Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003 ze dne 22. prosince 2003 o otevření celních kvót a stanovení celních sazeb použitelných v rámci těchto kvót v případě dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2276/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2276/2003
          ze dne 22. prosince 2003
          o otevření celních kvót a stanovení celních sazeb použitelných v rámci těchto kvót v případě dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3448/93 ze dne 6. prosince 1993 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 [2], a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Do doby, než bude ukončen postup nezbytný pro ratifikaci a vstup v platnost Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptem na straně druhé, podepsané dne 25. června 2001, byla uzavřena Dohoda ve formě výměny dopisů o prozatímním používání obchodních ustanovení Evropsko-středomořské dohody o přidružení s Egyptem, dále jen "dohoda", která vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2004. Rada schválila dohodu rozhodnutím ze dne 19. prosince 2003 o prozatímním používání ustanovení o obchodu a obchodních záležitostech Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptem na straně druhé [3].
          (2) Dohoda nahradí obchodní ustanovení obsažená v Dohodě o spolupráci mezi Evropským hospodářským společenstvím a Egyptem, podepsané v Bruselu dne 18. ledna 1977 [4], a v Dohodě mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Egyptem, podepsané v Bruselu dne 18. ledna 1977 [5].
          (3) Podle obchodních ustanovení dohody se u některých zpracovaných zemědělských produktů použijí u dovozního cla vzájemné koncese.
          (4) Koncese Společenství se týkají dovozu některých zpracovaných zemědělských produktů pocházejících z Egypta. Tyto koncese mají formu úplného osvobození od cla, osvobození od valorického cla a snížení specifického cla v rámci ročních celních kvót.
          (5) Je vhodné otevřít roční celní kvóty založené na dohodě. Celní sazby použitelné v rámci těchto ročních celních kvót musejí být stanoveny na základě zvláštního výpočtu. Tento výpočet musí být proveden v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1460/96 ze dne 25. července 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro preferenční právní úpravu obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů podle článku 7 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 [6].
          (6) Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství [7], stanoví pravidla pro správu celních kvót. Celní kvóty otevřené na základě tohoto nařízení musí být spravovány v souladu s těmito pravidly.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty neuvedenými v příloze I Smlouvy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 a od 1. ledna do 31. prosince v následujících letech se za podmínek stanovených v příloze otevírají roční kvóty pro produkty pocházející z Egypta uvedené v příloze I.
          Článek 2
          Celní kvóty Společenství uvedené v článku 1 spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Článek 3
          Cla použitelná v rámci celních kvót od 1. ledna 2004 v případě dovozu zboží pocházejícího z Egypta, na které se vztahuje příloha II tabulka 3 protokolu č. 3 k dohodě mezi Společenstvím a Egyptem, jsou uvedena v přílohách I, II a III tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Komisi
          Erkki Liikanen
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18.
          [2] Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 15.
          [3] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
          [4] Úř. věst. L 266, 27.9.1978, s. 2.
          [5] Úř. věst. L 316, 12.12.1979, s. 2.
          [6] Úř. věst. L 187, 26.7.1996, s. 18.
