a zařízení |
          45216210-9 | Vojenské jídelny |
          45216220-2 | Vojenské bunkry |
          45216230-5 | Vojenské kryty |
          45216240-8 | Kasárna |
          45220000-5 | Konstrukční a stavební práce |
          45221000-2 | Stavební úpravy mostů a tunelů, šachet a podchodů |
          45221100-3 | Stavební úpravy mostů |
          45221110-6 | Mosty |
          45221111-3 | Silniční mosty |
          45221112-0 | Železniční mosty |
          45221113-7 | Mosty pro pěší |
          45221114-4 | Stavební práce na výstavbě železných mostů |
          45221115-1 | Stavební práce na výstavbě ocelových mostů |
          45221117-5 | Mostové váhy |
          45221118-2 | Mosty nesoucí potrubí |
          45221119-9 | Rekonstrukce mostů |
          45221120-9 | Nadjezdy |
          45221121-6 | Silniční nadjezdy |
          45221122-3 | Železniční nadjezdy |
          45221200-4 | Stavební úpravy tunelů, šachet a podchodů |
          45221210-7 | Kryté nebo částečně kryté výkopy |
          45221211-4 | Silniční podjezdy |
          45221213-8 | Kryté nebo částečně kryté železniční výkopy |
          45221214-5 | Kryté nebo částečně kryté silniční výkopy |
          45221220-0 | Propusti |
          45221230-3 | Šachty |
          45221240-6 | Stavební úpravy tunelů |
          45221241-3 | Silniční tunely |
          45221242-0 | Železniční tunely |
          45221243-7 | Tunely pro pěší |
          45221244-4 | Kanálové tunely |
          45221245-1 | Tunely pod řekou |
          45221246-8 | Podmořské tunely |
          45221247-5 | Výstavba tunelů |
          45221248-2 | Tunelové ostění |
          45221250-9 | Podzemní práce kromě tunelů, šachet a podchodů |
          45222000-9 | Stavební úpravy pro technická díla kromě mostů, tunelů, šachet a podchodů |
          45222100-0 | Čistírny odpadních vod |
          45222110-3 | Odpadové výlevky |
          45222200-1 | Vojenské stavební práce |
          45222210-4 | Vojenské technické práce |
          45223000-6 | Stavební konstrukce |
          45223100-7 | Instalace a montáž kovových konstrukcí |
          45223110-0 | Instalace a montáž kovových konstrukcí |
          45223200-8 | Stavební práce |
          45223210-1 | Stavba ocelových konstrukcí |
          45223220-4 | Opláštění budov |
          45223300-9 | Parkoviště |
          45223310-2 | Podzemní parkoviště |
          45223320-5 | Zařízení typu Park-and-ride |
          45223400-0 | Radiolokační stanice |
          45223500-1 | Železobetonové konstrukce |
          45223600-2 | Psí boudy |
          45223700-3 | Vybavená odpočívadla |
          45223710-6 | Vybavená dálniční odpočívadla |
          45223720-9 | Benzínové čerpací stanice |
          45223800-4 | Instalace a montáž montovaných staveb |
          45223810-7 | Montované stavby |
          45223820-0 | Montované jednotky a komponenty |
          45223821-7 | Montované jednotky |
          45223822-4 | Montované komponenty |
          45230000-8 | Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení, pro dálnice, silnice, přistávací plochy a železnice; zarovnávání ploch |
          45231000-5 | Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení |
          45231100-6 | Všeobecné stavební práce pro kladení potrubí |
          45231110-9 | Kladení potrubí |
          45231111-6 | Vyzvedávání a překládání potrubí |
          45231112-3 | Instalace a montáž potrubních systémů |
          45231113-0 | Překládání potrubí |
          45231200-7 | Stavební práce pro ropovody a plynovody |
          45231210-0 | Stavební práce na výstavbě ropovodů |
          45231220-3 | Stavební práce na výstavbě plynovodů |
          45231221-0 | Plynové přípojky |
          45231222-7 | Stavba plynojemů |
          45231223-4 | Pomocné práce pro distribuci plynu |
          45231300-8 | Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí |
          45231400-9 | Stavební práce pro elektrické vedení |
          45231500-0 | Kladení pneumatického potrubí |
          45231510-3 | Pneumatické potrubí pro zasílání pošty |
          45231600-1 | Stavební práce pro kladení telekomunikačního vedení |
          45232000-2 | Pomocné práce pro kladení potrubí a kabelů |
          45232100-3 | Pomocné práce pro kladení vodovodního potrubí |
          45232120-9 | Závlahové práce |
          45232121-6 | Závlahové potrubí |
          45232130-2 | Dešťové potrubí |
          45232140-5 | Přípojky dálkového vytápění |
          45232141-2 | Vytápění |
          45232142-9 | Výměníkové stanice |
          45232150-8 | Práce vztahující se k vodovodnímu potrubí |
          45232151-5 | Rekonstrukce vodovodního potrubí |
          45232152-2 | Přečerpávací stanice |
          45232153-9 | Stavební práce na výstavbě vodojemů |
          45232200-4 | Pomocné práce pro elektrické vedení |
          45232210-7 | Výstavba nadzemního vedení |
          45232220-0 | Rozvodny |
          45232221-7 | Transformační stanice |
          45232300-5 | Stavební a pomocné práce pro telefonní a telekomunikační vedení |
          45232310-8 | Stavební práce pro telefonní vedení |
          45232311-5 | Nouzové telefonní linky při okrajích silnice |
          45232320-1 | Linky kabelového vysílání |
          45232330-4 | Instalace a montáž antén |
          45232331-1 | Pomocné práce pro vysílání |
          45232332-8 | Pomocné práce pro telekomunikace |
          45232340-7 | Základny pro mobilní telefony |
          45232400-6 | Stavební práce na výstavbě kanalizace |
          45232410-9 | Stavební práce na výstavbě kanalizačních sítí |
          45232411-6 | Sbírání průmyslových odpadních vod |
          45232420-2 | Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod |
          45232421-9 | Čištění odpadních vod |
          45232422-6 | Zpracování kalů |
          45232423-3 | Kanalizační čerpací stanice |
          45232424-0 | Odtok odpadních vod |
          45232430-5 | Stavební práce na výstavbě úpraven vody |
          45232431-2 | Přečerpávací stanice odpadních vod |
          45232440-8 | Stavební práce pro kanalizační potrubí |
          45232450-1 | Drenážní práce |
          45232451-8 | Drenážní a povrchové práce |
          45232452-5 | Drenážní práce |
          45232453-2 | Drenáž |
          45232460-4 | Sanitární práce |
          45232470-7 | Vodní výměníkové stanice |
          45233000-9 | Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace |
          45233100-0 | Stavební úpravy pro komunikace |
          45233110-3 | Výstavba dálnic |
          45233120-6 | Výstavba silnic |
          45233121-3 | Výstavba hlavních komunikací |
          45233122-0 | Okružní komunikace |
          45233123-7 | Vedlejší komunikace |
          45233124-4 | Hlavní silnice |
          45233125-1 | Křižovatky |
          45233126-8 | Křižovatky hlavní a vedlejší komunikace |
          45233127-5 | Křižovatky ve tvaru T |
          45233128-2 | Kruhové objezdy |
          45233129-9 | Silniční křižovatky |
          45233130-9 | Stavební úpravy pro dálnice |
          45233131-6 | Stavební úpravy pro dálnice ve zvýšené úrovni |
          45233139-3 | Údržba dálnic |
          45233140-2 | Práce na stavbě silnic |
          45233141-9 | Práce na údržbě silnic |
          45233142-6 | Práce na opravě silnic |
          45233144-0 | Nadjezdy |
          45233150-5 | Výstavba zpomalovačů rychlosti |
          45233160-8 | Chodníky a jiné zpevněné povrchy |
          45233161-5 | Stezky pro pěší |
          45233162-2 | Cyklistické stezky |
          45233200-1 | Různé povrchové práce |
          45233210-4 | Povrchová úprava dálnic |
          45233220-7 | Povrchová úprava silnic |
          45233221-4 | Nátěry povrchu silnic |
          45233222-1 | Dláždění |
          45233223-8 | Obnova povrchu vozovky |
          45233224-5 | Dvouproudá vozovka |
          45233225-2 | Vozovka se dvěma jízdními pruhy |
          45233226-9 | Příjezdové komunikace |
          45233227-6 | Výjezdy z dálnice |
          45233228-3 | Úpravy obrusné vrstvy |
          45233229-0 | Práce na údržbě krajnic |
          45233250-6 | Práce na povrchové úpravě kromě silnic |
          45233251-3 | Práce na vyrovnávání povrchu |
          45233252-0 | Práce na povrchové úpravě ulic |
          45233253-7 | Práce na povrchové úpravě stezek pro pěší |
          45233260-9 | Cesty pro pěší |
          45233261-6 | Pěší lávky |
          45233262-3 | Pěší zóny |
          45233270-2 | Nátěry povrchu parkovišť |
          45233280-5 | Instalace a montáž silničních svodidel |
          45233290-8 | Instalace a montáž dopravního značení |
          45233291-5 | Instalace a montáž světelných majáků |
          45233292-2 | Instalace a montáž bezpečnostního zařízení |
          45233293-9 | Instalace a montáž pouličního vybavení |
          45233294-6 | Instalace a montáž světelných signálů |
          45233300-2 | Zakládání dálnic, silnic, ulic a stezek pro pěší |
          45233310-5 | Zakládání dálnic |
          45233320-8 | Zakládání silnic |
          45233330-1 | Zakládání ulic |
          45233340-4 | Zakládání stezek pro pěší |
          45234000-6 | Stavební úpravy pro železniční a lanové dopravní systémy |
          45234100-7 | Výstavba železnic |
          45234110-0 | Výstavba meziměstských železničních drah |
          45234111-7 | Městské kolejové dráhy |
          45234112-4 | Železniční depa |
          45234113-1 | Vyřazení a likvidace tratí |
          45234114-8 | Železniční náspy |
          45234115-5 | Železniční signalizace |
          45234116-2 | Práce na výstavbě drah |
          45234120-3 | Výstavba městských drah |
          45234121-0 | Výstaba tramvajových drah |
          45234122-7 | Výstavba podzemních drah |
          45234123-4 | Výstavba částečně podzemních drah |
          45234124-1 | Podzemní osobní kolejová doprava |
          45234125-8 | Stanice podzemní dráhy |
          45234126-5 | Výstavba tramvajových tratí |
          45234127-2 | Vozovny |
          45234128-9 | Nástupiště tramvají |
          45234129-6 | Pokládka kolejí městské dráhy |
          45234200-8 | Lanové dopravní systémy |
          45234210-1 | Lanové dopravní systémy s kabinami |
          45234220-4 | Stavební práce na výstavbě lyžařských vleků |
          45234230-7 | Stavební práce na výstavbě sedačkových lanovek |
          45234240-0 | Lanové dráhy |
          45234250-3 | Kabinové lanovky |
          45235000-3 | Stavební úpravy přistávacích ploch, rozjezdových drah a manévrovacích ploch |
          45235100-4 | Stavební úpravy letišť |
          45235110-7 | Stavební úpravy přistávacích ploch |
          45235111-4 | Zpevňování přistávacích ploch |
          45235200-5 | Výstavba rozjezdových drah |
          45235210-8 | Vyrovnávání povrchu rozjezdových drah |
          45235300-6 | Stavební úpravy manévrovacích ploch pro letadla |
          45235310-9 | Pojezdové dráhy |
          45235311-6 | Zpevňování pojezdových drah |
          45235320-2 | Stavební úpravy odbavovacích ploch |
          45236000-0 | Vyrovnávání povrchu |
          45236100-1 | Vyrovnávání povrchu pro různá sportovní zařízení |
          45236110-4 | Vyrovnávání povrchu pro sportoviště |
          45236111-1 | Vyrovnávání povrchu pro golfová hřiště |
          45236112-8 | Vyrovnávání povrchu pro tenisové kurty |
          45236113-5 | Vyrovnávání povrchu pro dostihové dráhy |
          45236114-2 | Vyrovnávání povrchu pro běžecké dráhy |
          45236119-7 | Opravy na sportovištích |
          45236200-2 | Vyrovnávání povrchu pro rekreační zařízení |
          45236210-5 | Vyrovnávání povrchu pro dětské hrací plochy |
          45236220-8 | Vyrovnávání povrchu pro zoo |
          45236230-1 | Vyrovnávání povrchu pro zahrady |
          45236250-7 | Vyrovnávání povrchu pro parky |
          45236290-9 | Opravářské práce v rekreačních zařízeních |
          45236300-3 | Vyrovnávací práce pro hřbitovy |
          45240000-1 | Výstavba vodních děl |
          45241000-8 | Výstavba přístavů |
          45241100-9 | Výstavba přístavních hrází |
          45241200-0 | Výstavba pobřežních terminálů in situ |
          45241300-1 | Přístavní mola |
          45241400-2 | Doky |
          45241500-3 | Přístavní hráze |
          45241600-4 | Instalace a montáž přístavních majáků |
          45242000-5 | Výstavba pobřežních rekreačních zařízení |
          45242100-6 | Výstavba zařízení pro vodní sporty |
          45242110-9 | Výstavba zařízení pro spouštění lodí na vodu |
          45242200-7 | Malá přístaviště |
          45242210-0 | Jachtařské přístavy |
          45243000-2 | Práce na ochraně pobřeží |
          45243100-3 | Práce na ochraně útesů |
          45243110-6 | Práce na zpevnění útesů |
          45243200-4 | Vlnolamy |
          45243300-5 | Pobřežní hráze |
          45243400-6 | Práce na úpravě pláží |
          45243500-7 | Ochrana proti moři |
          45243510-0 | Úpravy nábřeží |
          45243600-8 | Nábřežní zdi |
          45244000-9 | Výstavba malých přístavišť |
          45244100-0 | Technická zařízení malých přístavišť |
          45246000-3 | Regulace řek a ochrana před povodněmi |
          45246100-4 | Výstavba říčních zdí |
          45246200-5 | Práce na ochraně říčních břehů |
          45246400-7 | Prevence záplav |
          45246410-0 | Údržba protipovodňových zařízení |
          45246500-8 | Promenádní cesty |
          45246510-1 | Promenády na pláži |
          45247000-0 | Výstavba přehrad, kanálů, závlahových kanálů a akvaduktů |
          45247100-1 | Výstavba vodních cest |
          45247110-4 | Výstavba kanálů |
          45247111-1 | Závlahové kanály |
          45247112-8 | Odvodňovací kanály |
          45247120-7 | Vodní cesty kromě kanálů |
          45247130-0 | Akvadukty |
          45247200-2 | Výstavba přehrad a podobných pevných staveb |
          45247210-5 | Přehrady |
          45247211-2 | Přehradní hráze |
          45247212-9 | Zpevňování hrází |
          45247220-8 | Jezy |
          45247230-1 | Ochranné hráze |
          45247240-4 | Vodní přehrady |
          45247270-3 | Výstavba přehradních nádrží |
          45248000-7 | Výstavba hydromechanických struktur |
          45248100-8 | Plavební komory |
          45248200-9 | Suché doky |
          45248300-0 | Stavební práce na výstavbě plovoucích doků |
          45248400-1 | Přístavní mola |
          45248500-2 | Pohyblivé vodní přehrady |
          45250000-4 | Stavební úpravy pro továrny, důlní činnost, průmyslovou výrobu a budovy sloužící ropnému a plynárenskému průmyslu |
          45251000-1 | Výstavba elektráren a tepláren |
          45251100-2 | Výstavba elektráren |
          45251110-5 | Atomové elektrárny |
          45251111-2 | Stavební práce pro jaderné reaktory |
          45251120-8 | Hydroelektrárny |
          45251130-1 | Zařízení pro výrobu energie z vln |
          45251140-4 | Tepelné elektrárny |
          45251141-1 | Geotermální elektrárny |
          45251142-8 | Elektrárny spalující dřevo |
          45251143-5 | Závody na výrobu stlačeného vzduchu |
          45251150-7 | Stavební práce pro chladicí věže |
          45251160-0 | Instalace a montáž zařízení na výrobu větrné energie |
          45251200-3 | Teplárny |
          45251210-6 | Kombinované teplárny |
          45251220-9 | Zařízení na výrobu elektřiny a tepla |
          45251230-2 | Zařízení na výrobu páry |
          45251240-5 | Zařízení na výrobu elektřiny z bioplynu |
          45251250-8 | Teplárny s dálkovým rozvodem |
          45252000-8 | Stavební úpravy pro čistírny odpadních vod, čisticí stanice a spalovny odpadů |
          45252100-9 | Čistírny odpadních vod |
          45252110-2 | Pojízdná zařízení |
          45252120-5 | Úpravny vody |
          45252121-2 | Usazovací zařízení |
          45252122-9 | Kalové vyhnívací nádrže |
          45252123-6 | Kontrolní zařízení |
          45252124-3 | Bagrovací a čerpací práce |
          45252125-0 | Ukládání hornin na skládku |
          45252126-7 | Úpravny pitné vody |
          45252127-4 | Úpravny odpadních vod |
          45252130-8 | Zařízení čistíren splašků |
          45252140-1 | Zařízení na odvodňování kalů |
          45252150-4 | Zauhlovací zařízení |
          45252200-0 | Zařízení čistíren odpadních vod |
          45252210-3 | Úpravny vody |
          45252300-1 | Spalovny odpadů |
          45253000-5 | Stavební úpravy pro chemické továrny |
          45253100-6 | Demineralizační zařízení |
          45253200-7 | Odsiřovací zařízení |
          45253300-8 | Destilační nebo rektifikační závody |
          45253310-1 | Závody na destilaci vody |
          45253320-4 | Lihovary |
          45253400-9 | Stavební úpravy pro petrochemické závody |
          45253500-0 | Stavební úpravy pro farmaceutické závody |
          45253600-1 | Deionizační zařízení |
          45253700-2 | Zařízení na vyhnívání kalů |
          45253800-3 | Kompostovací zařízení |
          45254000-2 | Stavební úpravy pro důlní činnost a výrobu |
          45254100-3 | Stavební úpravy pro důlní činnost |
          45254110-6 | Těžební budovy |
          45254200-4 | Stavební úpravy pro výrobní závody |
          45255000-9 | Stavební práce v ropném a plynárenském průmyslu |
          45255100-0 | Stavební práce na výstavbě těžebních plošin |
          45255110-3 | Vrty |
          45255120-6 | Zařízení plošin |
          45255121-3 | Zařízení nadloží |
          45255200-1 | Rafinerie ropy |
