Nařízení Komise (ES) č. 2187/2003 ze dne 15. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, pokud jde o první místo vykládky ve třetí zemi konečného určení při silniční přepravě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2187/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2187/2003
          ze dne 15. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2003, pokud jde o první místo vykládky ve třetí zemi konečného určení při silniční přepravě
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (ES) č. 639/2003 ze dne 9. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1254/1999, pokud jde o požadavky na poskytování vývozních náhrad v souvislosti s řádným zacházením se živým skotem během přepravy [2], se na zvířata vztahuje veterinární kontrola v místě první vykládky ve třetí zemi konečného určení.
          (2) Jestliže jsou zvířata přepravována do země konečného určení po silnici, mohou být vyložena před koncem cesty, aby byla splněna ustanovení o době jízdy a odpočinku podle směrnice Rady 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy a o změně směrnic 90/425/EHS a 91/496/EHS [3]. Kontrola podle čl. 3 odst. 1 písm. b) by se však měla konat až v místě konečné vykládky ze silničního vozidla a nikoliv v místě, kde je cesta přerušena za účelem odpočinku, krmení nebo napájení zvířat.
          (3) Je rovněž zapotřebí umožnit vývozci uplatnit toto ustanovení ode dne použití nařízení (ES) č. 639/2003.
          (4) Nařízení (ES) č. 639/2003 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článek 1 nařízení (ES) č. 639/2003 se vkládá nový pododstavec, který zní:
          "Pro účely tohoto nařízení se při silniční přepravě "prvním místem vykládky ve třetí zemi konečného určení" rozumí místo, kde je ze silničního vozidla definitivně vyloženo první zvíře, a tedy nikoliv místo, kde je cesta přerušena za účelem odpočinku, krmení nebo napájení zvířat."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Vztahuje se na vývozní prohlášení přijatá od 1. července 2004. Na žádost vývozce se použije ode dne jeho vstupu v platnost na vývozní prohlášení přijatá od 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 15. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 93, 10.4.2003, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.