Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2182/2003 ze dne 8. prosince 2003, kterým se od 1. ledna 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2182/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 2182/2003
          ze dne 8. prosince 2003,
          kterým se od 1. ledna 2004 upravují odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství a koeficienty použitelné na tyto odměny a důchody
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství, a zejména na článek 13 tohoto protokolu,
          s ohledem na služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [1] naposledy pozměněným nařízením (ES, Euratom) č. 2265/2002, [2] a zejména na články 63, 64, 65 a 82 služebního řádu a čl. 20 první pododstavec a článek 64 pracovního řádu,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s politickou dohodou, jíž bylo dosaženo na zasedání Rady dne 29. září 2003, by roční úprava odměn za rok 2003 podle současné metody měla výjimečně nabýt účinku dne 1. ledna 2004. Komise připravila odpovídající návrh nařízení, které by prodloužilo použitelnost přílohy XI služebního řádu až do 30. června 2004.
          (2) Přezkoumání odměn úředníků a ostatních zaměstnanců provedené na základě zprávy Komise ukázalo, že odměny a důchody úředníků a ostatních zaměstnanců Společenství by měly být upraveny v rámci ročního přezkoumání v roce 2003.
          (3) Každoroční úprava v roce 2004 může zahrnovat stanovení nových koeficientů před 31. prosincem 2004, které by měly zpětný účinek od 1. července 2004.
          (4) Tyto nové koeficienty by mohly vést ke zpětným úpravám odměn a důchodů (v obojím směru) za období rozpočtového roku 2004, za které již byly na základě tohoto nařízení platby uskutečněny.
          (5) Proto by měla být upravena výplata doplatků v případě zvýšení způsobeného změnami těchto koeficientů nebo vrácení přeplatků v případě snížení v době mezi dnem nabytí účinku a dnem vstupu v platnost rozhodnutí Rady o úpravě v rozpočtovém roce 2004.
          (6) Mělo by být stanoveno, že vrácení přeplatků může být rozloženo na dobu nejvýše 12 měsíců ode dne vstupu rozhodnutí Rady o úpravě v rozpočtovém roce 2004 v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. ledna 2004
          a) se tabulka základních měsíčních platů v článku 66 služebního řádu nahrazuje tímto:
          "Platové třídy | Stupně |
          1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
          A 1 | 12717,09 | 13392,63 | 14068,17 | 14743,71 | 15419,25 | 16094,79 | | |
          A 2 | 11285,38 | 11930,01 | 12574,64 | 13219,27 | 13863,90 | 14508,53 | | |
          A 3/LA 3 | 9346,34 | 9910,20 | 10474,06 | 11037,92 | 11601,78 | 12165,64 | 12729,50 | 13293,36 |
          A 4/LA 4 | 7851,92 | 8292,03 | 8732,14 | 9172,25 | 9612,36 | 10052,47 | 10492,58 | 10932,69 |
          A 5/LA 5 | 6473,51 | 6857,02 | 7240,53 | 7624,04 | 8007,55 | 8391,06 | 8774,57 | 9158,08 |
          A 6/LA 6 | 5594,32 | 5899,56 | 6204,80 | 6510,04 | 6815,28 | 7120,52 | 7425,76 | 7731,00 |
          A 7/LA 7 | 4815,59 | 5055,21 | 5294,83 | 5534,45 | 5774,07 | 6013,69 | | |
          A 8/LA 8 | 4258,95 | 4430,71 | | | | | | |
          B 1 | 5594,32 | 5899,56 | 6204,80 | 6510,04 | 6815,28 | 7120,52 | 7425,76 | 7731,00 |
          B 2 | 4847,05 | 5074,29 | 5301,53 | 5528,77 | 5756,01 | 5983,25 | 6210,49 | 6437,73 |
          B 3 | 4065,67 | 4254,62 | 4443,57 | 4632,52 | 4821,47 | 5010,42 | 5199,37 | 5388,32 |
          B 4 | 3516,44 | 3680,31 | 3844,18 | 4008,05 | 4171,92 | 4335,79 | 4499,66 | 4663,53 |
          B 5 | 3143,24 | 3275,85 | 3408,46 | 3541,07 | | | | |
          C 1 | 3586,63 | 3731,26 | 3875,89 | 4020,52 | 4165,15 | 4309,78 | 4454,41 | 4599,04 |
          C 2 | 3119,61 | 3252,15 | 3384,69 | 3517,23 | 3649,77 | 3782,31 | 3914,85 | 4047,39 |
          C 3 | 2910,01 | 3023,56 | 3137,11 | 3250,66 | 3364,21 | 3477,76 | 3591,31 | 3704,86 |
          C 4 | 2629,42 | 2735,93 | 2842,44 | 2948,95 | 3055,46 | 3161,97 | 3268,48 | 3374,99 |
          C 5 | 2424,48 | 2523,83 | 2623,18 | 2722,53 | | | | |
          D 1 | 2740,03 | 2859,83 | 2979,63 | 3099,43 | 3219,23 | 3339,03 | 3458,83 | 3578,63 |
          D 2 | 2498,38 | 2604,79 | 2711,20 | 2817,61 | 2924,02 | 3030,43 | 3136,84 | 3243,25 |
          D 3 | 2325,33 | 2424,85 | 2524,37 | 2623,89 | 2723,41 | 2822,93 | 2922,45 | 3021,97 |
          D 4 | 2192,47 | 2282,38 | 2372,29 | 2462,20" | | | | |
          b) - v čl. 1 odst. 1 přílohy VII služebního řádu se částka 186,14 eur nahrazuje částkou 192,47 eur,
          - v čl. 2 odst. 1 přílohy VII služebního řádu se částka 239,71 eur nahrazuje částkou 247,86 eur,
          - v článku 69 druhé větě služebního řádu a v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci přílohy VII služebního řádu se částka 428,22 eur nahrazuje částkou 442,78 eur,
          - v čl. 3 prvním pododstavci přílohy VII služebního řádu se částka 214,22 eur nahrazuje částkou 221,50 eur.
