Nařízení Rady (ES) č. 2228/2003 ze dne 22. prosince 2003 o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu močoviny pocházející z Ruska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2228/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2228/2003
          ze dne 22. prosince 2003
          o zastavení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření týkajících se dovozu močoviny pocházející z Ruska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          1. Platná opatření
          (1) Dne 10. května 2001 Rada uložila nařízením (ES) č. 901/2001 [2] konečné antidumpingové clo z dovozu močoviny pocházející z Ruska. Clo bylo stanoveno ve formě variabilního cla na základě minimální dovozní ceny ("MIP").
          2. Zahájení
          (2) Dne 13. června 2002 Komise zveřejnila oznámením [3] v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen "oznámení o zahájení") zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovozy močoviny pocházející z Ruska do Společenství, podle čl. 11 odst. 3 základního nařízení.
          (3) Přezkum byl zahájen z podnětu Komise s cílem přezkoumat přiměřenost platných opatření ve formě minimální dovozní ceny, která nerozlišují ani mezi prodejem spřízněným stranám a prodejem nezávislým stranám, ani mezi prvním a následným prodejem do Společenství, což by, jak se ukázalo, mohlo vést k prohloubení problémů. Proto se stávající opatření zdají být k odstranění dumpingu, který je příčinou újmy, nedostatečná.
          3. Šetření
          (4) Komise úředně informovala dovozce, známé dotyčné uživatele a jejich sdružení, zástupce dotyčné země vývozu a výrobce Společenství o zahájení řízení. Dotčeným stranám byla poskytnuta příležitost k podání jejich písemných stanovisek a žádosti o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení.
          (5) Sdružení výrobců Společenství, sdružení dovozců, dvě sdružení uživatelů, jeden uživatel a jedna společnost zastupující 10 italských dovozců, obchodníků a uživatelů podali svá písemná stanoviska. Všechny strany, které o to ve stanovené lhůtě požádaly a které prokázaly existenci zvláštních důvodů k jejich vyslechnutí, dostaly příležitost ke slyšení.
          (6) Komise vyhledala a ověřila všechny informace, které pokládala za nezbytné pro účely určení přiměřenosti platných opatření.
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          (7) Zahájení prozatímního přezkumu bylo motivováno nezbytností omezit nebezpečí vyhýbání se clu. Toto vyhýbání se clu se může vyskytnout za různých okolností. Jestliže vývozci, kteří v současné době podléhají opatřením zavádějícím minimální dovozní cenu, vyvážejí do Společenství, mohou fakturovat cenu vyšší než minimální dovozní cenu, a následně tuto cenu po celním prohlášení, po dohodě s dovozci, kompenzovat. Tím se může minimální dovozní cena stát neúčinnou, protože by to znamenalo, že dotyčný výrobek je ve skutečnosti do Společenství i nadále vyvážen pod hodnotou minimální dovozní ceny. To by mohlo tudíž vést k následným maloobchodním cenám ve Společenství, které brání dosažení zamýšleného účinku opatření, tj. odstranění škodlivých účinků dumpingu. Podstatné nebezpečí zmanipulování cen, mají-li cla podobu minimální dovozní ceny, bylo zdůrazněno zjištěními uvedenými ve výroční zprávě Evropského účetního dvora [4]. K vyřešení tohoto problému bylo stanoveno nahradit minimální dovozní ceny valorickým clem.
          (8) Ačkoliv valorické clo je k vyloučení nebezpečí cenové manipulace zpravidla považováno za vhodnější, bylo zjištěno, že za některých zvláštních okolností je v tomto případě nebezpečí cenové manipulace velmi nízké, protože dovozní ceny byly zpravidla po delší dobu vyšší než minimální dovozní cena. Vývozci by tudíž neměli žádný důvod k manipulaci cen způsobem uvedeným v bodu 7 odůvodnění, aby zůstali konkurenceschopní. To vyplynulo i z připomínek dotyčných stran, které, s výjimkou sdružení výrobců Společenství, byly toho názoru, že by stávající forma opatření neměla být měněna.
          (9) Podle názoru sdružení výrobců Společenství by k odstranění nebezpečí cenové manipulace bylo vhodnější zvláštní clo. Sdružení rovněž považovalo valorické clo za účinnější než minimální dovozní cenu. Bylo však zjištěno, že za zvláštních okolností tohoto případu je nebezpečí cenové manipulace velmi nízké. Pokud se ovšem situace na trhu s močovinou změní a Komisi se předloží důkazy, že tato změna zvyšuje nebezpečí cenové manipulace, lze přijmout přiměřená opatření. Mezitím věnuje Komise zvláštní pozornost dovozním cenám močoviny pocházející z Ruska a na celou záležitost se upozorní celní orgány.
          (10) Proto byl přijat závěr, že z důvodu zvláštních a velmi zvláštních okolností uvedeného případu nejsou v současné době žádné důvody ke změně formy opatření týkajících se dovozů močoviny pocházející z Ruska a že by současný částečný prozatímní přezkum měl být ukončen bez jakékoliv změny antidumpingových opatření zavedených nařízením (ES) č. 901/2001,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Částečný prozatímní přezkum antidumpingových opatření týkajících se dovozu močoviny pocházející z Ruska, zahájený podle čl. 11 odst. 3 nařízení (ES) č. 384/96, se zastavuje beze změny platného antidumpingového cla.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 127, 9.5.2001, s. 11.
          [3] Úř. věst. C 140, 13.6.2002, s. 5.
          [4] Úř. věst. C 359, 15.12.2001, s. 1, body 1.31 a 1.35.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.