Nařízení Rady (ES) č. 2285/2003 ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2285/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 2285/2003
          ze dne 22. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/96 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 26 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V zájmu Společenství je pozastavit částečně nebo zcela všeobecná cla společného celního sazebníku pro určitý počet nových produktů, které nejsou uvedeny v příloze nařízení Rady (ES) č. 1255/96 ze dne 27. června 1996 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité průmyslové výrobky, zemědělské produkty a produkty rybolovu [1].
          (2) Některé produkty by měly být ze seznamu v příloze daného nařízení vyškrtnuty, jelikož již není v zájmu Společenství, aby byly všeobecné sazby společného celního sazebníku pozastaveny, nebo jelikož s ohledem na technický vývoj musí být změněn jejich popis.
          (3) Produkty, u nichž je třeba změnit popis, by se měly považovat za nové produkty.
          (4) S ohledem na velký počet změn, které nabudou účinku dnem 1. ledna 2004, by příloha nařízení č. 1255/96 měla být z důvodu přehlednosti pro uživatele nahrazena zcela novým zněním s účinkem od uvedeného data.
          (5) S ohledem na rozšíření Evropské Unie od 1. května 2004, bude s účinkem od uvedeného data třeba doplnit přílohu nařízení (ES) č. 1255/96 o nové produkty.
          (6) Nařízení (ES) 1255/96 by mělo být podle toho změněno.
          (7) S ohledem na hospodářskou důležitost tohoto nařízení je třeba se odvolat na naléhavé důvody uvedené v bodě I.3 protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii připojenému ke Smlouvě o Evropské unii a ke smlouvám o založení Evropských společenství.
          (8) Jelikož by se nařízení mělo používat ode dne 1. ledna 2004, mělo by v platnost vstoupit neprodleně,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 1255/96 se nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.
          Článek 2
          Produkty uvedené v příloze II tohoto nařízení se vkládají do přílohy nařízení (ES) č. 1255/96.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Článek 1 se použije ode dne 1. ledna 2004.
          Článek 2 se použije ode dne 1. května 2004.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 22. prosince 2003.
          Za Radu
          předseda
          A. Matteoli
          [1] Úř. věst. L 158, 29.6.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1048/2003 (Úř. věst. L 161, 30.6.2003, s. 1).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Kód KN | TARIC | Popis zboží | Všeobecná sazba % |
          ex03026999 | 10 | Jeseterovití, čerství, chlazení nebo zmrazení, ke zpracování | 0 |
          ex03037998 | 10 |
          ex03026999 | 20 | Hranáč šedý (Cyclopterus lumpus) s jikrami, čerstvý nebo chlazený, ke zpracování | 0 |
          ex03026999 | 30 | Chňapal (Lutjanus purpureus), čerstvý, chlazený nebo zmrazený, ke zpracování | 0 |
          ex03037998 | 20 |
          ex03027000 | 11 | Jikry, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 0 |
          ex03027000 | 31 |
          ex03027000 | 41 |
          ex03027000 | 91 |
          ex03038090 | 10 |
          ex03038090 | 19 |
          ex03031100 | 10 | Lososi (Oncorhynchus spp.), zmrazení, bez hlav, pro zpracovatelský průmysl pro výrobu paštik nebo pomazánek | 0 |
          ex03031900 | 10 |
          ex03041038 | 45 | Filé a maso ostrouna obecného (Squalus acanthias), čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 6 |
          ex03041098 | 60 |
          ex03042061 | 10 |
          ex03049097 | 31 |
          ex03052000 | 11 | Jikry, solené nebo ve slaném nálevu | 0 |
          ex03052000 | 18 |
          ex03052000 | 19 |
          ex03052000 | 21 |
          ex03052000 | 30 |
          ex03061990 | 10 | Krill ke zpracování | 0 |
          ex03062990 | 10 |
          ex06039000 | 10 | Řezané květiny, poupata na kytice, listoví, listy a jiné části rostlin, sušené, barvené nebo bělené, avšak dále neupravené, používané při výrobě pot pourri podpoložky 33074900 | 0 |
          ex06049990 | 10 |
          ex07102100 | 10 | Hrách druhu Pisum sativum odrůdy Hortense axiphium, nevyluštěný, zmrazený, o tloušťce nejvýše 6 mm, používaný v luskách při výrobě polotovarů | 0 |
          ex07108095 | 50 | Bambusové výhonky, nebalené pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex07115900 | 11 | Houby, kromě hub rodu Agaricus, prozatímně konzervované ve slaném nálevu, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek, avšak v tomto stavu nevhodné k okamžité spotřebě, pro konzervárenský průmysl | 0 |
          ex07115900 | 91 |
          ex07123200 | 11 | Houby, kromě hub rodu Agaricus, sušené, celé nebo rozřezané kousky nebo na plátky, určené ke zpracování, nikoli pouze k zabalení pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex07123200 | 21 |
          ex07123300 | 11 |
          ex07123300 | 21 |
          ex07123900 | 11 |
          ex07123900 | 21 |
          ex08041000 | 11 | Datle, čerstvé nebo sušené, nebalené pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex08041000 | 21 |
          ex08104050 | 10 | Plody druhu Vaccinium macrocarpon, čerstvé | 0 |
          ex08109095 | 10 | Šípky, čerstvé | 0 |
          08109050 | | Plody rodu Vaccinium, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | 0 |
          08119070 | |
          ex08119095 | 66 |
          ex08119095 | 67 |
          ex08119095 | 20 | Plody druhu Rubus ursinus, zmrazené, bez přídavku cukru, nebalené pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex08119095 | 30 | Ananas (Ananas comosus), v kouscích, zmrazený | 0 |
          ex08119095 | 40 | Šípky, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru nebo jiných sladidel | 0 |
          ex15119019 | 10 | Palmový olej, kokosový olej (kopra), palmojádrový tuk, pro výrobu: průmyslových monokarboxylových mastných kyselin podpoložky 38231910,směsí methylesterů mastných kyselin podpoložky 38249099,methylesterů mastných kyselin čísla 2915 nebo 2916,kyseliny stearové podpoložky 38231100nebozboží čísla 3401 | 0 |
          ex15119091 | 10 |
          ex15131110 | 10 |
          ex15131930 | 10 |
          ex15132111 | 10 |
          ex15132930 | 10 |
          ex15159099 | 92 | Rostlinný olej, rafinovaný, s obsahem kyseliny arachidonové nejméně 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních, nebo nejméně 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních kyseliny docosanhexanové | 0 |
          ex15180091 | 10 | Sojový olej, upravený kyselinou maleinovou, pro výrobu kosmetických výrobků | 0 |
          ex16041100 | 20 | Lososi (Oncorhynchus spp.), pro zpracovatelský průmysl pro výrobu paštik nebo pomazánek | 0 |
          ex16042010 | 20 |
          ex16043090 | 10 | Jikry, myté, zbavené spojených orgánů a pouze solené nebo ve slaném nálevu, určené ke zpracování | 0 |
          ex16051000 | 11 | Krabi druhu "King"(Paralithodes camchaticus), "Hanasaki" (Paralithodes brevipes), "Kegani"(Erimacrus isenbecki), "Queen" a "Snow" (Chionoecetes spp.), "Red" (Geryon quinquedens), "Rough stone" (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, "Mud" (Scylla serrata), "Blue" (Portunus spp.), pouze vařené ve vodě a vyloupané, též zmrazení, v bezprostředním obalu o čistém obsahu vyšším než 2 kg | 0 |
          ex16051000 | 19 |
          ex16051000 | 92 | Krabi druhu Paralomis granulosa | 0 |
          ex16051000 | 94 |
          ex19023010 | 10 | Průhledné nudle, nakrájené na kousky, získané z fazolí (Vigna radiata (L.) Wilczek), nebalené pro maloobchodní prodej | 0 0 EUR/100 kg/netto |
          ex19030000 | 20 |
          ex20059080 | 70 | Bambusové výhonky, upravené nebo konzervované, nebalené pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex21061020 | 30 | Sójový bílkovinný výtažek s obsahem fosforečnanu vápenatého nejméně 6 % hmotnostních, avšak nejvýše 8,6 % hmotnostních | 0 |
          ex35040000 | 10 |
          ex27079911 | 10 | Surové ropné frakce obsahující nejméně 10 % hmotnostních vinyltoluenu;nejméně 10 % hmotnostních indenuanejméně 1 %, avšak nejvýše 5 % naftalenu | 0 |
          ex28053010 | 10 | Slitina ceru a jiných kovů vzácných zemin obsahující nejméně 47 % hmotnostních ceru | 0 |
          ex28053010 | 20 | Slitina lanthanu a jiných kovů vzácných zemin obsahující nejméně 43 % hmotnostních lanthanu | 0 |
          ex28053090 | 10 | Lanthan o čistotě nejméně 99 % hmotnostních | 0 |
          ex28111980 | 10 | Kyselina sulfamidová | 0 |
          ex28112200 | 10 | Oxid křemičitý ve formě prášku, používaný při výrobě kolon pro kapalinovou chromatografii (HPLC) a kartuší pro přípravu vzorků | 0 |
          ex28112990 | 10 | Oxid telluričitý | 0 |
          ex28129000 | 10 | Fluorid dusitý | 0 |
          ex28183000 | 10 | Hydroxid-oxid hlinitý ve formě pseudo-böhmitu | 4 |
          ex28199090 | 10 | Oxid chromitý: s měrným povrchem nejméně 37 m2/g (určeno metodou BET),o čistotě nejméně 99,5 % hmotnostních, počítáno v sušině,o měrné hmotnosti nejvýše 1,2 g/cm3,pro výrobu magnetického oxidu chromičitého | 0 |
          ex28209090 | 10 | Oxid manganatý a oxid manganitý obsahující nejméně 70 % hmotnostních manganu | 0 |
          ex28211000 | 10 | Oxid železitý ve formě prášku, o čistotě nejméně 99,2 % hmotnostních pro výrobu zboží čísla 8504 | 0 |
          ex28230000 | 10 | Oxid titaničitý, o čistotě nejméně 99,9 % hmotnostních, s průměrnou velikostí zrn nejméně 1,2 μm, avšak nejvýše 1,8 μm, pro výrobu zboží čísla 8533 | 0 |
          ex28255000 | 10 | Oxid měďný nebo oxid měďnatý obsahující nejméně 78 % hmotnostních mědi a nejvýše 0,03 % hmotnostních chloridu | 0 |
          ex28269090 | 10 | Hexafluorfosforečnan draselný | 0 |
          ex28273980 | 10 | Chlorid měďný o čistotě nejméně 96 % hmotnostních, avšak nejvýše 99 % hmotnostních | 0 |
          ex28276000 | 10 | Jodid titaničitý | 0 |
          ex28301000 | 10 | Tetrasulfid disodný obsahující nejvýše 38 % hmotnostních sodíku, počítáno v sušině | 0 |
          ex28302000 | 10 | Sulfid zinečnatý obsahující: nejvýše 20 mg/kg chloridu,nejvýše 0,2 mg/kg mědi,nejvýše 0,5 mg/kg železa,anejvýše 1 mg/kg olova | 0 |
          ex28369100 | 20 | Uhličitan lithný obsahující jednu nebo více z následujících příměsí v uvedených koncentracích: nejméně 2 mg/kg arsenu,nejméně 200 mg/kg vápníku,nejméně 200 mg/kg chloridů,nejméně 20 mg/kg železa,nejméně 150 mg/kg hořčíku,nejméně 20 mg/kg těžkých kovů,nejméně 300 mg/kg draslíku,nejméně 300 mg/kg sodíku,nejméně 200 mg/kg sulfátů,určeno podle metod uvedených v Evropském lékopisu | 0 |
          ex28369918 | 10 | Zásaditý uhličitan zirkoničitý | 0 |
          ex28371900 | 10 | Kyanid zinku | 0 |
          ex28371900 | 20 | Kyanid mědi | 0 |
          ex28399000 | 10 | Křemičitan olovnatý, hydrát, o obsahu olova (84,5 ± 1,5) %, hmotnostních, počítáno jako oxid olovnatý, ve formě prášku | 0 |
          ex28399000 | 20 | Křemičitan vápenatý | 0 |
          ex28429090 | 10 | Amidosíran amonný | 0 |
          ex28439090 | 20 | Oxid palladnatý | 0 |
          ex28439090 | 30 | Směs ftalokyaninů palladia | 0 |
          28451000 | | Těžká voda (oxid deuteria) (Euratom) | 0 |
          28459010 | | Deuterium a jeho sloučeniny; vodík a jeho sloučeniny obohacené deuteriem; směsi a roztoky obsahující tyto produkty (Euratom) | 0 |
          ex28461000 | 10 | Koncentrát vzácných zemin obsahující nejméně 60 % hmotnostních, avšak nejvýše 95 % hmotnostních oxidů vzácných zemin a nejvýše 1 % oxidu zirkoničitého, oxidu hlinitého nebo oxidu železitého a se ztrátou žíháním nejméně 5 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 48 |
          ex28461000 | 20 | Uhličitan cernatý, též hydrát | 0 |
          ex28461000 | 30 | Uhličitan ceriumlanthanitý, též hydratovaný | 0 |
          ex28461000 | 40 | Neodym-praseodym-uhličitan ceriumlanthanitý, též hydratovaný | 0 |
          ex28469000 | | Anorganické nebo organické sloučeniny vzácných kovů, yttria nebo skandia nebo směsi těchto kovů, jiné než podpoložky 28461000 | 0 |
          ex28480000 | 10 | Fosfin | 0 |
          ex28500020 | 10 | Silan | 0 |
          ex28500020 | 20 | Arsin | 0 |
          ex29033080 | 10 | Fluorid uhličitý (tetrafluorometan) | 0 |
          ex29033080 | 20 | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan | 0 |
          ex29033080 | 30 | Perfluorethan | 0 |
          ex29033080 | 40 | 1,1-Difluorethan | 0 |
          ex29035990 | 10 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekachlorpentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-07,15-dien, používaný při výrobě polyamidu, polyethylenu, syntetického kaučuku nebo polystyrenu | 0 |
          ex29035990 | 20 | Hexachlorcyklopentadien | 0 |
          ex29036990 | 10 | Směs isomerů di- nebo tetrachlorotricyklo[8.2.2.24,7]hexadeka-1(12),4,6,10,13,15-hexaenu | 0 |
          ex29036990 | 20 | 1,2-Bis(pentabromfenyl)ethan | 0 |
          ex29036990 | 40 | 2,6-dichlortoluen, o čistotě nejméně 99 % hmotnostních a obsahující: nejvýše 0,001 mg/kg tetrachlordibenzodioxinů;nejvýše 0,001 mg/kg tetrachlordibenzofuranů;nejvýše 0,2 mg/kg tetrachlorbifenylů | 0 |
          ex29036990 | 50 | 1-(chlormethyl)naftalen | 0 |
          ex29036990 | 60 | α-Chlor(ethyl)toluen | 0 |
          ex29041000 | 30 | p-Styrenesulfonát sodný | 0 |
          ex29042000 | 10 | Nitromethan | 0 |
          ex29042000 | 20 | Nitroethan | 0 |
          ex29042000 | 30 | 1-Nitropropan | 0 |
          ex29042000 | 40 | 2-Nitropropan | 0 |
          ex29049020 | 10 | Chlorid tosylu | 0 |
          ex29049040 | 10 | Trichloronitromethan, pro výrobu zboží položky 380820 | 0 |
          ex29049085 | 10 | Quintozen (ISO) | 0 |
          ex29049085 | 20 | 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen | 0 |
          ex29051900 | 11 | terc-Butanolát draslíku (terc-butylát draslíku), též ve formě roztoku v tetrahydrofuranu | 0 |
          ex38249099 | 56 |
          ex29053980 | 20 | Hexa-1,5-dien-3,4-diol | 0 |
          ex29054910 | 10 | Ethylidynetrimethanol | 0 |
          29061100 | | Mentol | 0 |
          ex29061900 | 10 | Cyklohex-1,4-ylendimethanol | 0 |
          ex29061900 | 20 | 4,4′-Isopropylidendicyklohexanol | 0 |
          ex29062900 | 10 | 2,2′-(m-Fenylen)dipropan-2-ol | 0 |
          ex29071900 | 10 | 2,3,5-Trimethylfenol | 0 |
          ex29072100 | 10 | Resorcinol | 0 |
          ex29072900 | 10 | 1,4-Dihydroanthracen-9,10-diolát disodný, ve formě vodného roztoku | 0 |
          ex29072900 | 20 | 4,4′-(3,3,5-Trimethylcyklohexyliden)difenol | 0 |
          ex29072900 | 30 | 4,4′,4″-Ethylidyntrifenol | 0 |
          ex29072900 | 40 | Směs izomerů methylendifenolu | 0 |
          ex29072900 | 50 | 6,6′,6″-Tricyklohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) | 0 |
          ex29072900 | 60 | 4,4′-(1,3-Fenylendiisopropyliden)difenol | 0 |
          ex29072900 | 70 | 2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-terc-butyl-α,α′,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol | 0 |
          ex29072900 | 80 | Pyrogallol | 0 |
          ex29082000 | 10 | 3-Hydroxynaftalen-2,7-disulfonát disodný | 0 |
          ex29082000 | 20 | 7-Hydroxynaftalen-1,3-disulfonát draselný | 0 |
          ex29082000 | 30 | Kyselina 6-hydroxynaftalen-2-sulfonová a její soli | 0 |
          ex38249099 | 74 |
          ex29089000 | 10 | 4-Nitroso-o-kresol | 0 |
          ex29089000 | 30 | 4-Nitrofenol | 0 |
          ex29091900 | 10 | 1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan | 0 |
          ex29091900 | 20 | Bis(2-chlorethyl)ether | 0 |
          ex29093038 | 10 | Bis(pentabromfenyl)ether | 0 |
          ex29093090 | 10 | 4-(p-Tolyloxy)bifenyl | 0 |
          ex29093090 | 20 | 1,2-Bis(m-tolyloxy)ethan | 0 |
          ex29093090 | 30 | 1,2-Difenoxyethan | 0 |
          ex29094400 | 10 | 2-Hexyloxyethanol | 0 |
          ex29094919 | 10 | 1-terc-Butoxypropan-2-ol | 0 |
          ex29095090 | 10 | 4-(2-Methoxyethyl)fenol | 0 |
          ex29109000 | 30 | 2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) | 0 |
          ex29109000 | 40 | Perfluorepoxypropan | 0 |
          ex29109000 | 60 | 1,2-Epoxyoktadekan o čistotě nejméně 82 % | 0 |
          ex38249099 | 59 |
          ex29109000 | 70 | (Epoxyethyl)benzen (styrenoxid) | 0 |
          ex29122900 | 10 | Terefthalaldehyd | 0 |
          ex29124900 | 10 | 3-Fenoxybenzaldehyd | 0 |
          ex29141990 | 10 | 3,3-Dimethylbutan-2-on | 0 |
          29142100 | | Kafr | 0 |
          ex29142900 | 10 | Estr-4-en-3,17-dion | 0 |
          ex29142900 | 20 | Cyklohexadek-8-enon | 0 |
          ex29143900 | 10 | Benz[de]anthracen-7-on | 0 |
          ex29145000 | 30 | 2′-Hydroxyacetofenon | 0 |
          ex29145000 | 40 | 4′-Hydroxyacetofenon | 0 |
          ex29145000 | 50 | 6′-Methoxy-2′-acetonafton | 0 |
          ex29146990 | 10 | 2-Ethylanthrachinon | 0 |
          ex29146990 | 20 | 2-Pentylanthrachinon | 0 |
          ex29146990 | 30 | 1,4-Dihydroxyanthrachinon | 0 |
          ex29146990 | 40 | 2,3-Dihydro-1,4-dihydroxyanthrachinon | 0 |
          ex29146990 | 50 | 2-Methylanthrachinon | 0 |
          ex29147000 | 10 | 1-Chloro-3,3-dimethylbutan-2-on | 0 |
          ex29147000 | 30 | 4,4′-Dibrombenzil | 0 |
          ex29152900 | 10 | Triacetát antimonu | 0 |
          ex29153990 | 20 | Acetát 5α-brom-6β-hydroxy-17-oxo-androstan-3β-ylu | 0 |
          ex29153990 | 30 | Di(acetát) but-3-en-1,2-diylu | 0 |
          ex29153990 | 40 | Acetát terc-butylu | 0 |
          ex29154000 | 10 | Vinylchloracetát | 0 |
          ex29159080 | 20 | Trimethylorthoacetát | 0 |
          ex29159080 | 30 | Kyselina 2-ethylbutyrová | 0 |
          ex29159080 | 40 | Kyselina nonanová (pelargonová) | 0 |
          ex29161290 | 10 | 2-terc-Butyl-6-(3-terc-butyl-2-hydroxy-5-methylbenzyl)-4-methylfenylakrylát | 0 |
          ex29161290 | 20 | 2-Ethoxyethylakrylát | 0 |
          ex29161290 | 30 | Isobutylakrylát | 0 |
          ex29161300 | 10 | Methakrylát hydroxyzinku, ve formě prášku | 0 |
          ex29161300 | 20 | Dimethakrylát zinku, ve formě prášku | 0 |
          ex29161490 | 10 | 2,3-Epoxypropylmethakrylát | 0 |
          ex29161980 | 20 | Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoát | 0 |
          ex29162000 | 10 | Methyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylát | 0 |
          ex29162000 | 30 | Empentrin (ISO) | 0 |
          ex29162000 | 40 | Kyselina cyklohexankarboxylová | 0 |
          ex29162000 | 50 | Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyklopropankarboxylát | 0 |
          ex29163900 | 10 | Methyl 3-chlorobenzoát | 0 |
          ex29163900 | 20 | 3,5-Dichlorbenzoylchlorid | 3,6 |
          ex29163900 | 25 | Kyselina p-toluová | 0 |
          ex29163900 | 35 | Kyselina o-chlorfenyloctová | 0 |
          ex29163900 | 40 | Vinyl 4-terc-butylbenzoát | 0 |
          ex29163900 | 50 | 3,5-Dimethylbenzoylchlorid | 0 |
          ex29163900 | 60 | 4-Ethylbenzoylchlorid | 0 |
          ex29163900 | 70 | Ibuprofen (INN) | 0 |
          ex29163900 | 80 | Ethyl 2-(4-nitrofenyl)butyrát | 0 |
          ex29171100 | 20 | Bis(p-methylbenzyl)oxalát | 0 |
          ex29171990 | 20 | 1,2-Bis(cyklohexyloxykarbonyl)ethansulfonát sodný | 0 |
          ex29171990 | 40 | Kyselina dodekanediová o čistotě nejméně 98,8 % hmotnostních | 0 |
          ex29171990 | 50 | Glutaranhydrid | 0 |
          ex29171990 | 60 | Diethylisobutylmalonát | 0 |
          ex29171990 | 70 | Kyselina itakonová | 0 |
          ex29172000 | 30 | Anhydrid kyseliny 1,4,5,6,7,7-hexachlor-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxové | 0 |
          ex29172000 | 40 | Anhydrid kyseliny 3-methyl-1,2,3,6-tetrahydroftalové | 0 |
          ex29173400 | 10 | Diallyl ftalát | 0 |
          ex29173980 | 10 | Dimethylnaftalen-2,6-dikarboxylát | 0 |
          ex29173980 | 20 | Kyselina benzen-1,2,4,5-tetrakarboxylová (kyselina pyromellitová) | 0 |
          ex29173980 | 30 | Dianhydrid kyseliny benzen-1,2:4,5-tetrakarboxylové (dianhydrid kyseliny pyromellitové) | 0 |
          ex29173980 | 40 | Dianhydrid kyseliny bifenyl-3,4:3′,4′-tetrakarboxylové | 0 |
          ex29181300 | 10 | Kyselina L-(-)-Di-p-toluoyltartarová | 0 |
          ex29181980 | 20 | Kyselina L-maliková | 0 |
          ex29181980 | 30 | Kyselina 2,2-bis-(hydroxymethyl)máselná | 0 |
          ex29182910 | 10 | Kyseliny monohydroxynaftové | 0 |
          ex29182980 | 10 | Hexamethylen bis[3-(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)propionát] | 0 |
          ex29182980 | 20 | Kyselina galová o čistotě nejméně 98,5 % hmotnostních vypočítáno v sušině (měřeno acidimetrem) | 0 |
          ex29183000 | 20 | Kyselina 2-(4-ethylbenzoyl)benzoová | 0 |
          ex29189090 | 10 | 3,4-Epoxycyklohexylmethyl 3,4-epoxycyklohexankarboxylát | 0 |
          ex29189090 | 20 | Methyl 3-methoxyakrylát | 0 |
          ex29189090 | 30 | Methyl 2-(4-hydroxyfenoxy)propionát | 0 |
          ex29189090 | 40 | Kyselina trans-4-hydroxy-3-methoxycinnamová | 0 |
          ex29189090 | 50 | Methyl 3,4,5 trimethoxybenzoát | 0 |
          ex29189090 | 60 | Kyselina trimethoxybenzoová | 0 |
          ex29190090 | 10 | Sodná sůl 2,2′-Methylenbis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfátu | 0 |
          ex29190090 | 20 | Diamonná sůl tetramyristoylkardiolipinu | 0 |
          ex29201000 | 10 | Fenitrothion (ISO) | 0 |
          ex29201000 | 20 | Tolklofos-methyl (ISO) | 0 |
          ex29209010 | 10 | Diethylsulfát | 0 |
          29209030 | | Trimethylfosfit | 0 |
          ex29209085 | 10 | O,O′-dioktadecyl pentaerythritol bis(fosfit) | 0 |
          ex29209085 | 30 | O,O′-bis(2,4-di-terc-butylfenyl)pentaerythritol bis(fosfit) | 0 |
          ex29209085 | 40 | Tritolylfosfit | 0 |
          ex29211980 | 10 | Triallylamin | 0 |
          ex29211980 | 20 | Ethyl(2-methylallyl)amin | 0 |
          ex29211980 | 30 | Allylamin | 0 |
          ex29212900 | 10 | N,N,N′,N′-tetrabutylhexamethylendiamin | 0 |
          ex29212900 | 20 | Tris[3-(dimethylamino)propyl]amin | 0 |
          ex29212900 | 30 | Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamin | 0 |
          ex29213099 | 10 | Dicyklohexyl(methyl)amin | 0 |
          ex29213099 | 20 | Cyklohex-1,3-ylenbis(methylamin), pro výrobu přípravků na mytí nádobí | 0 |
          ex29214210 | 10 | 2,6-Dichlor-4-nitroanilin | 0 |
          ex29214210 | 20 | 2-Brom-4,6-dinitroanilin | 0 |
          ex29214210 | 30 | Kyselina 4-aminobenzen-1,3-disulfonová a její soli | 0 |
          ex29214210 | 40 | 2-Brom-6-chlor-4-nitroanilin | 0 |
          ex29214210 | 50 | Kyselina 3-aminobenzensulfonová | 0 |
          ex29214210 | 70 | Kyselina 2-aminobenzen-1,4-disulfonová | 0 |
          ex29214210 | 80 | 4-Chlor-2-nitroanilin | 0 |
          ex29214300 | 10 | Kyselina 5-amino-2-chlortoluen-4-sulfonová | 0 |
