Nařízení Komise (ES) č. 2286/2003 ze dne 18. prosince 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex SpolečenstvíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 2286/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 2286/2003
          ze dne 18. prosince 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 2454/93, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [1], a zejména na článek 247 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které členské státy vydávají pro hospodářské subjekty a které obsahují jak důvěrné, tak i nedůvěrné údaje, se předávají Komisi v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2454/93 [2] a ukládají se v centrální databázi spravované Komisí a přístupné všem národním správním orgánům. V minulosti Komise zveřejňovala CD-ROM obsahující výtah z databáze, kde nebyly uvedeny důvěrné údaje. V současné době bylo vydávání tohoto CD-ROMu z technických a finančních důvodů pozastaveno.
          (2) Protože veřejnost i kandidátské země naléhavě potřebují přístup k těmto informacím, měla by Komise tento přístup umožnit zveřejněním výtahu z databáze závazných informací o sazebním zařazení zboží, který nebude obsahovat důvěrné údaje, například údaje o příjemci informace nebo důvěrné údaje o složení zboží, na svých webových stránkách. Narozdíl od CD-ROMu by tento výtah měl rovněž obsahovat případná vyobrazení.
          (3) Hospodářské subjekty, které žádají o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží, by měly být informovány o využití údajů uložených v databázi, a proto je nutné upravit "Důležité upozornění" na tiskopisu žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení a na tiskopisu závazné informace o sazebním zařazení zboží.
          (4) Kromě toho je v zájmu srozumitelnosti vhodné přeformulovat znění čl. 8 odst. 1 a 2 nařízení (EHS) č. 2454/93. Současně by mělo být této příležitosti využito ke zjednodušení systému sdělování závazných informací o původu. Přenos těchto informací by se měl týkat pouze nezbytně nutných údajů.
          (5) Od zavedení jednotného správního dokladu dne 1. ledna 1988 prošly právní předpisy v oblasti celnictví zásadními změnami, zejména v důsledku toho, že dne 1. ledna 1993 byl zaveden jednotný trh a dne 1. ledna 1994 se začalo používat nařízení (EHS) č. 2913/92. Technologický pokrok, a zejména stále širší užívání elektronických metod proclení, rovněž vyžaduje, aby byla změněna ustanovení týkající se používání jednotného správního dokladu.
          (6) Je rovněž nutné tato ustanovení sloučit a znovu vydat tiskopisy jednotného správního dokladu, které byly od zavedení změněny. V rámci této aktualizace je třeba nahradit přílohy 31 až 34, 37 a 38 nařízení (EHS) č. 2454/93.
          (7) S cílem zajistit hospodářským subjektům a celním správám Společenství co nejvíce harmonizovanou a zjednodušenou dokumentaci, je zřejmě nutné provádět se zástupci příslušných obchodních kruhů pravidelný přezkum požadavků spojených s užíváním tiskopisu ve světle vývoje obchodních postupů a činnosti mezinárodních fór v této oblasti.
          (8) Aby se členské státy mohly dostatečně připravit na zavedení nových pravidel týkajících se jednotného správního dokladu, mělo by být stanoveno, že tato pravidla se použijí s účinkem ode dne 1. ledna 2006. Protože však některé členské státy chtějí zavést nová opatření co nejdříve, je třeba umožnit jejich dřívější používání.
          (9) Bude třeba zhodnotit plány členských států na provádění uvedených opatření a podle toho případně stanovit, že toto datum je možné odložit.
          (10) Ustanovení čl. 292 odst. 5 a čl. 500 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2454/93 určují příslušné orgány, u kterých se mají podávat žádosti o jednotná povolení. Kromě dočasného použití musí být tyto žádosti podány u příslušných celních orgánů v místě, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele a v němž se uskutečňuje alespoň část operací, které mají být v povolení zahrnuty. Praktické zkušenosti ukázaly, že současná kritéria pro určování příslušných orgánů nepokrývají všechny případy, jež v praxi mohou nastat. Je proto vhodné stanovit, že pokud nelze příslušné orgány určit podle stávajících pravidel, musí být žádost podána u příslušných celních orgánů v místě, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele.
          (11) V roce 1997 byl nařízením (EHS) č. 2454/93 zaveden systém dohledu nad dovozem. Situace, kdy na jedné straně významně a rychle narůstá vývoz některých produktů, u kterých jsou poskytovány náhrady, a na straně druhé ve velké míře dochází k preferenčním dovozům stejných produktů, se někdy jeví jako vysoce nepřirozená. Dohled, který se v současné době omezuje na produkty uváděné do volného oběhu, by měl být v zájmu boje proti zneužívání v souvislosti s tímto tokem zboží rozšířen i na vývoz.
          (12) Nařízení (EHS) č. 2454/93 upravuje použití dopravních prostředků v režimu dočasného použití. Bezplatná přeprava osob v rámci hospodářské činnosti podniku je definována jako "obchodní použití" dopravního prostředku. Podle istanbulské úmluvy se však "obchodním použitím" rozumí výhradně přeprava osob za úhradu. Odlišné definice pojmu "obchodní použití" nejsou odůvodněné. Tato definice by proto měla být změněna.
          (13) Nařízení (EHS) č. 2454/93 obsahuje zvláštní ustanovení o použití rovnocenného zboží v odvětví mléka. Použití těchto ustanovení vedlo v praxi k určitým problémům. Proto je žádoucí zjednodušit možnost použití rovnocenného zboží v odvětví mléka.
          (14) Pokud vznikne celní dluh v režimu aktivního zušlechťovacího styku, podléhají v některých případech pro účely určení tohoto celního dluhu zušlechtěné výrobky příslušným dovozním clům. Tyto případy jsou zmíněny v čl. 548 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93 ve spojení s přílohou 75 uvedeného nařízení. V souladu s obecnou poznámkou předcházející seznamu uvedenému v příloze 75 může celní úřad vykonávající dohled povolit, aby se čl. 548 odst. 1 použil i pro odpad, šrot, rezidua, odřezky a zmetky, jiné než uvedené v tomto seznamu. O takových případech již členské státy nemusí Komisi informovat. Proto je vhodné přílohu 75 zjednodušit.
          (15) Nařízení (EHS) č. 2454/93 by proto mělo být změněno.
          (16) Opatření stanovená v tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 2454/93 se mění takto:
          1. Čl. 6 odst. 3 pododstavec A písm. k) se nahrazuje tímto:
          "k) souhlas s tím, že sdělené informace mohou být uloženy v databázi Komise a že údaje závazné informace o sazebním zařazení zboží, včetně případných fotografií, náčrtů, dokumentace atd., s výjimkou údajů, které žadatel označil jako důvěrné, mohou být zveřejněny prostřednictvím internetu; použijí se platné předpisy o ochraně údajů."
          2. Článek 8 se nahrazuje tímto:
          "Článek 8
          1. Pokud jde o závazné informace o sazebním zařazení zboží, předají celní orgány členských států neprodleně Komisi:
          a) kopii žádosti o vydání závazné informace o sazebním zařazení zboží (příloha 1B);
          b) kopii vydané závazné informace o sazebním zařazení zboží (vyhotovení č. 2 v příloze 1);
          c) údaje uváděné ve vyhotovení č. 4 v příloze 1.
          Pokud jde o závazné informace o původu, předají Komisi neprodleně příslušné údaje o vydané závazné informaci o původu.
          Toto předání se uskuteční pomocí elektronického přenosu dat.
          2. Na žádost kteréhokoli členského státu mu Komise neprodleně sdělí údaje získané v souladu s odstavcem 1. Toto sdělení se uskuteční pomocí elektronického přenosu dat.
          3. Elektronicky přenášené údaje žádosti o závaznou informaci o sazebním zařazení zboží, vydaná závazná informace o sazebním zařazení zboží a údaje uvedené na vyhotovení č. 4 v příloze 1 se ukládají v centrální databázi Komise. Údaje závazné informace o sazebním zařazení zboží, včetně případných fotografií, náčrtů, dokumentace atd., s výjimkou údajů uvedených v kolonkách 3 a 8 vydané závazné informace o sazebním zařazení zboží, mohou být zveřejněny prostřednictvím internetu."
          3. V článku 212 se doplňuje odstavec 4, který zní:
          "4. Členské státy oznámí Komisi seznam údajů, které požadují pro každý z režimů uvedených v příloze 37. Komise seznam těchto údajů zveřejní."
          4. V článku 213 se doplňuje druhý odstavec, který zní:
          "Členské státy oznámí Komisi seznam národních kódů používaných pro kolonku 37 (druhý pododdíl), 44 a 47 (první pododdíl). Komise seznam těchto kódů zveřejní."
          5. Článek 216 se nahrazuje tímto:
          "Článek 216
          Seznam kolonek, které mohou být vyplněny v celním prohlášení s návrhem na propuštění zboží do určitého celního režimu při použití jednotného správního dokladu, je obsažen v příloze 37."
          6. V článku 254 se úvod nahrazuje tímto:
          "Celní orgány mohou na žádost deklaranta přijmout celní prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37, jestliže obsahují alespoň údaje v kolonce 1 (první a druhý pododdíl), 14, 21 (státní příslušnost), 31, 37, 40 a 54 jednotného správního dokladu a".
          7. V článku 269 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Postup podle odstavce 1 druhé odrážky se vztahuje na sklady typu B, avšak s vyloučením možnosti používat obchodní doklad. Pokud správní doklad neobsahuje všechny údaje uvedené v příloze 37 hlavě I části B, musí být tyto údaje poskytnuty v žádosti o propuštění do daného režimu, která doklad doprovází."
          8. V článku 275 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Celní úřad příslušný k propuštění zboží do jiného celního režimu s ekonomickým účinkem, než je uskladňování v celním skladu a pasivní zušlechťovací styk, může na žádost deklaranta přijmout celní prohlášení s návrhem na propuštění do tohoto režimu, v němž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37 nebo k němuž nejsou přiloženy některé doklady uvedené v článku 220, jestliže obsahují alespoň údaje uvedené v kolonkách 14, 21 (státní příslušnost), 31, 37, 40 a 54 jednotného správního dokladu a v kolonce 44 odkaz na povolení nebo žádost v případech, kdy se použije čl. 508 odst. 1."
          9. V článku 280 se odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
          "1. Celní úřad může na žádost deklaranta přijmout vývozní celní prohlášení, v nichž chybí některé z údajů uvedených v příloze 37, jestliže obsahují alespoň údaje v kolonkách 1 (první pododdíl), 2, 14, 17a, 31, 38, 44 a 54 jednotného správního dokladu a veškeré ostatní údaje, které jsou považovány za nezbytné ke ztotožnění zboží, k použití předpisů o vývozu a ke stanovení výše jistoty, jejímž poskytnutím může být vývoz zboží podmíněn.
          U zboží, které podléhá vývoznímu clu nebo na které se vztahuje jiné opatření stanovené v rámci společné zemědělské politiky, obsahují taková vývozní celní prohlášení všechny údaje, které umožňují správné uložení cla nebo provádění uvedených opatření.
          2. Celní orgány mohou deklaranta zprostit povinnosti vyplnit kolonky 17a a 33, jestliže prohlásí, že vývoz dotyčného zboží nepodléhá žádným zákazům ani omezením, jestliže o tom celní orgány nemají žádné pochybnosti a jestliže popis zboží umožňuje okamžitě a nepochybně zboží sazebně zařadit."
          10. V čl. 292 odst. 5 druhém pododstavci se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          "— je vedeno hlavní účetnictví žadatele umožňující kontroly režimu na základě auditu v ostatních případech."
          11. V části II hlavě I kapitole 3 se název oddílu 2 nahrazuje tímto:
          "Dohled Společenství"
          12. V článku 308d se odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:
          "1. Je-li třeba, aby Společenství provádělo dohled, poskytují členské státy Komisi alespoň jednou měsíčně zprávy o dohledu obsahující údaje o množstvích produktů propuštěných do volného oběhu nebo vyvezených. V případě dovozů členské státy na žádost Komise tyto údaje omezí na dovozy využívající preferenčních sazebních režimů.
          2. Zprávy členských států o dohledu uvádějí celková množství zboží propuštěného do volného oběhu nebo vyvezeného od prvního dne dotyčného období."
          13. V čl. 500 odst. 2 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:
          "V případě, že příslušné celní orgány nelze určit podle prvního nebo druhého pododstavce, podává se žádost u příslušných celních orgánů v místě, kde je vedeno hlavní účetnictví žadatele umožňující kontroly režimu na základě auditu."
          14. V čl. 555 odst. 1 se písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) "obchodním použitím". dopravního prostředku k dopravě osob za úhradu nebo k průmyslové nebo obchodní přepravě zboží jak za úhradu, tak i bezplatně;".
          15. Příloha 1 se nahrazuje zněním přílohy I tohoto nařízení.
          16. Příloha 1B se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.
          17. Přílohy 31 až 34 se nahrazují zněním přílohy III tohoto nařízení.
          18. Přílohy 37 a 38 se nahrazují zněním přílohy IV tohoto nařízení.
          19. Příloha 74 se mění v souladu s přílohou V tohoto nařízení.
          20. Příloha 75 se nahrazuje zněním přílohy VI tohoto nařízení.
          Článek 2
          Do 1. ledna 2005 Komise vyhodnotí plány členských států na provádění opatření stanovených v čl. 1 odst. 3 až 9, 17 a 18. Toto vyhodnocení bude vycházet ze zprávy zpracované na základě příspěvků členských států.
          Článek 3
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Ustanovení čl. 1 odst. 11 a 12 se použijí ode dne 1. ledna 2004.
          3. Ustanovení čl. 1 odst. 1, 2, 15 a 16 se použijí ode dne 1. února 2004.
          4. Ustanovení čl. 1 odst. 3 až 9, 17 a 18 se použijí s účinkem ode dne 1. ledna 2006. Členské státy je však mohou provádět i před tímto datem. V takových případech členské státy oznámí Komisi datum, od kterého budou ustanovení tohoto nařízení provádět. Komise tyto informace zveřejní.
          Komise může na základě hodnocení podle článku 2 a v souladu s postupem ve výboru rozhodnout, zda je nutné datum uvedené v prvním pododstavci odložit, případně za jakých podmínek. Komise tyto informace zveřejní.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. prosince 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.
          [2] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1335/2003 (Úř. věst. L 187, 26.7.2003, s. 16).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PŘÍLOHA I
          VZOR TISKOPISU PRO OZNÁMENÍ ZÁVAZNÉ INFORMACE O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA 1 B
          VZOR TISKOPISU ŽÁDOSTI O ZÁVAZNOU INFORMACI O SAZEBNÍM ZAŘAZENÍ ZBOŽÍ (ZISZ)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          PŘÍLOHA 31 [1]
          VZOR JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU
          (soubor osmi výtisků)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          [1] Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v článku 215.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 32 [1]
          VZOR JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU PRO VYHOTOVENÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT VE DVOU ZA SEBOU JDOUCÍCH SOUBORECH ČTYŘ VÝTISKŮ
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          [1] Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v článku 215.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 33 [1]
          VZOR DOPLŇKOVÉHO LISTU JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU
          (soubor osmi výtisků)
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          [1] Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v článku 215.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 34 [1]
          VZOR DOPLŇKOVÉHO LISTU JEDNOTNÉHO SPRÁVNÍHO DOKLADU PRO VYHOTOVENÍ POMOCÍ POČÍTAČOVÉHO ZPRACOVÁNÍ DAT VE DVOU ZA SEBOU JDOUCÍCH SOUBORECH ČTYŘ VÝTISKŮ
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          [1] Technické podmínky týkající se tiskopisů, zejména jejich velikosti a barvy, jsou uvedeny v článku 215.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          PŘÍLOHA 37
          VYSVĚTLIVKY K JEDNOTNÉMU SPRÁVNÍMU DOKLADU [1]
          HLAVA I OBECNÉ POZNÁMKY
          A. OBECNÝ POPIS
          Tiskopisy a doplňkové listy se používají:
          a) pokud právní předpisy Společenství odkazují na prohlášení pro propuštění zboží do celního režimu nebo pro zpětný vývoz;
          b) podle potřeby během přechodného období stanoveného v aktu o přistoupení ke Společenství pro obchod mezi Společenstvím ve složení před přistoupením a novými členskými státy a mezi těmito novými členskými státy se zbožím, pro které cla a poplatky s rovnocenným účinkem nebyly ještě zcela zrušeny nebo které nadále podléhají jiným opatřením stanoveným v aktu o přistoupení;
          c) pokud tak výslovně stanoví předpisy Společenství.
