Nařízení Komise (ES) č. 2269/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro rok 2004 na dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů zahrnutých v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2269/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2269/2003
          ze dne 22. prosince 2003
          o otevření celní kvóty pro rok 2004 na dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů zahrnutých v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 1999/492/ES ze dne 21. června 1999 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Islandskou republikou na straně druhé o protokolu 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou, schválená rozhodnutím 1999/492/ES, stanoví roční celní kvótu na dovoz cukrovinek, čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao z Islandu. Tuto kvótu je nutné otevřít pro rok 2004.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1335/2003 [5], stanoví pravidla pro řízení celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla řízena v souladu se zmíněnými pravidly.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, které nejsou uvedeny v příloze I,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. ledna do 31. prosince 2004 podléhá zboží pocházející z Islandu, které je uvedeno v příloze, clům stanoveným v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.
          Článek 2
          Celní kvóty uvedené v článku 1 řídí Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5
          [3] Úř. věst. L 192, 24.7.1999, s. 47.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s.1.
          [5] Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvóta | Použitelná celní sazba |
          09.0799 | 17049010170490301704905117049055170490611704906517049071170490751704908117049099 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao, spadající pod kód KN 170490 | 500 tun | 50 % celní sazby pro třetí země do maximální výše 35,15 eur/100 kg |
          18063210180632901806901118069019180690311806903918069050180690601806907018069090 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, spadající pod kódy KN 180632 a 180690 |
          190531111905311919053130190531911905319919053211190532191905329119053299 | Sladké sušenky; oplatky a malé oplatky |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.