Nařízení Komise (ES) č. 2180/2003 ze dne 5. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2180/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2180/2003
          ze dne 5. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], a zejména na článek 13 uvedeného nařízení, a na odpovídající ustanovení ostatních nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s čl. 3 posledním pododstavcem nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 ze dne 17. prosince 1987, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady [2], je vhodné zveřejnit úplné znění nomenklatury náhrad platné k 1. lednu 2004, jak vyplývá z ustanovení nařízení o režimech vývozu pro zemědělské produkty.
          (2) Vzhledem k přistoupení deseti nových členských států je třeba upravit některé oblasti určení uvedené v příloze II nařízení (EHS) č. 3846/87. S cílem zjednodušení postupů je stanoveno kombinovat tuto úpravu s roční aktualizací nařízení (ES) č. 3846/87.
          (3) Je proto třeba změnit nařízení EHS) č. 3846/87.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3846/87 se mění takto:
          1. příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení;
          2. příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004.
          Ustanovení čl. 1 bodu 2 se použije ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1104/2003 (Úř. věst. L 158, 27.6.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 118/2003 (Úř. věst. L 20, 24.1.2003, s. 3).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          NOMENKLATURA ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ
          PRO VÝVOZNÍ NÁHRADY
          OBSAH
          1. Obiloviny, mouky, krupice a krupička z pšenice nebo žita
          2. Rýže a zlomková rýže
          3. Produkty zpracované z obilovin a rýže
          4. Krmné směsi z obilovin
          5. Hovězí a telecí maso
          6. Vepřové maso
          7. Drůbeží maso
          8. Vejce
          9. Mléko a mléčné výrobky
          10. Ovoce a zelenina
          11. Produkty zpracované z ovoce a zeleniny
          12. Olivový olej
          13. Bílý cukr a surový cukr v nezměněném stavu
          14. Sirupy a některé jiné výrobky z cukru
          15. Víno
          1. Obiloviny, mouky, krupice a krupicka z pšenice nebo ita
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          1001 | Pšenice a sourež: | |
          10011000 | – pšenice tvrdá: | |
          | – – osivo | 100110009200 |
          | – – ostatní | 100110009400 |
          ex100190 | – ostatní: | |
          | – – ostatní špalda, pšenice obecná a sourež: | |
          10019091 | – – – osivo pšenice obecné a sourži | 100190919000 |
          10019099 | – – – ostatní | 100190999000 |
          10020000 | Žito | 100200009000 |
          100300 | Ječmen: | |
          10030010 | – osivo | 100300109000 |
          10030090 | – ostatní | 100300909000 |
          10040000 | Oves: | |
          | – osivo | 100400009200 |
          | – ostatní | 100400009400 |
          1005 | Kukuřice: | |
          ex100510 | – osivo: | |
          10051090 | – – ostatní | 100510909000 |
          10059000 | – ostatní | 100590009000 |
          100700 | Zrna čiroku: | |
          10070090 | – ostatní | 100700909000 |
          ex1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny: | |
          10082000 | – proso | 100820009000 |
          110100 | Pšeničná mouka nebo mouka ze sourži: | |
          | – pšeničná mouka: | |
          11010011 | – – z pšenice tvrdé | 101100119000 |
          11010015 | – – z pšenice obecné a pšenice špaldy: | |
          | – – – o obsahu popela 0 až 600 mg/100 g | 101100159100 |
          | – – – o obsahu popela 601 až 900 mg/100 g | 101100159130 |
          | – – – o obsahu popela 901 až 1 100 mg/100 g | 101100159150 |
          | – – – o obsahu popela 1 101 až 1 650 mg/100 g | 101100159170 |
          | – – – o obsahu popela 1 651 až 1 900 mg/100 g | 101100159180 |
          | – – – o obsahu popela vyšším než 1 900 mg/100 g | 101100159190 |
          11010090 | – mouka ze sourži | 101100909000 |
          ex1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži: | |
          11021000 | – žitná mouka: | |
          | – – o obsahu popela 0 až 1 400 mg/100 g | 110210009500 |
          | – – o obsahu popela 1 400 až 2 000 mg/100 g | 110210009700 |
          | – – o obsahu popela vyšším než 2 000 mg/100 g | 110210009900 |
          ex1103 | Krupice, krupička a pelety z obilí: | |
          | – krupice a krupička: | |
          110311 | – – z pšenice: | |
          11031110 | – – – z pšenice tvrdé: | |
          | – – – – o obsahu popela 0 až 1 300 mg/100 g: | |
          | – – – – – Krupička, u které množství propadlé sítem o velikosti oka 0,160 mm je nižší než 10 % hmotnostních | 110311109200 |
          | – – – – – ostatní | 110311109400 |
          | – – – – o obsahu popela vyšším než 1 300 mg/100 g: | 110311109900 |
          11031190 | – – – z pšenice obecné a pšenice špaldy: | |
          | – – – – o obsahu popela 0 až 600 mg/100 g: | 110311909200 |
          | – – – – o obsahu popela vyšším než 600 mg/100 g | 110311909800 |
          2. Rýže a zlomková rýže
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          1006 | Rýže: | |
          100620 | – loupaná rýže (rýže cargo nebo hnědá rýže): | |
          | – – předpařená: | |
          10062011 | – – – kulatozrnná | 100620119000 |
          10062013 | – – – střednězrnná | 100620139000 |
          | – – – dlouhozrnná: | |
          10062015 | – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšaknižším než 3 | 100620159000 |
          10062017 | – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 100620179000 |
          | – – ostatní: | |
          10062092 | – – – kulatozrnná | 100620929000 |
          10062094 | – – – střednězrnná | 100620949000 |
          | – – – dlouhozrnná: | |
          10062096 | – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšaknižším než 3 | 100620969000 |
          10062098 | – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 100620989000 |
          100630 | – poloomletá nebo celoomletá rýže, též leštěná nebo hlazená: | |
          | – – poloomletá rýže: | |
          | – – – předpařená: | |
          10063021 | – – – – kulatozrnná | 100630219000 |
          10063023 | – – – – střednězrnná | 100630239000 |
          | – – – – dlouhozrnná: | |
          10063025 | – – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšaknižším než 3 | 100630259000 |
          10063027 | – – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 100630279000 |
          | – – – ostatní: | |
          10063042 | – – – – kulatozrnná | 100630429000 |
          10063044 | – – – – střednězrnná | 100630449000 |
          | – – – – dlouhozrnná: | |
          10063046 | – – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšaknižším než 3 | 100630469000 |
          10063048 | – – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3 | 100630489000 |
          | – – celoomletá rýže: | |
          | – – – předpařená: | |
          10063061 | – – – – kulatozrnná | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630619100 |
          | – – – – – ostatní | 100630619900 |
          10063063 | – – – – střednězrnná: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630639100 |
          | – – – – – ostatní | 100630639900 |
          | – – – – dlouhozrnná: | |
          10063065 | – – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšaknižším než 3: | |
          | – – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630659100 |
          | – – – – – – ostatní | 100630659900 |
          10063067 | – – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3: | |
          | – – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630679100 |
          | – – – – – – ostatní | 100630679900 |
          | – – – ostatní: | |
          10063092 | – – – – kulatozrnná: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630929100 |
          | – – – – – ostatní | 100630929900 |
          10063094 | – – – – střednězrnná: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630949100 |
          | – – – – – ostatní | 100630949900 |
          | – – – – dlouhozrnná: | |
          10063096 | – – – – – s poměrem délky k šířce vyšším než 2, avšaknižším než 3: | |
          | – – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630969100 |
          | – – – – – – ostatní | 100630969900 |
          10063098 | – – – – – s poměrem délky k šířce nejméně 3: | |
          | – – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 5 kg | 100630989100 |
          | – – – – – – ostatní | 100630989900 |
          10064000 | – zlomková rýže | 100640009000 |
          3. Produkty zpracované z obilovin a rýže
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze sourži: | |
          ex110220 | – kukuřičná mouka: | |
          ex11022010 | – – o obsah tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 1,3 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních | 110220109200 |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 1,3 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní | 110220109400 |
          ex11022090 | – – ostatní: | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,7 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní | 110220909200 |
          ex110290 | – ostatní: | |
          11029010 | – – ječná mouka: | |
          | – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních | 110290109100 |
          | – – – ostatní | 110290109900 |
          ex11029030 | – – ovesná mouka: | |
          | – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1,8 % hmotnostních, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejíž peroxidasa je prakticky neaktivní | 110290309100 |
          ex1103 | Krupice, krupička a pelety z obilí: | |
          | – krupice a krupička: | |
          ex110313 | – – z kukuřice: | |
          ex11031310 | – – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          | – – – – o obsahu tuku nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,6 % hmotnostních, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem o velikosti oka 315 mikronů a u kterých méně než 5 % produktu propadne sítem o velikosti oka 150 mikronů | 110313109100 |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 0,9 % hmotnostních, avšak nižším než 1,3 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem o velikosti oka 315 mikronů a u kterých méně než 5 % produktu propadne sítem o velikosti oka 150 mikronů | 110313109300 |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 1,3 % hmotnostních, avšak nižším než 1,5 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1,0 % hmotnostní, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem o velikosti oka 315 mikronů a u kterých méně než 5 % produktu propadne sítem o velikosti oka 150 mikronů | 110313109500 |
          ex11031390 | – – – ostatní: | |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nižším než 1,7 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní, u kterých nejvýše 30 % produktu propadne sítem o velikosti oka 315 mikronů a u kterých méně než 5 % produktu propadne sítem o velikosti oka 150 mikronů | 110313909100 |