          [7] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1334/2002 (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Kvóty pro dovoz produktů pocházejících z Egypta pro rok 2004 a následující roky a celní sazby použitelné v rámci ročních celních kvót od 1. ledna 2004 v případě dovozu některých produktů, které pocházejí z Egypta na které se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Roční kvóta pro rok 2004 a následující roky (v tunách) | Použitelná celní sazba [1] |
          09.1773 | ex1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao: kromě výtažků z lékořice obsahujících více než 10 % hmotnostních sacharózy, bez přídavku jiných látek | 1000 | |
          170410 | — žvýkací guma, též obalená cukrem: | |
          | — — obsahující méně než 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): | |
          17041011 | — — — plátková žvýkací guma | 0 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 % |
          17041019 | — — — ostatní | 0 % + 18,9 EUR/100 kg MAX 12,5 % |
          | — — obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza): | |
          17041091 | — — — plátková žvýkací guma | 0 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 % |
          17041099 | — — — ostatní | 0 % + 21,6 EUR/100 kg MAX 12,7 % |
          170490 | — ostatní: | |
          17049030 | — — bílá čokoláda | 0 % + 31,5 MAX 13,2 % + 11,5 EUR/100g |
          | — — ostatní: | |
          17049051 | — — — těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          17049055 | — — — zdravotní pastilky a dropsy proti kašli | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          17049061 | — — — dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          | — — — ostatní: | |
          17049065 | — — — — gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí | 0 % + EAR MAX 13 % + AD S/Z R |
          17049071 | — — — — tvrdé bonbóny, též plněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          17049075 | — — — — karamely a podobné cukrovinky | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          | — — — — ostatní: | |
          17049081 | — — — — — vyrobené kompresí | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          17049099 | — — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          09.1774 | ex1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao, jiné než kódu KN 18061015: | 1200 | |
          180610 | — kakaový prášek obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla: | |
          18061020 | — — obsahující nejméně 5 %, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza | 0 % + 17,6 % EUR/100 kg |
          18061030 | — — obsahující nejméně 65 %, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza | 0 % + 21,9 % EUR/100 kg |
          18061090 | — — obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharózy (včetně invertovaného cukru vyjádřeného jako sacharóza) nebo isoglukózy vyjádřené jako sacharóza | 0 % + 29,3 % EUR/100 kg |
          180620 | — ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo ve spotřebitelském obalu o obsahu vyšším než 2 kg: | |
          18062010 | — — obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18062030 | — — obsahující nejméně 25 %, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          | — — ostatní: | |
          18062050 | — — — obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18062070 | — — — čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb) | 0 % + EAR [2] |
          18062080 | — — — čokoládová poleva | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18062095 | — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          | — ostatní, v blocích, v tabulkách nebo tyčinkách: | |
          18063100 | — — plněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          180632 | — — neplněné: | |
          18063210 | — — — s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18063290 | — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          180690 | — ostatní: | |
          | — — čokoláda a čokoládové výrobky: | |
          | — — — čokoládové bonbony (pralinky), též plněné: | |
          18069011 | — — — — obsahující alkohol | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18069019 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          | — — — ostatní: | |
          18069031 | — — — — plněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18069039 | — — — — neplněné | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18069050 | — — cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18069060 | — — pasty (pomazánky) obsahující kakao | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18069070 | — — přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          18069090 | — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 13 % + AD S/Z R [3] |
          09.1775 | ex1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, lasagne, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený, kromě nadívaných těstovin kódů KN 19022010 a 19022030: | 1500 | |
          | — těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené: | |