          45255210-4 | Ropné terminály |
          45255300-2 | Plynové terminály |
          45255400-3 | Výrobní práce |
          45255410-6 | Pobřežní výrobní práce |
          45255420-9 | Výrobní práce na souši |
          45255430-2 | Vyřazení a likvidace ropných plošin |
          45255500-4 | Vrtné a průzkumné práce |
          45255600-5 | Vrtné práce pomocí spirálových trubic |
          45255700-6 | Zařízení na zplyňování uhlí |
          45255800-7 | Zařízení na výrobu plynu |
          45259000-7 | Opravy a údržba zařízení |
          45259100-8 | Opravy a údržba čistíren odpadních vod |
          45259200-9 | Opravy a údržba čisticích stanic |
          45259300-0 | Opravy a údržba tepláren |
          45259900-6 | Modernizace zařízení |
          45260000-7 | Střešní práce a jiné specializované stavební práce |
          45261000-4 | Stavba střešních konstrukcí a pokládka střešních krytin a pomocné práce |
          45261100-5 | Stavba střešních konstrukcí |
          45261200-6 | Pokládka střešních krytin a nátěry střech |
          45261210-9 | Pokládka střešních krytin |
          45261211-6 | Pokládka střešních tašek |
          45261212-3 | Pokládka střešní břidlice |
          45261213-0 | Pokládka kovových střešních krytin |
          45261214-7 | Pokládka živičných střešních krytin |
          45261220-2 | Nátěry střech a jiné nátěrové práce |
          45261221-9 | Nátěry střech |
          45261222-6 | Nátěry cementových střech |
          45261300-7 | Klempířské práce a montáž okapových žlabů |
          45261310-0 | Klempířské práce |
          45261320-3 | Instalace a montáž okapových žlabů |
          45261400-8 | Obkladové práce |
          45261410-1 | Tepelná izolace střech |
          45261420-4 | Izolace proti vodě |
          45261900-3 | Opravy a údržba střech |
          45261910-6 | Opravy střech |
          45261920-9 | Údržba střech |
          45262000-1 | Speciální řemeslné stavební práce kromě střešních prací |
          45262100-2 | Lešenářské práce |
          45262110-5 | Demontáž lešení |
          45262120-8 | Instalace a montáž lešení |
          45262200-3 | Zakládací práce a vrtání studní |
          45262210-6 | Zakládací práce |
          45262211-3 | Beranění pilot |
          45262212-0 | Bednění základů |
          45262213-7 | Technologie těsnicích stěn |
          45262220-9 | Vrtání studní |
          45262300-4 | Betonářské práce |
          45262310-7 | Železobetonářské práce |
          45262311-4 | Betonářské stavební práce |
          45262320-0 | Pokládání vyrovnávacího potěru |
          45262321-7 | Pokládání vyrovnávacího potěru na podlahy |
          45262330-3 | Betonářské opravy |
          45262340-6 | Injektážní práce |
          45262350-9 | Práce s nevyztuženým betonem |
          45262360-2 | Betonářské práce |
          45262370-5 | Betonové pláště |
          45262400-5 | Instalace a montáž ocelových konstrukcí |
          45262410-8 | Instalace a montáž ocelových konstrukcí pro budovy |
          45262420-1 | Instalace a montáž ocelových konstrukcí pro stavby |
          45262421-8 | Práce na pobřežních kotvištích |
          45262422-5 | Podmořské vrtné práce |
          45262423-2 | Instalace a montáž plošin |
          45262424-9 | Instalace a montáž pobřežních modulů |
          45262425-6 | Instalace a montáž ocelových konstrukcí těžebních plošin |
          45262426-3 | Instalace a montáž pilot |
          45262500-6 | Kamenické a zednické práce |
          45262510-9 | Kamenické práce |
          45262511-6 | Kamenořezba |
          45262512-3 | Přesná kamenořezba |
          45262520-2 | Zednické práce |
          45262521-9 | Fasády |
          45262522-6 | Zdění |
          45262600-7 | Různé specializované stavební práce |
          45262610-0 | Průmyslové komíny |
          45262620-3 | Nosné zdi |
          45262630-6 | Výstavba pecí |
          45262640-9 | Práce na zlepšování životního prostředí |
          45262650-2 | Obvodové konstrukce |
          45262660-5 | Odstraňování azbestu |
          45262700-8 | Úpravy budov |
          45262800-9 | Dostavba budov |
          45300000-0 | Stavební montážní práce |
          45310000-3 | Elektroinstalační práce |
          45311000-0 | Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení |
          45311100-1 | Instalace a montáž elektrických rozvodů |
          45311200-2 | Instalace a montáž elektrických zařízení |
          45312000-7 | Instalace a montáž poplachových systémů a antén |
          45312100-8 | Instalace a montáž požárních systémů |
          45312200-9 | Instalace a montáž systémů na ochranu před krádeží |
          45312300-0 | Instalace a montáž antén |
          45312310-3 | Ochrana před zásahem blesku |
          45312311-0 | Instalace a montáž bleskosvodů |
          45312320-6 | Instalace a montáž televizních antén |
          45312330-9 | Instalace a montáž rozhlasových antén |
          45313000-4 | Instalace a montáž výtahů a eskalátorů |
          45313100-5 | Instalace a montáž výtahů |
          45313200-6 | Instalace a montáž eskalátorů |
          45313210-9 | Instalace a montáž pohyblivých chodníků |
          45314000-1 | Instalace a montáž telekomunikačního zařízení |
          45314100-2 | Instalace a montáž telefonních ústředen |
          45314120-8 | Instalace a montáž rozvodných desek |
          45314200-3 | Instalace a montáž telefonních linek |
          45314300-4 | Instalace a montáž kabelové infrastruktury |
          45314310-7 | Pokládka kabelů |
          45314320-0 | Instalace a montáž počítačové kabeláže |
          45315000-8 | Elektroinstalační práce pro vytápění budov a montáž jiných elektrická zařízení |
          45315100-9 | Instalace a montáž elektrotechnického zařízení |
          45315200-0 | Instalace a montáž turbín |
          45315300-1 | Instalace a montáž přívodu proudu |
          45315400-2 | Instalace a montáž zařízení vysokého napětí |
          45315500-3 | Instalace a montáž zařízení středního napětí |
          45315600-4 | Instalace a montáž zařízení nízkého napětí |
          45315700-5 | Instalace a montáž rozvoden |
          45316000-5 | Instalace a montáž osvětlovacích a signalizačních systémů |
          45316100-6 | Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení |
          45316110-9 | Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic |
          45316200-7 | Instalace a montáž signalizačního zařízení |
          45316210-0 | Instalace a montáž zařízení pro sledování dopravy |
          45316211-7 | Instalace a montáž světelných dopravních značek |
          45316212-4 | Instalace a montáž dopravních semaforů |
          45316213-1 | Instalace a montáž zařízení pro řízení provozu |
          45316220-3 | Instalace a montáž signalizačního zařízení pro letiště |
          45316230-6 | Instalace a montáž signalizačního zařízení pro přístavy |
          45317000-2 | Jiné elektroinstalační práce |
          45317100-3 | Elektroinstalační práce pro čerpací zařízení |
          45317200-4 | Elektroinstalační práce pro transformátory |
          45317300-5 | Elektroinstalace přístrojů pro distribuci elektřiny |
          45317400-6 | Elektroinstalace filtračních zařízení |
          45320000-6 | Izolační práce |
          45321000-3 | Tepelné izolace |
          45323000-7 | Zvukové izolace |
          45324000-4 | Práce se sádrokartonem |
          45330000-9 | Instalatérské a sanitární práce |
          45331000-6 | Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace |
          45331100-7 | Instalace a montáž ústředního topení |
          45331110-0 | Instalace a montáž kotlů |
          45331200-8 | Instalace a montáž větrání a klimatizace |
          45331210-1 | Instalace a montáž větrání |
          45331211-8 | Instalace a montáž venkovního větrání |
          45331220-4 | Instalace a montáž klimatizace |
          45331221-1 | Částečná montáž klimatizace |
          45331230-7 | Instalace a montáž chladících zařízení |
          45331231-4 | Instalace a montáž mrazicích zařízení |
          45332000-3 | Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů |
          45332200-5 | Instalace a montáž vodovodních rozvodů |
          45332300-6 | Instalace a montáž odpadních rozvodů |
          45332400-7 | Instalace a montáž sanitárního zařízení |
          45333000-0 | Instalace a montáž plynového zařízení |
          45333100-1 | Instalace a montáž plynových regulátorů |
          45333200-2 | Instalace a montáž plynoměrů |
          45340000-2 | Instalace a montáž oplocení, zábradlí a bezpečnostních zařízení |
          45341000-9 | Instalace a montáž zábradlí |
          45342000-6 | Instalace a montáž oplocení |
          45343000-3 | Instalace a montáž zařízení požární ochrany |
          45343100-4 | Ohnivzdorné úpravy |
          45343200-5 | Instalace a montáž zařízení na hašení požárů |
          45343210-8 | Instalace a montáž CO2 zařízení na hašení požárů |
          45343220-1 | Instalace a montáž hasicích přístrojů |
          45343230-4 | Instalace a montáž rozstřikovacích systémů |
          45350000-5 | Mechanická zařízení |
          45351000-2 | Instalace a montáž technického zařízení budovy |
          45400000-1 | Práce při dokončování budov |
          45410000-4 | Omítací práce |
          45420000-7 | Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce |
          45421000-4 | Stavební zámečnictví |
          45421100-5 | Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků |
          45421110-8 | Instalace a montáž kovových dveřních a okenních rámů |
          45421111-5 | Instalace a montáž kovových dveřních rámů |
          45421112-2 | Instalace a montáž kovových okenních rámů |
          45421113-9 | Instalace a montáž kovových prahů |
          45421114-6 | Instalace a montáž kovových dveří |
          45421115-3 | Instalace a montáž kovových oken |
          45421120-1 | Instalace a montáž dveřních a okenních rámů z plastů |
          45421121-8 | Instalace a montáž dveřních rámů z plastů |
          45421122-5 | Instalace a montáž okenních rámů z plastů |
          45421123-2 | Instalace a montáž prahů z plastů |
          45421124-9 | Instalace a montáž dveří z plastů |
          45421125-6 | Instalace a montáž oken z plastů |
          45421130-4 | Instalace a montáž dřevěných dveřních a okenních rámů |
          45421131-1 | Instalace a montáž dřevěných dveřních rámů |
          45421132-8 | Instalace a montáž dřevěných okenních rámů |
          45421133-5 | Instalace a montáž dřevěných prahů |
          45421134-2 | Instalace a montáž dřevěných dveří |
          45421135-9 | Instalace a montáž dřevěných oken |
          45421140-7 | Instalace a montáž kovových truhlářských výrobků kromě dveří a oken |
          45421141-4 | Instalace a montáž příček |
          45421142-1 | Instalace a montáž okenic |
          45421143-8 | Instalace a montáž žaluzií |
          45421144-5 | Instalace a montáž markýz |
          45421145-2 | Instalace a montáž okenních rolet |
          45421146-9 | Instalace a montáž zavěšených podhledů |
          45421147-6 | Instalace a montáž mříží |
          45421148-3 | Instalace a montáž vrat |
          45421150-0 | Instalace a montáž nekovových truhlářských předmětů |
          45421151-7 | Instalace a montáž vybavených kuchyní |
          45421152-4 | Instalace a montáž příček |
          45421153-1 | Instalace a montáž vestavěného nábytku |
          45421160-3 | Instalace a montáž kování |
          45422000-1 | Tesařské práce |
          45422100-2 | Dřevěné konstrukce |
          45430000-0 | Pokládání podlahových krytin a obkládání stěn |
          45431000-7 | Obkladačské práce |
          45431100-8 | Pokládka podlahových dlaždic |
          45431200-9 | Obklady stěn |
          45432000-4 | Pokládka podlah a podlahových krytin, obklady stěn a tapetování stěn |
          45432100-5 | Pokládka podlah a podlahových krytin |
          45432110-8 | Pokládka podlah |
          45432111-5 | Pokládka poddajných podlahových krytin |
          45432112-2 | Pokládka dlažby |
          45432113-9 | Pokládka parket |
          45432114-6 | Pokládka dřevěných podlah |
          45432120-1 | Pokládka dvojitých podlah |
          45432121-8 | Počítačové podlahy |
          45432130-4 | Pokládka podlahových krytin |
          45432200-6 | Obklady a tapetování stěn |
          45432210-9 | Obklady stěn |
          45432220-2 | Tapetování stěn |
          45440000-3 | Sklenářské, malířské a natěračské práce |
          45441000-0 | Sklenářské práce |
          45442000-7 | Aplikace ochranných nátěrů |
          45442100-8 | Malířské práce |
          45442110-1 | Nátěry budov |
          45442120-4 | Nátěry a ochranné nátěry staveb |
          45442121-1 | Nátěry staveb |
          45442180-2 | Obnova nátěrů |
          45442190-5 | Odstraňování nátěrů |
          45442200-9 | Aplikace antikorozních nátěrů |
          45442210-2 | Galvanizace |
          45442300-0 | Práce spojené s ochranou povrchu |
          45450000-6 | Ostatní dokončovací stavební činnosti |
          45451000-3 | Dekorační práce |
          45451100-4 | Instalace a montáž dekorativních předmětů |
          45451200-5 | Obklady stěn |
          45451300-6 | Vnitřní zahrady |
          45452000-0 | Vnější úklidové práce |
          45452100-1 | Čištění exteriéru budov tryskáním |
          45453000-7 | Opravy a modernizace budov |
          45453100-8 | Modernizace budov |
          45454000-4 | Přestavba budov |
          45454100-5 | Rekonstrukce budov |
          45500000-2 | Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou |
          45510000-5 | Pronájem jeřábů s obsluhou. |
          45520000-8 | Pronájem zařízení na zemní práce s obsluhou |
          50000000-5 | Opravy, údržba a instalační a montážní služby |
          50100000-6 | Opravy a údržba vozidel a příslušenství k nim a související služby |
          50110000-9 | Opravy a údržba motorových vozidel a příslušenství k nim |
          50111000-6 | Řízení vozového parku, opravy a údržba |
          50111100-7 | Řízení vozového parku |
          50111110-0 | Služby spojené s vybavováním vozového parku |
          50112000-3 | Opravy a údržba automobilů |
          50112100-4 | Opravy automobilů |
          50112110-7 | Opravy karosérií vozidel |
          50112111-4 | Opravy karosérií |
          50112120-0 | Výměny skel automobilů |
          50112200-5 | Údržba a péče o automobily |
          50112300-6 | Mytí automobilů a podobné služby |
          50113000-0 | Opravy a údržba autobusů |
          50113100-1 | Opravy autobusů |
          50113200-2 | Údržba autobusů |
          50114000-7 | Opravy a údržba nákladních automobilů |
          50114100-8 | Opravy nákladních automobilů |
          50114200-9 | Údržba nákladních automobilů |
          50115000-4 | Opravy a údržba motocyklů |
          50115100-5 | Opravy motocyklů |
          50115200-6 | Údržba motocyklů |
          50116000-1 | Opravy a údržba jednotlivých částí vozidel |
          50116100-2 | Opravy elektroinstalací |
          50116200-3 | Opravy a údržba automobilových brzd a brzdových součástek |
          50116300-4 | Opravy a údržba převodových skříní |
          50116400-5 | Opravy a údržba pohonných jednotek vozidel |
          50116500-6 | Opravy pneumatik, vč. instalace a montáže a vyvažování |
          50116510-9 | Protektorování pneumatik |
          50116600-7 | Opravy a údržba startérů a spouštěčů motoru |
          50117000-8 | Přebudování a generální opravy vozidel |
          50117100-9 | Přebudování motorových vozidel |
          50117200-0 | Přebudování sanitních automobilů |
          50117300-1 | Generální opravy vozidel |
          50118000-5 | Automobilové silniční havarijní služby |
          50118100-6 | Poruchové a nehodové služby pro automobily |
          50118110-9 | Odtahování vozidel |
          50118200-7 | Poruchové a odtahové služby pro užitková vozidla |
          50118300-8 | Poruchové a odtahové služby pro autobusy |
          50118400-9 | Poruchové a odtahové služby pro motorová vozidla |
          50118500-0 | Poruchové a odtahové služby pro motocykly |
          50190000-3 | Vyřazení a likvidace vozidel |
          50200000-7 | Opravy a údržba letadel, železničního a silničního vozového parku a lodí a související služby |
          50210000-0 | Opravy, údržba a související služby týkající se letadel a dalšího zařízení |
          50211000-7 | Opravy a údržba letadel |
          50211100-8 | Údržba letadel |
          50211200-9 | Opravy letadel |
          50211210-2 | Opravy a údržba leteckých motorů |
          50211211-9 | Údržba leteckých motorů |
          50211212-6 | Opravy leteckých motorů |
          50211300-0 | Generální opravy letadel |
          50211310-3 | Generální opravy leteckých motorů |
          50212000-4 | Opravy a údržba vrtulníků |
          50220000-3 | Opravy, údržba a související služby pro železnice a jiná zařízení |
          50221000-0 | Opravy a údržba lokomotiv |
          50221100-1 | Opravy a údržba rychlostních skříní lokomotiv |
          50221200-2 | Opravy a údržba převodních skříní lokomotiv |
          50221300-3 | Opravy a údržba lokomotivních dvojkolí |
          50221400-4 | Opravy a údržba lokomotivních brzd a jejich dílů |
          50222000-7 | Opravy a údržba kolejových vozidel |
          50222100-8 | Opravy a údržba tlumičů odpružení |