          ex29214300 | 20 | Kyselina 4-amino-6-chlortoluen-3-sulfonová | 0 |
          ex29214300 | 30 | 3-Nitro-p-toluidin | 0 |
          ex29214400 | 10 | Methyldifenylamin | 0 |
          ex29214400 | 20 | Difenylamin | 0 |
          ex29214500 | 10 | Sodná sůl kyseliny 3-aminonaftalen-1,5-disulfonové | 0 |
          ex29214500 | 20 | Kyselina 2-aminonaftalen-1,5-disulfonová a její sodné soli | 0 |
          ex29214500 | 30 | Kyselina 2-aminonaftalen-1-sulfonová | 0 |
          ex29214500 | 40 | 1-Nafthylamin | 0 |
          ex29214910 | 20 | Pendimethalin (ISO) | 3,5 |
          ex29214980 | 10 | Kyselina 8-anilinonaftalen-1-sulfonová | 0 |
          ex29214980 | 20 | N-1-nafthylanilin | 0 |
          ex29215990 | 10 | Směs isomerů 3,5-diethyltoluendiaminu | 0 |
          ex29215990 | 20 | Kyselina 4-(4-aminoanilino)-3-nitrobenzensulfonová | 0 |
          ex38249099 | 68 |
          ex29221980 | 10 | 4,4-Dimethoxybutylamin | 0 |
          ex29221980 | 30 | N,N,N′,N′-tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamin) | 0 |
          ex29221980 | 40 | 2-Amino-2-methylpropanol, používaný při výrobě zboží položek 300490 a 330530 | 0 |
          ex29222100 | 10 | Kyselina 2-amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová a její soli, o čistotě nejméně 60 % hmotnostních | 0 |
          ex29222100 | 20 | Kyselina 4-hydroxy-7-methylaminonaftalen-2-sulfonová | 0 |
          ex29222100 | 30 | Kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová | 0 |
          ex29222100 | 40 | Kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová | 0 |
          ex29222200 | 10 | Anisidiny | 0 |
          ex29222900 | 10 | 2-Methyl-N-fenyl-p-anisidin | 0 |
          ex29222900 | 20 | 3-Aminofenol | 0 |
          ex29222900 | 30 | Kyselina 4-amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonová | 0 |
          ex29222900 | 40 | 2-Amino-4-terc-pentyl-6-nitrofenol | 0 |
          ex29222900 | 50 | 6-Methoxy-m-toluidin | 0 |
          ex29222900 | 60 | 3,5-Dichlor-4-(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)anilin | 0 |
          ex29222900 | 70 | 4-Nitro-o-anisidin | 0 |
          ex29222900 | 80 | 3-Diethylaminofenol | 0 |
          ex29223900 | 10 | Kyselina 1-amino-4-brom-9,10-dioxoanthracen-2-sulfonová a její soli | 0 |
          ex29223900 | 20 | 1-Aminoanthrachinon | 0 |
          ex29223900 | 30 | 1-Brom-4-methylaminoanthrachinon | 0 |
          ex29223900 | 40 | 1,4-Diamin-2,3-dichloranthrachinon | 0 |
          ex29223900 | 50 | 2-Aminoanthrachinon | 0 |
          ex29223900 | 60 | 1,4-Diamino-2,3-dihydroanthrachinon | 0 |
          ex29224300 | 10 | Kyselina anthranilová | 0 |
          ex29224995 | 10 | Ornithin aspartát (INNM) | 0 |
          ex29224995 | 20 | Kyselina 12-amindodekanová | 0 |
          ex29224995 | 30 | Kyselina DL-aspargová | 0 |
          ex29224995 | 40 | Norvalin | 0 |
          ex29225000 | 30 | Kyselina 2-(3-amino-4-chlorbenzoyl)benzoová | 0 |
          ex29225000 | 50 | Kyselina 2-(4-dibutylaminsalicyloyl)benzoová | 0 |
          ex29225000 | 70 | 2-(1-Hydroxycyklohexyl)-2-(4-methoxyfenyl)ethylamoniumacetát | 0 |
          ex29239000 | 10 | Tetramethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího: (25 ± 0,5) % hmotnostních tetramethylamonium hydroxidu,nejvýše 500 mg/kg uhličitanu,nejvýše 200 mg/kg chloridu,anejvýše 5 mg/kg draslíku | 0 |
          ex29239000 | 30 | Tetramethylamonium hydroxid pentahydrát, o čistotě nejméně 98 % hmotnostních | 0 |
          ex29239000 | 40 | Benzyldimethyl(oktadecyl)amonné soli, používané při výrobě tonerů do kopírovacích přístrojů | 0 |
          ex29239000 | 50 | Tetramethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího: (35 ± 0,5) % hmotnostních tetramethylamonium hydroxidu,nejvýše 2000 mg/kg chloridu,nejvýše 2 mg/kg železaanejvýše 10 mg/kg draslíku | 0 |
          ex29239000 | 60 | Tetramethylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího: (55 ± 1,0) % hmotnostních tetramethylamonium hydroxidu,nejvýše 0,5 % hmotnostních bromidu,nejvýše 0,4 % hmotnostních tributylaminu,nejvýše 0,3 % hmotnostních uhličitanuanejvýše 0,2 % hmotnostních společného obsahu draslíku a sodíku | 0 |
          ex29239000 | 70 | Tetrapropylamonium hydroxid, ve formě vodného roztoku obsahujícího: (40 ± 2) % hmotnostních tetramethylamonium hydroxidu,nejvýše 0,3 % hmotnostních uhličitanu,nejvýše 0,1 % hmotnostních tripropylaminu,nejvýše 500mg/kg bromidua25 mg/kg společného obsahu draslíku a sodíku | 0 |
          ex29241900 | 10 | Kyselina 2-akrylamid-2-methylpropansulfonová a její sodné a amonné soli | 0 |
          ex29241900 | 20 | N,N′-Methylendiakrylamid | 0 |
          ex29241900 | 30 | Methyl 2-acetamid-3-chlorpropionát | 0 |
          ex29241900 | 40 | N-(1,1-dimethyl-3-oxobutyl)akrylamid | 0 |
          ex29242190 | 10 | Kyselina 4,4′-dihydroxy-7,7′-ureylendi(naftalen-2-sulfonová) a její sodné soli | 0 |
          ex38249099 | 62 |
          ex29242995 | 10 | Alachlor (ISO) | 0 |
          ex29242995 | 15 | Acetochlor (ISO) | 0 |
          ex29242995 | 20 | 3′-Amino-4′-methoxyacetanilid | 0 |
          ex29242995 | 25 | 3′-Diethylaminacetanilid | 0 |
          ex29242995 | 30 | Propachlor (ISO) | 0 |
          ex29242995 | 35 | Diethofenkarb (ISO) | 0 |
          ex29242995 | 40 | Kyselina 7-acetamido-4-hydroxynaftalen-2-sulfonová a její sodné soli | 0 |
          ex29242995 | 45 | 3′-Dethylamin-4′-methoxyacetanilid | 0 |
          ex29242995 | 50 | 5-[N-(2-aetoxyethyl)acetoxyacetamido]-N,N′-bis(2,3-diacetoxypropyl)-2,4,6- 0 triiodisoftalamid | 0 |
          ex29242995 | 55 | 4′-Amino-N-methylacetanilid | 0 |
          ex29242995 | 60 | Beflubutamid (ISO) | 0 |
          ex29242995 | 65 | 2-(4-Hydroxyfenyl)acetamid | 0 |
          ex29242995 | 70 | Kyselina 4-acetamido-2-aminbenzenesulfonová | 0 |
          ex29242995 | 85 | p-Aminobenzamid | 0 |
          ex29251100 | 20 | Sacharin a jeho sodná sůl | 0 |
          ex29251995 | 10 | N-Fenylmaleimid | 0 |
          ex29252000 | 10 | Dicyklohexylkarbodiimid | 0 |
          ex29269095 | 10 | Methakrylonitril | 0 |
          ex29269095 | 20 | 2-(m-Benzoylfenyl)propiononitril | 0 |
          ex29269095 | 30 | 2-Amino-5-nitrobenzonitril | 0 |
          ex29269095 | 45 | 2-Kyanoacetamid | 0 |
          ex29269095 | 50 | Alkylester nebo alkoxyalkylester kyseliny kyanoacetové | 0 |
          ex29269095 | 60 | Kyselina kyanoacetová ve formě krystalů | 0 |
          ex29269095 | 65 | Malononitril | 0 |
          ex29269095 | 70 | Tetrachlortereftalonitril | 0 |
          ex29269095 | 75 | Ethyl 2-kyano-2-ethyl-3-methylhexanoát | 0 |
          ex29269095 | 80 | Ethyl 2-kyano-2-fenylbutyrát | 0 |
          ex29269095 | 85 | Ethyl 2-allyl-2-kyano-3-methylhexanoát | 0 |
          ex29269095 | 86 | Ethylendiamintetraacetonitril | 0 |
          ex29269095 | 87 | Nitrilotriacetonitril | 0 |
          ex29269095 | 88 | 1,3-Propylendiamintetraacetonitril | 0 |
          ex29269095 | 89 | Butyronitril | 0 |
          ex29270000 | 10 | 2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidin dihydrochlorid | 0 |
          ex29270000 | 20 | 4-Anilin-2-methoxybenzendiazonium hydrogensulfát | 0 |
          ex29270000 | 30 | Kyselina 4′-aminoazobenzen-4-sulfonová | 0 |
          ex38249099 | 69 |
          ex29270000 | 40 | 2-Hydroxynaftalen-1-diazonium-4-sulfonát | 0 |
          ex29270000 | 50 | 2-Hydroxy-6-nitronaftalen-1-diazonium-4-sulfonát o čistotě nejméně 60 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 41 |
          ex29280090 | 10 | 3,3′-Bis(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)-N,N′-bipropionamid | 0 |
          ex29280090 | 20 | 2,4,6-Trichlorofenylhydrazin | 0 |
          ex29280090 | 40 | O-Ethylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku | 0 |
          ex29280090 | 50 | N-Isopropylhydroxylamin, ve formě vodného roztoku | 0 |
          ex29280090 | 60 | Adipohydrazid | 0 |
          ex29291090 | 10 | Methylendicyklohexyldiisokyanáty | 0 |
          ex29291090 | 30 | 3,3′-Dimethylbifenyl-4,4′-diyl diisokyanát | 0 |
          ex29291090 | 40 | m-Isopropenyl-α,α-dimethylbenzyl isokyanát | 0 |
          ex29291090 | 50 | m-Fenylendiisopropylidendiisokyanát | 0 |
          ex29291090 | 60 | Směs isomerů trimethylhexamethylendiisokyanátu | 0 |
          ex29291090 | 70 | 9,9′-(3-Heptyl-4-pentylcyklohex-1,2-ylen)dinonyldiisokyanát | 0 |
          ex29309070 | 10 | Thiofenol | 0 |
          ex29309070 | 15 | Ethoprofos (ISO) | 0 |
          ex29309070 | 20 | 3,3-Dimethyl-1-methylthiobutanonoxim | 0 |
          ex29309070 | 25 | Thiofanát-methyl (ISO) | 0 |
          ex29309070 | 30 | 4-(4-Isopropoxyfenylsulfonyl)fenol | 0 |
          ex29309070 | 40 | Kyselina 3,3′-thiodi(propanová) | 0 |
          ex29309070 | 45 | 2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]ethylhydrogensulfát | 0 |
          ex29309070 | 50 | 2-Chlorfenylsulfonylisokyanát, ve formě roztoku xylenu | 0 |
          ex38249099 | 51 |
          ex29309070 | 55 | Methyl 2-(isokyanátosulfonyl)methylbenzoát, ve formě roztoku xylenu | 0 |
          ex38249099 | 52 |
          ex29309070 | 60 | Methylfenylsulfid | 0 |
          ex29309070 | 65 | Diiodomethyl p-tolylsulfon | 0 |
          ex29309070 | 70 | 2-Aminofenylfenylsulfon o čistotě nejméně 75 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 71 |
          ex29309070 | 75 | 4,4′-[Methylenbis(oxyethylenethio)]difenol | 0 |
          ex29309070 | 80 | Kaptan (ISO) | 0 |
          ex29309070 | 85 | Mesotrion (ISO) | 0 |
          ex29309070 | 86 | 4-hydroxybenzenethiol | 0 |
          ex29309070 | 87 | Kyselina 3-sulfinbenzoová | 0 |
          29310010 | | Dimethylmethylfosfonát | 0 |
          ex29310095 | 05 | Butylethylmagnesium, ve formě roztoku heptanu | 0 |
          ex29310095 | 10 | Kyselina 2-difenylfosfinobenzoová | 0 |
          ex29310095 | 20 | Bis(2-chloroethyl) 2-chloroethylfosfonát | 0 |
          ex29310095 | 25 | Fenylfosfinát sodný | 0 |
          ex29310095 | 30 | Bis(2-chloroethyl)vinylfosfonát | 0 |
          ex29310095 | 35 | Tetrafenylborát sodný | 0 |
          ex29310095 | 40 | Kyselina N-(fosfonmethyl)iminodiacetová | 0 |
          ex29310095 | 45 | Tributylfosfin | 0 |
          ex29310095 | 50 | Kyselina bis(2,4,4-trimethylpentyl)fosfinová | 0 |
          ex29310095 | 55 | Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium | 0 |
          ex29310095 | 60 | Trioktylfosfinoxid | 0 |
          ex29310095 | 65 | Triethylboran | 0 |
          ex29310095 | 70 | N,N-Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorofenyl)borát | 0 |
          ex29310095 | 75 | {2,7-Di-terc-butyl-9-[(μ5-cyklopentadienyl)bis(4-triethylsilylfenyl)methyl]-4a,4b,8a,9,9a-μ- fluoren}dimethylhafnium, ve formě roztoku hexanu | 0 |
          ex29310095 | 85 | Tributyl(tetradecyl)fosfoniumchlorid, též ve formě vodného roztoku | 0 |
          ex29310095 | 86 | Směsi izomerů 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonanu a 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonanu | 0 |
          ex29310095 | 87 | Tris(4-methylpentan-2-oximino)methylsilan | 0 |
          ex29310095 | 88 | Tris(4-methylpentan-2-oximino)vinylsilan | 0 |
          ex29310095 | 89 | Tetrabutylfosfonium acetát, ve formě vodného roztoku | 0 |
          ex29310095 | 95 | Trichloro(3-chloropropyl)silan | 0 |
          ex29321100 | 10 | Tetrahydrofuran, obsahující nejvýše 40 mg tetrahydro-2-methylfuranu a tetrahydro-3-methylfuranu na litr celkem, pro výrobu α-4-hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethylenu) | 0 |
          ex29321300 | 10 | Tetrahydrofurfurylalkohol | 0 |
          ex29321900 | 40 | Furan o čistotě nejméně 99 % hmotnostních | 0 |
          ex29321900 | 50 | 2,3-Dihydrofuran | 0 |
          ex29322980 | 10 | 2′-Anilin-6′-[ethyl(isopentyl)amin]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 15 | 13,14,15,16-Tetranorlabdano-12,8α-lakton | 0 |
          ex29322980 | 25 | 2′-(2-Chloroanilin)-6′-dibutylaminspiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 30 | 2′-Anilin-3′-methyl-6′-methyl(propyl)aminospiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 35 | 6′-Diethylamino-3′-methyl-2′-(2,4-xylidin)spiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 40 | 2′-Anilin-6′-(N-ethyl-p-toluidin)-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 45 | 2′-Anilin-6′-ethyl(isobutyl)amin-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 50 | 2′-Anilin-6′-cyklohexyl(methyl)amin-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 55 | 6-Dimethylamin-3,3-bis(4-dimethylaminfenyl)ftalid | 0 |
          ex29322980 | 70 | 3′,6′-Bis(ethylamin)-2′,7′-dimethylspiro[isobenzofuran-1(3 H),9′-[9 H]-xanthen]-3-on | 0 |
          ex29322980 | 75 | Rofecoxib (INN) | 0 |
          ex29329970 | 10 | Bendiocarb (ISO) | 0 |
          ex29329970 | 20 | Androsta-1,4-dien-3,17-dion 17-(2,2-dimethylpropylen)acetal | 0 |
          ex29329970 | 50 | 5-Propyl-1,3-benzodioxol | 0 |
          ex29331990 | 10 | 4,5-Diamin-l-(2-hydroxyethyl)-1 H-pyrazolsulfát | 0 |
          ex29332100 | 10 | Hydantoin | 0 |
          ex29332100 | 20 | 2-(3-Benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-2′-chlor-5′-(3-dodecylsulfonyl-2-methylpropionamido)-4,4-dimethyl-3-oxovaleranilid | 0 |
          ex29332100 | 40 | 1-[1,3-Bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)močovina | 0 |
          ex29332990 | 20 | Reakční produkt skládající se z methylesterů kyseliny (±)-6-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-m-toluové a kyseliny (±)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl)-p-toluové (Imazamethabenzmethyl) | 4 |
          ex29332990 | 40 | Triflumizol (ISO) | 0 |
          ex29332990 | 50 | 1,3-Dimethylimidazolidin-2-on | 0 |
          ex29333999 | 10 | Kloperastinfendizoát (INNM) | 0 |
          ex29333999 | 15 | Kyselina pyridin-2,3-dikarboxylová | 0 |
          ex29333999 | 20 | 5-Methyl-2-pyridylamin | 0 |
          ex29333999 | 25 | Imazethapyr (ISO) | 0 |
          ex29333999 | 30 | 4,4′-Trimethylendipiperidin | 0 |
          ex29333999 | 60 | 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridin | 0 |
          ex29333999 | 65 | Acetamiprid (ISO) | 0 |
          ex29333999 | 70 | Etorikoxib (INN) | 0 |
          ex29333999 | 75 | Pikolinafen (ISO) | 0 |
          ex29334910 | 10 | Quinmerac (ISO) | 0 |
          ex29334990 | 20 | 5,7-Dichlor-4-(4-fluorfenoxy)chinolin | 0 |
          ex29334990 | 40 | N-Ethyl-5,6,7,8-tetrahydrochinolinium p-toluenesulfonát, ve formě roztoku ve vodě | 0 |
          ex29334990 | 50 | Methyl 2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-chlor-2-chinolyl)vinyl]fenyl}-3-hydroxypropyl]benzoát monohydrát | 0 |
          ex29334990 | 60 | 5,6,7,8-Tetrahydrochinolin | 0 |
          ex29335995 | 10 | Kyselina 1-ethyl-6-fluor-1,4-dihydro-4-oxo-7-piperazin-1-yl-1,8-nafthyridin-3-karboxylová a její soli a estery | 0 |
          ex29335995 | 20 | 2,4-Diamin-6-chlorpyrimidin | 0 |
          ex29335995 | 30 | Mepanipyrim (ISO) | 0 |
          ex29335995 | 40 | Guanin | 0 |
          ex29335995 | 50 | 1-Chlormethyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktanbis(tetrafluorborát) | 0 |
          ex29335995 | 60 | 2,6-Dichlor-4,8-dipiperidinpyrimido[5,4-d]pyrimidin | 0 |
          ex29335995 | 70 | N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin | 0 |
          ex29335995 | 80 | N-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-(4-hydroxyfenyl)glycin | 0 |
          ex29336980 | 10 | 1,3,5-Tris(4-terc-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion | 0 |
          ex29336980 | 20 | 1,3,5-tris[(3,5-di-terc-butyl-4-hydroxyfenyl)methyl]-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion | 0 |
          ex29336980 | 40 | Kyanazin (ISO) | 0 |
          ex29336980 | 50 | 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion | 0 |
          ex29336980 | 60 | Hexazinon (ISO) | 0 |
          ex29337900 | 10 | Ezetimibe (INN) | 0 |
          ex29339930 | 10 | Azepan, pro výrobu zboží položky 380830 | 0 |
          ex29339990 | 10 | 2-(2 H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-butylfenol | 0 |
          ex29339990 | 15 | 2-(2 H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc-pentylfenol | 0 |
          ex29339990 | 20 | 2-(2 H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-fenylethyl)fenol | 0 |
          ex29339990 | 25 | 6,6′-di-2 H-benzotriazol-2-yl-4,4′-bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-2,2′-methylendifenol | 0 |
          ex29339990 | 30 | Quizalofop-P-ethyl (ISO) | 0 |
          ex29339990 | 35 | Indolin | 0 |
          ex29339990 | 45 | Maleinohydrazid (ISO) | 0 |
          ex29339990 | 50 | Metconazol (ISO) | 3,2 |
          ex29339990 | 55 | 5-Nitroindol | 0 |
          ex29339990 | 60 | 1,3-Bis(3-isokyanatomethylfenyl)-1,3-diazetidin-2,4-dion (2,4-toluendiisokyanát dimerový) | 0 |
          ex29339990 | 65 | Candesartan cilexetil (INNM) | 0 |
          ex29339990 | 70 | 6,7-Dihydro-5 H-cyklopenta[b]pyridin | 0 |
          ex29339990 | 75 | 2,3-Dichlorpyrazin | 0 |
          ex29339990 | 80 | 1-Methyltetrazol-5-thiol | 0 |
          ex29341000 | 10 | Hexythiazox (ISO) | 0 |
          ex29341000 | 20 | 2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol | 0 |
          ex29341000 | 30 | 5-[(2,4-Dioxo-5-thiazolidinyl)methyl]-2-methoxy-N-{[4-(trifluoromethyl)fenyl]methyl}benzamid | 0 |
          ex29342080 | 10 | 4-Chlor-1,3-benzothiazol-2(3 H)-on | 0 |
          ex29342080 | 20 | S-(1,3-benzothiazol-2-yl) (Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimin)thioacetát | 0 |
          ex29342080 | 30 | Benthiavalicarb-isopropyl (ISO) | 0 |
          ex29349990 | 10 | 7-Chlor-5-methyl-2 H-1,4-benzothiazin-3-(4 H)-on | 0 |
          ex29349990 | 15 | Karboxin (ISO) | 0 |
          ex29349990 | 20 | 4-[4-(tridecyl[rozvětvený]oxy)fenyl]-1,4-thiazinan 1,1-dioxid | 0 |
          ex29349990 | 25 | Oxykarboxin (ISO) | 0 |
          ex29349990 | 30 | Etridiazol (ISO) | 0 |
          ex29349990 | 35 | Dimethenamid (ISO) | 0 |
          ex29349990 | 40 | 2,3,5,6-Tetrahydroxy-1,4-diisobutyl-1,4-dioxo-1,4-difosfinan | 0 |
          ex29349990 | 45 | Tris(2,3-Epoxypropyl)-1,3,5-triazinanetrion | 0 |
          ex29349990 | 50 | 1-[2-(1,3-Dioxan-2-yl)ethyl]-2-ethylpyridiniumbromid | 0 |
          ex29349990 | 55 | Olmesartan medoxomil (INN) | 0 |
          ex29349990 | 60 | DL-homocysteinthiolaktonhydrochlorid | 0 |
          ex29349990 | 65 | Methyl 3-aminothiofen-2-karboxylát | 0 |
          ex29350090 | 10 | Soli sulfathiazolu (INN) | 0 |
          ex29350090 | 20 | Toluensulfonamidy | 0 |
          ex29350090 | 30 | Směsi isomerů skládající se z N-ethyltoluen-2-sulfonamidu a N-ethyltoluen-4-sulfonamidu | 0 |
          ex29350090 | 40 | 1-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(2-ethylsulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-ylsulfonyl)močovina (sulfosulfuron) | 0 |
          ex29350090 | 50 | 4,4′-Oxydi(benzenesulfonohydrazid) | 0 |
          ex29350090 | 60 | 5-Amin-N-(2,6-dichlor-m-tolyl)-1 H-1,2,4-triazol-3-sulfonamid | 0 |
          ex29350090 | 70 | Methyl 3-aminosulfonylthiofen-2-karboxylát | 0 |
          ex29350090 | 80 | N-(3-Amin-2-hydroxy-4-fenylbutyl)-N-(2-methylpropyl)-4-aminbenzenesulfonamid | 0 |
          ex29350090 | 85 | N-[4-Isopropylaminoacetyl)fenyl]methansulfonamid hydrochlorid | 0 |
          ex29350090 | 86 | 4-(m-Tolylamin)pyridin-3-sulfonamid | 0 |
          ex29389090 | 10 | Hesperidin | 0 |
          32012000 | | Mimózový výtažek | 0 |
          ex32019090 | 10 | Tříslící výtažky z eukalyptu | 3,2 |
          ex32019090 | 20 | Tříslící výtažky z gambirovníku trpkého a plodů myrobalanu | 0 |
          ex32041500 | 10 | Barvivo C.I. Vat Orange 7 | 0 |
          ex32041500 | 20 | Barvivo C.I. Vat Red 15 | 0 |
          ex32041500 | 30 | Barvivo C.I. Vat Red 14 | 0 |
          ex32041500 | 40 | Barvivo C.I. Vat Brown 57 | 0 |
          ex32041500 | 50 | Barvivo C.I. Vat Blue 47 | 0 |
          ex32041700 | 10 | Barvivo C.I. Pigment Yellow 81 | 0 |
          ex32041900 | 10 | Bisc4-methoxy-2-[6-(pentafluorethylthio)benzothiazol-2-ylaz]-5-(dipropylamin)benzensulfonát} niklu | 0 |
          ex32041900 | 15 | 4-{4-[3-(4-Methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen-3- yl]fenyl}morfolin | 0 |
          ex32041900 | 20 | 13-Ethyl-3-[4-(morfolin)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen-13-ol | 0 |
          ex32041900 | 25 | Cyklohexyl 8-methyl-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5-karboxylát | 0 |
          ex32041900 | 30 | 13-Isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-0 f]chromen-13-ol | 0 |
          ex32041900 | 35 | 13-Butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-3,13-0 dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen | 0 |
          ex32041900 | 40 | Methyl 8′-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1 H-indole-2,3′-naftho[2,1-b][1,4]oxazin]-9′-karboxylát | 0 |
          ex32041900 | 45 | 6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen | 0 |
          ex32041900 | 50 | Methyl 6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5-karboxylát | 0 |
          ex32041900 | 60 | Ethoxykarbonylmethyl 8-methyl-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5-karboxylát | 0 |
          ex32041900 | 70 | Barvivo C.I. Solvent Red 49 | 0 |
          ex32061100 | 10 | Oxid titaničitý potažený isopropoxytitaniumtriisostearátem, obsahující nejméně 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 2,5 % hmotnostních isopropoxytitaniumtriisostearátu | 0 |
          ex32061900 | 10 | Přípravek na bázi oxidu titaničitého obsahující nejméně 66 % hmotnostních, avšak nejvýše 71 % hmotnostních oxidu titaničitého a nejméně 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 2 % hmotnostní isopropoxytitaniumtriisostearátu | 0 |
          ex32064200 | 10 | Litopon | 0 |
          ex32064990 | 10 | Černý přípravek pigmentů oxidu železnatého, v kapalné formě, s maximální velikostí částic nejvýše 20 nm a obsahující nejméně 25 % hmotnostních železa vyjádřeného jako Fe2O3, pro výrobu zboží čísla 3304 nebo 9608 | 0 |
          ex32074080 | 20 | Skleněné vločky potažené stříbrem, o průměru 40 (± 10) μm | 0 |
          ex32082010 | 10 | Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethylmethacrylátu, ve formě roztoku ethanolu obsahující honejméně 34 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních kopolymeru | 0 |
          ex32082010 | 20 | Kopolymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminethylmethakrylátu, částečně kvaternizovaný diethylsulfátem, ve formě roztoku v ethanolu | 0 |
          ex39059100 | 92 |
          ex32082010 | 30 | Roztok diundecylftalátu a kopolymeru dibutylmaleátu a isobutylmethakrylátu v uhlovodíkovém rozpouštědle | 0 |
