Nařízení Rady (ES) č. 2229/2003 ze dne 22. prosince 2003, o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu silikonu pocházejícího z Ruska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2229/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2229/2003
          ze dne 22. prosince 2003,
          o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu silikonu pocházejícího z Ruska a o konečném výběru uloženého prozatímního cla
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh předložený Komisí po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          1. Postup
          1.1. Prozatímní opatření
          (1) Komise na základě nařízení (ES) č. 1235/2003 [2] (dále jen "prozatímní nařízení") uložila prozatímní antidumpingová opatření na dovozy silikonu pocházejícího z Ruska. Opatření byla vyjádřena jako valorické clo v rozmezí mezi 24,0 % a 25,2 %;
          (2) připomíná se, že šetření dumpingu a újmy se týkalo období od 1. října 2001 do 30. září 2002 ("období šetření" nebo "OŠ"). Přezkoumávání vývoje v souvislosti se zkoumáním analýzy újmy se týkalo období od 1. ledna 1998 do konce OŠ ("zkoumané období");
          1.2. Jiná platná opatření
          (3) u dovozů silikonu pocházejícího z Čínské lidové republiky (dále jen "Čína") se v současné době uplatňují antidumpingová valorická cla ve výši 49 % [3]. Přezkum [4] těchto opatření podle č. 11 odst. 2 základního nařízení probíhá;
          1.3. Následný postup
          (4) po uložení prozatímních antidumpingových cel byla stranám odhalena fakta a kritéria, na kterých se zakládalo prozatímní nařízení. Některé strany předložily písemné návrhy. Všem dotčeným stranám, které o to požádaly, byla dána příležitost k tomu, aby je Komise vyslyšela;
          (5) všechny strany byly informovány o základních faktech a kritériích, na jejichž základě bylo doporučeno uložení konečných antidumpingových cel a konečné inkaso částek zajištěných prostřednictvím prozatímních cel. Kromě toho jim byla poskytnuta doba, v níž mohly po odhalení faktů předkládat své připomínky;
          (6) ústní a písemné připomínky, které předložily dotčené strany, byly posouzeny a tam, kde to bylo vhodné, se podle nich pozměnila konečná zjištění;
          (7) Komise i nadále vyhledávala všechny informace, které považovala za nezbytné pro svá konečná zjištění;
          (8) kromě ověřovacích návštěv, které se uskutečnily v provozovnách společností uvedených v bodě odůvodnění 7 prozatímního nařízení, by se mělo zaznamenat, že po uložení prozatímních opatření se uskutečnila návštěva na místě v provozovnách těchto uživatelů Společenství:
          - GE Bayer Silicones, Leverkusen, Německo,
          - Raffinera Metalli Capra SpA, Brescia, Itálie,
          - Vedani Carlo Metalli SpA, Milan, Itálie.
          2. Dotyčný výrobek a obdobný výrobek
          2.1. Dotyčný výrobek
          2.1.1. Připomínky vyvážejících výrobců
          (9) v 9. bodě odůvodnění prozatímního nařízení byl dotyčný výrobek definován jako silikon, který je v současné době zařaditelný pod kód KN 28046900. Někteří vývozci se dotazovali, zda jsou odpadní plyny z křemíku, které jsou vedlejším produktem křemíkového kovu získaného filtrací během výroby silikonu, zahrnuty do současného řízení;
          (10) mělo by se upozornit na to, že odpadní plyny z křemíku neodpovídají definici dotyčného výrobku stanovené v 9. a 10. bodě odůvodnění prozatímního nařízení, neboť jsou pouze vedlejším produktem při výrobě silikonu ve formě prášku, který se používá jako přísada do betonu. Potvrzuje se tudíž, že se tento produkt, který je zahrnut do kódu KNex28112200, nachází mimo rámec tohoto řízení;
          (11) definici dotyčného výrobku zpochybnil jeden ruský vyvážející výrobce, který prohlašoval, že ve skutečnosti existují dva odlišné druhy silikonu v rámci tohoto kódu KN. Jeden druh je určený pro uživatele v metalurgickém průmyslu a druhý pro uživatele v chemickém průmyslu. Ruský výrobce na podporu tohoto tvrzení prohlašoval, že tyto dvě třídy mají značně odlišné chemické složení, které se zakládá na obsahu stopových prvků s odlišnými konečnými uživateli. Dále tvrdil, že existují dvě odlišné skupiny uživatelů, které si navzájem nekonkurují, a že mezi těmito dvěma skupinami neexistuje žádná významná zaměnitelnost;
          (12) šetření ukázalo, že se silikon vyrábí v různých třídách a že silikon prodávaný na trhu EU během OŠ, bez ohledu na to, zda byl vyroben výrobním odvětvím Společenství, nebo dovezen z Ruska, obsahoval více než 95 % hmotnostních silikonu. Jakost silikonu se v prvé řadě určuje na základě procenta silikonu a v druhé řadě na základě jiných prvků, zejména obsahu železa a vápníku. Pokud jde o specializované uživatele, zejména uživatele v chemickém průmyslu, poměr ostatních stopových prvků určuje, zda je silikon vhodný pro zamýšlené použití. Pro specializovaného uživatele se silikon často vyrábí podle zvláštních požadavků a k jeho koupi dochází až po zdlouhavém ověření jednotlivými uživateli. Třebaže jsou hladiny stopových prvků pro uživatele z chemického průmyslu důležité, tato skutečnost nicméně nedostačuje k vyvození toho, že uvedený silikon je samostatným výrobkem vedle silikonu, který spotřebovávají uživatelé z metalurgického průmyslu;
          (13) kromě toho byly předloženy důkazy, které mají prokázat, že se materiál vysoké jakosti neprodává výhradně uživatelům v chemickém průmyslu a že tito uživatelé rovněž nakupují určitá množství silikonu nižší třídy, takzvaného metalurgického silikonu. Také se má obecně za to, že uživatelé s menšími požadavky na jakost, zejména druhotní uživatelé v metalurgickém průmyslu, jsou schopni používat silikon vyšší jakosti. Určujícím faktorem je pro ně cena, neboť nejsou ochotni platit přirážku za silikon vyšší jakosti, než potřebují;