          ex110319 | – – z ostatních obilovin: | |
          11031910 | – – – ze žita | 110319109000 |
          ex11031930 | – – – z ječmene: | |
          | – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních | 110319309100 |
          ex11031940 | – – – z ovsa: | |
          | – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní | 110319409100 |
          ex110320 | – pelety: | |
          11032020 | – – z ječmene | 110320209000 |
          11032060 | – – z pšenice | 110320609000 |
          ex1104 | Obilná zrna, jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), kromě rýže čísla 1006; obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté: | |
          | – zrna válcovaná nebo ve vločkách: | |
          ex110412 | – – z ječmene: | |
          ex11041290 | – – – ve vločkách: | |
          | – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 12 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní | 110412909100 |
          | – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek vyšším než 0,1 %, avšak nejvýše 1,5 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 12 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní | 110412909300 |
          ex110419 | – – z ostatních obilovin: | |
          11041910 | – – – z pšenice | 110419109000 |
          ex11041950 | – – – z kukuřice: | |
          | – – – – ve vločkách: | |
          | – – – – – o obsahu tuku vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,7 % hmotnostních | 110419509110 |
          | – – – – – obsahu tuku vztahujícím se k sušině vyšším než 0,9 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,8 % hmotnostních | 110419509130 |
          | – – – z ječmene: | |
          ex11041969 | – – – – ve vločkách | |
          | – – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních | 110419699100 |
          | – ostatní zrna zpracovaná (např. loupaná, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná): | |
          ex110422 | – – z ovsa: | |
          ex11042220 | – – – loupaná (vylupovaná nebo zbavená plev): | |
          | – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,5 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní, odpovídající definicí uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110422209100 |
          ex11042230 | – – – loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná "Grütze" nebo "grutten"): | |
          | – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 2,3 % hmotnostních, o obsahu slupek nejvýše 0,1 %, o obsahu vlhkosti nejvýše 11 % a jejichž peroxidasa je prakticky neaktivní, odpovídající definicí uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110422309100 |
          ex110423 | – – z kukuřice: | |
          ex11042310 | – – – loupaná (vylupovaná nebo zbavená plev), též řezaná nebo šrotovaná: | |
          | – – – – o obsahu tuku vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny nejvýše 0,6 % hmotnostních (zvaná "Grütze" nebo "grutten"), odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110423109100 |
          | – – – – o obsahu tuku vztahujícím se k sušině vyšším než 0,9 %, avšak nejvýše 1,3 % hmotnostních a o obsahu hrubé vlákniny nejvýše 0,8 % hmotnostních (zvaná "Grütze" nebo "grutten"), odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110423109300 |
          110429 | – – z ostatních obilovin: | |
          | – – – z ječmene: | |
          ex11042901 | – – – – loupaná (vylupovaná nebo zbavená plev): | |
          | – – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110429019100 |
          ex11042903 | – – – – loupaná a řezaná nebo šrotovaná (zvaná "Grütze" nebo "grutten"): | |
          | – – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní a o obsahu hrubé vlákniny vztahujícím se k sušině nejvýše 0,9 % hmotnostních, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110429039100 |
          ex11042905 | – – – – perlovitá: | |
          | – – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (bez mastku) | |
          | – – – – – – první kategorie – odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68: | 110429059100 |
          | – – – – – o obsahu popela vztahujícím se k sušině nejvýše 1 % hmotnostní (bez mastku) | |
          | – – – – – – druhá kategorie – odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68: | 110429059300 |
          | – – – ostatní: | |
          | – – – – loupaná (vylupovaná nebo zbavená plev), též řezaná nebo šrotovaná: | |
          ex11042911 | – – – – – z pšenice, nikoli řezaná nebo šrotovaná, odpovídající definici uvedené v příloze nařízení Komise (EHS) č. 821/68 | 110429119000 |
          | – – – – pouze šrotovaná: | |
          11042951 | – – – – – z pšenice | 110429519000 |
          11042955 | – – – – – ze žita | 110429559000 |
          110430 | – obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté: | |
          11043010 | – – z pšenice | 110430109000 |
          11043090 | – – z ostatních obilovin | 110430909000 |
          1107 | Slad, též pražený: | |
          110710 | – nepražený: | |
          | – – z pšenice: | |
          11071011 | – – – ve formě mouky | 110710119000 |
          11071019 | – – – ostatní: | 110710199000 |
          | – – ostatní: | |
          11071091 | – – – ve formě mouky | 110710919000 |
          11071099 | – – – ostatní | 110710999000 |
          11072000 | – pražený | 110720009000 |
          ex1108 | Škroby; inulin: | |
          | – škroby: | |
          ex11081100 | – – pšeničný škrob: | |
          | – – – o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110811009200 |
          | – – – o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110811009300 |
          ex11081200 | – – kukuřičný škrob: | |
          | – – – o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110812009200 |
          | – – – o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110812009300 |
          ex11081300 | – – bramborový škrob: | |
          | – – – o obsahu sušiny nejméně 80 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110813009200 |
          | – – – o obsahu sušiny nejméně 77 %, avšak méně než 80 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110813009300 |
          ex110819 | – – ostatní škroby: | |
          ex11081910 | – – – rýžový škrob: | |
          | – – – – o obsahu sušiny nejméně 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110819109200 |
          | – – – – o obsahu sušiny nejméně 84 %, avšak méně než 87 % a o čistotě sušiny nejméně 97 % | 110819109300 |
          ex11090000 | Pšeničný lepek, též sušený: | |
          | – sušený pšeničný lepek, o obsahu bílkovin vztahujícím se k sušině nejméně 82 % hmotnostních (N 6,25) | 110900009100 |
          ex1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | |
          ex170230 | – glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině: | |
          | – – ostatní: | |
          | – – – obsahující nejméně 99 % hmotnostních glukosy v sušině: | |
          17023051 | – – – – ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná | 170230519000 |
          17023059 | – – – – ostatní | 170230599000 |
          | – – – ostatní: | |
          17023091 | – – – – ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná | 170230919000 |
          17023099 | – – – – ostatní | 170230999000 |
          ex170240 | – – glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru: | |
          17024090 | – – ostatní | 170240909000 |
          ex170290 | – ostatní, včetně invertního cukru a jiných směsí cukrů a cukrových sirupů obsahujících 50 % hmotnostních fruktosy v sušině: | |
          17029050 | – – maltodextrin a maltodextrinový sirup: | |
          | – – – maltodextrin, v bílé pevné formě, též aglomerovaný | 170290509100 |
          | – – – ostatní | 170290509900 |
          | – – karamel: | |
          | – – – ostatní: | |
          17029075 | – – – – v prášku, též aglomerovaný | 170290759000 |
          17029079 | – – – – ostatní | 170290799000 |
          2106 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |
          ex210690 | – ostatní: | |
          | – – sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv: | |
          | – – – ostatní: | |
          21069055 | – – – – z glukosy nebo maltodextrinu | 210690559000 |
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          2309 | Přípravky používané k výživě zvířat: | |
          ex230910 | – výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej: | |
          | – – obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek: 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky: | |
          | – – – obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosovy sirup nebo maltodextrinový sirup: | |
          | – – – – neobsahující škrob nebo nejvýše 10 % hmotnostních škrobu: | |
          23091011 | – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 230910119000 |
          23091013 | – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 230910139000 |
          | – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu: | |
          23091031 | – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 230910319000 |
          23091033 | – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 230910339000 |
          | – – – – obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu: | |
          23091051 | – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 230910519000 |
          23091053 | – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 230910539000 |
          ex230990 | – ostatní: | |
          | – – ostatní: | |
          | – – – obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek: 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky: | |
          | – – – – obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup: | |
          | – – – – – neobsahující škrob nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních škrobu: | |
          23099031 | – – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 230990319000 |
          23099033 | – – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 230990339000 |
          | – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních škrobu: | |
          23099041 | – – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 230990419000 |
          23099043 | – – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 230990439000 |
          | – – – – – obsahující více než 30 % hmotnostních škrobu: | |
          23099051 | – – – – – – neobsahující mléčné výrobky nebo obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných výrobků | 230990519000 |
          23099053 | – – – – – – obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních mléčných výrobků | 230990539000 |
          Na základě čl. 33 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 (Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21) se neposkytuje žádná náhrada při vývozu produktů dovezených ze třetích zemí a vyvezených zpět do třetích zemí.