          Článek 2
          Od 1. ledna 2004 se tabulka základních měsíčních platů v článku 63 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nahrazuje tímto:
          "Kategorie | Skupina | Třída |
          1 | 2 | 3 | 4 |
          A | I | 5970,70 | 6710,28 | 7449,86 | 8189,44 |
          II | 4333,44 | 4755,70 | 5177,96 | 5600,22 |
          III | 3641,57 | 3803,78 | 3965,99 | 4128,20 |
          B | IV | 3498,21 | 3840,67 | 4183,13 | 4525,59 |
          V | 2747,79 | 2928,92 | 3110,05 | 3291,18 |
          C | VI | 2613,34 | 2767,19 | 2921,04 | 3074,89 |
          VII | 2339,03 | 2418,62 | 2498,21 | 2577,80 |
          D | VIII | 2114,12 | 2238,63 | 2363,14 | 2487,65 |
          IX | 2035,98 | 2064,34 | 2092,70 | 2212,06" |
          Článek 3
          Od 1. ledna 2004 činí paušální příspěvek uvedený v článku 4a přílohy VII služebního řádu:
          - 115,51 eur měsíčně pro úředníky platové třídy C4 nebo C5,
          - 177,10 eur měsíčně pro úředníky platové třídy C1, C2 nebo C3.
          Článek 4
          Důchody, na které vznikl nárok do 1. ledna 2004, se od uvedeného dne vyměřují podle tabulky základních měsíčních platů stanovených v článku 66 služebního řádu, ve znění čl. 1 písm. a) tohoto nařízení.
          Článek 5
          Od 1. ledna 2004 se v čl. 63 druhém pododstavci služebního řádu datum "1. července 2002" nahrazuje datem "1. července 2003".
          Článek 6
          1. Od 16. května 2003 se koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců zaměstnaných v kterékoli níže uvedené zemi nebo místě stanoví takto:
          - žádné.
          2. Od 1. ledna 2004 se koeficienty použitelné na odměny úředníků a ostatních zaměstnanců zaměstnaných v níže uvedených zemích a místech stanoví takto:
          Belgie | 100,0 |
          Dánsko | 135,7 |
          Německo | 101,7 |
          kromě: | Bonnu | 95,7 |
          Karlsruhe | 95,0 |
          Mnichova | 107,3 |
          Řecko | 91,4 |
          Španělsko | 98,5 |
          Francie | 119,1 |
          Irsko | 123,3 |
          Itálie | 106,9 |
          kromě: | Varese | 98,2 |
          Lucembursko | 100,0 |
          Nizozemsko | 115,1 |
          Rakousko | 107,0 |
          Portugalsko | 90,6 |
          Finsko | 120,6 |
          Švédsko | 116,7 |
          Spojené království | 139,6 |
          kromě: | Culhamu | 111,5 |
          3. Koeficienty použitelné na důchody se určí v souladu s čl. 82 odst. 1 služebního řádu. Články 3 až 10 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2175/88 ze dne 18. července 1988, kterým se stanoví koeficienty platné pro třetí země [3], zůstávají použitelné.
          4. Koeficienty mohou být upraveny do 31. prosince 2004 nařízením Rady, kterým se stanoví nové koeficienty od 1. července 2004. V tom případě upraví orgány odpovídajícím způsobem směrem nahoru nebo dolů odměny a důchody úředníků, bývalých úředníků a ostatních dotčených osob zpětně za období mezi dnem nabytí účinku a dnem vstupu v platnost rozhodnutí o úpravě v roce 2004.
          Pokud tato zpětná úprava vyžaduje, aby byly přeplatky vráceny, může být vrácení přeplatků rozloženo na dobu nejvýše 12 měsíců ode dne vstupu v platnost rozhodnutí o úpravě v roce 2004.
          Článek 7
          Od 1. ledna 2004 se tabulka v čl. 10 odst. 1 přílohy VII služebního řádu nahrazuje tímto:
          | "Při nároku na příspěvek na domácnost | Bez nároku na příspěvek na domácnost |
          1. až 15. den | od 16. dne | 1. až 15. den | od 16. dne |
          | | | Eur za kalendářní den |
          A 1 až A 3, LA 3 | 75,09 | 35,38 | 51,54 | 29,61 |
          A 4 až A 8, LA 4 až 8, kategorie B | 72,86 | 32,99 | 49,45 | 25,81 |
          Ostatní třídy | 66,10 | 30,78 | 42,55 | 21,28" |
          Článek 8
          Od 1. ledna 2004 činí příspěvky za práci na směny stanovené v článku 1 nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 [4] 334,82 eur, 505,36 eur, 552,55 eur a 753,31 eur.
          Článek 9
          Od 1. ledna 2004 se na částky uvedené v článku 4nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 [5] použije koeficient 4,833264.
          Článek 10
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 8. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          F. Frattini
          [1] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 191, 22.7.1988, s. 1.
          [4] Nařízení Rady (ESUO, ES, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií úředníků, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, 13.2.1976, s. 1). Nařízení doplněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 1307/87 (Úř. věst. L 124, 13.5.1987, s. 6) a naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2461/98 (Úř. věst. L 307, 17.11.1998, s. 5).
          [5] Nařízení Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68 ze dne 29. února 1968, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 8). Nařízení naposledy pozměněné nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 1750/2002 (Úř. věst. L 264, 2.10.2002, s. 15).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.