          2.1.2. Připomínky uživatelů
          (14) několik uživatelů rovněž zpochybnilo prozatímní vymezení dotyčného výrobku. Jejich připomínky byly velmi podobné připomínkám obdrženým od vyvážejících výrobců, zejména od uživatelů z metalurgického průmyslu. Všichni uživatelé z metalurgického průmyslu tvrdili, že existují tři odlišné druhy výrobku, tj. chemický silikon a standardní silikon a silikon nízké jakosti pro uživatele z metalurgického průmyslu. Všichni však souhlasili s tím, že jsou schopni používat všechny tyto jakosti ve svých výrobních procesech, třebaže dávají přednost silikonu nízké jakosti z cenových důvodů. Tyto připomínky zopakovaly organizace uživatelů z metalurgického průmyslu;
          (15) jeden uživatel z chemického průmyslu vyjádřil svou připomínku k otázce dotyčného výrobku. Potvrdil, že silikon, který si koupil, je ušitý na míru podle jeho specifikace a že stopové prvky v silikonu jsou pro něho nejdůležitějším faktorem;
          2.1.3. Připomínky výrobního odvětví Společenství
          (16) výrobní odvětví Společenství souhlasilo s prozatímním rozhodnutím, že by se všechny jakosti silikonu spadající do definice použité v bodech odůvodnění 9 a 10 prozatímního nařízení měly považovat za dotyčný výrobek. Poukázal rovněž na to, že mnohé argumenty nebyly vzneseny v souvislosti s vymezením dotyčného výrobku, ale v souvislosti s vymezením obdobného výrobku, a že vyvážející výrobci tyto dvě otázky pletou;
          2.1.4. Závěr týkající se dotyčného výrobku
          (17) silikon je výrobkem, který se vyrábí v několika stupních jakosti, v prvé řadě v závislosti na obsahu železa, potom na obsahu vápníku a za třetí na jiných stopových prvcích. Výrobní proces používaný v EU a Rusku, tj. martinské pece, je do značné míry totožný;
          (18) na trhu EU existují v podstatě dva odlišné druhy uživatelů: uživatelé v chemickém průmyslu, kteří hlavně vyrábějí silikony, a uživatelé v metalurgickém průmyslu, kteří hlavně vyrábějí hliník. Uživatele v metalurgickém průmyslu lze dále členit na výrobce prvotního hliníku a na výrobce druhotného (recyklovaného) hliníku. Veškerý použitý silikon však obsahuje nejméně 95 % hmotnostních silikonu, typicky se jedná o 98 nebo 99 % silikonu;
          (19) byly zjištěny tři stupně jakosti silikonu: vysoká jakost, standardní jakost a nízká jakost, a to v závislosti na procentech železa a vápníku v silikonu. Bylo zjištěno, že mezi těmito stupni jakosti existuje určité překrytí, pokud jde o používání různými skupinami uživatelů. Obecně se přijímá, že neexistují žádné fyzikální, chemické nebo technické vlastnosti, které by bránily výrobcům druhotného hliníku v používání všech ostatních jakostí silikonu nebo výrobcům prvotního hliníku v používání hliníku standardní nebo vysoké jakosti. V opačném směru sice neexistuje stejná míra zaměnitelnosti, ale byly předloženy důkazy o tom, že uživatelé v chemickém průmyslu jsou připraveni používat silikon standardní nebo nízké jakosti. Cena různých jakostí obvykle rozhoduje o tom, který stupeň jakosti používá jaká skupina uživatelů;
          (20) šetření ukázalo, jak je uvedeno výše, že všechny druhy silikonu mají bez ohledu na rozdíly v obsahu jiných chemických prvků tytéž fyzikální, chemické a technické vlastnosti. Zatímco se silikon může používat pro různá konečná použití, bylo zjištěno, že v menší či větší míře existuje zaměnitelnost mezi různými stupni jakosti a různými uživateli;
          (21) zjištění v bodech odůvodnění 9 a 10 prozatímního nařízení se proto s konečnou platností potvrzují;
          2.2. Obdobný výrobek
          (22) po analýze bylo zjištěno, že požadavek týkající se kontrolního čísla výrobku uvedený v bodě odůvodnění 14 prozatímního nařízení se týkal porovnání cen silikonu pocházejícího z Ruska se silikonem vyrobeným ve Společenství a odpovídající míry odstranění újmy. Rozdíly v cenách, jakosti a použitích nutně nevedou k závěru, že výrobky nejsou podobné. V této souvislosti je ve skutečnosti důležité, zda dotyčné druhy výrobku sdílejí tytéž základní fyzikální a chemické vlastnosti a základní použití. Výše uvedené rozdíly se budou brát v úvahu při porovnávání mezi vývozní cenou a obvyklou hodnotou a například při zjišťování podbízení a míry odstranění újmy;
          (23) jeden ruský vyvážející výrobce se odvolával na antidumpingová opatření, která jsou v současné době uložená u dovozů silikonu z Číny (viz bod odůvodnění 3). Odvolával se zejména na bod odůvodnění 55 nařízení Rady (ES) č. 2496/97, v němž se uvádí, že "jakost silikonového kovu z Ruska a Ukrajiny není srovnatelná z evropským nebo čínským silikonovým kovem";
          (24) v reakci na tento bod by se nejprve mělo poukázat na to, že toto prohlášení bylo učiněno při šetření, které probíhalo před více než pěti lety a které se zakládalo na údajích předložených při uvedeném šetření, které nejsou potvrzeny v současném šetření. Mimoto se bod odůvodnění 55 výše uvedeného nařízení zabývá pouze otázkou příčiny. Z formulace jasně vyplývá, že dotyčným výrobkem a vlastně obdobným výrobkem ze všech zdrojů, ať už jimi je Čína, Rusko, EU nebo analogová země, tj. Norsko, je silikon. Tento silikon je jedním obdobným výrobkem podle definice čl. 1 odst. 4 základního nařízení. Tyto rozdíly se navíc mohou do té míry, že lze nalézt rozdíly v jakosti mezi různými výrobci silikonu v různých zemích, odpovídajícím způsobem brát v úvahu pomocí úprav. Kromě toho je zaznamenáno, že mezi různými druhy vyváženými z Ruska do Společenství existovaly rozdíly v jakosti;
