Nařízení Komise (ES) č. 2245/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí a koz

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2245/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2245/2003
          ze dne 19. prosince 2003,
          kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o dohled nad přenosnými spongiformními encefalopatiemi u ovcí a koz
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií [1], a zejména na čl. 23 první odstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 999/2001 stanoví pravidla pro dohled nad přenosnou spongiformní encefalopatií (TSE) u ovcí a koz.
          (2) Je třeba samostatně stanovit odlišný rozsah jednotlivých vzorků ovcí a koz, aby se usnadnilo vyhodnocování výsledků testování na TSE.
          (3) Dohled nad velkým množstvím ovcí poražených pro lidskou spotřebu v členských státech s velkou populací ovcí umožnilo odhadnout prevalenci TSE v těchto populacích. Úroveň dohledu ve velkých populacích ovcí je proto třeba snížit. Dohled nad ovcemi poraženými pro lidskou spotřebu v členských státech s malou populací ovcí poskytuje omezené informace, a proto by již nemělo být povinné.
          (4) Dohled nad dostatečně velkým počtem koz poražených pro lidskou spotřebu za účelem odhalení pravděpodobné prevalence TSE v této kategorii je ve většině členských států obtížné nebo neproveditelné. Dohled nad uvedenou kategorií by proto již neměl být povinný.
          (5) Je třeba zvýšit dohled nad ovcemi a kozami uhynulými v hospodářství, aby se získaly informace o prevalenci TSE a napomohlo se eradikaci choroby. Členské státy by měly přijmout opatření, která zajistí, aby nakažená zvířata neunikla odběru vzorků.
          (6) Nařízení (ES) č. 999/2001 je proto třeba odpovídajícím způsobem pozměnit. Z praktických důvodů je namístě nahradit přílohu III jako celek.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha III nařízení (ES) č. 999/2001 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. prosince 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1915/2003 (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 29).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha III nařízení (ES) č. 999/2001 se nahrazuje tímto:
          „PŘÍLOHA III
          SYSTÉM DOHLEDU
          KAPITOLA A
          I. DOHLED NAD SKOTEM
          1. Obecně
          Dohled nad skotem se provádí v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodu 3 odst. 1 písm. b).
          2. Dohled nad zvířaty poraženými pro lidskou spotřebu
          2.1. Na BSE se testují všechna zvířata starší než 24 měsíců:
          - na která se vztahuje "zvláštní nutná porážka" podle čl. 2 písm. n) směrnice Rady 64/433/EHS [1], nebo
          - poražená v souladu s přílohou I kapitolou VI bodem 28 písm. c) směrnice 64/433/EHS, s výjimkou zvířat bez klinických příznaků choroby poražených v rámci kampaně eradikace choroby.
          2.2. Na BSE se testují všechna zvířata starší než 30 měsíců:
          - na která se vztahuje normální porážka pro lidskou spotřebu, nebo
          - poražená v rámci kampaně eradikace choroby v souladu s přílohou I kapitolou VI bodem 28 písm. c) směrnice 64/433/EHS, která nevykazují klinické příznaky choroby.
          2.3. Odchylně od bodu 2.2 se Švédsko může rozhodnout, že u zvířat narozených, chovaných a poražených na jeho území vyšetří pouze namátkový vzorek. Vzorek musí tvořit nejméně 10000 zvířat za rok.
          3. Dohled nad zvířaty neporaženými pro lidskou spotřebu
          3.1. Na BSE se testují všechna uhynulá nebo usmrcená zvířata starší než 24 měsíců, která ale nebyla:
          - usmrcena z důvodu likvidace podle nařízení Komise (ES) č. 716/96 [2],
          - usmrcena v rámci nákazy, jako je slintavka a kulhavka,
          - poražena pro lidskou spotřebu.
          3.2. Členské státy mohou v odlehlých oblastech s nízkou hustotou zvířat, ve kterých není organizován sběr uhynulých zvířat, rozhodnout o odchylce od bodu 3.1. Členské státy využívající této odchylky o tom uvědomí Komisi a předloží seznam dotčených oblastí. Odchylka se nesmí vztahovat na více než 10 % populace skotu v členském státě.
          4. Dohled nad zvířaty nakoupenými za účelem likvidace podle nařízení (ES) č. 716/96
          4.1. Na BSE se testují všechna zvířata, která jsou poražena z důvodu zranění nebo která byla při veterinární prohlídce po porážce shledána nemocnými.