          19021100 | — — obsahující vejce | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |
          190219 | — — ostatní: | |
          19021910 | — — — neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |
          19021990 | — — — ostatní | 0 % + 14,7 EUR/100 kg |
          190220 | — těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené: | |
          | — — ostatní: | |
          19022091 | — — — vařené | 0 % + 4,2 EUR/100 kg |
          19022099 | — — — ostatní | 0 % + 11,9 EUR/100 kg |
          190230 | — ostatní těstoviny: | |
          19023010 | — — sušené | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |
          19023090 | — — ostatní | 0 % + 6,7 EUR/100 kg |
          190240 | — kuskus: | |
          19024010 | — — neupravený | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |
          19024090 | — — ostatní | 0 % + 6,7 EUR/100 kg |
          09.1776 | 1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, vloček nebo jinak zpracovaných zrn (kromě mouky a krupice), předvařené nebo jinak upravené, jinde neuvedené ani nezahrnuté: | 1000 | |
          190410 | — výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením: | |
          19041010 | — — z kukuřice | 0 % + 14 EUR/100 kg |
          19041030 | — — z rýže | 0 + 32,2 EUR/100 kg |
          19041090 | — — ostatní | 0 % + 23,5 EUR/100 kg |
          190420 | — potravinové přípravky získané z nepražených obilných vloček nebo ze směsí nepražených obilných vloček a pražených obilných vloček nebo nabobtnalých obilovin: | |
          19042010 | — — přípravky typu "müsli" z nepražených obilných vloček | 0 % + EAR [2] |
          | — — ostatní: | |
          19042091 | — — — z kukuřice | 0 % + 14 EUR/100 kg |
          19042095 | — — — z rýže | 0 % + 32,2 EUR/100 kg |
          19042099 | — — — ostatní | 0 % + 23,5 EUR/100 kg |
          19043000 | — pšenice bulgur | 0 % + 17,9 EUR/100 kg |
          190490 | — ostatní: | |
          19049010 | — — rýže | 0 % + 32,2 EUR/100 kg |
          19049080 | — — ostatní | 0 % + 17,9 EUR/100 kg |
          09.1777 | 1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky: | 1200 | |
          19051000 | — křupavý chléb zvaný "knäckebrot" | 0 % + 9,1 EUR/100 kg |
          190520 | — perník: | |
          19052010 | — — obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 0 % + 12,8 EUR/100 kg |
          19052030 | — — obsahující nejméně 30 %, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 0 % + 17,2 EUR/100 kg |
          19052090 | — — obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharózy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharóza) | 0 % + 21,9 EUR/100 kg |
          | — sladké sušenky; oplatky a malé oplatky: | |
          190531 | — — sladké sušenky: | |
          | — — — zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | |
          19053111 | — — — — v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          19053119 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          | — — — ostatní: | |
          19053130 | — — — — obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          | — — — — ostatní: | |
          19053191 | — — — — — dvojité (slepované) sušenky plněné | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          19053199 | — — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          190532 | — — oplatky a malé oplatky: | |
          19053205 | — — — o obsahu vody vyšším než 10 % hmotnostních | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |
          | — — — ostatní | |
          | — — — — zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao: | |
          19053211 | — — — — v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          19053219 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          | — — — ostatní: | |
          19053291 | — — — — slané, též plněné | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |
          19053299 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          190540 | — suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky: | |
          19054010 | — — suchary | 0 % + EAR [2] |
          19054090 | — — ostatní | 0 % + EAR [2] |
          190590 | — ostatní: | |
          19059010 | — — nekvašený chléb (macesy) | 0 % + 11,1 EUR/100 kg |
          19059020 | — — Hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky | 0 % + 42,3 EUR/100 kg |
          | — — ostatní: | |
          19059030 | — — — chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině | 0 % + EAR [2] |
          19059045 | — — — sušenky | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |
          19059055 | — — — výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |
          | — — — ostatní: | |
          19059060 | — — — — slazené | 0 % + EAR [2] MAX 16,9 % + AD S/Z R [3] |
          19059090 | — — — — ostatní | 0 % + EAR [2] MAX 14,4 % + AD F/M R [3] |
          09.1778 | 2004109120052010 | Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, též zmrazené | 1800 | 0 % + EAR [2] |
          [1] EAR = snížené zemědělské složky použitelné v rámci množstevních omezení kvót.
          [2] Viz příloha II tohoto nařízení.
