Nařízení Komise (ES) č. 2234/2003 ze dne 23. prosince 2003, kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2234/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2234/2003
          ze dne 23. prosince 2003,
          kterým se pro rok 2004 stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty produktů kategorie "baby beef" pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Srbska a Černé Hory
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], a zejména na čl. 32 odst. 1 první pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 4 odst. 2 nařízení Rady č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, kterým se mění nařízení (ES) č. 2820/98 a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 1763/1999 a (ES) č. 6/2000 [2], stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 11475 tun produktů "baby beef", která je rozdělena mezi Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a Černou Horu včetně Kosova.
          (2) Prozatímní dohody s Chorvatskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie, schválené rozhodnutím Rady 2002/107/ES ze dne 28. ledna 2002 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé [3] a rozhodnutím Rady 2001/330/ES ze dne 9. dubna 2001 o uzavření Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé [4], stanoví roční preferenční celní kvótu ve výši 9400 tun pro Chorvatsko a 1650 tun pro Makedonii.
          (3) Článek 2 nařízení Rady (ES) č. 2248/2001 ze dne 19. listopadu 2001 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Chorvatskou republikou na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Chorvatskou republikou [5] a článek 2 nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejichčlenskými státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie na straně druhé a pro používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie [6] stanoví, že je třeba přijmout prováděcí pravidla pro koncese na produkty "baby beef".
          (4) Nařízení (ES) č. 2007/2000 pro účely kontroly stanoví, že při dovozu produktů "baby beef" v rámci kvóty pro Bosnu a Hercegovinu a Srbsko a Černou Horu včetně Kosova je nutné předložit osvědčení o pravosti potvrzující, že produkty pocházejí z dané země a že přesně odpovídají definici uvedené v příloze II uvedeného nařízení. Z důvodu harmonizace je rovněž nezbytné stanovit, že při dovozu v rámci kvót produktů "baby beef" pocházejících z Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie je nutné předložit osvědčení o pravosti potvrzující, že produkty pocházejí z dané země a že přesně odpovídají definici uvedené v příloze III Prozatímní dohody s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie a Prozatímní dohody s Chorvatskem. Kromě toho je třeba stanovit vzor osvědčení o pravosti a prováděcí pravidla pro používání těchto osvědčení.
          (5) Podle definice v rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999 se Kosovo nachází pod mandátem mezinárodní civilní správy Mise Spojených národů v Kosovu (UNMIK), která také zřídila samostatnou celní správu. Pro zboží pocházející ze Srbska a Černé Hory/Kosova je proto třeba stanovit zvláštní osvědčení o pravosti.
          (6) Dotyčné celní kvóty musí být spravovány na základě dovozních licencí. Za tímto účelem se s výhradou ustanovení tohoto nařízení použijí nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [7], a nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 [8].
          (7) Má-li být zajištěna řádná správa dovozu dotyčných produktů, je třeba podmínit vydávání dovozních licencí ověřením, a to zejména ověřením údajů uvedených v osvědčeních o pravosti.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Pro období od 1. ledna do 31. prosince 2004 se otevírají tyto celní kvóty:
          a) 9400 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie "baby beef" pocházející z Chorvatska;
          b) 1500 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie "baby beef" pocházející z Bosny a Hercegoviny;
          c) 1650 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie "baby beef" pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie;
          d) 9975 tun (hmotnost jatečně upraveného těla) pro produkty kategorie "baby beef" pocházející ze Srbska a Černé Hory včetně Kosova.
          Čtyři kvóty uvedené v prvním pododstavci mají pořadová čísla 09.4503, 09.4504, 09.4505 a 09.4506.
          Pro účely přidělení těchto kvót se 100 kilogramů živé hmotnosti rovná 50 kilogramům hmotnosti jatečně upraveného těla.
          2. Cla použitá v rámci kvót uvedených v prvním pododstavci činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku.
          3. Dovoz v rámci kvót uvedených v prvním pododstavci je vyhrazen pro živá zvířata a masa těchto kódů KN, uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 2007/2000 a v příloze III prozatímních dohod uzavřených s Chorvatskem a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonie:
          - ex01029051, ex01029059, ex01029071 a ex01029079,
          - ex02011000 a ex02012020,
          - ex02012030,
          - ex02012050,
          Článek 2
          Nestanoví-li toto nařízení jinak, na dovoz v rámci kvót uvedených v článku 1 se použijí nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95.
          Článek 3
          1. Dovoz množství uvedených v článku 1 je při jejich propuštěním do volného oběhu podmíněn předložením dovozní licence.
          2. V žádostech o licenci a v licencích samotných musí být kolonce 8 uvedena země původu nebo celní území původu. Licence představuje pro držitele povinnost dovážet z uvedené země nebo uvedeného celního území.
          V žádostech o licenci a v licencích se v kolonce 20 uvádí jeden z těchto údajů:
          - "Baby beef" [Reglamento (CE) no2234/2003]
          - "Baby beef" [forordning (EF) nr. 2234/2003]
          - "Baby beef" [Verordnung (EG) Nr. 2234/2003]
          - « Baby beef» [Κανονισμος (EK) αριυ 2234/2003]
          - ‘ Baby beef’ (Regulation (EC) No 2234/2003)
          - "Baby beef" [Règlement (CE) no 2234/2003]
          - "Baby beef" [regolamento (CE) n. 2234/2003]
          - "Baby beef" [Verordening (EG) nr. 2234/2003]
          - "Baby beef" [Regulamento (CE) n.o 2234/2003]
          - "Baby beef" (asetus (EY) N:o 2234/2003)
          - "Baby beef" [förordning (EG) nr 2234/2003].