          ex32089019 | 10 | Kopolymer kyseliny maleové a methylvinyletheru, monoesterifikovaný se skupinami ethylu a/nebo isopropylu a/nebo butylu, ve formě roztoku v ethanolu, ethanolu a butanolu, isopropanolu nebo isopropanolu a butanolu | 0 |
          ex39119099 | 35 |
          ex32089019 | 20 | Kopolymer polyuretanu a silikonu, ve formě roztoku ve směsi butanonu, toluenu a cyklohexanonu, obsahující nejméně 13 % hmotnostních, avšak nejvýše 16 % hmotnostních kopolymeru | 0 |
          ex32089019 | 30 | Roztok obsahující: (30 ± 5) % hmotnostních polyamidové pryskyřice,(6,5 ± 3,5) % hmotnostních diazonafthochinonu,(55 ± 5) % hmotnostních 1–methyl–2–pyrrolidonu,nejvýše 1000 μg/kg chloridu,nejvýše 1000 μg/kg draslíku,anejvýše 1000 μg/kg železa | 0 |
          ex32089019 | 40 | Polymer methylsiloxanu, ve formě roztoku ve směsi acetonu, butanolu, ethanolu a isopropanolu, obsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 11 % hmotnostních polymeru methylsiloxanu | 0 |
          ex32089019 | 50 | Roztok obsahující: (65 ± 10) % hmotnostních γ–butyrolaktonu,(30 ± 10) % hmotnostních polyamidové pryskyřice,(3,5 ± 1,5) % hmotnostních derivátu nafhochinon esterua(1,5 ± 0,5) % hmotnostních kyseliny arylkřemičité | 0 |
          ex32089019 | 60 | Antireflexní povlak skládající se z aminopryskyřice a modifikované fenolové pryskyřice, ve formě roztoku v 1-methoxypropan-2-olu a ethyl laktátu, obsahující nejméně 15 % hmotnostních, avšak nejvýše 24 % hmotnostních obou polymerů dohromady | 0 |
          ex32089019 | 70 | Antireflexní povlak skládající se methakrylového kopolymeru, modifikovaný chromoforními skupinami, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních polymeru, ve formě roztoku v 2-methoxy-1 methylethyl acetátu a 1-methoxypropan 2-olu | 0 |
          ex37079090 | 10 |
          ex32089019 | 80 | Antireflexní povlak skládající se kopolymeru hydroxysterenu a methyl methakrylátu, modifikovaný chromoforními skupinami, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních ex 3707 90 902-olu a ethyl laktátu | 0 |
          ex37079090 | 20 |
          ex32089099 | 10 | Roztok na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů obsahující nejméně dvě nádledující barviva: methyl 8′-acetoxy-1,3,3,5,6-pentamethyl-2,3-dihydrospiro[1 H-indol-2,3′-naphtho[2,1-b][1,4]oxazin]-9′-karboxylát,methyl 6-(isobutyryloxy)-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5-karboxylát,13-isopropyl-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-6,11-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen13-ol,ethoxykarbonylmethyl 8-methyl-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5- karboxylát,13-ethyl-3-[4-(morfolin)fenyl]-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen-13-ol | 0 |
          ex32089099 | 20 | Roztok na bázi chemicky modifikovaných přírodních polymerů obsahující nejméně dvě následující barviva: 4-[4-(13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl)fenyl]morfolin,4-{4-[3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]chromen-3-yl]fenyl}morfolin,cyklohexyl 8-methyl-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5- karboxylát,ethoxykarbonylmethyl 6-acetoxy-2,2-difenyl-2 H-benzo[h]chromen-5- karboxylát,2-pentyl-7,7-difenyl-7,8-benzochromen[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on,13-butyl-13-ethoxy-6,11-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyphenyl)-3,13-dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen,3-(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]inden[2,1-f]chromen,6,7-dimethoxy-3,3-bis(4-methoxyfenyl)-13,13-dimethyl-3,13-dihydrobenzo[h]inden [2,1-f]chromen | 0 |
          ex32159080 | 10 | Inkoustový přípravek používaný při výrobě náplní do inkoustových tiskáren | 0 |
          ex32159080 | 20 | Termocitlivý inkoust na plastové fólii | 0 |
          ex32159080 | 30 | Inkoustový přípravek, ve formě prášku, používaný při výrobě inkoustových náplní do barevných digitálních tiskařských strojů položky 844319 | 0 |
          33011210 | | Pomerančová silice, nedeterpenovaná | 0 |
          ex34029010 | 20 | Směs dokusátu sodného (INN) a benzoátu sodného | 0 |
          ex34029010 | 30 | Nevodný povrchově aktivní přípravek obsahující: polyethylenglykolalkylfenylether,2,4,7,9-tetramethyldek-5-yn-4,7-diol,aestery kyseliny fosforečné | 0 |
          ex34029090 | 10 | Krystalický prášek získaný reakcí fosforečnanu sodného se směsí hypochloritu sodného a chloridu sodného ("chlorovaný fosforečnan sodný"), obsahující: nejméně 3,5 % volného chloru, měřeno jodometricky,anejméně 17,0 % fosforu vyjádřeného jako P2O5 | 0 |
          ex34039990 | 10 | Řezná kapalina na bázi vodného roztoku syntetických polypeptidů | 0 |
          ex35040000 | 10 | Čištěné antigeny získané z geneticky modifikovaných buněk kvasnic, pro výrobu testů k prokázání hepatitidy C | 0 |
          ex35040000 | 20 | Glykoprotein 160 získaný z viru HIV "Human Immunodeficiency Virus", kmene HIV-1 | 0 |
          ex35051050 | 20 | O-(2-hydroxyethyl)-derivát hydrolyzovaného kukuřičného škrobu | 0 |
          ex35069100 | 10 | Lepidlo na bázi vodní disperze směsi dimerní kalafuny a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) | 0 |
          ex35069100 | 20 | Teplem aktivované lepidlo na bázi fenolové pryskyřice a kaučuku, ve formě fólie na prokladovém papíru zabraňujícím slepení, používané při výrobě brzdových destiček pro automobilový průmysl | 0 |
          ex35079090 | 10 | Asparaginasa | 0 |
          ex35079090 | 20 | Enzymatický přípravek na bázi termolysinu | 0 |
          ex35079090 | 40 | Reverzní transkriptáza viru ptačí myeloblastosy (AMV) | 0 |
          ex35079090 | 60 | Trypsin s osvědčením o výrobě v souladu s řádnou výrobní praxí EU a se specifickou enzymovou aktivitu nejméně 0,45μkat/mg, pro výrobu zboží čísla 3004 | 0 |
          ex35079090 | 70 | Chymotrypsin | 0 |
          ex37013000 | 10 | Reliéfní tisková deska používaná pro tisk novin skládající se z kovového podkladu potaženého fotopolymerní vrstvou o tloušťce nejméně 0,2 mm, avšak nejvýše 0,8 mm, nepokrytá prokladovým papírem zabraňujícím slepení, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm | 0 |
          ex37019900 | 10 | Deska z křemene nebo ze skla, pokrytá chromovou fólií a potažená fotosenzitivní nebo elektronovosenzitivní pryskyřicí, pro výrobu masek pro zboží čísel 8541 nebo 8542 | 0 |
          ex37023199 | 10 | Barevný negativní film, pro výrobu okamžitých kopírovacích filmů | 0 |
          ex37024300 | 10 | Fotografický film o jmenovité šířce 459, 669 nebo 761 mm, tvořený několika vrstvami, včetně dvou polyesterových fólií, uhlíkové vrstvy, přilnavé vrstvy, též s vrstvou kopolymeru styrenu s akrylonitrilem | 0 |
          ex37024400 | 10 |
          ex37039010 | 10 | Listy papíru, potažené emulzí halogenidu stříbra, pro výrobu zboží podpoložky 37012000 | 0 |
          ex37071000 | 10 | Fotosenzitivní emulze pro zcitlivění křemíkových kotoučů | 0 |
          ex37071000 | 20 | Senzitivní emulze skládající se z esteru kyseliny diazooxonaftalen sulfonové a fenolových pryskyřic, obsahující nejvýše 6 % hmotnostních esteru kyseliny diazooxonaftalen sulfonové, v 2-methoxy-1-methylethyl acetátu | 0 |
          ex37079030 | 10 | Toner ve formě prášku skládající se z kopolymeru styrenu a butylakrylátu a buď magnetitu nebo sazí, používaný jako vývojka při výrobě náplní do faxových přístrojů nebo počítačových tiskáren | 0 |
          ex37079090 | 30 | Antireflexní povlak ve formě vodného roztoku, obsahující nejméně 2 % hmotnostní derivátů perhalogenované kyseliny sulfonovénejméně 1 % hmotnostní vinylpolymeru | 0 |
          ex38249099 | 91 |
          38052000 | | Borovicový olej | 1,7 |
          ex38081090 | 10 | Indoxacarb (ISO) a jeho (R) isomer, vázaný na nosiči z oxidu křemičitého | 0 |
          ex38081090 | 20 | Přípravek obsahující nejméně 2 % hmotnostní, avšak nejvýše 4 % hmotnostní azadirachtinu (ISO), nebalený pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex38081090 | 30 | Přípravek obsahující endospory a proteinové krystaly získané z hybridního kmene GC 91 Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai a kurstaki | 0 |
          ex38082080 | 10 | Fungicid ve formě prášku obsahující nejméně 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 75 % hmotnostních hymexazolu (ISO), nebalený pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex38082080 | 20 | Přípravek na bázi diiodomethyl p-tolylsulfonu, nebalený pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex38082080 | 30 | Přípravek tvořený suspenzí pyrithionu zinečnatého (INN) ve vodě, obsahující nejméně 24 % hmotnostních, avšak nejvýše 26 % hmotnostních pyrithionu zinečnatého (INN) | 0 |
          ex38084020 | 10 | Přípravek obsahující: nejméně 58 % hmotnostních, avšak nejvýše 62 % hmotnostních 1-brom-3-chlor-5,5-dimethylhydantoinu,nejméně 26 % hmotnostních, avšak nejvýše 29 % hmotnostních 1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoinu,nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 12 % hmotnostních 1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylhydantoinu,pro výrobu dezinfekčních přípravků do plaveckých bazénů | 0 |
          ex38084090 | 10 | 1-Dodecylguanidinhydrochlorid, ve formě roztoku isopropanolu a vody, obsahující nejvýše 40 % hmotnostních 1-dodecylguanidinhydrochloridu | 0 |
          ex38099100 | 10 | Směs 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxafosforan-5-ylmethylmethylmethylphosfonátu a bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ5-dioxaphosforan-5-ylmethyl)methylfosfonátu | 0 |
          ex38099200 | 10 | Činidlo proti blednutí papíru, skládající se ze směsi trisilikátu hořčíku a monosodíkové soli 2,2′-methylenebis(4,6-di-terc-butylfenyl)fosfátu | 0 |
          ex38112100 | 10 | Soli kyseliny dinonylnaftalensulfonové, ve formě roztoku v minerálních olejích | 0 |
          ex38112100 | 20 | Přísady do mazacích olejů, na bázi komplexních organických sloučenin molybdenu, ve formě roztoku v minerálních olejích | 0 |
          ex38123080 | 20 | Směs obsahující převážně bis(2,2,6,6-tetramethyl-1-oktyloxy-4-piperidyl) sebakát | 0 |
          ex38123080 | 30 | Stabilizátory sloučenin obsahující nejméně 15 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních perchlorátu sodného a nejvýše 70 % hmotnostních 2-(2-methoxyethoxy)ethanolu | 0 |
          ex38140090 | 10 | Směs obsahující nejméně 25 % hmotnostních, avšak nejvýše 35 % hmotnostních dimethylsulfoxidu a nejméně 65 % hmotnostních, avšak nejvýše 75 % hmotnostních monoethanolaminu | 3 |
          ex38151200 | 10 | Katalyzátor, ve formě granulí nebo kroužků o průměru nejméně 3 mm, avšak nejvýše 10 mm, skládající se ze stříbra na nosiči, kterým je oxid stříbra nebo hliníku, a obsahující nejméně 8 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních stříbra | 0 |
          ex38151200 | 20 | Katalyzátor skládající se z palladia a rhenia na nosiči, kterým je aktivní uhlík, ve formě prášku, obsahující: nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,5 % hmotnostních palladia,nejméně 3 % hmotnostních, avšak nejvýše 5 % hmotnostních rheniaanejméně 0,1 molu %, avšak nejvýše 1 mol % alkalických kovů,pro výrobu tetrahydrofuranu | 0 |
          ex38151200 | 30 | Katalyzátor skládající se z platiny a palladia na nosiči, obsahující: nejvýše 1,5 % hmotnostních platiny,nejvýše 1,5 % hmotnostních palladiaanejvýše 0,1 % alkalických kovů,pro hydrogenaci bílých olejů | 0 |
          ex38151990 | 10 | Katalyzátor skládající se z oxidu chromového nebo oxidu chromitého na nosiči, kterým je oxid křemičitý, o objemu pórů nejméně 2 cm3/g, stanoveném metodou absorpce dusíku | 0 |
          ex38151990 | 15 | Katalyzátor, ve formě prášku, skládající se ze směsi oxidů kovů na nosiči, kterým je oxid křemičitý, obsahující nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních molybdenu, bismutu a železa vyjádřených společně, používaný při výrobě akrylonitrilu | 0 |
          ex38151990 | 20 | Katalyzátor skládající se z oxidů chromu a oxidu titaničitého na nosiči, kterým je oxid křemičitý, oxid hlinitý nebo fosfát hlinitý | 0 |
          ex38151990 | 30 | Katalyzátor skládající se z chloridu titaničitého na nosiči chloridu hořečnatého, používaný při výrobě polypropylenu | 0 |
          ex38151990 | 40 | Katalyzátor, ve formě kuliček o průměru nejméně 4,2 mm, avšak nejvýše 9 mm, skládající se ze směsi oxidů kovů zejména na bázi oxidů molybdenu, vanadia a mědi, na nosiči, kterým je oxid křemičitý a/nebo oxid hlinitý, používaný při výrobě kyseliny akrylové | 0 |
          ex38151990 | 45 | Katalyzátor, skládající se zejména z tetraoxidu dichromito-měďnatého a oxidu měďnatého, obsahující nejméně 38 % hmotnostních, avšak nejvýše 48 % hmotnostních mědi vyjádřené jako oxid měďnatý, na nosiči, který je oxid křemičitý, pro hydrogenaci acetofenonů | 0 |
          ex38151990 | 50 | Katalyzátor skládající se z organokovoých sloučenin titanu, hořčíku a hliníku na nosiči, kterým je oxid křemičitý, ve formě suspenze v tetrahydrofuranu | 0 |
          ex38151990 | 55 | Katalyzátor skládající se ze směsi oxidů kovů obsahující oxid chromový, na nosiči, kterým je oxid křemičitý | 0 |
          ex38151990 | 60 | Katalyzátor skládající se z oxidu chromitého, na nosiči, kterým je oxid křemičitý | 0 |
          ex38151990 | 65 | Katalyzátor skládající se z kyseliny fosforečné chemicky vázané na nosič z oxidu křemičitého | 0 |
          ex38151990 | 70 | Katalyzátor skládající se z organokovových sloučenin hliníku a zirkonia, vázaný na nosiči, kterým je oxid křemičitý | 0 |
          ex38151990 | 75 | Katalyzátor skládající se z organokovových sloučenin hliníku a chromu, vázaný na nosiči, kterým je oxid křemičitý | 0 |
          ex38151990 | 80 | Katalyzátor ve formě suspenze v minerálním oleji skládající se z organokovových sloučenin hořčíku a titanu, vázaný na nosiči, kterým je oxid křemičitý | 0 |
          ex38151990 | 85 | Katalyzátor ve formě prášku skládající se z organokovových sloučenin hliníku, hořčíku a titanu, vázaný na nosič, kterým je oxid křemičitý | 0 |
          ex38159090 | 15 | Katalyzátor skládající se ze směsi oxidů, obsahující nejméně 96 % hmotnostních oxidů molybdenu, vanadia, niklu a antimonu, též smíchaný s porcelánovými kuličkami, používaný při výrobě kyseliny akrylové | 0 |
          ex38159090 | 20 | Katalyzátor ve formě prášku skládající se ze směsi chloridu titanitého a chloridu hlinitého, obsahující: nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu,anejméně 55 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních chloru | 0 |
          ex38159090 | 25 | Katalyzátor skládající se ze směsi oxidů, obsahující nejméně 96 % hmotnostních oxidů molybdenu, bismutu, niklu, železa a křemíku, též smíchaný s porcelánovými kuličkami, používaný při výrobě akrylaldehydu | 0 |
          ex38159090 | 30 | Katalyzátor ve formě prášku, obsahující nejméně 82 % hmotnostních mědi a o měrném povrchu nejméně 0,5 m2/g, avšak nejvýše 8 m2/g | 0 |
          ex38159090 | 35 | Katalyzátor ve formě suspenze v oleji, skládající se z chloridu titanitého a chloridu hlinitého a obsahující (na bezolejové bázi): nejméně 15 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních titanu,anejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 72 % hmotnostních chloru | 0 |
          ex38159090 | 40 | Katalyzátor ve formě tyčinek o délce nejméně 5 mm, avšak nejvýše 8 mm, skládající se ze směsi oxidů, obsahující zejména oxidy železa, molybdenu a bismutu, též obsahující jako náplň oxid křemičitý, používaný při výrobě kyseliny akrylové | 0 |
          ex38159090 | 50 | Katalyzátor obsahující chlorid titanitý, ve formě suspenze hexanu nebo heptanu obsahující bez hexanu nebo heptanu nejméně 9 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % titanu | 0 |
          ex38159090 | 60 | Katalyzátor, ve formě kulatých tyčinek, skládající se z kyseliny hlinitokřemičité (zeolitu): s poměrem oxidu křemičitého: trioxidu hlinitého nejméně 500:1 molůaobsahující nejméně 0,2 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,8 % hmotnostních platiny | 0 |
          ex38159090 | 65 | Katalyzátor na bázi mordenitzeolitu, ve formě granulí, používaný při výrobě směsí methylaminů, obsahující nejméně 50 % dimethylaminu | 0 |
          ex38159090 | 70 | Katalyzátor skládající se ze směsi (2-hydroxypropyl)trimethylamoniumformiátu a dipropylen glykolů | 0 |
          ex38159090 | 75 | Katalyzátor skládající se ze směsi 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu, kyseliny 2-hydroxyethyliminodi(octové) a dibutyltin di(acetátu), obsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních 1,4-diazabicyklo[2.2.2]oktanu | 0 |
          ex38159090 | 80 | Katalyzátor skládající se zejména z kyseliny dinonylnaftalenedisulfonové ve formě roztoku v isobutanolu | 0 |
          ex38159090 | 81 | Katalyzátor obsahující nejméně 38 % hmotnostních, avšak nejvýše 48 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylamonia 2-ethylhexanoátu | 0 |
          ex38159090 | 82 | Katalyzátor obsahující nejméně 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních (2-hydroxy-1-methylethyl)trimethylamoniumformiátu a kyseliny formové | 0 |
          ex38159090 | 83 | Katalyzátor ve formě prášku, obsahující hydrát hydroxidu hlinito-hořečnatého, oxidy kovů vzácných zemin a oxid vanadičný | 0 |
          ex38159090 | 85 | Katalyzátor na bázi hlinitokřemičitanu (zeolitu), pro transalkylaci alkylaromatických uhlovodíků nebo oligomeriazci olefinů | 0 |
          ex38159090 | 86 | Katalyzátor ve formě tyčinek, obsahující hlinitokřemičitan (zeolit), obsahující nejméně 2 % hmotnostní, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidů kovů vzácných zemin, a méně než 1 % hmotnostní oxidu sodného | 0 |
          ex38231910 | 91 | Směs mastných kyselin obsahující: nejméně 2 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních kyseliny hexanové,nejméně 53 % hmotnostní, avšak nejvýše 60 % hmotnostních kyseliny oktanové,nejméně 34 % hmotnostní, avšak nejvýše 42 % hmotnostních kyseliny dekanové,anejvýše 2 % kyseliny dodekanové | 0 |
          ex38249015 | 10 | Kyselina hlinitokřemičitanu (syntetický zeolit typu Y) ve formě sodíku, obsahující nejvýše 11 % hmotnostních sodíku vyjádřeného jako oxid sodný, ve formě kulatých tyčinek | 0 |
          ex38249064 | 01 | Meziprodukty procesu výroby antibiotik získané fermentací Micromonospora purpure, též sušené | 0 |
          ex38249064 | 02 | Kyselina cholová a kyselina 3α,12α-dihydroxy-5β-cholan-24-ová (kyselina deoxycholová), surová | 0 |
          ex38249064 | 03 | Produkty získané N-ethylací sisomycinu (INN) | 0 |
          ex38249064 | 04 | Meziprodukty procesu výroby antibiotik získané fermentací Micromonospora inyoensis, též sušené | 0 |
          ex38249064 | 05 | Výrobní odpad obsahující nejméně 40 % hmotnostních 11β,17,20,21-tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on 21-acetátu | 0 |
          ex38249099 | 01 | Koloidní oxid antimoničný | 0 |
          ex38249099 | 02 | Směs nitromethanu a 1,2-epoxybutanu | 0 |
          ex38249099 | 03 | Zrna nebo granule, skládající se ze směsi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého, obsahující: nejméně 70 % hmotnostních, avšak nejvýše 78 % hmotnostních oxidu hlinitého,anejméně 19 % hmotnostní, avšak nejvýše 26 % hmotnostních oxidu zirkoničitého | 5,2 |
          ex38249099 | 04 | Surový chlornan lithný | 0 |
          ex38249099 | 05 | Polykřemičitan, upravený kyselinou fosforečnou, ve formě roztoku ve směsi ethanolu, isopropanolu a tetrahydrofuranu, obsahující nejméně 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních polykřemičitanu | 0 |
          ex38249099 | 06 | Přípravek ve formě: prášku, obsahující nejméně 75 % hmotnostních, bis[3,5-bis(1-fenylethyl)křemičitanu] zinku,nebovodné disperse, obsahující nejméně 22 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních bis[3,5-bis(1-fenylethyl)křemičitanu] zinku | 0 |
          ex38249099 | 07 | Film skládající se z oxidů barya nebo vápníku a titanu nebo zirkonia, smíchané se spojovacími materiály | 0 |
          ex38249099 | 08 | Přípravek skládající se zejména ze zásaditého sulfonátu asfaltu: o měrné hmotnosti nejméně 0,9, avšak nejvýše 1,5ao rozpustnosti ve vodě nejméně 70 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 09 | Antikorozní přípravky skládající se ze solí kyseliny dinonylnaftalenesulfonové: buď vázané na nosič z minerálního vosku, též chemicky upraveného,nebove formě roztoku v organickém rozpouštědle | 0 |
          ex38249099 | 10 | Kalcinovaný bauxit (žáruvzdorný) | 0 |
          ex38249099 | 11 | Magnetizovatelný oxid železnatý ve formě prášku, obsahující: nejméně 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 38 % hmotnostních dvojmocného železa v poměru ke kompletnímu železu,anejméně 1 % hmotnostních, avšak nejvýše 4 % hmotnostních kobaltu | 0 |
          ex38249099 | 13 | Směs obsahující: nejméně 7 % hmotnostních, avšak nejvýše 9 % hmotnostních 2-methyl-1,3-fenylendiisokyanátu,nejméně 31 % hmotnostních, avšak nejvýše 34 % hmotnostních 4-methyl-1,3-fenylen diisokyanátu,nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 13 % hmotnostních 2,4′-methylendifenyl diisokyanátu,nejméně 46 % hmotnostních, avšak nejvýše 49 % hmotnostních 4,4′-methylendifenyl diisokyanátu | 0 |
          ex38249099 | 14 | Směs 2-oxoperhydroazepin-1-idu bromidu hořečnatého a ε-kaprolaktamu | 0 |
          ex38249099 | 15 | Směs N-benzyloxykarbonyl-L-aspartátu disodného a chloridu sodného, ve formě roztoku ve vodě | 0 |
          ex38249099 | 16 | 9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracen-2,7-disulfonát disodný, obsahující nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních síranu sodného | 0 |
          ex38249099 | 17 | Eutektická slitina, celá z draslíku a sodíku, obsahující nejméně 77 % hmotnostních, avšak nejvýše 79 % hmotnostních draslíku | 0 |
          ex38249099 | 18 | Směs chloridu terefthaloylnatého a chloridu isofthaloylnatého | 0 |
          ex38249099 | 20 | Přípravek skládající se nejméně z 83 % hmotnostních 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindenu (dicyklopentadienu), syntetické pryže, též obsahující nejméně 7 % hmotnostních tricyklopentadienu, a: buď ze směsi hliníku-alkylu,nebo z organického komplexu wolframu,nebo z organického komplexu molybdenu | 0 |
          ex38249099 | 21 | Směs tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl] fosforečnanu a oligomerů kyseliny methylfosforité a kyseliny fosforečné s ethan-1,2-diolem | 0 |
          ex38249099 | 22 | Směs tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl] fosforečnanu a oligomerů 2-chlorethyl fosforečnanu s ethan-1,2-diolem | 0 |
          ex38249099 | 23 | Směs esterů sacharosy, získaných při esterifikaci sacharosy s průmyslovou kyselinou stearovou | 0 |
          ex38249099 | 24 | Přípravky skládající se převážně z fosfabicyklononanů a jejich P-alkyl derivátů, ve formě roztoku v 4-terc-butyltoluenu | 0 |
