Nařízení Komise (ES) č. 2171/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2171/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2171/2003
          ze dne 12. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích [1], a zejména na článek 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2879/2000 [2] nestanoví žádné roční lhůty pro předložení programů oborových nebo mezioborových organizací ve Společenství členskému státu.
          (2) S ohledem na žádost některých členských států na jedné straně a na příležitost harmonizovat na straně druhé ustanovení nařízení (ES) č. 2879/2000 s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 94/2002 ze dne 18. ledna 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2826/2000 o informačních a propagačních opatřeních pro zemědělské produkty na vnitřním trhu [3], je třeba stanovit pro uvedené organizace konečné termíny pro předložení nových programů opatření členskému státu, jakož i sjednotit podmínky týkající se složení jistoty na řádné provedení smlouvy.
          (3) S cílem dodržet zásadu rovného zacházení s hospodářskými subjekty je třeba, aby se změna týkající se jistoty použila ode dne 1. října 2003.
          (4) V zájmu právní jistoty je třeba upřesnit, že navrhované programy musejí dodržovat zejména všechny právní předpisy Společenství vztahující se na dotyčné produkty a jejich uvádění na trh.
          (5) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 2879/2000.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem společné schůze řídících výborů pro propagaci zemědělských produktů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2879/2000 se mění takto:
          1. v článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. S ohledem na provádění opatření, která jsou součástí programů podle článku 7 nařízení (ES) č. 2702/1999, předkládají oborové nebo mezioborové organizace ve Společenství zastupující jedno nebo více dotčených odvětví každý rok nejpozději do 30. dubna a 31. října programy, k jejichž podání je vyzval dotyčný členský stát. Tyto programy odpovídají předpisům Společenství vztahujícím se na dotyčné produkty a jejich uvádění na trh a seznamu úkolů, obsahujícímu vylučovací, výběrová a vyhodnocovací kritéria, zveřejněnému k tomuto účelu danými členskými státy."
          2. v čl. 11 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Smlouvy mezi oběma stranami lze uzavřít až po složení jistoty ve výši 15 % maximálního ročního finančního příspěvku Společenství a daného členského státu nebo států, aby bylo zajištěno řádné provedení smlouvy. Jistota se skládá v souladu s hlavou III nařízení Komise (EHS) č. 2220/85."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Ustanovení čl. 1 odst. 2 se použije ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7.
          [2] Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 63. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) 409/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 14.).
          [3] Úř. věst. L 17, 19.1.2002, s. 20. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 497/2003 (Úř. věst. L 74, 20.3.2003, s. 4.).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.