Nařízení Komise (ES) č. 2247/2003 ze dne 19. prosince 2003, kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2247/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2247/2003
          ze dne 19. prosince 2003,
          kterým se v odvětví hovězího a telecího masa stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2286/2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/98 [1], a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 2286/2002 se provádějí změny režimu dovozu ze zemí AKT, ke kterým došlo na základě dohody o partnerství mezi zeměmi AKT a ES podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 [2] (dále jen "dohoda z Cotonou"). Ustanovení čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení stanoví obecný režim snížení cel u produktů uvedených v příloze I uvedeného nařízení a zvláštní režim snížení cel v rámci celních kvót u některých produktů uvedených v příloze II uvedeného nařízení. Stanoví se roční kvóta ve výši 52100 tun vykostěného masa.
          (2) Před dohodou z Cotonou byla prováděcí pravidla ke koncesím v odvětví hovězího a telecího masa stanovena nařízením Komise (ES) č. 1918/98 ze dne 9. září 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla v odvětví hovězího a telecího masa k nařízení Rady (ES) č. 1706/98, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (zemí AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 589/96 [3]. Z důvodů srozumitelnosti je třeba nařízení (ES) č. 1918/98 zrušit a nahradit novým nařízením.
          (3) Uvedený režim musí být řízen pomocí dovozních licencí. Za tímto účelem je třeba stanovit pravidla pro podávání žádostí, jakož i údaje, které musí být v žádostech a licencích uvedeny, v případě potřeby odchylně od některých ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanovíspolečná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty [4], a nařízení Komise (ES) č. 1445/95 ze dne 26. června 1995 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa a o zrušení nařízení (EHS) č. 2377/80 [5].
          (4) Má-li být zajištěna optimální správa celních kvót, je třeba stanovit, že toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2004, a to na víceletém základě.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Dovozní licence se vydávají na produkty uvedené v příloze tohoto nařízení a pocházející z Botswany, Keni, Madagaskaru, Svazijska, Zimbabwe a Namibie, za podmínek stanovených v tomto nařízení a v rámci množství vyjádřeného v tunách vykostěného masa a stanoveného v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002. Celkové přidělené množství vyjádřené ve vykostěném mase je mezi jednotlivé země rozděleno takto: Botswana: 18916 tun, Keňa: 142 tun, Madagaskar: 7579 tun, Svazijsko: 3363 tun, Zimbabwe: 9100 tun a Namibie: 13000 tun.
          Roční množství ze zemí uvedených v prvním pododstavci mají tato pořadová čísla: kvóta pro Botswanu: 09.4052; pro Keňu: 09.4054; pro Madagaskar: 09.4051; pro Svazijsko: 09.4053; pro Zimbabwe: 09.4055 a pro Namibii: 09.4056.
          2. Pro účely výpočtu množství uvedených v čl. 1 odst. 1 se 100 kilogramů vykostěného hovězího masa rovná:
          - 130 kilogramům nevykostěného hovězího masa,
          - 260 kilogramům živého skotu,
          - 100 kilogramům produktů kódů KN 0206, 0210 a 1602.
          Článek 2
          1. V rámci kvóty se specifická výše cla stanovená ve společném celním sazebníku sníží o 92 % a výše valorického cla o 100 % u produktů uvedených v příloze a dovezených podle tohoto nařízení.
          2. Bez ohledu na čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 1291/2000 se snížení uvedené v odstavci 1 nepoužije pro množství přesahující množství uvedená v dovozní licenci.
          Článek 3
          Pokud není v tomto nařízení stanoveno jinak, použijí se nařízení (ES) č. 1291/2000 a (ES) č. 1445/95.
          Článek 4
          1. V žádostech o dovozní licence a v dovozních licencích na produkty, na něž se vztahuje výhodné snížení specifické celní sazby stanovené ve společném celním sazebníku podle čl. 1 odst. 3 nařízení (ES) č. 2286/2002, se uvádí:
          a) v kolonce "poznámky" a v kolonce 20 jeden z těchto údajů:
          - Producto ACP - Reglamentos (CE) n° 2286/2002 y (CE) n° 2247/2003
          - AVS-produkt - forordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) Nr. 2247/2003
          - AKP-Erzeugnis - Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 2247/2003
          - Προϊόυ ΑΚΕ – Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (EK) αριθ. 2247/2003
          - ACP product - Regulations (EK) No 2286/2002 and (EK) No 2247/2003
          - Produit ACP - règlements (CE) n° 2286/2002 et (CE) n° 2247/2003
          - Prodotto ACP - regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 2247/2003
          - ACS-product - Verordeningen (EG) Nr. 2286/2002 en (EG) Nr. 2247/2003
          - Produto ACP - Regulamentos (CE) n.° 2286/2002 e (CE) n.° 2247/2003
          - AKT-tuote - asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 2247/2003
          - AVS-produkt - förordningarna (EG) Nr. 2286/2002 och (EG) Nr. 2247/2003;
          b) v kolonce 8 jméno země, z níž produkt pochází; držitel licence je povinen dovážet z uvedené země;
          c) v kolonce 17, kromě počtu zvířat, také jejich živou hmotnost.