          Tiskopisy a doplňkové listy používané k tomuto účelu se skládají z výtisků potřebných pro splnění formalit týkajících se jednoho nebo více celních režimů vybraných ze sady 8 výtisků:
          - výtisk č. 1, který si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny formality pro vývoz (odeslání) nebo tranzit Společenství,
          - výtisk č. 2, který používá pro statistické účely členský stát vývozu. Tento výtisk může rovněž použít pro statistické účely členský stát odeslání v případě obchodu s částmi celního území Společenství s odlišným daňovým režimem,
          - výtisk č. 3, který se vrací vývozci po potvrzení celním orgánem,
          - výtisk č. 4, který si ponechá úřad místa určení po dokončení tranzitu Společenství nebo jako doklad prokazující status zboží Společenství,
          - výtisk č. 5, což je zpětný list pro tranzitní režim Společenství,
          - výtisk č. 6, který si ponechají orgány členského státu, ve kterém jsou splněny dovozní formality,
          - výtisk č. 7, který používá pro statistické účely členský stát dovozu. Tento výtisk může členský stát dovozu použít pro statistické účely také v případě obchodu mezi částmi celního území Společenství s odlišným daňovým režimem,
          - výtisk č. 8, který se vrací příjemci.
          Jsou tedy možné různé kombinace, například:
          - vývoz, pasivní zušlechťovací styk nebo zpětný vývoz: výtisky č. 1, 2 a 3,
          - tranzit Společenství: výtisky č. 1, 4 a 5,
          - celní režimy při dovozu: výtisky č. 6, 7 a 8.
          Navíc existují okolnosti, za kterých musí být status zboží Společenství prokázán v místě určení. V takových případech se použije výtisk č. 4 jako doklad T2L.
          Hospodářské subjekty mohou, pokud si přejí, použít soukromě tištěné sady složené z patřičných výtisků, pokud odpovídají úřednímu vzoru.
          Každá sada musí být označena tak, aby tam, kde kolonka musí obsahovat shodné údaje u obou dotyčných členských států, mohl tyto údaje uvést přímo vývozce nebo hlavní povinný na výtisku č. 1, a aby se pak objevily pomocí chemické úpravy papíru na všech výtiscích. Pokud však z nějakého důvodu (zejména pokud se údaje liší podle stupně dané operace) údaj nemá být přenesen z jednoho členského státu do druhého, omezí se reprodukce dotyčných výtisků desenzibilizací samopropisovacího papíru.
          Jsou-li prohlášení zpracovávána pomocí počítačového zpracování dat, lze použít podsady vybrané ze sad, ve kterých má každý výtisk dvojí funkci: č. 1/6, 2/7, 3/8, 4/5.
          V tomto případě musí být v každé podsadě uvedena čísla použitých výtisků pomocí škrtnutí čísel na okraji tiskopisu, která se vztahují k výtiskům, které nejsou použity.
          Každá taková podsada musí být vyhotovena tak, aby údaje, které musí být uvedeny na každém výtisku, byly reprodukovány pomocí chemické úpravy papíru.
          Jsou-li podle čl. 205 odst. 3 tohoto nařízení prohlášení pro propuštění do jiného celního režimu, pro zpětný vývoz nebo doklady, kterými se prokazuje status zboží Společenství, které nebylo přepravováno v režimu vnitřního tranzitu Společenství, vyhotovována na čistém papíře pomocí veřejných nebo soukromých systémů počítačového zpracování dat, musí tato prohlášení nebo doklady z hlediska formátu splňovat všechny podmínky stanovené v celním kodexu nebo tomto nařízení, včetně podmínek týkajících se zadní strany tiskopisu (pokud jde o výtisky používané v tranzitním režimu Společenství), kromě
          - barvy tisku,
          - použití kurzívy,
          - tisku podkladu pro kolonku tranzitu Společenství.
          Pokud se tranzitní prohlášení v celním úřadě odeslání zpracovává počítačovým systémem, musí být jeden výtisk celního prohlášení uložen u tohoto úřadu.
          B. POŽADOVANÉ ÚDAJE
          Tiskopisy obsahují řadu kolonek, z nichž se používají jen některé v závislosti na daném celním režimu nebo režimech.
          Aniž je dotčeno uplatňování zjednodušených režimů, jsou kolonky, které lze vyplňovat pro každý režim, uvedeny v následující tabulce. Zvláštními ustanoveními týkajícími se jednotlivých kolonek podle popisu v hlavě II není dotčen status kolonek definovaný v tabulce.
          Je třeba uvést, že níže uvedený status nijak neovlivňuje skutečnost, že některé údaje jsou shromažďovány pouze v případě, že to dovolují okolnosti. Například doplňkové jednotky v kolonce 41 (status "A") se vyplňují pouze, pokud to vyžaduje TARIC.
          Vysvětlivky:
          Názvy sloupců | Kódy užívané pro kolonku 37, 1. pododdíl |
          A: vývoz / odeslání | 10, 11, 23 |
          B: uskladnění předfinancovaného zboží určeného k vývozu v celním skladu | 76, 77 |
          C: zpětný vývoz po celním režimu s hospodářským účinkem, jiným než uskladňování v celním skladu (aktivní zušlechťovací styk, dočasné použití, přepracování pod celním dohledem) | 31 |
          D: zpětný vývoz po uskladňování v celním skladu | 31 |
          E: pasivní zušlechťovací styk | 21, 22 |
          F: tranzit | |
          G: status zboží Společenství | |
          H: propuštění do volného oběhu | 01, 02, 07, 40 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68 |
          I: propuštění do celního režimu s hospodářským účinkem, jiného než režim pasivního zušlechťovacího styku a uskladňování v celním skladu (aktivní zušlechťovací styk (podmíněný systém), dočasné použití, přepracování pod celním dohledem) | 51, 53, 54, 91, 92 |
          J: umístění do celního skladu typu A, B, C, E a F | 71, 78 |
          K: umístění do celního skladu typu D | 71, 78 |
          A : Povinné: údaje požaduje každý členský stát
          B : Volitelné pro členské státy: údaje, které členské státy dle svého rozhodnutí nemusí požadovat
          C : Volitelné pro hospodářské subjekty: údaje, které mohou subjekty dle svého rozhodnutí poskytnout, ale které nemohou členské státy požadovat
          [1]  Tato kolonka je povinná pro zemědělské produkty s nárokem na vývozní náhrady.
          [2]  Tento údaj lze požadovat pouze pro postupy neprováděné pomocí počítačového zpracování.
          [3]  V případě, že prohlášení zahrnuje pouze jeden druh zboží, mohou členské státy stanovit, že se tato kolonka nevyplní a do kolonky 5 se uvede číslice "1".
          [4]  Tato kolonka je povinná pro NITS (nový informatizovaný tranzitní systém) za podmínek stanovených v příloze 37a.
          [5]  Tento údaj lze požadovat pouze pro postupy prováděné pomocí počítačového zpracování.
          [6]  Tato kolonka je pro členské státy volitelná v případě, že příjemce nemá sídlo ve Společenství ani v zemi ESVO.
          [7]  Nepoužije se u poštovní dopravy nebo dopravy potrubím a vedením.
          [8]  Nepoužije se u poštovní dopravy nebo dopravy potrubím a vedením či po železnici.
          [9]  Tento údaj lze požadovat pro postupy neprováděné pomocí počítačového zpracování. V případě počítačového zpracování nemusí členské státy tento údaj zjišťovat, pokud jej mohou odvodit z údajů uvedených jinde v prohlášení a předat jej Komisi v souladu s předpisy o shromažďování statistických údajů o zahraničním obchodu.
          [10]  Členské státy mohou požadovat vyplnění třetího pododdílu pouze v případě, že celní správa vypočítává celní hodnotu za hospodářský subjekt.
          [11]  Členské státy mohou tento údaj požadovat pouze v případech, kdy se nepoužívají pravidla pro měsíční stanovení směnných kurzů uvedená v hlavě V kapitole 6.
          [12]  Tato kolonka nesmí být vyplněna v případě, že se vývozní formality provádějí v místě výstupu ze Společenství.
          [13]  Tato kolonka nesmí být vyplněna v případě, že se vývozní formality provádějí v místě vstupu do Společenství.
          [14]  Tuto kolonku lze v NITS použít způsobem stanoveným v příloze 37a.
          [15]  Povinné v případě zpětného vývozu po uskladnění typu D.
          [16] - tranzitní prohlášení vyhotovuje stejná osoba jako celní prohlášení obsahující zbožový kód, a to ve stejný okamžik nebo později, nebo
          - v případě, že tranzitní prohlášení zahrnuje zboží uvedené na seznamu v příloze 44c, nebo
          - v případě, že tak stanoví předpisy Společenství.
          [17]  Vyplňuje se pouze v případě, že tak stanoví právní předpisy Společenství.
          [18]  Tento údaj se nepožaduje pro zboží, které může být osvobozeno od dovozního cla, pokud to celní orgán nepovažuje za nezbytné pro uplatnění ustanovení upravujících propuštění dotyčného zboží do volného oběhu.
          [19]  Členské státy mohou od vyžadování tohoto údaje upustit, pokud jim jejich systémy umožňují odvodit jej automaticky a jednoznačně z údajů uvedených v prohlášení na jiném místě.
          [20]  Tento údaj se neposkytuje v případě, že celní správy vypočítávají clo za hospodářské subjekty na základě údajů uvedených v prohlášení na jiném místě. Jinak je údaj pro členské státy volitelný.
          [21]  Tento údaj se neposkytuje v případě, že celní správy vypočítávají clo za hospodářské subjekty základě údajů uvedených v prohlášení na jiném místě.
          [22]  V případě, že se k prohlášení přikládá doklad uvedený v čl. 178 odst. 1, mohou členské státy od vyplnění této kolonky upustit.
          [23]  Tato kolonka se vyplňuje v případě, že se k ukončení režimu uskladňování v celním skladu používá prohlášení o propuštění zboží do celního režimu.
          Kol. č. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
          1(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |
          1(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |
          1(3) | | | | | | A | A | | | | |
          2 | B[1] | A | B | B | B | B | A | B | B | | |
          2 (č.) | A | A | A | A | A | B | A | B | B | | |
          3 | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A[2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] | A [2][3] |
          4 | B | | B | | B | A [4] | A | B | B | | |
          5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
          6 | B | | B | B | B | B[4] | | B | B | | |
          7 | C | C | C | C | C | A[5] | | C | C | C | C |
          8 | B | B | B | B | B | A[6] | | B | B | B | B |
          8 (č.) | B | B | B | B | B | B | | A | A | A | A |
          12 | | | | | | | | B | B | | |
          14 | B | B | B | B | B | | B | B | B | B | B |
          14 (č.) | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |
          15 | | | | | | A [2] | | | | | |
          15a | B | B | B | B | B | A[5] | | A | A | B | B |
          17 | | | | | | A [2] | | | | | |
          17a | A | A | A | B | A | A[5] | | B | B | B | B |
          17b | | | | | | | | B | B | B | B |
          18 (Pozn. zn.) | B [1][7] | | B [7] | | B [7] | A [7] | | B [7] | B [7] | | |
          18 (Státní přísl.) | | | | | | A [8] | | | | | |
          19 | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] | B [4] | | A [9] | A [9] | A [9] | A [9] |
          20 | B [10] | | B [10] | | B [10] | | | B [10] | B [10] | | B [10] |
          21 (Pozn. zn.) | A [1] | | | | | B [8] | | | | | |
          21 (Státní přísl.) | A [8] | | A [8] | | A [8] | A [8] | | A [8] | A [8] | | |
          22 (Měna) | B | | B | | B | | | A | A | | B |
          22 (Částka) | B | | B | | B | | | C | C | | C |
          23 | B [11] | | B [11] | | B [11] | | | B [11] | B [11] | | |
          24 | B | | B | | B | | | B | B | | |
          25 | A | B | A | B | A | B | | A | A | B | B |
          26 | A [12] | B 12] | A [12] | B [12] | A [12] | B [12] | | A [13] | A [13] | B [13] | B [13] |
          27 | | | | | | B | | | | | |
          29 | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |
          30 | B | B [1] | B | B | B | B [14] | | B | B | B | B |
          31 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
          32 | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] | A [3] |
          33(1) | A | A | A | A [15] | A | A[16] | A[17] | A | A | B | A |
          33(2) | | | | | | | | A | A | B | A |
          33(3) | A | A | | | | | | A | A | B | A |
          33(4) | A | A | | | | | | A | A | B | A |
          33(5) | B | B | B | B | B | | | B | B | B | B |
          34a | C[1] | A | C | C | C | | | A | A | A | A |
          34b | B | | B | | B | | | | | | |
          35 | B | A | B | A | B | A | A | B | B | A | A |
          36 | | | | | | | | A | A [17] | | |
          37(1) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |
          37(2) | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |
          38 | A | A | A | A | A | A [17] | A[17] | A [18] | A | A | A |
          39 | | | | | | | | B [19] | B | | |
          40 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
          41 | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A |
          42 | | | | | | | | A | A | | A |
          43 | | | | | | | | B | B | | B |
          44 | A | A | A | A | A | A[4] | A | A | A | A | A |
          45 | | | | | | | | B | B | | B |
          46 | A | B | A | B | A | | | A | A | B | B |
          47 (Druh) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | A [18][21] [22] | A [18] [21][22] | | A [18] [21] [22] |
          47 (Základ pro vyměření poplatku) | B | B | B | | B | | | A [18][21] [22] | A [18] [21][22] | B | A [18] [21] [22] |
          47 (Sazba) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20] [22] | BC [20] | | |
          47 (Částka) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20] [22] | BC [20] | | |
          47 (Celkem) | BC [20] | | BC [20] | | BC [20] | | | BC [18][20] [22] | BC [20] | | |
          47 (ZP) | B | | B | | B | | | B [18][22] | B | | |
          48 | B | | B | | B | | | B | B | | |
          49 | B [23] | A | B [23] | A | B [23] | | | B [23] | B [23] | A | A |
          50 | C | | C | | C | A | | | | | |
          51 | | | | | | A [4] | | | | | |
          52 | | | | | | A | | | | | |
          53 | | | | | | A | | | | | |
          54 | A | A | A | A | A | | A | A | A | A | A |
          55 | | | | | | A | | | | | |
          56 | | | | | | A | | | | | |
          C. POKYNY PRO POUŽITÍ TISKOPISU
          Pokud určitá podsada obsahuje jeden nebo více výtisků, které mohou být použity v jiném členském státě než ve státě, ve kterém byly poprvé vyplněny, vyplňují se tiskopisy buď strojopisem, nebo mechanografickým či podobným postupem. Aby bylo vyplňování strojopisem usnadněno, měl by tiskopis být vložen do psacího stroje tak, aby bylo první písmeno údajů, které mají být uvedeny v kolonce 2, umístěno v malém polohovém okně v horním levém rohu.
          Pokud jsou všechny výtisky v podsadě určeny k použití ve stejném členském státě, mohou být čitelně vyplněny rukou, inkoustem a hůlkovým písmem, je-li to v daném členském státě povoleno. Totéž platí pro údaje, které se uvádějí ve výtiscích používaných pro účely tranzitního režimu Společenství.
          Údaje v tiskopise nesmějí být mazány ani přepisovány. Jakékoli změny se provedou škrtnutím chybných údajů a doplněním požadovaných údajů. Veškeré takto provedené změny musí parafovat osoba, která je provedla, a výslovně potvrdit příslušné orgány. Tyto orgány mohou případně vyžadovat podání nového celního prohlášení.