          ex38249099 | 25 | Destičky tantalátu lithia, nedopované | 0 |
          ex38249099 | 28 | Přípravky skládající se převážně z ethylenglykolu a N,N-dimethylformamidu nebo ethylenglykolu a γ-butyrolaktonu, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů | 0 |
          ex38249099 | 29 | Přípravek skládající se převážně z γ-butyrolaktonu a kvartérních amonných solí, pro výrobu elektrolytických kondenzátorů | 0 |
          ex38249099 | 30 | 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol, hydroxyethylovaný | 0 |
          ex38249099 | 31 | Železitan zinkoměďnatý, potažený křemičitou pryskyřicí, ve formě granulí o velikosti nejvýše 120 μm | 0 |
          ex38249099 | 32 | Oligomer styrenu | 0 |
          ex38249099 | 33 | Přípravek skládající se z α-(4-allyloxykarbonylbenzoyl)-ω-allyloxypoly[oxy(2-methylethylen)oxyterefthaloylu] a buď diallyl-2,2′-oxydiethyldikarbonátu, nebo diallylisoftalátu | 0 |
          ex38249099 | 35 | Kyselina nitrosylsírová o čistotě nejméně 70 % hmotnostních, avšak nejvýše 73 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 36 | Směsi silanolu a oxidu fosforečného, ve formě roztoku ve směsi ethanolu a ethylacelátu, obsahující nejméně 6 % hmotnostních, avšak nejvýše 10 % hmotnostních silanolu a nejméně 0,1 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,3 % hmotnostních oxidu fosforečného | 0 |
          ex38249099 | 37 | Slinuté pelety bauxitu, o průměru nejvýše 2 mm | 0 |
          ex38249099 | 39 | Směs obsahující nejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxyethylmethakrylátu a nejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních esteru glycerolu kyseliny borité | 0 |
          ex38249099 | 40 | Kyselina azelainová o čistotě nejméně 75 % hmotnostních, avšak nejvýše 85 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 42 | Smíšené oxidy kovů, ve formě prášku, obsahující: buď nejméně 5 % barya, neodymu nebo hořčíku a nejméně 15 % titanu,nebo nejméně 30 % olova a nejméně 5 % niobu,používané při výrobě dielektrických fólií nebo používané jako dielektrické materiály při výrobě mnohovrstevných keramických kondenzátorů | 0 |
          ex38249099 | 43 | Kyselina 7-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonová a její soli, o čistotě nejméně 65 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 44 | Směs obsahující: nejméně 60 % 2-[N-(2-kyanoethyl)anilin]ethyl acetátuanejméně 20 % kyseliny octové | 0 |
          ex38249099 | 45 | Přípravky skládající se převážně z ethylenglykolu a: buď diethylenglykolu, kyseliny dodekandiové a amonné vody,nebo oxidu křemičitého,nebo hydrogenazelátu amonného,nebo hydrogenazelátu amonného a oxidu křemičitého,nebo kyseliny dodekandiové, amonné vody a oxidu křemičitéhopro výrobu elektrolytických kondenzátorů | 0 |
          ex38249099 | 46 | Tvrdidlo na bázi anhydridu kyseliny karboxylové pro epoxidovou pryskyřici, v kapalné formě, o měrné hmotnosti při 25 °C nejméně 1,15 g/cm3, avšak nejvýše 1,18 g/cm3 | 0 |
          ex38249099 | 49 | Smíšené oxidy kovů, ve formě prášku, obsahující: nejméně 70 % hmotnostních, avšak nejvýše 75 % hmotnostních oxidu železnatého,nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 20 % hmotnostních oxidu zinečnatého,nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních oxidu hořečnatého,nejméně 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 5 % hmotnostních oxidu manganatého,anejméně 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 3 % hmotnostní oxidu měďnatého | 0 |
          ex38249099 | 50 | Zeolity tvořené oxidy barya, hliníku a křemíku, obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu barnatého, ve formě kuliček, z nichž nejméně 80 % hmotnostních má průměr nejméně 0,3 mm, avšak nejvýše 1,2 mm | 0 |
          ex38249099 | 53 | 4-Hydroxynaftalen-1-sulfonát sodný, o čistotě nejméně 70 % hmotnostních, avšak nejvýše 80 % hmotnostních | 0 |
          ex38249099 | 54 | 2-Hydroxybenzonitril, ve formě roztoku v N,N-dimethylformamidu, obsahující nejméně 45 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních 2-hydroxybenzonitrilu | 0 |
          ex38249099 | 55 | Směs obsahující nejméně 75 % hmotnostních pentaerythritoltriallyletheru | 0 |
          ex38249099 | 57 | Směs oxidů trialkylfosfinu | 0 |
          ex38249099 | 58 | Oxid platnatý vázaný na porézní nosič z oxidu hlinitého, obsahující nejméně 0,1 % hmotnostní, avšak nejvýše 1 % hmotnostní platiny a nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 5 % hmotnostních chloridu ethylhlinitého | 0 |
          ex38249099 | 60 | α-Fenoxykarbonyl-ω-fenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl] | 0 |
          ex38249099 | 61 | Směs oxidů kovu, ve formě prášku, obsahující: nejméně 20 % hmotnostních barya,nejméně 10 % hmotnostních titanu,anejméně 4 % hmotnostní olova nebo nejméně 3 % hmotnostní niobu nebo nejméně 0,7 % hmotnostních zirkonia,používaná jako dielektrický materiál při výrobě vícevrstevných keramických kondenzátorů | 0 |
          ex38249099 | 63 | Triethylboran, ve formě roztoku tetrahydrofuranu | 0 |
          ex38249099 | 64 | Křemičitan hlinitosodný, ve formě kuliček o průměru: buď nejméně 1,6 mm, avšak nejvýše 3,4 mm,nebo nejméně 4 mm, avšak nejvýše 6 mm | 0 |
          ex38249099 | 65 | Směs tris(alkoxykarbonylamino)-1,3,5-triazinů, v nichž jsou alkoxy-skupinami methoxy a butoxy skupiny | 0 |
          ex38249099 | 66 | Směs primárních terc-alkylaminů | 0 |
          ex38249099 | 67 | Přípravek tvořený oxidem indio-cínatým, dispergovaný v organických rozpouštědlech | 0 |
          ex38249099 | 72 | Roztok obsahující nejméně 80 % 2,4,6-trimethylbenzaldehydu v acetonu | 0 |
          ex38249099 | 73 | Částice oxidu křemičitého, na které jsou kovalentně vázány organické sloučeniny, používané při výrobě kolon pro vysoceúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) a kartuší pro přípravu vzorků | 0 |
          ex38249099 | 75 | Směs 2,2-bis[2-(perfluoralkyl)ethylthiomethyl]propan-1,3-diolů | 0 |
          ex38249099 | 77 | Diethylmethoxyboran, ve formě roztoku tetrahydrofuranu | 0 |
          ex38249099 | 81 | Zirkon stabilizovaný oxidem vápenatým ve formě hrudek, z nichž nejméně 94 % hmotnostních se zachytí na šestnáctimilimetrových sítech, obsahující: nejméně 92 % hmotnostních oxidu zirkoničitéhoanejméně 2 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních oxidu vápenatého | 0 |
          ex38249099 | 82 | α-(2,4,6-Tribromfenyl)-ω-(2,4,6-tribromfenoxy)poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-fenylen)isopropyliden(3,5-dibrom-1,4-fenylen)oxykarbonyl] | 0 |
          ex39074000 | 20 |
          ex38249099 | 83 | Směs obsahující: nenasycené, dimerizované mastné kyseliny, hydrogenované a polymerizované s ethylendiaminem a oktadekan-1-olem,bílý olej,2-methylpentan-2,4-diolaglyceridy kyseliny dekanové a kyseliny oktanové | 0 |
          ex38249099 | 84 | Reakční produkt, obsahující: nejméně 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 40 % hmotnostních oxidu molybdenatého,nejméně 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 50 % hmotnostních oxidu nikelnatého,nejméně 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 70 % hmotnostních oxidu wolframnatého | 0 |
          ex38249099 | 85 | Částice křemičitanu hořečnato-sodného, na které jsou iontově vázány chirální komplexy tris(1,10-fenanthrolin)ruthenia, používané při výrobě kolon pro vysoceúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) | 0 |
          ex38249099 | 86 | Antireflexní povlak, obsahující: nejméně 30 % hmotnostní, avšak nejvýše 40 % hmotnostních,cyklohexanonu;nejméně 30 % hmotnostních, avšak nejvýše 40 % hmotnostních 1-methyl-2-pyrrolidinu,nejméně 20 % hmotnostních, avšak nejvýše 30 % hmotnostních tetrahydrofurfuryl alkoholu | 0 |
          ex38249099 | 88 | Oligomerický reakční produkt, obsahující bis(4-hydroxyfenyl) sulfon a 1,1′-oxybis(2-chlorethan) | 0 |
          ex38249099 | 89 | Oligomer tetrafluorethylenu s koncovkami skupiny tetrafluoridoethylů | 0 |
          ex38256500 | 10 | Použitý katalyzátor, ve formě tyčinek o průměru nejméně 1 mm, avšak nejvýše 3 mm, obsahující směs sulfidů wolframu a niklu na nosiči ze zeolitu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních wolframu a nejvýše 10 % hmotnostních niklu, pro regeneraci jako katalyzátor pro krakování uhlovodíků | 0 |
          ex39011010 | 10 | Lineární polyethylen, o měrné hmotnosti nejméně 0,928, avšak nejvýše 0,935 a s tavným indexem nejvýše 0,6 g/min, pro výrobu pojivových vláken (shrinkmelt binder fibres) | 0 |
          ex39011090 | 10 | Polyethylen pro výrobu fotoresistentní fólie do polovodičů nebo plošných obvodů | 0 |
          ex39011090 | 20 | Polyethylen ve formě granulí, o měrné hmotnosti 0,825(± 0,0015), s tavným indexem 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), pro výrobu vyfukovaných fólií s Haze hodnotou nejvýše 6 % a s prodloužením při přetržení (MD/TD) 210/340 | 0 |
          ex39012090 | 10 | Polyethylen v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39, o měrné hmotnosti nejméně 0,945, avšak nejvýše 0,985, pro výrobu fólií pro pásky do psacích strojů nebo podobné pásky | 0 |
          ex39012090 | 20 | Polyethylen obsahující nejméně 35 % hmotnostních, avšak nejvýše 45 % hmotnostních slídy | 0 |
          ex39019090 | 81 | Kopolymer ethylenu a propylenu, upravený maleinanhydridem, obsahující nejméně 55 % hmotnostních, avšak nejvýše 3 % hmotnostní maleinanhydridu | 0 |
          ex39019090 | 82 | Polyethylen, upravený maleinanhydridem, obsahující nejvýše 4 % hmotnostní maleinanhydridu, používaný při výrobě palivových nádrží do motorových vozidel | 0 |
          ex39019090 | 91 | Ionomerovaná pryskyřice tvořená solí kopolymeru ethylenu s kyselinou methakrylovou | 4 |
          ex39019090 | 93 | Kopolymer ethylenu, vinylacetátu a oxidu uhelnatého, používaný jako plastifikátor při výrobě střešní krytiny | 0 |
          ex39019090 | 94 | Směsi blokového kopolymeru A-B polystyrenu a kopolymeru ethylen-butylenu a blokového kopolymeru A-B-A polystyrenu, kopolymeru ethylen-butylenu a polystyrenu, obsahující nejvýše 35 % styrenu | 0 |
          ex39019090 | 95 | Kopolymer ethylenu a butylenu, s konečnými hydroxylovými nebo akrylátovými skupinami, obsahující nejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních butylenu | 0 |
          ex39029090 | 95 |
          ex39019090 | 96 | Lineární blokový kopolymer A-B polyisoprenu, též epoxidovaný, buď kopolymeru ethylen-butylenu nebo kopolymeru styren-ethylen-butylenu, s konečnými hydroxylovými skupinami | 0 |
          ex39029090 | 96 |
          ex39039090 | 50 |
          ex39019090 | 97 | Chlorovaný polyethylen, v prášku | 0 |
          ex39021000 | 10 | Polypropylen neobsahující žádný plastifikátor a obsahující nejvýše: 7 mg/kg hliníku,2 mg/kg železa,1 mg/kg hořčíku,8 mg/kg chloridu | 0 |
          ex39021000 | 20 | Polypropylen neobsahující žádný plastifikátor, s bodem tání nejméně 150 °C (stanoveno metodou ASTM D 3417),se skupenským teplem tání nejméně 15 J/g, avšak nejvýše 70 J/g,s prodloužením při přetržení nejméně 1000 % (stanoveno metodou ASTM D 638),s modulem pružnosti v tahu nejméně 69 MPa, avšak nejvýše 379 MPa (stanoveno metodou ASTM D 638) | 0 |
          ex39021000 | 30 | Polypropylen obsahující nejvýše 1 mg/kg hliníku, 0,05 mg/kg železa, 1 mg/kg hořčíku a 1 mg/kg chloridu, používaný při výrobě obalů pro kontaktní čočky na jedno použití | 0 |
          ex39022000 | 10 | Polyisobutylen, o průměrné molekulární hmotnosti (Mn) nejméně 700, avšak nejvýše 800 | 0 |
          ex39023000 | 91 | Blokový kopolymer A-B polystyrenu a kopolymer ethylen-propylenu, obsahující nejvýše 40 % hmotnostních styrenu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39039090 | 20 |
          ex39023000 | 94 | Chlorovaný polypropylen, chemicky upravený maleinanhydridem, obsahující nejméně 23 % hmotnostních, avšak nejvýše 26 % hmotnostních chloridu a nejvýše 5 % epoxidované pryskyřice | 0 |
          ex39029090 | 92 | Polymery 4-methylpent-1-enu | 0 |
          ex39029090 | 97 | Hydrogenovaný polyisobuten, v kapalné formě | 0 |
          ex39031900 | 20 | Polystyren s molekulární hmotností (Mn) nejvýše 5000 | 0 |
          ex39039090 | 10 | Kopolymer, pouze styrenu s maleinanhydridem nebo pouze styrenu s maleinanhydridem a akrylovým monomerem, též obsahující blokový kopolymer styren-butadienu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39, pro výrobu plachet pro potah na střechy kabiny automobilu | 0 |
          ex39039090 | 15 | Kopolymer, pouze styrenu s maleinanhydridem nebo pouze styrenu s maleinanhydridem a akrylovým monomerem, rovněž částečně esterifikovaný, o průměrné molekulární hmotnosti (Mn) nejvýše 3000, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. a) a b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39039090 | 20 | Kopolymer styrenu s 2-ethylhexylakrylátem nebo s n-butyl akrylátem, obsahující: nejméně 10 mol %, avšak nejvýše 16 mol % akrylátu,nejvýše 0,2 mg/kg sodíku,anejvýše 0,1 mg/kg vápníku | 0 |
          ex39039090 | 35 | Kopolymer α-methylstyrenu a styrenu s bodem měknutí vyšším než 113 °C | 0 |
          ex39119099 | 30 |
          ex39039090 | 40 | Kopolymer styrenu s α-methylstyrenem a kyselinou akrylovou, s molekulární hmotností (Mn) nejméně 500, avšak nejvýše 6000 | 0 |
          ex39069090 | 40 |
          ex39119099 | 50 |
          ex39039090 | 55 | Kopolymer styrenu, methylmethakrylátu, butylakrylátu a buď kyseliny akrylové, nebo hydroxyethylmethakrylátu, s molekulární hmotností (Mn) nejméně 500, avšak nejvýše 6000 | 0 |
          ex39069090 | 45 |
          ex39039090 | 65 | Kopolymer styrenu, butylakrylátu, butylmethakrylátu, methylmethakrylátu a kyseliny akrylové, ve formě prášku, obsahující (81 ± 1) % hmotnostních styrenu, (6 ± 1) % hmotnostních butylakrylátu, (5 ± 1) % hmotnostních butylmethakrylátu, (7 ± 1) % hmotnostních methylmethakrylátu a (1 ± 0,5) % hmotnostních kyseliny akrylové | 0 |
          ex39039090 | 70 | Polystyrensulfonát amonný, ve formě vodného roztoku | 0 |
          ex39039090 | 75 | Kopolymer styrenu a vinylpyrrolidonu, obsahující nejvýše 1 % hmotnostní dodecylsíranu sodného, ve formě vodné emulze, pro výrobu zboží podpoložky 33052000 nebo barev na vlasy podpoložky 33059090 | 0 |
          ex39042200 | 91 | Poly(vinylchlorid), barvený ve hmotě, ve formě vloček, zrn, oblázků nebo pravoúhlých odřezků, používaný jako ozdobné prvky na podlahových krytinách a obkladech stěn | 0 |
          ex39269099 | 80 |
          ex39043000 | 10 | Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a kyselinou maleinovou, obsahující: nejméně 81,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 84,5 % hmotnostních vinylchloridu,nejméně 13,8 % hmotnostních, avšak nejvýše 16,2 % hmotnostních vinylacetátuanejméně 0,8 % hmotnostních, avšak nejvýše 1,2 % hmotnostních kyseliny maleinové,pro výrobu zboží čísla 3215 nebo používaný při výrobě potahů nádob a uzávěrů používaných pro uchovávání potravin a nápojů | 0 |
          ex39043000 | 20 | Kopolymer vinylchloridu, vinylacetátu a kyseliny maleinové, používaný při výrobě polyvinylchloridových-kovových těsnicích přípravků reagujících na teplo | 0 |
          ex39044000 | 91 | Kopolymer vinylchloridu s vinylacetátem a vinylalkoholem a obsahující: nejméně 87 % hmotnostních, avšak nejvýše 92 % hmotnostních vinylchloridu,nejméně 2 % hmotnostních, avšak nejvýše 9 % hmotnostních vinylacetátuanejméně 1 % hmotnostní, avšak nejvýše 8 % hmotnostních vinylalkoholu,v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. a) a b) ke kapitole 39, pro výrobu zboží čísla 3215 nebo 8523 nebo používaný při výrobě potahů nádob a uzávěrů používaných pro uchovávání potravin a nápojů | 0 |
          ex39044000 | 92 | Kopolymer vinylchloridu, vinylacetátu, hydroxypropylakrylátu a kyseliny maleinové, obsahující nejméně 80 % hmotnostních, avšak nejvýše 83 % hmotnostních vinylchloridu, nejméně 1,6 % hmotnostních, avšak nejvýše 2 % hmotnostních hydroxy-skupin a nejméně 0,25 % hmotnostních, avšak nejvýše 0,38 % hmotnostních karboxylových skupin | 0 |
          ex39044000 | 93 | Kopolymer vinylchloridu a methylakrylátu, obsahující (80 ± 1) % hmotnostních vinylchloridu a (20 ± 1) % methylakrylátu, ve formě vodné emulze | 0 |
          ex39045090 | 91 | Kopolymer vinylidenchloridu s vinylchloridem, obsahující nejméně 79,5 % hmotnostních vinylidenchloridu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. a) a b) ke kapitole 39, pro výrobu vláken, monofilových vláken nebo pruhů | 0 |
          ex39046100 | 10 | Směs polytetrafluorethylenu a slídy, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39046100 | 20 | Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluorheptafluorpropoxyethylenu, obsahující nejméně 3,2 % hmotnostních, avšak nejvýše 4,6 % hmotnostních trifluorheptafluorpropoxyethylenu a nejvýše 1 mg/kg extrahovatelných iontů fluoridů | 0 |
          ex39046990 | 92 | Kopolymer tetrafluorethylenu a trifluortrifluormethoxyethylenu | 0 |
          ex39046990 | 93 | Kopolymer ethylenu s chlorotrifluorethylenem, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39046990 | 94 | Kopolymer ethylenu a tetrafluorethylenu | 0 |
          ex39046990 | 96 | Polychlortrifluorethylen, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. a) a b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39052900 | 91 | Kopolymer vinylacetátu, dibutylmaleátu a kyseliny akrylové, ve formě roztoku v isopropylacetátu a toluenu | 0 |
          ex39059100 | 91 | Kopolymer N-vinylkaprolaktamu, N-vinyl-2-pyrrolidonu a dimethylaminoethylmethakrylátu | 0 |
          ex39059990 | 93 | Polyvinylacetátftalát | 0 |
          ex39059990 | 94 | Polymer vinylpyrrolidonu a dimethylaminoethylmethakrylátu, obsahující nejméně 97 % hmotnostních, avšak nejvýše 99 % hmotnostních vinylpyrrolidonu, ve formě roztoku ve vodě | 0 |
          ex39059990 | 95 | Hexadecylovaný nebo eikosylovaný polyvinylpyrrolidon | 0 |
          ex39059990 | 96 | Polymer vinylformalu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39, s molekulární hmotností (Mw) nejméně 25000, avšak nejvýše 150000 a: obsahující nejméně 9,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 13 % hmotnostních acetylových skupin vyjádřených jako vinilacetát,aobsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 6,5 % hmotnostních hydroxy-skupin vyjádřených jako vinylalkohol | 0 |
          ex39059990 | 97 | Povidon (INN)-jód | 0 |
          ex39059990 | 98 | Polyvinylpyrrolidon, částečně nahrazený triakontylovými skupinami, obsahující nejméně 78 % hmotnostních, avšak nejvýše 82 % hmotnostních triakontylových skupin | 0 |
          ex39061000 | 10 | Polymethylmethakrylát, ve formě roztažitelných kuliček, obsahující 2-methylpentan jako nadouvadlo | 0 |
          39069060 | | Kopolymer methylakrylátu s ethylenem a monomerem, který jako substituent obsahuje karboxylovou skupinu nenacházející se na konci řetězce, obsahující nejméně 50 % hmotnostních methylakrylátu, též smíchaný s oxidem křemičitým | 0 |
          ex39069090 | 10 | Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, pro výrobu léků čísel 3003 nebo 3004 | 0 |
          ex39069090 | 20 | Polymerizační produkt kyseliny akrylové s malým množstvím polynenasyceného monomeru, používaný jako stabilizátor v emulzích nebo disperzích s pH vyšším než 13 | 0 |
          ex39069090 | 30 | Kopolymer styrenu s hydroxyethylmethakrylátem a 2-ethylhexylakrylátem, s molekulární hmotností (Mn) nejméně 500, avšak nejvýše 6000 | 0 |
          ex39069090 | 50 | Polymery esterů kyseliny akrylové s jedním nebo několika z následujících monomerů v řetězci: chlormethylvinylether,chlorethylvinylether,chlormethylstyren,vinylchloracetát,kyselina methakrylová,obsahující nejvýše 5 % hmotnostních každé monomerové jednotky v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39069090 | 60 | Kopolymer butylakrylátu a vinylchloridu, obsahující (58 ± 1) % butylakrylátu a (42 ± 1) % vinylchloridu, ve formě vodné emulze | 0 |
          ex39069090 | 70 | Kopolymer ethylendimethakrylátu buď s methylmethakrylátem, nebo dodecylmethakrylátem | 0 |
          ex39069090 | 75 | Kopolymer N-[4,5-dihydro-5-oxo-1-(2,4,6-trichlorfenyl)(1′,4-bi-1 H-pyrazol)-3-yl]methalkrylamidu, butylakryátu a styrenu, ve formě prášku | 0 |
          ex39069090 | 80 | Polydimethylsiloxan-graft-(polyakryláty; polymethakryláty) | 0 |
          ex39072011 | 10 | Polyethylenoxid, s průměrnou molekulární hmotností (Mn) nejméně 100000 | 0 |
          ex39072029 | 10 | Polymer dextrosy, sorbitolu a kyseliny citronové nebo fosforečné, obsahující nejméně 90 % hmotnostních monomerových jednotek dextrosy | 0 |
          ex39072029 | 20 | Poly[oxy-1,4-fenylenisopropyliden-1,4-fenylenoxy-(2-hydroxytrimethylen)], s průměrnou molekulární hmotností (Mw) nejméně 26000, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39072099 | 10 | Bis{2-[ω-hydroxy-poly(ethylenoxy)]ethyl}hydroxymethylfosfonát | 0 |
          ex39072099 | 15 | Polyoxypropylen s koncovými alkoxysilylovými skupinami | 0 |
          ex39072099 | 25 | α-4-Hydroxybutyl-ω-hydroxypoly(oxytetramethylen), obsahující nejvýše 1 mg/kg halogenu a nejvýše 1 mg/kg kovu a s barvou nepřesahující 20 jednotek na Hazenově stupnici | 0 |
          ex39072099 | 30 | Homopolymer 1-chlor-2,3-epoxypropanu (epichlorhydrin) | 0 |
          ex39072099 | 35 | Polyethylenglykol chemicky modifikovaný isokyanátovou skupinou obsahující karbodiimidovou skupinu, ve formě roztoku v 2-methoxy-1-methylethylacetátu | 0 |
          ex39072099 | 40 | Polydimethylsiloxan roubovaný s poly(ethylenoxidem) s koncovými skupinami C20 a C22 esterů mastných kyselin | 0 |
          ex39073000 | 20 | Epoxidová pryskyřice ve formě prášku, obsahující nejméně 44 % hmotnostních, avšak nejvýše 55 % hmotnostních křemene a nejméně 0,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 1 % hmotnostní oxidu antimonitého, pro potahování fóliových kondenzátorů | 0 |
          ex39073000 | 30 | Epoxidová pryskyřice, bez rozpouštědla, obsahující minerální výplně (oxid křemičitý), bez skleněného vlákna, o měrné hmotnosti při 25 °C nejméně 1,55 g/cm3, avšak nejvýše 1,60 g/cm3 | 0 |
          ex39073000 | 40 | Epoxidová pryskyřice, obsahující nejméně 70 % hmotnostních oxidu křemičitého, pro zapouzdření zboží čísel 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 nebo 8548 | 0 |
          ex39169015 | 10 |
          ex39269099 | 70 |
          ex39074000 | 10 | Kopolymer hexan-1,6-diolu, cyklohexan-1,4-dimethanolu a ethylenuhličitanu | 0 |
          ex39076080 | 10 | Kopolymer kyseliny tereftalové a kyseliny isoftalové s ethylenglykolem, butan-1,4-diolem a hexan-1,6-diolem | 0 |
          ex39076080 | 20 | Kopolymer vázající kyslík (stanoveno metodami ASTM D 1434 a 3985), získaný z kyselin benzendikarboxylových, ethylenglykolu a polybutadienu nahrazeného hydroxy-skupinami | 0 |
          ex39079190 | 10 | Prepolymer diallylftalátu, ve formě prášku | 0 |