          4.2. Na BSE se testují všechna zvířata starší než 42 měsíců narozená po 1. srpnu 1996.
          4.3. Na BSE se testuje namátkový vzorek, který ročně tvoří nejméně 10000 zvířat, na něž se nevztahuje bod 4.1 nebo 4.2.
          5. Dohled nad ostatními zvířaty
          Kromě testování podle bodů 2 až 4 se mohou členské státy dobrovolně rozhodnout testovat ostatní zvířata na jejich území, zejména pokud tato zvířata pocházejí ze zemí s domácí BSE, spotřebovala potenciálně kontaminovaná krmiva nebo jsou přímými nebo nepřímými potomky samic nakažených BSE.
          6. Opatření následující po testování
          6.1. Pokud bylo pro testování na BSE vybráno zvíře poražené pro lidskou spotřebu, jatečně upravené tělo tohoto zvířete nesmí nést označení zdravotní nezávadnosti podle přílohy I kapitoly XI směrnice 64/433/EHS, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu.
          6.2. Členské státy mohou udělit výjimku z ustanovení bodu 6.1, pokud se na jatkách používá úřední systém zajišťující, že žádná část vyšetřovaných zvířat nesoucí označení zdravotní nezávadnosti neopustí jatka, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu.
          6.3. Pokud nejsou všechny části těla zvířete testovaného na BSE, včetně kůže, neškodně odstraněna podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 [3], zůstávají pod úředním dohledem, dokud nebude k dispozici výsledek rychlého testu.
          6.4. Všechny části těla zvířete, včetně kůže, které bylo v rychlém testu shledáno pozitivním, se neškodně odstraní podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1774/2002, kromě materiálu uchovaného v souvislosti se záznamy stanovenými v kapitole B části III.
          6.5. Pokud je zvíře poražené pro lidskou spotřebu v rychlém testu shledáno pozitivním, kromě jeho jatečně upraveného těla se podle bodu 6.4 zlikviduje nejméně jedno jatečně upravené tělo bezprostředně jemu předcházející a dvě jatečně upravená těla bezprostředně po něm následující na téže porážkové lince.
          6.6. Členské státy mohou přiznat výjimku z ustanovení bodu 6.5, pokud se na jatkách používá systém, který brání vzájemné kontaminaci jatečně upravených těl.
          II. DOHLED NAD OVCEMI A KOZAMI
          1. Všeobecně
          Dohled nad ovcemi a kozami se provádí v souladu s laboratorními metodami stanovenými v příloze X kapitole C bodě 3.2 písm. b).
          2. Dohled nad zvířaty poraženými pro lidskou spotřebu
          Členské státy, ve kterých populace bahnic a jehnic určených k plemenitbě převyšuje 750000 zvířat, testují ročně minimální vzorek 10000 ovcí poražených pro lidskou spotřebu [4]. Zvířata musí být starší než 18 měsíců nebo musí mít v dásni prořezané více než dva trvalé řezáky. Odběr vzorků musí být reprezentativní pro všechny oblasti a období. Vzorek se vybírá tak, aby se zabránilo nadměrnému zastoupení některé kategorie z hlediska původu, stáří, plemene, způsobu produkce nebo jiné vlastnosti. Stáří zvířat se odhaduje podle chrupu, zřejmých známek dospělosti nebo jiných spolehlivých údajů. Pokud možno je třeba vyhnout se opakovanému odběru vzorků ve stejném stádě.
          3. Dohled nad ovcemi a kozami neporaženými pro lidskou spotřebu
          Uhynulé nebo usmrcené ovce a kozy starší než 18 měsíců nebo s více než dvěma trvalými řezáky prořezanými v dásni, které ale nebyly:
          - usmrceny v rámci kampaně eradikace choroby,
          - poraženy pro lidskou spotřebu,
          se testují v souladu s rozsahem vzorků uvedeným v tabulkách A a B. Odběr vzorků musí být reprezentativní pro všechny oblasti a období. Vzorek se vybírá tak, aby se zabránilo nadměrnému zastoupení nějaké kategorie z hlediska původu, stáří, plemena, způsobu produkce nebo jiné vlastnosti. Stáří zvířat se odhaduje podle chrupu, zřejmých známek dospělosti nebo jiných spolehlivých údajů. Pokud možno je třeba vyhnout se opakovanému odběru vzorků ve stejném stádě. Členský stát zavede systém cílené nebo jiné kontroly pro ověření toho, že zvířata neuniknou odběru vzorků.
          Členské státy se mohou rozhodnout, že vyloučí z odběru vzorků odlehlé oblasti s nízkou hustotou zvířat, ve kterých není organizován sběr uhynulých zvířat. Členské státy využívající této odchylky o tom uvědomí Komisi a předloží seznam dotčených oblastí. Odchylka se nesmí vztahovat na více než 10 % populace ovcí a koz v členském státě.