          (25) na základě výše uvedeného a na základě závěrů šetření se potvrzuje, že silikon vyrobený v Rusku a prodaný na tuzemském trhu, jakož i silikon vyvezený do Společenství, silikon prodaný na tuzemském trhu analogové země a silikon vyrobený a prodaný ve Společenství výrobním odvětvím Společenství má tytéž základní fyzikální a chemické vlastnosti. Dochází se tudíž k závěru, že všechny druhy silikonu tvoří jeden skupinu výrobků a považují se za obdobné výrobky ve smyslu čl. 1 odst. 4 základního nařízení;
          3. Dumping
          3.1. Běžná hodnota
          (26) vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky, body odůvodnění 15 až 18 prozatímního nařízení, které se týkají statutu společnosti fungující podle podmínek tržního hospodářství, se potvrzují;
          (27) všichni vyvážející výrobci učinili připomínky v tom smyslu, že by se náklady na využitou elektrickou energii v prozatímní fázi měly pozměnit. Zdůraznili, že jejich hlavním dodavatelem elektrické energie je majoritní soukromá společnost a že její nízkou cenu lze vysvětlit přítomností největší světové soustavy hydroelektráren, založené na přírodní srovnávací výhodě. Tato záležitost byla dále prošetřována, ale vzhledem ke zjištění, že ceny elektrické energie jsou v Rusku regulovány a že cena, kterou si účtoval uvedený dodavatel elektrické energie, byla velmi nízká, dokonce i ve srovnání s jinými dodavateli elektrické energie vyráběné hydroelektrárnami v analogové zemi Norsku a také v Kanadě, bylo rozhodnuto o zamítnutí tohoto tvrzení a o potvrzení prozatímního rozhodnutí používat cenu elektrické energie, kterou si účtoval jiný dodavatel elektrické energie v Rusku. Bylo zjištěno, že tato cena je stejná jako nejnižší cena reprezentativních výrobců elektrické energie zjištěná ve Společenství;
          (28) vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky, body odůvodnění 19 až 26 prozatímního nařízení, které se týkají určení běžné hodnoty, se potvrzují;
          3.2. Vývozní cena
          (29) všichni vyvážející výrobci tvrdili, že společnosti zapojené do prodeje dotyčného výrobku Evropskému společenství, které se nacházejí mimo Rusko, jsou příbuzné strany a že by se tyto společnosti měly považovat ze jeden jediný hospodářský subjekt se společnostmi, které se nacházejí v Rusku. Prohlašovali, že použitá vývozní cena by proto měla být cenou, kterou účtují tyto příbuzné společnosti prvnímu nezávislému zákazníkovi v ES;
          (30) v případě dovozce, který se nachází ve Společenství (Spojené království), nebyl předložen žádný nový důkaz, který by prokazoval, že je příbuzný s vyvážejícím výrobcem. Toto tvrzení bylo proto zamítnuto a prozatímní přístup, který spočívá ve stanovení vývozní ceny na základě snížené ceny tomuto dovozci, byl zachován;
          (31) v případě dovozce do Švýcarska se uskutečnila ověřovací návštěva na místě po uložení prozatímního opatření. Bylo zjištěno, že tato společnost je ve skutečnosti příbuzná s vyvážejícím výrobcem. U prodejů prováděných prostřednictvím tohoto dovozce se proto vývozní cena zakládala na ceně tohoto dovozce prvnímu nepříbuznému zákazníkovi ve Společenství;
          (32) pokud jde o dovozce sídlícího na Britských panenských ostrovech, mělo by se v prvé řadě poznamenat, že podle čl. 2 odst. 8 základního nařízení je vývozní cena, která se má použít, "cena, která je skutečně zaplacená cena nebo cena, kterou je třeba zaplatit za výrobek prodaný za účelem vývozu ze země vývozu do Společenství". Jinými slovy, v případech, kdy se vývozní transakce do Společenství týkají zprostředkovatelů, nezáleží na ceně nakonec účtované zákazníkovi ve Společenství (která není často vyvážejícímu výrobci známá), ale záleží na ceně, ve které výrobek "opouští" vyvážející zem. Je možné, že se tato cena bude muset nahradit následnými cenami při opětovném prodeji, zejména pokud jsou strany příbuzné. Rusal předložil nové informace, které podle něj prokazují tento vztah. Má se však za to, že tento vztah nebyl prokázán přesvědčivým a jednoznačným způsobem. Ve skutečnosti mezi Rusalem a společností na Britských panenských ostrovech neexistuje žádná držba akcií, přičemž jejich struktury jsou složité a netransparentní. Podle této společnosti je tato vazba výsledkem nepřímé držby akcií, nepředložila však v tomto smyslu žádné ověřitelné doklady. Podle Rusalu navíc společnost na Britských panenských ostrovech nevykonává hospodářskou činnosti spočívající v prodeji nebo distribuci vyvážených výrobků, ale je pouze společností – tzv. "poštovní schránkou". Jinými slovy se ve skutečnosti nejedná o prodej prostřednictvím třetí strany. Společnost na Britských panenských ostrovech je spíše jen adresátem pro nejasné účetní účely. Nebylo možné ověřit skutečnou roli této společnosti, která se nachází na Britských panenských ostrovech, případně vysledovat s dostatečnou jistotou toky plateb. Následně bylo proto rozhodnuto zachovat prozatímní přístup a stanovit vývozní ceny na základě snížené ceny společnosti na Britských panenských ostrovech;
          3.3. Srovnání
          (33) jeden vyvážející výrobce znovu požádal o úpravu fyzikálních vlastností na základě toho, že průměrná jakost silikonu prodávaného na ruském trhu je vyšší jakost, a tudíž obnáší vyšší výrobní náklady. Společnost však nepředložila nové důkazy, které by prokazovaly, že mezi druhy výrobku prodávanými na tuzemském trhu a druhy vyváženými do Společenství existuje konzistentní rozdíl v jakosti. Byl proto zachován prozatímní přístup a nebyla učiněna žádná úprava fyzikálních rozdílů;
          (34) dvě společnosti zopakovaly své žádosti týkající se úpravy u množství a úrovně obchodu. Žádost o úpravu u množství nemohla být vzata v úvahu, neboť společnost nebyla schopna prokázat, že slevy nebo rabaty byly poskytnuty specificky za účelem nákupu různých množství a vzhledem k tomu, že tyto rozdíly v množství již byly vzaty v úvahu, pokud jde o úroveň úpravy obchodu u různých druhů zákazníků povolené v prozatímní fázi. Pokud jde o žádost o dodatečnou úpravu u úrovně obchodu, společnost nebyla schopna prokázat, že úprava učiněná v prozatímní fázi byla nedostatečná, a tudíž nebylo možno povolit žádnou dodatečnou úpravu;