          Tiskopisy mohou být vyplněny též pomocí automatického reprodukčního procesu namísto kteréhokoli z uvedených postupů. Takto mohou být také vyhotoveny a vyplněny za podmínky, že jsou přísně dodrženy předpisy o vzorových tiskopisech, formátu, použitém jazyku, čitelnosti, zákazu výmazů a přepisů a oprav.
          Hospodářské subjekty vyplní pouze číslované kolonky. Ostatní kolonky označené velkým písmenem jsou pro úřední účely.
          Aniž je dotčen článek 205, musí být výtisky, které si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřeny původním podpisem příslušné osoby.
          Podání prohlášení, podepsaného deklarantem nebo jeho zástupcem, celnímu úřadu se považuje za projev vůle, jímž zúčastněná osoba žádá o propuštění daného zboží do navrženého režimu, a aniž je dotčeno možné použití trestněprávních předpisů, přijímá tím v souladu s platnými předpisy členských států odpovědnost za:
          - správnost informací uvedených v celním prohlášení,
          - pravost přiložených dokladů,
          - dodržení všech povinností vyplývajících z propuštění dotyčného zboží do daného režimu.
          Podpisem se hlavní povinný, nebo případně jeho oprávněný zástupce, zaručuje za veškeré náležitosti tranzitu Společenství podle ustanovení o tranzitním režimu Společenství stanovených v kodexu a v tomto nařízení a uvedených v části B.
          Pokud jde o formality tranzitu Společenství a formality v místě určení, je v zájmu každé osoby podílející se na tranzitu, aby prověřila obsah svého celního prohlášení předtím, než je podepíše a podá u celního úřadu. Zejména musí tato osoba okamžitě oznámit celnímu orgánu jakékoli nesrovnalosti, které zjistí mezi zbožím, které musí uvést v prohlášení, a údaji již uvedenými v používaných tiskopisech. V takových případech se prohlášení vyhotoví na nových tiskopisech.
          Nestanoví-li hlava III jinak, ponechají se kolonky, která nemají být vyplněny, prázdné.
          HLAVA II ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH KOLONKÁCH
          A. FORMALITY PRO VÝVOZ NEBO ODESLÁNÍ, USKLADŇOVÁNÍ PŘEDFINANCOVANÉHO ZBOŽÍ V CELNÍM SKLADU PRO VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PASIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK A/NEBO PROKÁZÁNÍ STATUSU ZBOŽÍ SPOLEČENSTVÍ
          Kolonka 1: Prohlášení
          V prvním pododdílu se uvede příslušný kód Společenství z přílohy 38.
          Ve druhém pododdílu se uvede druh prohlášení pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38.
          Ve třetím pododdílu se uvede příslušný kód Společenství z přílohy 38.
          Kolonka 2: Odesílatel / vývozce
          Uvede se identifikační číslo, které dotyčné osobě přidělily příslušné orgány pro daňové, statistické nebo jiné účely. Struktura tohoto čísla musí splňovat kritéria stanovená v příloze 38. Pokud dotyčná osoba takové číslo nemá, může jí celní správa pro dané prohlášení číslo přidělit.
          Pro účely této přílohy se pro definování "vývozce" použije definice uvedená v celních právních předpisech Společenství. V této souvislosti se v případech uvedených v třetím odstavci článku 206 termín "odesílatel" vztahuje k osobě, která jedná jako vývozce.
          Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.
          V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede "různí" a k prohlášení se připojí seznam odesílatelů nebo vývozců.
          Kolonka 3: Tiskopisy
          Uvede se pořadové číslo podsady ve vztahu k celkovému počtu použitých podsad tiskopisů a doplňkových listů. Například při předložení jednoho tiskopisu EX a dvou tiskopisů EX/c se uvede v tiskopise EX "1/3", v prvním tiskopise EX/c "2/3" a v druhém tiskopise EX/c "3/3".
          Pokud se prohlášení skládá ze dvou sad o čtyřech výtiscích místo jedné sady o osmi výtiscích, považují se obě sady pro účely číslování tiskopisů za jednu.
          Kolonka 4: Ložné listy
          Uvede se počet případných připojených ložných listů nebo obchodních popisných seznamů, jsou-li schváleny příslušným orgánem.
          Kolonka 5: Položky
          Uvede se celkový počet položek uvedených dotyčnou osobou ve všech použitých tiskopisech a doplňkových listech (nebo ložných listech nebo obchodních popisných seznamech). Počet položek musí odpovídat číslu v kolonkách 31, které mají být vyplněny.
          Kolonka 6: Nákladové kusy celkem
          Uvede se celkový počet nákladových kusů tvořících danou zásilku.
          Kolonka 7: Referenční číslo
          Tento údaj se týká obchodního referenčního čísla, které dané zásilce přidělila dotyčná osoba. Toto číslo může mít podobu jedinečného referenčního čísla zásilky (Unique Consignment Reference Number, UCR) [5].
          Kolonka 8: Příjemce
          Uvede se celé jméno a adresa osoby nebo osob, kterým má být zboží dodáno. Pokud se umísťuje předfinancované zboží k vývozu do celního skladu, je příjemcem osoba odpovědná za předfinancování nebo osoba odpovědná za sklad, ve kterém je zboží uloženo.
          Struktura identifikačního čísla musí splňovat kritéria stanovená v příloze 38.
          V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede "různí" a k prohlášení se připojí seznam příjemců.
          Kolonka 14: Deklarant nebo zástupce
          Uvede se identifikační číslo, které dotyčné osobě přidělily příslušné orgány pro daňové, statistické nebo jiné účely. Struktura tohoto čísla musí splňovat kritéria stanovená v příloze 38. Pokud zúčastněná osoba takové číslo nemá, může jí celní správa pro dané prohlášení číslo přidělit.
          Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.
          Pokud jsou deklarant a vývozce / odesílatel stejná osoba, uvede se "vývozce" nebo "odesílatel".
          K určení deklaranta nebo statusu zástupce se použije příslušný kód Společenství z přílohy 38.
          Kolonka 15: Země odeslání nebo vývozu
          Pro účely vývozních formalit je "členským státem skutečného vývozu" členský stát, ze kterého bylo zboží původně odesláno pro účely vývozu, pokud vývozce není usazen v členském státě vývozu. Pokud není zúčastněn žádný další členský stát, bude členský stát vývozu stejný jako členský stát skutečného vývozu.
          V kolonce 15a se uvede příslušný kód Společenství z přílohy 38 pro členský stát vývozu nebo odeslání zboží. Při tranzitu se v kolonce 15 uvede členský stát, ze kterého je zboží odesíláno.
          Kolonka 17: Země určení
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se v kolonce 17a uvede poslední země určení vyváženého zboží známá v okamžiku vývozu.
          Kolonka 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu
          Uvede se poznávací značka dopravního prostředku, na který je zboží přímo nakládáno v okamžiku splnění vývozních nebo tranzitních formalit, a dále státní příslušnost dopravního prostředku (nebo vozidla pohánějícího ostatní, pokud existuje několik dopravních prostředků) pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38. Je-li použit tahač a návěs s různými poznávacími značkami, uvede se poznávací značka tahače i návěsu a státní příslušnost tahače.
          Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:
          Dopravní prostředek | Metoda identifikace |
          Námořní a říční doprava | Název plavidla |
          Letecká doprava | Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla) |
          Silniční doprava | Poznávací značka vozidla |
          Železniční doprava | Číslo vagónu |
          Kolonka 19: Kontejner (Kont.)
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede předpokládaný stav při přechodu vnější hranice Společenství na základě informací dostupných v době plnění vývozních formalit.
          Kolonka 20: Dodací podmínky
          Pomocí odpovídajících kódů Společenství a položek z přílohy 38 se uvedou údaje o podmínkách obchodní smlouvy.
          Pole 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího vnější hranici Společenství podle údajů známých v době plnění formalit.
          V případě kombinované dopravy nebo použití více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou kombinaci. Například nachází-li se nákladní automobil na mořském plavidle, je aktivním dopravním prostředkem loď. Pokud se jedná o tahač a návěs, je aktivním dopravním prostředkem tahač.
          Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:
          Dopravní prostředek | Metoda identifikace |
          Námořní a říční doprava | Název plavidla |
          Letecká doprava | Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla) |
          Silniční doprava | Poznávací značka vozidla |
          Železniční doprava | Číslo vagónu |
          Kolonka 22: Měna a celková fakturovaná částka
          Pomocí odpovídajícího kódu z přílohy 38 se v prvním pododdílu uvede měna, ve které byla vystavena obchodní faktura.
          Ve druhém pododdílu se uvede fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.
          Kolonka 23: Směnný kurz
          Tato kolonka obsahuje platný směnný kurz mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.
          Kolonka 24: Druh obchodu
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství a položek z přílohy 38 se uvede druh dotyčného obchodu.
          Kolonka 25: Druh dopravy na hranici
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede druh dopravy odpovídající aktivním dopravním prostředkům, které mají být použity při výstupu z celního území Společenství.
          Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede druh dopravy při odjezdu.
          Kolonka 27: Místo nakládky
          Pomocí kódu se případně uvede místo, kde bylo zboží naloženo na aktivní dopravní prostředek, na kterém má překročit hranici Společenství, tak, jak je známo v době plnění formalit.
          Kolonka 29: Výstupní celní úřad
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede celní úřad, jehož prostřednictvím má zboží opustit celní území Společenství.
          Kolonka 30: Umístění zboží
          Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno.
          Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh
          Uvedou se značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, a není-li zboží baleno, uvede se počet kusů tohoto zboží zahrnutý v prohlášení spolu s údaji nezbytnými ke ztotožnění zboží. Popis zboží znamená běžný obchodní popis. Pokud musí být vyplněna kolonka 33 (zbožový kód), musí být popis dostatečně přesný pro zařazení zboží. Tato kolonka musí rovněž obsahovat údaje vyžadované zvláštními právními předpisy. Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede druh nákladových kusů.
          Pokud jsou použity kontejnery, uvedou se v této kolonce i jejich identifikační značky.
          Kolonka 32: Pořadové číslo položky
          Uvede se číslo dané položky ve vztahu k celkovému počtu položek uvedených v použitých tiskopisech a doplňkových listech tak, jak je popsáno v poznámce ke kolonce 5.
          Kolonka 33: Zbožový kód
          Uvede se kód odpovídající danému zboží podle popisu v příloze 38.
          Kolonka 34: Kód země původu
          Hospodářské subjekty, které vyplňují kolonku 34a, by měly použít odpovídající kód Společenství z přílohy 38 pro uvedení země původu podle definice v hlavě II kodexu.
          V kolonce 34b se uvede region odeslání nebo výroby daného zboží.
          Pole 35: Hrubá hmotnost (kg)
          Uvede se hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31 vyjádřená v kilogramech. Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.
          Pokud se tranzitní prohlášení vztahuje na více druhů zboží, uvede se celková hrubá hmotnost pouze v první kolonce 35; zbývající kolonky 35 se ponechají prázdné. Členské státy mohou toto pravidlo rozšířit na všechny režimy uvedené ve sloupcích A až E a G tabulky v hlavě I oddílu B.
          Pokud hrubá hmotnost vyšší než 1 kg zahrnuje část jednotky (kg), lze ji zaokrouhlovat takto:
          - od 0,001 do 0,499: zaokrouhlení dolů na nejbližší kg,
          - od 0,5 do 0,999: zaokrouhlení nahoru na nejbližší kg.
          Hrubá hmotnost nižší než 1 kg se uvádí jako 0,xyz (např. 0,654 pro nákladový kus o hmotnosti 654 gramů).
          Kolonka 37: Režim
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede režim, pro který je zboží deklarováno.
          Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)
          Uvede se čistá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31 vyjádřená v kilogramech. Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoli obalu.
          Kolonka 40: Souhrnné prohlášení / předchozí doklad
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvedou referenční údaje dokladů předcházejících vývozu do třetí země nebo případně odeslání do členského státu.
          V případě, že se prohlášení týká zboží zpětně vyváženého po uvolnění z režimu uskladňování v celním skladu typu B, uvede se odkaz na celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do tohoto režimu.
          V případě prohlášení o umístění zboží do režimu tranzitu Společenství se uvede odkaz na předchozí celní místo určení nebo odpovídající celní doklady. V případě, že je u tranzitního režimu nezpracovávaného počítačovým systém nutné zadat více než jeden odkaz, mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede "různé" a k tranzitnímu prohlášení se připojí seznam dotyčných odkazů.
          Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky
          Podle potřeby se uvede množství dané položky v měrné jednotce určené v nomenklatuře zboží.
          Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvedou údaje vyžadované podle případně použitelných zvláštních pravidel spolu s odkazy na podklady předložené s prohlášením, včetně pořadových čísel případných kontrolních výtisků T5.
          Pododdíl "kód zvláštních záznamů (z. z.)" se nevyplňuje.
          Je-li celní prohlášení na zpětný vývoz, kterým se ukončuje režim uskladňování v celním skladu, podáváno u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, uvádí se název a úplná adresa celního úřadu vykonávajícího dohled. Prohlášení vyhotovená v členských státech, které hospodářským subjektům v přechodném období pro zavedení eura umožňují používat při vyhotovování celních prohlášení měnovou jednotku euro, musí obsahovat v této kolonce, nejlépe v pododdílu umístěném v dolním pravém rohu, ukazatel použité měnové jednotky (národní měna nebo euro).
          Členské státy mohou stanovit, že se tento ukazatel uvádí pouze v kolonce 44 u první položky zboží daného prohlášení. V tom případě platí tento údaj i pro všechny ostatní položky zboží uvedené v prohlášení.
          Ukazatel se určuje podle kódu ISO alfa-3 jednotlivých měn (ISO 4217).
          Kolonka 46: Statistická hodnota
          Uvede se statistická hodnota vyjádřená v měně členského státu, jejíž kód je uveden v kolonce 44, a pokud v kolonce 44 tento kód není uveden, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality, v souladu s platnými předpisy Společenství.
          Kolonka 47: Výpočet poplatků
          Uvede se základ pro vyměření poplatku (hodnota, hmotnost či jiné). Dle potřeby se pomocí odpovídajících kódů Společenství z přílohy 38 v každém řádku uvede:
          - druh poplatku (např. spotřební daň),
          - základ pro vyměření poplatku,
          - sazba uplatňovaného poplatku,
          - částka splatného poplatku,
          - zvolený způsob platby (ZP).
          Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality.
          Kolonka 48: Odklad platby
          Dle potřeby se uvedou referenční údaje o dotyčném povolení; odkladem platby se zde rozumí jak odklad úhrady cla, tak daňový kredit.
          Kolonka 49: Označení skladu
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvedou referenční údaje skladu.
          Kolonka 50: Hlavní povinný
          Uvede se celé jméno osoby nebo obchodní firma a adresa hlavního povinného spolu s identifikačním číslem případně přiděleným příslušnými orgány. Případně se uvede celé jméno osoby nebo obchodní firma schváleného zástupce, který podepisuje v zastoupení hlavního povinného.
          Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby. Je-li hlavní povinný právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis své celé jméno a funkci.
          U vývozních operací může deklarant nebo jeho zástupce uvést jméno a adresu osoby usazené v místě úřadu výstupu, které lze předat výtisk 3 celního prohlášení potvrzeného uvedeným úřadem.
          Kolonka 51: Předpokládané celní úřady tranzitu (a země)
          Uvede se kód pro předpokládaný celní úřad vstupu do každé země ESVO, kterou má tranzit probíhat, a celní úřad vstupu, jehož prostřednictvím zboží znovu vstoupí na celní území Společenství po tranzitu územím země ESVO, anebo, pokud se přeprava provádí tranzitem územím jiným, než je území Společenství nebo některé země ESVO, celní úřad výstupu, jehož prostřednictvím zboží opustí Společenství, a celní úřad vstupu, jehož prostřednictvím znovu vstoupí do Společenství.