          ex39079919 | 10 | Polyoxy-1,4-fenylenkarbonyl, ve formě prášku | 0 |
          ex39079999 | 10 |
          ex39079919 | 20 | Kapalný krystalový kopolyester s bodem tání nejméně 270 °C, též s náplněmi | 0 |
          ex39079919 | 30 | Kyselina polymléčná | 0 |
          ex39089000 | 10 | Polyiminomethylen-1,3-fenylenmethyleniminoadipoil, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39089000 | 20 | Kopolymer tvořený hexamethylendiaminem, kyselinou isofthalovou a kyselinou terefthalovou, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. b) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39094000 | 10 | Polykondenzační produkt fenolu s formaldehydem, ve formě dutých kuliček o průměru nejvýše 150 μm | 0 |
          ex39100000 | 10 | 3-[(2-aminoethyl)amino]propyl(methyl)cyklosiloxan | 0 |
          ex39100000 | 20 | Blokový kopolymer polymethyl-3,3,3-trifluorpropylsiloxanu a poly[methylvinylsiloxanu] | 0 |
          ex39119019 | 10 | Poly(oxy-1,4-fenylensulfonyl-1,4-fenylenoxy-4,4′-bifenylen) | 0 |
          ex39119099 | 20 | Kopolymer dibutylmaleátu a N-vinyl-2-pyrrolidonu, v jedné z forem uvedených v poznámce 6 písm. a) ke kapitole 39 | 0 |
          ex39119099 | 25 | Kopolymer vinyltoluenu a α-methylstyrenu | 0 |
          ex39119099 | 40 | Směs vápenné a sodíkové soli kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru, s obsahem vápníku nejméně 9 % hmotnostních, avšak nejvýše 16 % hmotnostních | 0 |
          ex39119099 | 45 | Kopolymer kyseliny maleinové a methylvinyletheru | 0 |
          ex39119099 | 55 | Roztok obsahující: (36 ± 0,5) % hmotnostních polyamidu s vedlejšími esterovými skupinami,(2 ± 0,5) % hmotnostních esteru kyseliny akrylové,(48 ± 0,5) % hmotnostních 1-methyl-2-pyrrolidonu,(12 ± 0,5) % hmotnostních etheru kyseliny bis(2-methoxyethylové),nejvýše 500 μg/kg draslíkuanejvýše 500 μg/kg železa,používaný při výrobě zboží čísla 8542 | 0 |
          ex39119099 | 60 | Prepolymer uhlovodíku, získaný reakcí cyklopentadienu a 1,3-pentadienu | 0 |
          ex39119099 | 65 | Vápenato-zinková sůl kopolymeru kyseliny maleinové a methylvinyletheru | 0 |
          ex39121100 | 10 | Neplastifikovaný triacetát celulózy, ve formě vloček, pro výrobu vláken triacetátu celulózy | 0 |
          ex39123910 | 10 | Ethylcelulóza, neplastifikovaná | 0 |
          ex39123910 | 20 | Ethylcelulóza, ve formě vodné disperse obsahující hexadekan-1-ol a dodecylsíran sodný, obsahující (27 ± 3) % hmotnostních ethylcelulózy | 0 |
          ex39123980 | 10 | Celulóza, hydroxyethylovaná a ethylovaná, nerozpustná ve vodě | 0 |
          ex39123980 | 20 | Celulóza, hydroxyethylovaná a alkylovaná o délce alkylových řetězců nejméně tři uhlíkové atomy | 0 |
          ex39129010 | 10 | Acetátpropionát celulózy, neplastifikovaný, ve formě prášku: obsahující nejméně 25 % hmotnostních propionylu (stanoveno metodou ASTM D 817-72)ao viskozitě nejvýše 120 poise (stanoveno metodou ASTM D 817-72),pro výrobu tiskařských inkoustů, nátěrů, laků a jiných potahů a reprografických nátěrů | 0 |
          ex39139000 | 95 | Kyselina chondroitinsírová, sodná sůl | 0 |
          ex39139000 | 40 | Pyrrolidonkarboxylát chitosonia | 0 |
          ex39159090 | 10 | Odpad, ořezky a odřezky fotografických, kinematografických a radiografických filmů | 0 |
          ex39173210 | 10 | Pružná trubka ze silikonové pěny, s průchodnými kanály, s tvrdostí A podle Shorea nejméně 7, avšak nejvýše 48 a o hustotě nejméně 0,28 g/cm3, avšak nejvýše 0,92 g/cm3 | 0 |
          ex39173231 | 91 | Soustava teplem se smršťujících hadic z polyethylenu s poly(vinylacetátem), uspořádaných souběžně s pravidelnými rozestupy a navzájem spojených na jednom nebo obou koncích perforovanými plastovými pásky, v rolích | 0 |
          ex39173299 | 10 |
          ex39269099 | 45 |
          ex39173239 | 20 | Trubka z blokového kopolymeru z polytetrafluorethylenu a polyperfluoralkoxytrifluorethylenu, o délce nejvýše 600 mm, o průměru nejvýše 85 mm a tloušťkou stěn nejméně 30 μm, avšak nejvýše 110 μm | 0 |
          ex39191031 | 10 | Reflexní vrstvený list, tvořený filmem z polykarbonátu, na jedné straně opatřený pravidelným vyraženým vzorem, na obou stranách pokrytý jednou nebo několika vrstvami z plastu a na jedné straně s lepicí vrstvou a odstranitelnou ochrannou fólií | 0 |
          ex39191038 | 30 |
          ex39199031 | 50 |
          ex39191038 | 10 | Samolepicí páska z pokoveného polyurethanu obsahující skleněné kuličky, používaná při výrobě námořních záchranných zařízení | 0 |
          ex39191038 | 20 | Reflexní fólie, tvořená vrstvou z polyurethanu s bezpečnostními značkami a zapuštěnými skleněnými kuličkami na jedné straně a lepicí vrstvou na druhé straně, na jedné straně nebo na obou stranách pokrytá odstranitelnou ochrannou fólií | 0 |
          ex39199038 | 10 |
          ex39209928 | 20 |
          ex39191061 | 91 | Reflexní fólie, tvořená vrstvou z polyvinylchloridu, vrstvy z alkydpolyesteru, s bezpečnostními značkami a zapuštěnými skleněnými kuličkami na jedné straně a lepicí vrstvou na druhé straně, na jedné straně nebo na obou stranách pokrytá odstranitelnou ochrannou fólií | 0 |
          ex39199061 | 94 |
          ex39191069 | 91 | Černá akrylová pěnová páska na jedné straně pokrytá tepelně aktivovaným lepidlem nebo akrylovým na tlak citlivým lepidlem a na druhé straně akrylovým na tlak citlivým lepidlem a odstranitelnou ochrannou fólií s pevností adheze při úhlu nejméně 90o vyšším než 25 N/cm (podle metody ASTM D 3330) | 0 |
          ex39199069 | 96 |
          ex39199010 | 10 | Tvarovaný plastový list, s lepicí vrstvou obsahující polyisobutylen a pektin, pro výrobu sáčků pro kolostomii | 0 |
          ex39199010 | 20 | Fólie z poly(ethylentereftalátu), na jedné straně pokrytá antistatickou vrstvou a tvrdým povlakem a na druhé straně lepicí vrstvou a odstranitelnou ochrannou fólií, ve formě listů o rozměrech nejvýše 500 x 800 mm | 0 |
          ex39199031 | 40 | Reflexní polyesterové fólie s vyraženým pyramidovým vzorem, pro výrobu bezpečnostních nálepek a znaků, ochranných oděvů a jejich příslušenství, nebo pro výrobu školních aktovek, tašek či podobných nádob | 0 |
          ex39206219 | 20 |
          ex39206290 | 20 |
          ex39206300 | 30 |
          ex39206900 | 30 |
          ex39199031 | 60 | Fólie skládající se z jedné až tří laminovaných vrstev poly(ethylentereftalátu) a kopolymeru kyseliny tereftalové, kyseliny sebakové a ethylenglykolu, potažená na jedné straně akrylovým oděruvzdorným povlakem a na druhé straně akrylovým na tlak citlivým lepidlem, ve vodě rozpustným methylcelulózovým povlakem a poly(ethylentereftalátovou) ochranou vrstvou | 0 |
          ex39199061 | 92 | Polyvinylchloridová fólie, o tloušťce nejvýše 1 mm, potažená lepidlem, do kterého jsou zapuštěny skleněné kuličky o průměru nejvýše 100 μm | 0 |
          ex39199069 | 92 |
          ex39199061 | 93 | Lepicí fólie tvořená základní vrstvou z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu (EVA) o tloušťce nejméně 120 μm a lepicí částí akrylového typu o tloušťce nejméně 10 μm, na ochranu povrchu křemíkových kotoučů | 0 |
          ex39199069 | 93 |
          ex39201089 | 25 |
          ex39199069 | 95 | Biaxiálně orientovaný film z poly(methylmethakrylátu), o tloušťce nejméně 50 μm, avšak nejvýše 90 μm, na jedné straně též pokrytý lepicí vrstvou a odstranitelnou ochrannou fólií | 0 |
          ex39205100 | 30 |
          ex39201026 | 20 | Film z polyethylenu, o tloušťce nejméně 20 μm, avšak nejvýše 45 μm, obsahující uhličitan vápenatý ve hmotě, pro výrobu dětských plen nebo hygienických ubrousků či tamponů nebo chirurgických plášťů na jedno použití | 0 |
          ex39201026 | 30 | Film o tloušťce nejvýše 0,20 mm, ze směsi polyethylenu a kopolymeru ethylenu s 1-oktenem, s vyraženým kosodélníkovým vzorem, k oboustrannému pokrytí vrstvou nevulkanizovaného kaučuku | 0 |
          ex39201089 | 20 |
          ex39201040 | 91 | Syntetická papírová drť, ve formě vlhkých desek vyrobených z nesouvislých jemně rozvětvených polyethylenových vláken, též smíšených s celulózovými vlákny v množství nejvýše 15 % hmotnostních, obsahující jako vlhčící činidlo polyvinylalkohol rozpuštěný ve vodě | 0 |
          ex39201040 | 92 | Vrstvený list nebo pásek tvořený filmem složeným ze směsi kopolymeru ethylenu a vinylacetátu a modifikovaného ethylen-propylen-elastomeru (EPM) nebo modifikovanéhoo ethylenepropylendienelastomeru (EPDM), oboustranně potažený nebo pokrytý filmem z kopolymeru ethylenu a vinylacetátu | 0 |
          ex39201089 | 35 | Reflexní film, tvořený vrstvou polyethylenu, vrstvou polyurethanu, s bezpečnostními značkami a zapuštěnými skleněnými kuličkami na jedné straně a tavitelnou lepicí vrstvou na druhé straně, na jedné nebo na obou stranách pokrytý odstranitelnou ochrannou fólií | 0 |
          ex39202029 | 91 | Monoaxiálně orientovaný film, tvořený třemi vrstvami, z nichž každá se skládá ze směsi polypropylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu, o tloušťce nejméně 55 μm, avšak nejvýše 97 μm,s modulem pružnosti tahu ve směru stroje nejméně 0,75 GPa, avšak nejvýše 1,45 GPaas modulem pružnosti tahu v příčném směru nejméně 0,20 GPa, avšak nejvýše 0,55 GPa | 0 |
          ex39202090 | 91 | Syntetická papírová drť, ve formě vlhkých desek vyrobených z nesouvislých jemně rozvětvených polypropylenových vláken, též smíšených s celulózovými vlákny v množství nejvýše 15 % hmotnostních, obsahující jako vlhčící činidlo polyvinylalkohol rozpuštěný ve vodě | 0 |
          ex39202090 | 92 | Vrstvený list nebo pásek tvořený filmem o tloušťce nejméně 18 μm složeným ze směsi kopolymeru propylenu a ethylenu a kopolymeru styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS), oboustranně potažený nebo pokrytý vrstvou ze styren-ethylen-butylen-styrenu (SEBS) a vrstvou z polyesteru | 0 |
          ex39202090 | 93 | Polypropylenový list, o tloušťce nejméně 0,5 mm, avšak nejvýše 1,0 mm, s pevností v tahu při přetržení nejméně 14,7 MPa, avšak nejvýše 21 MPa (stanoveno metodou ASTM D 638), v rolích o šířce 3,81 m | 0 |
          ex39203000 | 20 | Vrstvený list nebo pásek tvořený filmem složeným ze směsi termoplastického elastomeru (TPE) styren-butadien-styrenu (SBS) s polyethylenem nebo polypropylenem, o tloušťce nejméně 100 μm, avšak nejvýše 200 μm, oboustranně potažený nebo pokrytý vrstvou z polypropylenu o tloušťce nejvýše 20 μm | 0 |
          ex39204310 | 91 | Reflexní list, tvořený pouze jednou vrstvou polyvinylchloridu, s vyraženým pyramidovým vzorem na celé jedné straně | 0 |
          ex39204910 | 91 |
          ex39204310 | 92 | List z polyvinylchloridu, stabilizovaný proti ultrafialovým paprskům, bez otvorů, též mikroskopických, o tloušťce nejméně 60 μm, avšak nejvýše 80 μm, obsahující nejméně 30, avšak nejvýše 40 dílů změkčovadla na 100 dílů polyvinylchloridu | 0 |
          ex39204310 | 93 | List z polyvinylchloridu, s reliéfním tiskem, používaný v šablonách pro potisk textilu | 0 |
          ex39204310 | 94 | Film o zrcadlovém lesku nejméně 70, měřeno při úhlu 60o pomocí měřidla lesku (stanoveno metodou ISO 2813: 2000), tvořený jednou nebo dvěma vrstvami polyvinylchloridu, na obou stranách potažený plastovou vrstvou, o tloušťce nejméně 0,25 mm, avšak nejvýše 1,0 mm, na lesklé straně potažený ochranným filmem z polyethylenu, v rolích o šířce nejméně 1000 mm, avšak nejvýše 1450 mm, používaný při výrobě zboží čísla 9403 | 0 |
          ex39204910 | 93 |
          ex39204310 | 95 | Reflexní vrstvený list, tvořený filmem z poly(vinylchloridu) a filmem jiného plastu zcela opatřeného vyraženým pravidelným pyramidovým vzorem, na jedné straně pokrytý odstranitelnou ochrannou fólií | 0 |
          ex39204910 | 92 |
          ex39204310 | 96 | Film o míře lesku nejméně 70, měřeno při 60o pomocí měřidla lesku (stanoveno metodou ISO 2813: 2000), tvořený vrstvou z poly(ethylentereftalátu( a vrstvou barevného polyvinylchloridu, pro potažení desek a dvířek používaných při výrobě domácích přístrojů | 0 |
          ex39204310 | 97 | Film vyražený do hloubky nejvýše 12 μm, o zrcadlovém lesku nejméně 7, avšak nejvíce 17, měřeno při úhlu 60o pomocí měřidla lesku (stanoveno metodou ISO 2813: 2000), tvořený nejméně dvěma vrstvami polyvinylchloridu, o celkové tloušťce nejvýše 0,5 mm, na vyražené straně potažený ochranným filmem, v rolích o šířce nejméně 1400 mm, avšak nejvýše 1420 mm, používaný při výrobě zboží čísla 9403 | 0 |
          ex39205100 | 10 | Deska z poly(methylmethakrylátu), s antistatickým povrchem, o rozměrech 738 × 972 mm (± 1,5 mm) | 0 |
          ex39205100 | 20 | Deska z polymethylmethakrylátu obsahující oxid hlinitý, o tloušťce nejméně 3,5 mm, avšak nejvýše 19 mm | 0 |
          ex39206100 | 10 | Polykarbonátový film o tloušťce nejvýše 15 μm, pro výrobu fóliových kondenzátorů | 0 |
          ex39206219 | 05 | Koextrudovaný neprůhledný list z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejméně 50 μm, avšak nejvýše 350 μm, tvořený zejména vrstvou obsahující saze | 0 |
          ex39206219 | 10 | Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 11 μm, pro výrobu audiodigitálních pásek do kazet | 0 |
          ex39206219 | 15 | Film z poly(ethylentereftalátu), nepotažený lepidlem, o tloušťce nejvýše 25 μm, buď: pouze barvený ve hmotě nebobarvený ve hmotě a na jedné straně pokovený | 0 |
          ex39206219 | 25 | Film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 μm, tvořený jednou nebo dvěma vrstvami, z nichž každá obsahuje ve hmotě barvivo a/nebo materiál absorbující UV záření, nepotažený lepidlem ani žádným jiným materiálem | 0 |
          ex39206219 | 30 | Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejméně 20 μm, avšak nejvýše 30 μm, na jedné straně potažený silikonem, používaný při výrobě okenních fólií | 5,6 |
          ex39206219 | 35 | Vrstvený film pouze z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 μm, tvořený jednou vrstvou, která je pouze pokovená, a z jedné nebo dvou vrstev, z nichž každá obsahuje ve hmotě barvivo a/nebo materiál absorbující UV záření, nepotažený lepidlem ani žádným jiným materiálem | 0 |
          ex39206219 | 40 | Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné nebo na více stranách potažený nebo pokrytý upraveným polyesterem, o celkové tloušťce nejméně 7 μm, avšak nejvýše 11 μm, pro výrobu videopásek s magnetickou vrstvou kovových pigmentů a o šířce 8 mm nebo 12,7 mm | 0 |
          ex39206219 | 45 | Jednovrstevný film pouze z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 120 μm, který obsahuje ve hmotě pouze barvivo a/nebo materiál absorbující UV zářeníaje pokoven pouze na jedné straně,na jedné nebo na obou stranách též potažený polymerem vinylakrylátu, ale bez dalšího povrchu či lepidla | 0 |
          ex39206219 | 50 | Film z poly(ethylentereftalátu), o celkové tloušťce nejvýše 120 μm, o šířce nejméně 100 mm, avšak nejvýše 115 mm, na obou stranách potažený jednou nebo několika vrstvami obsahujícími různé chemikálie, pro výrobu zboží položky 37012000 | 0 |
          ex39206219 | 55 | Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné straně pokovený a potažený bílým inkoustem a ochrannou vrstvou a na druhé straně potažený termosensitivní těsnicí vrstvou, o šířce nejméně 100 milimetrů, avšak nejvýše 150 mm, pro výrobu zboží položky 37012000 | 0 |
          ex39206219 | 60 | Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné straně s vrstvou z upraveného polyesteru, o tloušťce 20 (± 0,7 μm) μm nebo 30 (± 0,9 μm) μm, pro výrobu audiomagnetických pásek o celkové tloušťce nejméně 33 μm | 0 |
          ex39206219 | 62 | Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 12 μm, na jedné straně potažený vrstvou z oxidu hlinitého o tloušťce nejvýše 35 μm | 0 |
          ex39206219 | 64 | Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejméně 18 μm, avšak nejvýše 25 μm, se smrštěním (3,4 ± 0,1) % ve směru stroje (stanoveno metodou ASTM D 1204)ase smrštěním (0,3 ± 0,2) % v příčném směru (stanoveno metodou ASTM D 1204) | 0 |
          ex39206219 | 65 | Film z poly(ethylentereftalátu), o tloušťce nejvýše 19 μm nebo o hmotnosti nejméně 20 g/m2, avšak nejvýše 26,7 g/m2, používaný při výrobě fotorezistivních filmů | 0 |
          ex39206219 | 70 | Film z poly(ethylentereftalátu), oboustranně potažený vrstvou z epoxyakrylové pryskyřice, o celkové tloušťce 37 μm (± 3 μm) | 0 |
          ex39206219 | 71 | Nepokovený reflexní film, tvořený vnějšími vrstvami z polyethylentereftalátu nebo polyethylennaftalátu a mnoha vrstvami z polymethylmethakrylátu, s koeficientem odrazu nejméně 95 % (stanoveno metodami ASTM E 1164-94 a ASTM E 387-95) a o celkové tloušťce nejvýše 70 μm | 0 |
          ex39206900 | 70 |
          ex39206219 | 72 | Nepokovený reflexní film, tvořený vnějšími vrstvami z poly(ethylentereftalátu) nebo polymethylmethakrylátu, o celkové tloušťce 51 μm (± 10 %), používaný při výrobě vrstveného automobilového skla odrážejícího sluneční záření | 0 |
          ex39206219 | 73 | Irizující film z polyesteru a poly(methylmethakrylátu) | 0 |
          ex39206900 | 40 |
          ex39206219 | 75 | Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné straně potažený kovem a/nebo oxidy kovů, obsahující nejvýše 0,1 % hmotnostní hliníku, o tloušťce nejvýše 300 μm a s měrným povrchovým odporem nejvýše 10000 ohmů (na čtverec) (stanoveno metodou ASTM D 257-93) | 0 |
          ex39206219 | 80 | Matný film z poly(ethylentereftalátu), o zrcadlovém lesku 15 měřeném v úhlu 45o a 18 v úhlu 60o pomocé měřidla lesku (stanoveno metodou ISO 2813:2000) a o šířce nejméně 1600 mm | 0 |
          ex39206219 | 81 | Film z bílého poly(ethylentereftalátu), barvený ve hmotě, o tloušťce nejméně 185 μm, avšak nejvýše 253 μm, oboustranně potažený antistatickou vrstvou | 0 |
          ex39206219 | 85 | Film o celkové tloušťce 4,5 μm (± 0,16 μm), tvořený biaxiálně orientovaným filmem z polyethylentereftalátu, s modulem pružnosti (ve směru stroje) 12 kg/mm2 (± 2 kg/mm2) a s pevností v tahu (ve směru stroje) nejméně 28 kg/mm2 a s nepřilnavým povrchem | 0 |
          ex39206219 | 87 | Film z polyethylentereftalátu, potažený mj. vrstvou odolnou proti poškrábání na bázi polyakrylátu a termoadhezívní vrstvou, o jmenovité šířce 790 mm a celkové tloušťce nejméně 23 μm, avšak nejvýše 26 μm | 0 |
          ex39206219 | 88 | Vrstvený list, tvořený biaxiálně orientovaným filmem z poly(ethylentereftalátu), na jedné nebo na obou stranách pokrytý vrstvou z poly(ethylentereftalátu), používaný při výrobě průkazů totožnosti, kreditních karet a podobných výrobků (včetně "smart karet") | 0 |
          ex39206219 | 89 | Mnohovrstevný film o tloušťce nejvýše 150 μm, tvořený polyesterovým filmem na jedné straně potaženým polykarbonátovou pryskyřicí, na druhé straně pokoveným titanem potaženým polykarbonátovou pryskyřicí a dalšími vrstvami, které obsahují N,N′-difenyl-N,N′-di-m-tolylbifenyl-4,4′-ylendiamin | 0 |
          ex39206290 | 30 | Film z polyethylentereftalátu, o tloušťce 500 μm (± 25 μm) | 0 |
          ex39206290 | 40 | Proužky z polyethylentereftalátu, na obou stranách potažené vrstvou z chemicky upraveného polyesteru, o šířce nejvýše 16 mm a o tloušťce nejméně 0,5 mm, avšak nejvýše 2 mm, s pevností v tahu při přetržení nejméně 0,7 Gpa (stanoveno metodou ASTM D 638) | 0 |
          ex39206900 | 20 | Film z polyethylennaftalen-2,6-dikarboxylátu | 0 |
          ex39206900 | 50 | Produkt polykondenzace kyseliny tereftalové se směsí cyklohex-1,4-ilenedimethanolu a ethan-1,2-diolu, ve formě filmu | 0 |
          ex39206900 | 60 | Film z kopolymeru ethylentereftalátu a ethylenisoftalátu, o tloušťce nejvýše 2 μm | 0 |
          ex39209100 | 91 | Film z poly(vinylbutyralu), s barevně odstupňovaným páskem | 3 |
          ex39209100 | 92 | Měkčený film z polyvinylbutyralu obsahující: buď nejméně 14,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 17,5 % hmotnostních dihexyladipátu,nebo nejméně 14,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 28,5 % hmotnostních dibutylsebakátu | 0 |
          ex39209100 | 93 | Film z poly(ethylentereftalátu), na jedné nebo obou stranách pokovený, nebo vrstvený film z filmů z polyethylentereftalátu, pokovený pouze na vnějších stranách a s těmito vlastnostmi: přenos viditelného světla nejméně 50 %,potažený na obou stranách vrstvou z poly(vinylbutyralu), avšak nepotažený lepidlem ani jiným materiálem s výjimkou polyvinylbutyralu,o celkové tloušťce nejvýše 0,2 mm bez polyvinylbutyralu,používaný při výrobě vrstveného skla odrážejícího teplo | 0 |
          ex39209928 | 10 | Reflexní list z pokoveného polyurethanu, obsahující skleněné korálky, potažený tavitelnou lepicí vrstvou, na jedné nebo na obou stranách potažený odstranitelnou ochrannou vrstvou, v rolích o šířce 1020 mm (± 20 mm), určený k rozstříhání do reflexních proužků pro ochranné oblečení | 0 |
          ex39209928 | 30 | Polyimidový film, neobsahující epoxidovou pryskyřici a/nebo skleněná vlákna: pokovený mědí (rozprašováním) na jedné nebo obou stranách,pokovený mědí (rozprašováním) a na jedné nebo obou stranách pokovaný rafinovanou mědínebona jedné nebo obou stranách pokrytý měděným filmem | 0 |
          ex39219055 | 10 |
          ex74102100 | 30 |
          39209953 | | Ionexové membrány z fluorinovaného plastu | 0 |
          ex39209959 | 55 |
          ex39209959 | 20 | Film zcela z polyvinylalkoholu, o tloušťce nejvýše 1 milimetr a obsahující: nejvýše 2 % hmotnostní nehydrolyzovaných acetátových skupin vyjádřených jako vinilacetátanejméně 5 % hmotnostních, avšak nejvýše 25 % hmotnostních glycerolu jako plastifikátoru,pro výrobu střešních oken | 0 |
          ex39209959 | 25 | Film z poly(1-chlortrifluorethylenu) | 0 |
          ex39209959 | 30 | Film a list z kopolymeru ethylenu s chlortrifluorethylenem, o tloušťce nejméně 12 μm, avšak nejvýše 400 μm | 0 |
          ex39209959 | 35 | Film zcela z poly(vinylalkoholu), o tloušťce nejvýše 1 milimetr a o šířce nejméně 2,20 m, s tažností bez přetržení, v příčném směru, nejméně 350 % | 0 |
          ex39209959 | 40 | Biaxiálně orientovaný film z polyvinylalkoholu, potažený na obou stranách, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm | 0 |
          ex39209959 | 45 | Irizující film z polyesteru, polyethylenu a kopolymeru ethylenu a vinylacetátu | 0 |
          ex39209959 | 50 | Film z polytetrafluorethylenu, bez mikropórů, v rolích, o tloušťce nejméně 0,019 mm, avšak nejvýše 0,14 mm, nepropustný pro vodní páru | 0 |
          ex39209959 | 60 | Film z kopolymeru vinylalkoholu, rozpustitelný ve studené vodě, o tloušťce nejméně 34 μm, avšak nejvýše 90 μm, s pevností v tahu při přetržení 32,8 (± 12,1) MPa a s poměrným prodloužením při přetržení (675 ± 225) % | 0 |
          ex39211400 | 10 | Lehčený film z regenerované celulózy, o tloušťce nejvýše 350 μm | 0 |
          ex39211900 | 91 | Mikroporézní polypropylenový film o tloušťce nejvýše 100 μm | 0 |