          50223000-4 | Generální opravy lokomotiv |
          50224000-1 | Generální opravy kolejových vozidel |
          50224100-2 | Generální opravy sedadel kolejových vozidel |
          50224200-3 | Generální opravy osobních železničních vozů |
          50225000-8 | Údržba železničních tratí |
          50229000-6 | Vyřazení a likvidace železničních vozů |
          50230000-6 | Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby |
          50232000-0 | Údržba zařízení veřejného osvětlení a dopravních semaforů |
          50232100-1 | Údržba pouličního osvětlení |
          50232110-4 | Uvádění zařízení pouličního osvětlení do provozu |
          50232200-2 | Údržba dopravní světelné signalizace |
          50240000-9 | Opravy, údržba a služby související s lodní dopravou a jiným zařízením |
          50241000-6 | Opravy a údržba lodí |
          50241100-7 | Opravy plavidel |
          50241200-8 | Opravy trajektů |
          50242000-3 | Přestavba lodí |
          50243000-0 | Vyřazení a likvidace lodí |
          50244000-7 | Generální opravy lodí a člunů |
          50245000-4 | Zlepšování vybavení lodí |
          50246000-1 | Údržba přístavního zařízení |
          50246100-2 | Služby suchého doku |
          50246200-3 | Údržba bójí |
          50246300-4 | Opravy a údržba plovoucích konstrukcí |
          50246400-5 | Opravy a údržba plovoucích plošin |
          50300000-8 | Opravy a údržba osobních počítačů, kancelářského, telekomunikačního a audiovizuálního zařízení a související služby |
          50310000-1 | Opravy a údržba kancelářských strojů |
          50311000-8 | Opravy a údržba kancelářských účtovacích strojů |
          50311400-2 | Opravy a údržba kalkulátorů a účtovacích strojů |
          50312000-5 | Opravy a údržba výpočetní techniky |
          50312100-6 | Opravy a údržba sálových počítačů |
          50312110-9 | Údržba sálových počítačů |
          50312120-2 | Opravy sálových počítačů |
          50312200-7 | Opravy a údržba minipočítačů |
          50312210-0 | Údržba minipočítačů |
          50312220-3 | Opravy minipočítačů |
          50312300-8 | Opravy a údržba zařízení datové sítě |
          50312310-1 | Údržba zařízení datové sítě |
          50312320-4 | Opravy zařízení datové sítě |
          50312400-9 | Opravy a údržba mikropočítačů |
          50312410-2 | Údržba mikropočítačů |
          50312420-5 | Opravy mikropočítačů |
          50312500-0 | Opravy a údržba programového vybavení pro informační technologie |
          50312510-3 | Údržba programového vybavení pro informační technologie |
          50312520-6 | Opravy programového vybavení pro informační technologie |
          50312600-1 | Opravy a údržba zařízení pro informační technologie |
          50312610-4 | Údržba zařízení pro informační technologie |
          50312620-7 | Oprava zařízení pro informační technologie |
          50313000-2 | Opravy a údržba reprografické techniky |
          50313100-3 | Opravy kopírovacích strojů |
          50313200-4 | Údržba kopírovacích strojů |
          50314000-9 | Opravy a údržba faxovacích přístrojů |
          50315000-6 | Opravy a údržba telefonních záznamníků |
          50316000-3 | Opravy a údržba strojků na výdej jízdenek |
          50317000-0 | Opravy a údržba strojků na ověřování platnosti jízdenek |
          50320000-4 | Opravy a údržba osobních počítačů |
          50321000-1 | Opravy osobních počítačů |
          50322000-8 | Údržba osobních počítačů |
          50323000-5 | Opravy a údržba periferních zařízení počítačů |
          50323100-6 | Údržba periferních zařízení počítačů |
          50323200-7 | Opravy periferních zařízení počítačů |
          50324000-2 | Podpora osobních počítačů |
          50324100-3 | Údržba systémů |
          50324200-4 | Preventivní údržba |
          50330000-7 | Údržba telekomunikačních zařízení |
          50331000-4 | Opravy a údržba telekomunikačních linek |
          50332000-1 | Údržba telekomunikační infrastruktury |
          50333000-8 | Údržba radiokomunikačních zařízení |
          50333100-9 | Opravy a údržba rozhlasových vysílačů |
          50333200-0 | Opravy a údržba přístrojů pro radiotelefonii |
          50334000-5 | Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii a telegrafii |
          50334100-6 | Opravy a údržba zařízení pro drátovou telefonii |
          50334110-9 | Údržba telefonní sítě |
          50334120-2 | Aktualizace a zdokonalování telefonní sítě |
          50334130-5 | Opravy a údržba telefonních ústředen |
          50334140-8 | Opravy a údržba telefonních přístrojů |
          50334200-7 | Opravy a údržba zařízení pro drátovou telegrafii |
          50334300-8 | Opravy a údržba telexů |
          50334400-9 | Údržba komunikačních systémů |
          50340000-0 | Opravy a údržba audiovizuální techniky a optických zařízení |
          50341000-7 | Opravy a údržba televizních přístrojů |
          50341100-8 | Opravy a údržba videotextových přístrojů |
          50341200-9 | Opravy a údržba televizních vysílačů |
          50342000-4 | Opravy a údržba audiosystémů |
          50343000-1 | Opravy a údržba videosystémů |
          50344000-8 | Opravy a údržba optických přístrojů a příslušenství |
          50344100-9 | Opravy a údržba fotografických přístrojů |
          50344200-0 | Opravy a údržba kinematografických přístrojů |
          50400000-9 | Opravy a údržba zdravotnických a přesných přístrojů |
          50410000-2 | Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů |
          50411000-9 | Opravy a údržba měřících přístrojů |
          50411100-0 | Opravy a údržba vodoměrů |
          50411200-1 | Opravy a údržba plynoměrů |
          50411300-2 | Opravy a údržba elektroměrů |
          50411400-3 | Opravy a údržba tachometrů |
          50411500-4 | Opravy a údržba průmyslových časoměrných přístrojů |
          50412000-6 | Opravy a údržba zkušebních přístrojů |
          50413000-3 | Opravy a údržba kontrolních přístrojů |
          50413100-4 | Opravy a údržba zařízení na detekci plynu |
          50413200-5 | Opravy a údržba protipožárních systémů a hasicích přístrojů |
          50420000-5 | Opravy a údržba zdravotnických vč. chirurgických přístrojů |
          50421000-2 | Opravy a údržba zdravotnických přístrojů |
          50421100-3 | Opravy a údržba vozíků pro invalidy |
          50421200-4 | Opravy a údržba rentgenových přístrojů |
          50422000-9 | Opravy a údržba chirurgických přístrojů |
          50430000-8 | Opravy a údržba přesných přístrojů |
          50431000-5 | Opravy a údržba hodinek |
          50432000-2 | Opravy a údržba hodin |
          50433000-9 | Cejchovací služby |
          50500000-0 | Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob a strojního zařízení |
          50510000-3 | Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob |
          50511000-0 | Opravy a údržba čerpadel |
          50511100-1 | Opravy a údržba kapalinových čerpadel |
          50511200-2 | Opravy a údržba plynových čerpadel |
          50512000-7 | Opravy a údržba ventilů |
          50513000-4 | Opravy a údržba kohoutů |
          50514000-1 | Opravy a údržba kovových nádob |
          50514100-2 | Opravy a údržba cisteren |
          50514200-3 | Opravy a údržba nádrží |
          50514300-4 | Opravy zabudovaných potrubí ve vrtných šachtách |
          50530000-9 | Opravy a údržba strojů a zařízení |
          50531000-6 | Opravy a údržba neelektrických strojů a zařízení |
          50531100-7 | Opravy a údržba kotlů |
          50531200-8 | Údržba plynových spotřebičů |
          50531300-9 | Opravy a údržba kompresorů |
          50531400-0 | Opravy a údržba jeřábů |
          50531500-1 | Opravy a údržba těžebních souprav |
          50531510-4 | Demontáže těžebních věží |
          50532000-3 | Opravy a údržba elektrických strojů, přístrojů a souvisejícího příslušenství |
          50532100-4 | Opravy a údržba střídavých a stejnosměrných motorů |
          50532200-5 | Opravy a údržba transformátorů |
          50532300-6 | Opravy a údržba generátorů |
          50532400-7 | Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení |
          50700000-2 | Opravy a údržba technických stavebních zařízení |
          50710000-5 | Opravy a údržba elektrických a mechanických domovních instalací |
          50711000-2 | Opravy a údržba elektrických stavebních zařízení |
          50712000-9 | Opravy a údržba mechanických stavebních zařízení |
          50720000-8 | Opravy a údržba ústředního topení |
          50721000-5 | Uvádění topných zařízení do provozu |
          50730000-1 | Opravy a údržba skupin chladících zařízení |
          50740000-4 | Opravy a údržba eskalátorů |
          50750000-7 | Údržba výtahů |
          50800000-3 | Různé opravy a údržba |
          50810000-6 | Opravy klenotů |
          50820000-9 | Opravy koženého zboží |
          50821000-6 | Opravy kufrů |
          50822000-3 | Opravy bot |
          50830000-2 | Opravy oděvních výrobků a textilií |
          50840000-5 | Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémů |
          50841000-2 | Opravy a údržba zbraní |
          50842000-9 | Opravy a údržba zbraňových systémů |
          50850000-8 | Opravy a údržba nábytku |
          50860000-1 | Opravy a údržba hudebních nástrojů |
          50870000-4 | Opravy a údržba zařízení hřišť |
          50880000-7 | Opravy a údržba zařízení hotelů a restaurací |
          50881000-4 | Opravy a údržba zařízení hotelů |
          50882000-1 | Opravy a údržba zařízení restaurací |
          50883000-8 | Opravy a údržba cateringového zařízení |
          50884000-5 | Opravy a údržba kempinkových zařízení |
          50900000-4 | Instalační a montážní služby |
          50910000-7 | Instalace a montáž elektrických a mechanických zařízení |
          50911000-4 | Instalace a montáž elektrického vybavení |
          50911100-5 | Instalace a montáž střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů |
          50911110-8 | Instalace a montáž střídavých a stejnosměrných motorů |
          50911120-1 | Instalace a montáž generátorů |
          50911130-4 | Instalace a montáž transformátorů |
          50911200-6 | Instalace a montáž elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení |
          50911210-9 | Instalace a montáž elektrických rozvodných zařízení |
          50911220-2 | Instalace a montáž elektrických řídicích a spínacích zařízení |
          50912000-1 | Instalace a montáž mechanických zařízení |
          50913000-8 | Instalace a montáž parních generátorů, turbín, kompresorů a hořáků |
          50913100-9 | Instalace a montáž parních generátorů |
          50913300-1 | Instalace a montáž turbín |
          50913310-4 | Instalace a montáž plynových turbín |
          50913400-2 | Instalace a montáž kompresorů |
          50913500-3 | Instalace a montáž pecí |
          50913510-6 | Instalace a montáž hořáků |
          50913511-3 | Instalace a montáž spaloven odpadů |
          50914000-5 | Instalace a montáž motorů |
          50914100-6 | Instalace a montáž benzínových motorů |
          50914200-7 | Instalace a montáž naftových motorů |
          50914300-8 | Instalace a montáž železničních motorů |
          50914400-9 | Instalace a montáž automobilových motorů |
          50914500-0 | Instalace a montáž lodních motorů |
          50914600-1 | Instalace a montáž leteckých motorů |
          50920000-0 | Instalace a montáž měřících, kontrolních, testovacích a navigačních přístrojů |
          50921000-7 | Instalace a montáž měřících přístrojů |
          50921100-8 | Instalace a montáž časoměrných přístrojů |
          50922000-4 | Instalace a montáž kontrolních přístrojů |
          50923000-1 | Instalace a montáž testovacích přístrojů |
          50924000-8 | Instalace a montáž navigačních zařízení |
          50930000-3 | Instalace a montáž komunikačních zařízení |
          50931000-0 | Instalace a montáž rozhlasových, televizních a audiovizuálních přístrojů |
          50931100-1 | Instalace a montáž rozhlasových přístrojů |
          50931200-2 | Instalace a montáž televizních přístrojů |
          50931300-3 | Instalace a montáž zvukových zařízení |
          50931400-4 | Instalace a montáž videopřístrojů |
          50932000-7 | Instalace a montáž rozhlasových a televizních vysílačů |
          50932100-8 | Instalace a montáž rozhlasových vysílačů |
          50932200-9 | Instalace a montáž televizních vysílačů |
          50933000-4 | Instalace a montáž radiotelefonních přístrojů |
          50934000-1 | Instalace a montáž zařízení pro drátovou telefonii |
          50935000-8 | Instalace a montáž zařízení pro drátovou telegrafii |
          50940000-6 | Instalace a montáž zdravotnických vč. chirurgických přístrojů |
          50941000-3 | Instalace a montáž zdravotnických přístrojů |
          50942000-0 | Instalace a montáž chirurgických přístrojů |
          50943000-7 | Instalace a montáž laboratorních přístrojů a zařízení |
          50950000-9 | Instalace a montáž strojů a přístrojů |
          50951000-6 | Instalace a montáž strojů a zařízení pro všeobecné účely |
          50951100-7 | Instalace a montáž zdvihacích a manipulačních zařízení kromě výtahů a eskalátorů |
          50951110-0 | Instalace a montáž zdvihacích zařízení |
          50951111-7 | Instalace a montáž jeřábů |
          50951120-3 | Instalace a montáž manipulačních zařízení |
          50951130-6 | Instalace a montáž pojízdných závěsných zařízení |
          50951140-9 | Instalace a montáž speciálních dopravníků |
          50951400-0 | Instalace a montáž různých strojů pro všeobecné účely |
          50951410-3 | Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování kapalin |
          50951411-0 | Instalace a montáž přístrojů a zařízení na čištění a filtrování vody |
          50952000-3 | Instalace a montáž zemědělských a lesnických strojů |
          50952100-4 | Instalace a montáž zemědělských strojů |
          50952200-5 | Instalace a montáž lesnických strojů |
          50953000-0 | Instalace a montáž obráběcích a tvářecích strojů |
          50954000-7 | Instalace a montáž jednoúčelových strojů a zařízení |
          50954100-8 | Instalace a montáž důlních, těžebních, stavebních a metalurgických strojů |
          50954110-1 | Instalace a montáž důlních strojů |
          50954120-4 | Instalace a montáž těžebních strojů |
          50954130-7 | Instalace a montáž stavebních strojů |
          50954140-0 | Instalace a montáž metalurgických strojů |
          50954200-9 | Instalace a montáž strojů na výrobu potravin a nápojů a pro zpracování tabáku |
          50954210-2 | Instalace a montáž strojů na výrobu potravin |
          50954220-5 | Instalace a montáž strojů na výrobu nápojů |
          50954230-8 | Instalace a montáž strojů pro zpracování tabáku |
          50954300-0 | Instalace a montáž strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní a výrobků z usně |
          50954310-3 | Instalace a montáž strojů na výrobu textilu a textilních výrobků |
          50954320-6 | Instalace a montáž strojů na výrobu oděvních výrobků |
          50954330-9 | Instalace a montáž strojů na výrobu usní a výrobků z usně |
          50954340-2 | Instalace a montáž strojů pro prádelny, chemické čistírny a sušárny |
          50954400-1 | Instalace a montáž strojů na výrobu papíru a lepenky |
          50954410-4 | Instalace a montáž strojů na výrobu papíru |
          50954420-7 | Instalace a montáž strojů na výrobu lepenky |
          50955000-4 | Instalace a montáž zbraňových systémů |
          50960000-2 | Instalace a montáž počítačů a kancelářských strojů |
          50961000-9 | Instalace a montáž počítačů a zařízení pro zpracování dat |
          50961100-0 | Instalace a montáž počítačů |
          50961110-3 | Instalace a montáž technického vybavení počítačů |
          50961200-1 | Instalace a montáž zařízení pro zpracování dat |
          50962000-6 | Instalace a montáž kancelářských strojů |
          50980000-8 | Instalace a montáž kovových nádrží a nádob |
          50981000-5 | Instalace a montáž tankových zásobníků |
          50982000-2 | Instalace a montáž nádrží |
          52000000-9 | Maloobchod |
          52100000-0 | Maloobchod s potravinami |
          52200000-1 | Maloobchod s nápoji |
          52300000-2 | Maloobchod s nábytkem |
          52400000-3 | Maloobchod s oděvy |
          52500000-4 | Maloobchod se stavebním materiálem |
          52600000-5 | Maloobchod s tiskovinami |
          52700000-6 | Maloobchod s kancelářským zbožím |
          52800000-7 | Maloobchod se zahradnickými výrobky |
          52900000-8 | Maloobchod s farmaceutickými přípravky |
          55000000-0 | Pohostinství a ubytovací služby |
          55100000-1 | Ubytovací služby |
          55200000-2 | Ubytování v kempech a jiných místech mimo hotely |
          55210000-5 | Provozování turistických nocleháren |
          55220000-8 | Provozování tábořišť |
          55221000-5 | Provozování tábořišť pro karavany |
          55240000-4 | Provozování rekreačních středisek a rekreačních chat |
          55241000-1 | Provozování rekreačních středisek |
          55242000-8 | Provozování rekreačních chat |
          55243000-5 | Provozování dětských prázdninových táborů |
          55250000-7 | Krátkodobé pronajímání ubytování s vybavením |
          55260000-0 | Provozování spacích vozů |
          55270000-3 | Služby zařízení poskytujících nocleh se snídaní |