          3.4. Dumpingová rozpětí
          (35) vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné připomínky, stanovení dumpingového rozpětí, jak je popsáno v bodech odůvodnění 29 a 30 prozatímního nařízení, se potvrzuje;
          (36) konečná dumpingová rozpětí, vyjádřená jako procento dovozní ceny CIF na hranici Společenství, jsou tato:
          Společnost | Dumpingové rozpětí |
          OJSC "Bratsk Aluminium Plant" (Skupina RUSAL) | 23,6 % |
          SKU LLC, Sual Kremny-Ural a ZAO Kremny (skupina SUAL) | 24,8 % |
          Rusko | 24,8 % |
          4. Újma
          4.1. Výrobní odvětví Společenství
          (37) vzhledem k tomu, že nebyly obdrženy žádné připomínky ohledně definice výrobního odvětví Společenství, obsah a prozatímní závěry bodů odůvodnění 33 a 34 a 36 prozatímního nařízení se potvrzují;
          4.2. Spotřeba silikonu ve Společenství
          (38) vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné nové informace o spotřebě, předběžná zjištění popsaná v bodech odůvodnění 35 až 36 prozatímního nařízení se potvrzují;
          4.3. Dovozy silikonu do Společenství
          4.3.1. Objem a tržní podíl dovozů
          (39) vzhledem k tomu, že nebyly předloženy žádné nové informace, ať už o dovozech silikonu do Společenství nebo o jejich tržním podílu, předběžná zjištění popsaná v bodech odůvodnění 37 až 43 prozatímního nařízení se potvrzují;
          4.3.2. Podbízení a stlačování cen
          (40) propočty podbízení byly přezkoumány tak, aby odrážely úroveň obchodu a jakost. Tyto úpravy byly stanoveny na základě ověřených informací a odpovídají přiměřenému odhadu tržní hodnoty rozdílů;
          (41) konečná rozpětí podbízení ukázala, že podbízení činilo 10,2 %;
          (42) na existenci a míru podbízení by se mělo pohlížet s ohledem na skutečnost, že ceny byly stlačeny. Během zkoumaného období ceny značně klesly (-16 %), a to do té míry, že nepokrývaly plné výrobní náklady výrobního odvětví Společenství během OŠ;
          4.4. spodářská situace výrobního dvětví Společenství
          (43) dva ruští vyvážející výrobci prohlašovali, že výrobní odvětví Společenství neutrpělo materiální újmu vzhledem k tomu, že většina ukazatelů újmy vykazovala pozitivní vývoj. Vyvážející výrobci poukazovali především na zlepšení výroby, kapacity, využívání kapacit, objem prodeje ve Společenství, tržní podíl, zásoby, zaměstnanost a produktivitu během zkoumaného období;
          (44) pokud však jde o ukazatele újmy, jak je uvedeno v bodech odůvodnění 71 a 72 prozatímního nařízení, bližší přezkoumání ukázalo, že k hlavnímu pozitivnímu vývoji pro výrobní odvětví Společenství došlo mezi rokem 1998 a 2000. Mezi rokem 2000 a OŠ téměř všechny ukazatele vzrostly pouze mírně, zůstaly stagnující, nebo opravdu poklesly. Právě v tomto období byla materiální újma, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství, nejzřejmější;
          (45) mělo by se poznamenat, že, jak je uvedeno v bodě odůvodnění 72 prozatímního nařízení, poměrně dobrý výkon výrobního odvětví Společenství do roku 2000 byl přímo spojen s rozhodnutími výrobního odvětví Společenství investovat do dalších výrobních zařízení Společenství. Během uvedeného období výroby výrobního odvětví Společenství opravdu vzrostla výrobní kapacita, objem odbytu, tržní podíl, zaměstnanost a produktivita. Ziskovost byla stanovena na 5 % čisté prodejní hodnoty;
          (46) následně se situace výrobního odvětví Společenství, která odrážela zvýšený výskyt levných dumpingových dovozů z Ruska, zhoršila. Hodnoty jako tržní podíl, peněžní tok, investice a návratnost investic se významným způsobem snížily;
          (47) kromě toho vedl vývoj u jiných ukazatelů újmy, a zejména snížení ziskovosti a snížené ceny, které se dotkly výrobního odvětví Společenství během zvažovaného období, k závěru, že výrobní odvětví Společenství utrpělo materiální újmu;
          4.5. Závěr týkající se újmy
          (48) z těchto důvodů a s ohledem na neexistenci jakýchkoli nových informací, které by vyžadovaly úpravu zjištění, podle něhož výrobní odvětví Společenství utrpělo materiální újmu během OŠ, zejména pokud jde o ceny a ziskovost, se argumenty, které vznesly ruští vyvážející výrobci, zamítají. Zjištění a závěry stanovené v bodech odůvodnění 71 až 73 prozatímního nařízení potvrzují;
          5. Příčina
          (49) jeden ruský vyvážející výrobce namítal, že přestože bylo zjištění materiální újmy potvrzeno, tuto újmu nezpůsobily ruské dovozy silikonu. Za pravou příčinu újmy utrpěné výrobním odvětvím Společenství, došlo-li k nějaké, bylo označeno několik dalších faktorů. K vysvětlení újmy utrpěné výrobním odvětvím Společenství byly uváděny různé důvody: jiné třetí země s daleko větším podílem dovozů v porovnání s Ruskem, fakt, že si újmu způsobilo Společenství samo, exportní výkonnost výrobního odvětví Společenství, dovozy silikonu samotným výrobním odvětvím Společenství a rozdíly v trzích pro chemický a metalurgický silikon. Jeden ruský výrobce kromě toho uvedl, že mezi cenami výrobního odvětví Společenství a ruskými cenami během OŠ existoval 16 % rozdíl a že takto velký rozdíl prokazuje, že mezi silikonem z těchto dvou zdrojů na trhu Společenství neexistuje cenová konkurence;
          5.1. Dovozy ze třetích zemí