          [3] Viz příloha III tohoto nařízení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Dodatečné kódy a snížené zemědělské složky
          Dodatečný kód | Snížená zemědělská složka (EAR) EUR/100 kg |
          7000 | 0 |
          7001 | 7,04 |
          7002 | 13,2 |
          7003 | 19,07 |
          7004 | 27,29 |
          7005 | 2,91 |
          7006 | 9,95 |
          7007 | 16,12 |
          7008 | 21,98 |
          7009 | 30,2 |
          7010 | 6,21 |
          7011 | 13,26 |
          7012 | 19,42 |
          7013 | 25,29 |
          7015 | 9,79 |
          7016 | 16,83 |
          7017 | 22,99 |
          7020 | 11,64 |
          7021 | 18,68 |
          7022 | 24,85 |
          7023 | 28,39 |
          7024 | 36,61 |
          7025 | 14,55 |
          7026 | 21,59 |
          7027 | 27,76 |
          7028 | 31,3 |
          7029 | 39,52 |
          7030 | 17,85 |
          7031 | 24,9 |
          7032 | 31,06 |
          7033 | 34,6 |
          7035 | 19,1 |
          7036 | 26,14 |
          7037 | 32,31 |
          7040 | 34,93 |
          7041 | 41,97 |
          7042 | 48,13 |
          7043 | 47,01 |
          7044 | 55,23 |
          7045 | 37,83 |
          7046 | 44,88 |
          7047 | 51,04 |
          7048 | 49,93 |
          7049 | 58,14 |
          7050 | 41,14 |
          7051 | 48,18 |
          7052 | 54,35 |
          7053 | 53,23 |
          7055 | 37,73 |
          7056 | 44,77 |
          7057 | 50,93 |
          7060 | 62,37 |
          7061 | 69,41 |
          7062 | 75,57 |
          7063 | 65,47 |
          7064 | 77,18 |
          7065 | 65,28 |
          7066 | 72,32 |
          7067 | 78,49 |
          7068 | 71,88 |
          7069 | 80,1 |
          7070 | 68,58 |
          7071 | 75,63 |
          7072 | 81,79 |
          7073 | 75,19 |
          7075 | 59,68 |
          7076 | 66,73 |
          7077 | 72,89 |
          7080 | 121,41 |
          7081 | 128,45 |
          7082 | 134,62 |
          7083 | 116,2 |
          7084 | 124,42 |
          7085 | 124,32 |
          7086 | 131,36 |
          7087 | 137,52 |
          7088 | 119,11 |
          7090 | 127,63 |
          7091 | 134,67 |
          7092 | 140,84 |
          7095 | 106,91 |
          7096 | 113,96 |
          7100 | 3,98 |
          7101 | 11,02 |
          7102 | 17,18 |
          7103 | 23,05 |
          7104 | 31,27 |
          7105 | 6,88 |
          7106 | 13,93 |
          7107 | 20,09 |
          7108 | 25,97 |
          7109 | 34,18 |
          7110 | 10,19 |
          7111 | 17,24 |
          7112 | 23,4 |
          7113 | 29,27 |
          7115 | 13,76 |
          7116 | 20,81 |
          7117 | 26,97 |
          7120 | 15,62 |
          7121 | 22,66 |
          7122 | 28,83 |
          7123 | 32,37 |
          7124 | 40,59 |
          7125 | 18,53 |
          7126 | 25,57 |
          7127 | 31,73 |
          7128 | 35,28 |
          7129 | 43,49 |
          7130 | 21,84 |
          7131 | 28,88 |
          7132 | 35,04 |
          7133 | 38,59 |
          7135 | 23,08 |
          7136 | 30,12 |
          7137 | 36,29 |
          7140 | 38,9 |
          7141 | 45,95 |
          7142 | 52,11 |
          7143 | 51 |
          7144 | 59,22 |
          7145 | 41,81 |
          7146 | 48,86 |
          7147 | 55,02 |
          7148 | 53,9 |
          7149 | 62,12 |
