Nařízení Komise (ES) č. 2272/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2004

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2272/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2272/2003
          ze dne 22. prosince 2003
          o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží z Turecka do Evropského společenství pro rok 2004
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97 ze dne 29. dubna 1997 o režimu pro některé zpracované zemědělské produkty [3], a zejména na článek 1 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/97 je pro povzbuzení rozvoje obchodu v souladu s cíli celní unie stanovena roční valorická kvóta na některé těstoviny dovážené do Společenství z Turecka. Tato kvóta by měla být otevřena pro rok 2004 a výhody z ní plynoucí by mělo být možné čerpat na základě průvodního osvědčení A.TR ve smyslu rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001 ze dne 28. března 2001, kterým se mění rozhodnutí č. 1/96, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/95 [4].
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1335/2003 [6], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Je vhodné zajistit, aby celní kvóta otevřená tímto nařízením byla spravována v souladu s těmito pravidly.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídicího výboru pro horizontální otázky obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Celní kvóta Společenství pro dovoz z Turecka uvedená v příloze se otevírá od 1. ledna do 31. prosince 2004.
          Výhody plynoucí z této celní kvóty je možné čerpat po předložení průvodního osvědčení A.TR ve smyslu rozhodnutí Výboru pro celní spolupráci ES-Turecko č. 1/2001.
          Článek 2
          Celní kvótu Společenství uvedenou v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5.
          [3] Úř. věst. L 126, 17.5.1997, s. 26.
          [4] Úř. věst. L 98, 7.4.2001, s. 31.
          [5] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvóta | Použitelná celní sazba |
          09.0205 | 19021100190219 | Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené | 2,5 mil. EUR | 10,67 EUR/100 kg net |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.