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvedou dotyčné celní úřady.
          Kolonka 52: Zajištění
          Pomocí odpovídajících kódů Společenství z přílohy 38 se uvede druh jistoty nebo druh zproštění povinnosti poskytnout jistotu použitého pro danou operaci, za nímž se podle potřeby uvede číslo osvědčení o souborné jistotě, osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo záručního dokladu jednotlivé jistoty a celní úřad jistoty.
          Pokud souborná jistota, zproštění povinnosti poskytnout jistotu nebo jednotlivá jistota neplatí pro všechny země ESVO, uvedou se slova "neplatí pro" následovaná kódem jedné nebo více dotyčných zemí ESVO podle přílohy 38.
          Kolonka 53: Celní úřad určení (a země)
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede celní úřad, kterému má být zboží předloženo k ukončení tranzitního režimu Společenství.
          Kolonka 54: Místo a datum, podpis a jméno deklaranta nebo jeho zástupce
          Uvede se místo a datum vyplnění prohlášení.
          Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby. Je-li příslušná osoba právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis své celé jméno a funkci.
          B. FORMALITY BĚHEM PŘEPRAVY
          Mezi dobou, kdy zboží opustí celní úřad vývozu nebo odeslání, a dobou, kdy je dodáno celnímu úřadu určení, může nastat potřeba vyplnit některé údaje ve výtiscích jednotného správního dokladu, které doprovázejí zboží. Tyto údaje se týkají přepravy a musí je do dokladů v průběhu přepravy doplnit přepravce odpovědný za dopravní prostředky, na které je zboží přímo naloženo. Údaje mohou být vyplněny čitelně rukou; v takovém případě se tiskopis vyplňuje inkoustem a hůlkovým písmem.
          Údaje uváděné pouze na výtiscích č. 4 a 5 se týkají těchto kolonek:
          - Překládka: vyplní se kolonka 55.
          Kolonka 55: Překládky
          První tři řádky této kolonky vyplní přepravce, pokud je během dané přepravy zboží překládáno z jednoho dopravního prostředku na druhý nebo z jednoho kontejneru do druhého.
          Přepravce nesmí překládat zboží bez předchozího povolení celních orgánů členského státu, na jehož území má být překládka provedena.
          Pokud tyto orgány usoudí, že tranzitní režim může pokračovat běžným způsobem, potvrdí po podniknutí veškerých potřebných kroků listy č. 4 a č. 5 tranzitního prohlášení.
          - Jiné události: vyplní se kolonka 56.
          Kolonka 56: Jiné události během přepravy
          Kolonka se vyplňuje v souladu se stávajícími povinnostmi v rámci tranzitního režimu Společenství.
          Pokud je zboží nakládáno na návěs a během cesty dochází pouze k výměně tahače (aniž by bylo se zbožím manipulováno nebo bylo zboží překládáno), uvede se dále v této kolonce poznávací značka nového tahače. V takových případech není potvrzení příslušných orgánů nutné.
          C. FORMALITY PRO PROPUŠTĚNÍ DO VOLNÉHO OBĚHU, AKTIVNÍ ZUŠLECHŤOVACÍ STYK, DOČASNÉ POUŽITÍ, PŘEPRACOVÁNÍ POD CELNÍM DOHLEDEM, USKLADŇOVÁNÍ V CELNÍM SKLADU A UMÍSTĚNÍ ZBOŽÍ DO SVOBODNÉHO PÁSMA S KONTROLOU TYPU II
          Kolonka 1: Prohlášení
          V prvním pododdílu se uvede příslušný kód Společenství z přílohy 38.
          Ve druhém pododdílu se pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 uvede druh prohlášení.
          Kolonka 2: Odesílatel / vývozce
          Uvede se jméno nebo obchodní firma a adresa posledního prodejce zboží před tím, než bylo dovezeno do Společenství.
          V případě, že je požadováno identifikační číslo, nemohou členské státy požadovat uvedení jména nebo obchodní firmy a adresy dotyčné osoby.
          Struktura identifikačního čísla musí splňovat kritéria stanovená v příloze 38.
          V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce uvede "různí" a k prohlášení se připojí seznam odesílatelů / vývozců.
          Kolonka 3: Tiskopisy
          Uvede se pořadové číslo podsady ve vztahu k celkovému počtu použitých podsad tiskopisů a doplňkových listů. Například při předložení jednoho tiskopisu IM a dvou tiskopisů IM/c se uvede v tiskopise IM "1/3", v prvním tiskopise IMc "2/3" a v druhém tiskopise IM/c "3/3".
          Kolonka 4: Ložné listy
          Uvede se počet případných připojených ložných listů nebo obchodních popisných seznamů, jsou-li schváleny příslušným orgánem.
          Kolonka 5: Položky
          Uvede se celkový počet položek uvedených dotyčnou osobou ve všech použitých tiskopisech a doplňkových listech (nebo ložných listech nebo obchodních popisných seznamech). Počet položek musí odpovídat číslu v kolonkách 31, které mají být vyplněny.
          Kolonka 6: Nákladové kusy celkem
          Uvede se celkový počet nákladových kusů tvořících danou zásilku.
          Kolonka 7: Referenční číslo
          Tento údaj se týká obchodního referenčního čísla, které dané zásilce přidělila dotyčná osoba. Toto číslo může mít podobu jedinečného referenčního čísla zásilky (Unique Consignment Reference Number, UCR) [6].
          Kolonka 8: Příjemce
          Uvede se identifikační číslo, které dotyčné osobě přidělily příslušné orgány pro daňové, statistické nebo jiné účely. Struktura tohoto čísla musí splňovat kritéria stanovená v příloze 38. Pokud dotyčná osoba takové číslo nemá, může jí celní správa pro dané prohlášení číslo přidělit.
          Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.
          V případě umístění zboží do režimu uskladnění v soukromém celním skladu (typu C, D nebo E) se uvede celé jméno a adresa správce skladu, pokud není deklarantem.
          V případě seskupených zásilek mohou členské státy stanovit, že se v této kolonce vyplní "různí" a k prohlášení se připojí seznam příjemců.
          Kolonka 12: Údaje o hodnotě
          V této kolonce se uvedou údaje o hodnotě, např. odkaz na povolení, na základě kterého celní orgány nepožadují předložení tiskopisu DV1 jako podklad každého prohlášení, ani údajů o úpravách.
          Kolonka 14: Deklarant / zástupce
          Uvede se identifikační číslo, které dotyčné osobě přidělily příslušné orgány pro daňové, statistické nebo jiné účely. Struktura tohoto čísla musí splňovat kritéria stanovená v příloze 38. Pokud zúčastněná osoba takové číslo nemá, může jí celní správa pro dané prohlášení číslo přidělit.
          Uvede se celé jméno a adresa dotyčné osoby.
          Pokud jsou deklarant a příjemce stejná osoba, uvede se slovo "příjemce".
          K určení deklaranta nebo statusu zástupce se použije příslušný kód Společenství z přílohy 38.
          Kolonka 15: Země odeslání nebo vývozu
          Pokud nedošlo v zemi tranzitu k zadržení nebo soudnímu zásahu nesouvisejícím s dopravou, uvede se v kolonce 15a příslušný kód Společenství z přílohy 38 pro zemi, ze které bylo zboží původně odesláno do členského státu dovozu. Pokud k takovému zadržení nebo zásahu došlo, považuje se za zemi odeslání nebo vývozu poslední tranzitní země.
          Kolonka 17: Země určení
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se v kolonce 17a uvede členský stát určení zboží známý v okamžiku dovozu.
          V kolonce 17b se uvede region určení zboží.
          Kolonka 18: Poznávací značka a státní příslušnost dopravního prostředku při příjezdu
          Uvede se poznávací značka dopravního prostředku, na který je zboží přímo naloženo v okamžiku předložení celnímu úřadu, kde jsou plněny formality místa určení. Je-li použit tahač a návěs s různými poznávacími značkami, uvede se poznávací značka tahače i návěsu a státní příslušnost tahače.
          Podle typu dotyčného dopravního prostředku lze zadat tyto identifikační údaje:
          Dopravní prostředek | Metoda identifikace |
          Námořní a říční doprava | Název plavidla |
          Letecká doprava | Číslo a datum letu (pokud neexistuje číslo letu, uvede se registrační číslo letadla) |
          Silniční doprava | Poznávací značka vozidla |
          Železniční doprava | Číslo vagónu |
          Kolonka 19: Kontejner (Kont.)
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede stav při přechodu vnější hranice Společenství.
          Kolonka 20: Dodací podmínky
          Pomocí odpovídajících kódů Společenství a položek z přílohy 38 se uvedou údaje o podmínkách obchodní smlouvy.
          Kolonka 21: Poznávací značka a státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího vnější hranici Společenství.
          V případě kombinované dopravy nebo použití více dopravních prostředků je aktivním dopravním prostředkem ten, který pohání celou kombinaci. Například nachází-li se nákladní automobil na mořském plavidle, je aktivním dopravním prostředkem loď. Pokud se jedná o tahač a návěs, je aktivním dopravním prostředkem tahač.
          Kolonka 22: Měna a celková fakturovaná částka
          Pomocí odpovídajícího kódu z přílohy 38 se v prvním pododdílu uvede měna, ve které byla vystavena obchodní faktura.
          Ve druhém pododdílu se uvede fakturovaná cena za veškeré zboží uvedené v prohlášení.
          Kolonka 23: Směnný kurz
          Tato kolonka obsahuje platný směnný kurz mezi měnou faktury a měnou daného členského státu.
          Kolonka 24: Druh obchodu
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství a položek z přílohy 38 se uvede druh dotyčného obchodu.
          Kolonka 25: Druh dopravy na hranici
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede druh dopravy odpovídající aktivním dopravním prostředkům, na kterých zboží vstoupilo na celní území Společenství.
          Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede druh dopravy při příjezdu.
          Kolonka 29: Vstupní celní úřad
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede celní úřad, jehož prostřednictvím zboží vstoupilo na celní území Společenství.
          Kolonka 30: Umístění zboží
          Uvede se přesné místo, kde může být zboží kontrolováno.
          Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; číslo (čísla) kontejneru; počet a druh
          Uvedou se značky, čísla, počty a druhy nákladových kusů, a není-li zboží baleno, uvede se počet kusů tohoto zboží zahrnutý v prohlášení spolu s údaji nezbytnými ke ztotožnění zboží. Popis zboží znamená běžný obchodní popis. S výjimkou zboží nepocházejícího ze Společenství umístěného do režimu uskladnění v celním skladu typu A, B, C, E nebo F musí být tento popis vyjádřen dostatečně přesně, aby umožňoval okamžitou a jednoznačnou identifikaci a zařazení. Tato kolonka musí rovněž obsahovat údaje vyžadované zvláštními právními předpisy (např. DPH, spotřební daně). Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede druh nákladových kusů.
          Pokud jsou použity kontejnery, musí být v této kolonce uvedeny i jejich identifikační značky.
          Kolonka 32: Pořadové číslo položky
          Uvede se číslo dané položky ve vztahu k celkovému počtu položek uvedených v použitých tiskopisech a doplňkových listech tak, jak je popsáno v poznámce ke kolonce 5.
          Kolonka 33: Zbožový kód
          Uvede se kód odpovídající dané položce podle popisu v příloze 38. Členské státy mohou stanovit, že se v pátém pododdílu uvede zvláštní nomenklatura pro spotřební daně.
          Kolonka 34: Kód země původu
          V kolonce 34a se uvede odpovídající kód Společenství z přílohy 38 pro zemi země původu podle definice v hlavě II kodexu.
          Kolonka 35: Hrubá hmotnost (kg)
          Uvede se hrubá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31, vyjádřená v kilogramech. Hrubá hmotnost je souhrnná hmotnost zboží se všemi obaly, s výjimkou kontejnerů a jiných přepravních zařízení.
          Pokud se prohlášení týká více druhů zboží, mohou členské státy u režimů uvedených ve sloupcích H až K tabulky v hlavě I oddílu B rozhodnout o tom, že se celková hrubá hmotnost uvede pouze v první kolonce 35 a že zbývající kolonky 35 se ponechají prázdné.
          V případě, že hrubá hmotnost vyšší než 1 kg zahrnuje část jednotky (kg), lze ji zaokrouhlovat takto:
          - od 0,001 do 0,499: zaokrouhlení dolů na nejbližší kg,
          - od 0,5 do 0,999: zaokrouhlení nahoru na nejbližší kg,
          - hrubá hmotnost nižší než 1 se uvádí jako 0,xyz (např. 0,654 pro nákladový kus o hmotnosti 654 gramů).
          Kolonka 36: Preference
          Tato kolonka obsahuje údaje o sazebním zacházení se zbožím. Pokud je její použití uvedeno v tabulce v hlavě I oddílu B, je nutno ji použít i v případě, že se žádné preferenční sazební zacházení nepožaduje. Tato kolonka však nesmí být použita v rámci obchodu mezi částmi celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice 77/388/EHS, a částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje. Uvede se odpovídající kód Společenství z přílohy 38.
          Komise bude pravidelně zveřejňovat v řadě C Úředního věstníku Evropské unie seznam kombinací kódů, které lze použít, spolu s příklady a vysvětlivkami.
          Kolonka 37: Režim
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede režim, pro který je zboží deklarováno.
          Kolonka 38: Čistá hmotnost (kg)
          Uvede se čistá hmotnost zboží popsaného v odpovídající kolonce 31 vyjádřená v kilogramech. Čistá hmotnost je hmotnost zboží bez jakéhokoli obalu.
          Kolonka 39: Kvóta
          Uvede se pořadové číslo kvóty, o kterou deklarant žádá.
          Kolonka 40: Souhrnné prohlášení / předchozí doklad
          Pomocí odpovídajících kódů Společenství z přílohy 38 se uvedou referenční údaje souhrnného prohlášení, které bylo použito v členském státě dovozu, nebo jiného předchozího dokladu.
          Kolonka 41: Doplňkové měrné jednotky
          Podle potřeby se uvede množství dotyčného zboží v měrné jednotce určené v nomenklatuře zboží.
          Kolonka 42: Cena položky
          Uvede se cena dotyčné položky.
          Kolonka 43: Způsob hodnocení
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvede použitý způsob hodnocení.
          Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvedou údaje vyžadované podle případně použitelných zvláštních pravidel spolu s odkazy na podklady předložené s prohlášením, včetně pořadových čísel případných kontrolních výtisků T5.
          Pododdíl "kód zvláštních záznamů (z. z.)" se nevyplňuje.
          Je-li celní prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu podáváno u jiného celního úřadu, než je celní úřad vykonávající dohled, uvádí se název a úplná adresu celního úřadu vykonávajícího dohled.
          Prohlášení vyhotovená v členských státech, které hospodářským subjektům v přechodném období pro zavedení eura umožňují používat při vyhotovování celních prohlášení měnovou jednotku euro, musí obsahovat v této kolonce, nejlépe v pododdílu umístěném v dolním pravém rohu, ukazatel použité měnové jednotky (národní měna nebo euro).
          Členské státy mohou stanovit, že se tento ukazatel uvádí pouze v kolonce 44 u první položky zboží daného prohlášení. V tom případě platí tento údaj i pro všechny ostatní položky zboží uvedené v prohlášení.
          Ukazatel se určuje podle kódu ISO alfa-3 jednotlivých měn (ISO 4217).
          Kolonka 45: Oprava
          Tato kolonka obsahuje údaje o všech případných opravách, pokud se jako podklad k prohlášení nepředkládá tiskopis DV1. Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality.
          Kolonka 46: Statistická hodnota
          Uvede se statistická hodnota vyjádřená v měnové jednotce členského státu, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud v kolonce 44 tento kód není uveden, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality, v souladu s platnými předpisy Společenství.
