Nařízení Komise (ES) č. 2173/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové ovoce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2173/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2173/2003
          ze dne 12. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1799/2001, kterým se stanoví obchodní norma pro citrusové ovoce
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení Komise(ES) č. 1799/2001 [2] uvádí mimo jiné ustanovení o zralosti pomerančů;
          (2) pracovní skupina pro stanovení norem zemědělských produktů podléhajících zkáze a pro rozvoj jakosti Evropské hospodářské komise OSN (EHK/OSN) se rozhodla doporučit, v rámci normy FFV-14 EHK/OSN o kontrole tržní a obchodní jakosti citrusového ovoce, nová ustanovení o vyzrálosti pomerančů pro ovoce, které má více než jednu pětinu celkového povrchu zelenou a které se pěstuje v klimatických oblastech, ve kterých může být ovoce zralé, i když je ještě zelené;
          (3) norma FFV-14 EHK/OSN neobsahuje žádné ustanovení o postupech pro odstraňování zelené barvy povolených členskými státy ani o postupech, na které se vztahují ustanovení směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [3]. Navíc, pro mandarinky větší než velikost 1 není stanoveno žádné pravidlo pro jednotnou velikost. Je proto nezbytné pozměnit tabulku, která stanoví maximální rozdíl v průměru největšího a nejmenšího plodu v obalu;
          (4) nařízení (ES) č. 1799/2001 musí být v souladu s tím pozměněno;
          (5) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu.
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1799/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21. 11. 1996 s. 1; nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).
          [2] Úř. věst. L 244, 14.9.2001, s. 12; nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 46/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61).
          [3] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1; směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (ES) č. 1799/2001 se mění takto:
          1. Hlava 1 (Ustanovení o jakosti) se mění takto:
          a) v položce A (Minimální požadavky) se čtvrtý pododstavec nahrazuje textem, který zní:
          "Citrusové plody splňující požadavky zralosti této přílohy smějí být zbaveny zeleného zbarvení. Tato úprava je povolena jen tehdy, nezmění-li se ostatní přirozené organoleptické vlastnosti.";
          b) v položce B (Požadavky na vyzrálost), odrážka iii) (Pomeranče) se nahrazuje tímto textem:
          "iii) Pomeranče
          Vybarvení musí být typické pro odrůdu. Plody se světle zeleným zbarvením se připouštějí za předpokladu, že nepřesahuje jednu pětinu celého povrchu plodu. Plody musí mít tento minimální obsah šťávy:
          —krvavé pomeranče: | 30 % |
          —skupina sladkých pomerančů: | 33 % |
          —ostatní odrůdy | 35 % |
          Avšak pomeranče pěstované v oblastech s vysokými teplotami vzduchu a v podmínkách vysoké relativní vlhkosti v průběhu období vývoje plodu mohou mít zeleně zbarvenou větší čás, než pětinu celkového povrchu, za předpokladu, že splňují tento minimální obsah šťávy
          —odrůdy Mosambi, Sathgudi a Pacitan: | 33 % |
          —ostatní odrůdy: | 45 %" |
          2. v hlavě III (Ustanovení o třídění podle velikosti), položka C (Jednotnost), odrážka i), řádky tabulky, týkající se mandarinek, se nahrazují těmito řádky:
          Mandarinky | 1-XXX-4 | 9 |
          5 – 6 | 8 |
          7 – 10 | 7 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.