Nařízení Komise (ES) č. 2270/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2270/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2270/2003
          ze dne 22. prosince 2003
          o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady 96/753/ES ze dne 6. prosince 1996 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím [3] na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Norským královstvím na straně druhé o protokolu č. 2 k Dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím, schválená rozhodnutím 96/753/ES, stanoví roční celní kvótu pro dovoz čokolády a ostatních potravinových přípravků obsahujících kakao pocházejících z Norska. Tuto kvótu je třeba otevřít pro rok 2004.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [4], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1335/2003 [5], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. ledna do 31. prosince 2004 podléhá zboží z Norska uvedené v příloze clu stanovému v této příloze v mezích roční kvóty v ní uvedené.
          Článek 2
          Celní kvótu uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5
          [3] Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 78.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s.1.
          [5] Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pořadové č. | Kód KN | Popis zboží | Kvóta | Použitelná celní sazba |
          09.0764 | ex1806180620180631180632180690 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, kromě kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla kódu KN 180610 | 5500 tun | 35,15 EUR/100 kg |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.