          Kolonka 47: Výpočet poplatků
          Uvede se platný základ pro vyměření poplatku (hodnota, hmotnost nebo jiné). Dle potřeby pomocí odpovídajících kódů Společenství z přílohy 38 se v každém řádku uvede:
          - druh poplatku (např. dovozní clo, DPH),
          - základ pro vyměření poplatku,
          - sazba uplatňovaného poplatku,
          - částka splatného poplatku,
          - zvolený způsob platby (ZP).
          Částky uvedené v této kolonce se vyjadřují v měnové jednotce, jejíž kód je případně uveden v kolonce 44, a pokud tento kód v kolonce 44 uveden není, v měně členského státu, ve kterém jsou plněny vývozní formality.
          Kolonka 48: Odklad platby
          Dle potřeby se uvedou referenční údaje o dotyčném povolení; odkladem platby se zde rozumí jak odklad úhrady cla, tak daňový kredit.
          Kolonka 49: Označení skladu
          Pomocí odpovídajícího kódu Společenství z přílohy 38 se uvedou referenční údaje skladu.
          Kolonka 54: Místo a datum, podpis a jméno deklaranta nebo jeho zástupce
          Uvede se místo a datum vyplnění prohlášení.
          Nestanoví-li zvláštní předpisy, které budou přijaty s ohledem na použití systémů počítačového zpracování dat, jinak, musí být výtisk, který si ponechává celní úřad vývozu nebo odeslání, opatřen původním vlastnoručním podpisem příslušné osoby. Je-li příslušná osoba právnickou osobou, připojí podepsaný za podpis své celé jméno a funkci.
          HLAVA III POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE DOPLŇKOVÝCH LISTŮ
          A. Doplňkové listy se použijí, pouze pokud se prohlášení týká více než jedné položky (viz kolonka 5). Předkládají se spolu s tiskopisem IM, EX, EU nebo CO.
          B. Pokyny v hlavách I a II se použijí i na doplňkové listy.
          Avšak:
          - první pododdíl kolonky 1 musí obsahovat značku IM/c, EX/c nebo EU/c, (nebo případně CO/c); avšak tento pododdíl se ponechává prázdný, pokud:
          - je tiskopis používán pouze pro účely tranzitu Společenství, v tomto případě se do třetího pododdílu v závislosti na tranzitním režimu Společenství vztahujícím se na příslušné zboží uvede značka "T1bis", "T2bis", "T2Fbis" nebo "T2Smbis",
          - je tiskopis používán pouze pro účely prokázání, že zboží má status Společenství, v tomto případě se do třetího pododdílu kolonky 1 v závislosti na statusu příslušného zboží uvede značka "T2Lbis", "T2Lfbis" nebo "T2LSMbis",
          - se vyplnění kolonky 2/8 ponechává na vůli členských států a měla by uvádět pouze jméno a případné identifikační číslo příslušné osoby,
          - se část kolonky 47 nazvaná "celkem" týká konečného součtu všech položek, na které se vztahují použité tiskopisy IM a IM/c, EX a EX/c, EU a EU/c nebo CO a CO/c. Vyplňují se proto pouze na posledním z tiskopisů IM/c, EX/c, EU/c nebo CO/c připojených k dokumentům IM, EX, EU nebo CO, aby zobrazily celkovou splatnou částku podle druhu poplatku.
          C. Použijí-li se doplňkové listy,
          - musí být veškeré nevyužité kolonky 31 (nákladové kusy a popis zboží) proškrtnuty, aby bylo vyloučeno jakékoli následné použití,
          - když třetí pododdíl kolonky 1 obsahuje symbol "T", musí být kolonky 32 (Pořadové číslo položky), 33 (Zbožový kód), 35 (Hrubá hmotnost (kg)), 38 (Čistá hmotnost (kg)), 40 (Souhrnné prohlášení / předchozí doklad) a 44 (Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení) vztahující se k první položce zboží tranzitního prohlášení proškrtnuty a první kolonka 31 (Nákladové kusy a popis zboží) tohoto dokladu nesmí být použita pro zápis značek, čísel, počtu a druhu nákladových kusů nebo pro popis zboží. V prvním kolonce 31 tohoto dokladu se případně uvede odkaz na počet doplňkových listů, které jsou označeny příslušnými značkami "T1bis", "T2bis" nebo "T2Fbis".
          [1] Výraz "ESVO" se v této příloze nevztahuje pouze na země ESVO, ale i na ostatní smluvní strany úmluvy o společném tranzitním režimu a úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, s výjimkou Společenství.
          [5] Doporučení Rady pro celní spolupráci týkající se jedinečného referenčního čísla zásilky (UCR) pro celní účely (ze dne 30. června 2001).
          [6] Doporučení Rady pro celní spolupráci týkající se jedinečného referenčního čísla zásilky (UCR) pro celní účely (ze dne 30. června 2001).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA 38
          KÓDY POUŽÍVANÉ V TISKOPISECH [1] [2]
          HLAVA I OBECNÉ POZNÁMKY
          Tato příloha obsahuje pouze specifické základní požadavky, které jsou použitelné v případě papírových tiskopisů. Pokud jsou tranzitní formality plněny prostřednictvím výměny zpráv EDI, použijí se pokyny obsažené v této příloze, pokud přílohy 37a nebo 37c nestanoví jinak.
          V některých případech jsou specifikovány požadavky na druh a délku údaje. Kódy pro různé druhy dat jsou tyto:
          a  alfabetický
          n  numerický
          an  alfanumerický
          Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Dvě tečky uvedené před identifikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že může obsahovat počet znaků až do výše stanovené identifikátorem.
          HLAVA II KÓDY
          Kolonka 1: Prohlášení
          První pododdíl
          Použijí se tyto kódy (a2):
          EX pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A a E tabulky v příloze 37 hlavě I oddílu B);
          pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v příloze 37 hlavě I oddílu B);
          pro odeslání zboží, které není zbožím Společenství, v rámci obchodu mezi členskými státy;
          IM pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích H až K tabulky v příloze 37 hlavě I oddílu B);
          pro propuštění zboží, které není zbožím Společenství, do celního režimu v rámci obchodu mezi členskými státy;
          EU pro propuštění zboží do jednoho z celních režimů uvedených ve sloupcích A, E a H až K tabulky v příloze 37 hlavě I oddílu B);
          pro přidělení celně schváleného určení nebo použití zboží uvedeného ve sloupcích C a D tabulky v příloze 37 hlavě I oddílu B)
          CO pro umístění předfinancovaného zboží do celního skladu nebo svobodného pásma;
          pro zboží Společenství v rámci obchodu mezi částmi celního území Společenství, na které se vztahuje směrnice 77/388/EHS, a částmi tohoto území, na která se uvedená směrnice nevztahuje, nebo v rámci obchodu mezi částmi tohoto území, na které se uvedená směrnice nevztahuje.
          Druhý pododdíl
          Použijí se tyto kódy (a1):
          A  pro běžné celní prohlášení (běžný postup podle článku 62 kodexu);
          B  pro neúplné celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. a) kodexu);
          C  pro zjednodušené celní prohlášení (zjednodušený postup podle čl. 76 odst. 1 písm. b) kodexu);
          D  pro podání běžného celního prohlášení uvedeného pod kódem A dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;
          E  pro podání neúplného celního prohlášení uvedeného pod kódem B dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;
          F  pro podání zjednodušeného celního prohlášení uvedeného pod kódem C dříve, než je deklarant schopen zboží předložit;
          X  pro dodatečné celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu B;
          Y  pro dodatečné celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle kódu C;
          Z  
          pro dodatečné celní prohlášení podle zjednodušeného postupu podle čl. 76 odst. 1 písm. c) kodexu (zápis zboží do protokolu).
          Kódy D, E a F lze použít pouze v rámci postupu stanoveného v čl. 201 odst. 2, kdy celní orgány povolí podání celního přiznání dříve, než je deklarant schopen zboží předložit.
          Třetí pododdíl
          Použijí se tyto kódy (an..5):
          T1 : zboží přepravované v režimu vnějšího tranzitu Společenství;
          T2 : zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství v souladu s články 163 nebo 165 kodexu, pokud se nepoužije čl. 340c odst. 2;
          T2F : zboží přepravované v režimu vnitřního tranzitu Společenství podle čl. 340c odst. 1;
          T2SM : zboží propuštěné do režimu vnitřního tranzitu Společenství za použití článku 2 rozhodnutí Výboru pro spolupráci EHS-San Marino č. 4/92 ze dne 22. prosince 1992;
          T : smíšené zásilky podle článku 351; v tomto případě se prostor za značkou T musí proškrtnout;
          T2L : doklad prokazující status zboží Společenství;
          T2LF : doklad prokazující status Společenství u zboží, které směřuje do nebo z části celního území Společenství, na kterou se nevztahuje směrnice 77/388/EHS;
          T2LSM : doklad prokazující status zboží určeného pro San Marino za použití článku 2 rozhodnutí Výboru pro spolupráci EHS-San Marino č. 4/92 ze dne 22. prosince 1992.
          Kolonka 2: Odesílatel / vývozce
          Při použití identifikačních čísel má kód tuto podobu:
          při dovozu: kód země (a2); kód UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikační kód vývozce (an..13);
          při vývozu: kód země (a2); identifikační kód vývozce (an..16).
          Kódy zemí: alfabetické kódy Společenství pro země a území jsou odvozeny od platné normy ISO alfa 2 (a2), pokud jsou v souladu s požadavky právních předpisů Společenství. Právním základem pro tyto kódy je nařízení Rady (ES) č. 1172/95 ze dne 22. května 1995 o statistice obchodu se zbožím Společenství a členských států s třetími zeměmi (Úř. věst. L 118, 25.5.1995). Komise pravidelně zveřejňuje nařízení, které seznam kódů zemí aktualizuje.
          UN/EDIFACT 3055: pokud jde o kódování hospodářských subjektů ve třetích zemích uvedených v kolonkách 2 a 8, používají členské státy adresář, který vydává a aktualizuje agentura nebo jiná instituce a ve kterém jsou definovány kódy zúčastněných stran. Vybraná agentura bude určena v adresáři agentur zveřejněném OSN pod položkou UN/EDIFACT 3055 (Elektronická výměna dat pro státní správu, obchod a dopravu), který obsahuje seznam agentur odpovědných za přípravu takových seznamů hospodářských subjektů.
          Příklad:
          "JP1511234567890" pro japonského vývozce (kód země: JP), jehož identifikační číslo u japonské celní správy (kód agentury 151 v seznamu kódů pro UN/EDIFACT, datový prvek 3055) je 1234567890.
          Kolonka 8: Příjemce
          Při použití identifikačních čísel má kód tuto podobu:
          při dovozu: kód země (a2); identifikační kód příjemce (an..16);
          při vývozu: kód země (a2); kód UN/EDIFACT 3055 (an..3); identifikační kód dovozce (an..13).
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Příklad:
          "JP1511234567890" pro japonského dovozce (kód země: JP), jehož identifikační číslo u japonské celní správy (kód agentury 151 v seznamu kódů pro UN/EDIFACT, datový prvek 3055) je 1234567890.
          Kolonka 14: Deklarant / zástupce
          a) K určení deklaranta nebo statusu zástupce vložte před celé jméno a adresu jeden z těchto kódů (n1):
          1. deklarant;
          2. zástupce (přímé zastoupení ve smyslu čl. 5 odst. 2 první odrážky kodexu);
          3. zástupce (nepřímé zastoupení ve smyslu čl. 5 odst. 2 druhé odrážky kodexu).
          V případě, že je tento kód tištěn na papírový doklad, bude uveden v hranatých závorkách (př.: [1], [2] nebo [3]).
          b) V případě, že se použijí identifikační čísla, má kód tuto podobu: kód země (a2); identifikační kód deklaranta/zástupce (an..16).
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Kolonka 15a: Kód země odeslání nebo vývozu
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Kolonka 17a: Kód země určení
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Kolonka 17b: Kód regionu určení
          Použijí se kódy, které stanoví členské státy.
          Kolonka 18: Státní příslušnost dopravního prostředku při odjezdu
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Pole 19: Kontejner (Kont.)
          Použijí se tyto kódy (n1):
          0  Zboží nepřepravované v kontejnerech.
          1  Zboží přepravované v kontejnerech.
          Kolonka 20: Dodací podmínky
          V prvních dvou pododdílech této kolonky se případně uvádějí tyto kódy a prohlášení:
          První pododdíl | Význam | Druhý pododdíl |
          Kód Incoterms | Incoterms – MOK/EHK | Bližší určení místa |
          EXW | Ze závodu | Dohodnuté místo |
          FCA | Vyplaceně dopravci | Dohodnuté místo |
          FAS | Vyplaceně k boku lodi | Dohodnutý přístav nalodění |
          FOB | Vyplaceně loď | Dohodnutý přístav nalodění |
          CFR | Náklady a přepravné | Dohodnutý přístav určení |
          CIF | Náklady, pojištění a přepravné | Dohodnutý přístav určení |
          CPT | Přeprava placena do | Dohodnuté místo určení |
          CIP | Přeprava a pojištění placeno do | Dohodnuté místo určení |
          DAF | S dodáním na hranici | Dohodnuté místo |
          DES | S dodáním z lodi | Dohodnutý přístav určení |
          DEQ | S dodáním z nábřeží (clo placeno) | Dohodnutý přístav určení |
          DDU | S dodáním clo neplaceno | Dohodnuté místo určení |
          DDP | S dodáním clo placeno | Dohodnuté místo určení |
          XXX | Dodací podmínky jiné než podmínky uvedené výše | Slovní popis dodacích podmínek stanovených ve smlouvě |
          Členské státy mohou v třetím pododdílu vyžadovat tyto kódované údaje (n1):
          1. : Místo, které se nachází na území daného členského státu.
          2. : Místo, které se nachází na území jiného členského státu.
          3. : Jiné (místo, které se nachází mimo Společenství).
          Kolonka 21: Státní příslušnost aktivního dopravního prostředku překračujícího hranici
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Kolonka 22: Měna faktury
          Měna faktury se označuje pomocí měnového kódu ISO alfa-3 (ISO 4217 pro měny a peněžní prostředky).
          Kolonka 24: Druh obchodu
          Použijí se níže uvedené kódy.
          Členské státy, které vyžadují tuto informaci, používají jednociferné kódy uvedené ve sloupci A (případně s výjimkou kódu 9), a toto číslo se uvádí v levé straně kolonky. Mohou také stanovit, aby byla v pravé straně kolonky uvedena druhá číslice ze seznamu ve sloupci B.
          Sloupec A | Sloupec B |
          1.Obchody zahrnující skutečný nebo zamyšlený převod vlastnictví s protiplněním (finančním nebo jiným) (kromě obchodů uvedených v bodech 2, 7 a 8) | 1.Nákup nebo prodej s konečnou platností2.Dodávka pro prodej na zkoušku nebo po vyzkoušení, pro komisní prodej nebo se zprostředkováním obchodního zástupce3.Směna (věcné plnění)4.Nákupy cestujících pro osobní potřebu5.Finanční leasing |
          2.Vrácení zboží již zaznamenaného pod kódem 1; náhrada zboží zdarma | 1.Vrácení zboží2.Náhrada za vrácené zboží3.Náhrada (např. ze záruky) zboží, které nebylo vráceno |
          3.Obchody (ne dočasné) zahrnující převod vlastnictví bez protiplnění (finančního nebo jiného) | 1.Zboží dodané v rámci programů pomoci částečně nebo zcela řízených nebo financovaných Evropským společenstvím2.Jiné dodávky pomoci orgánů veřejné moci3.Jiné dodávky pomoci (jednotlivci, nevládní organizace)4.Ostatní |
          4.Operace, jejichž účelem je zpracování podle smlouvy nebo oprava (kromě operací uvedených v bodě 7) | 1.Zpracování podle smlouvy2.Opravy a údržba za úhradu3.Opravy a údržba bez úhrady |
          5.Operace prováděné po zpracování podle smlouvy nebo opravě (kromě operací uvedených v bodě 7) | 1.Zpracování podle smlouvy2.Opravy a údržba za úhradu3.Opravy a údržba bez úhrady |
          6.Obchody nezahrnující převod vlastnictví, např. pronájem, výpůjčka, provozní leasing a ostatní dočasná použití kromě zpracování podle smlouvy a oprav (dodání nebo vrácení) | 1.Pronájem, výpůjčka, provozní leasing2.Ostatní zboží pro dočasné použití |
          7.Operace podle společných obranných projektů nebo jiných společných mezivládních výrobních programů (např. Airbus) | |
          8.Dodávka stavebních materiálů a zařízení pro práce, které jsou součástí obecné stavební nebo inženýrské smlouvy | |
          9.Ostatní obchody | |
          Kolonka 25: Druh dopravy na hranici
          Použijí se tyto kódy (n1):
          Kód | Popis |
          1 | námořní doprava |
          2 | železniční doprava |
          3 | silniční doprava |
          4 | letecká doprava |
          5 | poštovní doprava |
          6 | doprava potrubím a vedením |
          7 | říční doprava |
          8 | vlastní pohon |
          Kolonka 26: Druh dopravy ve vnitrozemí
          Použijí se kódy uvedené pro kolonku 25.