          55300000-3 | Provozování restaurací a podávání jídel |
          55310000-6 | Obsluha v restauracích |
          55311000-3 | Obsluha v restauracích pro vyhrazené zákazníky |
          55312000-0 | Obsluha v restauracích pro veřejnost |
          55320000-9 | Podávání jídel |
          55321000-6 | Příprava jídel |
          55322000-3 | Vaření jídel |
          55330000-2 | Provozování jídelen |
          55400000-4 | Podávání nápojů |
          55410000-7 | Vedení baru |
          55500000-5 | Služby závodních jídelen a zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky |
          55510000-8 | Provozování závodních jídelen |
          55511000-5 | Provozování závodních jídelen a jiných jídelen pro vyhrazené zákazníky |
          55512000-2 | Správa závodních jídelen |
          55520000-1 | Zabezpečování pohostinských služeb pro zákazníky |
          55521000-8 | Zabezpečování pohostinských služeb pro domácnosti |
          55521100-9 | Provozování pojízdných jídelen |
          55521200-0 | Dodávka jídel |
          55522000-5 | Zabezpečování pohostinských služeb pro dopravní podniky |
          55523000-2 | Zabezpečování pohostinských služeb pro jiné podniky nebo instituce |
          55523100-3 | Poskytování jídel pro školy |
          55524000-9 | Zabezpečování pohostinských služeb pro školy |
          60000000-8 | Pozemní a potrubní doprava |
          60100000-9 | Pozemní doprava |
          60110000-2 | Pozemní doprava osobní doprava |
          60111000-9 | Provozování železniční osobní dopravy |
          60112000-6 | Veřejná doprava |
          60112100-7 | Veřejná tramvajová doprava |
          60112200-8 | Veřejná autobusová doprava |
          60112300-9 | Veřejná doprava dálkovými autobusy |
          60113000-3 | Doprava pro vyhrazené zákazníky |
          60113100-4 | Školní autobusy |
          60113200-5 | Přeprava vězňů |
          60113300-6 | Přeprava pacientů |
          60113310-9 | Přeprava neakutních pacientů |
          60113400-7 | Přeprava tělesně nebo duševně postižených osob |
          60113500-8 | Přeprava starších osob |
          60114000-0 | Pravidelná přeprava cestujících |
          60115000-7 | Osobní automobilová doprava |
          60115100-8 | Taxislužba |
          60116000-4 | Jednoúčelová pozemní osobní doprava |
          60116100-5 | Nepravidelná osobní doprava |
          60116200-6 | Okružní autobusové jízdy |
          60116300-7 | Osobní přeprava vozidly taženými zvířaty |
          60117000-1 | Pronájem vozidel k přepravě osob s řidičem |
          60117100-2 | Pronájem osobních automobilů s řidičem |
          60117200-3 | Pronájem autobusů a dálkových autobusů s řidičem |
          60120000-5 | Pozemní nákladní doprava |
          60121000-2 | Železniční nákladní doprava |
          60121100-3 | Železniční přeprava chlazeného nebo mraženého zboží |
          60121200-4 | Železniční přeprava ropných produktů |
          60121300-5 | Železniční přeprava kapalin nebo plynů |
          60121400-6 | Železniční kontejnerová doprava |
          60121500-7 | Železniční poštovní doprava |
          60121600-8 | Železniční přeprava sypkých materiálů |
          60122000-9 | Silniční nákladní doprava |
          60122100-0 | Silniční nákladní doprava specializovanými vozidly |
          60122110-3 | Přeprava chladírenskými vozy |
          60122120-6 | Přeprava cisternovými vozy |
          60122130-9 | Přeprava vozy upravenými pro volně ložené zboží |
          60122140-2 | Přeprava kontejnerovými nákladními automobily |
          60122150-5 | Přeprava stěhovacími nákladními automobily |
          60122160-8 | Bezpečnostní doprava |
          60122161-5 | Přeprava pancéřovanými vozidly |
          60122170-1 | Zdravotnická doprava |
          60122200-1 | Silniční poštovní doprava |
          60122230-0 | Přeprava balíků |
          60123000-6 | Specializované přepravní služby |
          60123100-7 | Přeprava uhlí |
          60123200-8 | Přeprava ropy |
          60123300-9 | Přeprava paliv |
          60123400-0 | Přeprava plynů |
          60123500-1 | Přeprava kapalin |
          60123600-2 | Přeprava zbraní a munice |
          60123700-3 | Přeprava nákladními přívěsy |
          60129000-8 | Pronájem vozidel pro přepravu zboží s řidičem |
          60129100-9 | Pronájem nákladních automobilů s řidičem |
          60129200-0 | Pronájem automobilů pro přepravu těžkých nákladů s řidičem |
          60129300-1 | Pronájem dodávkových vozů s řidičem |
          60200000-0 | Potrubní doprava |
          60210000-3 | Potrubní přeprava ropných produktů |
          60220000-6 | Potrubní přeprava zemního plynu |
          61000000-5 | Lodní doprava |
          61100000-6 | Osobní lodní doprava |
          61110000-9 | Trajektová doprava |
          61200000-7 | Nákladní lodní doprava |
          61210000-0 | Lodní přeprava mraženého zboží |
          61220000-3 | Lodní přeprava ropy |
          61230000-6 | Lodní přeprava volně loženého zboží |
          61240000-9 | Lodní přeprava zboží v kontejnerech |
          61250000-2 | Lodní poštovní přeprava |
          61300000-8 | Služby lodí pokládajících kabely |
          61400000-9 | Dopravní činnost |
          61500000-0 | Pronájem lodního přepravního zařízení s posádkou |
          61510000-3 | Pronájem plavidel s posádkou |
          61511000-0 | Pronájem námořních plavidel s posádkou |
          61512000-7 | Pronájem vnitrozemských plavidel s posádkou |
          61513000-4 | Provoz lodí proti znečištění životního prostředí |
          61514000-1 | Provoz lodí pro těžké náklady |
          61515000-8 | Provoz pohotovostních lodí |
          61516000-5 | Provoz zásobovacích pobřežních lodí |
          61530000-9 | Pronájem člunů s posádkou |
          62000000-2 | Letecká doprava |
          62100000-3 | Pravidelná letecká doprava |
          62110000-6 | Pravidelná letecká osobní doprava |
          62120000-9 | Pravidelná letecká nákladní doprava |
          62121000-6 | Pravidelná letecká poštovní doprava |
          62122000-3 | Pravidelná letecká přeprava nákladů v kontejnerech |
          62200000-4 | Nepravidelná letecká doprava |
          62210000-7 | Nepravidelná letecká osobní doprava |
          62220000-0 | Nepravidelná letecká nákladní doprava |
          62221000-7 | Nepravidelná letecká poštovní doprava |
          62222000-4 | Nepravidelná letecká přeprava nákladů v kontejnerech |
          62230000-3 | Charterová letecká doprava |
          62240000-6 | Pronájem leteckého přepravního zařízení s posádkou |
          62241000-3 | Pronájem letadel s posádkou |
          62241100-4 | Pronájem letounů s pevnými křídly s posádkou |
          62241200-5 | Pronájem vrtulníků s posádkou |
          62300000-5 | Vesmírná doprava |
          62400000-6 | Letecké a související služby |
          62410000-9 | Provádění leteckých postřiků |
          62420000-2 | Letecké hašení lesních požárů |
          62430000-5 | Letecké záchranné služby |
          62440000-8 | Letecké služby |
          62441000-5 | Pilotní služby |
          62450000-1 | Provoz letadel |
          63000000-9 | Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur |
          63100000-0 | Manipulace s nákladem a skladování |
          63110000-3 | Manipulace s nákladem |
          63111000-0 | Manipulace s kontejnery |
          63112000-7 | Manipulace se zavazadly |
          63112100-8 | Manipulace se zavazadly cestujících |
          63112110-1 | Vyzvedávání zavazadel |
          63120000-6 | Provozování skladišť a skladů |
          63121000-3 | Skladovací a vyhledávací služby |
          63121100-4 | Skladovací služby |
          63121110-7 | Skladování plynu |
          63122000-0 | Provozování skladů |
          63200000-1 | Pomocné služby pro pozemní dopravu |
          63210000-4 | Pomocné služby pro železniční dopravu |
          63220000-7 | Pomocné služby pro silniční dopravu |
          63221000-4 | Provozování autobusových nádraží |
          63222000-1 | Provozování dálnic |
          63222100-2 | Výběr mýtného na dálnicích |
          63223000-8 | Provozování mostů a tunelů |
          63223100-9 | Provozování mostů |
          63223110-2 | Výběr mostného |
          63223200-0 | Provozování tunelů |
          63223210-3 | Výběr tunelového mýta |
          63224000-5 | Provozování parkovišť |
          63225000-2 | Provozování mostových vah |
          63226000-9 | Provozování čerpacích stanic |
          63300000-2 | Pomocné služby pro lodní dopravu |
          63310000-5 | Provozování přístavů a vodních cest a související služby |
          63311000-2 | Nakládání paliva |
          63312000-9 | Provozování přístavů |
          63313000-6 | Provozování vodních cest |
          63314000-3 | Doplňování paliva do lodí |
          63315000-0 | Provozování terminálů pro cestující |
          63320000-8 | Poskytování lodivodských služeb |
          63330000-1 | Služby kotvišť |
          63340000-4 | Navigační služby |
          63341000-1 | Určování polohy při pobřeží |
          63341100-2 | Určování polohy pomocí majákových lodí |
          63342000-8 | Služby majákových lodí |
          63343000-5 | Určování polohy pomocí bójí |
          63343100-6 | Označování bójemi |
          63344000-2 | Služby majáků |
          63350000-7 | Záchranné služby a odtah z mělčiny |
          63351000-4 | Záchrana plavidel |
          63352000-1 | Služby pohotovostních plavidel |
          63353000-8 | Odtah plavidel z mělčiny |
          63360000-0 | Různé služby na pomoc lodní přepravě |
          63361000-7 | Registrace plavidel |
          63362000-4 | Služby ledoborců |
          63363000-1 | Úschova plavidel |
          63364000-8 | Pronájem lodí |
          63365000-5 | Dočasné vyřazení lodí z provozu |
          63366000-2 | Rejdařské služby |
          63366100-3 | Spouštění lodí na vodu |
          63366200-4 | Služby dálkově řízených podvodních přístrojů |
          63367000-9 | Služby rybářských lodí |
          63368000-6 | Služby průzkumných plavidel |
          63369000-3 | Obsluha kotev |
          63370000-3 | Tažení a tlačení lodí |
          63371000-0 | Tažné služby |
          63372000-7 | Tlačné služby |
          63400000-3 | Pomocné služby pro leteckou dopravu |
          63410000-6 | Provoz letišť |
          63420000-9 | Řízení leteckého provozu |
          63430000-2 | Doplňování paliva do letadel |
          63500000-4 | Služby cestovních agentur, tour operátorů a pomoc turistům |
          63510000-7 | Provozování cestovních agentur a podobné služby |
          63511000-4 | Organizace zájezdů se soubornými službami |
          63512000-1 | Prodej jízdenek a zájezdů se soubornými službami |
          63513000-8 | Poskytování informací pro turisty |
          63514000-5 | Průvodcovské služby |
          63515000-2 | Cestovní služby |
          63516000-9 | Poradenské služby v oblasti cestování |
          63520000-0 | Služby dopravních agentur |
          63521000-7 | Služby nákladních dopravních agentur |
          63522000-4 | Služby lodních makléřů |
          63523000-1 | Přístavní a zasilatelské služby |
          63524000-8 | Příprava přepravních dokladů |
          63600000-5 | Logistické služby |
          64000000-6 | Poštovní a telekomunikační služby |
          64100000-7 | Poštovní a kurýrní služby |
          64110000-0 | Poštovní služby |
          64111000-7 | Poštovní novinové služby |
          64112000-4 | Poštovní listovní služby |
          64113000-1 | Poštovní balíkové služby |
          64114000-8 | Poštovní přepážkové služby |
          64115000-5 | Pronájem poštovních schránek |
          64116000-2 | Služby související s uskladněním poštovních zásilek |
          64120000-3 | Kurýrní služby |
          64121000-0 | Integrované kurýrní služby |
          64121100-1 | Doručování pošty |
          64121200-1 | Doručování balíků |
          64122000-7 | Vnitropodnikové poštovní a kurýrní služby |
          64200000-8 | Telekomunikační služby |
          64210000-1 | Telefonní služby a přenos dat |
          64211000-8 | Veřejné telefonní služby |
          64212000-5 | Mobilní telefonní služby |
          64213000-2 | Služby sdílené podnikové telefonní sítě |
          64214000-9 | Služby neveřejné podnikové telefonní sítě |
          64214100-0 | Pronájem satelitních okruhů |
          64214200-1 | Služby telefonních ústředen |
          64214400-3 | Pronájem veřejných telefonních linek |
          64216000-3 | Služby elektronického zpracování zpráv a dat |
          64216100-4 | Služby elektronického zpracování zpráv |
          64216110-7 | Služby elektronické výměny dat |
          64216120-0 | Služby elektronické pošty |
          64216130-3 | Dálnopisné služby |
          64216140-6 | Telegrafické služby |
          64216200-5 | Elektronické informační služby |
          64216210-8 | Informační služby s přidanou hodnotou |
          64216300-6 | Teletextové služby |
          64220000-4 | Telekomunikační služby kromě telefonů a přenosu dat |
          64221000-1 | Propojovací služby |
          64222000-8 | Teleworking |
          64223000-5 | Pagingové služby |
          64224000-2 | Telekonferenční služby |
          64225000-9 | Telekomunikační služby pro spojení letadel se zemí |
          64226000-6 | Telematické služby |
          64227000-3 | Integrované telekomunikační služby |
          64228000-0 | Televizní a rozhlasové vysílání |
          64228100-1 | Televizní vysílání |
          64228200-2 | Rozhlasové vysílání |
          65000000-3 | Veřejné služby |
          65100000-4 | Rozvod vody a související služby |
          65110000-7 | Rozvod vody |
          65111000-4 | Rozvod pitné vody |
          65120000-0 | Provoz čistíren vody |
          65130000-3 | Provoz vodovodů |
          65200000-5 | Rozvod plynu a související služby |
          65210000-8 | Rozvod plynu |
          65300000-6 | Rozvod elektřiny a související služby |
          65310000-9 | Rozvod elektřiny |
          65320000-2 | Provoz elektrických zařízení |
          65400000-7 | Dodávky a rozvod jiných zdrojů energie |
          65410000-0 | Provoz elektráren |
          65500000-8 | Provádění odečtů vodoměrů, elektroměrů a pod. |
          66000000-0 | Finanční zprostředkovatelské služby |
          66100000-1 | Finanční zprostředkovatelské služby, kromě investičního bankovnictví, pojištění a důchodového zabezpečení |
          66110000-4 | Služby centrální banky |
          66120000-7 | Vkladové služby |
          66130000-0 | Poskytování úvěrů |
          66140000-3 | Finanční leasing |
          66200000-2 | Investiční bankovnictví |
          66300000-3 | Pojištění a důchodové zabezpečení, kromě povinného sociálního zabezpečení |
          66310000-6 | Životní pojištění a individuální důchodové zabezpečení |
          66311000-3 | Životní pojištění |
          66312000-0 | Individuální důchodové zabezpečení |
          66320000-9 | Skupinové důchodové zabezpečení |
          66330000-2 | Neživotní pojištění |
          66331000-9 | Úrazové a nemocenské pojištění |
          66331100-0 | Úrazové pojištění |
          66331200-1 | Nemocenské pojištění |
          66331210-4 | Dobrovolné nemocenské pojištění |
          66331220-7 | Zdravotní pojištění |
          66332000-6 | Sdružené pojištění |
          66332100-7 | Sdružené podnikatelské pojištění |
          66333000-3 | Zákonné pojištění |
          66333100-4 | Pojištění výloh právní ochrany |
          66334000-0 | Pojistné služby vztahující se k dopravě |
          66334100-1 | Pojištění motorových vozidel |
          66334200-2 | Námořní, letecké a jiné dopravní pojištění |
          66334210-5 | Železniční pojištění |
          66334220-8 | Letecké pojištění |
          66334230-1 | Pojištění plavidel |
          66335000-7 | Pojištění nákladu |
          66336000-4 | Pojištění proti poškození nebo ztrátě |
          66336100-5 | Pojištění pro případ požáru |
          66336200-6 | Pojištění majetku |
          66336300-7 | Pojištění proti nepřízni počasí a finanční ztrátě |
          66336310-0 | Pojištění proti nepřízni počasí |
          66336320-3 | Pojištění proti finanční ztrátě |
          66336321-0 | Pojištění proti finanční újmě |
          66337000-1 | Pojištění odpovědnosti za škodu |
          66337100-2 | Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla |
          66337200-3 | Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla |
          66337300-4 | Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem plavidla |
          66337400-5 | Pojištění všeobecné odpovědnosti za škodu |
          66338000-8 | Pojištění úvěru a zárukové pojištění |
          66338100-9 | Pojištění úvěru |
          66338200-0 | Zárukové pojištění |
          66338300-1 | Pojištění řízení rizik |
          66339000-5 | Jiné neživotní pojištění |
          66339100-6 | Pojištění ropných nebo plynových plošin |
          66339200-7 | Pojištění technických rizik |
          66339300-8 | Doplňkové pojištění |
          66339400-9 | Pojištění profesní odpovědnosti |
          66400000-4 | Zajišťovací služby |
          66410000-7 | Životní zajištění |
          66420000-0 | Úrazové a nemocenské zajištění |
          66430000-3 | Jiné neživotní zajištění |
          67000000-7 | Doplňkové služby pro finanční zprostředkování |
          67100000-8 | Doplňkové služby pro finanční zprostředkování, kromě pojištění a financování důchodů |