          Tabulka A
          Populace bahnic a jehnic určených k plemenitbě v členském státě | Minimální rozsah vzorku uhynulých ovcí [5] |
          > 750000 | 10000 |
          100000–750000 | 1500 |
          40000–100000 | 500 |
          < 40000 | 100 |
          Tabulka B
          Populace koz, které již měly kůzlata, a spářených koz v členském státě | Minimální rozsah vzorku uhynulých zvířat [6] |
          > 750000 | 5000 |
          250000–750000 | 1500 |
          40000–250000 | 500 |
          < 40000 | 50 |
          4. Dohled nad nakaženými stády
          Od 1. října 2003 se zvířata starší než 12 měsíců nebo zvířata, která mají v dásni prořezaný trvalý řezák, usmrcená v souladu s ustanoveními přílohy VII bodu 2 písm. b) odrážek i) nebo ii) nebo bodu 2 písm. c) testují na základě výběru namátkového vzorku, jehož rozsah je uveden v tabulce.
          Počet jatečních zvířat starších než 12 měsíců ve stádě | Minimální rozsah vzorku [7] |
          70 a méně | Všechna způsobilá zvířata |
          80 | 68 |
          90 | 73 |
          100 | 78 |
          120 | 86 |
          140 | 92 |
          160 | 97 |
          180 | 101 |
          200 | 105 |
          250 | 112 |
          300 | 117 |
          350 | 121 |
          400 | 124 |
          450 | 127 |
          500 a více | 150 |
          5. Dohled nad ostatními zvířaty
          Vedle programů dohledu stanovených v bodech 2, 3 a 4 mohou členské státy dobrovolně vykonávat dohled nad jinými zvířaty, zejména:
          - zvířaty využívanými k produkci mléka,
          - zvířaty pocházejícími ze zemí s domácí TSE,
          - zvířaty, která spotřebovala potenciálně kontaminovaná krmiva,
          - zvířaty, která jsou přímými nebo nepřímými potomky samic nakažených TSE.
          6. Opatření následující po testování ovcí a koz
          6.1. Pokud byla pro testování na TSE vybrána ovce nebo koza poražená pro lidskou spotřebu, jatečně upravené tělo tohoto zvířete nesmí nést označení zdravotní nezávadnosti podle přílohy I kapitoly XI směrnice 64/433/EHS, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu.
          6.2. Členské státy mohou udělit výjimku z ustanovení bodu 6.1, pokud se na jatkách používá úřední systém zajišťující, že žádná část vyšetřovaných zvířat nesoucí označení zdravotní nezávadnosti neopustí jatka, dokud nebude k dispozici negativní výsledek rychlého testu.
          6.3. Pokud nejsou všechny části těla testovaného zvířete včetně kůže, neškodně odstraněna podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1774/2002, zůstávají pod úředním dohledem, dokud nebude k dispozici výsledek rychlého testu.
          6.4. Všechny části těla zvířete, které bylo v rychlém testu shledáno pozitivním, se včetně kůže neškodně odstraní podle čl. 4 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1774/2002, kromě materiálu uchovaného v souvislosti se záznamy stanovenými v kapitole B části III.
          7. Určení genotypu
          7.1. U každého pozitivního případu TSE u ovcí se určuje genotyp proteinu prionu. Případy TSE zjištěné v rezistentních genotypech (ovce genotypů, které kódují alanin na obou alelách v kodonu 136, arginin na obou alelách v kodonu 154 a arginin na obou alelách v kodonu 171) se neprodleně ohlašují Komisi. Tyto případy se pokud možno podrobují identifikaci kmene. Pokud identifikace kmene není v těchto případech možná, stádo původu a všechna ostatní stáda, ve kterých zvířata pobývala, se podrobí zvýšenému dohledu, aby se nalezly další případy TSE pro identifikaci.
          7.2. Vedle genotypu zvířat podle bodu 7.1 se určuje genotyp proteinu prionu vzorku ovcí. V členských státech s populací dospělých ovcí vyšší než 750000 dospělých zvířat tvoří tento vzorek nejméně 600 zvířat. V ostatních členských státech tvoří vzorek nejméně 100 zvířat. Vzorky mohou tvořit zvířata poražená pro lidskou spotřebu, zvířata uhynulá v hospodářství nebo živá zvířata. Vzorky by měly reprezentovat celou populaci ovcí.
          III. DOHLED NA JINÝMI DRUHY ZVÍŘAT
          Členské státy mohou dobrovolně vykonávat dohled nad TSE u zvířat jiných než u skotu, ovcí a koz.