          (50) jak je uvedeno v bodě odůvodnění 98 prozatímního nařízení, dovozy z několika dalších třetích zemí se uskutečňovaly v daleko větších objemech než dovozy z Ruska. S výjimkou Číny však dovozy z každé z těchto zemí ve skutečnosti poklesly na objemu mezi rokem 2000 a OŠ, tj. ve chvíli, kdy výrobní odvětví Společenství zaznamenalo pokles ve své hospodářské situaci. Navíc byly ceny těchto dalších dovozů ve všech případech vyšší než ceny ruských dovozů a pokud skutečně nabízely snížené ceny než výrobní odvětví Společenství, cenový rozdíl byl velmi omezený;
          (51) jeden ruský vyvážející výrobce tvrdil, že se nelze spoléhat na informace od Eurostatu, neboť se nebere žádný ohled na rozdíly v sortimentní skladbě. Poukázal na to, že mezi silikonem převážně nižší jakosti vyváženým z Ruska a silikonem vyšší jakosti z ostatních třetích zemí existují významné cenové rozdíly. Prohlašoval, že by se při porovnávání cen měly spíše používat ceny skutečně zaplacené uživateli silikonu z různých zdrojů;
          (52) tento výrobce neuvedl žádné důkazy na podporu svého tvrzení. Kromě toho nebylo možné provést toto cenové porovnání kvůli nedostatku podstatných údajů od uživatelů, jako je cena, kterou zaplatil za silikon z jiných třetích zemí. Údaje Eurostatu představují za těchto okolností nejlepší zdroj pro stanovení cen silikonu ze třetích zemí. Co se týče údajů, které jsou k dispozici pro paralelní vypršení doby přezkumu vůči Číně, ukázalo se, že průměrné rozpětí podbízení zjištěné při porovnávání cen podle jednotlivých stupňů jakosti bylo ve shodě s rozpětím zjištěným při porovnávání průměrné dovozní ceny Eurostatu s průměrnou cenou výrobního odvětví Společenství;
          (53) kromě toho by se mělo poznamenat, že za účelem spravedlivého porovnání dovozních cen byly údaje Eurostatu použity ve všech případech. Pokud jde o Rusko, u něhož byly pro OŠ k dispozici ověřené informace, byla pravá cena dovozů ve skutečnosti o něco nižší než cena zaznamenaná Eurostatem;
          5.2. Újma, kterou si výrobní odvětví Společenství způsobilo samo
          (54) objevilo se tvrzení, že újma utrpěná výrobním odvětvím Společenství vznikla v prvé řadě kvůli zvýšeným nákladům vydaným na nové výrobní kapacity za účelem zvýšení tržního podílu. Za tímto účelem se tvrdilo, že výrobní odvětví Společenství má nejvyšší průměrné výrobní náklady na světě. Toto tvrzení se zakládalo na srovnání ověřených nákladů na výrobu u výrobního odvětví Společenství a u ruských výrobců v tomto řízení oproti zveřejněným nákladům u jiných třetích zemí. Nákladové prvky zahrnuté do zveřejněných údajů však nebyly jasně určeny a tudíž neexistoval žádný důkaz, který by naznačoval, že by tyto výrobní náklady bylo možné srovnávat s výrobními náklady ověřenými během období šetření. Typicky se zdálo, že tyto zveřejněné údaje se zakládají pouze na výrobních nákladech a nezahrnovaly základní nákladové prvky, jako například prodejní, administrativní a běžné náklady. Mimoto je za zajímavé všimnout si, že ruský výrobce neposkytl žádné odpovídající zveřejněné údaje pro výrobce Společenství. Vzhledem k tomu se má za to, že není možné vyjádřit se k tomuto tvrzení, přičemž argumenty vznesené ruským vývozce byly zamítnuty. Na podporu tohoto postoje bylo zjištěno, že ověřené výrobní náklady v analogové zemi, Norsku, byly opravdu vyšší než náklady, které předložil ruský výrobce. Bylo zjištěno, že po přizpůsobení se úplným nákladům byly ověřené výrobní náklady v Norsku konzistentní s náklady výrobního odvětví Společenství;
          (55) přestože byly náklady výrobního odvětví Společenství porovnatelně vyšší, tento fakt by sám o sobě nepřerušil vazbu mezi levnými dumpingovými dovozy a újmou utrpěnou výrobním odvětvím Společenství. Jak je uvedeno v bodě odůvodnění 83 prozatímního nařízení, pokud by ceny mezi rokem 2000 a OŠ neklesly, výrobní odvětví Společenství by dosáhlo zisku 1,7 % oproti skutečné ztrátě v hodnotě 2,1 %;
          5.3. Vývozy prováděné výrobním odvětvím Společenství
          (56) tvrdilo se, že omezení vývozních prodejů výrobním odvětvím Společenství bude mít vliv na ziskovost jeho prodejů v EU. Nebyl však přeložen žádný důkaz, který by to potvrzoval;
          (57) celkový pokles ve vývozních prodejích mezi rokem 1998 a OŠ představoval pouze 2,3 % všech prodejů výrobního odvětví Společenství během OŠ. Jeho dopad na ceny a ziskovost výrobního odvětví Společenství na trhu EU, byl-li nějaký, byl proto pouze mírný. Kromě toho lze odůvodněně předpokládat, že omezení vývozu je částečně způsobeno poptávkou po silikonu vyráběném ve Společenství během OŠ;
          5.4. Dovozy silikonu výrobním odvětvím Společenství
          (58) jeden ruský výrobce zpochybnil závěry v bodu odůvodnění 85 prozatímního nařízení, podle něhož společnosti spojené s výrobním odvětvím Společenství, které nakupují silikon, učinily toto rozhodnutí svým vlastním jménem a bez vlivu výrobního odvětví Společenství. Na podporu tohoto bodu tvrdil, že těmto příbuzným společnostem nebylo dovoleno vyjádřit své stanovisko k řízení. To uváděl jako důkaz toho, že tyto společnosti jsou ve skutečnosti kontrolovány výrobním odvětvím Společenství;
          (59) fakt, že společnosti spojené s výrobním odvětvím Společenství nevyjádřily své připomínky, které by odporovaly antidumpingovým opatřením v tomto řízení, neznamená, že nemohou svobodně čerpat své vlastní suroviny na základě finančních kritérií. Vzhledem k tomu, že tyto společnosti byly spatřeny při nákupu silikonu od výrobního odvětví Společenství, z Ruska a z kteréhokoli jiného zdroje, který si přály, závěr uvedený v bodě odůvodnění 85 prozatímního nařízení se proto potvrzuje;
          5.5. Rozdíly mezi trhy pro chemický a metalurgický silikon
