Nařízení Komise (ES) č. 2172/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2172/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2172/2003
          ze dne 12. prosince 2003,
          kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 2273/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na článek 41 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2273/2002 [2] obsahuje ustanovení o přehledu cen některého skotu na reprezentativních trzích členských států. Prováděcí pravidla pro informace, které mají být poskytovány pro přehled cen každé z těchto kategorií, jsou stanovena v přílohách uvedeného nařízení.
          (2) Na žádost příslušných členských států je vhodné částečně změnit přílohy I, II a III nařízení (ES) č. 2273/2002, a to s ohledem na vývoj v oblasti uvádění na trh a velikosti stád skotu v členských státech.
          (3) S ohledem na získané zkušenosti je zjevné, že příloha II nařízení (ES) 2273/2002 obsahuje chybu.
          (4) Je proto vhodné změnit a opravit nařízení (ES) č. 2273/2002.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2273/2002 se mění takto:
          1. v příloze I části G se bod 2 nahrazuje tímto:
          "2. Jakosti a koeficienty
          Jakosti | Váhové koeficienty |
          Nuchtere stierkalveren voor de mesterij, 1e kwaliteit
          —Zwartbont | 60 |
          —Roodbont | 25 |
          —Vleesras | 15" |
          2. v příloze I části H se bod 2 nahrazuje tímto:
          "2. Jakosti a koeficienty
          Jakosti | Váhové koeficienty |
          Rearing calves
          —from dairy bulls | 56 |
          —from beef bulls | 44" |
          3. v příloze II části F se bod 2 nahrazuje tímto:
          "2. Jakosti a koeficienty
          Jakosti | Váhové koeficienty |
          —dairy yerling steers | 10 |
          —beef yearling steers | 90" |
          4. v příloze III části B se bod 2 nahrazuje tímto:
          "2. Jakosti
          Veaux blancs, moyenne des types commerciaux "extra"., "blanc bleu"., "pieu rouge". et "pie noire"..".
          Článek 2
          V příloze II části C nařízení (ES) č. 2273/2002 se bod 2 opravuje takto:
          "2. Jakosti a koeficienty
          Jakosti | Váhové koeficienty |
          Race charolaise de conformation U | 35 |
          Race charolaise de conformation R | 35 |
          Race limousine de conformation U | 30" |
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se na sdělení podle čl. 1 odst. 3, čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2273/2002 předaná ode dne 8. ledna 2004.
          Článek 2 se použije ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 15.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.