          7150 | 45,12 |
          7151 | 52,17 |
          7152 | 61,83 |
          7153 | 57,21 |
          7155 | 41,71 |
          7156 | 48,75 |
          7157 | 54,92 |
          7160 | 66,35 |
          7161 | 73,39 |
          7162 | 79,55 |
          7163 | 72,95 |
          7164 | 81,17 |
          7165 | 69,25 |
          7166 | 76,37 |
          7167 | 82,46 |
          7168 | 75,86 |
          7169 | 84,08 |
          7170 | 72,56 |
          7171 | 79,61 |
          7172 | 85,77 |
          7173 | 79,17 |
          7175 | 63,66 |
          7176 | 70,7 |
          7177 | 76,87 |
          7180 | 125,39 |
          7181 | 132,44 |
          7182 | 138,6 |
          7183 | 120,19 |
          7185 | 128,3 |
          7186 | 135,35 |
          7187 | 141,51 |
          7188 | 123,1 |
          7190 | 131,61 |
          7191 | 138,65 |
          7192 | 144,82 |
          7195 | 110,9 |
          7196 | 117,94 |
          7200 | 26,24 |
          7201 | 33,28 |
          7202 | 39,45 |
          7203 | 45,31 |
          7204 | 53,53 |
          7205 | 29,15 |
          7206 | 36,19 |
          7207 | 42,36 |
          7208 | 48,23 |
          7209 | 56,44 |
          7210 | 32,45 |
          7211 | 39,5 |
          7212 | 45,66 |
          7213 | 51,54 |
          7215 | 36,03 |
          7216 | 43,07 |
          7217 | 49,23 |
          7220 | 39,6 |
          7221 | 46,64 |
          7260 | 55,19 |
          7261 | 62,23 |
          7262 | 68,4 |
          7263 | 74,27 |
          7264 | 82,49 |
          7265 | 58,1 |
          7266 | 65,14 |
          7267 | 71,31 |
          7268 | 77,18 |
          7269 | 85,4 |
          7270 | 61,41 |
          7271 | 68,46 |
          7272 | 74,62 |
          7273 | 80,49 |
          7275 | 64,98 |
          7276 | 72,03 |
          7300 | 35,86 |
          7301 | 42,91 |
          7302 | 49,07 |
          7303 | 54,95 |
          7304 | 63,16 |
          7305 | 38,78 |
          7306 | 45,82 |
          7307 | 51,98 |
          7308 | 57,85 |
          7309 | 66,07 |
          7310 | 42,08 |
          7311 | 49,13 |
          7312 | 55,29 |
          7313 | 61,16 |
          7315 | 45,66 |
          7316 | 52,7 |
          7317 | 58,87 |
          7320 | 49,23 |
          7321 | 56,27 |
          7360 | 60,5 |
          7361 | 67,55 |
          7362 | 73,71 |
          7363 | 79,58 |
          7364 | 87,8 |
          7365 | 63,41 |
          7366 | 70,46 |
          7367 | 76,62 |
          7368 | 82,49 |
          7369 | 90,71 |
          7370 | 66,72 |
          7371 | 73,76 |
          7372 | 79,92 |
          7373 | 85,79 |
          7375 | 70,29 |
          7376 | 77,33 |
          7378 | 73,86 |
          7400 | 45,24 |
          7401 | 52,29 |
          7402 | 58,45 |
          7403 | 64,32 |
          7404 | 72,54 |
          7405 | 48,16 |
          7406 | 55,2 |
          7407 | 61,36 |
          7408 | 67,23 |
          7409 | 75,45 |
          7410 | 51,46 |
          7411 | 58,5 |
          7412 | 64,67 |
          7413 | 70,54 |
          7415 | 55,03 |
          7416 | 62,08 |
          7417 | 68,24 |
          7420 | 58,61 |
          7421 | 65,65 |
          7460 | 65,14 |
          7461 | 72,19 |
          7462 | 78,35 |
          7463 | 84,22 |
          7464 | 92,44 |
          7465 | 68,05 |
          7466 | 75,1 |
          7467 | 81,26 |