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0102 | Živý skot: | |
          ex010210 | – čistokrevná plemenná zvířata: | |
          ex01021010 | – – jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil): | |
          | – – – o živé hmotnosti nejméně 250 kg: | |
          | – – – – do 30 měsíců věku | 010210109140 |
          | – – – – ostatní | 010210109150 |
          ex01021030 | – – krávy: | |
          | – – – o živé hmotnosti nejméně 250 kg: | |
          | – – – – do 30 měsíců věku | 010210309140 |
          | – – – – ostatní | 010210309150 |
          ex01021090 | – – ostatní: | |
          | – – – o živé hmotnosti nejméně 300 kg: | 010210909120 |
          ex010290 | – ostatní: | |
          | – – domácí druhy: | |
          | – – – o hmotnosti vyšší než 160 kg, avšak nejvýše 300 kg: | |
          ex01029041 | – – – – jatečné: | |
          | – – – – – o hmotnosti vyšší než 220 kg | 010290419100 |
          | – – – o hmotnosti vyšší než 300 kg: | |
          | – – – – jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil): | |
          01029051 | – – – – – jatečné | 010290519000 |
          01029059 | – – – – – ostatní | 010290599000 |
          | – – – – krávy: | |
          01029061 | – – – – – jatečné | 010290619000 |
          01029069 | – – – – – ostatní | 010290699000 |
          | – – – – ostatní: | |
          01029071 | – – – – – jatečné | 010290719000 |
          01029079 | – – – – – ostatní | 010290799000 |
          0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené: | |
          02011000 | – jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          | – – přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, avšak s více než deseti žebry: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020110009110 |
          | – – – ostatní | 020110009120 |
          | – – ostatní: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020110009130 |
          | – – – ostatní | 020110009140 |
          020120 | – ostatní nevykostěné maso: | |
          02012020 | – – kompenzované čtvrti: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120009110 |
          | – – – ostatní | 020120209120 |
          02012030 | – – neoddělené nebo oddělené přední čtvrti: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120309110 |
          | – – – ostatní | 020120309120 |
          02012050 | – – neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: | |
          | – – – s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber: | |
          | – – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120509110 |
          | – – – – ostatní | 020120509120 |
          | – – – s více než osmi žebry nebo osmi páry žeber: | |
          | – – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120509130 |
          | – – – – ostatní | 020120509140 |
          ex02012090 | – – ostatní: | |
          | – – – hmotnost kostí nepředstavující více než jednu třetinu hmotnosti kusu | 020120909700 |
          02013000 | – vykostěné: | |
          | – – vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek podle nařízení Komise (EHS) č. 2973/79 nebo do Kanady za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 2051/96 | 020130009050 |
          | – – vykostěné maso, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % | 020130009060 |
          | – – ostatní o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 55 %, každý kus balený jednotlivě: | |
          | – – – ze zadních čtvrtí z dospělého skotu samčího pohlaví, s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber, přímý nebo pistolový řez | 020130009100 |
          | – – – z neoddělených nebo oddělených zadních čtvrtí z dospělého skotu samčího pohlaví, přímý nebo pistolový řez | 020130009120 |
          | – – ostatní | 020130009140 |
          ex0202 | hovězí maso zmrazené: | |
          02021000 | – jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          | – – přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, avšak s více než deseti žebry: | 020210009100 |
          | – – ostatní | 020210009900 |
          ex020220 | – ostatní nevykostěné maso: | |
          02022010 | – – kompenzované čtvrti | 020220109000 |
          02022030 | – – neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 020220309000 |
          02022050 | – – neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: | |
          | – – – s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber | 020220509100 |
          | – – – s více než osmi žebry nebo osmi páry žeber | 020220509900 |
          ex02022090 | – – ostatní: | |
          | – – – hmotnost kostí nepředstavující více než jednu třetinu hmotnosti kusu | 020220909100 |
          020230 | – vykostěné: | |
          02023090 | – – ostatní: | |
          | – – – vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek podle nařízení Komise (EHS) č. 2973/79 nebo do Kanady za podmínek podle nařízení Komise (ES) č. 2051/96 | 020230909100 |
          | – – – ostatní, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % | 020230909200 |
          | – – – ostatní | 020230909900 |
          0206 | Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | |
          020610 | – hovězí, čerstvé nebo chlazené: | |
          | – – ostatní: | |
          02061095 | – – – okruží a bránice | 020610959000 |
          | – hovězí, zmrazené: | |
          020629 | – – ostatní: | |
          | – – – ostatní: | |
          02062991 | – – – – okruží a bránice | 020629919000 |
          ex0210 | Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů: | |
          ex021020 | – hovězí maso: | |
          ex02102090 | – – vykostěné: | |
          | – – – solené a sušené | 021020909100 |
          ex1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve: | |
          ex160250 | – z hovězího dobytka: | |
          ex16025010 | – – tepelně neopracované; směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neopracovaných: | |
          | – – – tepelně neopracované; neobsahující jiné maso než hovězí: | |
          | – – – – obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – produkty zpracované v rámci režimu podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80: | |
          | – – – – – – nejméně 40 % | 160250109170 |
          | – – ostatní: | |
          | – – – v hermeticky uzavřených obalech: | |
          ex16025031 | – – – – Corned beef; neobsahující jiné maso než hovězí: | |
          | – – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – nejméně 90 %: | |
          | – – – – – – – produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 | 160250319125 |
          | – – – – – – nejméně 80 %, avšak nejvýše 90 %: | |
          | – – – – – – – produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 | 160250319325 |
          ex16025039 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – neobsahující jiné maso než hovězí: | |
          | – – – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – – nejméně 90 %: | |
          | – – – – – – – – produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 | 160250399125 |
          | – – – – – – – nejméně 80 %, avšak nejvýše 90 %: | |
          | – – – – – – – – produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 | 160250399325 |
          | – – – – – – – nejméně 60 %, avšak nejvýše 80 %: | |
          | – – – – – – – – produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 | 160250399425 |
          | – – – – – – s poměrem kolagen/protein vyšším než 0,35, avšak nižším než 0,45 a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – – nejméně 60 %: | |
          | – – – – – – – – produkty vyhovující podmínkám stanoveným v nařízení Komise (EHS) č. 2388/84 | 160250399525 |
          ex16025080 | – – – ostatní: | |
          | – – – – neobsahující jiné maso než hovězí: | |
          | – – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,45 a obsahující tato hmotnostním procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – nejméně 40 %: | |
          | – – – – – – – produkty zpracované v rámci režimu podle článku 4 nařízení Komise (EHS) č. 565/80: | 160250809535 |
          6. Vepřové maso
          () Zrušeno nařízením Komise (ES) č. 2333/97 (Úř. věst. L 323, 26.11.1997, s. 25).
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0103 | Živá prasata: | |
          | – ostatní: | |
          ex010391 | – – o hmotnosti nejvýše 50 kg: | |
          01039110 | – – – domácí druhy | 010391109000 |
          ex010392 | – – o hmotnosti vyšší než 50 kg: | |
          | – – – domácí druhy: | |
          01039219 | – – – – ostatní | 010392199000 |
          ex0203 | Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | |
          | – čerstvé nebo chlazené: | |
          ex020311 | – – jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          02031110 | – – – z domácích prasat: | 020311109000 |
          ex020312 | – – kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          ex02031211 | – – – – kýty a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020312119100 |
          ex02031219 | – – – – plece a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020312199100 |
          ex020319 | – – ostatní: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          ex02031911 | – – – – přední části a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020319119100 |
          ex02031913 | – – – – pečeně a kusy z ní: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020319139100 |
          ex02031915 | – – – – boky (prorostlé) a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 020319159100 |
          | – – – – ostatní: | |
          ex02031955 | – – – – – vykostěné: | |
          | – – – – – – kýty, přední části, plece nebo pečeně a kusy z nich | 020319559110 |
          | – – – – – – boky a kusy z nich, o celkovém obsahu chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 020319559310 |
          | – zmrazené: | |
          ex020321 | – – jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          02032110 | – – – z domácích prasat | 020321109000 |
          ex020322 | – – kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          ex02032211 | – – – – kýty a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020322119100 |
          ex02032219 | – – – – plece a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020322199100 |
          ex020329 | – – ostatní: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          ex02032911 | – – – – přední části a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020329119100 |
          ex02032913 | – – – – pečeně a kusy z ní: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 020329139100 |
          ex02032915 | – – – – boky (prorostlé) a kusy z nich: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 020329159100 |
          | – – – – ostatní: | |
          ex02032955 | – – – – – vykostěné: | |
          | – – – – – – kýty, přední části, plece a kusy z nich | 020329559110 |
          ex0210 | Maso a poživatelné droby, solenénebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů: | |
          | – vepřové maso: | |
          ex021011 | – – kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          | – – – – solené nebo ve slaném nálevu: | |
          ex02101111 | – – – – – kýty a kusy z nich: | |
          | – – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 021011119100 |
          | – – – – sušené nebo uzené | |
          ex02101131 | – – – – – kýty a kusy z nich: | |
          | – – – – – – "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele" | |
          | – – – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 021011319110 |
          | – – – – – – ostatní | |
          | – – – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 021011319910 |
          ex021012 | – – boky (prorostlé) a kusy z nich: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          ex02101211 | – – – – solené nebo ve slaném nálevu: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 021012119100 |
          ex02101219 | – – – – sušené nebo uzené: | |
          | – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 021012199100 |