          ex39211900 | 92 | Mikroporézní film tvořený acetát celulózou a nitrát celulózou, o tloušťce nejvýše 200 μm | 0 |
          ex39211900 | 93 | Proužek mikroporézního polytetrafluorethylenu na nosiči z netkaného materiálu, používaný při výrobě filtrů pro přístroje ledvinové dialýzy | 0 |
          ex39211900 | 94 | Polyethylenový film, o tloušťce nejméně 16 μm, avšak nejvýše 24 μm: o hmotnosti 19 g/m2 (± 2 g/m2),s rychlostí přenosu vodní páry nejméně 5000 g/m2, avšak nejvýše 30000 g/m2 denně (stanoveno metodou ASTM D 6701-01),s prodloužením v příčném směru nejméně 25 % při zatížení nejvýše 500 g,s prodloužením v podélném směru nejméně 50 %, avšak nejvýše 100 % (stanoveno metodou ASTM D 882-91),používaný při výrobě dětských plen a plenových vložek a podobných hygienických předmětů | 0 |
          ex39211900 | 95 | Film z polyethersulfonu, o tloušťce nejvýše 200 μm | 0 |
          ex39211900 | 96 | Buničitý film skládající se z vrstvy polyethylenu o tloušťce nejméně 90 μm, avšak nejvýše 140 μm a vrstvy regenerované celulózy o tloušťce nejméně 10 μm, avšak nejvýše 40 μm | 0 |
          ex39219019 | 35 | Kompozitní deska z polykarbonátu a polybutylentereftalátu, vyztužená skleněnými vlákny | 0 |
          ex39219019 | 45 | Kompozitní deska z polyethylentereftalátu nebo polybutylentereftalátu, vyztužená skleněnými vlákny | 0 |
          ex39219060 | 91 | Tkanina z polytetrafluorethylenu, potažená nebo pokrytá kopolymerem tetrafluorethylenu a trifluorethylenu, s perfluorinovanými alkoxy-postranními řetězci končícími skupinami kyseliny karboxylové nebo kyseliny sulfonové, též ve formě draselné nebo sodné soli | 0 |
          ex54077100 | 20 |
          ex59039099 | 10 |
          ex39219060 | 92 | Vyztužený polypropylenový list, o tloušťce nejméně 0,91 mm, avšak nejvýše 1,12 mm, s mezí pevnosti v lomu nejméně 890 N, avšak nejvýše 1500 N (stanoveno metodou ASTM D 751), v rolích o šířce 3,81 m | 0 |
          ex39219060 | 93 | Film o míře lesku nejméně 30, avšak nejvýše 60, měřeno při 60o pomocí měřidla lesku (stanoveno metodou ISO 2813: 2000), tvořený vrstvou polyethylentereftalátu a vrstvou barevného polyvinylchloridu, které jsou spojeny pokoveným lepicím povlakem, pro potahování desek a dvířek používaných při výrobě domácích přístrojů | 0 |
          ex39231000 | 10 | Bedny používané pro přepravu a skladování pevných magnetických disků, opatřené drážkami pro vložení 25 pevných magnetických disků o průměru nejvýše 100 mm, s vnějšími rozměry nejvýše 110 × 110 × 200 mm | 0 |
          ex39269091 | 20 | Reflexní list nebo páska, tvořené horním proužkem z polyvinylchloridu s vyraženým pravidelným pyramidovým vzorem, který je souběžnými nebo mřížkovými svary přivařen k dolnímu proužku z plastového materiálu, nebo tvořené pleteninou či tkaninou pokrytými na jedné straně plastovým materiálem | 0 |
          ex39269099 | 10 | Mikrokuličky z polymeru divinylbenzenu, o průměru nejméně 4,5 μm, avšak nejvýše 80 μm | 0 |
          ex39269099 | 20 | Podložky pro pásky používané při výrobě zboží čísla 8523 | 0 |
          ex39269099 | 30 | Vodicí kolík a vodící kolečko, používané při výrobě zboží podoložek 85231100, 85231200 a 85231300 | 0 |
          ex39269099 | 35 | Mikrokuličky z polyalkylsiloxanu, na které jsou kovalentně vázány organické sloučeniny, o průměru nejméně 1 μm, avšak nejvýše 30 μm | 0 |
          ex39269099 | 55 | Plochý výrobek z polyethylenu, perforovaný v opačných směrech, o tloušťce nejméně 600 μm, avšak nejvýše 1200 μm a o hmotnosti nejméně 21 g/m2, avšak nejvýše 42 g/m2 | 0 |
          ex40070000 | 10 | Vlákno nebo provaz z křemíkované vulkanizované pryže | 0 |
          ex40081100 | 10 | Bloky nebo listy lehčené vulkanizované pryže z modifikovaného ethylen-propylen-dienu (EPDM) smíchaného s chloroprenem, které splňují "Underwriters Laboratories Flammability Standard UL94HF-1" | 0 |
          ex40169988 | 10 | Těsnicí zátky z měkké pryže pro výrobu elektrolytických kondenzátorů | 0 |
          41051010 | | Vyčiněné kůže ovčí a jehněčí, odchlupené, činěné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než čísla 4114 | 0 |
          41051090 | |
          41053091 | |
          41053099 | |
          41062110 | | Vyčiněné kůže kozí nebo kozlečí, odchlupené, činěné nebo předčiněné, avšak dále neupravené, též štípané, jiné než čísla 4114 | 0 |
          41062190 | |
          41062290 | |
          41063110 | | Vyčiněné kůže ostatních zvířat, odchlupené, dále neupravené než vyčiněné, jiné než čísla 4114 | 0 |
          41063190 | |
          41063210 | |
          41063190 | |
          41064090 | |
          41069100 | |
          41069200 | |
          ex50040010 | 10 | Příze, celá z hedvábí, nebalená pro maloobchodní prodej | 2,5 |
          ex50040090 | 10 |
          ex50050010 | 10 | Příze, celá z hedvábného odpadu (výčesky), nebalená pro maloobchodní prodej | 0 |
          ex50050090 | 10 |
          52081110 | | Tkanina pro výrobu bandáží, obvazů a gáz | 5,2 |
          ex54024100 | 10 | Polyamidová příze, netkaná, neskaná nebo s příkrutem nepřesahujícím 22 obrátek na metr, ze zvlnitelných dvousložkových vláken tvořených polyhexamethylenadipamidem s kopolyamidem, pro výrobu: podkolenek podpoložek 61152011 a 61159330,dámských punčoch podpoložek 61152019 a 61159391nebopunčochových kalhot podpoložky 61151100 | 0 |
          ex54024100 | 20 | Příze ze syntetických textilních vláken pouze z aromatických polyamidů získaných polykondenzací m-fenylendiaminu a kyseliny isofthalové | 0 |
          ex54024300 | 20 | Příze ze syntetických dvousložkových vláken, netkaná, neskaná, měřicí 1650 decitex, tvořená 110 vlákny s jádrem z polyethylentereftalátu a povrchem z polyamidu-6, obsahující nejméně 75 % hmotnostních, avšak nejvýše 77 % hmotnostních polyethylentereftalátu, používaná při výrobě střešních krytin | 0 |
          ex54024999 | 10 | Příze z více nekonečných vláken (multfilament) z polytetrafluorethylenu | 0 |
          ex54026990 | 20 |
          ex54024999 | 30 | Příze z kopolymeru kyseliny glykolové s kyselinou mléčnou, pro výrobu chirurgických nití | 0 |
          ex54024999 | 50 | Netkaná příze z poly(vinylalkoholu) | 0 |
          ex54025990 | 20 |
          ex54026990 | 40 |
          ex54024999 | 60 | Příze zcela z kyseliny poly(glykolové) | 0 |
          ex54026990 | 10 |
          ex54024999 | 70 | Syntetická příze, jednoduchá, obsahující nejméně 85 % hmotnostních akrylonitrilu, ve formě knotu nejméně z 1000 nekonečných vláken, avšak nejvýše z 25000 nekonečných vláken, o hmotnosti na metr nejméně 0,12 g, avšak nejvýše 3,75 g a o délce nejméně 100 m, pro výrobu příze z uhlíkových vláken | 0 |
          ex54024999 | 80 | Polyethylenová příze, neskaná, buď o 55, 110, 165 nebo 1760 decitex, pro výrobu zboží čísla 5607 | 0 |
          ex54024999 | 85 | Syntetická příze, jednoduchá, neskaná, celá z polythio-1,4-fenylenu | 0 |
          ex54041090 | 10 | Monofilament z polytetrafluorethylenu | 0 |
          ex54041090 | 20 | Monofilament z poly 1,4-dioxanonu | 0 |
          ex54041090 | 30 | Monofilament z kopolymeru 1,3-dioxan-2-onu a 1,4-dioxan-2,5-dionu, pro výrobu chirurgických nití | 0 |
          ex54041090 | 40 | Monofilamenty ze stabilizované směsi polyesteru a polyurethanu, o nejméně 67 decitex, jejichž průřezový rozměr přesahuje 1 mm | 0 |
          ex54049090 | 20 | Pásek z polyimidu | 0 |
          ex54077100 | 10 | Tkaniny z polyvinylalkoholových vláken, pro strojové vyšívání | 0 |
          ex55019090 | 10 | Polyvinylalkoholové lano | 0 |
          ex55031010 | 10 | Syntetická střižová vlákna z kopolymeru kyseliny tereftalové, p-fenylelendiaminu a 3,4′-oxybis(fenylenaminu), o délce nejvýše 7 mm | 0 |
          ex56013000 | 40 |
          ex55039010 | 10 | Acetalizovaná, mnohosložková předená vlákna s matricovou fibrilovou strukturou, tvořená emulzně polymerizovaným polyvinylalkoholem a polyvinylchloridem | 0 |
          ex55039090 | 30 |
          ex55039090 | 20 | Vlákna z polyvinylalkoholu, též acetalizovaná | 0 |
          ex55069090 | 10 |
          ex56013000 | 10 |
          ex55039090 | 40 | Vlákna celá z polythio-1,4-fenylenu | 0 |
          ex56013000 | 20 | Polyesterová vlákna, měřicí 0,56 decitex, o délce nejméně 3 mm, avšak nejvýše 5 mm | 0 |
          ex56013000 | 30 | Akrylová vlákna, měřicí 0,11 a 0,56 decitex, o délce nejméně 3 mm, avšak nejvýše 5 mm | 0 |
          ex56031110 | 10 | Netkané materiály z polyvinylalkoholu, v kusech nebo nařezané do obdélníků: o tloušťce nejméně 200 μm, avšak nejvýše 280 μmao hmotnosti nejméně 20 g/m2, avšak nejvýše 50 g/m2 | 0 |
          ex56031190 | 10 |
          ex56031210 | 10 |
          ex56031290 | 10 |
          ex56039110 | 10 |
          ex56039190 | 10 |
          ex56039210 | 10 |
          ex56039290 | 10 |
          ex56031110 | 20 | Netkané materiály obsahující spředená vlákna z polypropylenu nebo polypropylenu a polyethylenu, pro výrobu dětských plen a plenkových vložek a podobných hygienických předmětů | 0 |
          ex56031190 | 20 |
          ex56031210 | 20 |
          ex56031290 | 50 |
          ex56031290 | 30 | Netkané materiály z vláken z aromatického polyamidu získaného polykondenzací m-fenylendiaminu a kyseliny isofthalové, v kusech nebo nařezané do obdélníků | 0 |
          ex56031390 | 30 |
          ex56031490 | 10 |
          ex56039290 | 60 |
          ex56039390 | 40 |
          ex56039490 | 30 |
          ex56031290 | 60 | Netkané materiály z předeného polyethylenu, o hmotnosti nejméně 60 g/m2, avšak nejvýše 80 g/m2, s odporem vzduchu (Gurley) nejméně 8 s, avšak nejvýše 36 s (stanoveno metodou ISO 5636/5) | 0 |
          ex56031390 | 60 |
          ex56031290 | 70 | Netkané materiály z polypropylenu, tvořené vrstvou z vláken tažených horkým vzduchem, na každé straně vrstvené spřadenými vlákny z polypropylenu, o tloušťce nejvýše 550 μm a o hmotnosti nejvýše 80 g/m2, v kusech nebo nařezané do čtverců nebo obdélníků, neimpregnované | 0 |
          ex56031390 | 70 |
          ex56039290 | 40 |
          ex56039390 | 10 |
          ex56031390 | 40 | Netkané materiály tvořené vrstvou z polykarbonátových vláken, na každé straně vrstvené spřadenými vlákny z polyesteru, o hmotnosti nejméně 130 g/m2, avšak nejvýše 200 g/m2 | 0 |
          ex56031490 | 20 |
          ex56031390 | 80 | Netkané materiály z polypropylenu, pokryté na obou stranách netkaným polypropylenem a buničinou, o hmotnosti nejméně 70 g/m2, avšak nejvýše 90 g/m2, v rolích, pro výrobu vlhkých utěrek | 0 |
          ex56039390 | 30 |
          ex56039290 | 20 | Netkané materiály tvořené prostřední vrstvou z vláken tažených horkým vzduchem z termoplastického elastomeru, na každé straně laminované spřadenými vlákny z polypropylenu | 0 |
          ex56039390 | 20 |
          ex56039290 | 50 | Netkané materiály ze střižových vláken, o šířce nejméně 78 mm, avšak nejvýše 252 mm, pro výrobu disket | 0 |
          ex56039290 | 70 | Netkané materiály skládající se z vícevrstvé směsi vláken tažených horkým vzduchem a střižových vláken z polypropylenu a polyesteru, též laminovaných na jedné nebo obou stranách netkaným nekonečným vláknem z polypropylenu, o celkové tloušťce nejvýše 50 mm | 0 |
          ex56039390 | 50 |
          ex56039490 | 40 |
          ex56039490 | 20 | Pruty z akrylových vláken, o délce nejvýše 50 cm, pro výrobu špiček per | 0 |
          ex56075090 | 10 | Příze, nesterilizovaná, celá z kyseliny polyglykolové, složená do záhybů nebo proplétaná, s vnitřním jádrem, pro výrobu chirurgických nití | 0 |
          ex59031090 | 10 | Pletené nebo háčkované textilie, na jedné straně potažené nebo pokryté plastovým materiálem, v němž jsou zality mikrokuličky | 0 |
          ex59032090 | 10 |
          ex59039099 | 20 |
          ex59032090 | 20 | Páska z polyesterové tkaniny vrstvená filmem z pokoveného polyurethanu obsahující skleněné korálky, používaná při výrobě námořních záchranných zařízení | 0 |
          ex59069990 | 10 | Pogumovaná textilie, skládající se z osnovní příze z polyamidu-6,6 a útkové příze z polyamidu-6,6, polyuretanu a kopolymeru kyseliny tereftalové a p-fenylelendiaminu a 3,4′-oxybis(fenylenaminu) | 0 |
          ex59070090 | 10 | Textilie potažené lepicí fólií, v níž jsou zapuštěny kuličky o průměru nejvýše 75 μm | 0 |
          ex59111000 | 10 | Jehlová plsť ze syntetických vláken, bez polyesteru, též obsahující katalytické částice zachycené uvnitř syntetických vláken, na jedné straně potažené nebo pokryté filmem z polytetrafluorethylenu, pro výrobu filtračních výrobků | 0 |
          ex59119090 | 10 | Příze a proužky z impregnovaného polytetrafluorethylenu, též naolejované nebo pokryté grafitem | 0 |
          ex59119090 | 30 | Části zařízení pro čištění vody reverzní osmózou, skládající se zejména z plastových membrán uvnitř zesílených netkanými textilními materiály, které jsou ovinuty kolem perforované trubky a uzavřené ve válcovitém plastovém pouzdře o tloušťce stěn nejvýše 4 mm, též umístěné ve válci o tloušťce stěn nejméně 5 mm | 0 |
          ex84219900 | 92 |
          63051010 | | Pytle a pytlíky balení zboží, použité, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | 0 |
          ex63059000 | 10 | Pytle a pytlíky k balení zboží, použité, ze lnu nebo sisalu | 0 |
          ex63059000 | 93 |
          ex63059000 | 95 |
          ex63079010 | 10 | Sterilní síťové implantáty tvořené pleteninou z polypropylenových monofilamentů, se zakulacenými okraji, ve čtvercových formách o rozměrech nejvýše 31 x 31 cm | 0 |
          ex68139090 | 10 | Třecí obložení, o tloušťce menší než 20 mm, nezabudované, pro výrobu třecích součástí používaných v automatických převodovkách a spojkách | 0 |
          ex69032090 | 10 | Příze z nekonečných keramických vláken, kde každé vlákno obsahuje: nejméně 12 % hmotnostních oxidu boritého,nejvýše 26 % hmotnostních oxidu křemičitéhoanejméně 60 % oxidu hlinitého | 0 |
          ex69149090 | 10 |
          ex69039090 | 10 | Oxid beryllnatý, o čistotě nejméně 99 % hmotnostních, ve formě hrubých výlisků, tyčí, bloků nebo desek | 0 |
          ex69091900 | 40 |
          ex69039090 | 20 | Reaktorové trubice a držáky z karbidu křemíku, používané pro vkládání do difúzních a oxidačních pecí pro výrobu polovodičových materiálů | 0 |
          ex69091200 | 20 | Deska z oxidu hlinitého a karbidu titanu o rozměrech nejvýše 48 × 48 mm nebo o průměru nejvýše 125 mm pro výrobu magnetických hlav | 0 |
          ex69091900 | 30 | Nosiče katalyzátorů, skládající se z porózních kordieritových nebo mulitových keramických prvků, o celkovém objemu nejvýše 65 litrů, na cm2 v příčném řezu s alespoň jedním průchodným kanálkem, který může být na obou koncích otevřený nebo na jednom konci uzavřený | 0 |
          ex69091900 | 50 | Keramické předměty z nekonečných keramických vláken z keramických oxidů, obsahující: nejméně 2 % hmotnostních oxidu boritého,nejvýše 28 % hmotnostních oxidu křemičitéhoanejméně 60 % oxidu hlinitého | 0 |
          ex69149090 | 20 |
          ex70060090 | 10 | Skleněná deska, na jedné straně potažená chromem a/nebo směsí oxidu inditého a oxidu cínatého, o rozměrech nejméně 260 × 320 mm, avšak nejvýše 400 × 400 mm, o tloušťce nejvýše 1,2 mm, pro výrobu displejů z tekutých krystalů (LCD) | 0 |
          ex70060090 | 20 | Barevný filtr, tvořený skleněnou deskou s červenými, modrými a zelenými pixely, o celkové tloušťce 1,1 mm (± 0,1 mm) a vnějších rozměrech nejméně 320 × 352 mm, avšak nejvýše 320 × 400 mm, pro výrobu displejů z tekutých krystalů (LCD) | 0 |
          ex70060090 | 30 | Skleněná deska, nepotažená, o rozměrech nejméně 320 × 352 mm, avšak nejvýše 320 × 400 mm, o tloušťce nejméně 0,6 mm, avšak nejvýše 1,2 mm, pro výrobu displejů z tekutých krystalů | 0 |
          ex70060090 | 40 | Skleněný kotouč, s otvorem uprostřed, s opracovanými okraji, o celkové tloušťce nejvýše 1,5 mm | 0 |
          ex70111000 | 10 | Skleněné čočky s předním refraktorem nebo s předním refraktorem složeným z prizmatických prvků, s vnějším průměrem nejméně 121 mm, avšak nejvýše 125 mm | 0 |
          ex70111000 | 20 | Parabolická skleněná baňka, s vnějším průměrem nejméně 121 mm, avšak nejvýše 125 mm | 0 |
          ex70119000 | 10 |
          ex70112000 | 25 | Skleněný plášť pro obrazovku s úhlopříčkou 912 mm (± 5 mm) a vzdáleností od okraje těsnění ke konci hrdla 454,3 mm (± 5 mm) | 0 |
          ex70112000 | 40 | Skleněná obrazovka: s úhlopříčkou 366,4 mm (± 1,5 mm) a o rozměrech 246,4 × 315,4 mm (± 1,5 mm),s úhlopříčkou 391 mm (± 1,5 mm) a o rozměrech 261,4 × 326,8 mm (± 1,5 mm),s úhlopříčkou 442 mm (± 1,5 mm) a o rozměrech 293,4 × 369,2 mm (± 1,5 mm),s úhlopříčkou 544,5 mm (± 1,6 mm) a o rozměrech 358 × 454 mm (± 1,6 mm),s úhlopříčkou 570,5 mm (± 1,6 mm) a o rozměrech 360 × 486 mm (± 1,6 mm),s úhlopříčkou 629,8 mm (± 3 mm) a o rozměrech 406,5 × 519 mm (± 2 mm), s cylindrickým zakřivením,nebos úhlopříčkou 753 mm (± 1,6 mm) a o rozměrech 471 × 640 mm (± 1,6 mm),a se zvýšeným okrajem, pro výrobu barevných obrazovek | 0 |
          ex70112000 | 75 | Skleněná obrazovka: s úhlopříčkou 604,5 mm (± 3 mm) a o rozměrech 340 × 541 mm (± 2 mm),s úhlopříčkou 639,3 mm (± 3 mm) a o rozměrech 413,6 × 527 mm (± 2 mm),s úhlopříčkou 708 mm (± 3 mm) a o rozměrech 404 × 633 mm (± 2 mm),s úhlopříčkou 723 mm (± 3 mm) a o rozměrech 477 × 602 mm (± 2 mm),nebos úhlopříčkou 812,8 mm (± 3 mm) a o rozměrech 463,8 × 725,5 mm (± 2 mm),s cylindrickým zakřivením, pro výrobu barevných obrazovek | 0 |
          ex70112000 | 80 | Skleněná baňka pro monochromní obrazovku, s úhlopříčkou nejméně 3,8 cm, avšak nejvýše 51 cm a s nominálním průměrem hrdla 13 mm, 20 mm, 29 mm nebo 37 mm | 0 |
          ex70140000 | 10 | Optické prvky ze skla (jiné než čísla 7015), opticky neopracované, jiné než signalizační skleněné předměty | 0 |
          ex70191200 | 10 | Přásty, měřicí nejméně 2600 tex, avšak nejvýše 3300 tex a se ztrátou žíháním nejméně 4 %, avšak nejvýše 8 % hmotnostních (stanoveno metodou ASTM D 2584-94) | 0 |
          ex70191200 | 15 | Přásty, měřicí nejméně 650 tex, avšak nejvýše 2500 tex, potažené vrstvou polyurethanu, též smíšeného s jinými materiály | 0 |
          ex70191200 | 30 | Přásty, měřicí 1693 tex (± 10 %), potažené vrstvou styren-butadien kaučeuku (SBR) | 0 |
          ex70191200 | 40 | Přásty, měřicí 2040 tex (± 10 %), potažené uhlíkem | 0 |
          ex70191200 | 50 | Přásty, měřicí nejméně 392 tex, avšak nejvýše 2884 tex, potažené vrstvou akrylového kopolymeru | 0 |
          ex70191200 | 60 | Přásty, měřicí nejméně 517 tex, avšak nejvýše 3569 tex, potažené vrstvou parafínu | 0 |
          ex70191200 | 70 | Přásty, měřicí nejméně 417 tex, avšak nejvýše 3180 tex, potažené vrstvou polysodiumakrylátu a kyseliny polyakrylové | 0 |
          ex70191910 | 10 | Příze o jemnosti 33 tex nebo násobku tohoto čísla (± 7,5 %), získaná z nekonečných skleněných spřadatelných vláken o nominálním průměru 3,5 μm nebo 4,5 μm, z nichž většinu tvoří vlákna o průměru nejméně 3 μm, avšak nejvýše 5,2 μm, kromě těch, která jsou upravena tak, aby se zlepšila jejich přilnavost k elastomerům | 0 |
          ex70191910 | 30 | Příze o jemnosti 22 tex ± 7,5 %, získaná z nekonečných skleněných spřadatelných vláken o nominálním průměru 5 μm, z nichž většinu tvoří vlákna o průměru nejméně 4,2 μm, avšak nejvýše 5,8 μm | 0 |
          ex70191910 | 40 | Příze o jemnosti 33, 34 nebo 51 tex nebo násobcích těchto čísel, ± 7,5 %, získaná z nekonečných skleněných spřadatelných vláken o nominálním průměru 6 μm, z nichž většinu tvoří vlákna o průměru nejméně 5,1 μm, avšak nejvýše 6,9 μm | 0 |
          ex70191910 | 50 | Příze z E-skla o 68 nebo 74 tex (± 7 %), získaná z nekonečné skleněné příze o jmenovitém průměru 9 μm, v níž většinu tvoří vlákna o průměru nejméně 8,1 μm, avšak nejvýše 9,9 μm (± 0,2 mm), pro výrobu tkaných textílií pro elektrické lamináty (prepregy) | 0 |
          ex70193200 | 10 | Netkaný produkt z netextilních skleněných vláken, pro výrobu vzduchových filtrů nebo produktů pro filtraci vzduchu | 0 |
          ex70193900 | 10 |
          ex70193900 | 30 | Fólie skládající se z vrstvy skleněných vláken a polypropylenu, obsahující nejméně 40 % hmotnostních, avšak nejvýše 60 % hmotnostních skleněných vláken o délce 12,7 mm (± 0,2 mm) a o průměru 16 μm (± 1 μm) potažená na jedné straně plastovým filmem a na druhé straně plastovou vrstvou, o celkové tloušťce nejvýše 1 mm | 0 |
          ex70199010 | 10 | Netextilní skleněná vlákna, z nichž většinu tvoří vlákna o průměru nejvýše 3,5 μm | 0 |
          ex70199010 | 20 | Netextilní vlákna z E-skla, o délce nejvýše 3 mm a o průměru 5 μm, pro výrobu katalyzátorů pro čištění kouře | 0 |
          ex70199099 | 10 | Skleněný kabel impregnovaný gumou nebo plastem, získaný z točeného nekonečného skleněného vlákna, potažený latexem obsahujícím přinejmenším rezorcinol-formaldehydovou pryskyřici a chlorsulfonovaný polyethylen | 0 |
          ex71162090 | 10 | Křemíkový kotouč na safíru | 0 |
          72025000 | | Ferosilikochrom | 0 |
          ex72029980 | 10 | Ferosilikon, nitridovaný, obsahující nejméně 55 % hmotnostních křemíku a nejméně 25 % hmotnostních dusíku | 0 |
          ex74091900 | 10 | Plát nebo deska z polytetrafluorethylenu, obsahující oxid hlinitý nebo oxid titaničitý jako náplň nebo vyztužené materiálem ze skleněných vláken, na obou stranách pokryté měděnou fólií | 0 |
          ex74102100 | 10 | Plát nebo deska z polytetrafluorethylenu, obsahující oxid hlinitý nebo oxid titaničitý jako náplň nebo vyztužené materiálem ze skleněných vláken, na obou stranách pokryté měděnou fólií | 0 |
          ex74199900 | 91 | Kotouč (terč) s materiálem pro pokovování, tvořený disilicidem molybdenu: obsahující nejvýše 1 mg/kg sodíkuapřipevněný na měděném nebo hliníkovém nosiči | 0 |
          ex76169990 | 60 |
          ex74199900 | 92 | Kotouč (terč) s materiálem pro pokovování, z wolframu nebo slitinou tvořenou 90 % hmotnostními wolframu a 10 % hmotnostními titanu: obsahující nejvýše 100 μg/kg sodíkuapřipevněný na měděném nebo hliníkovém nosiči | 0 |
          ex76169990 | 70 |
          ex74199900 | 93 | Kotouč (terč) s materiálem pro pokovování, z titanu: obsahující nejvýše 50 μg/kg sodíkuapřipevněný na měděném nebo hliníkovém nosiči | 0 |
          ex76169990 | 80 |
          ex76051900 | 10 | Nelegovaný hliníkový drát, o průměru nejméně 2 mm, avšak nejvýše 6 mm, potažený měděnou vrstvou o tloušťce nejméně 0,032 mm, avšak nejvýše 0,117 mm | 0 |
          ex76061191 | 20 | Proužek s hloubkovým leptáním, z pásku anodicky oxidovaného hliníku o čistotě 99 % hmotnostních a o tloušťce nejvýše 3 mm, pro zabudování do karoserií motorových vozidel | 0 |
          ex76061193 | 20 |
          ex76130000 | 20 | Hliníková nádoba, bezešvá, pro stlačený zemní plyn nebo stlačený vodík, celá obalená epoxy-uhlíkovými vlákny, o objemu 172 l (± 10 %) a o hmotnosti bez obsahu nejvýše 64 kg | 0 |
          ex87089998 | 10 |
