Nařízení Komise (ES) č. 2154/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se dočasně povolují některé mikroorganismy v krmivech (Enterococcus faecium a Lactobacillus acidophilus)Text s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2154/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2154/2003
          ze dne 10. prosince 2003,
          kterým se dočasně povolují některé mikroorganismy v krmivech (Enterococcus faecium a Lactobacillus acidophilus)
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 2003/7/ES [2], a zejména na článek 3 a čl. 9e odst. 1 této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, pokud pro ni nebylo uděleno povolení Společenství.
          (2) V případě doplňkových látek uvedených v příloze C části II směrnice 70/524/EHS, mezi něž patří mikroorganismy, lze dočasně povolit novou doplňkovou látku nebo nové užití doplňkové látky, která již byla v krmivech povolena, pokud jsou splněny podmínky stanovené v uvedené směrnici a pokud lze na základě dostupných výsledků důvodně předpokládat, že její použití ve výživě zvířat bude mít některý z účinků uvedených v čl. 2 písm. a) uvedené směrnice. Toto dočasné povolení lze udělit na dobu nejvýše čtyř let.
          (3) Z posouzení žádostí o povolení vyplývá, že mikroorganismy uvedené v příloze tohoto nařízení splňují podmínky stanovené v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524.
          (4) Používání Enterococcus faecium již bylo povoleno na dobu čtyř let nařízením Komise (ES) č. 666/2003 [3] pro selata a výkrm prasat.
          (5) Byly předloženy nové údaje na podporu žádosti o rozšíření povolení k používání Enterococcus faecium pro prasnice.
          (6) Byly předloženy údaje na podporu žádosti o povolení nové doplňkové látky Lactobacillus acidophilus pro nosnice.
          (7) Používání Lactobacillus acidophilus pro nosnice a Enterococcus faecium pro prasnice, které je blíže vymezeno v příloze, by tedy mělo být dočasně povoleno na dobu čtyř let a zahrnuto do kapitoly IV seznamu povolených doplňkových látek.
          (8) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal příznivá stanoviska k bezpečnosti používání těchto mikroorganismů za podmínek uvedených v příloze tohoto nařízení.
          (9) Hodnocení žádostí ukazuje, že by měly být vyžadovány určité postupy na ochranu pracovníků před expozicí doplňkovým látkám uvedeným v příloze. Tato ochrana by však měla být zajištěna uplatněním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [4], ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 [5].
          (10) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňkové látky, které náleží do skupiny "mikroorganismů" a jsou uvedeny v příloze, se povolují jako doplňkové látky v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 22, 25.1.2003, s. 28.
          [3] Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Číslo (nebo číslo ES) | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          CFU/kg kompletního krmiva | CFU/kg kompletního krmiva |
          Mikroorganismy
          22 | Enterococcus faecium DSM7 134 | Přípravek Enterococcus faeciumobsahující nejméně: prášková forma: 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky granulovaná forma (mikrokapsle): 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky | Prasnice | – | 0,5 × 109 | 1 × 109 | V návodu k použití uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování pro doplňkovou látku i premix Prasnice: 25 dnů před porodem a během laktace | 14. 12. 2007 |
          23 | Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4 529 | Přípravek Lactobacillus acidophilus obsahující nejméně: 50 × 109 CFU/g doplňkové látky | Nosnice | – | 1 × 109 | 1 × 109 | V návodu k použití uvádějte teplotu při skladování, dobu trvanlivosti a stabilitu při granulování pro doplňkovou látku i premix | 14. 12. 2007 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.