          (60) bylo uvedeno, že problémy, kterým čelilo výrobní odvětví Společenství od roku 2000 dále, byly způsobeny poklesem poptávky po chemickém silikonu, který byl způsobena poklesem poptávky po výrobcích tohoto uživatelského průmyslu. Tvrdilo se, že výrobní odvětví Společenství prodává vyšší poměr svého silikonu uživatelům v chemickém průmyslu než uživatelům v metalurgickém průmyslu, zatímco opak je pravdou u ruských vyvážejících výrobců. Vzhledem k tomu, že ruský silikon nekonkuruje silikonu vyráběnému ve Společenství na chemickém trhu, všechny problémy, kterým čelí výrobní odvětví Společenství, proto nelze připisovat ruským dovozům;
          (61) tabulka uvedená níže uvádí vývoj cen a objemů odbytu výrobního odvětví Společenství, pokud jde o silikon prodávaný zákazníkům v chemickém průmyslu;
          Prodeje výrobního odvětví Společenství spotřebitelům v chemickém průmyslu
          Zdroj:
          výrobní odvětví Společenství
          | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | OŠ |
          Tuny | 48907 | 59924 | 74880 | 74435 | 69652 |
          Index | 100 | 123 | 153 | 152 | 142 |
          Eur na tunu | 1488 | 1313 | 1287 | 1316 | 1301 |
          Index | 100 | 88 | 86 | 88 | 87 |
          (62) z této tabulky vyplývá, že během zvažovaného období se prodeje silikonu prodávaného uživatelům v chemickém průmyslu zvýšily o 42 % v objemu, ale poklesly o 13 %, co se týče průměrné ceny. To je srovnatelné s 57 % zvýšením v objemu a 16 % poklesem v cenách u všech prodejů silikonu během zvažovaného období (viz tabulky 8 a 9 prozatímního nařízení);
          (63) během období mezi rokem 2000 a OŠ, kdy vývoj újmy vykazoval obzvláštní pokles, pokud jde o ceny a ziskovost, prodeje uživatelům v chemickém průmyslu poklesly o pět tisíc tun (-7,0 %), ale průměrné ceny se zvýšily o 14 eur na tunu (+ 1,1 %). U všech prodejů porovnatelné údaje vykazují zvýšení o přibližně tři tisíce tun (+ 2,1 %), zatímco průměrné ceny poklesly o 46 eur na tunu (-3,7 %);
          (64) neexistují proto žádné důvody věřit, že újma, kterou utrpělo výrobní odvětví Společenství, byla způsobena poklesem v prodeji spotřebitelům v chemickém průmyslu. Ve skutečnosti je s ohledem na povahu utrpěné újmy opak pravdou;
          (65) proto se také zamítá argument, že pravou příčinou újmy utrpěné během OŠ byl vývoj prodejů výrobního odvětví Společenství spotřebitelům v chemickém průmyslu;
          5.6. Cenová konkurence
          (66) pokud jde o cenový rozdíl mezi silikonem vyráběným ve Společenství a silikonem dováženým z Ruska, je potvrzeno, že tento rozdíl není 16 %, jak tvrdil ruský vývozce, ale 11 % v průměru během OŠ (viz bod odůvodnění 46 prozatímního nařízení). Tento rozdíl existoval navzdory poklesu cen výrobního odvětví Společenství o 7 % mezi rokem 2001 a OŠ. Chápe se to jako jasná známka účinku, který měly ruské ceny na ceny výrobního odvětví Společenství. Tvrdit, že cenové podbízení je tak velké, že nemohlo způsobit újmu výrobního odvětví Společenství, je absurdní;
          (67) šetření ve skutečnosti prokázalo, že výrobní odvětví Společenství a ruští vyvážející výrobci prodávají velká množství silikonu stejným spotřebitelům nebo spotřebitelům pracujícím ve stejném odvětví. Kromě toho je jasné, že nízká hladina ruské ceny byla použita jako "páka" při vyjednávání cen s výrobním odvětvím Společenství;
          5.7. Závěr týkající se příčiny
          (68) s ohledem na výše uvedené se argumenty vznesené ruskými vyvážejícími výrobci zamítají a zjištění a závěry stanovené v bodech odůvodnění 101 a 102 prozatímního nařízení se potvrzují;
          6. Zájem Společenství
          (69) po předběžném rozhodnutí o tom, že uložení opatření nebylo provedeno proti zájmu Společenství, byly dotčené strany vyzvány, aby se přihlásily a spolupracovaly v řízení. Od čtyř uživatelů a sdružení uživatelů, která spolupracovala během prozatímní fáze řízení, byly obdrženy připomínky. Kromě toho pět uživatelů a jedno sdružení uživatelů, které nespolupracovalo během prozatímní fáze řízení, učinili připomínky k prozatímním zjištěním. Žádné připomínky neučinili dovozci silikonu. Tři dodavatelé surovin ze Společenství ruským výrobcům již své připomínky předložili v prozatímní fázi;
          (70) tyto připomínky, které byly učiněny po vyhlášení prozatímního nařízení, se týkaly pouze potřeby rozlišovat mezi chemickým a metalurgickým silikonem, tj. otázky týkající se dotyčného výrobku a obdobného výrobku. Uživatelé nepředložili žádné připomínky ohledně dopadu všech opatření, ať už na náklady, nebo na ziskovost, a neposkytly nezbytné údaje, které by umožňovaly provedení takového vyhodnocení;
          (71) po návštěvách na místě u uživatelů však bylo zjištěno, že zatímco tito uživatelé jsou proti opatřením, neboť zvýší jejich náklady, obecně souhlasí s metodami, které jsme použili v naší analýze. Je pravděpodobné, že opatření budou mít nějaký dopad na uživatele. Dostupné informace naznačují, že cla zvýší náklady pro uživatele metalurgickém průmyslu v řádu 11 EUR na tunu hotového výrobku, tj. o 0,8 %;
          (72) pokud jde o dodavatele surovin ze Společenství, i kdyby se souhlasilo s tím, že uložení opatření může mít nějaké negativní následky na jejich obrat a ziskovost, nebyly předloženy žádné důkazy, které by vedly k závěru, že tento dopad by byl takový, aby vyvážil očekávané výhody výrobního odvětví Společenství;
          (73) nebyly tudíž předloženy vůbec žádné nové informace, které by mohly vést ke zjištění, že uložení konečných opatření bude odporovat zájmu Společenství. Závěr dosažený v bodě odůvodnění 118 prozatímního nařízení se proto s konečnou platností potvrzuje;
          7. Konečná opatření
          (74) s ohledem na závěry dosažené ohledně dumpingu, újmy, příčiny a zájmu Společenství se má za to, že by se měla zavést konečná antidumpingová opatření, aby se zabránilo způsobení další újmy výrobního odvětví Společenství dumpingovými dovozy z Ruska;
          7.1. Míra odstranění újmy
          (75) bylo vzneseno několik požadavků, pokud jde o metodiku použitou k výpočtu míry odstranění újmy v prozatímní fázi;
