Nařízení Komise (ES) č. 2207/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000, pokud jde o zjednodušení uvádění čisté hmotnosti

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2207/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2207/2003
          ze dne 17. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1901/2000, pokud jde o zjednodušení uvádění čisté hmotnosti
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy [1], a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Množství zboží je spolehlivá a stálá informace, nezbytná pro porovnávání mezinárodního obchodu.
          (2) Jednotky množství se používají pro kontrolu spolehlivosti shromážděných údajů a pro výpočet indexů.
          (3) Podle nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 [2], kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3330/91, je čistá hmotnost vyjádřená v kilogramech hlavním ukazatelem mezi jednotkami množství a v zásadě by se měla uvádět u každého druhu zboží, avšak pro určité výrobky není vhodnou měrnou jednotkou; zpravodajská jednotka by tudíž měla být v takových případech od povinnosti uvádět čistou hmotnost osvobozena.
          (4) Nařízení (ES) č. 1901/2000 již obsahuje seznam výrobků, u nichž je uvádění čisté hmotnosti pro zpravodajské jednotky nepovinné. Tento seznam je nutno pozměnit tak, aby byla vzaty v úvahu změny vyplývající z každoroční aktualizace kombinované nomenklatury.
          (5) V zájmu jasnosti je třeba tyto změny zavést nařízením pozměňujícím nařízení (ES) č. 1901/2000.
          (6) Nařízení (ES) č. 1901/2000 je proto nutno pozměnit.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1901/2000 se mění takto:
          1. V čl. 23 písm. a) se zrušuje věta "Pro informování zpravodajských jednotek o případných aktualizacích přílohy na základě ročních změn v kombinované nomenklatuře se v Úředním věstníku Evropských společenství (řada C) zveřejňují vysvětlující poznámky".
          2. Příloha II nařízení (ES) č. 1901/2000 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 316, 16.11.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1624/2000 (Úř. věst. L 187, 26.7.2000, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA II
          Seznam položek kombinované nomenklatury, na které odkazuje čl. 23 písm. a)
          01051111
          01051119
          01051191
          01051199
          01051200
          01051920
          01051990
          04070011
          22021000
          22029010
          22029091
          22029095
          22029099
          22030001
          22030009
          22030010
          22041011
          22041019
          22041091
          22041099
          22042110
          22042111
          22042112
          22042113
          22042117
          22042118
          22042119
          22042122
          22042124
          22042126
          22042127
          22042128
          22042132
          22042134
          22042136
          22042137
          22042138
          22042142
          22042143
          22042144
          22042146
          22042147
          22042148
          22042162
          22042166
          22042167
          22042168
          22042169
          22042171
          22042174
          22042176
          22042177
          22042178
          22042179
          22042180
          22042181
          22042182
          22042183
          22042184
          22042187
          22042188
          22042189
          22042191
          22042192
          22042193
          22042194
          22042195
          22042196
          22042197
          22042198
          22042199
          22042910
          22042912
          22042913
          22042917
          22042918
          22042942
          22042943
          22042944
          22042946
          22042947
          22042948
          22042958
          22042962
          22042964
          22042965
          22042971
          22042972
          22042975
          22042981
          22042982
          22042983
          22042984
          22042987
          22042988
          22042989
          22042991
          22042992
          22042993
          22042994
          22042995
          22042996
          22042997
          22042998
          22042999
          22051010
          22051090
          22059010
          22059090
          22060010
          22060031
          22060039
          22060051
          22060059
          22060081
          22071000
          22072000
          22090099
          27160000
          37025100
          37025300
          37025410
          37025490
          57011010
          57011091
          57011093
          57011099
          57019010
          57019090
          57022000
          57023100
          57023200
          57023910
          57023990
          57024100
          57024200
          57024910
          57024990
          57025100
          57025200
          57025900
          57029100
          57029200
          57029900
          57031000
          57032011
          57032019
          57032091
          57032099
          57033011
          57033019
          57033051
          57033059
          57033091
          57033099
          57039000
          57041000
          57049000
          57050010
          57050030
          57050090
          61011010
          61011090
          61012010
          61012090
          61013010
          61013090
          61019010
          61019090
          61021010
          61021090
          61022010
          61022090
          61023010
          61023090
          61029010
          61029090
          61031100
          61031200
          61031900
          61032100
          61032200
          61032300
          61032900
          61033100
          61033200
          61033300
          61033900
          61034110
          61034190
          61034210
          61034290
          61034310
          61034390
          61034910
          61034991
          61034999
          61041100
          61041200
          61041300
          61041900
          61042100
          61042200
          61042300
          61042900
          61043100
          61043200
          61043300
          61043900
          61044100