          7468 | 87,13 |
          7470 | 71,36 |
          7471 | 78,4 |
          7472 | 84,57 |
          7475 | 74,93 |
          7476 | 81,97 |
          7500 | 53,78 |
          7501 | 60,83 |
          7502 | 66,99 |
          7503 | 72,86 |
          7504 | 81,08 |
          7505 | 56,69 |
          7506 | 63,73 |
          7507 | 69,91 |
          7508 | 75,76 |
          7509 | 83,98 |
          7510 | 60 |
          7511 | 67,04 |
          7512 | 73,2 |
          7513 | 79,07 |
          7515 | 63,57 |
          7516 | 70,61 |
          7517 | 76,78 |
          7520 | 67,14 |
          7521 | 74,18 |
          7560 | 69,78 |
          7561 | 76,82 |
          7562 | 82,99 |
          7563 | 88,85 |
          7564 | 97,07 |
          7565 | 72,69 |
          7566 | 79,73 |
          7567 | 85,89 |
          7568 | 91,77 |
          7570 | 75,99 |
          7571 | 83,04 |
          7572 | 89,2 |
          7575 | 79,56 |
          7576 | 86,61 |
          7600 | 71,74 |
          7601 | 78,79 |
          7602 | 84,95 |
          7603 | 90,82 |
          7604 | 99,04 |
          7605 | 74,65 |
          7606 | 81,69 |
          7607 | 87,86 |
          7608 | 93,73 |
          7609 | 101,94 |
          7610 | 77,96 |
          7611 | 85 |
          7612 | 91,16 |
          7613 | 97,04 |
          7615 | 81,53 |
          7616 | 88,57 |
          7620 | 85,1 |
          7700 | 84,99 |
          7701 | 92,03 |
          7702 | 98,2 |
          7703 | 104,06 |
          7705 | 87,9 |
          7706 | 94,94 |
          7707 | 101,1 |
          7708 | 106,98 |
          7710 | 91,21 |
          7711 | 98,25 |
          7712 | 104,41 |
          7715 | 94,78 |
          7716 | 101,82 |
          7720 | 83,59 |
          7721 | 90,64 |
          7722 | 96,8 |
          7723 | 102,67 |
          7725 | 86,5 |
          7726 | 93,54 |
          7727 | 99,71 |
          7728 | 105,58 |
          7730 | 89,81 |
          7731 | 96,85 |
          7732 | 103,01 |
          7735 | 93,38 |
          7736 | 100,42 |
          7740 | 107,47 |
          7741 | 114,52 |
          7742 | 120,68 |
          7745 | 110,39 |
          7746 | 117,43 |
          7747 | 123,59 |
          7750 | 113,7 |
          7751 | 120,74 |
          7758 | 13,36 |
          7759 | 20,4 |
          7760 | 131,36 |
          7761 | 138,41 |
          7762 | 144,57 |
          7765 | 134,27 |
          7766 | 141,32 |
          7768 | 22,67 |
          7769 | 29,72 |
          7770 | 137,58 |
          7771 | 144,62 |
          7778 | 41,3 |
          7779 | 48,34 |
          7780 | 155,25 |
          7781 | 162,29 |
          7785 | 158,15 |
          7786 | 165,2 |
          7788 | 63,25 |
          7789 | 70,3 |
          7798 | 17,34 |
          7799 | 24,38 |
          7800 | 172,97 |
          7801 | 180,01 |
          7802 | 186,17 |
          7805 | 175,88 |
          7806 | 182,92 |
          7807 | 189,09 |
          7808 | 26,65 |
          7809 | 33,69 |
          7810 | 179,19 |
          7811 | 186,23 |
          7818 | 45,28 |
          7819 | 52,32 |
          7820 | 176,95 |
          7821 | 183,99 |
          7822 | 190,16 |
          7825 | 179,86 |
          7826 | 186,9 |
          7827 | 193,07 |
          7828 | 67,24 |
          7829 | 74,28 |
          7830 | 183,16 |
          7831 | 190,21 |