          2. Žádosti o licence lze podávat pouze během prvních deseti dnů každého měsíce.
          3. Členské státy zašlou žádosti Komisi faxem nebo elektronickou poštou nejpozději třetí pracovní den po uplynutí doby stanovené pro podávání žádostí.
          V těchto sděleních jsou uvedena množství, která jednotlivé třetí země požadují a která jsou rozepsána podle kódů KN, případně podle skupiny kódů KN.
          4. Pokud nebyla podána žádná platná žádost, členské státy o tom musí informovat Komisi faxem nebo elektronickou poštou ve lhůtě uvedené v odstavci 3.
          Článek 5
          1. U každé dotyčné třetí země Komise rozhodne, do jaké míry lze žádosti přijmout k vyřízení. Pokud množství produktů pocházejících ze třetí země, na něž se požaduje vydání licence, překračuje množství, jež má uvedená země k dispozici, sníží Komise požadovaná množství o jednotně stanovenou procentní sazbu.
          Je-li celkové množství uváděné v žádostech určité třetí země nižší než množství, které má tato země k dispozici, Komise stanoví zbývající množství.
          2. S výhradou rozhodnutí Komise přijmout žádosti se licence vydávají dvacátého prvního dne každého měsíce.
          Článek 6
          Dovoz v režimu sníženého dovozního cla stanoveného tímto nařízením je možný pouze tehdy, je-li původ dotyčných produktů osvědčen příslušnými orgány vyvážejících zemí v souladu s pravidly původu použitelnými na dotyčné produkty podle protokolu 1 přílohy V dohody z Cotonou.
          Článek 7
          1. Dovozní licence vydané v souladu s tímto nařízením jsou platné po dobu 90 dnů ode dne vydání ve smyslu čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000. Platnost licence však končí dnem 31. prosince, který následuje po dni vydání.
          2. Licence platí v celém Společenství.
          Článek 8
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 1918/98.
          Článek 9
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské Unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. prosince 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischer
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 5.
          [2] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 250, 10.9.1998, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 325/2003 (Úř. věst. č. 47, 21.2.2003, s. 21).
          [5] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s 35. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 852/2003 (Úř. věst. L 123, 17.5.2003, s. 9).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Produkty uvedené v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002
          Código NC
          KN-kode
          KN-Code
          Κωδικός ΣΟ
          CN code
          Code NC
          Codice NC
          GN code
          Código NC
          CN-koodi
          KN-nummer
          01029005
          01029021
          01029029
          01029041
          01029049
          01029051
          01029059
          01029061
          01029069
          01029071
          01029079
          02011000
          02012020
          02012030
          02012050
          02012090
          02013000
          02021000
          02022010
          02022030
          02022050
          02022090
          02023010
          02023050
          02023090
          02061095
          02062991
          02102010
          02102090
          02109951
          02109990
          16025010
          16029061
          Nota:
          Los códigos NC, incluidas las notas a pie de pįgina, se definen en el Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, modificado (DO L 256 de 7.9.1987., 1. lpp.).
          NB:
          KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i Rådets ęndrede forordning (EŲF) Nr. 2658/87 (EFT L 256 af 7.9.1987., s. 1).
          NB:
          Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates bestimmt (ABl. L 256 vom 7.9.1987., S. 1).
          Σημείωση:
          Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (EOK) αριθ. 2658/87 τον. Συμβουλίου (EE L 256 της 7.9.1987., σ. 1).
          NB:
          The CN codes and the footnotes are defined in amended Council Regulation (EEK) No 2658/87 (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).
          NB:
          Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au rčglement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié (JO L 256 du 7.9.1987., 1. lpp.).
          NB:
          I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, modificato (GU L 256 del 7.9.1987., pag. 1).
          NB:
          GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) Nr. 2658/87 van de Raad (PB L 256 van 7.9.1987., blz. 1).
          NB:
          Os códigos NC, incluindo as notas de pé-de-pįgina, sćo definidos no Regulamento (CEE) n.o 2658/87 do Conselho, alterado (JO L 256 de 7.9.1987., 1. lpp.).
          HUOM.:
          Tuotekoodit ja niihin liittyvät alaviitteet määritellään neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256, 7.9.1987., s. 1).
          Anm.:
          KN-numren och fotnoterna definieras i rådets ändrade förordning (EEG) Nr. 2658/87 (EGT L 256, 7.9.1987., s. 1).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.