Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2181/2003 ze dne 8. prosince 2003 o přechodných opatřeních v rámci reformy služebního řádu, zejména pokud jde o odměny a důchody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2181/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2181/2003
          ze dne 8. prosince 2003
          o přechodných opatřeních v rámci reformy služebního řádu, zejména pokud jde o odměny a důchody
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 283 této smlouvy,
          s ohledem na článek 13 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství,
          s ohledem na návrh Komise předložený po obdržení stanoviska Výboru pro služební řád,
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],
          s ohledem na stanovisko Soudního dvora [2],
          s ohledem na stanovisko Účetního dvora [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Reforma současného služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, které byly původně přijaty v roce 1962, vyžaduje postupně zavést některá reformní opatření: ode dne 1. ledna 2004 má nabýt účinku roční úprava platových stupnic na základě současné metody, nový zvláštní odvod a nová výše příspěvku na důchodové zabezpečení, a to formou přechodných opatření, přičemž nařízení, kterým se mění služební řád, má vstoupit v platnost dne 1. května 2004.
          (2) Dne 19. května 2003 přijala Rada pokyny a dne 29. září 2003 schválila zprávu dohodovacího výboru zřízeného rozhodnutím Rady ze dne 23. června 1981.
          (3) Nový zvláštní odvod se zavádí, aby odrážel náklady na sociální politiku, lepší pracovní podmínky a evropské školy.
          (4) V souladu s čl. 83 odst. 4 služebního řádu, pokud pojistně matematické posouzení důchodového systému ukáže, že příspěvky úředníků nepostačují k financování jedné třetiny dávek, které mají být v rámci tohoto systému vypláceny, má být stanovena nová výše příspěvku. Toto posouzení ukázalo, že současné příspěvky úředníků nepostačují k financování jedné třetiny vyplácených dávek.
          (5) Podle článku 65 služebního řádu Rada každoročně přezkoumá a případně upraví odměny úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství. Podle návrhu přijatého Radou budou platové stupnice upraveny na základě současné metody. Za tímto účelem by se měla přiměřeně prodloužit doba platnosti přílohy XI služebního řádu, která přestala platit dne 30. června 2003,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 66a služebního řádu se odstavce 1 až 5 nahrazují tímto:
          "1. Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [4] se ode dne 1. ledna 2004 použije dočasné opatření týkající se odměn vyplácených Společenstvím zaměstnancům v činné službě (dále jen "zvláštní odvod").
          2. Sazba zvláštního odvodu, která se použije na základ definovaný v odstavci 3 činí 2,5 %.
          3. a) Základem pro výpočet zvláštního odvodu je základní plat pro platovou třídu a stupeň použitý k výpočtu odměny po odečtení
          - příspěvků na sociální a důchodové zabezpečení a daně před odečtením zvláštního odvodu splatného úředníkem ve stejné platové třídě a stupni bez vyživovaných osob ve smyslu článku 2 přílohy VII,
          - částky rovnající se základnímu platu úředníka v platové třídě D 4 stupni 1.
          b) Složky použité ke stanovení základu pro výpočet zvláštního odvodu se vyjadřují v eurech a jsou váženy koeficientem 100.
          4. Zvláštní odvod se sráží měsíčně u zdroje; výtěžek je zapsán jako příjem souhrnného rozpočtu Evropských společenství."
          Článek 2
          Od 1. ledna 2004 činí sazba příspěvku uvedeného v čl. 83 odst. 2 služebního řádu 9,25 %. Maximální sazba plateb uvedených v článku 42 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropského společenství činí 18,5 %.
          Článek 3
          1. V čl. 15 odst. 1 přílohy XI služebního řádu se datum "30. června 2003" nahrazuje datem "30. června 2004".
          2. Úprava odměn na rok 2003 uvedená v čl. 65 odst. 1 služebního řádu nabývá účinku, odchylně od čl. 3 odst. 1 přílohy XI, dnem 1. ledna 2004.
          3. V souladu s činiteli uvedenými v příloze XI služebního řádu je hodnota této úpravy 3,4 %.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 8. prosince 2003 do dne použitelnosti nařízení Rady, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, navržené Komisí dne 18. listopadu 2003, nejpozději však do 30. června 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Stanovisko ze dne 4. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [2] Stanovisko ze dne 5. listopadu 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [3] Stanovisko ze dne 27. listopadu 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
          [4] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8. Nařízení ve znění nařízení (ES, Euratom) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.