          7.1.1. Tabulka kontrolního čísla výrobku
          (76) jak je uvedeno v bodě odůvodnění 14 prozatímního nařízení, tvrdilo se, že tabulka kontrolního číslo výrobku, která určuje všechny druhy silikonu, nezahrnovala dostatečně podrobné údaje o chemickém složení různých druhů silikonu a že tudíž nebylo možné provést řádné srovnání různých jakostí silikonu. Byla proto navržena změna tabulky kontrolního čísla výrobku, která by jasně určovala druhy dovážené z Ruska v porovnání s druhy prodávanými výrobním odvětvím Společenství;
          (77) jedna společnost požadovala, aby se doplnil stupeň jakosti "extra", který by zahrnoval silikon s obsahem železa vyšším než 0,8 %. Třebaže je možné, že silikon s vysokým obsahem železa ovládá nižší ceny na trhu, nebyly předloženy žádné důkazy, které by prokazovaly, že mezi silikonem obsahujícím více než 0,5 % železa a silikonem obsahujícím více než 0,8 % existuje jasný tržní rozdíl. Vzhledem k tomu, že je možné vypořádávat se s cenovými rozdíly plynoucími z těchto různých obsahů železa prostřednictvím úpravy ceny, která byla vlastně provedena, tento požadavek byl zamítnut;
          (78) jiní ruští vyvážející výrobci požádali o dvě změny v tabulce kontrolního čísla výrobku. Nejprve žádali, aby se definovala nová jakost tam, kde jsou stopové prvky hlavním určujícím faktorem. Tvrdili, že bez této úpravy by se silikon prodávaný uživatelům v metalurgickém průmyslu mohl nespravedlivě porovnávat se silikonem prodávaným uživatelům v chemickém průmyslu. Kromě toho žádali o to, aby se silikon obsahující přesně 0,5 % železa klasifikoval jako silikon nízké jakosti namísto standardní jakosti, jak je tomu ve stávající tabulce kontrolního čísla výrobku;
          (79) přijetí prvního požadavku by nevedlo k přesnější tabulce kontrolního čísla výrobku, ale namísto toho by z ní vyplynula špatně definovaná kritéria s rizikem, že dotčené strany by měly určitou míru svobody v přidělování prodejů k určitým kontrolním číslům výrobků. Tato svoboda by narušila spolehlivost údajů, které poskytují kontrolní čísla výrobků a tím i spolehlivost míry odstranění újmy. Kromě toho neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že by zachování stávající struktury kontrolního čísla výrobku vedlo k chybným nebo k méně přesným zjištěním. Například výpočet prodeje pod cenou založený na silikonu standardní a nízké jakosti by vedl pouze k rozpětím, která by se změnila o nejvíce 0,2 %. Z těchto důvodů byl požadavek zamítnut;
          (80) pokud jde o druhý požadavek, opět nebyl předložen žádný důkaz, který by tuto změnu podpořil. Ve skutečnosti existují signály o tom, že uživatelé vnímají silikon obsahující 0,5 % železa za silikon standardní jakosti. Žádná změna tabulky kontrolního čísla výrobku proto nebyla považována za nezbytnou;
          7.1.2. Ziskové rozpětí
          (81) předběžně bylo zjištěno, že ziskové rozpětí v hodnotě 6,5 % z celkového obratu by se mohlo považovat za přiměřené minimum, jehož dosažení by výrobní odvětví Společenství mohlo odůvodněně očekávat, pokud by nedošlo k poškozujícímu dumpingu. Tvrdilo se, že toto rozpětí bylo příliš vysoké a že rozpětí v hodnotě okolo 3 % by bylo přiměřenější;
          (82) žádost o použití 3 % rozpětí se neopírá o fakta. Ve skutečnosti je zisk v hodnotě 6,5 % ve shodě se zisky dosaženými výrobním odvětvím Společenství v době, kdy na trhu Společenství převládaly spravedlivé tržní podmínky, tj. mezi rokem 1998 a 2000. Mimoto je s ohledem na zjištěnou úroveň dumpingových rozpětí a objem dovozů z Ruska rovněž pravděpodobné, že by výrobní odvětví Společenství dosáhlo zisků, které by byly během OŠ přinejmenším na této úrovni;
          7.1.3. Úprava jakosti
          (83) jeden ruský výrobce tvrdil, že silikon vyráběný v jednom z jeho závodů je nižší jakosti než silikon vyráběný v jiném závodě, a to vzhledem k rozdílům ve výrobním procesu. Tvrdilo se tudíž, že silikon nižší jakosti by se měl přizpůsobit, aby umožňoval nestranné porovnání s cenami výrobního odvětví Společenství. Požadovaná úprava byl rozdíl mezi průměrnými náklady na výrobu mezi těmito dvěma závody;
          (84) existence rozdílu mezi oběma závody se skutečně uznává. Aby však byla úprava zasloužená, mělo by se prokázat, že tyto rozdíly mají vliv na ceny, kterých lze dosáhnout na trhu, v tomto případě EU. Bylo proto provedeno srovnání podle jednotlivých stupňů jakosti, aby se zjistilo, zda v prodejních cenách dosažených mezi oběma závody existoval stálý rozdíl. Pokud jde o silikon vyšší jakosti, nedošlo k žádným prodejům silikonu ze závodu s nižší jakostí a žádné úpravy nebylo třeba. Pokud jde o silikon standardní jakosti, byl zaznamenán jasný cenový rozdíl a byla provedena úprava o 4 % u prodejů této jakosti z dotyčného závodu. Pokud jde o silikon nízké jakosti, nebyl zjištěn žádný cenový rozdíl a žádná úprava nebyla zaručena;
          (85) druhý ruský výrobce tvrdil, že veškerý silikon je tak nízké jakosti, že se nedá přímo srovnávat dokonce ani s cenami silikonu nízké jakosti, který vyrábí výrobní odvětví Společenství;
          (86) opět se uznává, že obsah železa je vyšší zejména u silikonu, který vyrábí tento výrobce, ve srovnání se silikonem, který vyrábí výrobní odvětví Společenství a jiný ruský výrobce. Za účelem vypočítání dopadu jakosti, je-li nějaký, na ceny dosažené tímto výrobcem na trhu EU bylo provedeno porovnání s průměrnými cenami dosaženými jiným ruským výrobcem, a to opět podle jednotlivých stupňů jakosti;
          (87) výsledky tohoto porovnání ukázaly, že úprava cen u silikonu nízké jakosti od tohoto ruského výrobce by se měla povolit, aby bylo možné činit porovnání s cenami silikonu nízké jakosti, který vyrábí výrobní odvětví Společenství.