          67110000-1 | Služby související s investičním bankovnictvím |
          67111000-8 | Fúze a akvizice |
          67112000-5 | Financování podniků a rizikové investice |
          67113000-2 | Jiné služby související s investičním bankovnictvím |
          67120000-4 | Zprostředkovatelství a související cenné papíry a komodity |
          67121000-1 | Obchodování s cennými papíry |
          67121100-2 | Důchodové investice |
          67122000-8 | Obchodování s komoditami |
          67123000-5 | Zpracovatelské a zúčtovací služby |
          67130000-7 | Správa portfolia, správa majetku a úschova cenných papírů |
          67131000-4 | Správa portfolia |
          67131100-5 | Správa financování důchodů |
          67132000-1 | Správa majetku |
          67133000-8 | Úschova cenných papírů |
          67140000-0 | Správa finančních trhů |
          67141000-7 | Provozní služby finančního trhu |
          67142000-4 | Regulační služby finančního trhu |
          67150000-3 | Jiné doplňkové služby k finančnímu zprostředkování, kromě pojištění a financování důchodů |
          67151000-0 | Finanční poradenství |
          67152000-7 | Devizové služby |
          67153000-4 | Zpracování finančních transakcí a služby zúčtovacího střediska |
          67154000-1 | Zprostředkování půjček |
          67200000-9 | Doplňkové služby k pojištění a financování důchodů |
          67210000-2 | Služby zprostředkovatelů pojištění a pojišťoven |
          67211000-9 | Služby zprostředkovatelů pojištění |
          67212000-6 | Služby pojišťoven |
          67213000-3 | Likvidace pojistných událostí |
          67220000-5 | Projednávání společných havárií |
          67230000-8 | Provádění znaleckých posudků o škodě |
          67240000-1 | Pojistně technické služby |
          67250000-4 | Provádění záchrany pojistné hodnoty |
          67260000-7 | Jiné doplňkové služby k pojištění a financování důchodů |
          67261000-4 | Poradenské služby související s pojištěním a financováním důchodů |
          67261100-5 | Poradenské služby související s pojištěním |
          67261200-6 | Poradenské služby související s financováním důchodů |
          67262000-1 | Správa financování důchodů |
          70000000-1 | Realitní služby |
          70100000-2 | Realitní služby s vlastním majetkem |
          70110000-5 | Výstavba nemovitého majetku |
          70111000-2 | Výstavba obytných nemovitostí |
          70112000-9 | Výstavba nebytových nemovitostí |
          70120000-8 | Nákup a prodej nemovitostí |
          70121000-5 | Prodej nebo koupě budov |
          70121100-6 | Prodej budov |
          70121200-7 | Koupě budov |
          70122000-2 | Prodej nebo koupě pozemků |
          70122100-3 | Prodej pozemků |
          70122110-6 | Prodej neužívaných pozemků |
          70122200-4 | Koupě pozemků |
          70122210-7 | Koupě neužívaných pozemků |
          70123000-9 | Prodej nemovitostí |
          70123100-0 | Prodej obytných nemovitostí |
          70123200-1 | Prodej nebytových nemovitostí |
          70130000-1 | Pronájem vlastního majetku |
          70200000-3 | Pronájem nebo leasing vlastního majetku |
          70210000-6 | Pronájem nebo leasing obytných nemovitostí |
          70220000-9 | Pronájem nebo leasing nebytových nemovitostí |
          70300000-4 | Služby realitních kanceláří za odměnu nebo na základě smlouvy |
          70310000-7 | Pronájem nebo prodej budov |
          70311000-4 | Pronájem nebo prodej obytných budov |
          70320000-0 | Pronájem nebo prodej pozemků |
          70321000-7 | Pronájem pozemků |
          70322000-4 | Pronájem nebo prodej nevyužitých pozemků |
          70330000-3 | Správa nemovitého majetku za odměnu nebo na základě smlouvy |
          70331000-0 | Služby bytového fondu |
          70331100-1 | Správa zařízení |
          70332000-7 | Služby nebytových prostor |
          70332100-8 | Správa pozemků |
          70332200-9 | Správa komerčního vlastnictví |
          70332300-0 | Služby průmyslového majetku |
          70333000-4 | Bytové služby |
          70340000-6 | Služby částečného podílnictví |
          72000000-5 | Počítačové a související služby |
          72100000-6 | Poradenské služby v oblasti technického vybavení počítačů |
          72110000-9 | Poradenské služby v oblasti výběru technického vybavení počítačů |
          72120000-2 | Poradenské služby v oblasti obnovy technického vybavení počítačů po havárii |
          72130000-5 | Poradenské služby v oblasti plánování počítačových pracovišť |
          72140000-8 | Poradenské služby v oblasti akceptačních testů technického vybavení počítačů |
          72150000-1 | Poradenské služby v oblasti počítačových auditů a technického vybavení počítačů |
          72200000-7 | Programování programového vybavení a poradenské služby |
          72210000-0 | Programování balíkových produktů programového vybavení |
          72211000-7 | Programování systémového a uživatelského programového vybavení |
          72212000-4 | Programování aplikačního programového vybavení |
          72220000-3 | Systémové a technické poradenské služby |
          72221000-0 | Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy |
          72222000-7 | Informační systémy nebo technologické strategické revize a plánování |
          72222100-8 | Informační systémy nebo technologické strategické potřeby |
          72222200-9 | Informační systémy nebo technologické plánování |
          72222300-0 | Služby informačních technologií |
          72223000-4 | Hodnocení požadavků informačních technologií |
          72224000-1 | Poradenské služby v oblasti řízení projektů |
          72224100-2 | Plánování implementace systémů |
          72224200-3 | Plánování systémů pro zajištění kvality |
          72225000-8 | Hodnocení a posuzování systémů pro zajištění kvality |
          72226000-5 | Poradenské služby v oblasti testování akceptace systémů programového vybavení |
          72227000-2 | Poradenské služby v oblasti integrace programového vybavení |
          72228000-9 | Poradenské služby v oblasti integrace technického vybavení počítačů |
          72230000-6 | Vývoj programového vybavení na zakázku |
          72231000-3 | Vývoj programového vybavení pro vojenské použití |
          72232000-0 | Vývoj programového vybavení pro zpracování transakcí a programového vybavení na zakázku |
          72240000-9 | Analýza systémů a programovací služby |
          72241000-6 | Specifikace kritických cílů projektu |
          72242000-3 | Poskytování výpočetních modelů |
          72243000-0 | Programování |
          72244000-7 | Prototypování |
          72245000-4 | Smluvní analýza systémů a programování |
          72246000-1 | Systémové poradenství |
          72250000-2 | Systémová údržba a podpora |
          72251000-9 | Obnova po havárii |
          72252000-6 | Počítačová archivace |
          72253000-3 | Help desk a podpůrné služby |
          72253100-4 | Help desk |
          72253200-5 | Systémová podpora |
          72254000-0 | Testování a údržba programového vybavení |
          72254100-1 | Testování systémů |
          72260000-5 | Služby programového vybavení |
          72261000-2 | Podpora programového vybavení |
          72262000-9 | Vývoj programového vybavení |
          72263000-6 | Implementace programového vybavení |
          72264000-3 | Rozmnožování programového vybavení |
          72265000-0 | Konfigurace programového vybavení |
          72266000-7 | Poradenství v oblasti programového vybavení |
          72267000-4 | Údržba programového vybavení |
          72268000-1 | Dodávka programového vybavení |
          72300000-8 | Datové služby |
          72310000-1 | Zpracování dat |
          72311000-8 | Počítačové sestavy |
          72311100-9 | Konverze dat |
          72311200-0 | Dávkové zpracování |
          72311300-1 | Počítačové sdílení času |
          72312000-5 | Zadávání dat |
          72312100-6 | Příprava dat |
          72312200-7 | Optické rozpoznávání písma |
          72313000-2 | Sběr dat |
          72314000-9 | Sběr a zařazování dat |
          72315000-6 | Správa a podpora datových sítí |
          72315100-7 | Podpora datových sítí |
          72315200-8 | Správa datových sítí |
          72316000-3 | Analýza dat |
          72317000-0 | Ukládání dat |
          72318000-7 | Přenos dat |
          72319000-4 | Poskytování dat |
          72320000-4 | Databázové služby |
          72321000-1 | Databázové služby s přidanou hodnotou |
          72322000-8 | Správa dat |
          72500000-0 | Výpočetní služby |
          72510000-3 | Počítačové řízení |
          72511000-0 | Programové vybavení pro správu sítě |
          72512000-7 | Řízení dokladů |
          72513000-4 | Automatizace administrativních prací |
          72514000-1 | Péče o počítačové zařízení |
          72514100-2 | Péče o zařízení vč. počítačových operací |
          72514200-3 | Péče o zařízení vč. vývoje počítačových systémů |
          72514300-4 | Péče o zařízení pro údržbu počítačových systémů |
          72520000-6 | Výpočetní podpora a poradenské služby |
          72521000-3 | Výpočetní podpora |
          72521100-4 | Technická výpočetní podpora |
          72530000-9 | Počítačové sítě |
          72531000-6 | Místní počítačové sítě |
          72532000-3 | Dálkové počítačové sítě |
          72540000-2 | Modernizace počítačů |
          72541000-9 | Rozšiřování počítačů |
          72541100-0 | Rozšiřování pamětí |
          72550000-5 | Audity počítačů |
          72560000-8 | Testování počítačů |
          72570000-1 | Zálohování počítačů |
          72580000-4 | Zpracování počítačových katalogů |
          72590000-7 | Odborné počítačové služby |
          72591000-4 | Vypracování smluv o úrovni podpory |
          73000000-2 | Výzkum a vývoj a související služby |
          73100000-3 | Výzkum a experimentální vývoj |
          73110000-6 | Výzkum |
          73111000-3 | Laboratorní výzkum |
          73112000-0 | Námořní výzkum |
          73120000-9 | Experimentální vývoj |
          73200000-4 | Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje |
          73210000-7 | Poradenství v oblasti výzkumu |
          73220000-0 | Poradenství v oblasti vývoje |
          73300000-5 | Návrh a realizace výzkumu a vývoje |
          74000000-9 | Architektonické, technické, stavební, právní, účetní a jiné odborné služby |
          74100000-0 | Právní, účetní, revizní, obchodní, řídicí a související služby |
          74110000-3 | Právní služby |
          74111000-0 | Právní poradenství a zastupování |
          74111100-1 | Právní poradenství |
          74111200-2 | Právní zastupování |
          74112000-7 | Poradenství v oblasti patentů a autorských práv |
          74112100-8 | Poradenství v oblasti autorských práv |
          74112110-1 | Poradenství v oblasti autorských práv k programového vybavení počítačů |
          74113000-4 | Právní dokumentace a ověřování listin |
          74113100-5 | Dokumentační činnost |
          74113200-6 | Ověřování listin |
          74113210-9 | Ověřování elektronického podpisu |
          74114000-1 | Právní poradenství a informace |
          74120000-6 | Účetní, revizní a peněžní služby |
          74121000-3 | Účetní a revizní služby |
          74121100-4 | Účetní služby |
          74121110-7 | Vedení účetnictví |
          74121112-1 | Vedení mzdového účetnictví |
          74121113-8 | Evidence prodeje a nákupu |
          74121120-0 | Sestavování finančních výkazů |
          74121200-5 | Provádění revizí |
          74121210-8 | Provádění finanční kontroly |
          74121220-1 | Provádění interních auditů |
          74121230-4 | Provádění zákonných auditů |
          74121240-7 | Revize při zpronevěrách |
          74121250-0 | Kontrola účetnictví |
          74122000-0 | Finanční služby |
          74122100-1 | Daňové poradenství |
          74122200-2 | Příprava daňových přiznání |
          74130000-9 | Průzkum trhu, veřejného mínění a přidružených služeb |
          74131000-6 | Průzkum trhu |
          74131100-7 | Průzkum služeb |
          74131110-0 | Plán průzkumu |
          74131120-3 | Realizace průzkumu |
          74131121-0 | Telefonický průzkum |
          74131130-6 | Analýza průzkumu |
          74131200-8 | Ekonomický průzkum |
          74131300-9 | Testování trhu |
          74131400-0 | Hodnocení výkonnosti |
          74131500-1 | Studie proveditelnosti |
          74131600-2 | Společenskovědní výzkum |
          74132000-3 | Průzkum veřejného mínění |
          74133000-0 | Statistické služby |
          74140000-2 | Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby |
          74141000-9 | Obchodní a podnikové poradenství |
          74141100-0 | Všeobecné podnikové poradenství |
          74141110-3 | Poradenství v oblasti obchodního rozvoje |
          74141200-1 | Poradenství v oblasti finančního řízení |
          74141300-2 | Poradenství v oblasti marketingového řízení |
          74141400-3 | Poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů |
          74141500-4 | Poradenství v oblasti řízení výroby |
          74141510-7 | Poradenství v oblasti zabezpečování kvality |
          74141520-0 | Poradenství v oblasti plánování |
          74141600-5 | Práce s veřejností |
          74141610-8 | Řízení práce s veřejností |
          74141620-1 | Poradenství v oblasti práce s veřejností |
          74141700-6 | Poradenství v oblasti bezpečnosti |
          74141800-7 | Poradenství v oblasti nákupu zboží |
          74141900-8 | Poradenství v oblasti vlivu na životní prostředí |
          74142000-6 | Manažerské poradenství |
          74142100-7 | Řízení jiných než stavebních projektů |
          74142110-0 | Dohled nad jinými než stavebními projekty |
          74142120-3 | Návrh jiných než stavebních projektů |
          74142200-8 | Arbitráže a smírčí řízení |
          74150000-5 | Řízení zásob |
          74200000-1 | Architektonické, technické, stavební a přidružené technické poradenské služby |
          74210000-4 | Technické poradenské služby |
          74220000-7 | Architektonické a související služby |
          74221000-4 | Architektonické poradenství |
          74222000-1 | Architektonická řešení |
          74222100-2 | Architektonické služby pro budovy |
          74222200-3 | Architektonické služby pro venkovní prostory |
          74222300-4 | Architektonické služby pro přístavbu budov |
          74223000-8 | Organizace architektonických soutěží |
          74224000-5 | Architektonické, technické a plánovací služby |
          74225000-2 | Architektonické, technické a zeměměřičské služby |
          74225100-3 | Architektonické služby a stavební dozor |
          74230000-0 | Technické služby |
          74231000-7 | Poradenské inženýrství a stavební služby |
          74231100-8 | Poradenství v oblasti stavebního inženýrství |
          74231110-1 | Podpora stavebního inženýrství |
          74231120-4 | Poradenství v oblasti dopravních systémů |
          74231121-1 | Poradenství v oblasti dopravního stavitelství |
          74231122-8 | Dopravní stavitelství |
          74231123-5 | Železniční stavitelství |
          74231124-2 | Letištní stavitelství |
          74231130-7 | Poradenství v oblasti infrastruktury |
          74231200-9 | Poradenství v oblasti pozemního stavitelství |
          74231300-0 | Poradenství v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí |
          74231310-3 | Poradenství v oblasti ochrany proti hluku |
          74231320-6 | Poradenství v oblasti zvukové izolace a prostorové akustiky |
          74231330-9 | Poradenství v oblasti čištění odpadních vod |
          74231400-1 | Energetické a související služby |
          74231410-4 | Služby v oblasti elektrické energie |
          74231420-7 | Správní služby při zabezpečování energie |
          74231430-0 | Poradenství v oblasti energetické účinnosti |
          74231431-7 | Topná zařízení pro budovy |
          74231500-2 | Stavební služby |
          74231510-5 | Poradenství v oblasti stavebních materiálů |
          74231520-8 | Stavební poradenství |
          74231521-5 | Poradenství v oblasti stavebních služeb |
          74231530-1 | Stavební geodézie |
          74231540-4 | Stavební dozor |
          74231600-3 | Poradenství v oblasti telekomunikací |
          74231700-4 | Poradenství v oblasti ochrany před riziky a boje s nimi |
          74231710-7 | Poradenství v oblasti ochrany před požárem a výbuchem a boje s nimi |
          74231720-0 | Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví |
          74231721-7 | Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví |
          74231800-5 | Poradenské a konzultační inženýrství |
          74231810-8 | Údržba umělého a přirozeného osvětlení budov |
          74231900-6 | Služby soudních znalců |
          74232000-4 | Technické projektování |
          74232100-5 | Technické projekty pro mechanické a elektrické instalace budov |
          74232110-8 | Hospodárnost budov |
          74232120-1 | Projektování topných systémů |
          74232200-6 | Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací |
          74232210-9 | Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce |
          74232220-2 | Projektování potrubí |
          74232230-5 | Projektování mostů |
          74232240-8 | Projektování přehrad |
          74232250-1 | Technické projekty pro dopravní instalace |