          ex021019 | – – ostatní: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          | – – – – solené nebo ve slaném nálevu: | |
          ex02101940 | – – – – – pečeně a kusy z ní: | |
          | – – – – – – o celkovém obsahu kostí a chrupavek nižším než 25 % hmotnostních | 021019409100 |
          | – – – – – ostatní: | |
          ex02101951 | – – – – – – vykostěné: | |
          | – – – – – – – kýty, přední části, plece nebo pečeně, a kusy z nich | 021019519100 |
          | – – – – – – – boky a kusy z nich, bez kůže a přirostlého tuku | |
          | – – – – – – – – o celkovém obsahu chrupavek nižším než 15 % hmotnostních | 021019519310 |
          | – – – – sušené nebo uzené: | |
          | – – – – – ostatní: | |
          ex02101981 | – – – – – – vykostěné: | |
          | – – – – – – – "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di San Daniele", a kusy z nich | 021019819100 |
          | – – – – – – – kýty, přední části, plece nebo pečeně, a kusy z nich | 021019819300 |
          ex160100 | Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve; potravinové přípravky na bázi těchto výrobků: | |
          | – ostatní: | |
          16010091 | – – uzenky a salámy, suché nebo roztíratelné, tepelně neopracované: | |
          | – – – neobsahující drůbeží maso ani droby | 160100919120 |
          | – – – ostatní | 160100919190 |
          16010099 | – – ostatní: | |
          | – – – neobsahující drůbeží maso ani droby | 160100999110 |
          | – – – ostatní | 160100999190 |
          ex1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve: | |
          | – z vepřů: | |
          ex160241 | – – kýty a jejich části: | |
          ex16024110 | – – – z domácích prasat: | |
          | – – – – tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg | 160141109110 |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nižší než 1 kg | 160141109130 |
          ex160242 | – – plece a jejich části: | |
          ex16024210 | – – – z domácích prasat: | |
          | – – – – tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg | 160142109110 |
          | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nižší než 1 kg | 160142109130 |
          ex160249 | – – ostatní, včetně směsí: | |
          | – – – z domácích prasat: | |
          | – – – – obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa nebo drobů ostatních druhů, včetně sádla a tuků všeho druhu nebo původu: | |
          ex16024919 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – tepelně opracované, obsahující nejméně 80 % hmotnostních masa a tuku : | |
          | – – – – – – – neobsahující drůbeží maso ani droby: | |
          | – – – – – – – – obsahující produkt složený z jasně rozeznatelných kusů svalové tkáně, u nichž kvůli rozměrům nelze zjistit, zda byly získány z kýt, plecí, pečení nebo krkovic, s malými kousky viditelného tuku a malými množstvími usazeného rosolu | 160249199130 |
          7. Drůbeží maso
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0105 | Živá drůbež, tj. drůbež druhu kur domácí, kachny, husy, krocani, krůty a perličky: | |
          | – o hmotnosti nejvýše 185 g: | |
          010511 | – – drůbež druhu kur domácí: | |
          | – – – kuřata, jedinci samičího pohlaví prarodičovského a rodičovského chovu: | |
          01051111 | – – – – nosnice | 010511119000 |
          01051119 | – – – – ostatní | 010511199000 |
          | – – – ostatní: | |
          01051191 | – – – – nosnice | 010511919000 |
          01051199 | – – – – ostatní | 010511999000 |
          01051200 | – – krocani a krůty: | 010512009000 |
          ex010519 | – – ostatní: | |
          01051920 | – – – husy | 010519209000 |
          ex0207 | Maso a poživatelné droby z drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | |
          | – drůbež druhu kur domácí: | |
          ex020712 | – – nedělená, zmrazená: | |
          ex02071210 | – – – "70 % kuřata" – oškubaná, vykuchaná bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem | |
          | – – – – drůbež druhu kur domácí,u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – ostatní | 020712109900 |
          ex02071290 | – – – "65 % kuřata" – oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě: | |
          | – – – – "65 % kuřata": | |
          | – – – – – drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – – ostatní | 020712909190 |
          | – – – – drůbež druhu kur domácí, oškubaná, vykuchaná, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem v nepravidelném složení: | |
          | – – – – – drůbež druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – – ostatní | 020712909990 |
          ex020714 | – – dělené maso a droby, zmrazené: | |
          | – – – dělené maso: | |
          | – – – – nevykostěné: | |
          ex02071420 | – – – – – půlky nebo čtvrtky: | |
          | – – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – – – ostatní | 020714909900 |
          ex02071460 | – – – – – stehna a jejich části: | |
          | – – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – – – ostatní | 020714609900 |
          ex02071470 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – půlky nebo čtvrtky, bez biskupů: | |
          | – – – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou špička hrudní kosti, stehenní a holenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – – – – ostatní | 020714709190 |
          | – – – – – – části obsahující celé stehno nebo část stehna a část hřbetu o celkové hmotnosti nejvýše 25 % | |
          | – – – – – – – z drůbeže druhu kur domácí, u níž jsou stehenní kosti zcela osifikovány | |
          | – – – – – – – ostatní | 020714709290 |
          | – krocani a krůty: | |
          020725 | – – nedělené, zmrazené: | |
          02072510 | – – – "80 % krůty" – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, s krkem, srdcem, játry a voletem | 020725109000 |
          02072590 | – – – "73 % krůty" – oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a volete nebo v jiné obchodní úpravě | 020725909000 |
          ex020727 | – – dělené maso a droby, zmrazené: | |
          | – – – dělené maso: | |
          ex02072710 | – – – – vykostěné: | |
          | – – – – – homogenizované maso, včetně mechanicky odděleného masa | |
          | – – – – – ostatní | |
          | – – – – – – jiné než s biskupy | 020727109990 |
          | – – – – nevykostěné: | |
          | – – – – – stehna a jejich části: | |
          02072760 | – – – – – – spodní stehna a jejich části | 020727609000 |
          02072770 | – – – – – – ostatní | 020727709000 |
          8. Vejce
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex040700 | Ptačí vejce, ve skořápce, čerstvá, konzervovaná nebo vařená: | |
          | – domácí drůbeže: | |
          | – – násadová: | |
          04070011 | – – – krůtí nebo husí | 040700119000 |
          04070019 | – – – ostatní | 040700199000 |
          04070030 | – – ostatní | 040700309000 |
          0408 | Ptačí vejce, bez skořápky, a žloutky, čerstvé, sušené, vařené ve vodě nebo v páře, lisované, zmrazené nebo jinak konzervované, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |
          | – žloutky: | |
          ex040811 | – – sušené: | |
          ex04081180 | – – – ostatní: | |
          | – – – – vhodné k lidské spotřebě | 040811809100 |
          ex040819 | – – ostatní: | |
          | – – – ostatní: | |
          ex04081981 | – – – – tekuté: | |
          | – – – – – vhodné k lidské spotřebě | 040819819100 |
          ex04081989 | – – – – ostatní, včetně zmrazených: | |
          | – – – – – vhodné k lidské spotřebě | 040819899100 |
          | – ostatní: | |
          ex040891 | – – sušené: | |
          ex04089180 | – – – ostatní: | |
          | – – – – vhodné k lidské spotřebě | 040891809100 |
          ex040899 | – – ostatní: | |
          ex04089980 | – – – ostatní: | |
          | – – – – vhodné k lidské spotřebě | 040899809100 |
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          0401 | Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: | |
          040110 | – obsahující nejvýše 1 % hmotnostní tuku: | |
          04011010 | – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry | 040110109000 |
          04011090 | – – ostatní | 040110909000 |
          040120 | – o obsahu tuku vyšším než 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních: | |
          | – – nejvýše 3 % hmotnostní: | |
          04012011 | – – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          | – – – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních | 040120119100 |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních | 040120119500 |
          04012019 | – – – ostatní: | |
          | – – – – o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních | 040120199100 |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 1,5 % hmotnostních | 040120199500 |
          | – – vyšším než 3 % hmotnostní: | |
          04012091 | – – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | 040120919000 |
          04012099 | – – – ostatní | 040120999000 |
          040130 | – o obsahu tuku vyšším než 6 % hmotnostních: | |
          | – – nejvýše 21 % hmotnostních: | |
          04013011 | – – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          | – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – vyšším než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040130119400 |
          | – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních | 040130119700 |
          04013019 | – – – ostatní: | |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 17 % hmotnostních: | 040130199700 |
          | – – vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních: | |
          04013031 | – – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          | – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – nejvýše 35 % hmotnostních | 040130319100 |
          | – – – – – vyšším než 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 040130319400 |
          | – – – – – vyšším než 39 % hmotnostních | 040130319700 |
          04013039 | – – – ostatní: | |
          | – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – nejvýše 35 % hmotnostních | 040130399100 |
          | – – – – – vyšším než 35 %, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 040130399400 |
          | – – – – – vyšším než 39 % hmotnostních | 040130399700 |
          | – – vyšším než 45 % hmotnostních: | |
          04013091 | – – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 2 litry: | |
          | – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – nejvýše 68 % hmotnostních | 040130919100 |
          | – – – – – vyšším než 68 % hmotnostních | 040130919500 |
          04013099 | – – – ostatní: | |
          | – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – nejvýše 68 % hmotnostních | 040130999100 |
          | – – – – – vyšším než 68 % hmotnostních | 040130999500 |
          0402 | Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |
          040210 | – sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          | – – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: | |
          04021011 | – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | 040210119000 |
          04021019 | – – – ostatní | 040210199000 |
          | – – ostatní: | |
          04021091 | – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | 040210919000 |
          04021099 | – – – ostatní | 040210999000 |
          | – sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          ex040221 | – – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          04022111 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních | 040221119200 |
          | – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040221119300 |
          | – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040221119500 |
          | – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040221119900 |
          | – – – – ostatní: | |
          04022117 | – – – – – o obsahu tuku nejvýše 11 % hmotnostních | 040221179000 |