          Kolonka 29: Výstupní nebo vstupní celní úřad
          Použijí se takto strukturované kódy (an8):
          - první dva znaky (a2) slouží k určení země pomocí kódů zemí uvedených v kolonkách 2,
          - dalších šest znaků (an6) zastupuje dotyčný úřad dané země. Měla by být přijata tato struktura:
          První tři znaky (a3) by byly použity pro kód UN/LOCODE a poslední tři znaky pro národní alfanumerické další dělení (an3). Pokud by se toto další dělení nepoužilo, měly by být vloženy znaky "000".
          Příklad:
          BEBRU000: BE = ISO 3166 pro Belgii, BRU = UN/LOCODE pro město Brusel, 000 pro nevyužité další dělení.
          Kolonka 31: Nákladové kusy a popis zboží; značky a čísla; č. kontejneru; počet a druh
          Druh nákladových kusů
          Použijí se tyto kódy:
          (Doporučení EHK/OSN č. 21/REV. 1, srpen 1994)
          KÓDY NÁKLADOVÝCH KUSŮ
          Aerosol | AE |
          Ampule, chráněná | AP |
          Ampule, nechráněná | AM |
          Arch, plát, podložka | ST |
          Archy, pláty, podložky, v balíku / svazku | SZ |
          Baleno do smršťovací fólie | SW |
          Balíček | PC |
          Balíček, svazek | PA |
          Balík (žok), neslisovaný | BN |
          Balík (žok), slisovaný | BL |
          Balík, svazek | BE |
          Balón, chráněný | BP |
          Balón, nechráněný | BF |
          Bedna | CH |
          Bedna, přepravka | CS |
          Cívka | BB |
          Cívka, navíjecí buben | RL |
          Opletená láhev, chráněná | CP |
          Demižón, chráněný | DP |
          Opletená láhev, nechráněná | CO |
          Demižón, nechráněný | DJ |
          Deska | BD |
          Desky, v balíku / svazku | BY |
          Džbán, amfora | PH |
          Džbán, konvice | JG |
          Filmpak | FP |
          Fošna | PN |
          Fošny, v balíku / svazku | PZ |
          Hrnec, kelímek | PT |
          Ingot | IN |
          Ingoty, v balíku / svazku | IZ |
          Jutový vak | JT |
          Velký sud (na víno apod.) | BU |
          Káď | VA |
          Kanystr, nádrž | CI |
          Kanystr, obdélníkový | JC |
          Kanystr, válcovitý | JY |
          Keg, sud | KG |
          Klec | CG |
          Kluzná podložka | SL |
          Kmen, kulatina | LG |
          Kmeny, v balíku / svazku | LZ |
          Konev na mléko | CC |
          Konzerva | TN |
          Koš | BK |
          Košík (na jídlo apod.) | HR |
          Krabice | BX |
          Krabice na mléko | MC |
          Krabička na zápalky | MX |
          Kryt, povlak | CV |
          Kufr, dřevěný (lodní) | SU |
          Kufr, velký cestovní | FO |
          Kufr | TR |
          Láhev na plyn | GB |
          Láhev, baňka | FL |
          Láhev, chráněná, cibulovitá | BV |
          Láhev, chráněná, válcovitá | BQ |
          Láhev, nechráněná, cibulovitá | BS |
          Láhev, nechráněná, válcovitá | BO |
          Laťová bedna, přepravka | CR |
          Lepenková krabice | CT |
          Mělká přepravka | SC |
          Mísa, ošatka | PU |
          Miska, baňka | CU |
          Nádoba, sklenice | JR |
          Nádrž, tank, obdélníkový | TK |
          Nádrž, tank, válcovitý | TY |
          Námořní bedna | SE |
          Nebaleno | NE |
          Nosník | TS |
          Obal | PK |
          Ocelová láhev na plyn – tlaková | CY |
          Ohebná roura | TD |
          Bombona, opletená (druh demižonu) | WB |
          Plachta, plachtovina | CZ |
          Plášť | EN |
          Plát (plech) | PG |
          Pláty, v balíku / svazku | PY |
          Plech | SM |
          Plechovka, obdélníková | CA |
          Plechovka, válcovitá | CX |
          Přepravka na čaj | TC |
          Přepravka na láhve, stojan na láhve | BC |
          Přepravka na ovoce | FC |
          Přepravka na pivo | CB |
          Přepravka s rámem | FD |
          Přepravní rám, latění | SK |
          Proutěný koš | CE |
          Pytel | SA |
          Pytel ze síťoviny | RT |
          Rám, stojan | FR |
          Rohož | MT |
          Rozprašovač | AT |
          Síť | NT |
          Skleněná rourka | VI |
          Souprava misek | PU |
          Souprava, svazek | NS |
          Štůčka (tkaniny) | BT |
          Sud | CK |
          Vana | TB |
          Sud (barel) | BA |
          Sud, válcovitý (plechový) | GRD |
          Svazek | BH |
          Svitek | CL |
          Svitek, role | RO |
          Trám, nosník | GI |
          Trámy, v balíku /svazku | GZ |
          Roura | PI |
          Trubka | TU |
          Trubka, skládací | TD |
          Roury, v balíku / svazku | PZ |
          Trubky, v balíku / svazku | TO |
          Truhla | CF |
          Truhla, rakev | CJ |
          Tyč | BR |
          Tyč, pruty | RD |
          Tyče, pruty, v balíku / svazku | RZ |
          Tyče, v balíku / svazku | BZ |
          Váček | PO |
          Váček, pytlík | SH |
          Vak | BG |
          Vakuově baleno | VP |
          Vědro | FI |
          Vědro, kbelík | BJ |
          Vědro, konev | PL |
          Velký sud (ostatní) | HG |
          Věnec, kolo | RG |
          Vícenásobný vak | MB |
          Vícestěnný pytel | MS |
          Volně ložená kapalina | VL |
          Volně ložená pevná látka, jemné částice ("prášek") | VY |
          Volně ložená pevná látka, velké částice ("hroudy") | VO |
          Volně ložená pevná látka, zrnité částice ("zrníčka") | VR |
          Volně ložený plyn (při 1031 mbar a 15 °C) | VG |
          Volně ložený zkapalněný plyn (na vysokou teplotu / tlak) | VQ |
          Vřeteno | SD |
          Zásobník | BI |
          Kolonka 33: Zbožový kód
          První pododdíl (osm číslic)
          Vyplní se v souladu s kombinovanou nomenklaturou.
          Používá-li se tiskopis pro účely tranzitního režimu Společenství, vyplní se do tohoto pododdílu zbožový kód složený nejméně ze šesti číslic harmonizovaného systému popisu a číselného označování zboží. Avšak v případech, kdy tak stanoví právní předpisy Společenství, se uvede kód kombinované nomenklatury.
          Druhý pododdíl (tři znaky)
          Vyplní se v souladu s kódem Taric (dva znaky pro uplatňování zvláštních opatření Společenství týkající se formalit, které jsou plněny na místě určení).
          Třetí pododdíl (čtyři znaky)
          Vyplní se v souladu s kódem Taric (první doplňkový kód).
          Čtvrtý pododdíl (čtyři znaky)
          Vyplní se v souladu s kódem Taric (první doplňkový kód).
          Pátý pododdíl (čtyři znaky)
          Kódy stanoví členské státy, kterých se to týká.
          Kolonka 34a: Kód země původu
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Kolonka 34b: Kód regionu původu nebo výroby
          Kódy stanoví členské státy.
          Kolonka 36: Preference
          Tato kolonka je pro třímístné číselné kódy složené z jednociferného znaku z odstavce 1 a dvouciferného znaku z odstavce 2.
          Příslušné kódy jsou uvedeny níže:
          1. První číslice kódu
          1  celní zacházení "erga omnes";
          2  systém všeobecných preferencí (SVP);
          3  celní preference, jiné než uvedené pod kódem 2;
          4  neuplatňování cel podle ustanovení dohod o celní unii, které uzavřelo Společenství.
          2. Následující dvě číslice kódu:
          00  žádný z následujících případů;
          10  dočasné osvobození od cla;
          15  dočasné osvobození od cla se zvláštním použitím;
          18  dočasné osvobození od cla s osvědčením o zvláštní povaze produktu;
          19  dočasné osvobození od cla pro zboží dovážené s osvědčením letové způsobilosti;
          20  celní kvóta [12];
          23  celní kvóta se zvláštním použitím [13];
          25  celní kvóta s osvědčením o zvláštní povaze produktu [14];
          28  celní kvóta po pasivním zušlechťovacím styku [15];
          40  zvláštní použití vyplývající ze společného celního sazebníku;
          50  osvědčení o zvláštní povaze produktu.
          1. Kolonka 37: Režim
          A. První pododdíl:
          V tomto pododdílu se uvádějí čtyřciferné kódy, které se skládají z dvouciferného kódu pro režim, o který je žádáno, a z druhého dvouciferného kódu pro předchozí režim. Seznam dvouciferných kódů je uveden níže.
          "Předchozím režimem" se rozumí režim, ve kterém se zboží nacházelo před propuštěním do režimu, o který je žádáno.
          Je nutno poznamenat, že je-li předchozím režimem režim uskladňování v celním skladu nebo dočasného použití nebo pokud zboží přichází ze svobodného pásma, použije se odpovídající kód, pouze pokud zboží nebylo propuštěno do celního režimu s hospodářským účinkem (aktivní zušlechťovací styk, pasivní zušlechťovací styk nebo přepracování pod celním dohledem).
          Například: Zpětný vývoz zboží dovezeného v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) a následně propuštěného do režimu uskladňování v celním skladu = 3151 (ne 3171). (První operace = 5100; druhá operace = 7151; zpětný vývoz = 3151.)
          A podobně je-li zboží dříve dočasně vyvezené zpětně dováženo, považuje se propuštění do některého z uvedených režimů s podmíněným osvobozením od cla za prostý dovoz v tomto režimu. Údaj vyznačující "zpětný dovoz" se uvádí, pouze pokud je zboží propouštěno do volného oběhu.
          Například: propuštění pro domácí spotřebu se souběžným propuštěním do volného oběhu zboží vyváženého v celním režimu pasivního zušlechťovacího styku nacházejícího se v režimu uskladňování v celním skladu při zpětném dovozu = 6121 (ne 6171). (První operace: dočasný vývoz pro pasivní zušlechťovací styk = 2100; druhá operace: uskladňování v celním skladu = 7121; třetí operace: propuštění pro domácí spotřebu + propuštění do volného oběhu = 6121.)
          Kódy označené v seznamu níže písmenem (a) nelze použít jako první dvě číslice kódu režimu, ale pouze pro označení předchozího režimu.
          Například: 4054 = propuštění zboží, které bylo dříve v jiném členském státě propuštěno do aktivního zušlechťovacího styku – podmíněného systému, do volného oběhu a domácí spotřebu.
          Seznam režimů pro účely kódování
          K vytvoření čtyřciferného kódu musí být kombinovány dva z těchto základních prvků.
          00  Tento kód se používá k označení skutečnosti, že neexistuje žádný předchozí režim (a).
          01 Příklad:
          zboží přepravené ze třetí země, propuštěné do volného oběhu ve Francii a dále odeslané na Normanské ostrovy.
          02 Vysvětlení:
          aktivní zušlechťovací styk (systém navracení) v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. b) kodexu.
          07 Vysvětlení:
          tento kód se použije při propuštění zboží do volného oběhu, kdy však nebyla zaplacena DPH a případné spotřební daně.
          Příklady:
          dovezené stroje jsou propuštěny do volného oběhu, ale nebyla zaplacena DPH. V době, kdy je zboží umístěno ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem, je podmíněně osvobozeno od DPH.
          
          Dovezené cigarety jsou propuštěny do volného oběhu, ale nebyly zaplaceny DPH a spotřební daně. V době, kdy je zboží umístěno ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem, je podmíněně osvobozeno od DPH a spotřebních daní.
          10 Příklad:
          běžný vývoz zboží Společenství do třetí země, ale rovněž vývoz zboží Společenství do částí celního území Společenství, na které se nevztahuje směrnice Rady 77/388/EHS (Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1).
          11 Vysvětlení:
          předčasný vývoz (EX-IM) v souladu s čl. 115 odst. 1 písm. b) kodexu.
          Příklad:
          vývoz cigaret vyrobených z tabákových listů pocházejících ze Společenství před umístěním tabákových listů ze třetí země do režimu aktivního zušlechťovacího styku.
          21 Vysvětlení:
          pasivní zušlechťovací styk podle článků 145 až 160 kodexu. Viz též kód 22.
          22 Příklad:
          současné použití režimu pasivního zušlechťovacího styku a hospodářského režimu pasivního zušlechťovacího styku pro textilní výrobky (nařízení Rady (ES) č. 3036/94).
          23 Příklad:
          dočasný vývoz zboží na výstavy, například vzorků, odborných zařízení atd.
          31 Vysvětlení:
          zpětný vývoz zboží, které není zbožím Společenství, po režimu s podmíněným osvobozením od cla s hospodářským účinkem.
          Příklad:
          zboží je umístěno do režimu uskladnění v celním skladu a následně deklarováno pro vývoz.
          40 Příklad:
          zboží dovážené ze třetí země s platbou cla a DPH.
          41 Příklad:
          režim aktivního zušlechťovacího styku s platbou cel a vnitrostátních dovozních poplatků.
          42 Příklad:
          dovoz zboží s osvobozením od DPH prostřednictvím daňového zástupce.
          43 Příklad:
          propuštění do volného oběhu v případě zemědělských produktů, pro které během zvláštního přechodného období po přistoupení nových členských států platí mezi novými členskými státy a zbytkem Společenství zvláštní celní režim nebo zvláštní opatření stejná, jaká byla svého času uplatňována vůči Španělsku a Portugalsku.
          45 Vysvětlení:
          osvobození od DPH nebo spotřební daně formou umístění zboží do režimu uskladňování ve skladu s daňovým dozorem.
          Příklady:
          cigarety dovážené ze třetí země jsou propuštěny do volného oběhu a DPH byla zaplacena. V době, kdy je zboží ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem, je podmíněně osvobozeno od spotřebních daní.
          
          Cigarety dovážené ze třetí země jsou propuštěny do volného oběhu a spotřební daně jsou zaplaceny. V době, kdy je zboží ve skladu nebo zóně s daňovým dozorem, je podmíněně osvobozeno od platby DPH.
          48 Vysvětlení:
          systém standardní výměny (IM-EX), předčasný dovoz v souladu s čl. 154 odst. 4 kodexu.
          49 Vysvětlení:
          dovoz zboží z částí Společenství, na které se nevztahuje šestá směrnice o DPH (77/388/EHS), a jeho propuštění pro domácí spotřebu. Použití JSD stanoví článek 206 nařízení (EHS) č. 2454/93.