          KAPITOLA B
          I. ÚDAJE PŘEDÁVANÉ VE ZPRÁVÁCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
          1. Množství podezřelých případů podle druhů zvířat, na které se vztahuje omezení pohybu v souladu s čl. 12 odst. 1.
          2. Množství podezřelých případů podle druhů zvířat vyšetřovaných laboratorně v souladu s čl. 12 odst. 2 a výsledek vyšetřování.
          3. Množství stád, ve kterých byly ohlášeny a prošetřeny podezřelé případy u ovcí a koz podle čl. 12 odst. 1 a 2.
          4. Odhadovaný rozsah každé dílčí populace podle kapitoly A části I bodů 3 a 4.
          5. Množství skotu testovaného v jednotlivých dílčích populacích podle kapitoly A části I bodů 2 až 5, metoda výběru vzorků a výsledky testů.
          6. Odhadovaná velikost dílčích populací podle kapitoly A části II bodů 2 a 3, které byly vybrány k odběru vzorků.
          7. Množství ovcí, koz a stád testovaných v jednotlivých dílčích populacích podle kapitoly A části II bodů 2 až 5, metoda výběru vzorků a výsledky testů.
          8. Množství, věkové a zeměpisné rozdělení pozitivních případů BSE a klusavky. Země původů pozitivních případů BSE a klusavky, není-li totožná s ohlašující zemí. Množství a zeměpisné rozdělení stád pozitivních na klusavku. U každého případu BSE je třeba uvést rok a pokud možno měsíc narození.
          9. Pozitivní případy TSE potvrzené u zvířat jiných než u skotu, ovcí a koz.
          10. Genotyp a pokud možno plemeno každého zvířete, od kterého se odebírá vzorek, v jednotlivých dílčích populacích podle kapitoly A části II bodů 7.1 a 7.2.
          II. ÚDAJE V PŘEHLEDU PŘEDÁVANÉM KOMISÍ
          Přehled má podobu tabulky a obsahuje o jednotlivých členských státech alespoň údaje uvedené v části I.
          III. ZÁZNAMY
          1. Příslušný orgán archivuje po dobu sedmi let záznamy o:
          - množství a druzích zvířat, na která se vztahuje omezení pohybu podle čl. 12 odst. 1,
          - množství a výsledcích klinických a epizootologických vyšetření podle čl. 12 odst. 1,
          - množství a výsledcích laboratorních vyšetření podle čl. 12 odst. 2,
          - množství, totožnosti a původu zvířat, jejichž vzorky byly vyšetřovány v rámci programů dohledu podle kapitoly A a pokud možno o věku, plemeni a anamnéze,
          - genotypu proteinu prionu pozitivních případů TSE u ovcí.
          2. Vyšetřující laboratoř archivuje po dobu sedmi let všechny záznamy o testování, zejména laboratorní knihy a případně parafinové bloky a fotografie Western Blot.“
          [1] Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.
          [2] Úř. věst. L 99, 20.4.1996, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
          [4] Rozsah vzorku byl vypočítán tak, aby odhalil prevalenci 0,03 % se spolehlivostí 95 % u poražených zvířat. Vzorek je omezen na členské státy s velkou populací ovcí.
          [5] Rozsahy vzorků jsou stanoveny s ohledem na velikost populací ovcí v jednotlivých členských státech a jsou určeny k zajištění dosažitelných cílů. Vzorky o rozsahu10000, 1500, 500 a 100 zvířat umožní odhalení prevalence 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % a 3 % v uvedeném pořadí se spolehlivostí 95 %.
          [6] Rozsahy vzorků jsou stanoveny s ohledem na velikost populací koz v jednotlivých členských státech a jsou určeny k zajištění dosažitelných cílů. Vzorky o rozsahu 5000, 1500, 500 a 50 zvířat umožní odhalení prevalence 0,06 %, 0,2 %, 0,6 % a 6 % v uvedeném pořadí se spolehlivostí 95 %. Pokud má členský stát problém se shromážděním dostatečného množství uhynulých koz potřebného pro dosažení určeného rozsahu vzorku, může se rozhodnout doplnit vzorek testováním koz poražených pro lidskou spotřebu a starších než 18 měsíců v poměru tři kozy poražené pro lidskou spotřebu na jednu uhynulou kozu.
          [7] Rozsah vzorku je vypočítán tak, aby se při prevalenci výskytu choroby v testované populaci nejméně 2 % se spolehlivostí 95 % odhalil alespoň jeden pozitivní případ.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.