          ex76169990 | 40 | Kotouče ze slitiny hliníku, na obou stranách potažené nebo pokryté niklo-fosforovou vrstvou, o celkové tloušťce nejvýše 3,02 mm | 0 |
          ex76169990 | 50 | Kotouče ze slitiny hliníku, o tloušťce nejvýše 0,84 mm, pro výrobu zboží podpoložky 85232010 | 0 |
          ex79050000 | 10 | Deska ze slitiny zinku, broušená a leštěná na jedné straně a potažená epoxidovou pryskyřicí na druhé straně, obdélníkového nebo čtvercového tvaru, o délce nejméně 300 mm, avšak nejvýše 2000 mm a o šířce nejméně 300 mm, avšak nejvýše 1000 mm a obsahující: nejvýše 10 mg/kg železa,nejvýše 10 mg/kg olova,nejméně 700 mg/kg, avšak nejvýše 900 mg/kg hliníkuanejméně 500 mg/kg, avšak nejvýše 900 mg/kg hořčíku,pro výrobu citlivých tiskařských desek | 0 |
          ex81039090 | 10 | Svařovaná trubka, pouze z tantalu nebo pouze ze slitiny tantalu s wolframem, obsahující nejvýše 3,5 % hmotnostní wolframu | 0 |
          81041100 | | Surový hořčík, obsahující nejméně 99,8 % hmotnostních hořčíku | 0 |
          ex81049000 | 10 | Broušené a leštěné hořčíkové pláty, o rozměrech nejvýše 1500 × 2000 mm, na jedné straně potažené epoxidovou pryskyřicí necitlivou na světlo | 0 |
          ex81049000 | 20 | Profily z vytlačovaného hořčíku, o délce nejméně 800 mm, avšak nejvýše 2900 mm a o šířce nejméně 15 mm, avšak nejvýše 70 mm | 0 |
          ex81082000 | 10 | Titanový absorbátor | 0 |
          81083000 | | Odpad a šrot z titanu | 0 |
          ex81089070 | 20 | Svařované titanové trubky, o vnějším průměru 19,0 (± 0,1) mm, s vnější strukturou 36 žeber na 2,54 cm, používané při výrobě kondenzátorů do chladniček | 0 |
          ex81092000 | 10 | Nelegované zirkonium, ve formě ingotů, obsahující nejméně 0,01 % hmotnostních hafnia, používané při výrobě trubek pro chemický průmysl | 0 |
          ex81101000 | 10 | Antimon ve formě ingotů | 0 |
          ex81121900 | 10 | Beryllium, o čistotě nejméně 94 % hmotnostních, ve formě tyčí, desek a plátů | 0 |
          ex81129930 | 10 | Slitina niobu (kolumbia) a titanu, ve formě tyčí a prutů | 0 |
          ex83099090 | 10 | Uzávěry konzerv z hliníku s tzv. otevíráním pomocí úchytu, o plné velikosti otvoru 136,5 mm (± 1 mm) | 0 |
          ex84073100 | 10 | Dvoudobý spalovací motor, se zdvihovým objemem válců nejvýše 30 cm3 používaný při výrobě přenosných motorových skútrů podpoložky 87111000 | 0 |
          ex84079010 | 20 | Dvoudobý spalovací motor, se zdvihovým objemem válců nejvýše 125 cm3, pro výrobu sekaček na trávu položky 843311 | 0 |
          ex84089031 | 10 | Dieselové motory o výkonu nejvýše 15 kW, se dvěma nebo třemi válci, používané při výrobě systémů regulace teploty, které se montují do vozidel | 0 |
          ex84089033 | 10 | Dieselové motory o výkonu nejvýše 30 kW, se čtyřmi válci, používané při výrobě systémů regulace teploty, které se montují do vozidel | 0 |
          ex84143099 | 10 | Pístový kompresor s volnou hřídelí, používaný při výrobě systémů regulace teploty, které se montují do vozidel | 0 |
          ex84149090 | 10 | Hliníkové písty, částečně pokryté polytetrafluorethylenem, pro zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla | 0 |
          ex84149090 | 20 | Systém regulace tlaku, pro zabudování do kompresorů klimatizačních zařízení pro motorová vozidla | 0 |
          ex84189990 | 91 | Svařované chladicí mikroprvky ze slitiny hliníku, pro výrobu kondenzátorů | 0 |
          ex84191900 | 10 | Zásobník tepla pro motorová vozidla, o objemu chladící kapaliny nejméně 4 l, avšak nejvýše 10 l | 0 |
          ex84198998 | 10 | Svazky ponorných trubek skládající se ze sestavy plastových trubek, které jsou na každém konci ukončeny voštinovou konstrukcí (koncové připevnění) obklopenou spojkou potrubí | 0 |
          ex84198998 | 20 | Stroje a přístroje pro katodické rozprašování obsahující zařízení pro manipulaci s kotouči, používané při výrobě výrobků podpoložky 85232010 | 0 |
          ex85438995 | 58 |
          ex84219900 | 91 | Části zařízení na čištění vody reverzní osmózou, skládající se ze svazku dutých vláken z plastu s propustnými stěnami, zapuštěné do plastového bloku na jednom konci a procházející přes plastovým blokem na druhém konci, též umístěné ve válci | 0 |
          ex84219900 | 93 | Součásti přístrojů na odlučování plynů ze směsí nebo jejich čištění, skládající se ze svazku dutých vláken vloženého do nádoby, též perforované, o celkové délce nejméně 300 mm, avšak nejvýše 3700 mm a o průměru nejvýše 500 mm | 0 |
          ex84219900 | 95 | Části zařízení na filtraci magnetických disperzí, skládající se zejména z vláken z nylonu-6, zabudované do plastového pouzdra o průměru 70 mm (± 2 mm) a o délce 520 mm (± 5 mm) | 0 |
          ex84223000 | 10 | Stroje a přístroje na výrobu náplní do inkoustových tiskáren, kromě vstřikovacích strojů | 0 |
          ex84798998 | 70 |
          ex84248995 | 10 | Stroje a přístroje umožňující automatické plátování, leštění, broušení, čištění nebo mazání povrchu kotoučů zahrnující zařízení pro manipulaci s kotouči, používané při výrobě výrobků podpoložky 85232010 | 0 |
          ex84602190 | 10 |
          ex84604010 | 10 |
          ex84609090 | 10 |
          ex84642019 | 10 |
          ex84798998 | 10 |
          ex84248995 | 20 | Stroje a přístroje umožňující automatické čištění nebo čištění a sušení kotoučů pomocí deionizované vody, ultrazvuku, chemických roztoků, tepla nebo kombinací těchto procesů obsahující zařízení pro manipulaci s kotouči, používané při výrobě výrobků podpoložky 85232010 | 0 |
          ex84798998 | 30 |
          ex84399910 | 10 | Sací válce z nelegované oceli, nevrtané, o délce nejméně 5207 mm a o vnějším průměru nejméně 754 mm, používané ve strojích na výrobu papíru nebo lepenky | 0 |
          ex84399990 | 10 |
          ex84543010 | 10 | Odlévací stroje pro odlévání kovových slitin do tixotropní formy (polopevné) pod tlakem | 0 |
          ex84559000 | 10 | Šroubovité otočné zařízení pro válcovací stolice na válcování za studena | 0 |
          ex84561090 | 10 | Laserový obráběcí stroj pro řezání drážek na povrchu válcovitých trubek, které se používají při výrobě endovaskulárních protéz (tzv. stentů) | 0 |
          ex84609090 | 20 | Obráběcí stroj umožňující automaticky vytvořit texturu (zónu pro umístění hlavy) na povrchu kotouče pomocí otěru nebo vystavení laserovým paprskům, zahrnující zařízení pro manipulaci s kotouči, používaný při výrobě výrobků podpoložky 85232010 | 0 |
          ex84639000 | 10 |
          ex84798998 | 20 |
          ex84734019 | 20 | Hlavy do termálních tiskáren | 0 |
          ex84778099 | 10 | Stroje pro lití nebo pro povrchovou úpravu plastových membrán čísla 3921 | 0 |
          ex84798998 | 40 | Motor, též připevněný na základní desce, používaný při výrobě výrobků podpoložky 85252091 nebo 85279092 | 0 |
          ex85011099 | 78 |
          ex84818059 | 10 | Ventil pro regulaci vzduchu skládající se z krokového motoru a otočného čepu ventilu, pro regulaci proudění vzduchu při volnoběhu v motorech se vstřikováním paliva | 0 |
          ex84831080 | 10 | Celistvě kované a hrubě tvarované hřídele generátoru a turbíny o hmotnosti vyšší než 215 tun | 0 |
          ex84834094 | 10 | Převodovka s diferenciálem s nápravou kola, pro výrobu samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 84331151 | 0 |
          ex84834096 | 10 | Hydrostatické měniče rychlosti s vodní pumpou a diferenciálem s nápravou kola, pro výrobu samohybných sekaček na trávu se sedadlem podpoložky 84331151 | 0 |
          ex84834098 | 10 |
          ex85011099 | 54 | Stejnosměrný motor, bezkomutátorový, s vnějším průměrem nejvýše 25,4 mm, s jmenovitými otáčkami 2260 (± 15 %) nebo 5420 (± 15 %) ot./min, s napájecím napětím 1,5 nebo 3 V | 0 |
          ex85011099 | 59 | Krokový stejnosměrný motor, s úhlem kroku 1,8o (± 0,09o), s odporem kroutícího momentu nejméně 0,156 Nm, se spojovací přírubou, jejíž vnější rozměry činí nejvýše 43 × 43 mm, s upínací hlavou o průměru 4 mm (± 0,1 mm), dvoufázovým vinutím a výkonem nejvýše 5 W | 0 |
          ex85011099 | 73 | Stejnosměrný motor, též připevněný na základní desce, používaný při výrobě výrobků podpoložky 84717053 | 0 |
          ex85011099 | 77 | Stejnosměrný motor, komutátorový, s typickým provozním kroutícím momentem 0,004 Nm (± 0,001 Nm), se spojovací přírubou o průměru 32 mm (± 0,5 mm) a s upínací hlavou o průměru 2 mm (± 0,004 mm), s vnitřním rotorem, třífázovým vinutím, s jmenovitými otáčkami 2800 (± 10 %) ot./min a s napájecím napětím 12 V (± 15 %) | 0 |
          ex85011099 | 79 | Stejnosměrný motor, komutátorový, s vnitřním rotorem, třífázovým vinutím, se specifikovaným teplotním rozsahem minimálně od – 20oC do +70o C | 0 |
          ex85024090 | 10 | Rotační měnič, s feritovým jádrem, s cívkami se dvěmi nebo šesti vinutími a o průměru 0,1 mm, připojený k pružnému tištěnému obvodu | 0 |
          ex85030091 | 31 | Rotor, na vnitřní straně vybavený jedním nebo dvěma magnetickými kroužky, též v ocelovém kroužku | 0 |
          ex85030099 | 32 |
          ex85030099 | 31 | Ražený kolektor elektromotoru, o vnějším průměru nejvýše 16 mm | 0 |
          ex85044099 | 20 | Konvertor stejnosměrného proudu na stejnosměrný proud | 0 |
          ex85044099 | 30 | Statický konvertor zahrnující elektrický spínač s bipolárním tranzistorem s izolovaným hradlem (IGBT), v pouzdře, používaný při výrobě mikrovlnných trub podpoložky 85165000 | 0 |
          ex85045080 | 30 | Induktor s indukčností nejvýše 62 mH | 0 |
          ex85045080 | 40 | Vícevrstevné monolitické induktory, v pouzdře součástek typu SMD (součástky pro povrchovou montáž) podpoložek 85171100, 85252091 nebo 85279092 | 0 |
          ex85049011 | 10 | Feritová jádra, jiná než pro odchylovací cívky | 0 |
          ex85049018 | 32 | Část rotačního transformátoru, zahrnující feritové jádro opatřené kruhovými rýhami s vinutím z měděného drátu | 0 |
          ex85051100 | 31 | Feritový magnet se zbytkovým magnetismem 455 mT (± 15 mT) | 0 |
          ex85051990 | 31 | Neodymo-železný kroužek o vnějším průměru nejvýše 13 mm, o vnitřním průměru nejvýše 9 mm | 0 |
          ex85059010 | 91 | Solenoid s rozpírkou pracující s jmenovitým napájecím napětím 24 V při jmenovitém stejnosměrném proudu 0,08 A, používaný při výrobě výrobků čísla 8517 | 0 |
          ex85059010 | 92 | Elektromechanický spouštěč škrticí klapky v automobilových motorech | 0 |
          ex85065090 | 10 | Lithio-jodové baterie o rozměrech nejvýše 9 × 23 × 45 mm a s napětím nejvýše 2,8 V | 0 |
          ex85065090 | 20 | Jednotka tvořená nejvýše dvěma lithiovými bateriemi v dutině pro integrované obvody, s nejvýše 32 spojeními a s regulačním obvodem | 0 |
          ex85065090 | 30 | Lithio-jodové baterie nebo baterie z oxidu lithio-stříbro-vanadičitého o rozměrech nejvýše 28 × 45 × 15 mm a o kapacitě nejméně 1,05 Ah | 0 |
          ex85073091 | 20 | Pravoúhlý akumulátor, o délce nejvýše 69 mm, šířce nejvýše 36 mm a o tloušťce nejvýše 12 mm, používaný při výrobě dobíjecích baterií | 0 |
          ex85078091 | 10 |
          ex85078094 | 20 |
          ex85078098 | 10 |
          ex85073091 | 30 | Nikl-kadmiový válcový akumulátor, o délce 65,3 mm (± 1,5 mm) a průměru 14,5 mm (± 1 mm), o jmenovitém výkonu nejméně 1000 mAh, používaný při výrobě dobíjecích baterií | 0 |
          ex85078091 | 80 | Nikl-hydridový válcový akumulátor, o průměru nejvýše 14,5 mm, pro výrobu dobíjecích baterií | 0 |
          ex85078094 | 10 | Lithio-iontový válcový akumulátor, o délce nejméně 64,6 mm a průměru nejméně 18,1 mm, o jmenovitém výkonu nejméně 1200 mAh, používaný při výrobě dobíjecích baterií | 0 |
          ex85169000 | 31 | Duální dioda, skládající se z diody silového usměrňovače spojené drátem s ochrannou diodou transformátoru, se špičkovou rychlostí zpětného výkonu nejméně 2 J, používaná při výrobě výrobků podpoložky 85165000 | 0 |
          ex85182980 | 20 | Reproduktor o výkonu 5 W a impedanci 4 ohmy, o průměru nejvýše 50 mm, používaný při výrobě přenosných telefonů | 0 |
          ex85183080 | 20 | Sluchátko pro audiopřístroje obsažené v pouzdru s vnějšími rozměry, které s výjimkou spojovacích bodů nepřesahují 5 × 6 × 8 mm | 0 |
          ex85189000 | 91 | Celistvá základní deska z oceli pěchované za studena, ve formě kotouče na jedné straně s válcem, používaná při výrobě reproduktorů | 0 |
          ex85209090 | 20 | Pohonná jednotka schopná záznamenávat magnetooptický signál a reprodukovat optický signál, zahrnující alespoň optickou jednotku, motory pro stejnosměrný proud a tištěný obvod, k němuž jsou přimontovány integrované obvody poskytující pohonné funkce a funkce zpracování signálu pro účely čtení optických disků o vnějším průměru nejvýše 70 mm, nezahrnující obvody se zesilovacími funkcemi nebo funkcemi regulace napájení proudem | 0 |
          ex85229059 | 93 | Optická jednotka skládající se z laserové diody s jednou fotodiodou, vydávající světlo se jmenovitou délkou vln 780 nm, v pouzdře o průměru nejvýše 10 mm a o výšce nejvýše 9 mm, s nejvýše deseti spojeními a s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:LDGULT 022nebos jinými identifikačními značkami týkajícími se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | 0 |
          ex85229059 | 94 | Elektronická sestava pro laserové čtecí hlavy přehrávačů kompaktních disků, zahrnující: tištěný obvod,fotodetektor, ve formě monolitického integrovaného obvodu, v pouzdře,nejvýše tři konektory,nejvýše jeden tranzistor,nejvýše tři variabilní a čtyři stálé rezistory,nejvýše pět kondenzátorů,vše přimontované k držáku | 0 |
          ex85229098 | 31 | Zařízení pro nahrávání a reprodukci tenkých filmů, na nemagnetickém keramickém podkladu, alespoň s devíti paralelními kanály pro digitální signály a alespoň dvěma kanály pro analogové signály, celé na jedné straně zakulacené, používané při výrobě magnetických hlav do přístrojů kazetového typu pro záznam digitálního zvuku a reprodukci digitálního/analogového zvuku | 0 |
          ex85229098 | 34 | Hnací mechanismus pro kazetové přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, používané při výrobě telefonních záznamníků | 0 |
          ex85229098 | 35 | Sestava pro reprodukci zvuku, zahrnující hnací mechanismus kazetového typu, se stejnosměrným motorem, používaná při výrobě výrobků čísla 8519 | 0 |
          ex85229098 | 36 | Válec pro vedení a vinutí magnetického pásku, používaný při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8522 | 0 |
          ex85229098 | 37 | Magnetická hlava pro mazání videopásek, používaná při výrobě výrobků čísel 8521 nebo 8522 | 0 |
          ex85229098 | 39 | Sestava skládající se z pohonného obvodu, snímače rychlosti a bezkomutátorového motoru pro stejnosměrný proud | 0 |
          ex85229098 | 43 | Sestava pro záznam a reprodukci analogového zvuku, zahrnující záznamovou/přehrávací hlavu a dvojitý pohonný mechanismus kazetového typu, nezahrnující obvody se zesilovacími funkcemi nebo s funkcemi hnacích dodávek proudu, používaná při výrobě výrobků podpoložky 85273191 nebo 85273198 | 0 |
          ex85229098 | 44 | Sestava pro optické disky, zahrnující alespoň optickou jednotku a stejnosměrné motory, neschopná dvouvrstevného nahrávání | 0 |
          ex85229098 | 45 | Sestava pro videozáznam a videoreprodukci, zahrnující alespoň motor a desku s tištěnými obvody obsahující integrované obvody s pohonnými nebo ovládacími funkcemi, též obsahující transformátor, pro výrobu výrobků čísla 8521 | 0 |
          ex85253090 | 20 | Sestava pro televizní kamery o rozměrech nejvýše 10 × 15 × 18 mm, zahrnující obrazový snímač, objektiv a barevný procesor, s obrazovým rozlišením nejvýše 1024 × 1280 pixelů, též s kabelem a/ pouzdrem, pro výrobu zboží podpoložky 85252091 | 0 |
          ex85282190 | 20 | Barevný videomonitor s provozním stejnosměrným napětím nejméně 10 V, avšak nejvýše 35 V, zahrnující displej z tekutých krystalů (LCD), s úhlopříčkou nejvýše 33,2 cm, vhodný pro zabudování do zboží kapitol 84 až 90 | 0 |
          ex85282200 | 10 | Videomonitor zahrnující: plochou monochromní obrazovku s úhlopříčkou nejvýše 110 mm a s vychylovací cívkou,atištěný obvod, na němž je připevněna vychylovací jednotka, video-zesilovač a transformátor,celé namontované na podkladě, pro výrobu video-vstupních telefonů, videotelefonů nebo hlídacích zařízení | 0 |
          ex85291070 | 10 | Soubor keramických filtrů zahrnující dva keramické filtry a jeden keramický rezonátor pro frekvenci 10,7 MHz (± 30 kHz), v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 15 | Keramické filtry pro centrální frekvenci 10,7 MHz, se šířkou vlnového pásma nejvýše 330 kHz při 3 dB a nejvýše 950 kHz při 20 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 20 | Keramické filtry pro frekvence nejméně 4,5 MHz, avšak nejvýše 6,6 MHz, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 25 | Keramický filtr pro frekvence nejméně 450 MHz, avšak nejvýše 470 MHz, se šířkou vlnového pásma nejvýše 13 kHz při 3 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 30 | Keramický filtr pro frekvenci 450 MHz, se šířkou vlnového pásma nejvýše 18 kHz při 10 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 35 | Keramický filtr pro centrální frekvenci 455 MHz (± 1,5 kHz), se šířkou vlnového pásma nejvýše 25 kHz při 6 dB a nejvýše 60 kHz při 40 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 45 | Keramický filtr pro centrální frekvenci 450 MHz (± 1,5 kHz) nebo 455 kHz (± 1,5 kHz), se šířkou vlnového pásma nejvýše 30 kHz při 6 dB a nejvýše 70 kHz při 40 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 50 | Izolátor signálu pro radiové frekvence (RF) při frekvencích nejméně 890 MHz, avšak nejvýše 1990 MHz, s vložným útlumem nejvýše 0,7 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 55 | Filtry, s výjimkou filtrů povrchových akustických vln, pro centrální frekvenci 485 MHz nebo 1990 kHz, s vložným útlumem nejvýše 3,5 dB, v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 80 | Soubor keramických filtrů, s výjimkou filtrů povrchových akustických vln, obsahující: vysílací filtr s centrální frekvencí 1 747,5 MHz a s vložným útlumem nejvýše 2,3 dB při šířce vlnového pásma 75 MHz,apřijímací filtr s centrální frekvencí 1 842,5 MHz a s vložným útlumem nejvýše 3,3 dB při šířce vlnového pásma 75 MHz,celé v pouzdře | 0 |
          ex85291070 | 85 | Soubor keramických filtrů, s výjimkou filtrů povrchových akustických vln, obsahující dva filtry s jednou z následujících kombinací vlastností: vysílací centrální frekvence 902,5 MHz, přijímací centrální frekvence 947,5 MHz a vložný útlum nejvýše 3,2 dB při šířce vlnového pásma 25 MHz,nebovysílací centrální frekvence 1 747,5 MHz, přijímací centrální frekvence 1 842,5 MHz a vložný útlum nejvýše 3,5 dB při šířce vlnového pásma 75 MHz,celé v pouzdře | 0 |
          ex85291090 | 20 | Anténní spínač zahrnující: vysílací filtr s centrální frekvencí nejméně 942,8 MHz, avšak nejvýše 1990 MHz,apřijímací filtr s centrální frekvencí nejméně 847,5 MHz, avšak nejvýše 1990 MHz,celé v pouzdře | 0 |
          ex85299072 | 20 | Části televizních přístrojů s mikroprocesorovou a videoprocesorovou funkcí, zahrnující alespoň mikroovladač a videoprocesor, upevněné na olověném rámu a uložené v plastovém pouzdře | 0 |
          ex85489090 | 44 |
          ex85299081 | 31 | Demagnetizační cívky, obalené páskou, s kabely a konektory | 0 |
          ex85299081 | 32 | Optická jednotka pro videoprojekci, zahrnující barevný separační systém, polohovací mechanismus a čočky, používaná při výrobě výrobků čísla 8528 | 0 |
          ex85299081 | 34 | Sestava skládající se z čočkové jednotky, s nastavitelnou ohniskovou vzdáleností nejméně 4 mm, avšak nejvýše 69 mm a zahrnující kódovací zařízení pro zoom, jednotku krokového motoru, jednotku pro pohon zoomu, irisový motor a fotopřerušovač | 0 |
          ex85299081 | 35 | Sestava pro videozáznam a videoreprodukci, zahrnující hnací mechanismus kazetového typu, se stejnosměrným motorem, používaná při výrobě výrobků čísla 8525 | 0 |
          ex85299081 | 36 | Sestava monochromní obrazovky s úhlopříčkou nejméně 143 mm, avšak nejvýše 230 mm a s konkávní ohniskovou čočkou přimontovanou k chladicímu zařízení naplněnému kapalinou | 0 |
          ex85299081 | 37 | Filtr, skládající se ze dvou piezoelektrických krystalů, každý s frekvencí nejméně 21 MHz, avšak nejvýše 30 MHz a samostatně přimontovaný na držáku, s nejvýše sedmi připojeními | 0 |
          ex85299088 | 33 |
          ex85299081 | 40 | Sestava zahrnující prizmy, čipy digitálního mikrozrcadlového přístroje (DMD) a elektronické kontrolní obvody, používaná při výrobě videoprojektorů | 0 |
          ex85299081 | 41 | Čipy digitálního mikrozrcadlového přístroje (DMD), používané při výrobě videoprojektorů | 0 |
          ex85299088 | 34 | Sestava pro videozáznam a videoreprodukci, zahrnující alespoň motor a desku s tištěnými obvody obsahující integrované obvody s pohonnými nebo ovládacími funkcemi, upevněnou na desce s tištěnými obvody obsahující alespoň integrované obvody k ovládání funkcí kazetového mechanismu, funkcí nahrávání obrazu, a funkcí zpracování televizního signálu, používaná při výrobě výrobků čísla 8528 | 0 |
          ex85318080 | 01 | Kontrolní žárovka, skládající se ze čtyř diod vysílajících světlo vyrobených ze silikonkardidového (SiC) polovodičového materiálu, fungující při jmenovité vlnové délce 481, 560 nebo 630 nm, v pouzdře | 0 |
          ex85318080 | 15 | Kontrolní žárovka skládající se ze dvou diod vysílajících světlo vyrobených z hliníko-galio-arzénového (AlGaAs) materiálu nebo galio-fosforového (GaP) polovodičového materiálu, s obdélníkovým základem, v pouzdře SMD (součástka pro povrchovou montáž) a s čočkou | 0 |
          ex85318080 | 25 | Elektroakustický měnič | 0 |
          ex85318080 | 30 | Elektromagnetický displej skládající se ze sedmi elektromagnetických cívek, které pomocí zbytkového magnetismu ve statorech zajišťují, že poslední indikátor zůstává k dispozici (set state), a ze sedmi otočných segmentů odrážejících světlo, které jsou připojeny k tyčovým magnetům, soustava obsahující tyto displeje | 0 |
          ex85363030 | 11 | Termoelektrický spínač se zbytkovým proudem nejméně 50 A, zahrnující mžikový spínač, pro přímé přimontování k cívce elektromotoru, v hermeticky uzavřeném pouzdře | 0 |
          ex85363090 | 31 |
          ex85365080 | 96 |
          ex85364110 | 91 | Teplotní relé v hermeticky uzavřené skleněné kartuši, o délce nejvýše 35 mm bez drátů, s maximální rychlostí unikání 10-6 cm3 He/s při jednom baru v teplotním rozmezí 0 až 160 °C, pro zabudování do kompresorů do chladicích zařízení | 0 |
          ex85364190 | 91 |
          ex85364900 | 91 |
          ex85365011 | 31 | Spínač tištěného obvodu fungující při síle 4,9 N (± 0,9 N), v pouzdře | 0 |
          ex85365015 | 32 | Rotační spínač ve formě kola o průměru mezi 15 a 16 mm a kontakty pro uzavření obvodu, s jmenovitým napětím 12 V při 50 mA | 0 |