          04022119 | – – – – – o obsahu tuku vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          | – – – – – – nejvýše 17 % hmotnostních | 040221199300 |
          | – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040221199500 |
          | – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040221199900 |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          04022191 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejvýše 28 % hmotnostních | 040221919100 |
          | – – – – – – vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních | 040221919200 |
          | – – – – – – vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 040221919350 |
          | – – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních | 040221919500 |
          04022199 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejvýše 28 % hmotnostních | 040221999100 |
          | – – – – – – vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních | 040221999200 |
          | – – – – – – vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 41 % hmotnostních | 040221999300 |
          | – – – – – – vyšším než 41 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 040221999400 |
          | – – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 59 % hmotnostních | 040221999500 |
          | – – – – – – vyšším než 59 % hmotnostních, avšak nejvýše 69 % hmotnostních | 040221999600 |
          | – – – – – – vyšším než 69 % hmotnostních, avšak nejvýše 79 % hmotnostních | 040221999700 |
          | – – – – – – vyšším než 79 % hmotnostních | 040221999900 |
          ex040229 | – – ostatní: | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          | – – – – ostatní: | |
          04022915 | – – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních | 040229159200 |
          | – – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040229159300 |
          | – – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040229159500 |
          | – – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040229159900 |
          04022919 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040229199300 |
          | – – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040229199500 |
          | – – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040229199900 |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          04022991 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg | 040229919900 |
          04022999 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejvýše 41 % hmotnostních | 040229999100 |
          | – – – – – – vyšším než 41 % hmotnostních | 040229999500 |
          | – ostatní: | |
          040291 | – – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla: | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 8 % hmotnostních: | |
          04029111 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 7,4 % hmotnostních | 040291119370 |
          04029119 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 7,4 % hmotnostních | 040291199370 |
          | – – – o obsahu tuku vyšším než 8 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních: | |
          04029131 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 040291319300 |
          04029139 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 040291399300 |
          | – – – o obsahu tuku vyšším než 45 % hmotnostních | |
          04029199 | – – – – ostatní | 040291999000 |
          040299 | – – ostatní: | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 9,5 % hmotnostních: | |
          04029911 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních | 040299119350 |
          04029919 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních | 040299199350 |
          | – – – o obsahu tuku vyšším než 9,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních: | |
          04029931 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tuku nejvýše 21 % hmotnostních: | |
          | – – – – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních a o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 040299319150 |
          | – – – – – o obsahu tuku vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních: | 040299319300 |
          | – – – – – o obsahu tuku vyšším než 39 % hmotnostních: | 040299319500 |
          04029939 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tuku nejvýše 21 % hmotnostních, o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních a o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních | 040299399150 |
          ex0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |
          ex040390 | – ostatní: | |
          | – – neochucené ani neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao: | |
          | – – – sušené, v granulích nebo v jiné pevné formě: | |
          | – – – – neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tuku: | |
          04039011 | – – – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních | 040390119000 |
          04039013 | – – – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          | – – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních | 040390139200 |
          | – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040390139300 |
          | – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040390139500 |
          | – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040390139900 |
          04039019 | – – – – – vyšším než 27 % hmotnostních | 040390199000 |
          | – – – – ostatní, o obsahu tuku: | |
          04039033 | – – – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          | – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040390339400 |
          | – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040390339900 |
          | – – – ostatní: | |
          | – – – – neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, o obsahu tuku: | |
          04039051 | – – – – – nejvýše 3 % hmotnostní: | |
          | – – – – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních | 040390519100 |
          04039059 | – – – – – vyšším než 6 % hmotnostních: | |
          | – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 21 % hmotnostních | 040390599170 |
          | – – – – – – vyšším než 21 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních | 040390599310 |
          | – – – – – – vyšším než 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 39 % hmotnostních | 040390599340 |
          | – – – – – – vyšším než 39 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 040390599370 |
          | – – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních | 040390599510 |
          ex0404 | Syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: | |
          040490 | – ostatní: | |
          | – – neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, o obsahu tuku: | |
          ex04049021 | – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          | – – – – sušené nebo v granulích, o obsahu vody nejvýše 5 % a o obsahu mléčných bílkovin v tukuprosté mléčné sušině: | |
          | – – – – – nejméně 29 % hmotnostních, avšak nižším než 34 % hmotnostních | 040490219120 |
          | – – – – – nejméně 34 % hmotnostních | 040490219160 |
          04049023 | – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních: | |
          | – – – – sušené nebo v granulích: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních | 040490239120 |
          | – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040490239130 |
          | – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040490239140 |
          | – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040490239150 |
          ex04049029 | – – – vyšším než 27 % hmotnostních: | |
          | – – – – sušené nebo v granulích, o obsahu tuku: | |
          | – – – – – nejvýše 28 % hmotnostních | 040490299110 |
          | – – – – – vyšším než 28 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních | 040490299115 |
          | – – – – – vyšším než 29 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 040490299125 |
          | – – – – – vyšším než 45 % hmotnostních | 040490299140 |
          | – – ostatní, o obsahu tuku: | |
          04049081 | – – – nejvýše 1,5 % hmotnostních: | |
          | – – – – sušené nebo v granulích | 040490819100 |
          ex04049083 | – – – vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních | |
          | – – – – sušené nebo v granulích: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejvýše 11 % hmotnostních: | 040490839110 |
          | – – – – – – vyšším než 11 % hmotnostních, avšak nejvýše 17 % hmotnostních | 040490839130 |
          | – – – – – – vyšším než 17 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních | 040490839150 |
          | – – – – – – vyšším než 25 % hmotnostních | 040490839170 |
          | – – – – jiné než sušené nebo v granulích: | |
          | – – – – – o obsahu sacharosy nejméně 40 % hmotnostních, o obsahu tukuprosté mléčné sušiny nejméně 15 % hmotnostních a o obsahu tuku vyšším než 6,9 % hmotnostních | 040490839936 |
          ex0405 | Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka; mléčné pomazánky: | |
          040510 | – máslo: | |
          | – – o obsahu tuku nejvýše 85 % hmotnostních: | |
          | – – – přírodní máslo: | |
          04051011 | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 040510119500 |
          | – – – – – – nejméně 82 % hmotnostních | 040510119700 |
          04051019 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 040510199500 |
          | – – – – – – nejméně 82 % hmotnostních | 040510199700 |
          04051030 | – – – rekombinované máslo: | |
          | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 040510309100 |
          | – – – – – – nejméně 82 % hmotnostních | 040510309300 |
          | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejméně 82 % hmotnostních | 040510309700 |
          04051050 | – – – syrovátkové máslo: | |
          | – – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejméně 82 % hmotnostních | 040510509300 |
          | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 82 % hmotnostních | 040510509500 |
          | – – – – – – nejméně 82 % hmotnostních | 040510509700 |
          04051090 | – – ostatní | 040510909000 |
          ex040520 | – mléčné pomazánky: | |
          04052090 | – – o obsahu tuku nejméně 75 % hmotnostních, avšak nižším než 80 % hmotnostních: | |
          | – – – o obsahu tuku: | |
          | – – – – vyšším než 75 % hmotnostních, avšak nižším než 78 % hmotnostních | 040520909500 |
          | – – – – nejméně 78 % hmotnostních | 040520909700 |
          040590 | – ostatní: | |
          04059010 | – – o obsahu tuku nejméně 99,3 % hmotnostních a o obsahu vody nejvýše 0,5 % hmotnostních | 040590109000 |
          04059090 | – – ostatní | 040590909000 |
          Kód KN | Popis zboží | Dodatečné požadavky na použití kódu produktu | Kód produktu |
          nejvyšší obsah vody v hmotnosti výrobku (%) | nejnižší obsah tuku v sušině (%) |
          ex0406 | Sýry a tvaroh: | | |
          ex040610 | – čerstvé (nezrající nebo nenaložené) sýry, včetně syrovátkového sýra a tvarohu: | | | |
          ex04061020 | – – o obsahu tuku nejvýše 40 % hmotnostních: | | | |
          | – – – Syrovátkové sýry, kromě soleného ricotta | | | 040610209100 |
          | – – – ostatní: | | | |
          | – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – Ricotta, solený: | | | |
          | – – – – – – vyrobený výhradně z ovčího mléka | 55 | 45 | 040610209230 |
          | – – – – – – ostatní | 55 | 39 | 040610209290 |
          | – – – – – Cottage cheese | 60 | | 040610209300 |
          | – – – – – ostatní: | | | |
          | – – – – – – o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – nižším než 5 % hmotnostních | 60 | | 040610209610 |
          | – – – – – – – nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 60 | 5 | 040610209620 |
          | – – – – – – – nejméně 19 % hmotnostních, avšak nižším než 39 % hmotnostních | 57 | 19 | 040610209630 |
