Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003 ze dne 25. listopadu 2003, kterým se za účelem úpravy seznamu ukazatelů zjišťování mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve SpolečenstvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2257/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2257/2003
          ze dne 25. listopadu 2003,
          kterým se za účelem úpravy seznamu ukazatelů zjišťování mění nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 285 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Výběrové šetření pracovních sil prováděné podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 [2] by mělo přiměřeně reagovat na nové a v poslední době se objevující rysy trhu práce.
          (2) V souladu s Evropskou sociální agendou schválenou na prosincovém zasedání Evropské rady v Nice, s rozhodnutím Rady 2002/177/ES ze dne 18. února 2002 o hlavních směrech politiky zaměstnanosti členských států pro rok 2002 [3] a s doporučením Rady 2002/549/ES ze dne 21. června 2002 o hlavních směrech hospodářské politiky členských států a Společenství [4] musí být způsob organizace práce přizpůsoben potřebám podniků i jednotlivců.
          (3) Ukazatele zjišťování stanovené v nařízení (ES) č. 577/98 byly stanoveny podle statistických potřeb a situace na trhu práce v dané době.
          (4) Sběr údajů by zpravodajským jednotkám neměl přinášet zatížení převyšující svým objemem přínos, který uživatelé šetření mohou odůvodněně očekávat.
          (5) Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom ze dne 19. června 1989 [5], byl konzultován Komisí.
          (6) Nařízení (ES) č. 577/98 by proto mělo být změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Článek 4 nařízení (ES) č. 577/98 se mění takto:
          1. V odstavci 1 se písmena b), c), d) a g) se nahrazují tímto:
          "b) pracovní situace:
          - pracovní situace v referenčním týdnu,
          - nepřetržitý příjem mzdy nebo platu,
          - důvod, proč osoba nepracovala, i když měla zaměstnání,
          - hledání zaměstnání u nezaměstnané osoby,
          - druh hledaného zaměstnání (zaměstnanec nebo samostatně výdělečně činný),
          - způsoby použité pro hledání zaměstnání,
          - připravenost nastoupit do zaměstnání;
          c) ukazatele hlavního zaměstnání:
          - postavení v zaměstnání,
          - hospodářské odvětví místní jednotky,
          - povolání,
          - řídící funkce,
          - počet osob pracujících v místní jednotce,
          - země pracoviště,
          - region pracoviště,
          - rok a měsíc, v němž osoba začala pracovat v současném zaměstnání,
          - využití služby úřadu práce při nalezení současného zaměstnání,
          - pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou (a důvody),
          - trvání dočasného zaměstnání nebo pracovního poměru na dobu určitou,
          - rozlišení práce na plný nebo částečný úvazek (a důvody),
          - smlouva s agenturou zprostředkující práci na dobu určitou,
          - domácká práce;
          d) pracovní doba:
          - počet hodin obvykle odpracovaných v týdnu,
          - počet hodin skutečně odpracovaných,
          - počet přesčasových hodin v referenčním týdnu,
          - hlavní důvod, proč se liší počet skutečně odpracovaných a obvykle odpracovaných hodin;"
          "g) hledání zaměstnání:
          - druh hledaného zaměstnání,
          - doba hledání zaměstnání,
          - situace osoby bezprostředně před započetím hledání zaměstnání,
          - registrace na úřadu práce a obdržení podpory v nezaměstnanosti,
          - ochota osoby nehledající zaměstnání pracovat,
          - důvody, proč osoba nehledá zaměstnání,
          - nedostatek pečovatelských zařízení."
          2. V odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
          "n) netypická pracovní doba:
          - práce na směny,
          - večerní práce,
          - noční práce,
          - práce v sobotu,
          - práce v neděli."
          3. V odstavci 2 se třetí odrážka nahrazuje tímto:
          "— rozsah modulu ad hoc nesmí být větší než 11 proměnných."
          4. Doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "4. Na návrh Komise lze specifikovat seznam proměnných (dále jen "strukturální proměnné") z ukazatelů šetření uvedených v odstavci 1, které se musí zjišťovat jen jako roční průměry vztahující se na 52 týdnů, a ne jako čtvrtletní průměry. Tento seznam strukturálních proměnných, minimální velikost vzorku a periodicita zjišťování se stanoví postupem podle článku 8. Španělsko, Finsko a Spojené království mohou v přechodném období až do konce roku 2007 zjišťovat strukturální proměnné za jednotlivá čtvrtletí."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. listopadu 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předsedkyně
          L. Moratti
          [1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 2. září 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku); rozhodnutí Rady ze dne 4. listopadu 2003.
          [2] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2104/2002 (Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14).
          [3] Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 60.
          [4] Úř. věst. L 182, 11.7.2002, s. 1.
          [5] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.