          ex85365019 | 91 | Spínač s Hallovým efektem zahrnující jeden magnet, jeden snímač Hallova efektu a dva kondenzátory, v pouzdře se třemi připojeními a s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:2AV28E2AV31E2AV56nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | 0 |
          ex85365019 | 92 | Hydraulický tlakový spínač zahrnující tlakový mžikový kotouč, pracující při napájecím napětí nejméně 6 V, avšak nejvýše 18 V | 0 |
          ex85365019 | 93 | Zařízení s nastavitelnými ovádacími a spínacími funkcemi, zahrnující alespoň jeden monolitický integrovaný obvod, též kombinovaný s polovodičovými prvky, upevněné společně na olověném rámu a uložená v plastovém pouzdře | 0 |
          ex85365080 | 97 |
          ex85365080 | 93 | Jednotka spínače pro koaxiální kabel zahrnující tři elektromagnetické spínače, s dobou sepnutí nejvýše 50 ms a s vybavovacím proudem nejvýše 500 mA při napětí 12 V | 0 |
          ex85365080 | 95 | Jazýčkový spínač se spínacím výkonem nejméně 20 W v rozmezí 17-43 A/otáčka, ve formě skleněné kapsle, neobsahující rtuť, o rozměrech nejvýše 3 × 21 mm, používaný při výrobě snímačů nárazu pro automobilové airbagy | 0 |
          ex85369085 | 92 | Kovový ražený rám s připojeními | 0 |
          ex85369085 | 93 | Kontaktní prvek s přídržnou silou více než 3 N, ve formě dvou obdélníkových plastových rámů propojených elektrickými vodiči | 0 |
          ex85369085 | 94 | Elastomerový konektor, z pryže nebo silikonu, skládající se z jednoho nebo více vodicích prvků | 0 |
          ex85444980 | 10 |
          ex85371099 | 92 | Obrazovka reagující na dotyk, skládající se z vodivé mřížky mezi dvěma skleněnými nebo plastovými deskami nebo pláty, vybavená elektrickými vodiči a konektory | 0 |
          ex85371099 | 93 | Elektronické řídicí jednotky pro napětí 12 V, používané při výrobě systémů regulace teploty montovaných do automobilů | 0 |
          ex85389099 | 92 | Část elektrotermální pojistky skládající se z pocínovaného měděného drátu připojeného k válcovitému pouzdru, jehož vnější rozměry činí nejvýše 5 × 48 mm | 0 |
          ex85401111 | 91 | Barevná obrazovka se štěrbinovou nebo zářezovou maskou, vybavená elektronovými tryskami umístěnými vedle sebe (technologie in-line) a s úhlopříčkou nejméně 12 cm, avšak nejvýše 26 cm | 0 |
          ex85401111 | 93 | Barevná obrazovka vybavená jednou tryskou se třemi paprsky a s úhlopříčkou obrazovky nejméně 22 cm, avšak nejvýše 26 cm | 0 |
          ex85401113 | 91 | Barevná obrazovka se štěrbinovou nebo zářezovou maskou, se vzdáleností mezi pruhy téže barvy nejvýše 0,42 mm a s úhlopříčkou 49 cm, používaná při výrobě profesionálních videomonitorů včetně bezpečnostních a lékařských monitorovacích přístrojů | 0 |
          ex85401119 | 91 | Barevná obrazovka vybavená elektronovými tryskami umístěnými vedle sebe (technologie in-line) a s úhlopříčkou obrazovky nejméně 85 cm | 0 |
          ex85401191 | 31 | Barevná obrazovka s poměrem šířky/výšky obrazovky 16/9 a s úhlopříčkou obrazovky 39,8 cm (± 0,3 cm) | 0 |
          ex85401200 | 82 | Monochromní obrazovka s úhlopříčkou nejméně 250 mm, avšak nejvýše 320 mm a s anodovým napětím nejméně 18 kV, avšak nejvýše 22 kV | 0 |
          ex85401200 | 83 | Monochromní obrazovka s úhlopříčkou nejméně 150 mm, avšak nejvýše 182 mm, s průměrem hrdla nejvýše 30 mm a s anodovým napětím nejméně 25 kV, avšak nejvýše 32 kV | 0 |
          ex85401200 | 84 | Plochá monochromní obrazovka, s úhlopříčkou obrazovky nejvýše 102 mm | 0 |
          ex85402080 | 91 | Fotonásobič skládající se z fotokatodové trubice s devíti dynodami, pro světlo o délce vln nejméně 160 nm, avšak nejvýše 930 nm, o průměru nejvýše 14 mm a výšce nejvýše 94 mm | 0 |
          ex85404000 | 31 | Barevná obrazovka s bodovou maskou, vybavená třemi elektronovými tryskami umístěnými vedle sebe (technologie in-line) nebo jednou tryskou se třemi paprsky, s úhlopříčkou obrazovky nejméně 72 cm a se vzdáleností mezi body téže barvy nejvýše 0,5 mm | 0 |
          ex85406000 | 31 |
          ex85404000 | 32 | Barevná obrazovka s bodovou maskou, vybavená třemi elektronovými tryskami umístěnými vedle sebe (technologie in-line) nebo jednou tryskou se třemi paprsky, s úhlopříčkou obrazovky nejvýše 72 cm | 0 |
          ex85406000 | 32 |
          ex85404000 | 33 | Barevná obrazovka se štěrbinovou nebo zářezovou maskou, se vzdáleností mezi pruhy téže barvy nejvýše 0,35 mm a s úhlopříčkou obrazovky nejvýše 53 cm | 0 |
          ex85404000 | 34 | Barevná obrazovka se štěrbinovou nebo zářezovou maskou, se vzdáleností mezi pruhy téže barvy nejvýše 0,39 mm a s úhlopříčkou obrazovky nejméně 33 cm, avšak nejvýše 38 cm | 0 |
          ex85404000 | 35 | Barevná obrazovka se štěrbinovou nebo zářezovou maskou, se vzdáleností mezi pruhy téže barvy nejvýše 0,35 mm a s úhlopříčkou obrazovky nejvýše 72 cm, používaná při výrobě monitorů | 0 |
          ex85404000 | 36 | Barevná obrazovka se štěrbinovou nebo zářezovou maskou, se vzdáleností mezi pruhy téže barvy nejvýše 0,30 mm a s úhlopříčkou obrazovky nejvýše 58 cm | 0 |
          ex85405000 | 31 | Monochromní plochá obrazovka, s úhlopříčkou nejméně 142 mm, avšak nejvýše 190 mm, s luminiscencí nejméně 300 lumenů, avšak nejvýše 2000 lumenů, rozlišením nejméně 0,06 mm, avšak nejvýše 0,1 mm, fosforových typů P1, P22, P53, P55 nebo P56, anodovým napětím nejméně 34 kV, s ohniskovými napětím nejméně 7 kV a s katodovým proudem nejméně 3 mA | 0 |
          ex85406000 | 33 |
          ex85405000 | 32 | Monochromní obrazovka s úhlopříčkou nejméně 176 mm, avšak nejvýše 520 mm a s průměrem hrdla nejvýše 21 mm | 0 |
          ex85406000 | 34 |
          ex85408900 | 91 | Displeje ve formě trubice skládající se ze skleněného pouzdra přimontovaného k desce, jejíž rozměry činí nejvýše 300 × 350 mm bez vedení. Trubice obsahuje jednu nebo několik řad znaků nebo čar uspořádaných do řad, každý znak nebo čára obsahuje fluorescentní nebo fosforescenční prvky. Tyto prvky jsou přimontovány ke kovovému základu, který je pokrytý fluorescentními látkami nebo fosforescenčními solemi vydávajícími světlo při bombardování elektrony | 0 |
          ex85408900 | 92 | Vakuová fluorescentní zobrazovací trubice | 0 |
          ex85409100 | 31 | Elektronová tryska, používaná při výrobě barevných obrazovek podpoložky 85404000, s úhlopříčkou obrazovky nejméně 34 cm, avšak nejvýše 39 cm | 0 |
          ex85409100 | 32 | Elektronová tryska barevných obrazovek s anodovým napětím nejméně 27,5 kV, avšak nejvýše 33 kV | 0 |
          ex85409100 | 91 | Vychylovací cívka obrazovek s provozní frekvencí nejméně 31250 Hz, avšak nejvýše 64000 Hz, zahrnující čtyřpólový magnet | 0 |
          ex85409100 | 92 | Štěrbinová nebo zářezová maska, s výjimkou masek s průběžnými vertikálními štěrbinami, s úhlopříčkou nejvýše 39 cm | 0 |
          ex85409100 | 93 | Elektronová tryska pro výrobu monochromních elektronek s úhlopříčkou obrazovky nejméně 7,6 cm, avšak nejvýše 30,5 cm | 0 |
          ex85409100 | 94 | Vychylovací cívka barevných obrazovek s provozní frekvencí 15625 nebo 31250 Hz, zahrnující dvoupólový magnet, dva čtyřpólové kulaté magnety a dva šestipólové kulaté magnety | 0 |
          ex85409100 | 96 | Sestava pro elektronky s nejméně dvěma, avšak nejvýše šesti cívkami, plastovým držákem a kovovým fixačním kroužkem, pro nastavení ostrosti displeje a/nebo sbíhavosti displeje | 0 |
          ex85409100 | 97 | Štěrbinová maska, skládající se z průběžných vertikálních štěrbin o délce nejméně 275 mm | 0 |
          ex85409100 | 98 | Rám z molybdeno-chromové oceli, používaný při výrobě obrazovek | 0 |
          ex85409900 | 91 | Anoda, katoda nebo výstupní část nebo sestava zahrnující tyto součásti (trubice s magnetronovým jádrem), pro výrobu magnetronů podpoložky 85407100 | 0 |
          ex85431900 | 10 | Urychlovací systémy elektronových paprsků, s provozním napětím nejvýše 1,5 MV a s proudem paprsků nejvýše 70 mA | |
          ex85438995 | 46 | Zesilovač skládající se z aktivních a pasivních prvků přimontovaných k tištěnému obvodu, v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:FA 01314FA 01317FA 01321FMC 1717FMC 1819ISO 122MHW 105MHW 1815MHW 2701MHW 2707MHW 607MHW 704MHW 707MHW 720MHW 803MHW 820-1MHW 820-2MHW 9002MHW 910MHW 914MHW 915MHW 916MHW 926MHW 927MHW 953PF 0144PF 0146PF 0148PF 0412PHW 2905PHW 2907PHW 5113PHW 9012PHW 902PHW 925SHW 5115XHW 105XHW 2803XHW 2902XHW 5115XHW 903nebos jinými identifikačními značkami týkajícími se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | 0 |
          ex85438995 | 48 | Vysokofrekvenční modulátor (RF) pracující ve frekvenčním rozmezí nejméně 43 MHz, avšak nejvýše 870 MHz, schopný přepínat signály VHF a UHF, skládající se z aktivních a pasívních prvků přimontovaných k tištěnému obvodu, v pouzdře | |
          ex85438995 | 49 | Usměrňovací sestava výkonových diod, skládající se ze dvou diod s průměrným propustným proudem nejvýše 600 A a opakovaným závěrným špičkovým napětím nejvýše 40 V, každá v pouzdře a spojená se společnou katodou | |
          ex85438995 | 50 | Piezoelektrický krystalový oscilátor s pevnou frekvencí, ve frekvenčním rozmezí 1,8 MHz až 67 MHz, v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:R4000.8R4000.9nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | |
          ex85438995 | 51 | Mechanický vibrační gyroskop poháněný oscilátorem o 25 nebo 26 kHz, zahrnující diferenční zesilovač a detektorový obvod, v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:ENC05Dnebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | 0 |
          ex85438995 | 52 | Opticko-elektrický obvod zahrnující jednu nebo více LED diod a jednu fotodiodu se zesilovacím obvodem a integrovaným logickým mřížovým obvodem nebo jednu nebo více LED diod a alespoň dvě fotodiody se zesilovacím obvodem, v plastovém pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:HC PL 2400HC PL 2730nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | |
          ex85438995 | 53 | Oscilátor, s centrální frekvencí nejméně 20 GHz, avšak nejvýše 42 GHz, skládající se z aktivních a pasivních prvků nepřimontovaných k podkladu, v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:372-02372-03nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | |
          ex85438995 | 55 | Audio-nahrávací a reprodukční obvod, schopný skladovat stereoaudio data a současně nahrávat a přehrávat, zahrnující dva nebo tři monolitické integrované obvody přimontované na tištěný obvod nebo olovněný rám, v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:RWA010RWA100RWA200RWA300nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | |
          ex85438995 | 56 | Sestava pro potlačení přepětí, zahrnující osm diod, se závěrným odstavným napětím nejvýše 4,5 V, se svodovým proudem v závěrném směru nejvýše 10 μA, špičkovým impulzním proudem nejvýše 30 A a jmenovitou kapacitou 50 pF, v pouzdře | |
          ex85438995 | 59 | Snímací sestava integrovaného obvodu s nábojovou vazbou (CCD), pro systém snímání filmu ve skutečném čase, s optickými funkcemi, iluminačními funkcemi a funkcemi zpracování signálu | |
          ex85438995 | 60 | Teplotně vyrovnaný oscilátor zahrnující tištěný obvod, na němž jsou namontovány alespoň piezoelektrický krystal a nastavitelný kondenzátor, v pouzdře | |
          ex85438995 | 61 | Napěťově řízený oscilátor (VCO), jiný než teplotně vyrovnaný oscilátor, skládající se aktivních a pasívních prvků přimontovaných na tištěném obvodě, v pouzdře | 0 |
          ex85439080 | 40 | Katoda z nerezové oceli ve formě desky s držadlem ve formě tyče, též s plastovými postranními pruhy | 0 |
          ex85439080 | 50 | Sestava výrobků čísel 8541 nebo 8542 přimontovaných na tištěném obvodě, v pouzdře | 0 |
          ex85459090 | 01 | Uhlíky do článků a baterií, ve formě tyček, o délce nejméně 34 mm, avšak nejvýše 160 mm a o průměru nejvýše 12 mm | 0 |
          ex85471010 | 10 | Izolované armatury z keramiky obsahující 90 % hmotnostních nebo více oxidu hlinitého, metalizované, s dutým válcovitým tělem o vnějším průměru nejméně 20 mm, avšak nejvýše 250 mm, pro výrobu vakuových přerušovačů | 0 |
          ex85489090 | 38 | Části používané při výrobě nebo opravách výrobků podpoložky 85172100 | 0 |
          ex85489090 | 39 | Optická jednotka, skládající se z laserové diody a fotodiody, pracující v typické vlnové délce 635 nebo 670 nm | 0 |
          ex85489090 | 40 | Jednotka pro příjem infračervených signálů skládající se z fotodiody a alespoň zesilovače ve formě monolitického integrovaného obvodu, v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:GP1U58XBSBX 1610nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | 0 |
          ex85489090 | 41 | Jednotka skládající se z rezonátoru pracujícího ve frekvenčním rozmezí nejméně 1,8 MHz, avšak nejvýše 40 MHz a z kondenzátoru, v pouzdře | 0 |
          ex85489090 | 42 | Hodinový/kalendářový obvod, skládající se z tištěného obvodu, na kterém je přimontován alespoň křemenový oscilátor, a monolitického integrovaného obvodu, to celé v pouzdře: s identifikační značkou skládající se z (jedné z) následujících kombinací nebo obsahující takovou kombinaci:DS 1287DS 12887ADS 1387MK 48T02MK 48T08MK 48T12MK 48T18RTC 63421RTC 65271RTC72423nebojiné identifikační značky týkající se přístrojů, které splňují výše uvedený popis | 0 |
          ex91109000 | 94 |
          ex85489090 | 43 | Kontaktní snímač obrazů | 0 |
          ex87111000 | 10 | Přenosný motorový skútr, též rozmontovaný | 0 |
          ex90011090 | 10 | Obraceč obrázků vyrobený ze sestavy optických vláken | 0 |
          ex90012000 | 10 | Materiál skládající se z polarizačního filmu, na jedné nebo obou stranách podložený transparentním materiálem | 0 |
          ex90019090 | 20 | Obrazovka pro zpětnou projekci zahrnující Fresnelovy čočky z umělé hmoty a polarizační plastový plát, používaný při výrobě výrobků čísla 8528 | 0 |
          ex90019090 | 30 | Čočky z umělé hmoty, nepřimontované, o ohniskové délce 3,86 mm (± 0,1 mm) a o průměru nejvýše 8 mm, používané při výrobě přehrávačů kompaktních disků | 0 |
          ex90019090 | 40 | Deska z optických vláken, používaná při výrobě obrazovek a fotokatod pro intenzifikátory obrazů | 0 |
          ex90019090 | 50 | Obrazovka pro zpětnou projekci, zahrnující čočkovitou plastovou desku | 0 |
          ex90019090 | 60 | Hranol pro rozptyl světla, nepřimontovaný, používaný při výrobě kamer s integrovaným obvodem s nábojovou vazbou (CCD) | 0 |
          ex90019090 | 70 | Tyč z alumio-ytriového granátu (YAG) s přidaným neodymem, na obou koncích leštěná | 0 |
          ex90019090 | 80 | Plastové čočky, nepřimontované, používané při výrobě výrobků podpoložky 90064000 | 0 |
          ex90021100 | 10 | Nastavitelná čočková jednotka, o ohniskové délce nejméně 90 mm, avšak nejvýše 180 mm a zahrnující kombinaci čtyř až osmi skleněných nebo metakrylových čoček o průměru nejméně 120 mm, avšak nejvýše 180 mm, každá čočka je alespoň na jedné straně potažená vrstvou z fluoridu hořečnatého, používaná při výrobě videoprojektorů | 0 |
          ex90021100 | 50 | Čočková jednotka, o ohniskové délce nejméně 25 mm, avšak nejvýše 150 mm, skládající se ze skleněných nebo plastových čoček, o průměru nejméně 60 mm, avšak nejvýše 190 mm | 0 |
          ex90021100 | 60 | Optický prvek zahrnující jednu nebo několik přimontovaných plastových čoček, používaný při výrobě výrobků položky 90064000 | 0 |
          ex90021900 | 10 | Čočková jednotka o ohniskové délce 24,96 mm, (± 0,1 mm), o průměru a délce 16 mm, používaná při výrobě výrobků položky 85172100 | 0 |
          ex90022000 | 10 | Filtr skládající se z plastové polarizační membrány, skleněné desky a průhledného ochranného filmu, připevněný na kovovém rámu, používaný při výrobě výrobků čísla 8528 | 0 |
          ex90029090 | 20 | Čočky, připevněné, o pevné ohniskové délce 3,8 mm (± 0,19 mm) nebo 8 mm (± 0,4 mm), s relativním otvorem F2.0 a o průměru nejvýše 33 mm, používané při výrobě kamer s integrovaným obvodem s nábojovou vazbou (CCD) | 0 |
          ex90029090 | 30 | Optická jednotka zahrnující jednu nebo dvě řady optických skleněných vláken ve formě čoček a o průměru nejméně 0,85 mm, avšak nejvýše 1,15 mm, zabudovaná mezi dvě plastové desky | 0 |
          ex90029090 | 50 | Sestava čoček a obrazové brány, pro systém snímání filmu ve skutečném čase, s čočkou skládající se z devíti nebo jedenácti prvků a s iluminační funkcí | 0 |
          ex90069190 | 10 | Části používané při výrobě výrobků položky 90064000 | 0 |
          ex90138090 | 10 | Izolátor optických vláken, necitlivý na polarizaci, pracující při vlnové délce nejméně 1200 nm, ve válcovitém pouzdře | 0 |
          ex90138090 | 20 | Optický spínač zahrnující alespoň jeden optický vstup a dva optické výstupy a s elektrickými konektory | 0 |
          ex90179090 | 20 | Hlava termální tiskárny obsahující alespoň 7168 vytápěcích jednotek připevněných ke dvěma nebo více keramickým držákům, přičemž vše je v pouzdře, jehož vnější rozměry jsou větší než 21 × 39 × 639 mm | 0 |
          ex90223000 | 10 | Rentgenová trubice s cílovým napětím nejméně 4 kV, avšak nejvýše 30 kV, s výkonem nejvýše 9 W a s cílovým proudem nejvýše 2 mA | 0 |
          ex90271090 | 10 | Jednotka snímače pro analýzu plynu nebo kouře v motorových vozidlech, skládající se zejména z zirkonio-keramického prvku v kovovém pouzdře | 0 |
          ex90318034 | 10 | Stroje a přístroje pro automatickou kontrolu kvality pevných magnetických disků, používané při výrobě výrobků podpoložky 85232010 | 0 |
          ex90318039 | 30 |
          ex90318099 | 10 |
          ex90318034 | 30 | Přístroj pro měření úhlu a směru otáčení motorových vozidel, skládající se alespoň z jednoho snímače stáčivé rychlosti ve formě monokrystalického křemene, též v kombinaci s jedním nebo několika měřicími snímači, v pouzdře | 0 |
          ex90318039 | 50 |
          ex90318039 | 10 | Zařízení pro měření zrychlení v automobilech, zahrnující jeden nebo několik aktivních a/nebo pasivních prvků a jeden nebo více snímačů, v pouzdře | 0 |
          ex90318039 | 40 | Stroje a přístroje pro automatické testování jednotnosti pouzder pro náplně do inkoustových tiskáren | 0 |
          ex90319080 | 20 | Čtecí a psací testovací hlava pro kontrolu kvality pevných magnetických disků, přimontovaná na nosném rameni | 0 |
          ex90319080 | 30 | Sestava pro snímač seřízení laseru, ve formě tištěného obvodu zahrnujícího optické filtry a snímač integrovaného obvodu s nábojovou vazbou (CCD), v pouzdře | 0 |
          ex90319080 | 40 | Testovací hlava pro kontrolu mechanické kvality pevných magnetických disků, namontovaná na nosném rameni | 0 |
          ex90319080 | 50 | Lešticí hlava pro odstraňování nerovností na povrchu pevných magnetických disků a pro jejich leštění, namontovaná na nosném rameni | 0 |
          ex90321091 | 10 | Termostat obsahující mžikový spínač, pro přímou montáž na cívku elektromotoru, v hermeticky uzavřeném pouzdře | 0 |
          ex90328990 | 10 | Snímač nárazu automobilových airbagů zahrnující kontakt schopný přepnout proud 12 A při napětí 30 V, s typickým odporem kontaktu 80 mohmů | 0 |
          ex91069010 | 10 | Časovací soustava používaná při výrobě zboží podpoložky 85165000 | 0 |
          ex91101200 | 91 | Sestava skládající se z tištěného obvodu, na kterém je namontovaný jeden křemenový oscilátor, alespoň jeden hodinkový obvod a alespoň jeden kondenzátor, též integrovaný, o tloušťce nejvýše 5 mm | 0 |
          ex91109000 | 92 | Sestava skládající se z tištěného obvodu, na kterém je namontovaný hodinkový obvod nebo hodinkový obvod a křemenový oscilátor, o tloušťce nejvýše 5 mm | 0 |
          ex91149000 | 91 |
          ex91109000 | 93 | Sestava skládající se z tištěného obvodu, na kterém je namontovaný alespoň jeden hodinkový obvod, křemenový oscilátor a piezoelektrický zvukový prvek, o tloušťce nejméně 5 mm | 0 |
          ex96089100 | 10 | Plastové špičky per neobsahující vlákna, s vnitřním kanálkem | 0 |
          ex96089100 | 20 | Plstěné špičky a jiné porózní špičky pro značkovače, bez vnitřního kanálku | 0 |
          ex96121010 | 10 | Stuhy z umělé hmoty se segmenty různých barev, zajišťující vstup barviv teplem do nosiče (tzv. sublimace barviv) | 0 |
          ex96139000 | 20 | Piezoelektrický zapalovací mechanismu, též s doplňkovými prvky | 0 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Kód KN | TARIC | Popis zboží | Všeobecná sazba % |
          ex29209010 | 20 | Diallyl 2,2‘-oxydiethylbikarbonát | 0 |
          ex38159090 | 87 | Iniciátory reakce skládající se z diisopropylperoxybikarbonátu, ve formě roztoku v diallyl 2,2‘-oxydiethylbikarbonátu | 0 |
          ex54041090 | 50 | Monofilamenty z polyesteru nebo polybutylentereftalátu o délkové hmotnosti nejméně 67 decitex a jejichž největší rozměr příčného průřezu je nejvýše 1 mm | 0 |
          ex85229059 | 95 | Deska s tištěnými obvody osazená elektronickými obvody s provozním napětím 12 V, používaná při výrobě televizních přijímačů s video nebo DVD jednotkou | 0 |
          ex85229059 | 96 | Sestava skládající se z alespoň flexibilního tištěného obvodu a integrovaných obvodů pro pohon a pro převod signálu optických disků | 0 |
          ex85229098 | 45 | Sestava pro hnací jednotky laserových optických přístrojů (tzv. "mechanické jednotky") pro nahrávání a/nebo reprodukci digitálních video a/nebo audio signálů, zahrnující alespoň jednu laserovou optickou čtecí a/nebo zapisovací jednotku a motor na stejnosměrný pohon, též s deskou s tištěnými obvody pro ovládání hnacího mechanismu, používaná při výrobě výrobků čísel 8519, 8520, 8521, 8526, 8527, 8528 nebo 8543 | 0 |
          ex85489090 | 45 |
          ex85229098 | 46 | Optická čtecí hlava pro přehrávače kompaktních disků, skládající se z jedné laserové diody, jednoho fotodetektorového integrovaného obvodu a jednoho děliče světla | 0 |
          ex85229072 | 30 | Analogová sestava pro nahrávání a reprodukci zvuku, zahrnující záznamovou/přehrávací hlavu, jednoduchý pohonný mechanismus kazetového typu, vřetenový elektrický motor, mechanismus pro změnu směru otáčení a šasi | 0 |
          ex85299072 | 40 | Volič kmitočtů pro převod vysokofrekvenčních signálů na signály o střední frekvenci, používaný při výrobě televizních přijímačů | 0 |
          ex85299081 | 42 | Chladiče a chladící žebra z hliníku, k udržování provozní teploty tranzistorů a integrovaných obvodů v televizních přijímačích | 0 |
          ex85365011 | 32 | Mechanické dotykové vypínače a spínače pro spojování elektronických obvodů, s provozním napětím nejvýše 60 V a intenzitou proudu nejvýše 50 mA, používané při výrobě televizních přijímačů | 0 |
          ex85365080 | 98 | Mechanické stiskací vypínače a spínače pro spojování elektronických obvodů s provozním napětím nejvýše 250V a intenzitou proudu nejvýše 5 mA, používané při výrobě televizních přijímačů | 0 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.