Nařízení Komise (ES) č. 2208/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2208/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2208/2003
          ze dne 17. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2921/90 o podpoře výroby kaseinu a kaseinátů z odstředěného mléka
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 2 odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2921/90 [2] stanoví podporu pro odstředěné mléko zpracované na kasein nebo na kaseináty. S ohledem na vývoj tržní ceny kaseinu a kaseinátů na trhu Společenství a na světovém trhu je nutné podporu snížit.
          (2) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nezaujal stanovisko ve lhůtě stanové jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V čl. 2 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2921/90 se částka "6,70 euro" nahrazuje částkou "6,30 euro".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1787/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 121).
          [2] Úř. věst. L 279, 11.10.1990, s. 22. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 785/2003 (Úř. věst. L 115, 9.5.2003, s. 15.).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.