Nařízení Komise (ES) č. 2157/2003 ze dne 10. prosince 2003, kterým se po dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2157/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2157/2003
          ze dne 10. prosince 2003,
          kterým se po dvacáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002/ES ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2049/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 4. prosince 2003 Výbor Rady bezpečnosti Organizace spojených národů pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. prosince 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 303, 21.11.2003, s. 20.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          Do oddílu "Fyzické osoby" se doplňuje nový záznam, který zní:
          Saifi AMMARI (také znám jako a) El Para (bojové jméno, b) Abderrezak Le Para, c) Abou Haidara, d) El Ourassi, e) Abderrezak Zaimeche, f) Abdul Rasak Ammane Abu Haidra, g) Abdalarak). Datum narození: 1. leden 1968. Místo narození: Kef Rih, Alžírsko. Státní příslušnost: alžírská.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.