Nařízení Komise (ES) č. 2174/2003 ze dne 12. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxinyText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2174/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2174/2003
          ze dne 12. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 466/2001, pokud jde o aflatoxiny
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1], a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách [2], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1425/2003 [3], stanoví maximální limity pro obsah aflatoxinu B1 a pro celkový obsah aflatoxinů v určitých potravinách.
          (2) Nařízení (ES) č. 466/2001 stanoví, že pokud nebude do 1. července 2003 stanoven specifický limit pro kukuřici, jež podléhá dalšímu třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka, použijí se limity stanovené pro obiloviny určené k přímé spotřebě. Důvodem byla skutečnost, že u kukuřice nelze vyloučit, že třídění nebo jiná fyzikální ošetření snižují úroveň kontaminace aflatoxiny, ale skutečnou účinnost bude třeba prokázat. Bylo rovněž stanoveno, že nebudou-li dostupné údaje odůvodňující stanovení specifických maximálních limitů pro nezpracované obiloviny, použijí se limity 2 μg/kg pro aflatoxin B1 a 4 μg/kg pro celkový obsah aflatoxinů.
          (3) V této souvislosti byly předloženy údaje týkající se kukuřice. Z předložených údajů vyplývá, že obsah aflatoxinů lze různým tříděním a fyzikálními ošetřeními nezpracované kukuřice významně snížit po čištění v konečném výrobku určeném ke spotřebě (krupice pro výrobu lupínků, jiná krupice). Kontaminace aflatoxinem byla soustředěna zejména ve zbytcích z třídění (odpadu) a v kukuřičných klíčcích, otrubách a v rozdrcené kukuřici (produkty určené k výživě zvířat). Ačkoli není možné přesně kvantitativně a s jistotou posoudit, jakého snížení lze dosáhnout, je z dostupných údajů zřejmé, že různé stupně čištění a zpracování jsou dostatečně účinné, aby odstranily aflatoxiny z kukuřičných výrobků určených k lidské spotřebě, takže z nezpracované kukuřice obsahující 5 μg aflatoxinu B1 na kg a s celkovým obsahem aflatoxinu 10 μg/kg se získá kukuřičný výrobek určený k lidské spotřebě, který splňuje maximální limity 2 μg/kg pro aflatoxin B1 a 4 μg/kg pro celkový obsah aflatoxinu a zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitele.
          (4) Zdá se, že někteří analytici zodpovědní za kontrolu potravin používají při podávání zprávy o analytickém výsledku stejný počet číselných tvarů údajů o maximálním obsahu jaký je vyjádřen v právních předpisech.
          (5) Nařízení (ES) č. 466/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 466/2001 se mění takto:
          1. Čl. 4 odst. 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Jádra podzemnice olejné, skořápkové plody a sušené ovoce, u nichž nejsou dodrženy maximální limity aflatoxinů stanovené v bodě 2.1.1.1 přílohy I, a kukuřice, u nichž nejsou dodrženy maximální limity stanovené v bodě 2.1.2.1 uvedené přílohy, lze uvést na trh, pokud tyto produkty:
          a) nejsou určeny k přímé lidské spotřebě nebo nejsou určeny pro použití jako potravinová složka;
          b) v případě jader podzemnice olejné splňují maximální limity stanovené v bodě 2.1.1.2 přílohy I, v případě skořápkových plodů a sušeného ovoce maximální limity stanovené v bodě 2.1.1.3 přílohy I a v případě kukuřice maximální limity stanovené v bodě 2.1.2.3 přílohy I;
          c) jsou podrobeny pozdějšímu ošetření zahrnujícímu třídění nebo jinému fyzikálnímu ošetření a po tomto ošetření nejsou překročeny maximální limity stanovené v bodech 2.1.1.1 a 2.1.2.1 přílohy I, přičemž toto ošetření nezanechá jiná zdraví škodlivá rezidua;
          d) jsou zřetelně označeny, pokud jde o jejich určení, a je na nich uvedena poznámka "produkt musí být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděn nebo jinak fyzikálně ošetřen za účelem snížení kontaminace aflatoxiny"."
          2. Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. prosince 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 203, 12.8.2003, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 466/2001 se mění takto:
          1. V oddílu 2 (Mykotoxiny) se bod 2.1 (Aflatoxiny) nahrazuje tímto:
          "Produkt | Maximální limit pro aflatoxiny (μg/kg) | Metoda odběru vzorků | Zkušební kriteria pro metody analýzy |
          B1 | (B1 + B2 + G 1 + G2) | M1 |
          2.1AFLATOXINY
          2.1.1Jádra podzemnice olejné, skořápkové plody a sušené ovoce
          2.1.1.1Jádra podzemnice olejné, skořápkové plody,sušené ovoce a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo pro použití jako potravinová složka | 2,0 | 4,0 | — | směrnice Komise 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.1.2Jádra podzemnice olejné, které mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny | 8,0 | 15,0 | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.1.3Skořápkové plody a sušené ovoce, které mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny | 5,0 | 10,0 | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.2Obiloviny (včetně pohanky, Fagopyrum sp.)
          2.1.2.1Obiloviny (včetně pohanky, Fagopyrum sp.) a z nich zpracované výrobky určené k přímé lidské spotřebě nebo pro použití jako potravinová složka | 2,0 | 4,0 | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.2.2Obiloviny (včetně pohanky, Fagopyrum sp.), kromě kukuřice, které mají být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděny nebo jinak fyzikálně ošetřeny | 2,0 | 4,0 | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.2.3Kukuřice, která má být před použitím k lidské spotřebě nebo před použitím jako potravinová složka vytříděna nebo jinak fyzikálně ošetřena | 5,0 | 10,0 | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.3Mléko (syrové mléko, mléko pro výrobu výrobků na bázi mléka a tepelně ošetřené mléko, jak jsou definovány ve směrnici Rady 92/46/EHS, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003. | — | — | 0,05 | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2.1.4Následující druhy koření:Capsicum spp. (odvozené sušené plody, celé nebo v prášku, včetně chilli, chilli v prášku, kayenského pepře a papriky)Piper spp. (odvozené plody, včetně bílého a černého pepře)Myristica fragrans (muškátový oříšek)Zingiber officinale (zázvor)Curcuma longa (kurkuma) | 5,0 | 10,0 | — | směrnice 98/53/ES | směrnice 98/53/ES |
          2. Poznámka 9 se zrušuje.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.