Nařízení Komise (ES) č. 2197/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2197/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2197/2003
          ze dne 16. prosince 2003,
          kterým se pro hospodářský rok 2003/2004 rozděluje formou národních zaručených množství 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken mezi Dánsko, Řecko, Irsko, Itálii a Lucembursko
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 ze dne 27. července 2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 245/2001 [2], kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1673/2000, stanoví, že rozdělení 5000 tun krátkých lněných vláken a konopných vláken formou národních zaručených množství v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000 se uskuteční do 16. listopadu probíhajícího hospodářského roku.
          (2) Za tímto účelem Dánsko a Itálie předaly Komisi informace o plochách, na které se vztahují smlouvy o koupi a prodeji, zpracovatelské závazky a smlouvy o zpracování, jakož i odhady výnosů lněných a konopných stonků a vláken.
          (3) Naopak v Řecku, Irsku a Lucembursku nebudou v hospodářském roce 2003/2004 produkována žádná lněná nebo konopná vlákna.
          (4) Na základě odhadů produkce, které vyplývají z uvedených informací, celková produkce v pěti příslušných členských státech nedosáhne celkového množství 5000 tun, které mezi ně bylo rozděleno, a je vhodné stanovit národní zaručená množství uvedená níže.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro přírodní vlákna,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pro hospodářský rok 2003/2004 je rozdělení národních zaručených množství podle čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1673/2000 toto:
          - Dánsko: 7 tun,
          - Řecko: 0 tun,
          - Irsko: 0 tun,
          - Itálie: 399 tun,
          - Lucembursko: 0 tun.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 16. listopadu 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 16. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1401/2003 (Úř. věst. L 199, 7.8.2003, s. 3).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.