          7838 | 68,55 |
          7840 | 7,95 |
          7841 | 15 |
          7842 | 21,16 |
          7843 | 27,04 |
          7844 | 35,25 |
          7845 | 10,87 |
          7846 | 17,91 |
          7847 | 24,08 |
          7848 | 29,94 |
          7849 | 38,16 |
          7850 | 14,18 |
          7851 | 21,22 |
          7852 | 27,38 |
          7853 | 33,25 |
          7855 | 17,75 |
          7856 | 24,79 |
          7857 | 30,96 |
          7858 | 21,32 |
          7859 | 28,36 |
          7860 | 13,27 |
          7861 | 20,31 |
          7862 | 26,47 |
          7863 | 32,34 |
          7864 | 40,56 |
          7865 | 16,17 |
          7866 | 23,22 |
          7867 | 29,38 |
          7868 | 35,25 |
          7869 | 43,47 |
          7870 | 19,48 |
          7871 | 26,53 |
          7872 | 32,69 |
          7873 | 38,56 |
          7875 | 23,05 |
          7876 | 30,1 |
          7877 | 36,26 |
          7878 | 26,62 |
          7879 | 33,67 |
          7900 | 18,57 |
          7901 | 25,62 |
          7902 | 31,78 |
          7903 | 37,65 |
          7904 | 45,87 |
          7905 | 21,49 |
          7906 | 28,53 |
          7907 | 34,69 |
          7908 | 40,56 |
          7909 | 48,78 |
          7910 | 24,79 |
          7911 | 31,83 |
          7912 | 38 |
          7913 | 43,86 |
          7915 | 28,36 |
          7916 | 35,41 |
          7917 | 41,57 |
          7918 | 31,94 |
          7919 | 38,98 |
          7940 | 26,53 |
          7941 | 33,58 |
          7942 | 39,74 |
          7943 | 45,61 |
          7944 | 53,83 |
          7945 | 29,44 |
          7946 | 36,49 |
          7947 | 42,65 |
          7948 | 48,52 |
          7949 | 56,74 |
          7950 | 32,75 |
          7951 | 39,8 |
          7952 | 45,96 |
          7953 | 51,83 |
          7955 | 36,33 |
          7956 | 43,37 |
          7957 | 49,53 |
          7958 | 39,9 |
          7959 | 46,94 |
          7960 | 38,47 |
          7961 | 45,52 |
          7962 | 51,68 |
          7963 | 57,56 |
          7964 | 65,77 |
          7965 | 41,39 |
          7966 | 48,43 |
          7967 | 54,6 |
          7968 | 60,46 |
          7969 | 68,68 |
          7970 | 44,7 |
          7971 | 51,74 |
          7972 | 57,9 |
          7973 | 63,77 |
          7975 | 48,27 |
          7976 | 55,31 |
          7977 | 61,48 |
          7978 | 51,84 |
          7979 | 58,88 |
          7980 | 59,71 |
          7981 | 66,75 |
          7982 | 72,91 |
          7983 | 78,79 |
          7984 | 87,01 |
          7985 | 62,62 |
          7986 | 69,66 |
          7987 | 75,83 |
          7988 | 81,69 |
          7990 | 65,93 |
          7991 | 72,97 |
          7992 | 79,13 |
          7995 | 69,5 |
          7996 | 76,54 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Snížená dodatečná cla pro cukr (AD S/Z R) a mouku (AD F/M R)
          Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy | AD S/Z R EUR/100 kg |
          > = 00 – < 05 | 0 |
          > = 05 – < 30 | 7,04 |
          > = 30 – < 50 | 13,2 |
          > = 50 – < 70 | 19,07 |
          > = 70 | 27,29 |
          Obsah škrobu a/nebo glukózy | AD F/M R EUR/100 kg |
          > = 00 – < 05 | 0 |
          > = 05 – < 25 | 2,91 |
          > = 25 – < 50 | 6,21 |
          > = 50 – < 75 | 9,79 |
          > = 75 | 13,36 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.