          | – – – – – – – ostatní, o obsahu vody v tukuprosté sušině: | | | |
          | – – – – – – – – vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních | 40 | 39 | 040610209640 |
          | – – – – – – – – vyšším než 52 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních | 50 | 39 | 040610209650 |
          | – – – – – – – – vyšším než 62 % hmotnostních | | | 040610209660 |
          | – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 72 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – smetanový sýr o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 77 % hmotnostních, avšak nejvýše 83 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 69 % hmotnostních | 60 | 60 | 040610209830 |
          | – – – – – – nejméně 69 % hmotnostních | 59 | 69 | 040610209850 |
          | – – – – – ostatní | | | 040610209870 |
          | – – – – ostatní | | | 040610209900 |
          ex040620 | – strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů: | | | |
          ex04062090 | – – ostatní: | | | |
          | – – – sýry vyrobené ze syrovátky | | | 040620909100 |
          | – – – ostatní: | | | |
          | – – – – o obsahu tuku vyšším než 20 % hmotnostních, o obsahu laktosy nižším než 5 % hmotnostních a o obsahu sušiny: | | | |
          | – – – – – nejméně 60 % hmotnostních, avšak nižším než 80 % hmotnostních | 40 | 34 | 040620909913 |
          | – – – – – nejméně 80 % hmotnostních, avšak nižším než 85 % hmotnostních | 20 | 30 | 040620909915 |
          | – – – – – nejméně 85 % hmotnostních, avšak nižším než 95 % hmotnostních | 15 | 30 | 040620909917 |
          | – – – – – nejméně 95 % hmotnostních | 5 | 30 | 040620909919 |
          | – – – – ostatní | | | 040620909990 |
          ex040630 | – tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové: | | | |
          | – – ostatní: | | | |
          | – – – o obsahu tuku nejvýše 36 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          ex04063031 | – – – – nejvýše 48 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – o obsahu sušiny: | | | |
          | – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních, avšak nižším než 43 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – nižším než 20 % hmotnostních | 60 | | 040630319710 |
          | – – – – – – – nejméně 20 % hmotnostních | 60 | 20 | 040630319730 |
          | – – – – – – nejméně 43 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – nižším než 20 % hmotnostních | 57 | | 040630319910 |
          | – – – – – – – nejméně 20 % hmotnostních, avšak nižším než 40 % hmotnostních | 57 | 20 | 040630319930 |
          | – – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních | 57 | 40 | 040630319950 |
          ex04063039 | – – – – vyšším než 48 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – o obsahu sušiny: | | | |
          | – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních, avšak nižším než 43 % hmotnostních | 60 | 48 | 040630399500 |
          | – – – – – – nejméně 43 % hmotnostních, avšak nižším než 46 % hmotnostních | 57 | 48 | 040630399700 |
          | – – – – – – nejméně 46 % hmotnostních a o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – nižším než 55 % hmotnostních | 54 | 48 | 040630399930 |
          | – – – – – – – nejméně 55 % hmotnostních | 54 | 55 | 040630399950 |
          ex04063090 | – – – o obsahu tuku vyšším než 36 % hmotnostních | 54 | 79 | 040630909000 |
          ex040640 | – sýry s modrou plísní: | | | |
          ex04064050 | – – gorgonzola | 53 | 48 | 040640509000 |
          ex04064090 | – – ostatní | 50 | 40 | 040640909000 |
          ex040690 | – ostatní sýry: | | | |
          | – – ostatní: | | | |
          | – – – ementál, gruyère, sbrinz, bergkäse a appenzell: | | | |
          | – – – – ostatní: | | | |
          ex04069013 | – – – – – ementál | 40 | 45 | 040690139000 |
          ex04069015 | – – – – – gruyère, sbrinz: | | | |
          | – – – – – gruyère | 38 | 45 | 040690159100 |
          ex04069017 | – – – – – bergkäse a appenzell: | | | |
          | – – – – – – bergkäse | 38 | 45 | 040690179100 |
          ex04069021 | – – – čedar | 39 | 48 | 040690219900 |
          ex04069023 | – – – eidam | 47 | 40 | 040690239900 |
          ex04069025 | – – – tilsit | 47 | 45 | 040690259900 |
          ex04069027 | – – – butterkäse | 52 | 45 | 040690279900 |
          | – – – feta: | | | |
          ex04069031 | – – – – ovčí nebo buvolí, v nádobách se slaným nálevem nebo ve vacích z ovčí nebo kozí kůže: | | | |
          | – – – – – vyrobené výhradně z ovčího mléka: | | | |
          | – – – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině nejvýše 72 % hmotnostních | 56 | 43 | 040690319119 |
          ex04069033 | – – – – ostatní: | | | |
          | – – – – – vyrobené výhradně z ovčího mléka nebo z ovčího a kozího mléka: | | | |
          | – – – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině nejvýše 72 % hmotnostních | 56 | 43 | 040690339119 |
          | – – – – – ostatní: | | | |
          | – – – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině nejvýše 72 % hmotnostních | 60 | 39 | 040690339919 |
          | – – – – – – o obsahu vody v tukuprosté sušině vyšším než 72 % hmotnostních | 59 | 50 | 040690339951 |
          ex04069035 | – – – kefalo-tyri: | | | |
          | – – – – vyrobené výhradně z ovčího a/nebo kozího mléka | 38 | 40 | 040690359190 |
          | – – – – ostatní: | 38 | 40 | 040690359990 |
          ex04069037 | – – – finlandia | 40 | 45 | 040690379000 |
          | – – – ostatní: | | | |
          | – – – – ostatní: | | | |
          | – – – – – o obsahu tuku nejvýše 40 % hmotnostních a o obsahu vody v tukuprosté sušině: | | | |
          | – – – – – – nejvýše 47 % hmotnostních: | | | |
          ex04069061 | – – – – – – – Grana Padano, parmigiano reggiano | 35 | 32 | 040690619000 |
          ex04069063 | – – – – – – – Fiore sardo, pecorino: | | | |
          | – – – – – – – – vyrobené výhradně z ovčího mléka | 35 | 36 | 040690639100 |
          | – – – – – – – – ostatní | 35 | 36 | 040690639900 |
          ex04069069 | – – – – – – – ostatní: | | | |
          | – – – – – – – – sýry vyrobené ze syrovátky | | | 040690699100 |
          | – – – – – – – – ostatní | 38 | 30 | 040690699910 |
          | – – – – – – vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních: | | | |
          ex04069073 | – – – – – – – provolone | 45 | 44 | 040690739900 |
          ex04069075 | – – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano | 45 | 39 | 040690759900 |
          ex04069076 | – – – – – – – danbo, fontal,fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø: | | | |
          | – – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nejméně 45 % hmotnostních, avšak nižším než 55 % hmotnostních | | | |
          | – – – – – – – – – o obsahu sušiny nejméně 50 % hmotnostních, avšak nižším než 56 % hmotnostních | 50 | 45 | 040690769300 |
          | – – – – – – – – – o obsahu sušiny nejméně 56 % hmotnostních | 44 | 45 | 040690769400 |
          | – – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nejméně 55 % hmotnostních | 46 | 55 | 040690769500 |
          ex04069078 | – – – – – – – gouda: | | | |
          | – – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nižším než 48 % hmotnostních | 50 | 20 | 040690789100 |
          | – – – – – – – – o obsahu tuku v sušině nejméně 48 % hmotnostních, avšak nižším než 55 % hmotnostních: | 45 | 48 | 040690789300 |
          | – – – – – – – – ostatní: | 45 | 55 | 040690789500 |
          ex04069079 | – – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio | 56 | 40 | 040690799900 |
          ex04069081 | – – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey | 44 | 45 | 040690819900 |
          ex04069085 | – – – – – – – kefalograviera, kasseri: | | | |
          | – – – – – – – – o obsahu vody nejvýše 40 % hmotnostních | 40 | 39 | 040690859930 |
          | – – – – – – – – o obsahu vody vyšším než 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních | 45 | 39 | 040690859970 |
          | – – – – – – – – ostatní | | | 040690859999 |
          | – – – – – – – ostatní sýry, o obsahu vody v tukuprosté sušině: | | | |
          ex04069086 | – – – – – – – – vyšším než 47 % hmotnostních, avšak nejvýše 52 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – – – – – sýry vyrobené ze syrovátky | | | 040690869100 |
          | – – – – – – – – – ostatní, o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – – – – nižším než 5 % hmotnostních | 52 | | 040690869200 |
          | – – – – – – – – – – nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 51 | 5 | 040690869300 |
          | – – – – – – – – – – nejméně 19 %hmotnostních, avšak nižším než 39 % hmotnostních | 47 | 19 | 040690869400 |
          | – – – – – – – – – – nejméně 39 % hmotnostních | 40 | 39 | 040690869900 |
          ex04069087 | – – – – – – – – vyšším než 52 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – – – – – sýry vyrobené ze syrovátky, kromě manouri | | | 040690879100 |
          | – – – – – – – – – ostatní, o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – – – – nižším než 5 % hmotnostních | 60 | | 040690879200 |
          | – – – – – – – – – – nejméně 5 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 55 | 5 | 040690879300 |
          | – – – – – – – – – – nejméně 19 %hmotnostních, avšak nižším než 40 % hmotnostních | 53 | 19 | 040690879400 |
          | – – – – – – – – – – nejméně 40 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – – – – – – – Idiazabal, manchego a roncal, vyrobené výhradně z ovčího mléka | 45 | 45 | 040690879951 |
          | – – – – – – – – – – – maasdam | 45 | 45 | 040690879971 |
          | – – – – – – – – – – – manouri | 43 | 53 | 040690879972 |
          | – – – – – – – – – – – hushallsost | 46 | 45 | 040690879973 |
          | – – – – – – – – – – – murukoloinen | 41 | 50 | 040690879974 |
          | – – – – – – – – – – – gräddost | 39 | 60 | 040690879975 |
          | – – – – – – – – – – – ostatní | 47 | 40 | 040690879979 |
          ex04069088 | – – – – – – – – vyšším než 62 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních: | | | |
          | – – – – – – – – – sýry vyrobené ze syrovátky | | | 040690889100 |
          | – – – – – – – – – ostatní: | | | |
          | – – – – – – – – – – o obsahu tuku v sušině: | | | |
          | – – – – – – – – – – – nejméně 10 % hmotnostních, avšak nižším než 19 % hmotnostních | 60 | 10 | 040690889300 |
          10. Ovoce a zelenina
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex07020000 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená: | |
          | – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (ES) č. 790/2000 | 070200009100 |
          ex0802 | Ostatní skořápkové ovoce, čerstvé nebo suché, též bez skořápky nebo vyloupané: | |
          | – mandle: | |
          ex080212 | – – bez skořápky: | |
          08021290 | – – – ostatní | 080212909000 |
          | – lískové ořechy (Corylus spp.): | |
          08022100 | – – ve skořápce | 080221009000 |
          08022200 | – – bez skořápky | 080222009000 |
          | – vlašské ořechy: | |
          08023100 | – – ve skořápce | 080231009000 |
          ex0805 | Citrusové plody, čerstvé nebo sušené: | |
          ex080510 | – pomeranče: | |
          | – – sladké, čerstvé: | |
          ex08051010 | – – – krvavé a polokrvavé: | |
          | – – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (ES) č. 920/89 | 080510109100 |
          | – – – ostatní: | |
          ex08051030 | – – – – – druhy Navels, Navelines, Navelates, Salustianas, Vernas, Valencia lates, Maltese, Shamoutis, Ovalis, Trovita a Hamlins: | |
          | – – – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (ES) č. 920/89 | 080510309100 |
          ex08051050 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (ES) č. 920/89 | 080510509100 |
          ex080550 | ;– – citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a kyselé lajmy (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): | |
          ex08055010 | – – citrony (Citrus limon, Citrus limonum): | |
