Nařízení Komise (ES) č. 2198/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 464/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušené švestky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2198/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2198/2003
          ze dne 16. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 464/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušené švestky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 453/2002 [2], a zejména na čl. 6c odst. 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 464/1999 [3] stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 2201/96, pokud jde o režim podpor pro sušené švestky.
          (2) Pro zpřísnění režimu minimálních cen je třeba stanovit, že při výpočtu ceny placené zpracovateli by se neměl brát v úvahu obsah odpadu.
          (3) Kontrolní mechanismy režimu podpory produkce sušených švestek je třeba zlepšit vyjasněním pravidel pro kontroly surovin prováděné členskými státy.
          (4) Nařízení (ES) č. 464/1999 je proto třeba změnit.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro zpracované produkty z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 464/1999 se mění takto:
          1. Článek 2 se nahrazuje tímto:
          "Článek 2
          Pro získání podpory uvedené v článku 6a nařízení (ES) č. 2201/96 musí sušené švestky odpovídat požadavkům uvedeným v příloze I části B, pocházet z usušených švestek odpovídajících požadavkům uvedeným v příloze I části A a minimální cena musí být za ně zaplacena v plné výši podle dodaných množství bez odpadu."
          2. Článek 6 se nahrazuje tímto:
          "Článek 6
          Členské státy přijmou nezbytná opatření, zejména kontrolu skladových výkazů, aby se ujistily, že celková množství uvedená na trh nebo skladovaná každým zpracovatelem odpovídají množstvím, pro která byla vyplacena podpora."
          3. Bod 3 přílohy I části B oddílu I se nahrazuje tímto:
          "3. Zásilky sušených švestek musí být po dodání do zpracovatelského závodu kontrolovány zpracovatelem za přítomnosti zástupce organizace producentů a musí být tříděny podle velikosti, pokud nejsou určeny k průmyslovému zpracování."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 16. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 56, 4.3.1999, s. 8.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.