          Příklady:
          zboží přepravené z Martiniku a propuštěné pro domácí spotřebu v Belgii.
          
          Zboží dovezené z Turecka a propuštěné pro domácí spotřebu v Německu.
          51 Vysvětlení:
          režim aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) v souladu s čl. 114 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) kodexu.
          53 Příklad:
          dočasné použití, např. pro účely výstavy.
          54 Vysvětlení:
          tento kód se používá k zaznamenání operace pro účely statistiky o obchodu uvnitř Společenství.
          Příklad:
          zboží ze třetí země je propuštěno do režimu aktivního zušlechťovacího styku v Belgii (5100). Poté, co projde aktivním zušlechťovacím stykem, je odesláno do Německa do volného oběhu (4054) nebo k dalšímu přepracování (5154).
          61  Zpětný dovoz se souběžným propuštěním zboží, které netvoří dodávku osvobozenou od DPH, do volného oběhu a pro domácí spotřebu.
          63 Příklad:
          zpětný dovoz po pasivním zušlechťovacím styku nebo dočasném vývozu, veškerá dlužná výše DPH se účtuje na vrub daňového zástupce.
          68 Příklad:
          zpracované alkoholické nápoje jsou zpětně dovezeny a umístěny do skladu s daňovým dozorem.
          71 Vysvětlení:
          propuštění zboží do režimu uskladňování v celním skladu. Tato skutečnost nebrání současnému propuštění zboží například do skladu s daňovým dozorem.
          76 Příklad:
          uskladnění zboží určeného k vývozu s platbou vývozních náhrad předem (čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze dne 4. března 1980 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty (Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5)).
          77 Příklad:
          uskladnění zpracovaných produktů a zboží získaného ze základních výrobků, určených pro vývoz s platbou vývozních náhrad předem (čl. 4 odst. 2 nařízení (EHS) č. 565/80).
          78  Propuštění zboží do svobodného pásma s výhradou kontroly typu II.
          91  Propuštění zboží do režimu přepracování pod celním dohledem.
          92 Vysvětlení:
          tento kód se používá k záznamu operace pro účely statistiky obchodu uvnitř Společenství.
          Příklad:
          zboží ze třetí země je přepracováno pod celním dohledem v Belgii (9100). Po přepracování je odesláno do Německa k propuštění do volného oběhu (4092) nebo dalšímu zpracování (9192).
          B. Druhý pododdíl
          1. V případě, že se tato kolonka používá ke specifikování režimu Společenství, je nutno použít kód složený z alfabetického znaku, po kterém následují dva znaky alfanumerické, z nichž první určuje kategorii opatření takto:
          Aktivní zušlechťovací styk | Axx |
          Pasivní zušlechťovací styk | Bxx |
          Osvobození | Cxx |
          Dočasné použití | Dxx |
          Zemědělské produkty | Exx |
          Jiné | Fxx |
          Aktivní zušlechťovací styk (AZS)
          (článek 114 kodexu)
          Režim | Kód |
          Dovoz
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) po předchozím vývozu zušlechtěných výrobků získaných z mléka a mléčných výrobků | A01 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) a určené k vojenskému využití v zahraničí | A02 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) a určené ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf | A03 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) (pouze DPH) | A04 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) (pouze DPH) a určené ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf | A05 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení) a určené k vojenskému využití v zahraničí | A06 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení) a určené ke zpětnému vývozu na kontinentální šelf | A07 |
          Zboží propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) bez osvobození od spotřebních daní | A08 |
          Vývoz
          Zušlechtěné výrobky získané z mléka a mléčných výrobků | A51 |
          Zušlechtěné výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) (pouze DPH) | A52 |
          Zušlechtěné výrobky propuštěné do režimu aktivního zušlechťovacího styku a určené k vojenskému využití v zahraničí | A53 |
          Pasivní zušlechťovací styk (PZS)
          (Článek 145 kodexu)
          Režim | Kód |
          Dovoz
          Zušlechtěné výrobky vracené do členského státu, ve kterém bylo placeno clo | B01 |
          Zušlechtěné výrobky vracené po záruční opravě | B02 |
          Zušlechtěné výrobky vracené po záruční výměně | B03 |
          Zušlechtěné výrobky vracené po pasivním zušlechťovacím styku a podmíněném osvobozením od DPH z důvodu zvláštního použití | B04 |
          Zušlechtěné výrobky vracené s částečných osvobozením od cla v případě, že jsou k výpočtu použity náklady na zušlechtění (článek 591) | B05 |
          Vývoz
          Zboží dovezené pro režim aktivního zušlechťovacího styku vyvážené k opravě v rámci pasivního zušlechťovacího styku | B51 |
          Zboží dovezené pro režim aktivního zušlechťovacího styku vyvážené za účelem záruční výměny | B52 |
          Pasivní zušlechťovací styk (PZS) v rámci dohod se třetími zeměmi, případně v kombinaci s DPH PZS | B53 |
          Pouze DPH PZS | B54 |
          Osvobození
          (nařízení (EHS) č. 918/83)
          | Článek č. | Kód |
          Osvobození od dovozního cla
          Osobní majetek fyzických osob při přenosu obvyklého místa pobytu na celní území Společenství | 2 | C01 |
          Zboží dovážené při příležitosti sňatku (výbava a vybavení domácnosti) | 11 odst. 1 | C02 |
          Zboží dovážené při příležitosti sňatku (dary obvykle darované při příležitosti sňatku) | 11 odst. 2 | C03 |
          Osobní majetek nabytý děděním | 16 | C04 |
          Vybavení domácnosti určené k zařízení objektu vedlejšího bydlení | 20 | C05 |
          Výbava, studijní potřeby a vybavení domácnosti žáků nebo studentů | 25 | C06 |
          Zásilky zboží nepatrné hodnoty | 27 | C07 |
          Zásilky odesílané soukromou osobou jiné soukromé osobě | 29 | C08 |
          Obchodní majetek a ostatní zařízení dovážené při přemístění činnosti podniku ze třetí země do Společenství | 32 | C09 |
          Obchodní majetek a ostatní zařízení, které patří osobám vykonávajícím nezávislá povolání a právnickým osobám, které nevykonávají svou činnost za účelem zisku | 38 | C10 |
          Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze I | 50 | C11 |
          Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje uvedené v příloze II | 51 | C12 |
          Zboží vzdělávací, vědecké nebo kulturní povahy; vědecké nástroje a přístroje (náhradní díly, části a příslušenství) | 53 | C13 |
          Vědecké nástroje a přístroje dovážené k neobchodním účelům vědeckovýzkumným zařízením nebo subjektům se sídlem mimo Společenství nebo na jeho účet | 59a | C14 |
          Laboratorní zvířata a biologické nebo chemické látky určené k výzkumu | 60 | C15 |
          Léčebné látky lidského původu a činidla k určování krevní skupiny a tkání | 61 | C16 |
          Nástroje a přístroje určené k lékařskému výzkumu, lékařské diagnostice nebo k léčbě | 63a | C17 |
          Referenční látky pro kontrolu jakosti léčiv | 63c | C18 |
          Farmaceutické výrobky užívané při mezinárodních sportovních událostech | 64 | C19 |
          Zboží určené charitativním a dobročinným subjektům | 65 | C20 |
          Předměty uvedené v příloze III určené pro nevidomé | 70 | C21 |
          Předměty uvedené v příloze III určené pro nevidomé, dovážené nevidomými pro vlastní potřebu | 71 první odrážka | C22 |
          Předměty uvedené v příloze III určené pro nevidomé, dovážené určitými institucemi nebo organizacemi | 71 druhá odrážka | C23 |
          Předměty určené pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiných než nevidomých) dovážené zdravotně postiženými osobami pro vlastní potřebu | 72; 74 | C24 |
          Předměty určené pro ostatní zdravotně postižené osoby (jiných než nevidomých) dovážené určitými institucemi nebo organizacemi | 72; 74 | C25 |
          Zboží dovážené ve prospěch obětí katastrof | 79 | C26 |
          Čestná vyznamenání a ceny | 86 | C27 |
          Dary obdržené v rámci mezinárodních vztahů | 87 | C28 |
          Zboží určené k užívání panovníky a hlavami států | 90 | C29 |
          Vzorky zboží dovážené k podpoře obchodní činnosti | 91 | C30 |
          Tiskoviny a reklamní materiál dovážené k podpoře obchodní činnosti | 92 | C31 |
          Výrobky používané nebo spotřebované v průběhu výstavy nebo podobné události | 95 | C32 |
          Zboží dovážené ke zkouškám, analýzám nebo pokusům | 100 | C33 |
          Zásilky určené subjektům příslušným ve věcech ochrany autorských práv nebo průmyslového nebo obchodního vlastnictví | 107 | C34 |
          Turistický propagační materiál | 108 | C35 |
          Různé dokumenty a zboží | 109 | C36 |
          Materiál k upevnění a ochraně zboží při přepravě | 110 | C37 |
          Stelivo, píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy | 111 | C38 |
          Pohonné hmoty a maziva nacházející se v silničních motorových vozidlech | 112 | C39 |
          Materiál určený pro památníky nebo hřbitovy válečných obětí | 117 | C40 |
          Rakve, urny a smuteční ozdoby | 118 | C41 |
          Osvobození od vývozního cla
          Domácí zvířata vyvážená při přemístění zemědělského podniku ze Společenství do třetí země | 120 | C51 |
          Píce a krmivo určené pro zvířata během jejich přepravy | 126 | C52 |
          Dočasné použití
          (Kodex a toto nařízení)
          Postup | Článek tohoto nařízení | Kód |
          Palety | 556 | D01 |
          Kontejnery | 557 | D02 |
          Dopravní prostředky | 558 | D03 |
          Osobní potřeby cestujících a zboží dovážené ke sportovním účelům | 563 | D04 |
          Předměty k uspokojování potřeb námořníků | 564 | D05 |
          Zboží určené k nápravě následků katastrof | 565 | D06 |
          Lékařská, chirurgická a laboratorní zařízení | 566 | D07 |
          Zvířata | 567 | D08 |
          Zboží určené k tradičním činnostem v příhraničních oblastech | 567 | D09 |
          Zvukové, obrazové nebo datové nosiče | 568 | D10 |
          Propagační materiál | 568 | D11 |
          Zařízení k výkonu povolání | 569 | D12 |
          Pedagogický materiál a vědecká zařízení | 570 | D13 |
          Obaly, plné | 571 | D14 |
          Obaly, prázdné | 571 | D15 |
          Formy, matrice, šablony, nákresy, návrhy, měřicí, kontrolní a zkušební přístroje a podobné předměty | 572 | D16 |
          Speciální nářadí a nástroje | 572 | D17 |
          Zboží, které má být předmětem zkoušek | 573 písm. a) | D18 |
          Zboží dovážené na základě kupní smlouvy o prodeji na zkoušku, které bylo těmto zkouškám podrobeno | 573 písm. b) | D19 |
          Zboží dovážené k provádění zkoušek | 573 písm. c) | D20 |
          Vzorky | 574 | D21 |
          Náhradní výrobní prostředky | 575 | D22 |
          Zboží určené k vystavení nebo použit při veřejné akce | 576 odst. 1 | D23 |
          Zboží ke schválení (dva měsíce) | 576 odst. 2 | D24 |
          Umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti | 576 odst. 3a | D25 |
          Zboží dovážené za účelem prodeje v dražbě | 576 odst. 3b | D26 |
          Náhradní díly, příslušenství a vybavení | 577 | D27 |
          Zboží dovážené ve zvláštních situacích, které nemají hospodářský dopad | 578 písm. b) | D28 |
          Zboží dovážené příležitostně a na dobu kratší než tři měsíce | 578 písm. a) | D29 |
          | Článek kodexu | Kód |
          Dočasné použití s částečným osvobozením od cla | 142 | D51 |
          Zemědělské produkty
          Postup | Kód |
          Dovoz
          Použití jednotkových hodnot k určení celní hodnoty určitého zboží podléhajícího zkáze (články 173–177) | E01 |
          Paušální dovozní hodnoty (například: nařízení (ES) č. 3223/94) | E02 |
          Vývoz
          Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I). | E51 |
          Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I). | E52 |
          Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada nepodléhající vývozní licenci (zboží z přílohy I). | E53 |
          Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada podléhající osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I). | E61 |
          Zemědělské produkty, pro které se požaduje náhrada nepodléhající osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I). | E62 |
          Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada a kde není vyžadováno osvědčení o náhradě (zboží neuvedené v příloze I). | E63 |
          Zemědělské produkty vyvážené v malém množství, pro které se požaduje náhrada, nezahrnované do výpočtu minimální míry kontrol. | E71 |
          Ostatní
          Postup | Kód |
          Dovoz
          Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (článek 185 kodexu) | F01 |
          Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v čl. 844 odst. 1: zemědělské zboží) | F02 |
          Osvobození od dovozního cla pro vrácené zboží (zvláštní okolnosti stanovené v čl. 846 odst. 2: oprava nebo uvedení do původního stavu) | F03 |
          Zušlechtěné výrobky, které se vracejí do Společenství, poté, co byly původně vyvezeny nebo zpětně vyvezeny (článek 187 kodexu) | F04 |
          Přepracování pod celním dohledem za předpokladu splnění hospodářských podmínek (čl. 552 odst. 1 první pododstavec) | F11 |
          Osvobození od dovozního cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země loděmi registrovanými nebo přihlášenými v některém členském státě a plujícími pod vlajkou tohoto státu | F21 |
          Osvobození od dovozního cla pro produkty rybolovu a jiné produkty získané z pobřežních vod třetí země na palubě výrobních plavidel registrovaných nebo přihlášených v některém členském státě a plujících pod vlajkou tohoto státu | F22 |
          Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co prošlo pasivním zušlechťovacím stykem | F31 |
          Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co prošlo aktivním zušlechťovacím stykem | F32 |
          Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co bylo umístěno ve svobodném pásmu podléhajícím kontrole typu II | F33 |
          Zboží, které je propuštěno do režimu uskladnění bez podmíněného osvobození od spotřebních daní poté, co prošlo přepracováním pod celním dohledem | F34 |
          Propuštění zboží určeného pro akce nebo prodej, které je umístěno v režimu dočasného použití, do volného oběhu za použití prvků výpočtu platných v okamžiku přijetí celního prohlášení s návrhem na propuštění do volného oběhu | F41 |
          Propuštění zušlechtěných výrobků podléhajících příslušnému dovoznímu clu do volného oběhu (čl. 122 písm. a) kodexu) | F42 |
          Propuštění zboží umístěného do režimu aktivního zušlechťovacího styku do volného oběhu nebo propuštění zušlechtěných výrobků bez vyrovnávacího úroku do volného oběhu (čl. 519 odst. 4) | F43 |
          Vývoz
          Vývozy pro vojenské využití | F51 |
          Zásobování | F61 |
          Zásobování zbožím s nárokem na náhradu | F62 |
          Umístění zboží do zásobovacího skladu (články 40–43 nařízení (EHS) č. 800/99) | F63 |
          Vyskladnění zboží určeného k zásobování ze zásobovacího skladu | F64 |
          2. Kódy výhradně pro národní použití musí být složeny z numerického znaku, po kterém následují dva alfanumerické znaky v souladu s nomenklaturou daného členského státu.
          Kolonka 40: Souhrnné prohlášení / předchozí doklad
          Tato kolonka je pro alfanumerické (an..26) kódy.
          Každý kód má tři složky oddělené pomlčkami (–). První složka (a1) se skládá ze tří různých písmen a užívá se k rozlišení tří níže uvedených kategorií. Druhá složka (an..3), která se skládá z kombinace číslic a/nebo písmen, slouží k určení druhu dokladu. Třetí složka (an..20) představuje údaje nutné k rozeznání dokladu, buď jeho identifikační číslo nebo jiný rozlišitelný odkaz.