          | – – – – čerstvé, tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (ES) č. 920/89 | 080550109100 |
          ex0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené: | |
          ex080610 | – čerstvé: | |
          ex08061010 | – – stolní hrozny: | |
          | – – – tříd jakosti Výběr a I v souladu s nařízením (ES) č. 2789/1999 | 080610109100 |
          ex0808 | Jablka, hrušky a kdoule, čerstvé: | |
          ex080810 | – jablka: | |
          | – – ostatní: | |
          ex08081020 | – – – odrůda Golden Delicious: | |
          | – – – – moštová jablka | |
          | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (EHS) č. 920/89 | 080810209100 |
          ex08081050 | – – – odrůda Granny Smith: | |
          | – – – – moštová jablka | |
          | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (EHS) č. 920/89 | 080810509100 |
          ex08081090 | – – – ostatní: | |
          | – – – – moštová jablka | |
          | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (EHS) č. 920/89 | 080810909100 |
          ex0809 | Meruňky, třešně, višně, broskve (včetně nektarinek), švestky a trnky, čerstvé: | |
          ex080930 | – broskve, včetně nektarinek: | |
          ex08093010 | – – nektarinky: | |
          | – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (EHS) č. 2335/1999 | 080930109100 |
          ex08093090 | – – ostatní: | |
          | – – – tříd jakosti Výběr, I a II v souladu s nařízením (EHS) č. 2335/1999 | 080930909100 |
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0806 | Vinné hrozny, čerstvé nebo sušené: | |
          ex080620 | – sušené: | |
          | – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2 kg: | |
          08062012 | – – – sultánky | 080620129000 |
          | – – ostatní: | |
          08062092 | – – – sultánky | 080620929000 |
          ex0812 | Ovoce a ořechy, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, v sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodné ke spotřebě: | |
          ex08121000 | – třešně a višně: | |
          | – – odstopkované, odpeckované a konzervované v sirném roztoku, o čisté odkapané hmotností rovnající se nejméně 45 % čisté hmotnosti | 081210009100 |
          ex2002 | Rajčata upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou | |
          ex200210 | – rajčata celá nebo kousky rajčat: | |
          ex20021010 | – – loupaná: | |
          | – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti vyšší než 1 kg | 200210109100 |
          ex200600 | Zelenina, ovoce, ořechy, ovocné kůry a slupky a jiné části rostlin, konzervované cukrem (máčením, glazováním nebo kandováním): | |
          | – ostatní: | |
          | – – o obsahu cukru vyšším než 13 % hmotnostních: | |
          20060031 | – – – třešně a višně | 200600319000 |
          | – – ostatní: | |
          ex20060099 | – – – ostatní: | |
          | – – – – třešně a višně | 200600999100 |
          ex2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |
          | – ořechy, podzemnice olejná a jiná semena, též ve směsi: | |
          ex200819 | – – ostatní, včetně směsí: | |
          | – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti vyšší než 1 kg: | |
          | – – – – ostatní: | |
          ex20081919 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – Běžné lískové ořechy (plody druhu Corylus avellana), kromě směsí | 200819199100 |
          | – – – v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg: | |
          | – – – – ostatní: | |
          ex20081999 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – běžné lískové ořechy (plody druhu Corylus avellana), kromě směsí | 200819999100 |
          ex2009 | Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel | |
          | – pomerančová šťáva: | |
          ex200911 | – – zmrazená: | |
          | – – – o Brixově hodnotě nejvýše 67: | |
          ex20091199 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – čistá šťáva bez přídavku jiných látek, o Brixově hodnotě: | |
          | – – – – – – nejméně 10, avšak nižší než 22 | 200911999110 |
          | – – – – – – nejméně 22, avšak nižší než 33 | 200911999120 |
          | – – – – – – nejméně 33, avšak nižší než 44 | 200911999130 |
          | – – – – – – nejméně 44, avšak nižší než 55 | 200911999140 |
          | – – – – – – nejméně 55 | 200911999150 |
          ex20091200 | – – nezmrazené, o Brixově hodnotě nejvýše 20: | |
          | – – – čistá šťáva, bez přídavku jiných látek, o Brixově hodnotě nejméně 10 a v hodnotě nejméně 30 EUR za 100 kg čisté hmotnosti | 200912009111 |
          ex200919 | – – ostatní: | |
          | – – – o Brixově hodnotě vyšší než 20, avšak nejvýše 67: | |
          ex20091998 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – čistá šťáva, bez přídavku jiných látek, o Brixově hodnotě: | |
          | – – – – – – nejméně 20, avšak nižší než 22 | 200919989112 |
          | – – – – – – nejméně 22, avšak nižší než 33 | 200919989120 |
          | – – – – – – nejméně 33, avšak nižší než 44 | 200919989130 |
          | – – – – – – nejméně 44, avšak nižší než 55 | 200919989140 |
          | – – – – – – nejméně 55 | 200919989150 |
          12. Olivový olej
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          1509 | Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, avšak chemicky neupravený: | |
          150910 | – panenský: | |
          15091010 | – – panenský lampantový olivový olej | 150910109000 |
          15091090 | – – ostatní: | |
          | – – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 5 litrů | 150910909100 |
          | – – – ostatní | 150910909900 |
          15099000 | – ostatní: | |
          | – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 5 litrů | 150990009100 |
          | – – ostatní | 150990009900 |
          151000 | Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509: | |
          15100010 | – surové oleje | 151000109000 |
          15100090 | – ostatní: | |
          | – – v bezprostředním obalu o čistém obsahu nejvýše 5 litrů | 151000909100 |
          | – – ostatní | 151000909900 |
          13. Bílý cukr a surový cukr v nezměněném stavu
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu: | |
          | – surový cukr bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv: | |
          ex170111 | – – třtinový cukr: | |
          ex17011190 | – – – ostatní: | |
          | – – – – cukr kandys | 170111909100 |
          | – – – – ostatní surový cukr: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu nejvýše 5 kg čisté hmotnosti výrobku | 170111909910 |
          ex170112 | – – řepný cukr: | |
          ex17011290 | – – – ostatní: | |
          | – – – – cukr kandys | 170112909100 |
          | – – – – ostatní surový cukr: | |
          | – – – – – v bezprostředním obalu nejvýše 5 kg čisté hmotnosti výrobku | 170112909910 |
          | – ostatní: | |
          17019100 | – – s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv | 170191009000 |
          ex170199 | – – ostatní: | |
          17019910 | – – – bílý cukr: | |
          | – – – – cukr kandys | 170199109100 |
          | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – v celkovém množství nejvýše 10 tun | 170199109910 |
          | – – – – – ostatní | 170199109950 |
          ex17019990 | – – – ostatní: | |
          | – – – – s přídavkem látek, jiných než aromatických přípravků nebo barviv | 170199909100 |
          14. Sirupy a některé jiné výrobky z cukru
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cuktry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: | |
          ex170240 | – glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru: | |
          ex17024010 | – – isoglukosa: | |
          | – – – obsahující nejméně 41 % hmotnostních fruktosy v sušině | 170240109100 |
          170260 | – ostatní fruktosa a fruktosový sirup, obsahující více než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, kromě invertního cukru: | |
          17026010 | – – isoglukosa | 170260109000 |
          ex17026080 | – – inulinový sirup získaný bezprostředně hydrolýzou inulinu nebo oligofruktos, obsahující nejméně 80 % fruktosy v sušině | 170260809100 |
          17026095 | – – ostatní | 170260959000 |
          ex170290 | – ostatní, včetně invertního cukru a jiných směsí cukrů a cukrových sirupů obsahujících 50 % hmotnostních fruktosy v sušině: | |
          17029030 | – – isoglukosa | 170290309000 |
          17029060 | – – umělý med, též smíšený s přírodním medem | 170290609000 |
          | – – karamel: | |
          17029071 | – – – obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy v sušině | 170290719000 |
          ex17029099 | – – ostatní: | |
          | – – – ostatní, jiné než sorbosa | 170290999900 |
          2106 | Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté: | |
          ex210690 | – ostatní: | |
          | – – sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv: | |
          21069030 | – – – z isoglukosy | 210690309000 |
          | – – – ostatní: | |
          21069059 | – – – – ostatní | 210690599000 |
          15. Víno
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex2009 | Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel: | |
          200969 | – hroznová šťáva (včetně hroznového moštu): | |
          | – – ostatní: | |
          | – – – o Brixově hodnotě vyšší než 67: | |
          20096911 | – – – – v hodnotě nejvýše 22 EUR za 100 kg čisté hmotnosti: | |
          | – – – – – Zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 200969119100 |
          20096919 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 200969119100 |
          | – – – o Brixově hodnotě vyšší než 30, avšak nejvýše 67: | |
          | – – – – v hodnotě vyšší než 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti: | |
          20096951 | – – – – – zahuštěné: | |
          | – – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 200969519100 |
          | – – – – v hodnotě nejvýše 18 EUR za 100 kg čisté hmotnosti: | |
          | – – – – – o obsahu přidaného cukru vyšším než 30 % hmotnostních: | |
          20096971 | – – – – – – zahuštěné: | |
          | – – – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 200969719100 |
          2204 | Víno z čerstvých hroznů, včetně alkoholizovaného vína; hroznový mošt, kromě hroznového moštu čísla 2009: | |
          | – ostatní vína; hroznový mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu: | |
          220421 | – – v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry: | |
          | – – – ostatní: | |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 13 % objemových: | |
          | – – – – – ostatní: | |
          22042179 | – – – – – – bílá vína: | |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejvýše 11 % objemových | 220421799100 |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220421799200 |
          | – – – – – – – ostatní stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220421799910 |
          22042180 | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejvýše 11 % objemových | 220421809100 |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220421809200 |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 13 % objemových, avšak nejvýše 15 % objemových | |
          | – – – – ostatní: | |
          22042183 | – – – – – – bílá vína: | |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999: | 220421839100 |
          22042184 | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová | 220421849100 |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových: | |
          22042194 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí uvedená v doplňkové poznámce 6 k této kapitole | 220421949100 |
          | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – likérová vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 14 nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220421949910 |
          | – – – – o skutečném obsah alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových, avšak nejvýše 22 % objemových: | |