          61044200
          61044300
          61044400
          61044900
          61045100
          61045200
          61045300
          61045900
          61046110
          61046190
          61046210
          61046290
          61046310
          61046390
          61046910
          61046991
          61046999
          61051000
          61052010
          61052090
          61059010
          61059090
          61061000
          61062000
          61069010
          61069030
          61069050
          61069090
          61071100
          61071200
          61071900
          61072100
          61072200
          61072900
          61079110
          61079190
          61079200
          61079900
          61081100
          61081900
          61082100
          61082200
          61082900
          61083110
          61083190
          61083211
          61083219
          61083290
          61083900
          61089110
          61089190
          61089200
          61089910
          61089990
          61091000
          61099010
          61099030
          61099090
          61101110
          61101130
          61101190
          61101210
          61101290
          61101910
          61101990
          61102010
          61102091
          61102099
          61103010
          61103091
          61103099
          61109010
          61109090
          61121100
          61121200
          61121900
          61123110
          61123190
          61123910
          61123990
          61124110
          61124190
          61124910
          61124990
          61151100
          61151200
          61151900
          62102000
          62103000
          62111100
          62111200
          62112000
          62113231
          62113241
          62113242
          62113331
          62113341
          62113342
          62114231
          62114241
          62114242
          62114331
          62114341
          62114342
          62121010
          62121090
          62122000
          62123000
          64011010
          64011090
          64019110
          64019190
          64019210
          64019290
          64019900
          64021210
          64021290
          64021900
          64022000
          64023000
          64029100
          64029910
          64029931
          64029939
          64029950
          64029991
          64029993
          64029996
          64029998
          64031200
          64031900
          64032000
          64033000
          64034000
          64035111
          64035115
          64035119
          64035191
          64035195
          64035199
          64035911
          64035931
          64035935
          64035939
          64035950
          64035991
          64035995
          64035999
          64039911
          64039113
          64039116
          64039118
          64039191
          64039193
          64039196
          64039198
          64039911
          64039931
          64039933
          64039936
          64039938
          64039950
          64039991
          64039993
          64039996
          64039998
          64041100
          64041910
          64041990
          64042010
          64042090
          64051000
          64052010
          64052091
          64052099
          64059010
          64059090
          71011000
          71012100
          71012200
          71039100
          71039900
          71041000
          71042000
          71049000
          71051000
          71059000
          71061000
          71069110
          71069190
          71069220
          71069280
          71081100
          71081200
          71081310
          71081380
          71082000
          71101100
          71101910
          71101980
          71102100
          71102900
          71103100
          71103900
          71104100
          71104900
          71161000
          71162011
          71162019
          71162090
          85041010
          85041091
          85041099
          85042100
          85042210
          85042290
          85042300
          85043110
          85043131
          85043139
          85043190
          85043210
          85043230
          85043290
          85043310
          85043390
          85043400
          85044010
          85044020
          85044050
          85044093
          85045010
          85182190
          85182290
          85182920
          85182980
          85391010
          85391090
          85392130
          85392192
          85392198
          85392210
          85392930
          85392992
          85392998
          85393110
          85393190
          85393210
          85393250
          85393290
          85393900
          85394100
          85394910
          85394930
          85401111
          85401113
          85401115
          85401119
          85401191
          85401199
          85401200
          85402010
          85402080
          85404000
          85405000
          85407100
          85407200
          85407900
          85408100
          85408900
          85422101
          85422105
          85422111
          85422113
          85422115
          85422117
          85422120
          85422125
          85422131
          85422133
          85422135
          85422137
          85422139
          85422145
          85422150
          85422169
          85422171
          85422173
          85422181
          85422183
          85422185
          85422199
          85422910
          85422920
          85422990
          89039110
          89039192
          89039199
          89039210
          89039291
          89039299
          89039910
          89039991
          89039999
          90013000
          90014020
          90014041
          90014049
          90014080
          90015020
          90015041
          90015049
          90015080
          90031100
          90031910
          90031930
          90031990
          90065310
          90065390
          92021010
          92021090
          92029010
          92029030
          92029080
          92041000
          92042000
          92051000
          92079010
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.