          74232300-7 | Inženýrské projektování pro průmyslové procesy a produkci |
          74232310-0 | Projektování energetických rozvodných sítí |
          74232320-3 | Technické projektování závodů |
          74232400-8 | Měření objemu vykonaných prací |
          74232500-9 | Projektování základů |
          74232600-0 | Služby pomocných budov |
          74232700-1 | Projektování nosných konstrukcí |
          74232800-2 | Verifikace projektů nosných konstrukcí |
          74233000-1 | Různé technické služby |
          74233100-2 | Technické služby pro vrtné kaly |
          74233200-3 | Geotechnické služby |
          74233300-4 | Strojírenské služby |
          74233400-5 | Strojírenské a elektrotechnické služby |
          74233500-6 | Technické studie |
          74233600-7 | Služby technické podpory |
          74233700-8 | Poskytování služby v oblasti ochrany proti korozi |
          74240000-3 | Integrované technické služby |
          74250000-6 | Územní plánování a architektura krajiny |
          74251000-3 | Územní plánování |
          74252000-0 | Architektura krajiny |
          74252100-1 | Zahradní architektura |
          74260000-9 | Stavební služby |
          74261000-6 | Průzkum stavenišť |
          74262000-3 | Stavební dohled |
          74262100-4 | Dohled na staveništi |
          74263000-0 | Stavební poradenství |
          74264000-7 | Řízení staveb |
          74264100-8 | Řízení stavebních projektů |
          74270000-2 | Vědecké a technické inženýrské služby |
          74271000-9 | Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum |
          74271100-0 | Úprava a analýza vrtného vzorku jádra |
          74271200-1 | Geologické a geofyzikální poradenství |
          74271210-4 | Geofyzikální poradenství |
          74271220-7 | Geologické poradenství |
          74271300-2 | Mikropaleontologická analýza |
          74271400-3 | Petrofyzikální interpretace |
          74271500-4 | Geologický průzkum |
          74271600-5 | Předpovídání počasí |
          74271700-6 | Vědecký průzkum |
          74271710-9 | Geofyzikální průzkum |
          74271711-6 | Geofyzikální průzkum archeologických nalezišť |
          74271720-2 | Geologický průzkum |
          74271800-7 | Topografické služby |
          74271810-0 | Topografický průzkum archeologických nalezišť |
          74271900-8 | Vyhledávání podzemní vody |
          74272000-6 | Podzemní průzkum |
          74272100-7 | Seizmické služby |
          74272110-0 | Seizmografický průzkum |
          74272111-7 | Získávání seizmografických dat |
          74272112-4 | Shromažďování seizmografických dat |
          74272113-1 | Seizmické zpracování |
          74272300-9 | Magnetometrický průzkum |
          74273000-3 | Povrchový průzkum |
          74273100-4 | Hydrografický průzkum |
          74273200-5 | Vyměřovací služby |
          74274000-0 | Tvorba map |
          74274100-1 | Digitální mapování |
          74274200-2 | Letecké mapování |
          74274300-3 | Katastrální měření |
          74274400-4 | Hydrografické služby |
          74274500-5 | Vyměřovací služby na moři |
          74275000-7 | Provádění průzkumu |
          74275100-8 | Fotogrammetrické služby |
          74275200-9 | Kartografický průzkum |
          74276000-4 | Technické služby |
          74276100-5 | Technická kontrola |
          74276200-6 | Technická asistence |
          74276300-7 | Technická podpora |
          74276400-8 | Technické plánování |
          74300000-2 | Testování, inspekce, analýza, monitorování a kontrola |
          74310000-5 | Technické testování a analýza |
          74311000-2 | Testování a analýza složení a čistoty |
          74312000-9 | Analytické služby |
          74312100-0 | Technická analýza |
          74313000-6 | Technická inspekce a testování |
          74313100-7 | Technická inspekce |
          74313110-0 | Inspekce strojního zařízení |
          74313120-3 | Odborné inspekce automobilů |
          74313130-6 | Odborné inspekce budov |
          74313140-9 | Odborné inspekce inženýrských staveb |
          74313141-6 | Inspekce potrubí |
          74313142-3 | Inspekce námořní bezpečnosti |
          74313143-0 | Testování těsnosti |
          74313144-7 | Monitorování průtoku |
          74313145-4 | Inspekce mostů |
          74313146-1 | Inspekce přehrad |
          74313147-8 | Inspekce železničních tratí |
          74313200-8 | Technické testování |
          74313210-1 | Testování ventilů |
          74313220-4 | Nedestruktivní testování |
          74320000-8 | Monitorování a kontrola |
          74321000-5 | Řízení silničního provozu |
          74321100-6 | Monitorování silničního provozu |
          74322000-2 | Monitorování železniční dopravy |
          74323000-9 | Kontrola kvality |
          74323100-0 | Zajištění kvality |
          74400000-3 | Reklamní a marketingové služby |
          74410000-6 | Reklamní služby |
          74411000-3 | Reklamní poradenství |
          74412000-0 | Řízení reklamy |
          74420000-9 | Marketingové služby |
          74421000-6 | Přímý marketing |
          74422000-3 | Propagační služby |
          74423000-0 | Služby zákazníkům |
          74423100-1 | Průzkum zákazníků |
          74423110-4 | Průzkum spokojenosti zákazníků |
          74423200-2 | Péče o zákazníky |
          74423210-5 | Program věrných zákazníků |
          74500000-4 | Nábor pracovních sil a zajišťování personálu |
          74510000-7 | Umísťování pracovníků |
          74511000-4 | Vyhledávání zaměstnání |
          74512000-1 | Umísťování pomocného kancelářského personálu |
          74513000-8 | Přeložení zaměstnanců |
          74520000-0 | Zajišťování personálu |
          74521000-7 | Zajišťování kancelářského personálu |
          74522000-4 | Zajišťování pomocného personálu |
          74523000-1 | Zajišťování provozních nebo továrních dělníků |
          74524000-8 | Zajišťování ošetřovatelského personálu |
          74525000-5 | Zajišťování zdravotního personálu |
          74530000-3 | Nábor zaměstnanců |
          74540000-6 | Personální služby kromě rozmísťování a zajišťování personálu |
          74541000-3 | Personální a mzdové služby |
          74542000-0 | Vzdělávání zaměstnanců |
          74543000-7 | Rozvoj zaměstnanců |
          74600000-5 | Vyhledávací a bezpečnostní služby |
          74610000-8 | Bezpečnostní služby |
          74611000-5 | Monitorovací poplašná zařízení |
          74613000-9 | Strážní služby |
          74614000-6 | Provádění dozoru |
          74614100-7 | Sledovací systémy |
          74614110-0 | Sledování uprchlíků |
          74615000-3 | Hlídkování |
          74620000-1 | Vyšetřování |
          74700000-6 | Úklidové služby |
          74710000-9 | Úklid v ubytovacích zařízeních |
          74720000-2 | Úklid v průmyslových zařízeních |
          74721000-9 | Deratizace a hubení škůdců |
          74721100-0 | Deratizace |
          74721200-1 | Hubení škůdců |
          74721210-4 | Hubení hlodavců |
          74721300-2 | Dezinfekce |
          74722000-6 | Čištění oken |
          74724000-0 | Čištění pecí a komínů |
          74730000-5 | Specializované úklidové služby |
          74731000-2 | Stavební úklid |
          74731100-3 | Čištění trubkových konstrukcí tryskáním |
          74732000-9 | Čištění nádrží |
          74732100-0 | Čištění bazénů |
          74735000-0 | Čištění parkovišť |
          74740000-8 | Různé úklidové služby |
          74741000-5 | Čištění telefonních zařízení |
          74742000-2 | Čištění dopravních zařízení |
          74743000-9 | Čištění kancelářských strojů |
          74744000-6 | Čištění popelnic |
          74750000-1 | Úklid kanceláří |
          74760000-4 | Úklid škol |
          74800000-7 | Různé provozní a s podnikáním související služby |
          74810000-0 | Fotografické a doplňkové služby |
          74811000-7 | Fotografické služby |
          74811100-8 | Reklamní fotografie |
          74811200-9 | Letecká fotografie |
          74811300-0 | Specializovaná fotografie |
          74811310-3 | Fotografování podzemních vrtů |
          74811320-6 | Podvodní fotografie |
          74811330-9 | Mikrofilmování |
          74811340-2 | Rentgenování |
          74812000-4 | Zpracování fotografií |
          74813000-1 | Restaurování, kopírování a retušování fotografií |
          74820000-3 | Balení a související služby |
          74821000-0 | Balení |
          74830000-6 | Sekretářské a související služby |
          74831000-3 | Pomocné kancelářské služby |
          74831100-4 | Telefonní služby pro nepřítomné účastníky |
          74831110-7 | Služby telefonistek |
          74831120-0 | Call centra |
          74831200-5 | Reprografické služby |
          74831210-8 | Kopírovací služby |
          74831300-6 | Překladatelské služby |
          74831400-7 | Tlumočnické služby |
          74831500-8 | Psaní, zpracování textů a stolní typografie |
          74831510-1 | Psaní textů |
          74831520-4 | Zpracování textů |
          74831530-7 | Stolní typografie |
          74831600-9 | Evidence |
          74832000-0 | Sestavování adresářů a poštovní služby |
          74832100-1 | Poštovní služby |
          74840000-9 | Speciální návrhářské služby |
          74841000-6 | Výzdoba interiérů |
          74842000-3 | Návrh interiérů |
          74843000-0 | Pomocné návrhářské služby |
          74844000-7 | Návrh nábytku |
          74850000-2 | Inkasní služby |
          74851000-9 | Výběr mýtného |
          74860000-5 | Organizace výstav, veletrhů a kongresů |
          74861000-2 | Organizace seminářů |
          74870000-8 | Různé služby pro podniky |
          74871000-5 | Kontrola stavu zásob |
          74872000-2 | Recepční služby |
          74873000-9 | Správa staveb a zařízení |
          74873100-0 | Správa zařízení |
          74874000-6 | Správa smluv |
          74875000-3 | Správa knihoven |
          74875100-4 | Archivace |
          74875200-5 | Katalogizace |
          74876000-0 | Služby pro obchodní organizace |
          74877000-7 | Zajišťování obchodních cest |
          75000000-6 | Administrativa, ochrana a sociální zabezpečení |
          75100000-7 | Administrativní služby |
          75110000-0 | Služby pro širokou veřejnost |
          75111000-7 | Správní a legislativní služby |
          75111100-8 | Správní služby |
          75111200-9 | Legislativní služby |
          75112000-4 | Administrativní služby pro podnikatelskou činnost |
          75112100-5 | Administrativa rozvojových projektů |
          75120000-3 | Administrativní služby správních orgánů |
          75121000-0 | Administrativa výchovných zařízení |
          75122000-7 | Administrativa služeb zdravotní péče |
          75123000-4 | Administrativa bytové výstavby |
          75124000-1 | Administrativa rekreačních, kulturních a náboženských služeb |
          75125000-8 | Administrativní služby vztahující se k cestovnímu ruchu |
          75130000-6 | Podpůrné služby pro vládní instituce |
          75131000-3 | Služby pro vládní instituce |
          75131100-4 | Personální služby pro vládní instituce |
          75200000-8 | Zajišťování služeb pro veřejnost |
          75210000-1 | Zahraniční záležitosti a jiné služby |
          75211000-8 | Zahraniční záležitosti |
          75211100-9 | Diplomatické služby |
          75211110-2 | Konzulární služby |
          75211200-0 | Služby související se zahraniční hospodářskou pomocí |
          75211300-1 | Služby související se zahraniční vojenskou pomocí |
          75220000-4 | Obranné služby |
          75221000-1 | Vojenská obrana |
          75222000-8 | Civilní obrana |
          75230000-7 | Právní služby |
          75231000-4 | Soudní služby |
          75231100-5 | Administrativní služby související se soudními dvory |
          75231200-6 | Služby související s vězněním nebo nápravou zločinců |
          75231210-9 | Péče o vězně |
          75231220-2 | Doprovod vězňů |
          75231230-5 | Vězeňství |
          75231240-8 | Probační služby |
          75240000-0 | Veřejná bezpečnost, právní a pořádkové služby |
          75241000-7 | Veřejná bezpečnost |
          75241100-8 | Služby policie |
          75242000-4 | Veřejné právo a pořádkové služby |
          75242100-5 | Zajišťování veřejného pořádku |
          75242110-8 | Služby soudních úředníků |
          75250000-3 | Požární ochrana a záchranné služby |
          75251000-0 | Požární ochrana |
          75251100-1 | Hašení požárů |
          75251110-4 | Prevence požárů |
          75251120-7 | Hašení lesních požárů |
          75252000-7 | Záchranné služby |
          75300000-9 | Povinné sociální zabezpečení |
          75310000-2 | Poskytování dávek |
          75311000-9 | Dávky v nemoci |
          75312000-6 | Dávky v mateřství |
          75313000-3 | Dávky v invaliditě |
          75313100-4 | Dávky při dočasné invaliditě |
          75314000-0 | Dávky podpory v nezaměstnanosti |
          75320000-5 | Systém důchodového zabezpečení vládních zaměstnanců |
          75330000-8 | Rodinné přídavky |
          75340000-1 | Přídavky na děti |
          76000000-3 | Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu |
          76100000-4 | Odborné služby pro plynárenský průmysl |
          76110000-7 | Služby související se získáváním zemního plynu |
          76111000-4 | Zplyňování zkapalněného zemního plynu |
          76120000-0 | Potápěčské služby související se získáváním plynu |
          76200000-5 | Odborné služby pro ropný průmysl |
          76210000-8 | Služby související s těžbou ropy |
          76211000-5 | Závěsné vypažování |
          76211100-6 | Oplášťování potrubí |
          76211200-7 | Analýza vrtných kalů |
          76300000-6 | Provádění vrtů |
          76310000-9 | Vrtné práce související se získáváním plynu |
          76320000-2 | Vrtné práce v moři |
          76330000-5 | Provádění turbínových vrtů |
          76340000-8 | Jádrové vrtání |
          76400000-7 | Umísťování vrtných souprav |
          76410000-0 | Vyztužování vrtných šachet a potrubí |
          76411000-7 | Vypažení vrtů |
          76420000-3 | Betonování ve vrtných šachtách |
          76430000-6 | Vrtání šachet a podpora produkce |
          76431000-3 | Vrtání sond |
          76440000-9 | Vyměřování vrtných šachet |
          76450000-2 | Správa vrtů |
          76460000-5 | Podpůrné služby související s vrty |
          76470000-8 | Analýzy související s vrty |
          76480000-1 | Kladení potrubí |
          76490000-4 | Dokončování vrtných šachet |
          76491000-1 | Uzavírání vrtných šachet |
          76492000-8 | Seřizování vrtů |
          76500000-8 | Služby na souši i na moři |
          76510000-1 | Práce na souši |
          76520000-4 | Služby na moři |
          76521000-1 | Instalace a montáž na moři |
          76522000-8 | Zásobování plavidel na moři |
          76530000-7 | Služby související s vrtnými šachtami |
          76531000-4 | Hlubinná těžba |
          77000000-0 | Zemědělské a lesnické služby vč. zahradnických |
          77100000-1 | Zemědělské služby |
          77110000-4 | Služby související se zemědělskou produkcí |
          77111000-1 | Pronájem zemědělských strojů s obsluhou |
          77112000-8 | Pronájem žacích strojů nebo zemědělského zařízení s obsluhou |
          77120000-7 | Kompostovací služby |
          77200000-2 | Služby v oblasti lesnictví |
          77210000-5 | Služby v oblasti těžby dřeva |
          77211000-2 | Služby související s těžbou dřeva |
          77211100-3 | Služby při těžbě řeziva |
          77211200-4 | Přeprava kmenů v lese |
          77211300-5 | Klučení stromů |
          77211400-6 | Kácení stromů |
          77211500-7 | Péče o lesní porost |
          77211600-8 | Vysazování stromů |
          77220000-8 | Impregnace dřeva |
          77230000-1 | Služby související s lesnictvím |
          77231000-8 | Služby lesní správy |
          77300000-3 | Zahradnické služby |
          77310000-6 | Služby vysazování a údržby zelených ploch |
          77311000-3 | Služby související s údržbou okrasných zahrad a parků |
          77312000-0 | Služby související s odstraňováním plevele |
          77312100-1 | Služby související s hubením plevele |
          77313000-7 | Služby při údržbě parků |
          77314000-4 | Služby při údržbě pozemků |
          77314100-5 | Zatravňovací služby |
          77315000-1 | Vysazování |
          77320000-9 | Služby související s údržbou sportovních hřišť |
          77330000-2 | Květinářské služby |
          77340000-5 | Prořezávání stromů a zastřihování živých plotů |
          77341000-2 | Prořezávání stromů |
          77342000-9 | Zastřihávání živých plotů |
          77400000-4 | Zoologické služby |
          77500000-5 | Chovatelské služby (kromě veterinárních) |
          77510000-8 | Služby související s chovem divokých zvířat |
          77600000-6 | Služby v oblasti lovu |
          77610000-9 | Služby při odchytu divokých zvířat |
          77700000-7 | Služby související s rybolovem |
          78000000-7 | Vydavatelské, tiskařské a související služby |
          78100000-8 | Tiskařské služby |
          78110000-1 | Tisk knih |
          78111000-8 | Tisk adresářů |
          78112000-5 | Tisk sešitů |
          78113000-2 | Tisk diářů |
          78113100-3 | Tisk osobních kalendářů |
          78114000-9 | Tisk poznámkových bloků |