          3. Originál osvědčení o pravosti vystaveného v souladu s ustanoveními článku 4 a jeho opis se předloží příslušnému orgánu spolu s žádostí o první dovozní licenci, která se k osvědčení o pravosti vztahuje. Originál osvědčení pravosti si příslušný orgán ponechá.
          Osvědčení o pravosti může být v rámci množství, pro která bylo vystaveno, použito pro vydání více dovozních licencích. V takovém případě příslušný orgán potvrdí v osvědčení o pravosti přidělená množství.
          4. Příslušné orgány mohou vydávat dovozní licence až po ověření, že všechny údaje uvedené v osvědčení o pravosti odpovídají údajům, které ohledně dotyčných dovozů dostávají každý týden od Komise. Dovozní licenci vydají ihned poté.
          Článek 4
          1. Ke všem žádostem o dovozní licence v rámci kvót uvedených v článku 1 musí být přiloženo osvědčení o pravosti, které vydaly orgány vyvážející země nebo celního území uvedených v příloze VI a které potvrzuje, že produkty pocházejí z dotyčné země nebo dotyčného celního území a že odpovídají definici uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2007/2000, případně v příloze III prozatímních dohod uvedených v čl. 1 odst. 3.
          2. Osvědčení o pravosti se vyhotoví v jednom originále a dvou opisech vytištěných a vyplněných v jednom z úředních jazyků Společenství podle vzoru uvedeného v přílohách I, II, III, IV a V pro dotyčné vyvážející země a celní území. Může být rovněž vytištěno a vyplněno v úředním jazyce nebo v jednom z úředních jazyků vyvážející země nebo celního území.
          Příslušné orgány členského státu, v němž byla žádost o dovozní licenci podána, mohou vyžadovat překlad osvědčení.
          3. Originál a opisy osvědčení o pravosti se vyplní buď na psacím stroji nebo rukou. Pokud se vyplňují rukou, je nutné je vyplnit černým inkoustem a hůlkovým písmem.
          Formát osvědčení je 210 × 297 mm. Použije se papír o minimální hmotnosti 40 g/m2. Originál je bílý, první opis růžový a druhý opis žlutý.
          4. Každé osvědčení má vlastní pořadové číslo, po kterém následuje jméno vydávající země nebo celního území.
          Opisy jsou opatřeny stejným pořadovým číslem a názvem jako originál.
          5. Osvědčení je platné pouze tehdy, je-li řádně potvrzeno vydávajícím orgánem uvedeným na seznamu v příloze VI.
          6. Osvědčení se považují za řádně potvrzená, jestliže je v nich uvedeno datum a místo vydání a jestliže jsou opatřena razítkem vydávajícího orgánu a podpisem osoby nebo osob zmocněných k jejich podpisu.
          Článek 5
          1. Vydávající orgán uvedený v seznamu v příloze VI:
          a) musí být uznán jako takový dotyčnou vyvážející zemí nebo celním územím;
          b) se musí zavázat k ověřování údajů v osvědčeních;
          c) se musí zavázat, že nejméně jednou týdně bude Komisi poskytovat veškeré údaje nezbytné pro ověření údajů v osvědčeních o pravosti, zejména čísla osvědčení, vývozce, příjemce, zemi určení, produkt (živá zvířata/maso), čistou hmotnost a datum podpisu.
          2. Komise může pozměnit seznam v příloze VI, pokud již není splňována podmínka uvedená v odst. 1 písm. a), pokud vydávající orgán neplní některý ze svých závazků nebo pokud byl ustanoven nový vydávající orgán.
          Článek 6
          Osvědčení o pravosti a dovozní licence jsou platné tři měsíce ode dne jejich vydání. Jejich platnost však skončí dnem 31. prosince 2004.
          Článek 7
          Orgány dotyčných vyvážejících zemí nebo celního území sdělí Komisi vzory otisků razítek používaných jejich vydávajícími orgány a jména a podpisy osob zmocněných k podpisu osvědčení o pravosti. Komise tyto údaje sdělí příslušným orgánům členských států.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1782/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 607/2003 (Úř. věst. L 86, 3.4.2003, s. 18).
          [3] Úř. věst. L 40, 12.2.2002, s. 9.
          [4] Úř. věst. L 124, 4.5.2001, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 18).
          [6] Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 3/2003 (Úř. věst. L 1, 4.1.2003, s. 30).
          [7] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. L 47, 21.2.2003, s. 21).
          [8] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 852/2003 (Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Vydávající orgány:
          - Chorvatská republika: "Euroinspekt", Záhřeb, Chorvatsko.
          - Bosna a Hercegovina:
          - Bývalá jugoslávská republika Makedonie:
          - Srbsko a Černá Hora [1]: "YU Institute for Meat Hygiene and Technology", Kacanskog 13, Bělehrad, Jugoslávie.
          - Srbsko a Černá Hora/Kosovo:
          [1] Kromě Kosova podle definice rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1244 ze dne 10. června 1999.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.