Nařízení Komise (ES) č. 2170/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se opravuje nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2170/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2170/2003
          ze dne 12. prosince 2003,
          kterým se opravuje nařízení (ES) č. 701/2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, pokud jde o režim použitelný pro dovoz některých produktů z odvětví drůbežího masa a vajec pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [2], a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházející z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 [3], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Při kontrole byla nalezena chyba v článku 2 a v příloze I nařízení Komise (ES) č. 701/2003 [4] a, pokud jde o francouzské a řecké znění, rovněž ve druhém odstavci článku 1. Proto je nutné provést nezbytné opravy.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 701/2003 se opravuje takto:
          1. v článku 2 se úvodní věta nahrazuje větou:
          "Roční celní kvóty uvedené v příloze I jsou rozloženy takto:";
          2. příloha I uvedeného nařízení se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Týká se pouze francouzského znění.
          Článek 3
          Týká se pouze řeckého znění.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003.
          [3] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 99, 17.4.2003, s. 32.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          „PŘÍLOHA I
          Produkty uvedené v čl. 1 odst. 3 a v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002, na které se vztahuje snížení cla v rámci kvóty
          Pořadové číslo | Číslo kvóty | Kód KN | Snížení cla (%) | Roční množství (v tunách) |
          09.4024 | Q3 | 0207 | 65 | 400 |
          09.4025 | Q4 | 160231160232160239 | 65 | 500 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.