Nařízení Komise (ES) č. 2162/2003 ze dne 11. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví konečná částka podpory pro některé luskoviny pěstované na zrno

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2162/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2162/2003
          ze dne 11. prosince 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví konečná částka podpory pro některé luskoviny pěstované na zrno
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1577/96 ze dne 30. července 1996, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny pěstované na zrno [1], a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 3 nařízení (ES) č. 1577/96 rozděluje maximální zaručenou plochu mezi čočku a cizrnu na jedné straně a vikev na straně druhé, a umožňuje převést nevyužitý zůstatek jedné maximální zaručené plochy na jinou maximální zaručenou plochu, dříve než dojde k překročení.
          (2) Maximální zaručená plocha pro čočku a cizrnu uvedená v článku 3 nařízení (ES) č. 1577/96 nebyla v roce 2003/2004 překročena, zatímco maximální zaručená plocha pro vikev, zvýšená o nevyužitý zůstatek maximální zaručené plochy pro čočku a cizrnu, byla v roce 2003/2004 překročena o 10,37 %. Proto je třeba pro dotčený hospodářský rok úměrně snížit částku podpory uvedenou v čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) č. 1577/96 pro vikev.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Konečná částka podpory pro některé luskoviny pěstované na zrno se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví ve výši 181 eur/ha pro čočku a cizrnu a 163,99 eur/ha pro vikev.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 206, 16.8.1996, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 811/2000 (Úř. věst. L 100, 20.4.2000, s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.