          78114100-0 | Tisk brožur |
          78114200-1 | Tisk poznámkových podložek |
          78114300-2 | Tisk dopisových bloků |
          78114400-3 | Tisk psacích podložek |
          78115000-6 | Tisk reklamních materiálů |
          78115100-7 | Tisk obchodních katalogů |
          78116000-3 | Tisk rejstříků |
          78117000-0 | Tisk účetních knih |
          78118000-7 | Tisk objednávkových knih |
          78119000-4 | Tisk příjmových dokladů |
          78120000-4 | Tisk papírových psacích potřeb |
          78121000-1 | Tisk obálek |
          78122000-8 | Tisk poznámkového papíru |
          78122100-9 | Tisk přímopropisovacích sešitů s vloženými uhlovými papíry |
          78123000-5 | Tisk alb na vzorky nebo pro sběratele |
          78124000-2 | Tisk rychlovazačů, složek a obalů na složky |
          78125000-9 | Tisk vizitek |
          78130000-7 | Tisk cenin |
          78131000-4 | Tisk průkazů |
          78132000-1 | Tisk bankovek |
          78133000-8 | Tisk akciových certifikátů |
          78134000-5 | Tisk šekových formulářů |
          78135000-2 | Tisk nových známek |
          78135100-3 | Tisk orazítkovaného papíru |
          78136000-9 | Tisk stravenek |
          78140000-0 | Tisk formulářů |
          78141000-7 | Tisk vícestránkových formulářů |
          78142000-4 | Tisk formulářů v kontinuální formě |
          78150000-3 | Tisk lístků |
          78151000-0 | Tisk vstupenek |
          78152000-7 | Tisk jízdenek a letenek |
          78153000-4 | Tisk lístků s magnetickým proužkem |
          78160000-6 | Tisk kalendářů |
          78170000-9 | Tisk rozvrhů |
          78180000-2 | Tisk novin |
          78190000-5 | Tisk plakátů |
          78200000-9 | Činnosti související s tiskem |
          78210000-2 | Dokončovací tiskařské práce |
          78220000-5 | Sazečské práce |
          78221000-2 | Příprava tiskařských desek |
          78222000-9 | Hlubotisk |
          78223000-6 | Služby týkající se sazby |
          78224000-3 | Litografické služby |
          78225000-0 | Služby v oblasti grafického designu |
          78230000-8 | Služby v oblasti tisku a jeho doručování |
          78240000-1 | Tiskařské a distribuční služby |
          78300000-0 | Nakladatelské služby |
          78310000-3 | Vázání a konečné zpracování knih |
          78311000-0 | Konečné zpracování knih |
          78312000-7 | Vázání knih |
          78400000-1 | Předplatitelské služby |
          80000000-4 | Vzdělávání |
          80100000-5 | Základní vzdělávání |
          80110000-8 | Předškolní vzdělávání |
          80200000-6 | Středoškolské vzdělávání |
          80210000-9 | Technické a praktické středoškolské vzdělávání |
          80211000-6 | Technické středoškolské vzdělávání |
          80212000-3 | Praktické středoškolské vzdělávání |
          80220000-2 | Vzdělávání pro tělesně nebo duševně postižené studenty |
          80300000-7 | Vyšší vzdělávání |
          80310000-0 | Vzdělávání mládeže |
          80320000-3 | Zdravotnické vzdělávání |
          80330000-6 | Bezpečnostní vzdělávání |
          80340000-9 | Speciální vzdělávání |
          80400000-8 | Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání |
          80410000-1 | Různé školy |
          80411000-8 | Autoškoly |
          80411100-9 | Řidičské zkoušky |
          80411200-0 | Řidičské kurzy |
          80412000-5 | Letecké školy |
          80413000-2 | Školy plachtění |
          80414000-9 | Školy potápění |
          80415000-6 | Lyžařské školy |
          80420000-4 | Školení |
          80421000-1 | Odborná školení |
          80421100-2 | Školení zaměstnanců |
          80422000-8 | Školicí zařízení |
          80422100-9 | Vzdělávací programy |
          80422200-0 | Vzdělávací semináře |
          80423000-5 | Praktické vzdělávání |
          80423100-6 | Pracovní zaškolení a technický výcvik |
          80423110-9 | Pracovní zaškolení |
          80423120-2 | Technický výcvik |
          80423200-7 | Výcvik vedoucích pracovníků |
          80423300-8 | Seznamovací počítačové kurzy pro uživatele |
          80423310-1 | Počítačová školení |
          80423320-4 | Počítačové kurzy |
          80424000-2 | Ekologická školení |
          80425000-9 | Bezpečnostní školení |
          80426000-6 | Zdravotní školení a školení první pomoci |
          80426100-7 | Zdravotní školení |
          80426200-8 | Školení první pomoci |
          80427000-3 | Školení osobního rozvoje |
          80428000-0 | Poskytování jazykových kurzů |
          80430000-7 | Vzdělávání dospělých na univerzitní úrovní |
          80490000-5 | Provoz vzdělávacích středisek |
          85000000-9 | Zdravotní a sociální péče |
          85100000-0 | Zdravotnické zabezpečení |
          85110000-3 | Služby nemocnic a související služby |
          85111000-0 | Služby nemocnic |
          85111100-1 | Chirurgické služby v nemocnicích |
          85111200-2 | Zdravotnické služby v nemocnicích |
          85111300-3 | Gynekologické služby v nemocnicích |
          85111320-9 | Porodnické služby v nemocnicích |
          85111400-4 | Rehabilitační služby v nemocnicích |
          85111500-5 | Psychiatrické služby v nemocnicích |
          85111600-6 | Ortopedické služby v nemocnicích |
          85111700-7 | Kyslíková terapie |
          85111800-8 | Patologie |
          85112000-7 | Podpora nemocnic |
          85112100-8 | Ložní prádlo pro nemocnice |
          85120000-6 | Lékařská praxe a související služby |
          85121000-3 | Lékařská praxe |
          85121100-4 | Všeobecní lékaři |
          85121110-7 | Všeobecní dětští lékaři |
          85121200-5 | Služby odborných lékařů |
          85121300-6 | Chirurgické služby |
          85130000-9 | Zubní lékařství a související služby |
          85131000-6 | Zubní lékařství |
          85131100-7 | Ortodontické služby |
          85131110-0 | Ortodontická chirurgie |
          85140000-2 | Různé zdravotnické služby |
          85141000-9 | Sužby poskytované zdravotním personálem |
          85141100-0 | Služby poskytované porodními asistentkami |
          85141200-1 | Služby poskytované sestrami |
          85141210-4 | Domácí lékařské ošetření |
          85141211-1 | Domácí dialýza |
          85141212-8 | Dialýza |
          85141220-7 | Poradenské služby poskytované sestrami |
          85142000-6 | Služby středního zdravotního personálu |
          85142100-7 | Fyzioterapeutické služby |
          85142200-8 | Homeopatické služby |
          85142300-9 | Hygienické služby |
          85142400-0 | Dodávka pomůcek při inkontinenci do bytu |
          85143000-3 | Sanitní služby |
          85144000-0 | Obytná zdravotnická zařízení |
          85144100-1 | Domácí ošetřování |
          85145000-7 | Služby poskytované lékařskými laboratořemi |
          85146000-4 | Služby poskytované krevními bankami |
          85146100-5 | Služby poskytované spermabankami |
          85146200-6 | Služby poskytované bankami transplantačních orgánů |
          85147000-1 | Závodní zdravotní péče |
          85148000-8 | Lékařská analýza |
          85149000-5 | Lékárenské služby |
          85200000-1 | Veterinární služby |
          85300000-2 | Sociální péče a související služby |
          85310000-5 | Sociální péče |
          85311000-2 | Ústavní sociální péče |
          85311100-3 | Sociální zařízení pro starší občany |
          85311200-4 | Sociální zařízení pro tělesně nebo duševně postižené |
          85311300-5 | Sociální zařízení pro děti a mládež |
          85312000-9 | Mimoústavní sociální péče |
          85312100-0 | Pečovatelská služba |
          85312110-3 | Péče o děti |
          85312120-6 | Péče o tělesně nebo duševně postižené děti a mladé lidi |
          85312300-2 | Pomocné a poradenské služby |
          85312310-5 | Pomocné služby |
          85312320-8 | Poradenské služby |
          85312330-1 | Pomoc při plánování rodiny |
          85312400-3 | Mimoústavní pečovatelské služby |
          85312500-4 | Rehabilitační služby |
          85312510-7 | Rehabilitace při nemocech z povolání |
          85320000-8 | Služby obyvatelstvu |
          85321000-5 | Administrativní služby obyvatelstvu |
          85322000-2 | Komunální programy činnosti |
          85323000-9 | Zdravotnické služby veřejnosti |
          90000000-7 | Kanalizace, odstraňování odpadu, hygienická zařízení a ekologické služby |
          90100000-8 | Kanalizace a sběr a odvoz odpadu |
          90110000-1 | Kanalizace |
          90111000-8 | Sbírání a čištění odpadních vod |
          90111100-9 | Sbírání odpadních vod |
          90111200-0 | Čištění odpadních vod |
          90111300-1 | Likvidace odpadních vod |
          90112000-5 | Čištění kalových jam a usazovacích nádrží |
          90112100-6 | Čištění kalových jam |
          90112200-7 | Provozování usazovacích nádrží |
          90112210-0 | Čištění usazovacích nádrží |
          90112300-8 | Vyprazdňování kalových jam a usazovacích nádrží |
          90113000-2 | Čištění odpadů |
          90114000-9 | Správa kanalizace |
          90114100-0 | Provoz čistírny splašků |
          90115000-6 | Inspekce kanalizace |
          90120000-4 | Likvidace odpadů |
          90121000-1 | Všeobecná likvidace odpadu |
          90121100-2 | Sběr odpadu |
          90121110-5 | Sběr tuhého městského odpadu |
          90121120-8 | Sběr odpadu z domácností |
          90121130-1 | Sběr odpadků |
          90121140-4 | Sběr papíru |
          90121200-3 | Odvoz odpadu |
          90121300-4 | Likvidace odpadu |
          90121310-7 | Likvidace odpadu z domácností |
          90121320-0 | Likvidace tuhého městského odpadu |
          90121330-3 | Spalování odpadu |
          90121340-6 | Odvoz popela |
          90121400-5 | Čištění a likvidace znečištěných kapalin |
          90122000-8 | Zpracování zvláštních odpadů |
          90122100-9 | Služby související s toxickým odpadem |
          90122110-2 | Zpracování radioaktivních odpadů |
          90122111-9 | Sběr radioaktivního odpadu |
          90122112-6 | Skladování radioaktivního odpadu |
          90122113-3 | Likvidace radioaktivního odpadu |
          90122114-0 | Přeprava radioaktivního odpadu |
          90122120-5 | Služby vztahující se ke kontaminované půdě |
          90122121-2 | Odvoz kontaminované půdy |
          90122122-9 | Likvidace kontaminované půdy |
          90122123-6 | Čištění kontaminované půdy |
          90122124-3 | Čištění a úprava půdy |
          90122130-8 | Likvidace toxického odpadu kromě radioaktivního odpadu a kontaminované půdy |
          90122131-5 | Likvidace zbraní a munice |
          90122132-2 | Likvidace bomb |
          90122200-0 | Zpracování zdravotnického odpadu |
          90122210-3 | Sběr nemocničního odpadu |
          90122220-6 | Likvidace nemocničního odpadu |
          90122230-9 | Likvidace biologického odpadu |
          90122240-2 | Sběr, přeprava a likvidace nemocničního odpadu |
          90122300-1 | Zpracování kalů |
          90122310-4 | Odstraňování kalů |
          90122320-7 | Přeprava kalů |
          90122330-0 | Čištění kalů |
          90122340-3 | Likvidace kalů |
          90123000-5 | Provoz skládky |
          90123100-6 | Správa skládky |
          90123200-7 | Správa skládky uhlí |
          90123300-8 | Správa skládky odpadů |
          90200000-9 | Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby |
          90210000-2 | Čištění ulic |
          90211000-9 | Zametání ulic |
          90212000-6 | Odklízení sněhu |
          90213000-3 | Odklízení ledu |
          90220000-5 | Čištění stok |
          90221000-2 | Vypouštění stok |
          90230000-8 | Likvidace azbestu |
          90240000-1 | Odstraňování olova |
          90250000-4 | Dezinfekční a deratizační služby v městských a venkovských oblastech |
          90260000-7 | Čištění pláží |
          90300000-0 | Environmentální a ekologické služby |
          90310000-3 | Environmentální služby |
          90311000-0 | Poradenství v oblasti životního prostředí |
          90312000-7 | Studie vlivů na životní prostředí |
          90313000-4 | Systémy monitorování životního prostředí |
          90313100-5 | Boj proti znečišťování životního prostředí |
          90313110-8 | Ochrana před ropným znečištěním |
          90313120-1 | Monitorování znečištění životního prostředí |
          90314000-1 | Měření škodlivých emisí |
          90315000-8 | Ochrana životního prostředí |
          90315100-9 | Péče o životní prostředí |
          90315200-0 | Zlepšování životního prostředí |
          90315300-1 | Recyklace |
          90320000-6 | Ekologické služby |
          91000000-4 | Služby poskytované dobrovolnými organizacemi |
          91100000-5 | Služby poskytované obchodními, odbornými a specializovanými organizacemi |
          91110000-8 | Služby poskytované obchodními organizacemi |
          91120000-1 | Služby poskytované odbornými organizacemi |
          91130000-4 | Služby poskytované specializovanými organizacemi |
          91131000-1 | Služby v oblasti bezpečnosti jaderných materiálů |
          91200000-6 | Služby poskytované odbory |
          91300000-7 | Služby poskytované různými dobrovolnými organizacemi |
          91310000-0 | Služby náboženských organizací |
          91320000-3 | Služby poskytované politickými organizacemi |
          91330000-6 | Služby poskytované společenskými organizacemi |
          91331000-3 | Zlepšování a podpora správní a občanské vybavenosti |
          91331100-4 | Služby poskytované mládežnickými organizacemi |
          92000000-1 | Rekreační, kulturní a sportovní služby |
          92100000-2 | Služby v oblasti filmu a videa |
          92110000-5 | Výroba filmů a videa a související služby |
          92111000-2 | Výroba filmů a videa |
          92111100-3 | Výroba vzdělávacích filmů a videa |
          92111200-4 | Výroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa |
          92111210-7 | Výroba reklamních filmů |
          92111220-0 | Výroba reklamního videa |
          92111230-3 | Výroba propagačních filmů |
          92111240-6 | Výroba propagačního videa |
          92111250-9 | Výroba informačních filmů |
          92111260-2 | Výroba informačního videa |
          92111300-5 | Výroba zábavních filmů a videa |
          92111310-8 | Výroba zábavních filmů |
          92111320-1 | Výroba zábavního videa |
          92112000-9 | Služby související s výrobou filmů a videa |
          92120000-8 | Distribuce filmů a videa |
          92121000-5 | Distribuce videa |
          92122000-2 | Distribuce filmů |
          92130000-1 | Promítání filmů |
          92140000-4 | Promítání videa |
          92200000-3 | Rozhlasové a televizní služby |
          92210000-6 | Rozhlasové služby |
          92211000-3 | Rozhlasové vysílání |
          92220000-9 | Televizní služby |
          92221000-6 | Televizní vysílání |
          92230000-2 | Kabelový rozhlas a televize |
          92300000-4 | Zábavní vysílání |
          92310000-7 | Umělecká a literární tvorba a přednes |
          92311000-4 | Umělecká díla |
          92312000-1 | Umělecké služby |
          92312100-2 | Zábavní služby divadelních producentů, pěveckých skupin, kapel a orchestrů |
          92312110-5 | Zábavní služby divadelních producentů |
          92312120-8 | Zábavní služby pěveckých skupin |
          92312130-1 | Zábavní služby kapel |
          92312140-4 | Zábavní služby orchestrů |
          92312200-3 | Služby poskytované spisovateli, skladateli, sochaři, estrádními umělci a jinými individuálními umělci |
          92312210-6 | Služby poskytované skladateli |
          92312211-3 | Služby spisovatelských agentur |
          92312212-0 | Služby vztahující se k přípravě vzdělávacích příruček |
          92312213-7 | Služby odborných autorů |
          92312220-9 | Služby poskytované skladateli |
          92312230-2 | Služby poskytované sochaři |
          92312240-5 | Služby poskytované estrádními umělci |
          92312250-8 | Služby poskytované individuálními umělci |
          92320000-0 | Provoz uměleckých zařízení |
          92330000-3 | Služby rekreačních oblastí |
          92331000-0 | Lunaparky a zábavní parky |
          92331100-1 | Lunaparky |
          92331200-2 | Zábavní parky |
          92332000-7 | Pláže |
          92340000-6 | Taneční a zábavní vystoupení |
          92341000-3 | Cirkusy |
          92342000-0 | Výuka tance |
          92342100-1 | Výuka společenských tanců |
          92342200-2 | Výuka diskotékových tanců |
          92350000-9 | Hazardní hry a sázení |
          92351000-6 | Hazardní hry |
          92351100-7 | Provoz loterií |
          92351200-8 | Provoz kasin |
          92352000-3 | Sázení |
          92352100-4 | Přijímání sázek na dostihy |
          92352200-5 | Přijímání sázek |
          92360000-2 | Pyrotechnické služby |
          92400000-5 | Zpravodajské služby |
          92500000-6 | Knihovny, archívy, muzea a jiné kulturní služby |
          92510000-9 | Knihovny a archivy |
          92511000-6 | Služby knihoven |
          92512000-3 | Služby archívů |
          92520000-2 | Služby muzeí a ochrana historických památek a budov |
          92521000-9 | Služby muzeí |
          92521100-0 | Výstavy v muzeích |
          92521200-1 | Ochrana exponátů a vzorků |
          92521210-4 | Ochrana exponátů |
          92521220-7 | Ochrana vzorků |
          92522000-6 | Ochrana historických památek a budov |