          1. První složka (a1):
          souhrnné celní prohlášení, zastoupené znakem "X",
          původní celní prohlášení, zastoupené znakem "Y"
          předchozí doklad, zastoupený znakem "Z",
          2. Druhá složka (an..3):
          Zvolte zkratku pro doklad ze "seznamu zkratek dokladů". Tento seznam zahrnuje kód "CLE", který znamená "datum a odkaz na zápis zboží do protokolu" (čl. 76 odst. 1 písm. c) kodexu). Datum je kódováno takto: yyyymmdd (y = rok, m = měsíc, d = den).
          3. Třetí složka (an..20):
          Zde se uvádí identifikační číslo nebo jiný rozlišitelný odkaz na doklad.
          Příklady:
          - předchozí doklad je tranzitní doklad T1, kterému úřad místa určení přidělil číslo "238544". Kód proto bude "Z-821-238544". ("Z" pro předchozí doklad, "821" pro tranzitní režim a "238544" pro registrační číslo dokladu (nebo MRN pro operace NITS)),
          - cargo manifest označený číslem "2222" se použije jako souhrnné celní prohlášení. Kód bude "X-785-2222".("X" pro souhrnné celní prohlášení, "785" pro cargo manifest a "2222" pro identifikační číslo manifestu),
          - zboží bylo zapsáno do protokolu dne 14. února 2002. Kód proto bude "Y-CLE-20020214-5" ("Y" znamená, že se jedná o počáteční celní prohlášení, "CLE" znamená "zápis do protokolu", "20020214" pro datum zápisu, "2002" je rok, "02" měsíc, "14" den a "5" je odkaz na zápis do protokolu).
          Seznam zkratek dokladů
          Seznam kontejnerů | 235 |
          Ložný list | 270 |
          Seznam nákladových kusů | 271 |
          Proforma faktura | 325 |
          Obchodní faktura | 380 |
          Nákladní list vydaný tranzitním dopravcem | 703 |
          Sběrný konosament | 704 |
          Konosament | 705 |
          Nákladní list CIM (železnice) | 720 |
          Nákladní list SMGS | 722 |
          Silniční nákladní list | 730 |
          Letecký nákladní list | 740 |
          Letecký manifest | 741 |
          Poštovní průvodka (u balíků) | 750 |
          Doklad pro multimodální / kombinovanou přepravu | 760 |
          Cargo manifest | 785 |
          Soupis položek | 787 |
          Prohlášení o tranzitu Společenství – smíšené zásilky (T) | 820 |
          Prohlášení o vnějším tranzitu Společenství (T1) | 821 |
          Prohlášení o vnitřním tranzitu Společenství (T2) | 822 |
          Zpětný list T5 | 823 |
          Karnet TIR | 952 |
          Karnet ATA | 955 |
          Datum a odkaz na zápis zboží do protokolu | CLE |
          Informační list INF3 | IF3 |
          Informační list INF8 | IF8 |
          Cargo manifest – zjednodušený postup | MNS |
          Prohlášení o vnitřním tranzitu Společenství – čl. 340c odst. 1 | T2F |
          T2M | T2M |
          Ostatní | ZZZ |
          Pokud je výše uvedený doklad vystaven na základě JSD, obsahuje zkratka kódy specifikované pro první pododdíl kolonky 1. (IM, EX, CO a EU)
          Kolonka 43: Způsob hodnocení
          Ustanovení použitá pro určení celní hodnoty dováženého zboží se pomocí kódů označují takto:
          Kód | Příslušný článek kodexu | Způsob |
          1 | čl. 29 odst. 1 | Převodní hodnota dováženého zboží |
          2 | čl. 30 odst. 2 písm. a) | Převodní hodnota stejného zboží |
          3 | čl. 30 odst. 2 písm. b) | Převodní hodnota podobného zboží |
          4 | čl. 30 odst. 2 písm. c) | Metoda odvozené hodnoty |
          5 | čl. 30 odst. 2 písm. d) | Metoda hodnoty vypočtené jako součet |
          6 | Článek 31 | Hodnota na základě dostupných údajů ("fall-back metoda") |
          Kolonka 44: Zvláštní záznamy, předložené doklady, osvědčení a povolení
          1. Zvláštní záznamy
          Pěticiferný kód se používá ke kódování zvláštních záznamů celní povahy. Tento kód se uvádí po zvláštních záznamech, pokud právní předpisy Společenství nestanoví, že kód má být použit namísto textu.
          Příklad:
          při zjednodušeném vývozu musí výtisk 3 obsahovat údaje "zjednodušený vývoz" (čl. 280 odst. 3), proto by mělo být v kolonce 44 uvedeno "zjednodušený vývoz – 30100".
          Právní předpisy Společenství stanoví, že některé zvláštní záznamy se mají uvádět do jiných kolonek než do kolonky 44. Takové zvláštní záznamy by však měly být kódovány podle stejných pravidel jako údaje uváděné v kolonce 44. Dále platí, že v případě, že právní předpisy Společenství neupřesňují kolonku, ve které má být údaj zapsán, zapisuje se údaj do kolonky 44.
          Všechny druhy zvláštních záznamů Společenství jsou uvedeny na konci této přílohy.
          Členské státy mohou stanovit, že se použijí zvláštní vnitrostátní údaje, pokud má jejich kodifikace jinou strukturu než kódy pro zvláštní záznamy Společenství.
          2. Předkládané doklady, osvědčení a povolení
          a) Doklady, osvědčení a povolení Společenství nebo povolení mezinárodní předkládané na podporu celního prohlášení se zapisují v podobě kódu složeného ze 4 alfanumerických znaků, po kterých následuje buď identifikační číslo, nebo jiný rozlišitelný odkaz. Seznam dokladů, osvědčení a povolení a jejich odpovídajících kódů je uveden v databázi Taric.
          b) Národní doklady, osvědčení a povolení předkládané na podporu celního prohlášení se zapisují v podobě kódu složeného z numerického znaku, po kterém následují 3 alfanumerické znaky (př.: 2123, 34d5), případně identifikační číslo nebo jiný rozlišitelný odkaz. Čtyři znaky představují kódy na základ nomenklatury daného členského státu.
          Kolonka 47: Výpočet poplatků
          První sloupec: Druh poplatku
          a) Použijí se tyto kódy:
          Cla pro průmyslové výrobky | A00 |
          Cla pro zemědělské produkty | A10 |
          Dodatečná cla | A20 |
          Konečná antidumpingová cla | A30 |
          Prozatímní antidumpingová cla | A35 |
          Konečná vyrovnávací cla | A40 |
          Prozatímní vyrovnávací cla | A45 |
          DPH | B00 |
          Vyrovnávací úroky (DPH) | B10 |
          Úroky z prodlení (DPH) | B20 |
          Vývozní poplatky | C00 |
          Vývozní poplatky pro zemědělské produkty | C10 |
          Úroky z prodlení | D00 |
          Vyrovnávací úroky (např. aktivní zušlechťovací styk) | D10 |
          Cla vybíraná jménem jiných zemí | E00 |
          b) Kódy výhradně pro národní použití musí být složeny z numerického znaku, po kterém následují dva alfanumerické znaky v souladu s nomenklaturou jednotlivých členských států.
          Poslední sloupec: Způsob platby
          Členské státy mohou použít tyto kódy:
          A : Platba v hotovosti
          B : Platba kreditní kartou
          C : Platba šekem
          D : Ostatní (např. platba k tíži hotovostního účtu celního zástupce)
          E : Odklad platby
          F : Odklad platby – celní systém
          G : Odklad platby – systém DPH (článek 23 šesté směrnice o DPH)
          H : Elektronický převod
          J : Platba prostřednictvím poštovního úřadu (poštovní zásilky) nebo jiné veřejné nebo vládní služby
          K : Daňový kredit nebo vrácení spotřební daně
          M : Úschova, včetně složení hotovosti
          P : Složení hotovosti na účet celního zástupce
          R : Jistota
          S : Jednotlivá jistota
          T : Jistota na účet celního zástupce
          U : Jistota na účet obchodníka – stálé oprávnění
          V : Jistota na účet obchodníka – jednotlivé oprávnění
          O : Jistota u intervenční agentury
          Kolonka 49: Označení skladu
          Uvádí se kód v této tříprvkové struktuře:
          - písmeno určující druh skladu v souladu s popisy obsaženými v čl. 525 písm. a1). U skladů neuvedených v článku 525 se použijí tyto kódy:
          Y  pro jiný než celní sklad;
          Z  pro svobodné pásmo nebo svobodný sklad,
          - identifikační číslo přidělené členským státem při vydání povolení (an..14),
          - kód země pro členský stát vydávající povolení podle definice v kolonce 2 (a2).
          Kolonka 51: Předpokládané celní úřady tranzitu (a země)
          Použijí se kódy uvedené v kolonce 29.
          Kolonka 52: Jistota
          Kódy jistoty
          Uvádí se tyto kódy (n1):
          Situace | Kód | Jiné údaje |
          V případě, že je povoleno nezajišťovat celní dluh (čl. 94 odst. 4 kodexu a čl. 380 odst. 3) | 0 | —číslo osvědčení o zproštění povinnosti poskytnout jistotu |
          V případě poskytnutí souborné jistoty | 1 | —číslo osvědčení o souborné jistotě—celní úřad záruky |
          V případě poskytnutí jednotlivé jistoty ručením | 2 | —záruční listina—celní úřad záruky |
          V případě poskytnutí jednotlivé jistoty složením hotovosti | 3 | |
          V případě poskytnutí jednotlivé jistoty záručním dokladem | 4 | —číslo záručního dokladu jednotlivé jistoty |
          V případě zproštění povinnosti poskytnout jistotu (článek 95 kodexu) | 6 | |
          V případě zproštění povinnosti poskytnout jistotu pro určité veřejnoprávní orgány | 8 | |
          V případě jednotlivé jistoty typu uvedeného v bodě 3 přílohy 47a | 9 | —odkaz na závazek ručitele—celní úřad záruky |
          Zadávání zemí v kolonce "neplatí pro:"
          Použijí se kódy země uvedené v kolonce 2.
          Kolonka 53: Celní úřad určení (a země)
          Použijí se kódy uvedené v kolonce 29.
          Zvláštní záznamy – kód XXXXX
          Všeobecná kategorie – kód 0xxxx
          Právní základ | Předmět | Zvláštní záznamy | Kolonky | Kód |
          Čl. 497 odst. 3 | Žádost o povolení k prohlášení pro celní režim s hospodářským účinkem | "Zjednodušené povolení" | 44 | 00100 |
          Příloha 37 | Několik vývozců, příjemců nebo předchozích dokladů | "Ostatní" | 2, 8 a 40 | 00200 |
          Příloha 37 | Totožný deklarant a odesílatel | "Odesílatel" | 14 | 00300 |
          Příloha 37 | Totožný deklarant a vývozce | "Vývozce" | 14 | 00400 |
          Příloha 37 | Totožný deklarant a příjemce | "Příjemce" | 14 | 00500 |
          Při dovozu: kód 1xxxx
          Článek | Předmět | Zvláštní záznamy | Kolonky | Kód |
          2 odst. 1 nařízení č. 1147/2002 | Dočasné pozastavení autonomních cel | "Dovoz s osvědčením letové způsobilosti" | 44 | 10100 |
          549 odst. 1 | Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) | Zboží AZS/P | 44 | 10200 |
          549 odst. 2 | Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku (podmíněný systém) (zvláštní obchodněpolitická opatření) | Zboží AZS/P, obchodní politika | 44 | 10300 |
          550 | Vyřízení aktivního zušlechťovacího styku (systém navracení) | Zboží AZS/N | 44 | 10400 |
          583 | Dočasné použití | Zboží DP | 44 | 10500 |
          Při vývozu: kód 3xxxx
          Článek | Předmět | Zvláštní záznamy | Kolonky | Kód |
          280 odst. 3 | Neúplné vývozní celní prohlášení | "Zjednodušený vývoz" | 44 | 30100 |
          286 odst. 4 | Místní celní řízení | "Zjednodušený vývoz" s číslem povolení a názvem celního úřadu, který je vydal | 44 výtisk 3 | 30200 |
          298 | Vývoz zemědělských produktů ke zvláštnímu použití | Článek 298 nařízení EHS č. 2454/93 Zvláštní použití: zboží určeno k vývozu – zemědělské náhrady nelze uplatnit | 44 | 30300 |
          793 odst. 3 | Požadavek na vrácení výtisku 3 | "RET-EXP" | 44 | 30400 |
          [1] Použití slov vývoz, zpětný vývoz, dovoz a zpětný dovoz v této příloze zároveň zahrnuje odeslání, zpětné odeslání, vstup a zpětný vstup.
          [2] Výraz "ESVO" se v této příloze nevztahuje pouze na země ESVO, ale i na ostatní smluvní strany úmluvy o společném tranzitním režimu a úmluvy o zjednodušení formalit ve zbožovém styku, s výjimkou Společenství.
          [12] Je-li celní kvóta, která je předmětem žádosti, vyčerpána, mohou členské státy stanovit, že se žádost považuje za žádost o kteroukoli jinou existující preferenci.
          [13] Je-li celní kvóta, která je předmětem žádosti, vyčerpána, mohou členské státy stanovit, že se žádost považuje za žádost o kteroukoli jinou existující preferenci.
          [14] Je-li celní kvóta, která je předmětem žádosti, vyčerpána, mohou členské státy stanovit, že se žádost považuje za žádost o kteroukoli jinou existující preferenci.
          [15] Je-li celní kvóta, která je předmětem žádosti, vyčerpána, mohou členské státy stanovit, že se žádost považuje za žádost o kteroukoli jinou existující preferenci.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          V příloze 74 se bod 7 nahrazuje tímto:
          "7. Mléko a mléčné výrobky
          Náhrada rovnocenným zbožím je povolena za těchto podmínek:
          Hmotnost každé složky mléčné sušiny, mléčného tuku a mléčného proteinu u dovozového zboží není vyšší než hmotnost každé z těchto složek u rovnocenném zboží. Pokud je však ekonomická hodnota dovozového zboží určena pouze jednou nebo dvěma z výše uvedených složek, může se hmotnost vypočítat na základě této složky nebo těchto složek. Povolení specifikuje podrobnosti, zejména referenční období, za které má být vypočtena celková hmotnost. Referenční období nepřesahuje 4 měsíce.
          Hmotnost dotyčné složky (složek) dovozového zboží a rovnocenného zboží musí být uvedena v celních prohlášeních a v informačním listu INF9 nebo INF5, aby bylo celním orgánům umožněno kontrolovat na podkladě těchto údajů rovnocennost.
          Fyzické kontroly se provádějí nejméně u 5 % prohlášení s návrhem na propuštění dovozového zboží do režimu a vývozních celních prohlášení (D/V) a týkají se dovozového zboží a odpovídajícího rovnocenného zboží.
          Fyzické kontroly se provádějí nejméně u 5 % prohlášení s návrhem na předčasný vývozu a celních prohlášení s návrhem na propuštění zboží do režimu (D/V). Tyto kontroly se týkají jak rovnocenného zboží před začátkem zušlechťovacích operací, tak i odpovídajícího dovozového zboží v okamžiku propuštění do režimu.
          Při fyzických kontrolách se ověřují celní prohlášení, včetně dokumentů předložených na jejich podporu, a odebírají se reprezentativní vzorky za účelem rozboru složek, který provádí příslušná laboratoř.
          Pokud členský stát využívá systém analýzy rizika, může být povoleno nižší procento fyzických kontrol.
          Každá fyzická kontrola je předmětem podrobné zprávy, kterou vypracovává příslušný úředník, který provedl kontrolu. Tyto zprávy se soustřeďují u orgánu, který je za tímto účelem jmenován v každém členském státě."
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          PŘÍLOHA 75
          Seznam zušlechtěných výrobků podléhajících příslušným dovozním clům
          (Čl. 548 odst. 1)
          Popis druhotných zušlechtěných výrobků | Zušlechťovací operace, které vedou k jejich zhotovení |
          (1) | (2) |
          Odpad, šrot, rezidua, odřezky a zmetky | Jakékoli opracování nebo zpracování |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.