Nařízení Komise (ES) č. 2186/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2186/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2186/2003
          ze dne 15. prosince 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 stanoví nový odhad produkce nevyzrněné bavlny a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na Akt o přistoupení Řecka, a zejména na protokol č. 4 o bavlně [1],
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1051/2001 ze dne 22. května 2001 o podpoře pro produkci bavlny [2], a zejména na čl. 19 odst. 2 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1591/2001 ze dne 2. srpna 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim podpor pro bavlnu [3], stanoví, že nový odhad produkce nevyzrněné bavlny podle čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001 a z toho vyplývající nové dočasné snížení cílové ceny musejí být stanoveny do 1. prosince příslušného hospodářského roku.
          (2) Ustanovení čl. 19 odst. 2 nařízení (ES) č. 1051/2001 stanoví, že nový odhad produkce musí být stanoven s ohledem na postup sklizní. Je proto třeba stanovit uvedený nový odhad pro hospodářský rok 2003/2004 na základě dostupných údajů.
          (3) Ustanovení čl. 14 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1051/2001 stanoví, že od 16. prosince po začátku hospodářského roku se výše zálohy stanoví na základě nového odhadu produkce zvýšeného minimálně o 7,5 %. S ohledem, pokud jde o hospodářský rok 2003/2004, na nejaktuálnější údaje o množstvích podrobených kontrole sdělené členskými státy v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) bodu i) nařízení (ES) č. 1591/2001, je třeba použít jako bezpečnostní rozpětí procento zvýšení o 9,5 % pro Řecko, 7,5 % pro Španělsko a 7,5 % pro Portugalsko.
          (4) Nové dočasné snížení cílové ceny musí být vypočteno v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1051/2001, přičemž se skutečná produkce nahradí novým odhadem zvýšené produkce.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro přírodní vlákna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro hospodářský rok 2003/2004 je nový odhad produkce nevyzrněné bavlny stanoven na:
          —1 065 668 tun | pro Řecko, |
          —306 787 tun | pro Španělsko, |
          —1 108 tun | pro Portugalsko. |
          2. Pro hospodářský rok 2003/2004 je nové dočasné snížení cílové ceny stanoveno na:
          —26,150 EUR/100 kg | pro Řecko, |
          —17,221 EUR/100 kg | pro Španělsko, |
          —0 EUR/100 kg | pro Portugalsko. |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Protokol naposledy pozměněný nařízením Rady (ES) č. 1050/2001 (Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 148, 1.6.2001, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 10. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1486/2002 (Úř. věst. L 223, 20.8.2002, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.