          7.1.4. Úroveň úpravy obchodu
          (88) ruští výrobci požadovali úpravu cen, která by umožnila různé úrovně obchodu pro jejich prodeje do EU. Bylo zjištěno, že jeden ruský výrobce prodal veškerý svůj silikon prostřednictvím obchodníka na Britských panenských ostrovech. Druhý výrobce prodával silikon prostřednictvím příbuzného obchodníka ve Švýcarsku, prostřednictvím nepříbuzného obchodníka v EU a přímo konečným uživatelům. Výrobní odvětví Společenství prodalo téměř veškerý svůj silikon přímo konečným uživatelům;
          (89) za účelem rozhodnutí o tom, zda byla úroveň úpravy obchodu odůvodněná, byly analyzovány všechny prodeje téže jakosti od téhož výrobce přes různé prodejní kanály, aby se zjistilo, zda u nich existuje stálý cenový rozdíl. V důsledku této analýzy byla u všech prodejů prostřednictvím nepříbuzného obchodníka povolena úroveň úpravy obchodu;
          7.2. Forma a úroveň konečného cla
          (90) v souladu s čl. 9 odst. 4 základního nařízení by se měla zavést konečná antidumpingová opatření na úrovni zjištěného dumpingu nebo rozpětí újmy, podle toho, která je nižší. Tato opatření by podobně jako prozatímní opatření měla mít podobu valorického cla;
          7.3. Konečný výběr prozatímního cla
          (91) s ohledem na velikost dumpingových rozpětí zjištěných u vyvážejících výrobců v Rusku a s ohledem na úroveň újmy, která byla způsobena výrobnímu odvětví Společenství, se považuje za nezbytné, aby se částky zajištěné prostřednictvím prozatímního antidumpingového cla uloženého na základě prozatímního nařízení, tj. nařízení Komise (ES) č. 1235/2003, s konečnou platností vybraly ve výši uložených konečných cel. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, s konečnou platností by se měly vybrat pouze částky zajištěné na úrovni prozatímních cel;
          (92) každý požadavek o uplatňování těchto sazeb antidumpingového cla pro individuální společnosti (např. po změně názvu subjektu nebo po zřízení nových výrobních nebo prodejních subjektů) by se měl adresovat Společenství, a to neprodleně se všemi příslušnými údaji, zejména pokud jde o každou úpravu činností společnosti spojenou s výrobou, tuzemským odbytem a vývozními prodeji spojenými například se změnou názvu, nebo změnou výrobních a prodejních subjektů. Je-li to na místě, nařízení se změní pomocí aktualizace seznamu společností, které mají prospěch z individuálních cel;
          7.4. Závazky
          (93) po uložení prozatímních opatření a po odhalení konečných zjištění nabídl jeden vyvážející výrobce v Rusku cenový závazek v souladu s čl. 8 odst. 1 základního nařízení;
          (94) dotyčný vyvážející výrobce je výrobcem různých druhů výrobků, které lze prodávat společně. Vzniká zde potenciální riziko protichůdné kompenzace, tj. toho, že všechny závazné ceny by se formálně dodržovaly, ale ceny u jiných výrobků, než je dotyčný výrobek, by se snížily, pokud by byly prodávány společně s dotyčným výrobkem. To vše by způsobilo, že závazek dodržovat minimální ceny silikonu by se snadno obcházel a velmi obtížně by se jeho dodržování sledovalo;
          (95) z důvodů stanovených výše tudíž vyplynulo, že závazky nabízené po odhalení konečných zjištění nemohou být přijaty jako takové ve své stávající podobě. Dotčené strany o tom byly informovány a nedostatky týkající se těchto nabízených závazků byly podrobně sděleny dotyčným vývozcům,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Ukládá se konečné antidumpingové clo z dovozu silikonu o obsahu silikonu méně než 99,99 % hmotnostních, kódu KN 28046900 a pocházejícího z Ruska.
          2. Sazba konečného antidumpingového cla použitelná u výrobku vyráběného společnostmi uvedenými níže a pocházejícího z Ruska je tato:
          Společnosti | Celní sazby (%) | Doplňkový kód TARIC |
          OJSC Bratsk Aluminium Plant, Bratsk, Irkutská oblast, Rusko | 23,6 % | A464 |
          SKU, LLC, Sual-Kremny-Ural, Kamensk, Uralská oblast, Rusko a ZAO KREMNX, Irkutsk, Irkutská oblast, Rusko | 22,7 % | A465 |
          Všechny ostatní společnosti | 23,6 % | A999 |
          3. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel.
          Článek 2
          Částky zajištěné pomocí prozatímních antidumpingových cel podle nařízení Komise (ES) č. 1235/2003 o dovozech silikonu o obsahu silikonu méně než 99,99 % hmotnostních, kódu KN 28046900 a pocházejícího z Ruska se s konečnou platností vyberou v souladu s pravidly stanovenými níže.
          Zajištěné částky přesahující konečnou sazbu antidumpingových cel se uvolňují. Pokud jsou konečná cla vyšší než prozatímní cla, pouze částky zajištěné na úrovni prozatímních cel se vyberou s konečnou platností.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Úř. věst. C 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 173, 11.7.2003, s. 14.
          [3] Nařízení Rady (ES) č. 2496/97 ze dne 11. prosince 1997, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo z dovozy kovu pocházejícího z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 345, 16. 12 1997, s. 1).
          [4] Úř. věst. C 246, 12.10.2002, s. 9.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.