Nařízení Rady (ES) č. 2212/2003 ze dne 17. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 964/2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu, ať už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu či nikoliv

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2212/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2212/2003
          ze dne 17. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 964/2003 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu některých potrubních tvarovek ze železa nebo oceli z Čínské lidové republiky a Thajska a potrubních tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu, ať už jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu, či nikoliv
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může Společenství přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními [1],
          s ohledem na návrh Komise, po konzultacích s poradním výborem zřízeným článkem 15 nařízení Rady č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [2] ("základní nařízení"),
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Rada nařízením (ES) č. 778/2003 [3] pozměnila, mimo jiné, nařízení Rady (ES) č. 584/96 a nařízení Rady (ES) č. 763/2000, pokud jde o antidumpingová opatření použitelná na některé potrubní tvarovky ze železa nebo oceli pocházející z Čínské lidové republiky a Thajska a potrubní tvarovky odesílané z Tchaj-wanu, ať již jsou prohlášené za pocházející z Tchaj-wanu či nikoliv. Účelem bylo stanovit opatření pro situaci, kdy se uvedené dovozy stávají rovněž předmětem platby ochranného cla tak, jak bylo přijato nařízením Komise (ES) č. 1694/2002 ze dne 27. září 2002 o uložení konečných ochranných opatření proti dovozům některých výrobků z oceli [4];
          (2) za takových okolností, kdy je antidumpingové clo stejné nebo nižší než částka ochranného cla, bylo považováno za vhodné, aby se žádné antidumpingové clo neplatilo. V případě, kdy je antidumpingové clo vyšší než částka ochranného cla bylo považováno za vhodné, aby se platila pouze ta část antidumpingového cla, která přesahuje částku ochranného cla;
          (3) podle čl. 11 odst. 2 základního nařízení byla opatření uložená nařízeními (ES) č. 584/96 a (ES) č. 763/2000 rozšířena nařízením Rady (ES) č. 964/2003 [5]. V nařízení Rady (ES) č. 964/2003 však nebylo přijato žádné opatření podobné opatření popsanému v 2. bodě odůvodnění tohoto nařízení pro situace, kdy jsou dovozy také předmětem platby ochranného cla;
          (4) nařízení Rady (ES) č. 964/2003 by tudíž mělo být změněno tak, aby byla zohledněna situace, kdy jsou dovozy předmětem platby ochranného cla, stejným způsobem jako byla nařízením 778/2003 změněna nařízení (ES) č. 584/96 a (ES) č. 763/2000;
          (5) toto nařízení by se mělo použít zpětně ode dne vstupu nařízení (ES) č. 964/2003 v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 964/2003 se mění takto:
          a) v článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:
          "2a Aniž je dotčen odstavec 2, jsou-li dovozy dotyčného výrobku z Thajska předmětem dodatečného ochranného cla podle čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1694/2002 [6], sazba antidumpingového cla použitelná na cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením činí:
          Země | Společnost | Sazba valorického cla (%) použitelná v případě platby dodatkového ochranného cla | Doplňkový kód TARIC |
          Do 28. 3. 2003 | 29. 3. 2003 až 28. 9. 2003 | 29. 9. 2003 až 28. 3. 2004 | 29. 3. 2004 až 28. 9. 2004 | 29. 9. 2004 až 28. 3. 2005 |
          Thajsko | Všechny (Kromě: Thai Benkan Co. Ltd, Prapadaeng Samutprakarn) | 35,2 % | 37,6 % | 37,6 % | 39,7 % | 39,7 % | 8851"; |
          b) v článku 3 se první odstavec označuje
          "1"
          a doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "2. Aniž je dotčen odstavec 1, s výjimkou tvarovek vyrobených řečenými společnostmi Hsin Enterprise Co. Ltd., Rigid Industries Co. Ltd a Niang Pipe Fittings Co. Ltd, jsou-li dovozy tvarovek odesílaných z Tchaj-wanu předmětem dodatečného ochranného cla podle čl. 1 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1694/2002, přičemž sazba antidumpingového cla použitelná na cenu s dodáním na hranice Společenství před proclením činí:
          Země | Společnost | Sazba valorického cla (%) použitelná v případě platby dodatkového ochranného cla | Doplňkový kód TARIC |
          Do 28. 3. 2003 | 29. 3. 2003 až 28. 9. 2003 | 29. 9. 2003 až 28. 3. 2004 | 29. 3. 2004 až 28. 9. 2004 | 29. 9. 2004 až 28. 3. 2005 |
          Tchaj-wan | Všechny (Kromě: Chup Hsin Enterprise Co. Ltd., Rigid Industries Co. Ltd a Niang Pipe Fittings Co. Ltd) | 34,9 % | 37,3 % | 37,3 % | 39,4 % | 39,4 % | A999" |
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 7. července 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Alemano
          [1] Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 8.
          [2] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 114, 8.5.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 261, 28. 9. 2002 s. 1.
          [5] Úř. věst. L 139, 6. 6. 2003. 1.
          [6] Úř. věst. L 261, 28.9.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.