          92522100-7 | Ochrana historických památek |
          92522200-8 | Ochrana historických budov |
          92530000-5 | Služby botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací |
          92531000-2 | Botanické zahrady |
          92532000-9 | Zoologické zahrady |
          92533000-6 | Přírodní rezervace |
          92534000-3 | Ochrana volně žijících zvířat |
          92600000-7 | Sportovní služby |
          92610000-0 | Provoz sportovních zařízení |
          92620000-3 | Služby související se sportem |
          92621000-0 | Propagace sportovních událostí |
          92622000-7 | Organizace sportovních událostí |
          93000000-8 | Různé služby |
          93100000-9 | Praní a čištění |
          93110000-2 | Sběr prádla |
          93111000-9 | Řízení prádelen |
          93112000-6 | Provoz prádelen |
          93120000-5 | Čištění textilu a textilních výrobků |
          93121000-2 | Impregnace textilu a textilních výrobků |
          93130000-8 | Čištění kožešin |
          93140000-1 | Barvení |
          93150000-4 | Žehlení |
          93160000-7 | Barvení |
          93200000-0 | Kadeřnická a kosmetická péče |
          93210000-3 | Kadeřnické služby |
          93211000-0 | Holičské služby |
          93220000-6 | Kosmetická péče |
          93221000-3 | Kosmetická péče, manikúra a pedikúra |
          93221100-4 | Kosmetická péče |
          93221200-5 | Manikúra |
          93221300-6 | Pedikúra |
          93300000-1 | Služby poskytované zařízeními pro zlepšování tělesného zdraví |
          93310000-4 | Turecké lázně |
          93320000-7 | Lázeňské služby |
          93330000-0 | Masáže |
          93400000-2 | Ubytování a kancelářské služby |
          93410000-5 | Ubytování |
          93411000-2 | Správa ubytování |
          93411100-3 | Vedení domácnosti |
          93411200-4 | Nosičské služby |
          93411300-5 | Úklidové práce |
          93411400-6 | Domovnické práce |
          93500000-3 | Služby občanské vybavenosti |
          93510000-6 | Správa parkovišť |
          93511000-3 | Parkoviště |
          93511100-4 | Provozování parkovišť |
          93600000-4 | Námořní služby |
          93610000-7 | Vodní námořní služby |
          93620000-0 | Správa přístavů |
          93621000-7 | Podpůrné služby pro námořní vojenské základny |
          93630000-3 | Potápěčské služby |
          93700000-5 | Pohřební a související služby |
          93710000-8 | Pohřební služby |
          93711000-5 | Hřbitovní a kremační služby |
          93711100-6 | Hřbitovní služby |
          93711110-9 | Údržba hřbitovů |
          93711200-7 | Kremační služby |
          93712000-2 | Pohřební služby |
          93900000-7 | Různé služby j.n. |
          93910000-0 | Vyřazování zařízení z provozu |
          93920000-3 | Stěhovací služby |
          93930000-6 | Krejčovské služby |
          93940000-9 | Čalounické služby |
          93950000-2 | Zámečnické služby |
          95000000-2 | Soukromé domácnosti se zaměstnanci |
          95100000-3 | Služby provozních a továrních dělníků |
          95110000-6 | Služby provozních pracovníků |
          95120000-9 | Služby továrních dělníků |
          95130000-2 | Služby pracovních sil |
          95131000-9 | Služby zaměstnanců agentur |
          95132000-6 | Služby administrativního personálu |
          95133000-3 | Personál na dobu určitou |
          95133100-4 | Pomocnice v domácnosti |
          95140000-5 | Služebnictvo |
          99000000-0 | Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi |
          99100000-1 | Služby mezinárodních organizací a institucí |
          Kód CPV | Popis |
          E001-0 | Pro úklid |
          E002-7 | Pro děti |
          E003-4 | Pro denní domovy |
          E004-1 | Pro grafické účely |
          E005-8 | Pro přístup |
          E006-5 | Pro průmyslové využití |
          E007-2 | Pro mateřské školky |
          E008-9 | Pro kancelářské použití |
          E009-6 | Pro kanceláře |
          E010-6 | Pro venkovní použití |
          E011-3 | Pro balení zboží |
          E012-0 | Pro balíky |
          E013-7 | Pro |
          E014-4 | Uvedení do provozu |
          E015-1 | Dodávka |
          E016-8 | Pro tisk |
          E017-5 | Pronájem |
          E018-2 | Pro školy |
          E019-9 | Návrh |
          E020-9 | Pro vědecké účely |
          E021-6 | Na jedno použití |
          E023-0 | Rozšiřitelný |
          E024-7 | Ohnivzdorný / nehořlavý |
          E025-4 | Látka zpomalující hoření |
          E026-1 | Ohnivzdorný / nehořlavý |
          E027-8 | Modernizace |
          E028-5 | Flexibilní |
          E029-2 | Pro domovní odpad |
          E030-2 | Pro výstavní účely |
          E031-9 | Pro hašení požárů |
          E032-6 | Pro záchranné účely |
          E033-3 | Pro přežití |
          E034-0 | Vybavený |
          E035-7 | Pro školicí účely |
          E036-4 | Pro likvidaci odpadu |
          E037-1 | Pevná dodávka |
          E038-8 | Celý |
          E039-5 | Pro skladovací účely |
          E040-5 | Modernizace |
          E041-2 | Pro technické použití |
          E042-9 | Horký |
          E043-6 | V souladu s normami a specifikacemi |
          E044-3 | V pytlích |
          E045-0 | V kartonech |
          E046-7 | V množství |
          E047-4 | V balíkách |
          E048-1 | V sáčcích |
          E049-8 | V pytlích |
          E050-8 | Pro testovací účely |
          E051-5 | Instalace a montáž |
          E052-2 | Instantní |
          E053-9 | Mezinárodní |
          E054-6 | Pro městské použití |
          E055-3 | Toto oznámení je výzvou k soutěži |
          E056-0 | Pro odpadní materiál |
          E057-7 | Kapalina |
          E058-4 | Toto oznámení není výzvou k soutěži |
          E059-1 | Rámcová dohoda |
          E060-1 | Syntetický |
          E061-8 | Magnetický |
          E062-5 | Podmořský |
          E063-2 | Údržba |
          E064-9 | Správa |
          E065-6 | Externí |
          E066-3 | Rukojeť |
          E067-0 | Pevný |
          E068-7 | Velké zatížení |
          E069-4 | Vysoký výkon |
          E070-4 | Ocel |
          E071-1 | Pronajmout |
          E072-8 | Bez obsluhy |
          E073-5 | S obsluhou |
          E074-2 | Na místě |
          E075-9 | Nebo ekvivalent |
          E076-6 | Šetrný k životnímu prostředí |
          E077-3 | Fáze |
          E078-0 | Pokrytý plastem |
          E079-7 | Přenosný |
          E080-7 | Práškový |
          E081-4 | Základní |
          E082-1 | Soukromý |
          E083-8 | Státní |
          E084-5 | Práškovaný |
          E085-2 | Osvětlený |
          E086-9 | Dovezený |
          E087-6 | Jednoúčelový |
          E088-3 | Suchý |
          E089-0 | Domácí |
          E090-0 | Posílený |
          E091-7 | Oprava |
          E092-4 | Náhrada |
          E093-1 | Vývoj |
          E094-8 | Bezpečnost |
          E095-5 | Surový |
          E096-2 | Sekretářský |
          E097-9 | Impregnovaný |
          E098-6 | Jemný |
          E099-3 | Barevný |
          E100-4 | Blokový |
          E101-1 | Deskový |
          E102-8 | Volně ložený |
          E103-5 | V kazetách |
          E104-2 | V rysech |
          E105-9 | Chladný |
          E106-6 | Standardní |
          E107-3 | Posílení |
          E108-0 | Pokrytý |
          E109-7 | Pomocný podíl |
          E110-7 | Dodávka |
          E111-4 | Jedno použití |
          E112-1 | V tyčích |
          E113-8 | Samolepicí |
          E114-5 | Guma |
          E115-2 | V rolích |
          E116-9 | V listech |
          E117-6 | Potrubní |
          E118-3 | Typ: |
          E119-0 | Podzemní |
          E120-0 | V roztoku |
          E121-7 | V pruzích |
          E122-4 | Modernizovatelný |
          E123-1 | Čalouněný |
          E124-8 | Pokojový |
          E125-5 | Instalace a montáž a údržba |
          E126-2 | Integrovaný |
          E127-9 | Interní |
          E128-6 | A přidružené instalační a montážní služby |
          E129-3 | A přidružené produkty |
          E130-3 | A přidružené opravy a údržba |
          E131-0 | A související služby |
          E132-7 | Automatický |
          E133-4 | Umělý |
          E134-1 | Poradenství |
          E135-8 | Spotřební zboží |
          E136-5 | Každoročně |
          E137-2 | Lehká váha |
          E138-9 | A související zboží |
          E139-6 | A pomocná zařízení |
          E140-6 | Zkapalněný |
          E141-3 | Dlouhá vzdálenost |
          E142-0 | Opravy a údržba |
          E143-7 | Prášek |
          E144-4 | Mechanický |
          E145-1 | A příslušenství |
          E146-8 | Typ normy |
          E147-5 | Mechanický a elektrický |
          E148-2 | Mobilní |
          E149-9 | Celostátní |
          E150-9 | Přírodní |
          E151-6 | Pro použití při vzdělání |
          E152-3 | Pro vojenský personál |
          E153-0 | Pro vojenské použití |
          E154-7 | A |
          E155-4 | Pro námořní použití |
          E156-1 | Výzkum a vývoj |
          E157-8 | Pro domácnosti starých lidí |
          E158-5 | Pro použití na poště |
          E159-2 | Pro použití ve vězení |
          E160-2 | Pro použití ve škole |
          E161-9 | Zahraniční |
          E162-6 | Univerzální |
          E163-3 | Nadzemní |
          E164-0 | Pro vzdušné síly |
          E165-7 | Pro armádu |
          E166-4 | Pro policejní síly |
          E167-1 | Nukleární, biologický, chemický (NBC) válečný konflikt |
          E168-5 | Není rámcová dohoda |
          E169-5 | Opravy a údržba |
          E170-5 | Kovový |
          E171-2 | Papírový |
          E172-9 | Z plastů |
          E173-6 | Polyethylénový |
          E174-3 | Polystyrénový |
          E175-0 | Igelitový |
          E176-7 | Ocelový |
          E177-4 | Offset |
          E178-1 | Na smluvním základě |
          E179-8 | Za poplatek |
          E180-8 | Provoz a údržba |
          E181-5 | Venkovní |
          E182-2 | Generální oprava |
          E183-9 | Generální oprava a oprava |
          E184-6 | Pronájem |
          E185-3 | Papír |
          E186-0 | Renovace a rozšíření |
          E187-7 | Plast |
          E188-4 | Odstranění |
          E189-1 | Polyester |
          E190-1 | Prefabrikovaný |
          E191-8 | Tištěný |
          E192-5 | Zpracovaný |
          E193-2 | Koupě |
          E194-9 | Dobíjecí |
          E195-6 | Generální oprava |
          E196-3 | Recyklovaný |
          E197-0 | Rafinovaný |
          E198-7 | Reference: |
          H001-1 | Asynchronní |
          H003-5 | Pro počítačové programové vybavení |
          H004-2 | Počítačem podporovaný |
          H005-9 | Založený na výpočetní technice |
          H006-6 | Umístěný na pracovní desce stolů |
          H007-3 | Digitální |
          H008-0 | Pro technické vybavení počítačů |
          H009-7 | Vybavený počítači |
          H010-7 | Pro zálohování |
          H011-4 | Pro síťové použití |
          H013-8 | Vysoké rozlišení |
          H014-5 | Kompatibilní s IBM |
          H015-2 | Řízený počítačem |
          H020-0 | Mikrovlnná trouba |
          H022-4 | Víceuživatelský |
          H023-1 | On-line |
          H027-9 | Reálný čas |
          H028-6 | Dálkově ovládaný |
          H031-0 | Synchronní |
          H032-7 | VAX/VMS kompatibilní |
          H042-0 | Vstupní |
          H045-1 | Multimedia |
          H046-8 | Paralelní zpracování |
          H047-5 | Souběžné zpracování úloh |
          H049-9 | Autonomní |
          H051-6 | Druh architektury |
          H052-3 | Druh protokolu |
          K001-2 | Neprůstřelný |
          K002-9 | Pánský |
          K003-6 | Dámský |
          K004-3 | Zimní |
          K005-0 | Letní |
          K012-2 | Sporty |
          K014-6 | Vodotěsný |
          K015-3 | Neprodyšný |
          M001-6 | Pro pacienty |
          M002-3 | Pro anestetika |
          M003-0 | Pro léčení umělou ledvinou |
          M004-7 | Pro bronchiální endoskopii |
          M005-4 | Pro popáleniny |
          M006-1 | Pro cytostatickou léčbu |
          M007-8 | Pro diagnostickou radiologii |
          M008-5 | Pro dietní použití |
          M009-2 | Pro dezinfekci |
          M010-2 | Pro lékárenské použití |
          M011-9 | Pro endovaskulární použití |
          M012-6 | Pro gynekologii |
          M013-3 | Pro hemodialýzu |
          M014-0 | Pro hemodynamiku |
          M015-7 | Pro srdeční chirurgii |
          M016-4 | Pro nemocniční použití |
          M017-1 | Pro imunologii |
          M018-8 | Pro infúzi |
          M019-5 | Pro injekci |
          M020-5 | Pro laboratorní použití |
          M021-2 | Pro provoz divadla |
          M022-9 | Pro zdravotnický personál |
          M023-6 | Pro léčebné použití |
          M024-3 | Pro neuroangiografické použití |
          M025-0 | Pro neurochirurgické použití |
          M026-7 | Pro ošetřující personál |
          M027-4 | Pro provozování divadla |
          M028-1 | Pro ortopedické použití |
          M029-8 | Pro osteosyntézu |
          M030-8 | Pro dětskou medicínu |
          M031-5 | Pro střední zdravotnický personál |
          M032-2 | Pro patologii |
          M033-9 | Pro peritoneální dialýzu |
          M034-6 | Zdravotnický |
          M035-3 | Pro radiodiagnostiku |
          M036-0 | Pro radiologii |
          M037-7 | Pro radioterapeutická činidla |
          M038-4 | Pro radioimunologické stanovení |
          M039-1 | Pro radioimunologické stanovení |
          M040-1 | Vaskulární |
          M041-8 | Pro sérologii |
          M042-5 | Pro intenzivní péči |
          M043-2 | Pro jednotku umělé ledviny |
          M044-9 | Pro léčebnou medicínu |
          M045-6 | Pro transperitoneální dialýzu |
          M046-3 | Pro léčbu hypotermie |
          M047-0 | Pro urologickou léčbu |
          M048-7 | Pro rentgenovou jednotku |
          M049-4 | Kardiovaskulární |
          M050-4 | Nesterilní |
          M051-1 | Sterilní |
          M052-8 | Srdeční |
          M053-5 | Pro psychiatrické účely |
          M054-2 | Pro chirurgické použití |
          M055-9 | Pro léčebné účely |
          M056-6 | Patentované léčivé přípravky |
          N001-3 | Jednofázový |
          N002-0 | Příbřežní vody |
          N003-7 | Neizolovaný |
          N004-4 | Vytápěný uhlím |
          N005-1 | Nízkonapěťový |
          N006-8 | Nepřerušitelný |
          N008-2 | Izolovaný |
          N009-9 | Pro čištění odpadních vod |
          N010-9 | Vysokonapěťový |
          N011-6 | Distribuce |
          N012-3 | Vytápěný pevnými palivy |
          N013-0 | Pro ropný průmysl |
          N014-7 | Pro plynárenský průmysl |
          N015-4 | Expanze |
          N016-1 | Pro laboratoře |
          N018-5 | Pro podmořské použití |
          N019-2 | Pro skladování zemního plynu |
          N020-2 | Pro přepravu zemního plynu |
          N021-9 | Pro čištění vody |
          N022-6 | Pro elektroinstalace |
          N023-3 | Pro elektrická zařízení |
          N024-0 | Pro použití ve vodárenství |
          N025-7 | Pro místní vytápění |
          N026-4 | Znečištěná voda |
          N027-1 | Galvanizovaný |
          N028-8 | Vytápěný plynem |
          N029-5 | Napájený elektřinou |
          N030-5 | Vytápěný elektřinou |
          N031-2 | Tepelně odolný |
          N032-9 | Vysoký tlak |
          N033-6 | Třífázový |
          N034-3 | Vodní elektrárna |
          N035-0 | Skutečně bezpečný (IS) |
          N036-7 | Vytápěný dřevem |
          N040-8 | Nízký tlak |
          N041-5 | Střední tlak |
          N046-0 | Nezkapalněný |
          N047-7 | Nepřerušitelný |
          N048-4 | Na pobřeží |
          N049-1 | Nukleární |
          N053-2 | Látka absorbující ropu |
          N054-9 | Vytápěný naftou |
          N061-1 | Výstavba reaktorů |
          N066-6 | Pára |
          N071-4 | Ponorný |
          N073-8 | Podvodní |
          N078-3 | Odpadní vody |
          N081-7 | Tažný |
          N082-4 | Pro odvodnění |
          N083-1 | Bezkyslíkový |
          P001-7 | Stejnoměrně smažený |
          P002-4 | Lahvový |
          P003-1 | Konzervovaný/v plechovkách |
          P004-8 | Mražený |
          P005-5 | Rovnoměrně vařený |
          P006-2 | Zahuštěný |
          P007-9 | Vařený |
          P008-6 | Košer |
          P009-3 | Plátkovaný |
          P010-3 | V sáčcích |
          P011-1 | V oleji |
          P012-7 | Sušený |
          P013-4 | Krájený |
          P014-1 | Hallal |
          P015-8 | S příchutí |
          P016-5 | Strouhaný |
          P017-2 | Pro kuchyňské použití |
          P018-9 | Čerstvý |
          P019-6 | Mražený |
          P020-6 | Granulovaný |
          P021-3 | Ve slaném nálevu |
          P022-0 | V kusech masa |
          P023-7 | V přírodní šťávě |
          P024-4 | V sirupu |
          P025-1 | V rajčatové šťávě |
          P026-8 | Ve vodě |
          P027-5 | Trvanlivý |
          P028-2 | Polotovar |
          P029-9 | Solený |
          P030-9 | Sublimačně sušený |
          P031-6 | Sterilizovaný |
          P032-3 | Hluboce zmrazený |
          P033-0 | Nesolený |
          P034-7 | Vařit/zmrazený |
          P035-4 | Vakuovaný |
          P036-1 | Vařit/mrazit |
          P037-8 | V plechovce |
          X001-3 | Kloubový |
          X003-7 | Pro auta |
          X004-4 | Pro letadla |
          X005-1 | Pro posádku letadla |
          X006-8 | Pro autobusy |
          X007-5 | Pro cestující |
          X008-2 | Pro železniční dopravu |
          X009-9 | S levostranným řízením |
    &n