          22042198 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – Jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí uvedená v doplňkové poznámce 6 k této kapitole | 220421989100 |
          | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – Likérová vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 14 nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220421989910 |
          220429 | – – ostatní: | |
          | – – – ostatní: | |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 13 % objemových: | |
          | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – bílá vína: | |
          22042962 | – – – – – – – Sicilia: | |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsah alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejvýše 11 % objemových | 220429629100 |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220429629200 |
          | – – – – – – – – ostatní stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429629910 |
          22042964 | – – – – – – – Veneto: | |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejméně 11 % objemových | 220429649100 |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220429649200 |
          | – – – – – – – – ostatní stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429649910 |
          22042965 | – – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejméně 11 % objemových | 220429659100 |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220429659200 |
          | – – – – – – – – ostatní stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429659910 |
          | – – – – – – ostatní: | |
          22042971 | – – – – – – – Puglia: | |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejvýše 11 % objemových | 220429719100 |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220429719200 |
          22042972 | – – – – – – – Sicilia: | |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13 nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nevýše 11 % objemových | 220429729100 |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220429729200 |
          22042975 | – – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejméně 9,5 % objemových, avšak nejvýše 11 % objemových | 220429759100 |
          | – – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13nařízení (ES) č. 1493/1999, červená nebo růžová, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 11 % objemových, avšak nejvýše 13 % objemových | 220429759200 |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 13 % objemových, avšak nejvýše 15 % objemových: | |
          | – – – – – ostatní: | |
          22042983 | – – – – – – bílá vína: | |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429839100 |
          22042984 | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – stolní vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 13nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429849100 |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 15 % objemových, avšak nejvýše 18 % objemových | |
          22042994 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí uvedená v doplňkové poznámce 6 k této kapitole | 220429949100 |
          | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – likérová vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 14nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429949910 |
          | – – – – o skutečném obsahu alkoholu v % objemových vyšším než 18 % objemových, avšak nejvýše 22 % objemových: | |
          22042998 | – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – jakostní vína stanovených pěstitelských oblastí v doplňkové poznámce 6 k této kapitole | 220429989100 |
          | – – – – – – ostatní: | |
          | – – – – – – – likérová vína odpovídající definici uvedené v příloze I bodu 14nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220429989910 |
          220430 | – ostatní hroznový mošt: | |
          | – – ostatní: | |
          | – – – o hustotě nejvýše 1,33 g.cm-3 při 20.oC a o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 1 % objemové | |
          22043092 | – – – – zahuštěný: | |
          | – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220430929100 |
          22043094 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220430949100 |
          | – – – ostatní: | |
          22043096 | – – – – zahuštěný: | |
          | – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220430969100 |
          22043098 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – zahuštěné hroznové mošty odpovídající definici uvedené v bodu 6 přílohy I nařízení (ES) č. 1493/1999 | 220430989100 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Kódy míst určení pro vývozní náhrady
          A00  Všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství).
          A01  Ostatní místa určení.
          A02  Všechna místa určení kromě Spojených států amerických.
          A03  Všechna místa určení kromě Švýcarska.
          A04  Všechny třetí země.
          A05  Ostatní třetí země.
          A10 Země ESVO (Evropské sdružení volného obchodu)
          Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko.
          A11 Země AKT (Africké, karibské a tichomořské země, signatáři Loméské úmluvy)
          Angola, Antigua a Barbuda, Bahamy, Barbados, Belize, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kapverdy, Středoafrická republika, Komory (kromě Mayotte), Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Pobřeží slonoviny, Džibutsko, Dominika, Etiopie, Fidži, Gabon, Gambie, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Rovníková Guinea, Guyana, Haiti, Jamajka, Keňa, Kiribati, Lesotho, Libérie, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauricius, Mauritánie, Mosambik, Namibie, Niger, Nigérie, Uganda, Papua Nová Guinea, Dominikánská republika, Rwanda, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svatá Lucie, Šalamounovy ostrovy, Západní Samoa, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Surinam, Svazijsko, Tanzánie, Čad, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago, Tuvalu, Vanuatu, Zambie, Zimbabwe.
          A12 Země nebo území Středomoří
          Ceuta a Melilla, Gibraltar, Turecko, Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Libanon, Sýrie, Izrael, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko.
          A13 Země OPEC (Organizace zemí vyvážejících ropu)
          Alžírsko, Libye, Nigérie, Gabon, Venezuela, Irák, Írán, Saúdská Arábie, Kuvajt, Katar, Spojené arabské emiráty, Indonésie.
          A14 Země ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie)
          Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny.
          A15 Země Latinské Ameriky
          Mexiko, Guatemala, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Haiti, Dominikánská republika, Kolumbie, Venezuela, Ekvádor, Peru, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Argentina.
          A16 Země SAARC (Jihoasijské sdružení pro regionální spolupráci)
          Pákistán, Indie, Bangladéš, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhútán.
          A17 Země EHP (Evropský hospodářský prostor) jiné než Evropská unie
          Island, Norsko, Lichtenštejnsko.
          A18 Země SVE (Středoevropské a východoevropské země)
          Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
          A19 Země NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obchodu)
          Spojené státy americké, Kanada, Mexiko.
          A20 Země Mercosur (Společný jihoamerický trh)
          Brazílie, Paraguay, Uruguay, Argentina.
          A21 Země NPI (Nově industrializované země Asie)
          Singapur, Jižní Korea, Tchaj-wan, Hongkong.
          A22 Země EDA (Asijská dynamická hospodářství)
          Thajsko, Malajsie, Singapur, Jižní Korea, Hongkong.
          A23 Země APEC (Asijsko-tichomořská hospodářská spolupráce)
          Spojené státy americké, Kanada, Mexiko, Chile, Thajsko, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Austrálie, Papua Nová Guinea, Nový Zéland.
          A24 Země SNS (Společenství nezávislých států)
          Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán.
          A25 Země OECD mimo EU (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, mimo EU)
          Island, Norsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené státy americké, Kanada, Mexiko, Jižní Korea, Austrálie, Australská tichomořská území, Nový Zéland, Novozélandská tichomořská území.
          A26 Evropské země nebo území mimo Evropskou unii
          Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Faerské ostrovy, Andorra, Gibraltar, Vatikánský městský stát, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie.
          A27 Afrika (A28) (A29)
          Země nebo území severní Afriky, ostatní africké země.
          A28 Země nebo území severní Afriky
          Ceuta a Melilla, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt.
          A29 Ostatní africké země
          Súdán, Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibutsko, Somálsko, Keňa, Uganda, Tanzánie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Madagaskar, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Zimbabwe, Malawi, Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho.
          A30 Amerika (A31) (A32) (A33)
          Severní Amerika, Střední Amerika a Antily, Jižní Amerika.
          A31 Severní Amerika
          Spojené státy americké, Kanada, Grónsko, Saint Pierre a Miquelon.
          A32 Střední Amerika a Antily
          Mexiko, Bermudy, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika, Panama, Anguilla, Kuba, Svatý Kryštof a Nevis, Haiti, Bahamy, Turks a Caicos, Dominikánská republika, Americké Panenské ostrovy, Antigua a Barbuda, Dominika, Kajmanské ostrovy, Jamajka, Svatá Lucie, Svatý Vincenc, Britské Panenské ostrovy, Barbados, Montserrat, Trinidad a Tobago, Grenada, Aruba, Nizozemské Antily.
          A33 Jižní Amerika
          Kolumbie, Venezuela, Guyana, Surinam, Ekvádor, Peru, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay, Uruguay, Argentina, Falklandy.
          A34 Asie (A35) (A36)
          Blízký a Střední východ, ostatní asijské země.
          A35 Blízký a Střední východ
          Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saúdská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen.
          A36 Ostatní asijské země
          Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Afghánistán, Pákistán, Indie, Bangladéš, Maledivy, Srí Lanka, Nepál, Bhútán, Myanmar, Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža, Indonésie, Malajsie, Brunej, Singapur, Filipíny, Mongolsko, Čína, Severní Korea, Jižní Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong, Macao.
          A37 Oceánie a Polární oblasti (A38) (A39)
          Austrálie a Nový Zéland, ostatní země Oceánie a Polárních oblastí.
          A38 Austrálie a Nový Zéland
          Austrálie, Australská tichomořská území, Nový Zéland, Novozélandská tichomořská území.
          A39 Ostatní země Oceánie a Polárních oblastí
          Papua-Nová Guinea, Nauru, Šalamounovy ostrovy, Tuvalu, Nová Kaledonie a závislá území, Americká tichomořská území, Wallis a Futuna, Kiribati, Pitcairn, Fidži, Vanuatu, Tonga, Západní Samoa, Severní Mariany, Francouzská Polynésie, Federativní státy Mikronésie (Yap, Kosrae, Chuuk, Pohnpei), Marshallovy ostrovy, Palau, Polární oblasti.
          A40 Zámořské země a území (ZZÚ)
          Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie a závislá území, Wallis a Futuna, Francouzská jižní a antarktická území, Saint Pierre a Miquelon, Mayotte, Nizozemské Antily, Aruba, Grónsko, Anguilla, Kajmanské ostrovy, Falklandy, Jižní Sandwichovy ostrovy a závislá území, Turks a Caicos, Britské Panenské ostrovy, Montserrat, Pitcairn, Svatá Helena a závislá území, Britská antarktická území, Britské indickooceánské území.
          A96  Obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland.
          A97 Zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství
          Místa určení uvedená v článcích 36, 44 a 45 nařízení (ES) č. 800/1999 (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.